ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august Stein Klakegg Administrerende direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 SPV. 22.august 2013. Stein Klakegg Administrerende direktør"

Transkript

1 SPV ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR august 2013 Stein Klakegg Administrerende direktør

2 KORT OM SPAREBANKEN VEST Nøkkelfakta Norges 3. største sparebank Etablert i 1823 og Norges nest eldste sparebank 128 milliarder i forvaltningskapital og over privatkunder Over 800 ansatte og 55 kontorer lokalisert fra nord i Sogn og Fjordane til sør i Rogaland Notert på Oslo Børs siden 1995 Den største allianseuavhengige sparebanken i Norge. Har inngått samarbeid med 13 andre uavhengige sparebanker. 2

3 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL Resultat før skatt ble 332 MNOK (171 MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt ble 12,7 % (7,3 %) Reprising av utlånsporteføljer i privat- og bedriftsmarked i første kvartal har gitt effekt i henhold til kommuniserte mål Positiv trend i kostnadsutviklingen fortsetter implementering av ytterligere tiltak i rute Fremgangen i tilknyttede selskap vedvarer alle fire bidrar positivt også i dette kvartalet Ren kjernekapitaldekning på 10,6 % - opp 0,1 prosentpoeng fra foregående kvartal 3

4 HOVEDTREKK FØRSTE HALVÅR Resultat før skatt ble 605 MNOK (405 MNOK) Egenkapitalavkastning etter skatt ble 11,6 % (8,9 %) Fremgang drevet av styrket kjernebankdrift økt rentenetto og reduserte kostnader Underliggende kostnadsvekst i morbanken på -1,2 %, innenfor mål om snitt 2 % årlig vekst Moderat utlånsvekst for å styrke kapitalisering Robust og styrket soliditet, kombinert med fortsatt god resultatutvikling understøtter at målet om egenfinansiert vekst står fast 4

5 HOVEDTALL Nøkkeltall pr 2. kvartal og 1.halvår kvartal kvartal halvår halvår Resultat før nedskrivninger og skatt 362 mkr 199 mkr 657 mkr 483 mkr mkr Resultat før skatt 332 mkr 171 mkr 605 mkr 405 mkr mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 1,62 kr 0,93 kr 2,95 kr 2,23 kr 6,10 kr Rentenetto (annualisert) 1,72 % 1,44 % 1,60 % 1,42 % 1,45 % Kostnadsprosent 1) 50,9 % 64,0 % 52,6 % 59,5 % 59,5 % Egenkapitalavkastning (ROE) (annualisert) 12,7 % 7,3 % 11,6 % 8,9 % 12,3 % Finansieringsgrad 57,4 % 55,8 % 57,4 % 55,8 % 56,2 % Likviditetsindikator 6 mnd rullerende snitt 100,6 % 105,6 % 100,6 % 105,6 % 106,8 % Ren kjernekapitaldekning 10,6 % 9,5 % 10,6 % 9,5 % 10,6 % Kapitaldekning 12,6 % 11,4 % 12,6 % 11,4 % 12,6 % Ren kjernekapitaldekning (Basel II) 14,2 % 12,9 % 14,2 % 12,9 % 14,0 % Kapitaldekning (Basel II) 16,7 % 15,6 % 16,7 % 15,6 % 16,6 % 1) Kostnadsprosenten er korrigert for planendring pensjon i 2012 (262 mkr) 5

6 NØKKELTALL EGENKAPITALBEVIS Egenkapitalavkastning etter skatt (%) Resultat pr egenkapitalbevis (NOK) Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (NOK) Q ,7 % Q2 13 1,62 Q ,0 Q ,4 % Q1 13 1,33 Q ,6 Q ,5 % Q4 12 2,43 Q ,7 Q ,5 % Q3 12 1,56 Q ,4 Q2 12 7,3 % Q2 12 0,88 Q ,8 6

7 RUSTET FOR Å MØTE FREMTIDIGE KAPITALKRAV MEN LIKE KONKURRANSEVILKÅR AVGJØRENDE FOR Å FYLLE BANKENS ROLLE Sparebanken Vest er opptatt av å fortsatt fylle sin sentrale rolle overfor regionalt nærings- og samfunnsliv, og har derfor vært aktive mot myndighetene for å unngå innføring av et konkurransevridende regelverk som begrenser dette Norske myndigheters forslag til risikovekter på boliglån innebærer betydelig innskjerping ift europeisk regelverk Kombinert med økte kapitalkrav betyr dette at kapitaloppbygging gjennom drift fortsatt er nødvendig Fokus på effektiv drift og reduserte kostnader Rentemargin som reflekterer økte egenkapitalkrav Moderat og selektiv utlånsvekst Soliditeten i banken er imidlertid god og er styrket gjennom 2.kvartal utvikling i tråd med revidert ICAAP Bankens mål om egenfinansiert vekst står fast!

8 Risikovekt PM MÅL OM EGENFINANSIERT VEKST STÅR FAST SELV MED ØKTE KAPITALKRAV OG RISIKOVEKTER PÅ BOLIG CET ihht revidert ICAAP med ulike risikovekter gitt følgende hovedforutsetninger Risikovekt BM 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 10 % 20,2% 19,4% 18,7% 18,0% 17,4% 16,8% Utlånsvekst i tråd med ICAAP 6,0 % i PM, 2,5 % i BM Ytterligere marginøkninger utover allerede gjennomførte er ikke hensyntatt 15 % 18,2% 17,6% 17,0% 16,4% 15,9% 15,4% 20 % 16,6% 16,0% 15,6% 15,1% 14,7% 14,3% 25 % 15,2% 14,8% 14,4% 14,0% 13,6% 13,2% 30 % 14,1% 13,7% 13,3% 13,0% 12,7% 12,4% Kostnader i tråd med kostnadsmål Normaliserte tap (25 bp) Opprettholder utbyttepolitikk (50 % / 5 %) = Mulighetsrom gitt krav om 14,5 % CET1 = Utenfor mulighetsrom gitt forutsetninger Pr ligger banken foran plan i ICAAP i forhold til kapitaloppbygging 8

9 UTLÅNSVEKST I TRÅD MED KAPITALPLAN VEKSTEN I 1.HALVÅR I HOVEDSAK I TRÅD MED K2 VEKST Privatmarked Bedriftsmarked Totalt Målsatt vekst Målsatt 6,0 % 2,5 % vekst Målsatt vekst 5,0 % Vekst 1H annualisert på 7,6 % Vekst 1H annualisert Vekst 1H -0,8 % annualisert 5,3 % K ,3 % K ,3 % K ,3 % CAGR* ,6 % CAGR* ,0 % CAGR* ,2 % 9 *) Gjennomsnittlig årlig brutto utlånsvekst inkl ikke organisk vekst

10 STERK FREMGANG I RENTENETTO I 2.KVARTAL REPRISINGER HAR GITT EFFEKT I HENHOLD TIL KOMMUNISERTE MÅL Utvikling i netto rente og kredittprovisjonsinntekter Kommentarer Nominell rentenetto øker med 90 MNOK i kvartalet primært som følger av gjennomførte reprisinger på utlånsporteføljer i PM og BM i 1. kvartal Reprisinger reflekter skjerpede kapitalkrav og økte risikovekter på boliglån Sikringsfondsavgift belaster rentenetto med 13 MNOK i kvartalet tilsvarende -4 bp 10

11 POSITIV TREND I KOSTNADSUTVIKLINGEN VEDVARER Reduserte kostnader i både morbank og døtre mot samme periode i fjor Kommentarer 1.335* Målsatt utvikling* Utvikling pr % 1.415* H H 2013 Døtre Morbanken** -3 % 729 Rapporterte driftskostnader i morbanken** pr er ned med -2,7 % mot samme periode i fjor Justert for engangskostnader på 10 MNOK i samme periode i fjor er underliggende vekst -1,2 % Både pensjonskostnader og andre driftskostnader er ned og viser at tiltak gjennomført i 2012 har gitt effekt Konsernet sysselsatte 37 færre årsverk pr sammenlignet med årsskiftet *) 2012 tallene ex engangseffekt knyttet til pensjon på totalt 262 MNOK, samt bonus i morbanken. 11 Målsatt utvikling i morbanken er ex bonus. **) Inkludert boligkreditt

12 Noe lavere investeringsnivå i Vest i tråd med utvikling i K2 vekst for ikke finansielle foretak Hovedfunn fra Vestlandsindeks 2 /2013 Indeks for fremtidige investeringer ned fra 60 til % av bedriftene på Vestlandet vil øke investeringene neste halvår mot 34 % i Q1 Dette er i tråd med utvikling i K2 vekst og kan skyldes forventning om noe lavere vekst i norsk økonomi og mer restriktiv utlånspraksis i bankene Samtidig viser Vestlandsindeks nr 2/2013 at det overordnet går godt for bedriftene i Vest 30 % forventer å øke sysselsettingen Det meldes om fortsatt kapasitetsutfordringer 24 % forventer å øke utsalgsprisene neste halvår Prosjektene som søker bankfinansiering forventes derfor fremdeles å være av god kvalitet 12

13 FREMTIDSUTSIKTER SPAREBANKEN VEST Fortsatt solid rentenetto inn i 2.halvår Understøttet av fallende pengemarkedsrenter og behov for kapitaloppbygging Fokus på å ferdigstille implementering av kostnadsreduserende tiltak med effekt fra 2014 I rute i 1.halvår mot mål om snitt 2 % kostnadsvekst i morbanken Tilknyttede selskaper forventes å levere samlet positivt resultatbidrag også i 2013 Ambisjon om at egenkapitalavkastning på investeringen på sikt tangerer bankens ROE mål Fortsatt moderat og selektiv utlånsvekst med prioritering av egne kunder Målsatt utlånsvekst i PM på nivå med estimert K2 vekst, noe lavere i BM med prioritering av SMB Arbeidet for å sikre konkurransedyktige rammevilkår for sparebankene vil fortsette Forventer stabilt risikobilde i regionen og for banken 13

14 # REGNSKAP Q2 OG FINANS Ragnhild J. Fresvik Konstituert CFO

15 ENDRING RESULTAT 2.KVARTAL *) Sammenligningen viser sammenligning mot faktisk rapporterte tall for 2012 og ikke omarbeidede tall ihht IAS-19 R

16 ENDRING RESULTAT 1.HALVÅR *) Sammenligningen viser sammenligning mot faktisk rapporterte tall for 2012 og ikke omarbeidede tall ihht IAS-19 R

17 ENDRING RENTENETTO 2.KVARTAL

18 18 ENDRING RENTENETTO 1.HALVÅR

19 ØKTE UTLÅNSMARGINER I HENHOLD TIL MÅL Innskuddsmarginer opp 2bp for BM og ned 6 bp for PM fra foregående kvartal Utlånsmarginer opp 48 bp for BM og 27 bp i PM fra foregående kvartal Personmarked Bedriftsmarked 19 Definisjon: Kvartalets gjennomsnittlige kunderente minus gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR

20 VEDVARENDE FREMGANG I TILKNYTTEDE SELSKAP UNDERLIGGENDE RESULTATBIDRAG OPP 11 MNOK I 1H 2013* Endring resultatandel 1H H 2013 (MNOK) Kommentarer 3,2 3,7* Frende opplever fortsatt god resultatutvikling kombinert med sterk kunde- og premievekst innen både liv og skade Selskapet forventer lønnsom vekst fremover Norne leverte positivt resultat også i 2.kvartal og har økt inntektene innen alle forretningsområder Med bakgrunn i den positive utviklingen vil styret i Norne arbeide med strukturelle løsninger for å styrke selskapets strategiske plattform fremover 2,4 Brage viser også resultatfremgang kombinert med sterk vekst i 1.halvår Resultatfremgangen skyldes vekst i utlånsporteføljen, reprisinger og effektiv drift 1,5 Verd viser også resultatfremgang primært grunnet økte utlånsmarginer på selskapets portefølje 20 *) Resultatfremgangen i Frende er korrigert engangseffekter på +14 MNOK i 1H 2012 som følger av endring i bankens regnskapsmessige behandling av sikkerhetsavsetningene i Frende Skade

21 REDUSERTE DRIFTSKOSTNADER OGSÅ I Q2 Endring driftskostnader Q Q Kommentarer Driftskostnader i 2.kvartal Driftskostnader i 2.kvartal Endring driftskostnader i kvartalet -7 Fremkommer slik: Ordinære lønn- og personalrelaterte kostnader -4 Avsetning for insentivordninger 25 Pensjonskostnader -16 IKT kostnader 2 Avsetning for omstillingskostnader og salg av spar-x 8 Andre driftskostnader -18 Sum Sparebanken Vest -3 Sum datterselskap -4 Kostnadsreduksjon fortsatt drevet av reduserte andre driftskostnader og pensjonskostnader i morbanken Av reduksjon i pensjonskostnader på 16 MNOK i kvartalet, skyldes 10 MNOK overgang til IAS 19-R Ordinære lønn- og personalrelaterte kostnader er ned med 4 MNOK isolert i kvartalet redusert bemanning begynner å gi kostnadsmessig effekt Økt avsetning for insentivordninger skyldes endret periodisering. Taket for ordningene er imidlertid redusert fra *) Sammenligningen viser sammenligning mot faktisk rapporterte tall for 2012 og ikke omarbeidede tall ihht IAS-19 R

22 STYRKET FINANSIERINGSGRAD I KVARTALET Innskuddsvekst siste 12 mnd på 8,5 % Innskuddsvekst på 8,2 % i BM og 8,8 % i PM 22

23 HØY ANDEL I SMB SEGMENT OG STABIL RISIKOPROFIL PÅ FRISK PORTEFØLJE I BM Utvikling i volumandeler* i bedriftsmarked fordelt på engasjementsstørrelse Sammensetning likviditetsportefølje 3Q 2012 Overvekt av BM portefølje med lavt forventet tap 100 % 90 % 20% 21% 21% 22% 22% 80 % 70 % 60 % 28% 24% 23% 22% 23% 50 % 40 % 30 % 20 % 51% 54% 56% 56% 55% 10 % 0 % Q Q Q Q Q Høy Middels Lav 23 *) Målt på selskapsspesifikk basis **) Lavt forventet tap <0,2%, Middels 0,2 0,75%, Høy >0,75%

24 UTVIKLING I MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT Utvikling i misligholdte* og tapsutsatte** engasjement (MNOK) og andel av totalt utlånsvolum*** (%) 24 *) Inkluderer alle mislighold og ikke kun betalingsmislighold **) Inkluderer engasjement med individuelle nedskrivninger ***) Beregnet i % av totalt utlånsvolum

25 OMF FORTSATT VIKTIG FOR BANKENS FUNDING - OG LIKVIDITETSPORTEFØLJE Utvikling aktivasiden Sammensetning likviditetsportefølje 3Q 2012 Utvikling passivasiden 25

26 GOD OG STYRKET SOLIDITET OPP 0,1 PROSENTPOENG FRA Q1 PGA RESULTATAKKUMULERING Etter overgangsordning* Etter Basel II* 26 * Kvartalstallene inkluderer 50% av akkumulert resultat etter skatt, med unntak av 4.kvartal

27 VI ER HER.

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012

Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015. Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Strategi og markedsutsikter Sparebanken Vest 2012 2015 Administrerende direktør Stein Klakegg Oslo, 23.november 2012 Den ledende Sparebanken på Vestlandet 2006 2012 205.000 Personkunder 6.700 Bedriftskunder

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid...

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... 5 Jubileum... 5 Resultatutvikling... 7 Balansen... 10

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland

Delårspresentasjon 4. kvartal 2012. En drivkraft for vekst på Helgeland Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 1 Delårspresentasjon 4. kvartal 2012 (konsernet) Hovedtrekkene Banken Regionen Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5

Innholdsfortegnelse. Administrerende direktørs kommentarer 3. Bankens hovedstyre 4. Bankens ledergruppe 4. Helgeland - alle muligheter 5 1 Innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentarer 3 Bankens hovedstyre 4 Bankens ledergruppe 4 Helgeland - alle muligheter 5 Helgeland - jevn vekst og investeringsvilje 10 Verdiskapning i ett

Detaljer