SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/1027 Arkivnr.: 153 SAK: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERINGER I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 200 undervisningsadministrasjon 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 242 Sandnes Barnehage 10.Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 243 Stamnes Barnehage 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 248 Ura barnehage 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 261 Austbø oppvekstsenter 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 262 Bjarnetjønna skole 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 264 Mindland skole og barnehage 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 265 Sandnes skole 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 266 Sandnessjøen ungdomsskole 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 267 Søvik oppvekstsenter 18 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 268 Tjøtta oppvekstsenter 19 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 269 Ura skole 20 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 280 Voksenopplæringen 21 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 290 Kulturskolen 22 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 23 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV Alstahaug 24 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barne og ungdomsvern 25 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 26 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funkjsonshemmede 27 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 28 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 29 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 30 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 31 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø

2 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn Økonomireglementets pk.6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Tertialrapport pr. 30.april 2. Tertialrapport pr. 31.august Økonomireglementet legger opp til at det for økonomirapportering 1.tertial, også skal foretas regulering av budsjettet. Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlige sektorleder rapporterer til administrasjonssjefen. Hvert enkelte gruppeansvarområde skal rapportere fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konkulusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: Drift: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende. Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende. Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Rammeområde Undervisning og barnehage

3 Gruppeansvar 2 Undervisning barnehage, Lønn og sosiale utgifter ligger 2 % over samme periode i Dette er en forventet situasjon for gruppeansvar 26 og 27, som har innsparing i 2010 først i årets 5 siste mnd. Gruppeansvar 200 Undervisningsadministrasjon, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 242 Sandnes barnehage, administrasjonssjefen har vurdert den økonomiske situasjonen og mener det ikke er nødvendig med oppfølgingstiltak på nåværende. Gruppeansvar 243 Stamnes barnehage, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 248 Ura barnehage, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 261 Austbø oppvekstsenter, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende. Gruppeansvar 262 Bjarnetjønna skole, Noe høyt forbruk på lønn. Skolen har fått tildelt 6,00 % ressurs, mens budsjetterte ressursmidler for 2011 er på 5,13 %. Skolen har fått behov for å utnytte hele ressursen for 2011, noe som gir et merforbruk i forhold til budsjett. Det foreslå en økning av lønnsbudsjettet med en budsjettregulering på til sammen kr ,- Gruppeansvar 264 Mindland oppvekstsenter, Det foreslås en budsjettregulering av administrasjonskostnader for rektors lønn som er belastet Tjøtta oppvekstsenter gjelder perioden kr ,- Gruppeansvar 265 Sandnes skole, Sandnes skole har en forbedret prognosen for anslag avvik ved årsslutt enn ved første rapportering. Usikkerhet om hvordan lokale og sentrale lønnsoppgjør vil slå ut i regnskapet. Inntekt for asylsøkere er større enn forventet, men er usikkert høsten 2011 Det foreslås en økning av lønnsbudsjettet med en regulering på til sammen kr ,- Gruppeansvar 266 Sandnessjøen ungdomsskole, det foreslås en økning av lønnsbudsjettet med en regulering på kr ,- samt en økning av kvelds og nattillegg med kr ,- for å kunne utbetale utestående tillegg i henhold til sentral avtale for lærere som har reist med elever på skoleturer til utlandet i 10. klasse. Gruppeansvar 267 Søvik oppvekstsenter, For Søvik oppvekstsenter er det feilbudsjettert med kr ,- statstilskudd barnehager. Fra 2011 inngår statstilskuddet for barnehager i det ordinære rammetilskudd. Det foreslås en reduksjon av inntekten med en budsjettregulering på kr ,- Gruppeansvar 268 Tjøtta oppvekstsenter, Fra 1. august blir Mindland skole stengt og elevene overført til Tjøtta. Dette utløser en økning i timetallet på 18 timer/u. For Tjøtta barnehage er det budsjettert med 90 % lønn for styrer. Fra 1.aug vil styrer gå i

4 100 % stilling. Det foreslås en økning av lønnsbudsjettet med en budsjettregulering på til sammen kr ,- Gruppeansvar 269 Ura skole, Lønnsbudsjettet ser ikke ut til holde. Ura skole får redusert 1 lærerstilling, men vil få økt forbruk på spesialundervisning når ny miljøarbeider starter 1. juni. I tillegg vil skolen ha behov for mer assistentressurser da de får 2 nye elever med sterkt behov for kontinuerlig oppfølging av assistent.. Det foreslås en øking av lønnsbudsjettet for spesialundervisning med en budsjettregulering på til sammen kr Gruppeansvar 280 Voksenopplæringen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 290 Kulturskolen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, Helsesektor ble pålagt å nedbemanne en del årsverk. Dette arbeides det fortsatt med. Pga uforutsette tidkrevende prosesser, har nedbemanningsarbeidet tatt lengre tid en forusett. At budsjettet holdes forutsetter at nedbemanningen gjennomføres. Det har vært nødvendig å investere i en del nytt utstyr på legekontoret, slik at budsjettet blir noe lite for denne avdelingen. Administrasjonssjefens vurdering: Helsesektor får tilført kr ,- i forbindelse med nedbemanning, I forbindelse med vedtak fattet i formannskapet B-sak 2/11 får helsesektor tilført kr ,- Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, Administrasjonssjefen har i ettertid av frist for innlevering av regnskapsrapport fått signaler fra Leirfjord kommune om at det kan komme økte utgifter i forbindelse med eventuell fylkesnemd sak. Administrasjonssjefen anbefaler at en avventer situasjonen til neste rapportering Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunk. Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, Forbruk av strøm de to første månedene indikerer et merforbruk utover budsjett. Kostnader ved tilpassninger for utleie til mattilsynet på rådhuset vil overstige forventede merinntekter fra utleie. Inndekning påregnes først i Forventet netto merutgifter ca Pålagte innsparinger på lønn ser pr. dato ikke ut til å kunne innfries fullt ut. Et stipulert merforbruk på ca Det er ikke budsjettert for kostnader av innleid bistand knyttet til utredninger

5 Administrasjonssjefens vurdering: Det avventes med budsjettregulering av strømutgifter. Tilpassningene for utleie til mattilsynet avventes til Deler av lønn til sektorleder bygg/eiendom kan belastes prosjekt 530 badeland/kulturhus. Eventuell budsjettregulering foretas ved 2.tertialrapportering Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans, Skatt- rammetilskudd. Budsjetter Anslag pr. 1. Avvik tertial Rammetilskudd Inntektsutjevnin g Skatt på formue og inntekt SUM Det siste anslaget på frie inntekter i.h.t revidert nasjonalbudsjett medfører en samlet økning på kr Eiendomsskatt Budsjettmålsettingen på 11,8 mll. kr. ser ut til å holde. Momskompensasjon. Det forutsettes at budsjettet holder. Renter Bruttobudsjettet er på kr. 17,1 mill. Styringsrenten fra Noregs Bank er økende siden i fjor høst og ligger nå på 2,25 %. Kommunen har flytende rente på ca. 2/3 alle sine lån Finansreglement Rapportering i.h.t. finansreglement.

6 Det henvises til kommunestyrets vedtak den , i sak 5/11, reglement for finansforvaltning som inneholder regler for rapportering om gjeldsportefølje og ledig likviditet. Gjeld: I 1000 % Dur. I 1000 % Dur. % Dur. % Dur. kr. kr NOK NOK Lån med pt rente ,7 Lån med NIBOR basert rente Lån med fastrente Rentebytteavtaler: Avtaler med mottatte renter , ,2 Avtaler med avgitte renter Finansiell leasinh Samlet langsiktig gjeld (unntatt etableringslån) Effektiv rentekostnad siden x % % Avkastning (kostnad) Bencmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån Ved opptak av nye lån vil en ta disse opp som fastrentelån for å oppnå Finansreglementets krav om minimum 1/3 på denne lånekategorien Likviditet: Konsernkonto pr Konsernkonto pr Referanserente er Nibor 1 mnd pr var den 2,4 %. Investering: Administrasjonssjefen viser til kommunestyrets vedtak av vedrørende investeringsbudsjett Det foreslås at prosjektene som er skissert nedefor tas inn i årets investeringsbudsjett. Prosjekt 11738,11453 og er ikke med i kommunestyrets budsjettvedtak, men er prioritert i formannskapets innstilling og adminstrasjonssjefens forslag. Disse prosjektene er også i vinter drøftet i formannskapet.

7 Prosjekt asfaltering 2011 Selvfinansierende Følger handlingsprogrammet for legging av fast dekke på kommunal vei. Basert på at beboerne langs boliggatene betaler selv asfalten mot at kommunen tar de forberedende arbeidene. Totale kostnader kr ,- som lånefinansieres. Administrasjonssjefen foreslår lånefinansiering på kr. kr ,-til gjennomføring av prosjekt Prosjekt div reguleringsplaner Når det gjelder prosjekt 11453, Div. reguleringsplaner, er beløpet redusert fra ,- til ,-. I praksis innebærer dette at det kun er økonomi til å avslutte pågående planprosjekt. Alle nye planprosjekt som er prioritert gjennomført av planutvalget i 2011, bl.a. for å sikre tilstrekkelig antall bolig- og næringstomter, kan ikke gjennomføres. Dette er betenkelig spesielt på bakgrunn av politisk forståelse for styrkning av, og nylig gjennomført nyansettelse på, sektoren. Formålet var da å ta høyde for planberedskap i forhold til økt aktivitet.. Problemet er i tillegg at arealplanleggerstillingene på plansektor i stor grad er finansiert over prosjekt. Bortfall av oppgaver tilsier på denne bakgrunn også bortfall av lønnsmidler. Administrasjonssjefen foreslår lånefinansiering på kr ,- til gjennomføring av prosjekt Prosjekt sprinkling Åsheim terrasse For prosjekt vil eget saksfremlegg bli utarbeidet og lagt frem til behandling for kommunestyret BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL DRIFT Gruppeansvar Opprinnelig Utgifter opp/ Utgifter ned Ny budsjett- Budsjettramme Inntekter ned Inntekter opp ramme 1) 250 BARNEHAGER GENERELT 4491 Art Faglitteratur/tidsskrift 60 Art Forebyggende tiltak IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Art Tilskudd private barnehager Art SKOLER GENERELT 1243 Art lønn lærere 250 art lønn minoritetsspråkelig -120 Art refusjon fra andre kommuner AUSTBØ OPPVEKSTSENTER 3746

8 Art lønn lærere BJARNETJØNNA SKOLE Art lønn lærere MINDLAND SKOLE OG BARNEHAGE 1054 Art lønn lærere SANDNES SKOLE Art lønn lærere SANDNESSJØEN UNGD.SKOLE Art lønn lærere 267 art Kvelds og nattillegg SØVIK OPPVEKSTSENTER 6649 Art lønn lærere 437 Art statstilskudd barehager TJØTTA OPPVEKSTSENTER 5420 Art lønn lærere URA SKOLE Art lønn lærere -441 Art lønn faste stillinger 175 2) 300 HELSESEKTOR Art lønn helsepersonell ) 500 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Art dekn.tidligere års underskudd Art avset.disposisjonsfond 729 Art Rammetilskudd -166 Art inntektsutjevning -213 Art skatt på inntekter og formue SUM ) Lærerlønn er justert i forhold til tildelte timer for nytt skoleår, høsten Økningen er i hovedsak knyttet til lønnsoppgjøret 2010/2011. Siden de lokale forhandlinger trakk ut og først ble avsluttet i 2011 var ikke konsekvensene kjente i budsjettavslutningen. I tillegg førte brudd i forhandlingene til at utbetalingene for høsten 2010 først kom i For Sandnessjøen ungdomskole er det i tillegg regulert inn en økning i lærerlønn på kr i frikjøp i tråd med en avtale mellom personalsjef og Skolenes landsforbund. Totalt er lærerlønnspostene økt med kr Økningen i lærerlønn er justert mot reduserte midler til tilrettelagt opplæring for minoritetsspråklige elever og reduserte utgifter ved noen skoler med kr I tillegg ventes at et etterslep med refusjoner og overføring fra andre kommuner kan bidra med ca som er lagt inn som økte inntekter på ansvarsområde Det betyr at det er en manglende finansiering på lærerlønn på kr I tillegg ble det på ansvarsområde 2600, Skoler generelt lagt inn en inntekt på kr på lærerlønnskontoen under budsjettbehandlingen, denne er redusert til 0 siden det ikke er vedtatt tiltak som kan gi innsparing.

9 Ved Sandnessjøen ungdomsskole, ansvarsområde 2660 er Kvelds og nattillegg økt med kr for å kunne utbetale utestående tillegg i henhold til sentral avtale for lærere som har reist med elever på skoleturer til utlandet i 10. klasse. Ansvarsområde 2697 regulert med kr i forbindelse med oppretting av ny stilling. Tiltaket har vært behandlet i formannskapet. Ansvarsområde 2400 Barnehager generelt er regulert kr med økte utgifter til dekning av veiledningsmateriell/regelsamling for lov og avtaleverk i barnehage og skole, som har et fellesabonnement. Videre er det en manglende avsetning på kr til Forebyggende tiltak som kommunen er pålagt å ha for å hjelpe barn der foreldrene er i økonomisk krise. Totalt er ansvarsområdets utgifter økt med kr For Søvik oppvekstsenter, ansvarsområde 2440 er det feilbudsjettert med kr ,- statstilskudd barnehager. Fra 2011 inngår statstilskuddet for barnehager i det ordinære rammetilskudd. Alstahaug voksenopplæring har våren 2011 hatt økt salg av tjenester, men budsjettregulering avventes inntil en har full oversikt over vårens refusjoner og inntekter. Ansvarsområde 2550 Ikke kommunale barnehager ble styrket gjennom et kommunestyrevedtak I denne sammenheng er utgiftene til tilskudd til ikke kommunale barnehager flyttet fra art til art fordi art skal brukes ved videreformidling av øremerkede midler, mens de statlige midler nå inngår i rammetilskuddet og derfor er tilskuddet en ren kommunal støtte. Beskrevet behov for budsjettjustering mangler inndekning med kr Undervisning og barnehage foreslås tilført kr ,- 2) Helse har blitt pålagt å nedbemanne en del årsverk og nedbemanningen har tatt lengre tid en forutsatt. Det foreslås at det tilførtes kr ,- som påløpte kostnader frem til nå I forbindelse med vedtak fattet i formannskapet B-sak 2/11 får helsesektor tilført kr ,- Rammeområde 300 helse foreslås tilført til sammen kr ,- 3) Det siste anslaget på frie inntekter (rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt på inntekter og formue) i.h.t revidert nasjonalbudsjett medfører en samlet økning på kr Det gjenstår kr til avsetningen av inndekking av underskudd. Kr benyttes til å regulere budsjettet. Resterende kr avsettes til disposisjonsfond Lønnsoppgjør Det er budsjettert med kr ,- i lønnsreserver for I tillegg er det avsatt kr til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra Det foreslås at administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele lønnsreserven og avsatte midler til lokale forhandlinger på sektorene. Kursutgifter Administrasjonssjefen viser til kommunestyrets budsjettvedtak av hvor det ble vedtatt en reduksjon av kommunens kursbudsjett for 2011 med kr ,- Det fremgår ikke av vedtaket hvor det skal reduseres og som en midlertidig løsning er dette lagt til ansvar

10 7900. Det foreslås at administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele reduksjon av kursutgiftene på sektorene. BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL INVESTERING Prosjekt Tekst Art Ansva r Funksj. Beløp 1) Bygg/anleggskostn Bruk av lån ) Andre konsulenttj Bruk av lån ) Kr ,- lånefinansieres til gjennomføring av prosjekt Asfaltering ) Kr ,- lånefinansieres til gjennomføring av prosjekt Div.reguleringsplaner Administrasjonssjefens kommentarer: Med unntak av avvik for rammeområde undervisning og barnehage, ansvarsområdene helse og bygg/eiendom, er det rapportert balanse mellom regnskap og budsjett pr på sektornivå. Når det gjelder lønnoppgjøret for 2011 er foreløpige beregninger ikke foretatt. Administrasjonssjefen vil komme tilbake til saken ved neste rapportering IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele lønnsreserven stor kr. 3.1 mill på sektorene. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele reduksjon av kursbudsjett stor kr ,- på sektorene. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Sandnessjøen den Heidi Mathisen Økonomikonsulent Frank Pedersen

11 VI Administrasjonssjefens innstilling: Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer