SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 09/772 Arkivnr.: B12 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE I Saksdokumenter (vedlagt): Utredning for skolestruktur, januar 2010 Vedtak i Formannskapet , sak 09/772 Vedtak i kommunestyret , sak 09/772 Skjematisk fremstilling av investeringskostnader, byen Skisse over alternativ ombygging av Sandnessjøen ungd.skole Skisse over alternativ ombygging av Bjarnetjønna skole Skisse over tidligere planlagt ferdig utbygd skole i Ura II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Dette saksfremlegget bygger på tidligere fremlegg til Formannskapet, , sak 09/772 og , sak 09/772. Rapporten Utredning for skolestruktur ligger til grunn for denne og de nevnte tidligere saksfremlegg. Den økonomisk siden av skolestruktur og tall for de ulike alternativer har fokus i dette fremlegget. Administrasjonen har gjort sin vurdering for innstilling til saken, uavhengig av arbeidsgruppas anbefaling, etter bestilling fra Formannskapet Kostnadsnivå for skoleverket i Alstahaug kommune.

2 Drift av grunnskole i Alstahaug utgjorde i 2009 nær 90 mill. i netto utgift. En elevplass i Alstahaug kommune kostet i 2009 ca Fra 2002 til 2003 økte kostnadene for en elevplass i grunnskolen med over 4000 kroner, i gjennomsnitt for landet. Etter 2003 har kostnadene til skoledrift fortsatt å øke. De viktigste faktorene som har bidratt til økt elevkostnad er økt timetall økt lønnsnivå økt andel elever i ungdomsskolen i forhold til barnetrinnet høy snittalder hos lærerne Alstahaug kommune har også denne utviklingen i elevkostnad som landet for øvrig. I Alstahaug kommune har kurven for økt kostnad vært brattere, bla fordi vi har et betydelig større avvik i forholdet mellom ungdomsskoleelever og barnetrinnet, enn landet for øvrig vi har en høyere gjennomsnittsalder på lærerne enn landet for øvrig vi har flere skoler å fordele et økt timetall på, i forhold til elevtallet totalt, enn landet for øvrig

3 og vi går ned i antall elever pr skole, mens landet for øvrig går opp Alstahaug kommune har hatt en reduksjon i antall bosatte elever de siste 5 årene, som tilsvarer hele Søvik skole. Omfanget av skoletilbudet er likevel ikke redusert tilsvarende. Med samme antall elever i dag som i 2005, ville kommunen ha fått 7 mill mer i rammeoverføring for Situasjonen har gitt en stor økning i enhetskostnader, samtidig som det har bidratt til redusert inntekt i rammeoverføringen. Sammenlignbare kommuner har lignende utfordringer, men har sett ut fra KOSTRA tall satt inn tiltak for en stabil prioritering av grunnskolesektoren. Alstahaug kommune har i samme periode hatt politiske vedtak om en stabil struktur, og dermed en økt økonomisk prioritering av grunnskoleområdet. Flertallet i arbeidsgruppen for skolestruktur mente at det var ønskelig med færre enheter enn det er i dagens struktur. Dette var ikke begrunnet i innsparingsbehov, men begrunnet med mulighetene i: Omprioritering av midler innad i skolen fra lærerlønn til for eksempel kompetanseheving, læremateriell, inventar og ekskursjoner. At strukturelle grep kan påvirke muligheten til å vedlikeholde og bygge gode fagmiljøer blant de ansatte og for elevene.

4 At færre enheter og mer likeverdig egenart på skolene vil gi bedre forutsetninger for oppfølging av den enkelte skole av skoleeier. At færre bygg vil gi mindre driftsutgifter og kunne gi bedre vedlikehold på de resterende bygg. Behovet for investering inn i en mer kostnadseffektiv drift. Helheten- netto effekt i distriktet- finansiering av tiltak i sentrum. I perioden 2002 til 2009 er det brukt ca 84 mill til utbygging, opprusting og større vedlikeholdsarbeid på skolebyggene i Alstahaug kommune. Hvis vi har anledning til å bruke samme sum i de neste 7 årene, vil det være hensiktsmessig at vi investerer disse pengene inn i en skolestruktur som er god på lengre sikt. Både faglig og økonomisk. I en liten kommune med under 1000 elever, er 8 grunnskoler svært kostnadskrevende. Det er nødvendig å ta hensyn til elevenes reisetid når antall skoler vurderes, men dette hensynet er ikke til hinder for mer rasjonell drift av opplæringstilbudet også i kommunens distrikt. Når kostnadsnivået på drift av skoler er fokus, er det nødvendig å vurdere samordning av skoletilbudet ved de minste skolene. Dette fordi dette er det området av kommunens skoledrift som kan omorganiseres med umiddelbart resultat for kostnadene. Selv om nær 90 % av kommunens elever bor i sentrum, vil 830 elever fordelt på en radius på 6-7 km og 4 skoler være en luksussituasjon for de fleste kommuner. Problemet med å rasjonalisere driften i sentrum ligger i de fysiske rammene; skolebygg. En endring mot mer rasjonell drift av sentrumsskolene forutsetter en investering. Når investering i skolebygg må gjøres med lånte penger, vil ikke effekten av samordningen slå inn i driftsbudsjettet før etter år. I en slik situasjon er det nødvendig å vurdere om kommunen har økonomisk handlingsrom for å iverksette tiltakene, eller om det pr i dag ikke er økonomi til en nødvendig investering. Strukturendring i sentrum vil øke gapet til sammenligningsgruppene innen grunnskole totalt for en periode, samtidig som kommunen vil redusere kostnaden for grunnskoleopplæring og bli mer sammenlignbar med sammenligningsgruppene her. Hvis det er et mål å få en mer kostnadseffektiv skolestruktur i Alstahaug kommune, må en vurdere hvorvidt en samordning i skoletilbudet i distriktet, kan bidra til finansiering av samordning i skoletilbudet i sentrum. En netto innsparing i distriktet kan være med på å finansiere tiltak i byen, slik at kommunen samlet har en mindre netto investeringskostnad for en mer rasjonell drift av skolen. En slik strategi kan endre antall enheter fra 8 til 3-5. Et alternativ er også å beholde dagens struktur. Den økonomiske utviklingen i dette tilbudet er allerede beskrevet ovenfor, gjennom beskrivelsen av de siste 8 år. Prognosene viser et relativt stort fall i antall elever fremover. Som allerede beskrevet innebærer en slik situasjon redusert inntekt, og i beste fall et stabilt utgiftsnivå. Det vil i dette tilfellet være av stor betydning for videre kvalitet i kommunens grunnskoletilbud, at kommunen har en vilje til å ivareta krav til tilbudet ved alle kommunens skoler. En presset økonomisk situasjon vil fort kunne gå på kutt i nivå/omfang av faktorer i skolens innhold. Det forutsetter også en forståelse og en aksept for at en slik prioritering vil øke gapet til sammenligningsgruppene.

5 Beskrivelse av alternativene i sentrum. Alternativene som er presenterte i tabell, viser 3 ulike strukturer hvorav den første av disse er foreslått løst på 4 ulike måter. Alternativene er; A. To barneskoler 1-7 og en ungdomsskole B. To 1-4 skoler og en 5-10 skole. C. En felles 1-10 skole for hele sentrum (fra Sandnes til og med Ura)

6 Tabellen viser innsparing i drift ved de ulike alternativene: netto kostnad etter investering netto kostnad etter investering teknisk oppgradering av gjenstående bygg Vurderinger av alternativ skolestruktur

7 Alternativ 1a-1,har det laveste investeringsbehovet. Dette alternativet reduserer driften etter år med moderat effekt; 3,4 mill. Alternativet løser ingen bruker behov, ut over tekniske oppgradering av skolebyggene. Det betyr i praksis at ungdomsskolen består som i dag, men med oppjustering etter nye krav i bygningsloven. Barneskolene reduseres fra 3 til 2. Alternativ 1c, har det nest laveste investeringsbehovet. Dette alternativet reduserer driften etter år med 4,7 mill. Alternativet gir nytt hensiktsmessig skolebygg for alle elever fra 5 til 10 trinn i byen. 1-4 trinn har ivaretatt sine behov i de barneskolebygg vi har pr i dag. Antall enhet er det samme som i alternativ 1a-1, men fordi de mest kostnadskrevende trinnene samles i en enhet, er innsparingseffekten større. De øvrige alternativene har en investerings ramme som vil koste kommunen årlig mellom 12 og 19 mill i år. Disse vurderes som usannsynlige for gjennomføring ut fra dagens økonomiske situasjon. Administrasjonen ser nødvendigheten i å få en mer kostnadseffektiv skoledrift. Staten har over de siste årene lagt inn føringer for en gradvis økning av grunnskoletilbudet, gjennom flere timer i basisfagene, utvidelse av skoledagen med fysisk aktivitet og leksehjelp. Samtidig fører dette til mindre inntekt gjennom brukerbetaling i SFO. Gjennom ny læreplan har har kravet til (nye) kostnadskrevende verktøy,( IKT) og drift av disse økt betraktelig. Administrasjonen ser derfor behov for mer kostnadseffektiv drift for faglige og økonomiske fordeler: Stordriftsfordeler Bedre utnyttelse av kompetanse; fag, minor.spr, spes, læremateriell og tilrettelegging i bygg og anlegg Etter vurdering av skolebyggene, er det sannsynlig at det vil være oppgraderingsbehov for dagens skolebygg på vel 50 mill i kommende 10 års periode. (se vedlegg) Dette må også vurderes inn i det langsiktige regnestykket. Kortsiktige tiltak for utbedringer styrker ikke kommunens driftskostnader og økonomi. For å få til en endring som totalt gir mer skole pr krone, vurderer administrasjonen det som helt nødvendig å se hele skolestrukturen under ett, og ikke dele by og land. Ved å redusere enheter i distriktet er det mulig å få en netto innsparing på 3 mill. Hvis denne innsparingen legges i potten for endring av struktur for sentrumsskolene, kan hele alternativ 1a-1 realiseres uten netto utgift. Dette vil gi en liten innsparing de først 20 år, men vil deretter gi en uttelling på 6,4 mill. Ut fra et faglig behov for tilrettelegging er det ønskelig å investere i bedre tilrettelagt skolebygg for elevene i sentrum. Først og fremst for ungdomsskoleelevene, men også for halvparten av dagens elever i i byen som lite og ikke har tilgang til spesialrom og dertil utstyr. Regnestykket for å få til en slik tilrettelegging vil bety en kostnad på 1,7 mill i låneperioden, og med en innsparing på minimum 7,7 mill etter dette. Utdypende argumentasjon til de ulike alternativene finnes i utredningsrapport og tidligere sakspapirer. IV Saksbehandlers innstilling:

8 For å få til en endring som totalt gir mer skole pr krone, vurderer administrasjonen det som helt nødvendig å se hele skolestrukturen under ett, og ikke dele by og land. Ved å redusere enheter i distriktet er det mulig å få en netto innsparing på 3 mill. Ut fra et faglig behov for tilrettelegging er det ønskelig å investere i bedre tilrettelagt skolebygg for elevene i sentrum. Først og fremst for ungdomsskoleelevene, men også for halvparten av dagens elever i i byen som lite og ikke har tilgang til spesialrom og dertil utstyr. Regnestykket for å få til en slik tilrettelegging vil bety en kostnad på 1,7 mill i låneperioden, og med en innsparing på minimum 7,7 mill etter låneperioden (20-25 år). Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Connie H. Pettersen Fagsjef Børge Toft Administrasjonssjef Til formannskapsmøte

9 Tabellen viser innsparing i drift ved de ulike alternativene: netto kostnad etter investering netto kostnad etter investering teknisk oppgradering av gjenstående bygg

10 Vurderinger av alternativ skolestruktur Alternativ 1a-1 har det laveste investeringsbehovet. Dette alternativet reduserer driften etter år med 3,4 mill. Alternativet løser ingen brukerbehov, ut over tekniske oppgradering av skolebyggene. Det betyr i praksis at ungdomsskolen består som i dag, men med oppjustering etter nye krav i bygningsloven. Barneskolene reduseres fra 3 til 2. Et mulig oppsett av innsparing og utgift i et 25 års perspektiv: innsparing i distrikt - 2,7 mill investering alternativ 1a 5 mill kostnad pr år i 25 år 2,3 mill innsparing etter 25 år(2,7+3,4) - 6,1 mill Alternativ 1b har det nest laveste investeringsbehovet. Dette alternativet reduserer driften etter år med 4,7 mill. pr år. Alternativet gir nytt hensiktsmessig skolebygg for alle elever fra 5 til 10 trinn i byen. 1-4 trinn har ivaretatt sine behov i de barneskolebygg vi har pr i dag. Antall enhet er det samme som i alternativ 1a-1, men fordi de mest kostnadskrevende trinnene samles i en enhet, er innsparingseffekten større. Avvikling av et større driftskostbart bygg er også av betydning. Ved å redusere fra 8 til 5 enheter vil det i dette alternativet være en innsparing etter låneperioden på minimum 7,4 mill pr år. De øvrige alternativene har en investerings ramme som vil koste kommunen årlig mellom 12 og 19 mill i år. Disse vurderes som usannsynlige for gjennomføring ut fra dagens økonomiske situasjon. Administrasjonen ser nødvendigheten i å få en mer kostnadseffektiv skoledrift. Staten har over de siste årene lagt inn føringer for en gradvis økning av grunnskoletilbudet, gjennom flere timer i basisfagene, utvidelse av skoledagen med fysisk aktivitet og leksehjelp. Samtidig fører dette til mindre inntekt gjennom brukerbetaling i SFO. Gjennom ny læreplan har kravet til (nye) kostnadskrevende verktøy (IKT) og drift av disse økt betraktelig. Administrasjonen ser derfor behov for mer kostnadseffektiv drift for faglige og økonomiske fordeler: Stordriftsfordeler Bedre utnyttelse av kompetanse; fag, minor.spr, spes, læremateriell og tilrettelegging i bygg og anlegg Etter vurdering av skolebyggene, er det sannsynlig at det vil være oppgraderingsbehov for dagens skolebygg på vel 50 mill i kommende 10 års periode. (se vedlegg) Dette må også vurderes inn i det langsiktige regnestykket. Kortsiktige tiltak for utbedringer reduserer ikke kommunens driftskostnader. For å få til en endring som totalt gir mer skole pr krone, vurderer administrasjonen det som helt nødvendig å se hele skolestrukturen under ett, og ikke dele by og land. Ved å redusere enheter i distriktet er det mulig å få en netto innsparing på ca 3 mill. Hvis denne innsparingen legges i potten for endring av struktur for sentrumsskolene, kan hele alternativ 1a-1 realiseres med liten netto utgift. Dette vil etter låneperioden gi en reduksjon i drift på 6,4 mill pr år.

11 De reelle kostnadene for oppjustering av Sandnessjøen ungdomsskole,vil være avgjørende for kostnaden i låneperioden. Ut fra et faglig behov for tilrettelegging er det ønskelig å investere i bedre tilrettelagt skolebygg for elevene i sentrum. Først og fremst for ungdomsskoleelevene, men også for halvparten av dagens elever i i byen som lite og ikke har tilgang til spesialrom og dertil utstyr. Regnestykket for å få til en slik tilrettelegging vil bety en årlig kostnad rundt 5 mill i låneperioden, og med en innsparing på minimum 7,4 mill etter dette. Ut fra kommunens økonomiske situasjon i dag, vil en slik investering kreve prioritering foran andre investeringer. innsparing 2 skoler i distrikt - 2,7 mill investering alternativ 1b 7,3 mill kostnad i 25 år 5 mill innsparing etter 25 år(2,7+4,7) - 7,4 mill Utdypende argumentasjon til de ulike alternativene finnes i utredningsrapport og tidligere sakspapirer. IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling: Det er behov for å få en mer kostnadseffektiv drift av skoleverket i Alstahaug kommune. Det er nødvendig for å kunne håndtere nye kostnader i nye krav til opplæringstilbudet, og for å generelt komme ned på et driftsnivå som kommunen kan bære. Påkrevde investeringer i forhold til skolebygg bør håndteres innen en langsiktig plan for fremtidig skolestruktur. Slik at kommunen investerer mot en mer hensiktsmessig struktur, faglig og økonomisk. For å få til en endring som totalt gir mer skole pr krone, er det nødvendig å se hele skolestrukturen under ett, og ikke dele by og land. Ved å redusere enheter i distriktet er det mulig å få en netto innsparing på ca3 mill pr år. Fra et skolefaglig perspektiv er det ønskelig å få satset på kvalitet i skolebyggene for god pedagogisk tilrettelegging. Innstillingen tar utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon, og løser derfor ikke pedagogiske behov. Alternativ 1a-1 reduserer driften etter år med; 3,4 mill. Investeringen i dette er på et nivå som kommunen kan håndtere. Nøyaktig kostnad i låneperioden vil i stor grad avhenge av de behov som avdekkes ved en grundigere analyse av rehabiliteringsbehov ved Sandnessjøen ungdomsskole. Alternativet løser ingen bruker behov, ut over tekniske oppgradering av skolebyggene, men vil på sikt gi en noe redusert driftskostnad for kommunen. Det betyr i praksis at ungdomsskolen består som i dag, men med oppjustering etter nye krav i bygningsloven.

12 Barneskolene i sentrum reduseres fra 3 til 2. Et mulig oppsett av innsparing og utgift i et 25 års perspektiv: innsparing i distrikt - 2,7 mill investering alternativ 1a 5 mill kostnad i 25 år 2,3 mill innsparing etter 25 år(2,7+3,4) - 6,1 mill Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Connie H. Pettersen Fagsjef Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon (Forside som kan stå på veggen mens tilhørerene kommer.) Velkommen til presentasjonen Skolestruktur i Kongsberg kommune. I dag skal vi orientere om

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni 2002. 1 Utfordringer vedrørende utbedring og

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN

SAKSFRAMLEGG SAK: FRAMTIDIG ORGANISERING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - KS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: kst@ks.no Innsendt av: Katrine Stegenborg Teigen Innsenders e-post:

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer