SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:"

Transkript

1 IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/2015 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL BUDSJETTREGULERINGER I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV Alstahaug 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barne og ungdomsvern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funkjsonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Søknad om ekstratilskudd til fellesrådets drift: Dekning av underskudd 2010 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn

2 Økonomireglementets pk.6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Tertialrapport pr. 30.april 2. Tertialrapport pr. 31.august Økonomireglementet legger opp til at det for økonomirapportering 2.tertial, også skal foretas regulering av budsjettet. Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlige sektorleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: Drift: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Fagleder har i ettertid av innlevering av regnskapsrapport informert om at det er behov for budsjettering av 3 måneders etterlønn for avtroppede ordfører. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 170 Kultursektor, Gruppeart 16 salgsinntekter er lav. Det er tidligere rapportert om lavere inntekter på kinoen. Digitaliseringen av kinoen går saktere enn forventet slik at inntektsmålet for 2011 synes noe urealistisk.

3 Det er i tillegg lavere inntekter i Stamneshallen. Dette kan skyldes at inntektene ikke er periodisert. I tillegg er det noe lavere aktivitet på utleie til større arrangementer. Ut over dette kan sektorleder ikke avdekke forbruk som har negative konsekvenser for driftsresultatet for område kultur. Manglende inntekter forsøkes kompensert med reduserte driftsutgifter Park/idrett er fra overført fra kultursektor til kommunalteknisk sektor. Budsjett for ansvar 1740 park/idrett foreslås overført til kommunalteknisk sektor ansvar Rammeområde Undervisning og barnehage Utgiften inne ansvarsgruppe 2 er fordelt som følger innen de ulike tjenesteområdene Regnskap Buds(end) %-forbr FELLES BARNEHAGER SFO SKOLER SPESIALUNDERVISNING VOKSENOPPLÆRING KULTURSKOLEN T O T A L T Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr 31.august et overforbruk på ca 3 % i forhold til budsjett. Det er forventet at resultat ved års slutt skal være i balanse med budsjett, bortsett fra på barnehageområdet. Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 har et negativt avvik på 8 %. I dette ligger noen utgifter som skulle vært ført på ansvar Hovedårsaken til det negative avviket er likevel lønnsutgifter. Administrasjonen har hatt etterslep etter manglende bemanning høsten 2010, og har derfor hatt noe ekstrahjelp inne tidlig vår 11. Det har også vært økte utgifter i forbindelse med avvikling av studiepermisjon i april-juni og utgifter i forhold til opplæring ved nytilsettinger. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har pr 31.august et negativt avvik på 9 % i forhold til budsjett.

4 De to store områdene som bidrar til et betydelig avvik er ansvar 2550, overføringer til ikkekommunale barnehager, og en feilbudsjettering på ansvar 2440, Søvik oppvekstsenter. Ansvar 25 Skolefritidsordning Lønnsutgifter er på nivå med budsjett, mens inntekt er høyere enn budsjett. Dette bidrar til et positivt avvik på resultatet for SFO. Inntekten er noe variabel fra år til år, avhengig av årskull, antall fulle/deltids plasser og utnyttelsen av SFO gjennom året. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har balanse i regnskapet i forhold til budsjett pr 31.august. Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for totalresultatet innen gruppeansvar 2. Ansvar 27 Kulturskole Totalt viser regnskap et betydelig negativt avvik i forhold til budsjett. Betydelige utgifter som refunderes er forskuttert av kulturskolen. Regnskapet har også investeringer på (ca ) feilført i drift. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et betydelig positivt avvik i forhold til budsjett. Lønnsutgifter er i balanse med budsjett. Inntekt kommer etterskuddsvis, og for høsthalvåret betyr dette i noen tilfeller at inntekten ikke kommer med på rett regnskapsår. Det betyr i praksis at overskuddet slik det ser ut pr i dag "spises" opp av utgiftene i de kommende mnd. For høsten 11 har Voksenopplæringa økte utgifter til husleie. Det foreslås at kr av fondsavsetningen skjønnsmidler barnehage benyttes til budsjettregulering for dekke inn det forventede avvik ved årsslutt for barnehageområdet Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, Sektoren har et samlet forbruk på 70 %. Hovedårsaken til merforbruket er manglende inntekter og diverse etterslep på overføringer. Her er det etterslep som seees hvert år.

5 Driftsutgiftene er for høye, men dette skyldes blant annet flere kvartalsvise innbetalinger som ikke er periodisert. Dette mener sektorleder kan jevnes ut med tett budsjettkontroll ut perioden. Det er fremdeles ikke gjennomført de forventede nedskjæringer inne psykiatritjenesten på 2 årsverk. Prosessen er komplisert og krevende, og har tatt tid. Denne vil bli gjennomført ettappevis ram mot årsslutt. Eventuelle overskridelser vil komme som konsekvens av dette. Det finnes ikke midler innen sektoren for å "bøte" på denne situasjonen. innleie av vikarer, reiser osv er holdt på et absolutt minimum allerede per i dag. Bortsett fra dette er situasjonen under kontroll. Sektorleder vil avvente situasjonen. Ingen nødvendige tiltak på nåværende tidspunkt Anslag avvik ved årsslutt kr Gruppeansvar 310 NAV, Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Uten store uforutsette utgifter, ser budsjett ut til å gå i balanse. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, Anslag på forbruk strøm er svært usikkert, forbruk de 8 første månedene indikerer et noe mindre forbruk enn budsjettert. Dette skyldes både sterk varierende strømpris, men også effekt avv energisparetiltak. Pålagte innsparinger på lønn ser pr. dato ut til å kunne innfries fullt ut.

6 God effekt av omlegging på renhold gir store besparelser på lønn., men samtidig klage på kvaliteten i noen tilfeller. Utgiftene er i samsvar med samlet budsjett, en mild høst og forvinter gir hjelp til å holde budsjettet. Fortsatt streng styring av kostnader. Det foreslås en budsjettregulering av resterende fondsavsetninger vedrørende statsmidler tiltakspakke - inntektsføres ansvar Til sammen kr Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Alle ansvarsområder i kommunalteknisk sektor er i tråd med budsjett Kostnadene til innleie av eksterne maskinentreprenører (brøyting) øker utover ordinær prisstigning. Satser benyttet av Statens vegvesen er vesentlig høyere en hva kommunen har vært villig til å tilby, dette forårsaker prispress ovenfor kommunen ved tegning av nye avtaler. Veivedlikeholdet holdes på minimumsnivå ut året. Park/idrett er fra overført til kommunalteknisk sektor fra kultursektor. Budsjett for ansvar 1740 park/idrett foreslås overført til kommunalteknisk sektor ansvar Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans, Skatt- rammetilskudd. Det siste anslaget på frie inntekter medfører en forventet økning på kr Budsjettert Anslag pr. 2. Avvik tertial Rammetilskudd

7 Inntektsutjevnin g Skatt på formue og inntekt SUM Økning i frie inntekter skyldes prosjektskjønn i forbindelse med innvilget søknad fra Fylkesmannen i Nordland vedr.fremtidens eldreomsorg på kr ,-, samt høyere skattevekst.. Det foreslås at innvilget prosjektskjønn kr ,- overføres sektor for pleie/omsorg Eiendomsskatt Budsjettmålsettingen på 13,8 mill. kr. ser ut til å holde. Momskompensasjon. Det forutsettes at budsjettet holder. Renter Bruttobudsjettet er på kr. 17,1 mill. kr. Styringsrenten fra Noregs Bank ligger nå på 2,25 %. Kommunen har flytende rente på ca. 2/3 av sine lån. I budsjettopplegget for 2011 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig rente på 3, 55 %. Effektiv rente p.t. følgende i Kommunalbanken ved rentebinding: 3-år 3,20 % 5-år 3,65 % 7-år 3,98 % 10-år 4,28 % Administrasjonssjefen vurderer forløpende rentebinding på større deler av låneporteføljen. Utbytte Budsjettert utbytte Helgelandskraft er kr Dette er i tråd med sist regulerte budsjett i juni. Finansreglement Rapportering i.h.t. finansreglement. Det henvises til kommunestyrets vedtak den , i sak 5/11, reglement for finansforvaltning som inneholder regler for rapportering om gjeldsportefølje og ledig likviditet. I 1000 kr % Dur. I 1000 % Dur. % Dur. % Dur. kr

8 NOK NOK Lån med pt rente , Lån med NIBOR basert rente Lån med fastrente , , Rentebytteavtaler: Avtaler med mottatte renter Avtaler med avgitte renter Finansiell leasinh Samlet langsiktig gjeld Effektiv rentekostnad siden x % % , ,2 100 % Avkastning (kostnad) Bencmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån Konsernkonto pr Konsernkonto pr Referanserente er Nibor 1 mnd pr var den 2,89 % Investeringer: Regelverket for investeringsregnskapet har slått fast at investeringsprosjektene er årsavhengige. Administrasjonssjefen vil legge fram forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet i egen sak innen Budsjettreguleringer: Gruppeansvar Opprinnelig Utgifter opp/ Utgifter ned Ny budsjett- Budsjettramme Inntekter ned Inntekter opp ramme 1) 170 KULTURSEKTOR 7772 Overføres kommunalteknisk KOMMUNALTEKNISK SEKTOR 3952 Overført fra Kultur ) 400 BYGG OG EIENDOM Bruk av fond

9 3) 499 TILSKUDD Inndekning underskudd Kirkesektor ) 330 PLEIE OG OMSORG Skjønnsmidler 250 5) 250 BARNEHAGER GENERELT 4661 Bruk av fond ) 100 SEKRETARIAT/INFO/ARKIV 6824 Etterlønn ordfører 160 7) 500 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Tap på krav 806 Økning frie inntekter Avsetning disposisjonsfond ) Park/idrett ansvar 1740 ble fra overført fra kultursektor til kommunalteknisk sektor med nytt ansvarsted Nettobudsjett i 2011 for ansvar 1740 kr foreslås overført ansvar 6240 kommunalteknisk sektor. 2) Det foreslås en budsjettregulering av resterende fondsavsetninger som gjelder statlige midler tiltakspakke. Midlene inntektsføres bygg og eiendom ansvar Til sammen kr ). Det henvises til vedlagte søknad fra Alstahaug kirkelige fellesråd om ekstratilskudd til dekning av underskudd 2011 I sak 22/11 regnskap 2010 behandlet i kommunestyret , ble det vedtatt overført kirkesektoren kr ,- til delvis dekning av merverdiavgiftskompensasjon. Jfr. vedlagte søknad foreslås det at kirkesektor får tilført kr til delvis inndekking av merforbruk. Dekkes inn av økte frie inntekter.

10 4) En økning i frie inntekter på kr ,- skyldes prosjektskjønn i forbindelse med innvilget søknad fra Fylkesmannen i Nordland vedr.fremtidens eldreomsorg. Det foreslås at kr overføres sektor for pleie og omsorg. 5) Kommunen har til nå i 2011 tapsføringer av krav på til sammen kr Ny bokføringslov fra 2011 stiller krav til dokumentasjon av balansen, og i den forbindelse har det har vært nødvendig med en opprydding av leverandørreskontor og kundereskontro fra tidligere år. Det foreslås en budsjettregulering på til sammen ,- som dekkes inn av økte frie inntekter Post for tapsføring økes fra kr til kr ,- 6) Det foreslås at kr av fondsavsetningen skjønnsmidler barnehage benyttes til budsjettregulering for inndekking av forventet avvik ved årsslutt for barnehageområdet. Gjenstående på fond -skjønnsmidler barnehage vil da være kr ,- 7) Det er for 2011 ikke budsjettert med midler for 3 måneders etterlønn til avtroppede ordfører. Det foreslås en budsjettregulering på til sammen kr som reguleres mot frie inntekter 8) Det er forventet en økning av frie inntekter på til sammen kr Kr av disse midlene foreslås benyttet til budsjettregulering av delvis inndekking av underskudd kirke, prosjektskjønn, etterlønn ordfører og tapsføringer. Resterende kr foreslås avsatt til disposisjonsfond. Fordeler seg slik: Delvis dekn.undersk. kr jfr pkt. 3 Prosjektskjønn kr jfr pkt. 4 Etterlønn ordfører kr jfr.pkt. 6 Tapsføringer kr jfr.pkt. 7 Avsetning disp.fond kr jfr.pkt. 7 IKKE RØR LINJA IKKE RØR LINJA IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den

11 Heidi Mathisen Økonomikonsulent V Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Sektorleders innstilling tiltres Sandnessjøen den Frank Pedersen Økonomileder Hans Jan Aarsund for Børge Toft Administrasjonssjef IKKE RØR LINJA

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 02.06.2014 Fra kl. 11:50 Til behandling: Sakene 058/14-067/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09

Loppa kommune. Nuvsvåg 2.mai 09 Loppa kommune Nuvsvåg 2.mai 09 1 Innledning Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hver tertial avlegges en regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Når det gjelder

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Verdal kommune. 2.tertial 2011

Verdal kommune. 2.tertial 2011 Verdal kommune 2.tertial Verdal, 20. okt. Innhold: DEL I DRIFT... 3 1 Rådmannens vurderinger... 3 2 Situasjonen på kommunedelplanområdene... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd.... 6 2.3 Øvrige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10

Saker til behandling. 31/15 14/02931-4 Kommunal lånegaranti - Returkraft AS 3. 32/15 15/01123-1 1. tertialrapport 2015 - investering 10 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer