1. kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth 28.4.2010"

Transkript

1 1. kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Viseadm. dir. Jan Erik Kjerpeseth

2 Agenda Finansiell informasjon Refinansiering fondsobligasjon gjennom emisjon Styrket markedsposisjon og økt kundetilfredshet Oppsummering 2

3 Sparebanken Vest i første kvartal 2010 Hovedmomenter Nøkkeltall Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto, forbedring i resultatene fra finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger på lån og lave kostnader Engangseffekter både i første og andre kvartal Vellykket gjennomføring av rettet emisjon Refinansiering av fondsobligasjon fra Statens Finansfond Høy aktivitet og inntektsvekst i bankens datterselskaper og tilknyttede selskaper Tilfredsstillende likviditet og kapitaldekning Første kvartal 2010 Første kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt 222 mkr 89 mkr Resultat før skatt 206 mkr 30 mkr Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis 3.53 kr 0.08 kr Rentenetto 1.54 % 1.53 % Regnskapsmessig kostnads- /inntektsrelasjon 53.0 % 76.9 % Egenkapitalavkastning (ROE) annualisert 12.2 % 0.2 % Finansieringsgrad (ultimo) 54.0 % 52.8 % Likviditetsindikator (ultimo) % % Kjernekapitaldekning ultimo 10.3 % 8.5 % Kapitaldekning ultimo 11.5 % 10.2 % Kjernekapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) Samlet kapitaldekning ultimo (Basel II fullt implementert) 11.9 % 9.2 % 13.2 % 10.7 % 3

4 Egenkapitalavkastning og kredittspreadeffekt av FVO - fastrentegjeld & fastrentelån Prinsippvalget en del av IFRS implementeringen i 2005 Ulike prinsipper i norske banker 15,8 % 15,4 % 18,0 % 17,9 % 15,8 % 16,2 % 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % Prinsippet utjevner ROE 11,8 % 12,2 % 10,9 % 12,00 % 10,00 % 8,0 % 8,00 % 6,00 % 4,9 % 4,00 % ,8 % 1 Q ,00 % 0,00 % ROE Accounted ROE adjusted for FVO-effect 4

5 M nok Sterk vekst i resultat før skatt fra Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q

6 Resultatforbedring på 58 millioner før skatt

7 Resultatforbedring på 176 millioner før skatt

8 Vekst i nominell rentenetto Kommentarer Rentenetto pr kvartal (inkl. full konsolidering av Sparebanken Vest Boligkreditt AS) 31 mkr bedre enn 1) 450 3,50 % Siste reprising ultimo desember Kvartalets rentenetto 1.54 (1.53) % Påvirket av Svakt stigende rentenivå i første kvartal Obligasjoner med fortrinnsrett Økt likviditet Fondsobligasjoner fra SFF ,53 % 297 1,52 % 343 1,64 % 382 1,71 % 341 1,53 % 378 1,69 % 357 1,52 % 377 1,58 % 372 1,54 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 50 0,50 % Utlåns- og innskuddsvolumer MNOK 12 Utlåns- og innskuddsmarginer MNOK Q 08 2 Q 08 3 Q 08 4 Q 08 1 Q 09 2 Q 09 3 Q 09 4 Q 09 1 Q ,00 % Øvrige netto renteinntekter MNOK -9 Avgift bankenes sikringsfond MNOK -1 1) Sum endringer fra MNOK 31 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter mkr Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter % per kapitalenhet 8

9 Produktmargin Opprettholdt rentemargin Kommentarer Rentemargin pr kvartal Rentenivået (Nibor) svakt stigende i første kvartal Siste reprising ultimo desember Marginal endring i innskudds- og utlånsmarginen Rentemarginen opprettholdt 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 2,18 % 1,28 % 0,90 % 2,23 % 1,43 % 0,80 % 2,30 % 1,58 % 0,72 % 2,23 % 1,67 % 0,56 % 2,09 % 1,42 % 0,67 % 2,17 % 1,55 % 0,62 % 2,31 % 1,75 % 0,56 % 2,38 % 1,66 % 0,72 % 2,31 % 1,32 % 0,99 % 2,25 % 1,28 % 0,97 % 2,17 % 1,21 % 0,96 % 2,19 % 1,39 % 0,80 % 2,19 % 1,36 % 0,83 % 0,50 % 0,00 % 1 Q Q Q Q Q 3Q 2Q 3Q 1 Q 2010 Utlån Innskudd Rentemargin *Produktmarginer og rentemargin (morbank og boligkredittforetak) målt mot bankens mellomregningsrente 9

10 Økte inntekter ifht 1. kvartal - 87mkr (22 %) høyere enn i første kvartal MNOK Vekst i rentenetto Økt inntjening fra finansielle instrumenter Økte inntekter fra banktjenester Q Q Q -12 3Q Q Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto gevinst/tap finansielle instrumenter Inntekter eierandeler i tilknyttede selskaper Netto banktjenester Andre driftsinntekter 10

11 Forbedret produktivitet K/I relasjon og kostnader i % av GFK Kommentarer 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Netto nedgang på 26 årsverk eks. Sauda, sammenlignet med Q1 Reduserte kostnader på eksisterende virksomhet kombinert med ekspansjon geografisk og i produktbredde. Økt satsing på BM og KM Videreutvikling av de ansattes kompetanse 30,0 % 20,0 % 10,0 % 2,00 % Driftskostnader i % p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital 0,0 % 2Q 3Q 2Q Regnskapsmessig K/I-relasjon 3Q ,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q

12 Prosent God innskuddsvekst og styrket finansieringsgrad - vekst siste 12 mnd 11,6 % (PM 3,2% og BM 25,7%) Innskuddsutvikling Finansieringsgrad mrd. 80,0 70,0 120,0 110,0 Fiansieringsgrad - innskudd i prosent av utlån Finansieringsgrad morbank 60,0 100,0 90,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 14,3 14,6 15,8 18,0 15,1 15,2 17,5 17,8 18,8 19,1 23,3 24,0 25,6 24,3 25,4 25,4 26,9 25,5 26,1 26,2 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 57,4 59,1 58,0 60,0 53,2 59,1 52,8 66,0 56,9 62,9 54,6 63,4 54,5 62,4 54,0 0, Q 3Q PM BM 2Q 3Q ,0 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Likviditetsindikator pr Q er 101,

13 Balansert utlånsvekst og god diversifisering - siste 12 mnd 9,2 % (PM 9,5% og BM 8,4%) Utlån Engasjementsvolum næringsfordelt mrd. 80,0 70,0 60,0 50,0 14,5 15,8 17,2 18,9 21,1 21,1 21,2 21,4 22,2 22,9 11 % 4 % 3 % EIENDOM SHIPPING ANNET INDUSTRI BYGG OG ANLEGG VERFTSINDUSTRI 40,0 VAREHANDEL 30,0 20,0 10,0 50,2 51,5 52,8 54,2 55,2 55,8 57,0 58,0 60,1 61,1 70 % FISKEOPPDRETT FISKERI/FISKEINDUSTRI ENERGI OG SMÅKRAFTVERK LANDBASERT TRANSPORT 0,0 JORD- OG SKOGBRUK 2Q 3Q 2Q 3Q PM BM HOTELL/RESTAURANT PERSONKUNDER INKL BOLIGKREDITT 13

14 PM porteføljen - høy andel boliglån og god sikkerhetsdekning 90 % av PM eksponering mot boliglån God sikkerhetsdekning ~70 % 10 % 90 % ~30 % Andre lån Boliglån Nedbetalingslån Flexilån 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % LTV <= 75 % LTV > 75% 90 % av PM-porteføljen er boliglån Knappe 30 % av PM-lånene er flexilån (rammekreditter), resten er ordinære nedbetalingslån Flexilån innvilges normalt innenfor 75 % av boligens markedsverdi Ordinære nedbetalingslån er normalt innenfor 90 % av boligverdi, men 100 % belåning aksepteres for førstegangskjøpere med BSU-program 94% av totale boliglån er innenfor 75 % av boligverdi 14 *Inklusive boligkredittforetak, konserntall

15 God sikkerhetsdekning på boliglånsfinansiering - positiv utvikling i belåningsgrad 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % 0-50 % 50% - 75 % 75% - 90% 90% - 100% > 100% 2010 LTV loan to value, saldo (limit på flexilån i forhold til sikkerhetsverdi) 15

16 Godt diversifisert BM-portefølje Bedriftsmarked 30 % Eiendom 11 % 2 % 3 % Bolig Borettslag 2 % 2 % 1 % 3 % 4 % 3 % 5 % 7 % 5 % 36 % EIENDOM SHIPPING ANNET INDUSTRI BYGG OG ANLEGG VERFTSINDUSTRI VAREHANDEL FISKEOPPDRETT 32 % Shipping 4 % 21 % 20 % 13 % 5 % 2 % 2 % Fritidseiendom Hotell Industri Kjøpesenter/butikk Kontor Uspesifisert næringseiendom Ikke spesifisert 7 % 11 % 14 % FISKERI/FISKEINDUSTRI ENERGI OG SMÅKRAFTVERK LANDBASERT TRANSPORT JORD- OG SKOGBRUK HOTELL/RESTAURANT 13 % 1 % Container 5 % Ferge/passasjer 1 % 3 % 24 % Kjøleskip (reefer) 19 % 34 % Offshore Tank Tørrbulk, mindre Tørrbulk, store Ikke spesifisert 16

17 Bedret risikoprofil i både person- og bedriftsmarked - 78% av porteføljen med lav risiko Kommentarer Forventet tap: Betjeningsevne + sikkerhetsdekning (PD/LGD) Høy PM-andel bidrar positivt til samlet lav risikoprofil Noe bedrede konjunkturer virker positivt på risikoprofilen i BM 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6,2 % 4,9 % 6,7 % 7,4 % 6,8 % 5,7 % 5,7 % 6,8 % 5,9 % 16,0 % 16,8 % 17,1 % 15,7 % 14,8 % 15,5 % 15,3 % 14,9 % 14,3 % 78,0 % 76,4 % 77,1 % 78,6 % 78,4 % 77,1 % 78,0 % 80,2 % 79,5 % 2Q 3Q 2Q 3Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 17

18 Balanseførte nedskrivninger Nedskrivninger i % av bto utlån Noe bedre konjunkturer i første kvartal - mindre nedskrivninger og lavere/stabilt mislighold Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad Betalingsmislighold over 90 dager 600 0,60 % 0,63 % 0,62 % ,43 % 0,49 % 0,51 % 0,60 % 0,50 % ,29 % 0,24 % 0,23 % 0,22 % 0,21 % 0,28 % Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q ,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % 2Q 3Q 2010 PM 0,39 % 0,42 % 0,38 % 0,36 % 0,38 % BM 0,50 % 1,23 % 1,27 % 0,76 % 0,75 % Alle 0,42 % 0,64 % 0,62 % 0,47 % 0,48 % Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Avsetningsgrad 18

19 mkr Nedskrivninger på utlån og garantier Nedskrivinger Kommentarer Nedskrivninger 16 mkr 0.08 (0.31) % p.a. av gjennomsnittlige brutto utlån Konstaterte tap 19 (9) mkr Herav dekket av tidligere nedskrivninger 11 (1) mkr 2Q 3Q 2Q 3Q

20 Kapitalmarkedsfinansiering - veldiversifisert finansieringsprofil Kommentarer Forfallsstruktur Noe lavere kredittspreader, men fortsatt på et høyt nivå Samlet innlån fra kapitalmarkedet 36 mrd kr (eks. bytteordningen) Tilført likviditet i bytteordningen ca 7,3 mrd kr. OMF for ca 2.8 mrd kr er solgt i markedet Langsiktig kapitalopptak fremover, i stor grad ved utstedelse av OMF Etablering av boligkreditt/utstedelse av OMF bidrar til Redusert likviditetsrisiko Økt tilgang på likviditet Styrket rentenetto kr kr kr kr kr kr kr kr kr "Langsiktig finansiering" Bytteordningen år 1-2 år 2-3 år 3-5 år 5+ år OMF solgt i markedet 10 20

21 God likviditetsbeholdning - reflekterer forfallsstruktur og bankens styringsrammer Mill Mnd Q 3Q 2Q 3Q Stat Banker OMF Interbank Strukturell likviditet Kommuner og fylkeskommuner Andre Aksjer Benyttet for å skaffe låneadgang i NB 21

22 God kapitaldekning/soliditet Kapitaldekning Kapitaldekning Basel II 10,2 % 10,2 % 9,9 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 11,8 % 11,5 % 1,2 % 1,2 % 10,7 % 1,6 % 11,5 % 11,0 % 1,6 % 1,5 % 13,2 % 13,2 % 1,4 % 1,3 % 8,5 % 8,6 % 8,4 % 10,6 % 10,3 % 9,2 % 9,9 % 9,5 % 11,8 % 11,9 % 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2010 Kjernekapital Tilleggskapital Kjernekapital Tilleggskapital Inklusiv 50% av akk. resultat etter skatt øker kapitaldekningen med ca. 0,15%-poeng Kapitaldekning etter Basel II er uendret som følge av noe bedret risikoprofil og integrering av Sauda-porteføljen etter IRB-metode 22

23 Refinansiering av Statens finansfond Statens finansfond har hittil vært en lønnsom finansiering for Sparebanken Vest Bedret marked muliggjør refinansiering EK bevis emisjoner vil bli fremmet for representantskapet 11 mai Meget godt mottatt i markedet gjennom den private plasseringen Eksisterende Ek-bevis eiere vil få tilbud om å delta i reparasjonsemisjon Rettet emisjon mot ansatte Både økt markedskapital og foreslått split 1:2 vil bidra til økt likviditet i EK-beviset (SVEG) Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner vil bli benyttet i løpet av 2010 for resterende refinansieringsbehov 23

24 EK-bevis emisjoner vil øke notert kapital i SVEG - eierbrøken øker fra 9,5% til mellom 19,7% og 22,3% i tre steg KOMMENTAR STØRRELSE TIMING Rettet Emisjon Rettet mot nye potensielle investorer. Enkelte eksisterende investorer deltok 100 største EK-bevis eiere søkt kontaktet 600 mkr Gjennomført april 2010 Innbetaling 14. mai Notering ca 19. mai Reparasjonsemisjon Rettet mot EK-bevis eierne pr 19. April som ikke deltok i den rettede emisjonen. Gir eksisterende eiere anledning til å delta på like vilkår Styrefullmakt til å øke til 215 mkr. Inntil 150 mkr Tegningsperiode: 19. mai 2. juni 2010 Innbetaling 2/3. juni Notering ca. 3/4. juni Ansatte- Emisjon Rettet mot ansatte i Sparebanken Vest konsernet Inntil 30 mkr Som reparasjonsemisjonen Tegningskurs NOK 45 per EK-bevis Tilsvarer NOK 90 pr bevis før split 24

25 Justert utbytte- og utdelingspolitikk Utbytte- og utdelingspolitikk: Sparebanken Vest har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens samlede egenkapital. Sparebanken Vests årsoverskudd blir fordelt mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i tråd med eierbrøken. Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet vil bli fordelt mellom utbytte og utjevningsfond. Sparebanken Vest legger til grunn at over tid skal resultatdisponeringen sikre at alle egenkapitaleierne likebehandles, herunder unngå uønskede inn- og utvanningseffekter. Andelen av nettoresultatet som avsettes som utbytte- og gavemidler vil kunne utgjøre inntil 50%, og vil tilpasses bankens løpende egenkapitalsituasjon. Tilleggsinformasjon: Sparebanken Vest har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede ulike alternativer for organisering av bankens eierstruktur, herunder langsiktig kapitalstruktur og gavevirksomhet fremover innenfor dagens lovgivning. Det forventes at en beslutning vil bli tatt i løpet av 2. halvår 2010.

26 Frende Forsikring og Norne Securities - sterk distribusjonskraft sammen med strategiske partnere Alle filialer tilbyr forsikring Frende er en suksess og godt mottatt både av kunder og ansatte Norne Securities leverer megling og rådgivningstjenester innenfor verdipapirområdet -Sparebanken Sør, Spareskillingsbanken, Flekkefjord Sparebank, Søgne & Greipstad Sparebank, Lillesand Sparebank -Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Haugesund Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Voss Sparebank, Luster Sparebank, Etne Sparebank - Sparebanken Øst 14 sparebanker med total forvaltningskapital på NOK 220 milliarder Totalt kunder (PM/BM) Totalt 165 kontorer - Helgeland Sparebank 26

27 Utvikling av produkt- og leverandørstrategi - I samarbeid med en rekke andre uavhengige sparebanker Fullintegrert finanskonsern med et bredt spekter av finansielle tjenester Boligkredittselskap - eid av åtte selvstendige sparebanker i Frende samarbeidet og Sparebanken Vest (40 %) Tillatelse til opprettelse av selskapet i november og full drift i løpet av 2010 Haugesund Sparebank startet pilotdrift i desember måned Selskapet vil utstede særskilt sikre obligasjoner i det norske markedet Resultat 1 før skatt 1 Q ,4 MNOK Tre forretningsområder; netthandel, aksjemegling og corporate finance. Alle forretningsområder i vekst, økende omsetning gjennom fjerde kvartal 20 ansatte, rundt kunder Fondsfinans eier 14 % -1,7 MNOK Frende Skade Premiebestand øker med 150 % i ; 430 mkr pr mars kunder. Store utbetalinger etter vinteren. Frende Liv Gode utsikter til å nå break even tidligere enn forventet Ny teknologi og effektiv drift i begge selskaper ansatte MNOK Markedsleder på Vestlandet, 23 % markedsandel i Hordaland Godt resultat, 1 Q påvirket av lang og snørik vinter Selskapet formidlet over 3000 eiendommer i (+ 30 %) Kyte Næringsmegling (DS); 30 % markedsandel. Bedre ordretilgang og tilgang på finansiering i 1 Q 4,2 MNOK Heleid selskap som forvalter boliglån som er finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Viktig instrument i konsernets finansiering 23,0 MNOK 27 1 Sparebanken Vest sin andel av resultat for Tilknyttede selskaper

28 Frende Skadeforsikring (strategisk skifte av forsikringsleverandør) - nær 50% av volum gjenvunnet på knappe to år Sparebanken Vest største distributør i Frende Utvikling i Frende Skadeforsikring Frende Forsikring operativ våren Sparebanken Vest sin andel ved uttreden av Sparebank 1 Skadeforsikring, medio 2007, bestandpremie på ca MNOK 430, p.t. har banken opparbeidet bestandpremie på MNOK 228 i Frende Skadeforsikring, etter knappe to år operativ drift Sparebanken Vest hadde, medio 2007, forsikringskunder under Sparebank 1 Skadeforsikring, og har i dag i overkant av kunder i Frende Skadeforsikring 28

29 Styrket markedsposisjon på Vestlandet Økning i markedsandel i PM segmentet God utvikling i markedsandel BM siste tre år 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % ,0 % Innskudd Utlån Innskudd Utlån I tillegg god utvikling på eiendomsmegling Vekst i tråd med strategisk målsetning om styrket BM-posisjon 29

30 Økt kundelojalitet og -tilfredshet til tross for økt konkurranse God kundetilfredshet Styrket markedsposisjon 80 Styrket kundetilfredshet både på BM og PM I henhold til Norsk kundebarometer i Dagens Næringsliv 20/4-10, ville score 75 gitt Sparebanken Vest en god tredje plass. Styrket posisjon i Rogaland etablering i Haugesund, Stavanger og Sandnes fusjonert med Sauda Sparebank nye kontorer på Hinna og Sola Høy konkurranse i personmarked. Press på marginer Kilde: TNS Gallup KTI PM KTI BM 30

31 Oppsummering og fremtidsutsikter Eksterne forhold Sparebanken Vest Vekst og resultatutvikling påvirkes av Forventet lav og ujevn vekst internasjonalt Moderat vekst i fastlandsnorge samt stabilt oljemarked Høy konkurranseintensitet Regulatoriske endringer på kapitaldekning og likviditet Styrket markedsposisjon og kundetilfredshet Makrobilde virker positivt på kvalitet og risiko Noe lavere tap enn tidligere forventet Resultateffekt 2Q av Nordito AS og PBS-Holding AS fusjon på ca. 105 mill kroner. Opprettholdt forventning på ROE på nivå med eller noe bedre 31

32 32 Appendix

33 42,5 % 44,6 % 40,9 % 40,2 % 42,5 % 43,0 % 36,5 % 34,7 % 38,5 % 94,0 % 94,5 % 93,3 % 93,7 % 94,1 % 94,2 % 94,2 % 94,6 % 95,0 % 39,4 % 41,6 % 40,9 % 39,6 % 38,8 % 42,1 % 48,0 % 46,5 % 44,9 % 18,1 % 13,8 % 18,3 % 20,2 % 18,8 % 15,0 % 15,5 % 18,8 % 16,7 % Risikoprofil BM og PM PM BM 100 % 90 % 80 % 1,5 % 1,4 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 4,5 % 4,1 % 4,8 % 4,6 % 4,3 % 4,2 % 4,1 % 3,9 % 3,7 % 100 % 90 % 80 % 70 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % 2Q 3Q 2Q 3Q Q 3Q 2Q 3Q 2010 < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % < 0,2 % 0,2 % > < 0,75 % > 0,75 % 33

34 Mill nok Mill nok Balanseførte nedskrivninger og avsetningsgrad - segmentfordelt PM BM 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 0,07 % 0,07 % 0,06 % 0,08 % 0,10 % 0,10 % 0,12 % 0,13 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,14 % 0,12 % 0,10 % 0,08 % 0,06 % 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 0,74 % 0,76 % 0,74 % 0,72 % 0,85 % 1,29 % 1,51 % 1,55 % 1,93 % 1,99 % 2,01 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 30,0 20,0 10,0 0,04 % 0,02 % 150,0 100,0 50,0 0,50 % - 0,00 % - 0,00 % Gruppenedskrivninger PM Individuelle nedskrivninger PM Balanseførte nedskrivninger Gruppeneskrivninger BM Individuelle nedskrivninger BM Balanseførte nedskrivninger 34

35 SVEG mot egenkapitalbevisindex Avkastning (i %) fra 2006 justerte for utbytte 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80-1,00 SVEG OSEEX 35

36 Rating - Status Moodys Fitch Long-term Short-term Outlook Long-term Short-term Outlook Sparebanken Vest A2 P-1 Negative A- F2 Stable Sparebanken Vest Boligkreditt AS Covered bond program Moodys Rating Aaa Fitch Rating AAA 36

37 37

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010

Andre kvartal og første halvår 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 Andre kvartal og første halvår 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 19. august 2010 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og selvstendig bank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 26. oktober 2011 1 Tredje kvartal 2011 God underliggende drift Bedret rentenetto Moderate tap Økte provisjonsinntekter og bidrag

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 5.september 2011 Del 1 - Strategi markedsutvikling - fremtidsutsikter v/administrerende direktør Stein Klakegg Sterk markedsposisjon i attraktivt marked - Positiv lønnsomhetsutviking

Detaljer

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 25. april 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Første kvartal 2012 Optimisme i næringslivet på Vestlandet på tross av internasjonal uro Positivt

Detaljer

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Første kvartal 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 28. april 2011 Hovedtrekk første kvartal 2011 God vekst i ordinært driftsresultat og finansinntekter God inntektsvekst og godt

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal 2010. Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest Tredje kvartal 2012 Konsernet Sparebanken Vest 24. oktober 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Hovedtrekk 3. kvartal Solid 3. kvartal resultat før skatt på 303 MNOK (135 MNOK) Egenkapitalavkastning

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Delårsregnskap 1/2008. 23. april 2008

Delårsregnskap 1/2008. 23. april 2008 Delårsregnskap 1/2008 23. april 2008 17.01.2010 Hovedtrekk 1. kvartal 2008 (1) Underliggende bankdrift som forventet Mer urolig marked Børsfall Stigende rentenivå/økte kredittspreader Strammere likviditetstilgang

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL RESULTAT RESULTAT EKSKL. ENGANGSEFFEKTER* DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 407 MNOK (526) 370 MNOK (360) GOD EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011

Året 2010 og fjerde kvartal Konsernet Sparebanken Vest. Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 Året 2010 og fjerde kvartal 2010 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 22. februar 2011 1 2010: Tidenes beste resultat før nedskrivninger og skatt 927 millioner kroner Hovedtrekk for 2010:

Detaljer

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest Adm. dir. Stein Klakegg 4.2.2010 1 - et år med store kontraster Første del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg

4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest. Adm. dir. Stein Klakegg 4. kvartal og foreløpige regnskapstall for Konsernet Sparebanken Vest Adm. dir. Stein Klakegg 4.2.2010 1 - et år med store kontraster Første del Andre del Preget av negative utsikter nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg

Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest 2008 & tall for 4. kvartal 28. januar 2009. Adm. direktørr Stein Klakegg Foreløpige resultater for konsernet Sparebanken Vest & tall for 4. kvartal 28. januar 2009 Adm. direktørr Stein Klakegg 27.01.2009 Tilfredsstillende utvikling i krevende marked Finansiell uro og tiltakende

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR 3. KVARTAL 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ØKTE KRAV I 2016 FOR NORSKE BANKER 2 SOLIDITET Basel 1 gulv* IRB * * Kvartalstallene inkluderer 80% av akkumulert resultat etter skatt, med

Detaljer

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side

Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styrearbeid i vanskelige tider sett fra bankens side Styredagen Sogn og Fjordane 18.03.10 Henning Nordgulen, Direktør Divisjon Bedriftsmarked Innhold Om Sparebanken Vest Kredittvurdering av bedrifter Vurdering

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Resultat ult er at for f Spa S rebanken Ves V t konsernet 3. kvar v tal t oktober 2009 Adm. dir. r Stein Klakegg

Resultat ult er at for f Spa S rebanken Ves V t konsernet 3. kvar v tal t oktober 2009 Adm. dir. r Stein Klakegg Resultater for Sparebanken Vest konsernet 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Adm. dir. Stein Klakegg Så langt i 2009 Resultatnivået fra andre kvartal videreføres - klart bedre resultat enn i 3. kvartal 2008

Detaljer

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

TREDJE KVARTAL OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 2014 23 OG 24. OKTOBER 2014 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR TREDJE KVARTAL 1. Hovedtrekk regnskap 2. Status Bedriftsmarked Tema Shipping # 1 REGNSKAP HOVEDTREKK HOVEDTREKK TREDJE

Detaljer

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FJERDE KVARTAL 2013. 6. februar 2014. Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FJERDE KVARTAL 2013 6. februar 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør 4 % 4 % 9 % 10 % 12 % 13 % 261 248 296 226 258 273 223 226 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL OG 2013 700 3,5 % 2.000 5,00 %

Detaljer

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Konsernet Sparebanken Vest 15. februar 2012 Stein Klakegg, administrerende direktør 1 Året 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Konsernet Sparebanken Vest Adm. direktør Stein Klakegg 18. august 2011 1 Vestlandets ledende finanshus Engasjert og frittstående sparebank for privatpersoner og næringsliv

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Rogaland på børs 2011

Rogaland på børs 2011 Rogaland på børs 2011 Marianne Sevaldsen Direktør Næringsliv Kort om Sandnes Sparebank En sterk posisjon i et spennende marked Forvaltningskapital på NOK 27 milliarder, egenkapital på NOK 1,7 milliarder

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1. v/administrerende direktør Stein Klakegg

Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1. v/administrerende direktør Stein Klakegg Sparebanken Vest Kapitalmarkedsdag 6.september 2010 Del 1 v/administrerende direktør Stein Klakegg Agenda Del 1 Overordnet strategi Finansiell stilling og mål Egenkapital Del 2 Forretningsmessige muligheter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

PRESENTASJON. regnskap 2. kvartal 2010. Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 PRESENTASJON regnskap 2. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 2. kvartal Godt resultat Realisert gevinst aksjer og økt utbytte Lave tap på utlån God kostnadskontroll Reduserte årsverk

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011

Regnskap 1. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap 1. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 28. april 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Møre Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014

Sparebanken Sør. 3. kvartal 2014 Sparebanken Sør 3. kvartal 2014 Informasjon minner om Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014. Sparebanken Pluss var overtakende bank i fusjonen, og endret navn

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 4. kvartal 2008 4. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 2008 2007 2006 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 2 241 7,05 % 1 573 5,64 % 1 001

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer