Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1

2 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver fjerde Vestlending bruker oss Over 60 kontor og 800 ansatte langs Vestlandskysten Sentral drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling siden 1823 Tredje største norskeide bank og nest eldste sparebank 125,5 milliarder kroner i forvaltningskapital Børsnotert siden

3 Andre kvartal 2012 Stabil og god kjernebankvirksomhet Styrket rentenetto Sterk fremgang tilsluttede selskaper Passert kunder i personmarkedet 3

4 Første halvår 2012 Stabil og god kapitaldekning Styrket og god likviditet Synlige effekter av forbedringsprogram Uro i finansmarkedene og krevende regulatorisk regime 4

5 Hovedtall 2. kvartal kvartal halvår halvår Resultat før nedskrivninger og skatt 199 mkr 211 mkr 483 mkr 437 mkr 858 mkr Resultat før skatt 171 mkr 183 mkr 405 mkr 398 mkr 732 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 0,88 kr 1,19 kr 2,13 kr 2,58 kr 4,55 kr Rentenetto (annualisert) 1,44 % 1,44 % 1,42 % 1,43 % 1,46 % Kostnadsprosent (annualisert) 1,25 % 1,23 % 1,25 % 1,22 % 1,22 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 7,3 % 9,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % Finansieringsgrad 55,8 % 57,8 % 55,8 % 57,8 % 53,5 % Likviditetsindikator 105,6 % 103,2 % 105,6 % 103,2 % 102,6 % Ren kjernekapitaldekning 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,5 % 9,6 % Kapitaldekning 11,4 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 11,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II fullt implementert) 12,9 % 12,5 % 12,9 % 12,5 % 12,9 % Kapitaldekning (Basel II fullt implementert) 15,6 % 15,3 % 15,6 % 15,3 % 15,6 % Kapitaldekningen inkluderer 50 % av resultat for perioden, med unntak av året

6 6 Resultat før nedskrivninger på utlån, finansielle instrumenter og engangsposter

7 Vedvarende optimisme på Vestlandet Rundspørringen i andre kvartal viser at 7 av 10 bedrifter har et positivt syn på neste halvår. Optimismen jevnt fordelt i alle de fire vestlandsfylkene. Eksportbedrifter mer optimistiske enn bedrifter som selger til hjemmemarkedet. Unntaket er eksportvirksomhet til eurosonen. Neste Vestlandsindeks offentliggjøres 25. september

8 Vestlandsindeks: Økte priser og bedret lønnsomhet 57 % av bedriftene ser bedret lønnsomhet. Størst endring i Hordaland, Sogn og Fjordane. Nær 1/3 av bedriftene spår økte utsalgspriser. 34 % av bedriftene sier de vil øke antall ansatte i løpet av de neste seks måneder. Andelen bedrifter som forventer å foreta investeringer neste halvår er uendret fra 1. kvartal på 33 %. 8

9 Produkt- og leverandørstrategi - produktselskaper og sterk distribusjon Resultatandel SPV per Resultatandel SPV per Resultatandel SPV per Frende Norne Brage - 23,0 mkr - 2,2 mkr n.a. - 10,5 mkr - 8,5 mkr - 2,5 mkr 26,5 mkr - 2,8 mkr - 1,4 mkr Totalt antall kompetansearbeidsplasser bygget opp siden 2007: 180 Faksimile Bergens Tidende

10 Frende Skadeforsikring nye kunder i 2012 og en forvaltningskapital på 1,4 mrd kroner Kontrollert vekst og effektiv drift Utvikling i Frende Skadeforsikring (totalt) Combined ratio var i andre kvartal 86,6 % Estimert 2 Beregnet

11 Fremtidsutsikter Fremtidsutsikter Vestlandet Eksterne forhold Høyt aktivitets- og investeringsnivå i olje og energi og i bygg og anlegg God etterspørsel etter oljeprodukter, metaller og fisk Risiko for smitteeffekter fra internasjonal uro Internasjonale risikofaktorer Gjeldssituasjonen i Europa Tilbakeslag i USAs økonomi Utviklingen i nye fremvoksende økonomier Situasjonen i Midtøsten Sparebanken Vest Lavere volumvekst i bedriftsmarkedet Bedret rentenetto for banken fremover Forventer fortsatt lav risiko i personmarked og markedsuro for enkelte bedriftskunder Økte provisjoner og bidrag fra tilknyttede selskaper Effekter av forbedringsprogram Volatilt kapitalmarked 11

12 Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest : Regnskap og finans 23. august 2012 Eivind Areklett Norebø, CFO 12

13 13 Resultatutvikling 2. kvartal

14 14 Resultatutvikling 1. halvår

15 Økt rentenetto i andre kvartal* 15 * Inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS

16 16 Endring rentenetto Q Q2 2012

17 Øker rentemargin* 17 * Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente

18 Margin mot 3-måneder NIBOR (effektiv rente) Utlån Innskudd Definisjon: Kvartalets gjennomsnittlige kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR 18

19 Reduksjon på 30 årsverk i forbedringsprogrammet Årsverk Årsverk Endring 30 Fremkommer slik: Integrasjon Sparebanken Hardanger 47 Nye stillinger Eiendomsmegler Vest 8 Nye stillinger Sparebanken Vest 5 Forbedringsprogrammet -30 Endring antall årsverk startet Sparebanken Vest med sitt forbedringsprogram, med målsetting om å redusere antall årsverk med ca 6% i løpet av Pr Q er det redusert 30 årsverk. I tillegg blir 11 årsverk avviklet i Nye stillinger i Sparebanken Vest er hovedsakelig knyttet til nye ITmedarbeidere, som skal erstatte 15 eksterne IT-konsulenter. Nye stillinger i Eiendomsmegler Vest er basert på en målsetting om vekst i antall formidlinger og markedsandeler i

20 Overtatt virksomhet og høy aktivitet påvirker driftskostnader Kostnader Kostnader Endring 108 Fremkommer slik: Hardanger Sparebank Lønnskostnader 13 Pensjonskostnader 2 IT kostnader 2 Avskrivninger 2 Andre driftskostnader 6 Integrasjonkostnader 8 Sum Hardanger Sparebank 33 30% av kostnadsveksten er relatert til drift og overtakelse av Hardanger Sparebank, inkl integrasjonskostnader. Høy prosjektaktivitet og satsning på digitale kanaler, herunder nye tjenester i nettbank og mobilbank. Lavere rentenivå gir høyere pensjonskostnader Sparebanken Vest Endring årsverk og lønnsvekst 11 Pensjonskostnader 10 IT kostnader 26 Avskrivninger 4 Andre driftskostnader 13 Sum Sparebanken Vest 64 Eiendomsmegler Vest Endring årsverk og lønnsvekst 9 Andre driftskostnader 2 Sum Eiendomsmegler Vest 11 Endring driftskostnader

21 God innskuddsvekst Innskuddsvekst siste 12 mnd 10,4 % (PM 14,5 % og BM 5,0 %) inkl. Sparebanken Hardanger 21

22 Utlånsvolum på 104 mrd kroner - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlånsvekst siste 12 mnd 14,3 % (PM 13,0 % og BM 17,7 %), inkl. Sparebanken Hardanger Engasjementsvolum næringsfordelt 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 1,4 % 1,9 % 1,4 % 4,4 % 3,9 % 11,2 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 69,8 % Personmarked Eiendom Shipping Annet Industri Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 22

23 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig - god sikkerhetsdekning med lave LTV-verdier 96 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 66,9 % 4,1 % 95,9 % 33,1 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 92,7 % 4,6 % 2,8 % LTV <= 70 % % LTV > 85 % 96 % av PM-porteføljen er lån sikret i fast eiendom* 33 % av boliglånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån kan innvilges innenfor 70 % av boligens markedsverdi jfr nye retningslinjer Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 85 % av boligverdi etter nye retningslinjer. Inntil 100% LTV tillates dersom det stilles tilleggssikkerhet og etter en særskilt forsvarlighetsvurdering. 93 % av total boliglånsvolum er innenfor 70 % av boligverdi forutsatt at alle lån splittes. 23 *Inklusive boligkredittforetak, konserntall

24 Risikoprofil lav personmarked, moderat bedriftsmarked - stabil og lav risikoprofil i personmarked Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Høy andel med pant i bolig og lav LTV. I overkant av 80 % av samlet portefølje med lav risiko Både BM og PM utvikler seg positivt i kvartalet. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD)* 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 6,0 % 6,6 % 6,8 % 8,4 % 7,0 % 16,0 % 14,9 % 14,2 % 12,9 % 14,1 % 14,1 % 14,7 % 14,3 % 10,6 % 10,2 % 78,0 % 79,7 % 80,1 % 80,7 % 80,5 % 79,9 % 78,8 % 78,9 % 81,0 % 82,8 % 1Q Q 2010 Q Q Q Q Q < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % Q Q Q * Fra 2012 har banken ny tapsberegning som påvirker klassifiseringen. Dette gjør at dataene ikke er direkte sammenlignbar med tidligere perioder. 24

25 Stabil avsetningsgrad og redusert betalingsmislighold Økte gruppenedskrivninger men stabil avsetningsgrad Nedgang i betalingsmislighold i BM, stabilt i PM 25

26 Lave tap i andre kvartal Kvartalsvise nedskrivninger Tapskostnad andre kvartal er 28 mkr, tilsvarende 0,05 (0,06) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Tilsvarende for første halvår er 0,15 (0,09) % 26

27 Styrket strukturell likviditet - likviditetsportefølje på ca 17 mrd kroner Sammensetning likviditetsportefølje 2Q Aksjer 4 % Interbank 4 % Norsk stat 11 % Kommuner og fylkeskommuner 6 % Mill. Mnd OMF 52 % Banker 22 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv Norsk stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet - Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Brukt til lån i Norges Bank Andre 2 % 27

28 Likviditet kapitalmarkedsfinansiering på 57 mrd kroner - god tilgang til kapitalmarkedet, andel finansiering > 3 år er over 40% kr kr kr M NOK OMF i bytterordningen OMF solgt i markedet kr Kapitalmarkedsfinansiering (ekskl. OMF og bytteordningen) kr kr år 1-3år 3-5 år over 5 år Aksetittel 28

29 Kapitaldekning Basel II og overgangsordning - høy og stabil andel ren kjernekapital 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % Basel II* 16,6 % 15,6 % 15,4 % 15,6 % 15,2 % 1,6 % 1,0 % 0,4 % 1,1 % 1,1 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % 1,6 % 1,7 % Overgangsordning* 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,3 % 12,0 % 11,5 % 11,5 % 11,6 % 11,4 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 10,0 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % 8,0 % 8,0 % 6,0 % 12,7 % 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 6,0 % 4,0 % 4,0 % 9,5 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q2 Kapitaldekning 15,4 % 15,2 % 15,6 % 16,6 % 15,6 % Tilleggskapital 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,6 % 0,4 % Fondsobligasjon 1,6 % 1,7 % 1,7 % 2,2 % 2,3 % Ren kjernekapital 12,7 % 12,4 % 12,9 % 12,8 % 12,9 % 0,0 % 2011 Q Q Q Q Q2 Kapitaldekning 11,5 % 11,5 % 11,6 % 12,3 % 11,4 % Tilleggskapital 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % Fondsobligasjon 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,6 % 1,6 % Ren kjernekapital 9,5 % 9,4 % 9,6 % 9,5 % 9,5 % 29 * Kvartalstallene inkluderer 50% av akkumulert resultat etter skatt

30 Mens vi venter på nytt regelverk - uklarhet om tidspunkt for innføring gjør kapitalplanlegging utfordrende Uklarhet om innføring av et nytt og mer risikosensitivt kapitalkravsregelverk gjør det utfordrende å drive kapitalplanlegging Spesielt i banker med IRB-godkjennelse Sparebanken Vest fastsatte nye soliditetsmål høsten 2011 I henhold til Basel II skal banken ha kjernekapital på 10 % og samlet kapitaldekning på 13 %. I påvente av nytt regelverk skal banken ha kapitaldekning på nivå med 3Q 2011 etter overgangsordningen Pr 2Q 2012 er banken klart over soliditetsmålene etter Basel II og på nivå med soliditetsmålene etter overgangsordningen. Norske myndigheters krav om minimum 9 % ren kjernekapital (etter overgangsordningen) Skaper ytterligere utfordringer knyttet til kapitalplanleggingen Medfører ytterligere kapitaloptimalisering i driften 30

31 Mens vi venter på nytt regelverk (forts.) - regnskapsføring av pensjonskorridoren for ytelsespensjonsordningen IAS 19 endres f.o.m. 1. januar 2013 slik at utsatt regnskapsføring av pensjonsforpliktelser ( korridormetoden ) ikke lenger tillates Forpliktelsen må føres mot egenkapital og ansvarlig kapital Usikkert om overgangsordninger Kapitaleffektiviserende drifts- og kostnadstiltak iverksatt for å sikre opprettholdelsen av kjernekapitaldekningen Vurderer endring i regulering av ytelsespensjonsordningen Fra gjennomsnitt av lønns- og prisstigning, til overskuddsregulering Foreløpig beregning av økonomiske effekter basert på eksisterende aktuarberegning (isolert sett) Engangseffekt på resultatet før skatt i planendringsår: inntil 275 mkr Resultateffekt før skatt påfølgende år: inntil 50 mkr Reduksjon av egenkapital : ca 295 mkr mot 370 mkr uten planendring Beregnet nettoeffekt på egenkapital per er minus ca 100 mkr Effekt av øvrige tiltak 31

32 Spørsmål?

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2011 Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015

Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Den 0 Helgeland Sparebank Regnskap første halvår og 2. kvartal 2015 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 14 kontorer i 13 kommuner på

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014

Regnskap per 3. kvartal 2014 Regnskap per 3. kvartal 2014 31. oktober 2014 Finn Haugan, konsernsjef KONJUNKTURBAROMETER 2014 Moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Oppbremsing i sikte Sør-Trøndelag

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer