SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 09/920 Arkivnr.: 153 SAK: TERTIALRAPPORT PR 1. TERTIAL 2009 BUDSJETTREGULERING. I Saksdokumenter (vedlagt): Statusrapport omstilling. Periodisert budsjett pr Åsberetning, regnskap og søknad om tuilførsel av egenkapital Sandnessjøen fjernvarme A/S. II III Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Økonomireglementet legger opp til at det for økonomirapportering 1 tertial, dvs. pr , også skal foretas regulering av budsjettet. DRIFT Rammeområdene Sentrale styringsorganer Sekretariat/Info/arkiv, rådmannen Ansvarssted 1980 Overformynderiet viser overforbruk. Jeg viser i denne sammenheng til utgifter vedr. hjelpevergefunksjon for enslige mindreårige asylsøkere på omsorgssenteret på Søvik. Tilskudd fra UDI skal gis med kr pr. barn pr. år. Jeg følger kostnadsutviklingen innenfor området nøye. For øvrig ingen avvik av betydning registrert 112 IKT Regnskapet er i tråd med budsjettet pr Lønn og personal Det er ikke avdekket negative avvik i forhold til budsjett pr Økonomiavdelinga Regnskapet er i tråd med budsjett.

2 170 Kultursektor Regnskapet for første tertial er gjennomgått. Sektorleder kan ikke avdekke forbruk som har negative konsekvenser for driftsresultatet for område kultur. Det totale forbruk etter fire måneder er 31%. I 2008 fikk Alstahaug kommune et tilskudd på kroner fra Nordland fylkeskommune for rehabilitering av Vindenes hus. Arbeidet kunne ikke gjennomføres i 2008 og midlene ble avsatt på fond. Rehabiliteringen er nå startet og forventes gjennomført før sommeren. Jeg ber om at avsatte midler på fond Vindenes hus art nr overføres til ansvarssted Annen kultur og at art Kjøp av tjenester fra private, ansvarssted 1780 reguleres med tilsvarende beløp. Rammeområdene Undervisning og barnehage. 200, 250, 255, 260 Undervisning og Barnehage Regnskap Buds(end) % forbr 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER DRIFTSUTGIFTER INVENTAR/UTSTYR/VEDLIKEHOLD KJØP AV TJENESTER SOM ERSTAT. KOMM. E.P OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SALGSINNTEKTER REFUSJONER OVERFØRINGER FINANSINNTEKTER T O T A L T %- forbr Regnskap Buds(end)

3 20 FELLES BARNEHAGER SFO SKOLER SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING KULTURSKOLEN T O T A L T Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr 1.mai balanse i forhold til budsjett. En del større innekter og utgifter regnskapsføres, pr kvartal eller halvår, slik at noen områder feilaktig kan se ut til å ha store overskridelser eller overskudd i forhold til budsjett. Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Totalt viser regnskap pr 1. mai en balanse med budsjett. Regnskap for ansvarsområdet må sees i sammenheng med ansvar 2400, 2550 og Ansvar 24 Barnehage Barnehage står pr april med et overskudd i forhold til budsjett grunnet forskuddtering av statstilskudd. Det er fortsatt nødvendig å følge opp lønnskostnaden i forhold til inntekt. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt regnskap i forhold til budsjett med et direkte overskudd i regnskapet pr 1.mai. Regnskapet gir likevel grunn til å følge opp forbruk på noen enheter mer nøye. Lønnskostnadene ser ut til å være for høy i forhold til budsjett for enkelte SFO. Vinterhalvåret gir en høyere inntekt enn sommerhalvåret, som kan ha halvert inntekt. Det er derfor nødvendig å opparbeide seg en buffer frem til mai/juni. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har som forventet et lite overforbruk i forhold til budsjett i vårhalvåret. Det er forventet en skjevhet i forbruk i forhold til budsjett, fordi innsparing iverksettes pr 1.august. Pr 1.mai har Alstahaug ikke regnskapsført refusjoner for gjesteelever fra andre kommuner, samtidig som det er regnskapsført ca 0,5 mill for våre elever ut i andre kommuner. Dette gir et negativt utslag i regnskapet, som er misvisende. Sandnessjøen ungdomsskole har et overforbruk i forhold til budsjett på 9 %. Det er satt i verk en rekke tiltak for å få regnskap i balanse med budsjett for virksomheten. Tiltakene med størst effekt; reduksjon av årsverk/ressurs, blir ikke iverksatt før 1.august. Ansvar 27 Kulturskole

4 Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes refusjoner/inntekt som inntektsføres etterskuddsvis, samt kjøp av tjeneste som kostnadsføres pr halvår. Forbruk er ellers i balanse med budsjett. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at den vesentlige inntekten for virksomheten refunderes pr halvår. Det er likevel grunn til å anta at enheten vil gå med et lite pluss i forhold til budsjett ved års slutt. Rammeområdene Helse og Velferd. 300 Helsesektor Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett (tusen) 3001 HELSESTASJON HELSEOPPLYSNING LEGEKONTOR ADM. HELSESENTER MILJØRETTET HELSEVERN INTERKOMMUNALT SAMARBEID FYSAK REHABILITERING FOLKEHELSE T o t a l t Pr. 30. april ser det ut som om helsesektoren har et for høyt forbruk. Årsaken er at det er kommet inn svært lite tilskudd så langt. Fastlønnstilskudd for turnuslege, fysioterapeuter, internsalg etc. er ikke inntektsført. Inntektene på området kommer ikke periodisert og dette gir som tidligere sagt et skjevt bilde. Det er også et etterslep på utbetalingene fra NAV når det gjelder takstsystemet på legetjenesten. FYSAK mangler prosjektutbetalinger fra Fylket, derfor ser det ut som om de har et merforbruk i forhold til budsjett. Av utgiftsposter som det ikke er budsjettert med, nevnes tolketjenesten. Her er det pr. i dag postert utgifter på ca. kr ,-, og dette forventes å øke utover i budsjettåret. Denne utgiften faller i hovedsak på helsestasjonen. Dette er utgifter som har kommet i forbindelse med oppstart av Søvik Omsorgssenter, der kommunen mottar økt rammefinansiering for å motvirke økte utgifter som genereres, for eksempel i den kommunale helsetjenesten. Man mener å ha kontroll på utgiftene på helsesektoren pr. utgangen av april Sosialsektor Utgiftssiden: Utgiftssiden har et overforbruk på ca. 1.mill kr etter 4 mnd drift. Årsakene ligger i økte utgifter til sosialhjelp, samt variable lønnsposter som også har overskridelser. Barnevernet har et mindre beløp i overskridelse på posten forbyggende arbeid. Forøvrig er det balanse i de øvrige postene på utgiftssiden. Inntektssiden:

5 Pr. dato har vi fått inn nesten halvparten av de inntektene som er budsjettert. Totalt er det lagt inn kr. 12 mill., og vi har fått inn nesten kr. 6.mill allerede. Det betyr at de merutgifter vi får på utgiftssiden, klarer vi å kompensere gjennom økte inntekter slik at sektoren totalt sett kommer til å gå i balanse ved årets slutt. 330 Pleie og Omsorg Regnskapet slik det foreligger må gjennomgå en del korrigeringer før en kan si noe om hvordan situasjonen egentlig er. Art Husleie er regnskapsført inntekt på ,-. Dette skal etter hvert overføres til bygg og eiendom. Likeså art komm.avg. kr ,-. (I tillegg en del mindre utgifter til drift av byggene). Det er overført penger til Sentralkjøkkenet fra sykehjemmet for kjøp av mat fram til Kr ,- for månedene mai og juni trekkes derfor fra. Dette gjør at samlet sum utgifter reelt er ca og inntekter er ca noe som gir ca i netto forbruk per ,1 mill. er tilført sektoren ved budsjettregulering for å dekke opp det lokale og sentrale lønnsoppgjøret for inneværende år. I tillegg foreslås 1,3 mill. tilført Tjøtta eldresenter ved budsjettregulering for å dekke faktisk drift. Når disse reguleringene er gjennomført er det pr et overforbruk på ca. 1 %. Fremskrevet vil dette gi et overforbruk ved årets slutt på ca. 1,5 mill. dersom ikke tiltak iverksettes. I første rekke vil dette være redusert innleie av vikarer ved alle typer fravær, samt endring i bemanningsplanene på sykehjemmet, som også vil gi redusert vikarbehov. 340 Funksjonshemmede Regnskapet ved utgangen av april viser et forbruk på 41 %. Årsaken til det høye overforbruket skyldes en feilbudsjettering som vil bli rettet opp i forbindelse med budsjettjustering i juni. Når man får rettet opp denne feilen er sektorleders vurdering at sektoren vil kunne gå i balanse ved utgangen av året. 370 Sentralkjøkkenet Alstahaug sentralkjøkken. Regnskapsrapport etter 4. mnd.drift. Regnskapet ser ok ut så langt. Rammeområdene Plan og Utvikling 400 Bygg og eiendom Omstrukturering av bygg og eiendom ble igangsatt fra i samsvar med kommunestyrevedtak i sak 0034/06. Sektoren har vært uten fast/operativ ledelse fra våren 2008, og omleggingen til et betydelig utvidet ansvarsområde er ikke fulgt tilfredsstillende opp, det er kun regnskapstekniske overflyttinger som er utført. Praktiske endringer knyttet til ny organisering er her ikke startet pga. at sektoren ikke har fått ansatt leder for området før mai Innleid personell knyttet til sektoren er hovedsakelig bedt om å ha oppmerksomhet på prosjekt. Med tiltredelse i stillingen fra og operativ fra er det begrenset innsikt i forholdene som ligger til grunn for denne første rapportering. Første dykk inn i tallene på bygg og eiendom viser store avvik på flere poster, noe som kan skyldes manglende oppfølging / avvik ved overføring av ansvarsområder i forbindelse med ny

6 organisering. I forbindelse overføring av personell innenfor renhold må det ha oppstått avvik, som ikke er fulgt opp. Videre kan det også være feilføringer m.h.t. lønn. Forsikring. Når det gjelder forsikringer bygg, er kommunen påført økte premier som følge av endret risikoklasse. Dette gir som resultat et negativt avvik på kr som bør reguleres. På inntektssiden er manglende husleieinntekter hovedårsaken til stort avvik. Dette går jeg ut fra hovedsakelig skyldes føringstekniske årsaker, (det nye systemet er ikke gjennomført) og dette vil bli jobbet med framover. En nærmere gjennomgang for å følge opp område vil bli prioritert Brann og beredskap Ansvarssted forbrukt 51% Lønn ser ut til å være underbudsjettert. Ansvarssted Ok Ansvarssted 6150 forbrukt 13%. Lønn for 1. halvår ikke kjørt/beregnet ennå. Ansvarssted 6151 Ok Etter budsjettregulering av lønnsposten ser budsjettet OK ut. 420 Kommunalteknisk sektor Ansvarssted: 6200 Komm.tek. sektor Ansvarssted: 6213 Maskinpark. Ansvarssted: 6216 Serviceavdelingen. Ansvarssted: 6320 Vannforsyning. Ansvarssted: 6330 Avløp. Ansvarssted:6340 Renovasjon. Ansvarssted: 6350 Kommunal renovasjon Etterslep i belastning. Etterslep i belastning. Ansvarssted: 6400 Veger. Minimum for å drifte vegene ligger på 3,5 mill kr. Årets budsjett er på 2,815. Taperen blir reasfaltering. Ansvarssted:6468 Veglys. Ansvarssted: 6500 Parkering. Regnskapet er i balanse i forhold til budsjett pr Plansektor Noe høyere utgifter til festeavgift (11901), og andre konsulenttjenester (12709). Fordelte kostnader på 6600 er medtatt pr og ikke fordelt på Totalt sett ser regnskapet fortsatt greit ut. 470 Landbruk og Miljøsektor Rekneskap for april er gjennomgått. Ingen merknader utover det som er nevnt for januar og februar. Det er refusjon for sykepenger for 50 % stilling (jordbrukssjef ) og hvor det pr. dags dato ikkje er vikar engasjert.

7 490- Plan og utvikling Regnskapsrapport 490 Plan og Utvikling OK 500 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER. Skatt- rammetilskudd. Frie inntekter foreslås oppretthold på budsjettert nivå samlet. Ved siste regnskapsgjennomgang så det ut til at det lå an til en inntektsvikt i størrelsesorden 1,8 mill. kr. samlet. Gjennom revidert nasjonalbudsjett er kommunesektoren tilført i overkant av 1 mrd. kr. som i hovedsak antas å ville kompensere denne inntektssvikten. Endelige tall på fordeling pr. kommune er ikke klare, så en må derfor ta nødvendig forbehold. Eiendomsskatt Budsjettmålsettingen på 9,6 mill. kr. ser ut til holde. Momskompensasjon. Det forutsettes at budsjettet holder. Renter Bruttobudsjettet er på kr. 24 mill. Styringsrenten fra Noregs Bank er redusert betydelig siden i fjor høst og ligger nå på 1,5 %. Kommunen har flytende rente på alle sine lån. Pr. dato betaler kommunen ca. 3,2 % i rente i snitt på sine lån, fra 1 juni vil denne ligge på ca. 2,7%. Strategien har så langt vært å budsjettere med 10-års fastrente, men betale flytende rente. Når renten er lav, vil en på denne måten kunne avsette til rentefond. Når renten er høy vil en kunne bruke av dette rentefond. Det er ikke forventet at rentenivået vil stige i år men det er ulike oppfatninger blant analytikere om hvor langt ned renten vil falle. Forutsetter en en snittrente på 3,2 % i 2009 mot budsjettert 5,5 %, vil dette isolert sett gi brutto innsparing i forhold til budsjett på ca. kr. 10 mill. kr. Dette vil imidlertidtid også påvirke inntektsanslaget når det gjelder renteinntekter, rentekompensasjon fra Staten på investeringer innen eldreomsorg og skole samt kommunens egne gebyrinntekter fra VAområdet. Lav rente kan også påvirke kommunens pensjonskostnader. Det er derfor neppe realistisk å påregne mer enn 50 % virkning på budsjettet, dvs. 5 mill. kr. i netto innsparing i forhold til budsjett. Kommunalbanken tilbyr, i.h.t. markedsrapport pr , følgende betingelser på rentebinding: 1 år 2,65 % 3 år 3,83 % 5 år 4,59 %

8 10 år 5,28 % Avdrag Budsjettet er på 15 millioner kroner som forutsettes å holde.. Utbytte Budsjettert utbytte Helgelandskraft er kr I h.t. pressemelding fra Helgelandskraft A/S har styret behandlet regnskapet i møte og foreslår et ordinært utbytte på 73,6 mill. kr (87,1 mill. kr i 2007) til de 14 eierkommunene. Alstahaug kommune eier 10,1 % av aksjene i Helgelandskraft og vil følgelig få utbetalt et utbytte på ca. kr , dvs. kr over budsjettert. Avsetting likviditetsreserve I budsjettet er foreslått avsatt kr til styrking av likviditetsreserve drift. I sak vedr. regnskapsavslutning er det foreslått inndekking av underskudd i 2009 på kr som er forutsatt omdisponert av avsetting likviditetsreserve. OPPSUMMERING DRIFT. Det er avdekket feil i budsjettet for funksjonshemmede og pleie og omsorg som netto utgjør ca. 1 mill. kr. Videre er driften av pleie- og omsorg (videreføring Tjøtta Eldresenter) for høy i forhold til budsjettert. Her må det tilføres midler. Merutgifter må finansieres ved hjelp av sparte renteutgifter. Dette er selvsagt ikke optimalt i forhold til strategien med å avsette til rentefond, men administrasjonssjefen ser ikke andre muligheter. Med forbehold om at pensjonskostnadene holder, jfr. kommentarer og det ikke dukker opp problematikk som en ikke har oversikt over pr. i dag, bør totalbudsjettet holde.

9 Budsjettregulering drift. (1000 kr.) Opprinnelig budsjettramme Utgifter opp/ inntekter ned Utgifter ned/ inntekter opp Revidert budsjettramme SEKRETARIAT/INFO/ARKIV RÅDMANNEN IKT LØNN OG PERSONAL ØKONOMI KULTURSEKTOR ADM UNDERVISNING 7 BARNEHAGE SANDNES BARNEHAGE STAMNES BARNEHAGE URA BARNEHAGE BARNEHAGER GENERELT SKOLER GENERELT AUSTBØ SKOLE BJARNETJØNNA SKOLE MINDLAND SKOLE SANDNES SKOE SANDNESSJØEN 17 UNGDOMSSKOLE SØVIK SKOLE TJØTTA SKOLE URA SKOLE VOKSENOPPLÆRING KULTURSKOLEN HELSESEKTOR SOSIALSEKTOR PLEIE OG OMSORG FUNKSJONSHEMMEDE ALSTAHAUG 27 SENTRALKJØKKEN BYGG OG EIENDOM BRANN OG BEREDSKAP KOMMUNALTEKNISK PLANSEKTOR LANSBRUK OG MILJØ PLAN OG UTVIKLING TILSKUDD 34 INTERKOMMUNALE SELSKAP FINANS SUM Kommentarer:

10 1-33) Sektorene får sine budsjetter regulert med i alt som følge av lokale forhandlinger høsten 2008 og sentralt oppgjør pr. mai ) Avsetting lønnsreserve reduseres med kr. I tillegg regulereres følgende: 6) Kultur.Vindenes Hus: Utgifts og inntektsregulering med kr , jfr. kommentarer om bruk av fond. 7) Adm. underv. Barnehage. Tilskudd karrieresenteret reguleres inn med kr ) Pleie- og omsorg: Tilføres 1,3 mill kr. for drift Tjøtta Eldresenter, videre legges til grunn samme nivå tilskudd ressurskrevende brukere som 2008 som reguleres inn på inntektsida. 26) Funksjonshemmede: Det reguleres inn kr for dagtilbud HIAS samt drift avlastningsbolig. Ressurskrevende brukere reguleres på inntektsida med kr (2008-nivå). 28) Bygg- og eiendom: Kommunens andel av tiltakspakke vedlikeholdsmidler reguleres med kr på utgifts- og inntektsida. I tillegg kr for leie av garasje brannbil Tjøtta samt kr i økte utgifter forsikring. 35) Finans: Kr reguleres som økt utgift som følge av inndekking underskudd. Avsetting likviditetsreserve settes ned med kr , utbytte Helgelandskraft settes opp med kr og renteutgifter settes ned med kr INVESTERING. Overskridelser på investeringsbudsjett 2008 med i alt kr ,- er håndtert i regnskapssaken. I tillegg søker Sandnessjøen Fjernvarme A/S om dekning av underksudd stort kr , jfr. vedlegg til saken. Kommunestyret har i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2009, bevilget kr til finansiering av underskudd fjernvarmeanlegg. Det gjenstår da kr for dekning av hele underskuddet for Skal dette reguleres inn, må prosjekt 801 tilføres kr Dette må finansieres ved at kr tas av finansieringen på prosjekt 800- avvikling likviditetsreserve og tilsvarende beløp lånes opp. TEKNISKE FORHOLD. I forhold til opprinnelig budsjettopplegg er det i dette oppsettet tatt utgangspunkt i at Austbø skole og barnehage er slått sammen til en sektor, det samme er tilfelle med Søvik skole og barnehage. Disse er gjennomført. Videre forslås det at Tjøtta skole og barnehage slås sammen til en sektor fra 1. august. Det henvises i den forbindelse til kommunens økonomireglement som sier at administrasjonsjefen kan foreslå endringer i sektorstruktur. IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling: 1. Foreliggende regnskapsrapport pr tas til etteretning. 2. De budsjettreguleringer som framgår av saksframlegget vedtas. 3. Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg A/S innvilges en kapitaltilførsel stor kr Dette innebærer at prosjekt 801 settes opp fra kr til kr Kr

11 av finaniering (renter avdrag Helgelandskraft A/S) på prosjekt 800 avvikling likviditetsreserve overføres prosjekt 801. Det tas opp et lån stort kr for å fullfinansiere prosjekt 800. Avdragstiden settes til 20 år og administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne øvrige lånebetingelser, jfr. økonomireglement. 4. De endringer av sektorstruktur som framgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Frank Pedersen Økonomisjef Edith Holand administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer