SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1951 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAP OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultur 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helse 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorg 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Planavdeling 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport samlet 2.tertial 2013 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og 31.10

2 Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr og Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Administrasjonssefen foreslår å flytte ansvarsområdet enslige mindreårige flyktninger fra gruppen rådmannes kontor til eget gruppeansvar. Nytt gruppeansvar for enheten enslige mindreårige flyktninger opprettes og gjelder fra Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultur, Inntektene på kinoen er betydelig lavere enn budsjettert. Svikt i inntektene på kinoen blir forsøkt kompensert ved å redusere driftsutgiftene på gruppeansvar 170 Rammeområde Undervisning og barnehage Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr august et overforbruk på nær 4 % i forhold til budsjett.

3 Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 63 %. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjon fra samarbeidskommunene ikke er kommet inn. Dette utgjør 4,5 mill. Utgiftene avviker positivt 10 % i forhold til budsjett. Det er forventet et positivt avvik på nær på lønnsutgifter for pga stillinger har stått tomme store deler av året. Totalt er PPT forventet å gå med et overskudd i forhold til budsjett ved årets slutt. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 1 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskuddteres. Ikke-kommunale barnehager er regnskapsført med 60 % etter august. Dette er et positivt avvik på ca 4 % i forhold til budsjett. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et negativt avvik i forhold til budsjett på 3 %. Inntekten er vanligvis stabil i vinterhalvåret, men avtar / er mer uforutsigbar i sommerhalvåret. SFO må følges opp videre med tiltak for å gå i balanse ved årsslutt. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 2 % i forhold til budsjett. Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for totalresultatet blir i balanse. En del av avviket er refusjonberetigede utgifter som vil gå i balanseved årets slutt. Enkelte skoler har likevel et overforbruk i forhold til budsjett på lønn som krever tiltak. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. 66 % av budsjetterte refusjoner er kommet inn pr mars. Vo har i denne perioden jobbet godt på inntektssiden slik at de har fått tildelt mer i refusjoner fra andre enn tidligere. Vi holder deler av stillinger vakante da vi ikke har tilstrekkelie med plass til å fylle opp med enda flere elever og lærere, noe som ville kunne gitt enda mer på inntektssiden uten at det ville berørt utgiftssiden i like stor grad. Voksenopplæringa får slik ikke brukt sitt potensiale både på utgiftsiden ved at nødvendige innvesteringer blir holdt tilbake og inntektssiden ved at vi stadig må si fra oss muligheter til inntekter pga plassmangel. Voksenopplæringa forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at Leirfjord kommunes andel ikke er regnskapsført pr august. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor Regnskapet ser ut til å gå i relativ balanse sett mot budsjett. Imidlertid er det endel uavklarte spørsmål, deriblant kjøp av legevaktsfoprmidling fra sykehuset, som kan medbringe en økt kostnad fremover. Det er for tidlig å si noe sikkert om dette ennå, da saken utredes. Anslag avvik ved årsslutt kr

4 Gruppeansvar 310 NAV Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10). Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Forventer et merforbruk ved årsslutt på kr. 1 mill. Overforbruket som er estimerer, vil i all hovedsak dreie seg om kjøp av tjenester. Dvs. overliggerdøgn sykehus (kr.4200 pr.døgn), døgnleie Dønna (kr.2575 pr.døgn). Pr.dd. snart forbrukt årets budsjett (1 mill.) Det er også kjøpt vikartjenester Valmon for å kunne avvikle ferie i hele Pleie-omsorg. Det er en del etterbetaling/fakturering på dette. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, På grunn av nye tunge saker innen tjenesten for funskjonshemmede er det forventer et merforbruk ved årsslutt på anslagsvis kr. 1,4 mill Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet, Alle ansvarsområder i kommunalteknisk enhet er i henhold til budsjett, med unntak av 6400 Veg som har et merforbruk på ca kr sammenlignet med tilsvarende periode i Som tiltak utover høst/vinter foreslås: -forskyving av vinterberedskap, fra , 2 helgevakter, 12 ukevakter og 4 helgevakter). - gjennomgang av brøyteroder mht. optimalisering av kommunalt ansvar, herunder skille klart mellom privat og offentlig areal jfr. gjeldene arealplanstatus. Berørte private oppsittere tilskrives. - økt oppfølging av eksterne brøyte- entreprenører Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Skatt og rammetilskudd. Budsjettet er på kr , fordelt på rammetilskudd stor kr , netto inntektsutjevning stor kr samt skatteanslag stort kr Budsjettet ble revidert ned med ca, 2,2 mill. kr. i forbindelse med behandlingen av regnskapsrapport/ tertialrapport pr. 1. tertial. Nytt anslag for frie inntekter kommer i forbindelse med framleggingen av Statsbudsjettet 16. oktober.

5 Eiendomsskatt. Budsjettert eiendomsskatt er på kr Budsjettet ser ut til å holde, jfr. budsjettregulering i juni. Utbytte Helgelandskraft. Budsjettert utbytte er på kr , budsjettet holder, jfr. budsjettregulering i juni. Avdrag på lån. Budsjettet er på kr Budsjettet holder. Renter. Nettobudsjettet er på kr Budsjettet holder. Finansreglement Rapportering i.h.t. finansreglement. Det henvises til kommunestyrets vedtak den , i sak 5/11, reglement for finansforvaltning som inneholder regler for rapportering om gjeldsportefølje og ledig likviditet. Rapportering i.h.t. finansreglement. Det henvises til kommunestyrets vedtak den , i sak 5/11, reglement for finansforvaltning som inneholder regler for rapportering om gjeldsportefølje og ledig likviditet.

6 Gjeld: I 1000 kr. % Dur. % Dur. % Dur. NOK NOK Lån med pt rente Lån med NIBOR basert rente Lån med fastrente Rentebytteavtaler: Avtaler med mottatte renter Avtaler med avgitte renter Finansiell leasinh Samlet langsiktig gjeld (unntatt etableringslån) Effektiv rentekostnad siden x Avkastning (kostnad) Bencmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån Ved opptak av nye lån tas de opp med henblikk på å tilfredsstille finansreglementets krav om minimum 1/3 som fastrentelån. Likviditet Konsernkonto pr Konsernkonto pr Referanserenter er Nibor 1.mnd pr var 1,73% INVESTERINGER: Prosjektnr Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0 % Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0 % Rehab Snorres gate, under prosjektering forbruk 13% Horvnes I4, under utførelse, forbruk 23 % Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 4 % Rehab Vann- og avløp 2013, under utførelse, forbruk 53 % Lager VA-materiell, under utførelse, forbruk 7 % Rehab Botnveien del 3, under utførelse, se forbruk 148 % Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 87 % Avløpspumpestasjoner, under utførelse, forbruk 74 % Planlegging- div reguleringsplaner forbruk 67%

7 (timefordeling pr ) Takskifte Rådhuset Kan vente noe overskridelse grunnet nødvendig ekstra arbeid Bad-kulturhus Når det gjelder prosjekt er det særlig starten på "Kulturbadet" som har gitt merkostnader. Endelig konsekvenser er ikke klar, flere saker er det diskusjon om fortsatt. I verste fall kan er overforbruk på ca 10 millioner bli belastet prosjektet. Dette følges opp både mot entreprenører og konsulenter direkte. Det er også engasjert advokat i en sak. Ytterlige tiltak avventes til flere avklaringer foreligger Generelle kommentarer til regnskapsrapporten. Forventet avvik ved årsslutt samlet for enhetene vil være på ca 3 mill. Rest. disposisjonsfond som ikke er disponert inneværende år, i økonomiplanperioden eller avsatt til spesielle formål i henhold til vedtak er pr på kr Nytt anslag av frie inntekter legges frem 14. oktober. Det foreslås å avvente budsjettregulering til da. SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om sykefravær tertialvis. 6 enheter har ikke rapportert, jfr vedlagte rapport. Disse enhetene er likevel medregnet i det totale sykefraværet. På noen enheter har langtidssykefraværet økt en del, dette skyldes ansatte med store helseplager og som er sykemeldt i 100 % over lang tid. Bruken av egenmelding går noe ned, men det totale sykefraværet i perioden har gått ned i forhold til 1. tertial. For hele 2012 var det legemeldte sykefraværet 5 % og det egenmeldte 2,8 Sykefraværet for 1. tertial 2013 er 4,3 % legemeldt og 3 % egenmeldt. Samlet sykefravær er 7,8 %. Sykefraværet for 2. tertial er 4,6 % egenmeldt og 2 %. Samlet sykefravær er 6,7 %, en nedgang på 1,1 % fra forrige periode. Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet. IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling:

8 Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport og sykefraværsrapport pr tertial til etterretning. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Tiltrer saksbehandlers innstilling. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Birkenes kommune Økonomikontor

Birkenes kommune Økonomikontor Birkenes kommune Økonomikontor Gro Anita Trøan Rådmann Pb 115 4795 BIRKELAND Dok. ref. Dato: 14/689-6, jp. 2014012105 Saksbehandler: LIDA 24.06.2014 Driftsrapportering mai Oppsummering pr. mai Totalt for

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 22.11.2004 Kl. 10:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 12 MØTE NR.: 05/15 TID: 08.11.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer