Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest"

Transkript

1 Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober

2 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag fra tilknyttede selskaper Gjenvunnet 101 % av volum på skadeforsikring Internasjonal uro påvirker finansielle poster negativt Sammenslåing med Sparebanken Hardanger godkjent av Finansdepartementet 2

3 God kjernebankdrift Tredje kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Rapportert Rapportert Rapportert 167 mkr 135 mkr 218 mkr 1,32 kr 1,47 % Kostnadsprosent (annualisert) 0,73 kr 1,52 % 1,16 % Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 5,5 % Resultat før skatt Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis Rentenetto (annualisert) *) Per Korrigert for engangsforhold Rapportert 604 mkr 533 mkr 545 mkr *) 712 mkr 465 mkr *) 632 mkr 3,32 kr *) 4,79 kr 1,51 % 1,51 % 1,23 % 3,31 kr 1,46 % 1,20 % 1,27 % **) 1,18 % 10,0 % 8,5 % 8,6 % *) 12,2 % 189 mkr Eksklusiv positiv AFP-implementeringseffekt (62 mkr) og gevinst Nordito/PBS (105 mkr) **) Eksklusiv positiv AFP-implementeringseffekt (62 mkr) 3

4 Styrket soliditet og likviditet Per Finansieringsgrad ultimo Likviditetsindikator ultimo Kjernekapitaldekning ultimo Kapitaldekning ultimo ,3 % 106,2 % 10,7 % 11,5 % ,8 % 102,9 % 10,6 % 11,5 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 14,1 % 13,5 % Kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 15,2 % 14,6 % Kapitaldekningstallene inkluderer 50 % av periodens ureviderte resultat. Regulatoriske kapitaldekningstall i note 13. 4

5 God underliggende drift i tredje kvartal - påvirket av internasjonal finansuro 5

6 Kvartalsresultat påvirket av finansiell uro 6

7 Sammenlignbart resultat hittil i år øker med 68 mkr 7

8 Bedret rentenetto - tross stigende innlånskostnader og sterk konkurranse Rentenetto per kvartal (inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS) 8

9 Bedret rentemargin i 2011 fallende over tid Rentemargin per kvartal *) * Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente 9

10 God inntektsvekst i basisvirksomheten 10

11 Forbedret produktivitet over tid Kostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital Reduserte driftskostnader i kvartalet K/I-relasjon ex. finansielle poster er i kvartalet 58,9 (64,5) % K/I relasjon hittil i år ex finansielle poster og inntektsført AFP (2010) er 62,7 (65,7) % Sammenlignbar kostnadsvekst hittil i år er på 15 mkr, tilsvarende 1,6 % (2010-justert for AFP).. 11

12 God innskuddsvekst og styrket finansieringsgrad Innskuddsvekst siste 12 mnd 8,1 % (PM 6,1 % og BM 10,8 %) Styrket finansieringsgrad både i i konsern og morbank Likviditetsindikator 106,2 (102,9) % 12

13 Forvaltningskapital på 111,5 milliarder - balansert utlånsvekst og god diversifisering Utlånsvekst siste 12 mnd 7 % Engasjementsvolum næringsfordelt (PM 7,4 % og BM 5,9 %) 1,1 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 1,9 % Personmarked 1,9 % Eiendom 4,3 % Shipping 4,1 % Annet Industri 10,3 % Bygg og anlegg Verftsindustri Varehandel Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft 70,6 % Landbasert transport Jord- og skogbruk Hotell og restaurant 13

14 PM-porteføljen - høy andel med pant i bolig 94,5 % av PM eksponert mot boliglån God sikkerhetsdekning 100,0 % 95,1 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 66,2 % 5,5 % 60,0 % 94,5 % 50,0 % 40,0 % 33,8 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 3,1 % 1,8 % % LTV > 90 % 0,0 % LTV <= 75 % LTV Loan to value 14

15 Risikoprofil lav i personmarkedet, moderat i bedriftsmarkedet - noe svekket profil i bedriftsmarkedet gjennom tredje kvartal Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) 100 % 5,9 % 5,4 % 5,7 % 6,4 % 5,5 % 6,0 % 6,6 % 14,7 % 14,1 % 14,1 % 12,9 % 14,2 % 14,9 % 16,0 % 80 % 16,8 % 90 % 6,8 % 70 % 60 % 50 % 78,0 % 79,7 % 80,1 % 80,7 % 80,5 % 79,9 % 78,8 % 30 % 76,4 % 40 % 4Q Q Q 2010 Q Q Q Q Q % 10 % 0% < 0,2 % 15 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 %

16 Lave nedskrivninger og stabilt mislighold Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad Betalingsmislighold over 90 dager Betalingsmislighold 90 dager viser en positiv trend for PM 16

17 Moderate tap Kvartalsvise nedskrivninger Tapskostnad per 30.09: 0,10 (0,13) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån 17

18 God likviditet - økt kapasitet i SPV Boligkreditt AS styrker strukturell likviditet Mnd. MNOK kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Norsk stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet 18 Kommune og f ylkeskommune Andre Aksjer Benyttet til lån i Norges Bank

19 Brutto likviditetsportefølje i tredje kvartal - 40 % av porteføljen er norske obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) Aksjer 4% Interbank 8% Norsk stat 10 % Kommune og f ylkeskommune 4% Nordiske banker 30 % OMF 39 % Andre banker 1% Andre f oretak 4% 19 Brutto likviditetsportefølje er NOK 15,6 mrd. NOK 1 mrd. er benyttet til sikkerhet for lån i Norges Bank.

20 Kapitalmarkedsfinansiering 20

21 Bankens kapitaldekning/soliditet - kapitaldekning over soliditetsmål (9% kjerne-, 12% ansvarlig kapital) Kapitaldekning - overgangsordning Kapitaldekning - Basel II Tilleggskapital Tilleggskapital Kjernekapital er lik summen av ren kjernekapital og fondsobligasjon. Fondsobligasjon 11,6 % 11,6 % 11,8 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 9,3 % 9,4 % 9,6 % Ren kjernekapital 11,5 % 11,5 % 0,8 % 0,8 % 1,2 % 1,3 % 9,5 % 9,4 % Kapitaldekning er lik summen av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapital er lik summen av ren kjernekapital og fondsobligasjon. Fondsobligasjon Ren kjernekapital 15,3 % 15,4 % 15,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 11,8 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 14,7 % 15,0 % 1,1 % 1,1 % 1,8 % Kapitaldekning er lik summen av kjernekapital og tilleggskapital Q Q Q Q Q3 Kapitaldekning 14,7 % 15,0 % 15,3 % 15,4 % 15,2 % 0,8 % Tilleggskapital 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % Fondsobligasjon 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 9,5 % 9,4 % Ren kjernekapital 11,8 % 12,2 % 12,4 % 12,7 % 12,4 % 2010 Q Q Q Q Q3 Kapitaldekning 11,6 % 11,6 % 11,8 % 11,5 % 11,5 % Tilleggskapital 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % Fondsobligasjon 1,4 % 1,4 % 1,3 % Ren kjernekapital 9,3 % 9,4 % 9,6 % Kvartalstallene inkluderer 50% av akk. resultat etter skatt

22 Produkt- og leverandørstrategi - i samarbeid med en rekke andre frittstående sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Har hatt en høy omsetning i tredje kvartal, men omsatte færre boliger enn samme periode i fjor. Ledende i Hordaland og nummer to i Rogaland. 23,7 MNOK Heleid forvalter av boliglån som er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Forvalter ved utgangen av tredje kvartal boliglån på 30,5 mrd. kr., og Volum av utestående obligasjoner er på 25,9 mrd. kr. 86,3 MNOK Frende Skade Total bestandspremie økt i år med 77 mkr til om lag 771 mkr. Frende Liv Total premiebestand per i Frende Liv er i underkant av 400 mkr fordelt på kunder. - 11,2 MNOK Obligasjonsmegling, netthandel, aksjemegling og corporate finance Eid sammen med 13 frittstående sparebanker og Fondsfinans AS Eid av ni frittstående sparebanker og Sparebanken Vest (49.9 %) Utviklingen er på linje med selskapets forretningsplan. Boligkredittselskap - eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende-samarbeidet og Sparebanken Vest (40 %) Utestående obligasjoner på 2.1 mrd. kr Resultat1-7,6 MNOK - 4,0 MNOK 0,8 MNOK For tilknyttede selskaper vises Sparebanken Vest sin andel av selskapsresultatene etter skatt per

23 Frende Skadeforsikring - 101% av volum for Sparebanken Vest gjenvunnet på tre år Sparebanken Vest største distributør i Frende Frende Forsikring operativ våren 2008 Frende Skade har ved utgangen av tredje kvartal 771 mkr i total bestandspremie Sparebanken Vests andel av total bestandspremie utgjør 344 (268) mkr fordelt på i overkant av 38,000 (29,000) kunder 23 Sparebanken Vest har gjenvunnet 101 % av premievolum på tre år Utvikling i Frende Skadeforsikring (totalt)

24 Høy og stabil kundetilfredshet 24 Sparebanken Vest har aldri hatt mer tilfredse personkunder enn i 2011, med en KTI-verdi på 75 Det er også en høy og stabil kundetilfredshet med KTI-verdi på 70 i bedriftsmarked. EPSI gjennomfører en årlig tilfredshetsundersøkelse i Norge. Sparebanken Vest inngår her i andre banker; men bankens resultater er over bransjegjennomsnittet i PM og på snittet for bedriftskundene

25 Sammenslåing med Sparebanken Hardanger Integrasjonsprosessen med Sparebanken Hardanger går etter planen Finansdepartementet har godkjent sammenslåingen og de to bankene vil juridisk fusjoneres fra 1. november. Regnskapsmessig integrasjon fra samme dato. 25

26 Fremtidsutsikter Eksterne forhold Vestlandet Sparebanken Vest Høyt aktivitetsnivå i investeringer i bygg og anlegg Egenkapitalavkastning på nivå med 2010, justert for engangseffekter og finansielle poster God etterspørsel etter oljeprodukter, metaller og fisk Press på rentenetto Økt bidrag fra datter-/tilknyttede selskap Gjeldssituasjonen i Europa Internasjonal uro kan påvirke vekst og inntjening Tilbakeslag i USAs økonomi Godt rustet til å møte volatile markeder Lav ledighet Internasjonale risikofaktorer Oppbremsing i nye fremvoksende økonomier 26 Forutsatt stabil utvikling i nasjonal/regional økonomi

27 Appendix

28 Eiendom 10,3 % av total Godt diversifisert BM-portefølje 4,0 % 1,9 % 23,8 % 27,5 % Bedriftsmarked 29,4 % av total 4,2 % % 2,0 % 1,6 1,0 % 3,7 % Hotell 4,1 % 2,2 % 2,6 % Shipping 35,1 % 4,5 % Annet Industri Verftsindustri Fiskeoppdrett Fiskeri og fiskeindustri Energi og småkraft 6,4 % 12,0 % 0,1 % Landbasert transport 14,5 % 14,0 % 0,1 % 0,5 % 12,5 % 0,9 % 1,4 % Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næring Ikke spesifisert Container Ferge/passasjer Kjøleskip (reefer) Jord- og skogbruk Offshore Hotell og restaurant Tank Tørrbulk, mindre 18,8 % 35,8 % 18,0 % 28 Industri Shipping 4,1 % av total Varehandel 6,3 % 14,2 % 19,7 % Bygg og anlegg 3,7 % Borettslag Fritidseiendom Eiendom 2,9 % Bolig Tørrbulk, store Brønnbåt Kjemikalier Ikke spesifisert

29 Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM 29 BM

30 Risikoprofil - forventet tap PM (betjeningsevne + sikkerhet) - lav og stabil risiko, 96 % innenfor 0,2 % i forventet tap 100 % 1,5 % 3,9 % 1,3 % 3,7 % 1,2 3,3 % % 1,2 3,4 % % 1,2 3,4 % % 1,1 3,2 % % 1,0 2,8 % % 1,1 3,0 % % 94,6 % 95,0 % 95,4 % 95,3 % 95,4 % 95,7 % 96,2 % 95,9 % 4Q Q Q 2010 Q Q Q Q Q % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% < 0,2 % 30 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 %

31 Risikoprofil - forventet tap BM (betjeningsevne + sikkerhet) - moderat risikoprofil, scoring 2010-regnskap reduserer kvaliteten noe 100 % 90 % 18,8 % 16,7 % 15,0 % 16,1 % 18,8 % 15,7 % 41,5 % 39,9 % 35,1 % 39,8 % 43,5 % 44,0 % 46,1 % 44,5 % 41,9 % 37,8 % 2Q 2010 Q Q Q Q Q ,7 % 19,7 % 80 % 70 % 60 % 46,5 % 44,9 % 40,5 % 42,5 % 50 % 40 % 30 % 20 % 34,7 % 38,5 % 4Q Q % 0% < 0,2 % 31 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 %

32 Nytt regelverk og status Sparebanken Vest - tilfredsstiller i dag kravene etter Basel II med god margin Common Equity (Ren kjernekapital) Tier 1 Capital (Kjernekapital) Total Capital (Ansvarlig kapital) Minimum 4,5 % 6,0 % 8,0 % Conservation Buffer 2,5 % 2,5 % 2,5 % Minimum + Conservation buffer 7,0 % 8,5 % 10,5 % Countercyclical buffer range 0-2,5 % Sparebanken Vest SPV BASEL II* 12,4 % 14,1% 15,2 % SPV Overgang* 9,4 % 10,7 % 11,5 % *inkl 50% av akkumulert resultat etter skatt 32

33 Rating - Status Moodys Long-term Short-term Sparebanken Vest Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program 33 A2 P-1 Fitch Outlook Long-term Short-term Outlook Stable A- F2 Moodys Fitch Rating Rating Aaa AAA Stable

34 Avkastning fra 2006 justert for utbytte Utbyttejustert SVEG pr SVEG OSEEX

35 Kursutvikling1 i år for SVEG vs OSEEX/peers 1Justert 35 for utbytte

36 Største egenkapitalbeviseiere per største eiere av egenkapitalbevis SPARBANKSTIFTELSEN SAUDA FRANK MOHN AS MP PENSJON SKAGEN VEKST BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE ODIN NORGE ODIN NORDEN HERFO FINANS AS FONDSFINANS SPAREBANKEN VEST KOMMUNAL LANDPENSJONKASSE HOLBERG NORGE KLP AKSJE NORDEN KLP AKSJE NORGE TERRA UTBYTTE VPF HELGELAND SPAREBANK VPF NORDEA KAPITAL VPF NORDEA NORGE VPF NORDEA AVKASTNING NORDEA BANK NORGE AS Sum 36 Andel av EAAntall EKB kapital % ,79 5,03 4,63 4,61 4,40 3,66 3,55 3,51 3,14 2,08 2,06 2,06 1,52 1,51 1,21 0,91 0,89 0,88 0,78 0, ,99

37 Omsetning (SVEG) Omsetningsstatistikk siste 12 måneder Måned Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Volum OSE (antall) Kurs ultimo ,00 47,00 47,00 47,00 47,20 44,50 43,50 41,50 41,00 41,00 39,50 36,00 Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest har i 2011, i tillegg til overnevnte kursutvikling, betalt et utbytte på NOK 3,5 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Vest ble notert eksklusive utbytte fra og med

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør

ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 22.august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2013. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2013 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011

EIENDOMSMEGLER VEST NÆRINGSMEGLING. Årsrapport 2011 EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Årsrapport 2011 Sparebanken Vest skal ta posisjonen som det ledende finanshuset på Vestlandet. Miljø: Sparebanken

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente

Hovedtrekk i 2008. God lønnsomhet i bankens basisdrift. Fallende men fortsatt god nettorente Hovedtrekk i 2008 (konsern) God lønnsomhet i bankens basisdrift Fallende men fortsatt god nettorente Økte innlånskostnader som følge av sterk kredittspreadutgang og høye pengemarkedsrenter Stabile kostnader

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Regnskap pr. 2. kvartal 2014

Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Regnskap pr. 2. kvartal 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 7. august 2014 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering og likviditet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer