MØTEINNKALLING. MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne må ta høyde for at møtet vil vare mer enn 5 timer. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne må ta høyde for at møtet vil vare mer enn 5 timer. SAKSLISTE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING MERK TIDSPUNKT! Møtedeltakerne må ta høyde for at møtet vil vare mer enn 5 timer. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/11 11/424 ÅRSMELDING/REGNSKAP /11 11/1027 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERINGER 24/11 08/973 BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT 25/11 10/1593 FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE 26/11 11/972 REGNSKAP FOR KF ALSTAHAUG STATLIG MOTTAK FOR ASYLSØKERE /11 11/1088 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL ALSTAHAUG ASYLMOTTAK 28/11 11/1087 TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL PETTER DASS EIENDOM KF 29/11 11/1198 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF 30/11 11/1178 BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESS MV 31/11 11/1223

2 SANDNESJØEN FJERNVARME - KOMMUNAL GARANTI 32/11 11/566 STARTLÅN FOR VIDERETILDELING I /11 11/1096 SYKEFRAVÆR TERTIAL 34/11 11/929 FINANSIERING AV NYTT LAGERBYGG - HELGELANDSHALLEN 35/11 11/839 SAMHANDLINGSPROSJEKT OM SAMHANDLINGSREFORMEN I HALD KOMMUNENE 36/11 11/357 FELLES DESTINASJONSSELSKAP FOR HELGELAND 37/11 10/593 BRANNTILSYN ÅSHEIM TERRASSE/SPRIKLING AV ÅSHEIM TERASSE 38/11 08/577 SAMORDNINGSAVTALE FOR FELLES SKATTEOPPKREVERKONTOR FOR HALD KOMMUNENE 39/11 08/577 AVTALE MELLOM KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD OG DØNNA IFT. FELLES ØKONOMIFUNKSJONER OG SKATTEINNKREVING 40/11 10/2479 ALSTAHAUG KOMMUNES INTERKOMMUNALE ORDNINGER - HALD IKS 18/11 09/483 FRIVILLIGHETSSENTRAL Fra forrige møte. 21/11 11/906 STOKKA FLYPLASS OG FELLES FLYPLASS PÅ STOKKA Fra forrige møte 41/11 09/ GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR STRENDENE

3 Orienteringer: Idrettsrådet v/anita Eliassen Eiendomsskatt(eloven) v/leder fot takstutvalget Odd Arve Matberg Interpellasjon: Framtidig flyplasstruktur på Helgeland Utdeling av Byggeskikkpris 2010 Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Saksframleggene vil bli utdelt i møtet. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Stig Sørra ordfører

4 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 36/11 Formannskapet /11 Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/424 Arkivnr.: 210 SAK: ÅRSMELDING/REGNSKAP 2010 I Saksdokumenter (vedlagt): Regnskap 2010 Årsmelding 2010 Revisjonsberetning for 2010 Kontrollutvalgets behandling av Alstahaug kommunes årsregnskap for 2010 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I.h.t økonomireglementets kap. 5 skal fagsjef for regnskap leverer ferdig avlagt årsregnskap til revisjonen innen 15. februar i året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsforskriften 10. Fra samme tidspunkt er regnskapet offentlig. Regnskapet underskrives av rådmannen og fagsjef regnskap. Årsregnskapet skal behandles av kommunestyret før 1.juli. Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken. Regnskapet er forelagt revisjonen og kontrollutvalget, og det henvises til vedlagte uttalelser. Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens 48 nr.5. Årsberetningen skal behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter. Driftsregnskapet. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,-. Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk. 4

5 Sak 22/11 Kommunestyret vedtok bl.a. følgende i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011 i møte den , sak 69/ 10: Det er inntektsført kr ,- som overskudd fra Asylsøkermottaket. Det forslås at 60 %, dvs. kr ,- avsettes til eget disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. P.g.a. uklarheter rundt kompensasjon til kirkesektoren har et beløp stort kr ,- blitt stående på en oppgjørskonto i kommunens balanseregnskap. Dette påfører kirkesektoren et merforbruk på tilsvarende beløp. Det foreslås at kr ,- av mindreforbruket overføres kirkesektoren. Restbeløpet, kr ,- foreslås avsatt til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp med det regnskapsmessig merforbruk stort kr , 41. Dette er relatert til Åsmoveien boligfelt som forutsettes dekket av refusjoner i Videre har kommunen et underskudd fra 2009 på kr ,10 i forbindelse med etableringslån, der opprinnelig finansiering viste seg å ikke være i tråd med gjeldende regelverk. Dette foreslås inndekket over investeringsbudsjettet i 2011, da underskuddet fra Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg ble kr , mens budsjettert inndekking var stor kr Kr ,10 av dette prosjektet foreslås benyttet til å dekke inn dette merforbruket. Side 5 av 102

6 Sak 22/11 IV Saksbehandlers innstilling: 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2010 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,- godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til nytt disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr ,- overføres kirkesektoren til delvis dekning av merverdiavgiftskompensasjon. Kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk investering finansieres som skissert i saksframlegget. 4. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2010 tas til etterretning. Sandnessjøen, den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Sektorleder Sakasbehandles innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Økonomisjef Frank Pedersen orienterte. Finn Jacobsen stilte spørsmål vedr. Horvnes, hvordan finansieres utbyggingskostnadene Svar: Orientering vil bli gitt i kommunestyret Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2010 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,- godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til nytt disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr ,- overføres kirkesektoren til delvis dekning av merverdiavgiftskompensasjon. Kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk investering finansieres som skissert i saksframlegget. 4. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2010 tas til etterretning. Representanten Helge Johansen la frem flg. protokolltilførsel: Alstahaug Arbeiderparti registrer at Alstahaug kommunes regnskap for 2010 er svakt. Side 6 av 102

7 Sak 22/11 I følge administrasjonssjefens kommentarer er det et negativt avvik på 6,6 millioner kroner. Når vi så legger til et ønsket handlingsrom på 3%, er vi ca. 15 millioner i minus. I tillegg har vi minimal nedbetaling på våre lån og klarer heller ikke å sette av et rentefond. Denne utviklingen mener vi er urovekkende. Tross en mengde nedskjæringer og nedleggelse av tjenester, har vi fortsatt et for høyt driftsnivå i kommunen. En sunnere kommuneøkonomi må prioriteres fremover. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 7 av 102

8 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 37/11 Formannskapet /11 Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 11/1027 Arkivnr.: 153 SAK: TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL BUDSJETTREGULERINGER I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 200 undervisningsadministrasjon 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 242 Sandnes Barnehage 10.Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 243 Stamnes Barnehage 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 248 Ura barnehage 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 261 Austbø oppvekstsenter 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 262 Bjarnetjønna skole 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 264 Mindland skole og barnehage 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 265 Sandnes skole 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 266 Sandnessjøen ungdomsskole 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 267 Søvik oppvekstsenter 18 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 268 Tjøtta oppvekstsenter 19 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 269 Ura skole 20 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 280 Voksenopplæringen 21 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 290 Kulturskolen 22 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 23 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV Alstahaug 24 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barne og ungdomsvern 25 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 26 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funkjsonshemmede 27 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 28 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 29 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 8

9 Sak 23/11 30 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 31 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn Økonomireglementets pk.6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Tertialrapport pr. 30.april 2. Tertialrapport pr. 31.august Økonomireglementet legger opp til at det for økonomirapportering 1.tertial, også skal foretas regulering av budsjettet. Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlige sektorleder rapporterer til administrasjonssjefen. Hvert enkelte gruppeansvarområde skal rapportere fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konkulusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: Drift: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Side 9 av 102

10 Sak 23/11 Rammeområde Undervisning og barnehage Gruppeansvar 2 Undervisning barnehage, Lønn og sosiale utgifter ligger 2 % over samme periode i Dette er en forventet situasjon for gruppeansvar 26 og 27, som har innsparing i 2010 først i årets 5 siste mnd. Gruppeansvar 200 Undervisningsadministrasjon, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 242 Sandnes barnehage, administrasjonssjefen har vurdert den økonomiske situasjonen og mener det ikke er nødvendig med oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 243 Stamnes barnehage, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 248 Ura barnehage, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 261 Austbø oppvekstsenter, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 262 Bjarnetjønna skole, Noe høyt forbruk på lønn. Skolen har fått tildelt 6,00 % ressurs, mens budsjetterte ressursmidler for 2011 er på 5,13 %. Skolen har fått behov for å utnytte hele ressursen for 2011, noe som gir et merforbruk i forhold til budsjett. Det foreslå en økning av lønnsbudsjettet med en budsjettregulering på til sammen kr ,- Gruppeansvar 264 Mindland oppvekstsenter, Det foreslås en budsjettregulering av administrasjonskostnader for rektors lønn som er belastet Tjøtta oppvekstsenter gjelder perioden kr ,- Gruppeansvar 265 Sandnes skole, Sandnes skole har en forbedret prognosen for anslag avvik ved årsslutt enn ved første rapportering. Usikkerhet om hvordan lokale og sentrale lønnsoppgjør vil slå ut i regnskapet. Inntekt for asylsøkere er større enn forventet, men er usikkert høsten 2011 Det foreslås en økning av lønnsbudsjettet med en regulering på til sammen kr ,- Gruppeansvar 266 Sandnessjøen ungdomsskole, det foreslås en økning av lønnsbudsjettet med en regulering på kr ,- samt en økning av kvelds og nattillegg med kr ,- for å kunne utbetale utestående tillegg i henhold til sentral avtale for lærere som har reist med elever på skoleturer til utlandet i 10. klasse. Gruppeansvar 267 Søvik oppvekstsenter, For Søvik oppvekstsenter er det feilbudsjettert med kr ,- statstilskudd barnehager. Fra 2011 inngår statstilskuddet for barnehager i det ordinære rammetilskudd. Det foreslås en reduksjon av inntekten med en budsjettregulering på kr ,- Gruppeansvar 268 Tjøtta oppvekstsenter, Fra 1. august blir Mindland skole stengt og elevene overført til Tjøtta. Dette utløser en økning i timetallet på 18 timer/u. For Tjøtta barnehage er det budsjettert med 90 % lønn for styrer. Fra 1.aug vil styrer gå i Side 10 av 102

11 Sak 23/ % stilling. Det foreslås en økning av lønnsbudsjettet med en budsjettregulering på til sammen kr ,- Gruppeansvar 269 Ura skole, Lønnsbudsjettet ser ikke ut til holde. Ura skole får redusert 1 lærerstilling, men vil få økt forbruk på spesialundervisning når ny miljøarbeider starter 1. juni. I tillegg vil skolen ha behov for mer assistentressurser da de får 2 nye elever med sterkt behov for kontinuerlig oppfølging av assistent.. Det foreslås en øking av lønnsbudsjettet for spesialundervisning med en budsjettregulering på til sammen kr Gruppeansvar 280 Voksenopplæringen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 290 Kulturskolen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, Helsesektor ble pålagt å nedbemanne en del årsverk. Dette arbeides det fortsatt med. Pga uforutsette tidkrevende prosesser, har nedbemanningsarbeidet tatt lengre tid en forusett. At budsjettet holdes forutsetter at nedbemanningen gjennomføres. Det har vært nødvendig å investere i en del nytt utstyr på legekontoret, slik at budsjettet blir noe lite for denne avdelingen. Administrasjonssjefens vurdering: Helsesektor får tilført kr ,- i forbindelse med nedbemanning, I forbindelse med vedtak fattet i formannskapet B-sak 2/11 får helsesektor tilført kr ,- Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, Administrasjonssjefen har i ettertid av frist for innlevering av regnskapsrapport fått signaler fra Leirfjord kommune om at det kan komme økte utgifter i forbindelse med eventuell fylkesnemd sak. Administrasjonssjefen anbefaler at en avventer situasjonen til neste rapportering Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunk. Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, Forbruk av strøm de to første månedene indikerer et merforbruk utover budsjett. Kostnader ved tilpassninger for utleie til mattilsynet på rådhuset vil overstige forventede merinntekter fra utleie. Inndekning påregnes først i Forventet netto merutgifter ca Pålagte innsparinger på lønn ser pr. dato ikke ut til å kunne innfries fullt ut. Et stipulert merforbruk på ca Det er ikke budsjettert for kostnader av innleid bistand knyttet til utredninger Administrasjonssjefens vurdering: Det avventes med budsjettregulering av strømutgifter. Tilpassningene for utleie til mattilsynet avventes til Deler av lønn til sektorleder Side 11 av 102

12 Sak 23/11 bygg/eiendom kan belastes prosjekt 530 badeland/kulturhus. Eventuell budsjettregulering foretas ved 2.tertialrapportering Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans, Skatt- rammetilskudd. Budsjetter Anslag pr. 1. Avvik tertial Rammetilskudd Inntektsutjevning Skatt på formue og inntekt SUM Det siste anslaget på frie inntekter i.h.t revidert nasjonalbudsjett medfører en samlet økning på kr Eiendomsskatt Budsjettmålsettingen på 11,8 mll. kr. ser ut til å holde. Momskompensasjon. Det forutsettes at budsjettet holder. Renter Bruttobudsjettet er på kr. 17,1 mill. Styringsrenten fra Noregs Bank er økende siden i fjor høst og ligger nå på 2,25 %. Kommunen har flytende rente på ca. 2/3 alle sine lån Finansreglement Rapportering i.h.t. finansreglement. Det henvises til kommunestyrets vedtak den , i sak 5/11, reglement for finansforvaltning som inneholder regler for rapportering om gjeldsportefølje og ledig likviditet. Gjeld: I 1000 kr. % Dur. I 1000 kr % Dur. % Dur. % Dur. Side 12 av 102

13 Sak 23/11 NOK NOK Lån med pt rente ,7 Lån med NIBOR basert rente Lån med fastrente Rentebytteavtaler: Avtaler med mottatte renter , ,2 Avtaler med avgitte renter Finansiell leasinh Samlet langsiktig gjeld (unntatt etableringslån) Effektiv rentekostnad siden x % % Avkastning (kostnad) Bencmark (ST4X) Antall løpende enkeltlån Største enkeltlån Ved opptak av nye lån vil en ta disse opp som fastrentelån for å oppnå Finansreglementets krav om minimum 1/3 på denne lånekategorien Likviditet: Konsernkonto pr Konsernkonto pr Referanserente er Nibor 1 mnd pr var den 2,4 %. Investering: Administrasjonssjefen viser til kommunestyrets vedtak av vedrørende investeringsbudsjett Det foreslås at prosjektene som er skissert nedefor tas inn i årets investeringsbudsjett. Prosjekt 11738,11453 og er ikke med i kommunestyrets budsjettvedtak, men er prioritert i formannskapets innstilling og adminstrasjonssjefens forslag. Disse prosjektene er også i vinter drøftet i formannskapet. Prosjekt asfaltering 2011 Selvfinansierende Følger handlingsprogrammet for legging av fast dekke på kommunal vei. Basert på at beboerne langs boliggatene betaler selv asfalten mot at kommunen tar de forberedende arbeidene. Totale kostnader kr ,- som lånefinansieres. Administrasjonssjefen foreslår lånefinansiering på kr. kr ,-til gjennomføring av prosjekt Side 13 av 102

14 Sak 23/11 Prosjekt div reguleringsplaner Når det gjelder prosjekt 11453, Div. reguleringsplaner, er beløpet redusert fra ,- til ,-. I praksis innebærer dette at det kun er økonomi til å avslutte pågående planprosjekt. Alle nye planprosjekt som er prioritert gjennomført av planutvalget i 2011, bl.a. for å sikre tilstrekkelig antall bolig- og næringstomter, kan ikke gjennomføres. Dette er betenkelig spesielt på bakgrunn av politisk forståelse for styrkning av, og nylig gjennomført nyansettelse på, sektoren. Formålet var da å ta høyde for planberedskap i forhold til økt aktivitet.. Problemet er i tillegg at arealplanleggerstillingene på plansektor i stor grad er finansiert over prosjekt. Bortfall av oppgaver tilsier på denne bakgrunn også bortfall av lønnsmidler. Administrasjonssjefen foreslår lånefinansiering på kr ,- til gjennomføring av prosjekt Prosjekt sprinkling Åsheim terrasse For prosjekt vil eget saksfremlegg bli utarbeidet og lagt frem til behandling for kommunestyret BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL DRIFT Gruppeansvar Opprinnelig Utgifter opp/ Utgifter ned Ny budsjett- Budsjettramme Inntekter ned Inntekter opp ramme 1) 250 BARNEHAGER GENERELT 4491 Art Faglitteratur/tidsskrift 60 Art Forebyggende tiltak IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER Art Tilskudd private barnehager Art SKOLER GENERELT 1243 Art lønn lærere 250 art lønn minoritetsspråkelig -120 Art refusjon fra andre kommuner AUSTBØ OPPVEKSTSENTER 3746 Art lønn lærere BJARNETJØNNA SKOLE Art lønn lærere MINDLAND SKOLE OG BARNEHAGE 1054 Side 14 av 102

15 Sak 23/11 Art lønn lærere SANDNES SKOLE Art lønn lærere SANDNESSJØEN UNGD.SKOLE Art lønn lærere 267 art Kvelds og nattillegg SØVIK OPPVEKSTSENTER 6649 Art lønn lærere 437 Art statstilskudd barehager TJØTTA OPPVEKSTSENTER 5420 Art lønn lærere URA SKOLE Art lønn lærere -441 Art lønn faste stillinger 175 2) 300 HELSESEKTOR Art lønn helsepersonell ) 500 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Art dekn.tidligere års underskudd Art avset.disposisjonsfond 729 Art Rammetilskudd -166 Art inntektsutjevning -213 Art skatt på inntekter og formue SUM ) Lærerlønn er justert i forhold til tildelte timer for nytt skoleår, høsten Økningen er i hovedsak knyttet til lønnsoppgjøret 2010/2011. Siden de lokale forhandlinger trakk ut og først ble avsluttet i 2011 var ikke konsekvensene kjente i budsjettavslutningen. I tillegg førte brudd i forhandlingene til at utbetalingene for høsten 2010 først kom i For Sandnessjøen ungdomskole er det i tillegg regulert inn en økning i lærerlønn på kr i frikjøp i tråd med en avtale mellom personalsjef og Skolenes landsforbund. Totalt er lærerlønnspostene økt med kr Økningen i lærerlønn er justert mot reduserte midler til tilrettelagt opplæring for minoritetsspråklige elever og reduserte utgifter ved noen skoler med kr I tillegg ventes at et etterslep med refusjoner og overføring fra andre kommuner kan bidra med ca som er lagt inn som økte inntekter på ansvarsområde Det betyr at det er en manglende finansiering på lærerlønn på kr I tillegg ble det på ansvarsområde 2600, Skoler generelt lagt inn en inntekt på kr på lærerlønnskontoen under budsjettbehandlingen, denne er redusert til 0 siden det ikke er vedtatt tiltak som kan gi innsparing. Ved Sandnessjøen ungdomsskole, ansvarsområde 2660 er Kvelds og nattillegg økt med kr for å kunne utbetale utestående tillegg i henhold til sentral avtale for lærere som har reist med elever på skoleturer til utlandet i 10. klasse. Ansvarsområde 2697 regulert med kr i forbindelse med oppretting av ny stilling. Tiltaket har vært behandlet i formannskapet. Side 15 av 102

16 Sak 23/11 Ansvarsområde 2400 Barnehager generelt er regulert kr med økte utgifter til dekning av veiledningsmateriell/regelsamling for lov og avtaleverk i barnehage og skole, som har et fellesabonnement. Videre er det en manglende avsetning på kr til Forebyggende tiltak som kommunen er pålagt å ha for å hjelpe barn der foreldrene er i økonomisk krise. Totalt er ansvarsområdets utgifter økt med kr For Søvik oppvekstsenter, ansvarsområde 2440 er det feilbudsjettert med kr ,- statstilskudd barnehager. Fra 2011 inngår statstilskuddet for barnehager i det ordinære rammetilskudd. Alstahaug voksenopplæring har våren 2011 hatt økt salg av tjenester, men budsjettregulering avventes inntil en har full oversikt over vårens refusjoner og inntekter. Ansvarsområde 2550 Ikke kommunale barnehager ble styrket gjennom et kommunestyrevedtak I denne sammenheng er utgiftene til tilskudd til ikke kommunale barnehager flyttet fra art til art fordi art skal brukes ved videreformidling av øremerkede midler, mens de statlige midler nå inngår i rammetilskuddet og derfor er tilskuddet en ren kommunal støtte. Beskrevet behov for budsjettjustering mangler inndekning med kr Undervisning og barnehage foreslås tilført kr ,- 2) Helse har blitt pålagt å nedbemanne en del årsverk og nedbemanningen har tatt lengre tid en forutsatt. Det foreslås at det tilførtes kr ,- som påløpte kostnader frem til nå I forbindelse med vedtak fattet i formannskapet B-sak 2/11 får helsesektor tilført kr ,- Rammeområde 300 helse foreslås tilført til sammen kr ,- 3) Det siste anslaget på frie inntekter (rammetilskudd, inntektsutjevning og skatt på inntekter og formue) i.h.t revidert nasjonalbudsjett medfører en samlet økning på kr Det gjenstår kr til avsetningen av inndekking av underskudd. Kr benyttes til å regulere budsjettet. Resterende kr avsettes til disposisjonsfond Lønnsoppgjør Det er budsjettert med kr ,- i lønnsreserver for I tillegg er det avsatt kr til lokale lønnsforhandlinger med virkning fra Det foreslås at administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele lønnsreserven og avsatte midler til lokale forhandlinger på sektorene. Kursutgifter Administrasjonssjefen viser til kommunestyrets budsjettvedtak av hvor det ble vedtatt en reduksjon av kommunens kursbudsjett for 2011 med kr ,- Det fremgår ikke av vedtaket hvor det skal reduseres og som en midlertidig løsning er dette lagt til ansvar Det foreslås at administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele reduksjon av kursutgiftene på sektorene. BUDSJETTREGULERINGER 1. TERTIAL INVESTERING Prosjekt Tekst Art Ansva r Funksj. Beløp 1) Bygg/anleggskostn Bruk av lån Side 16 av 102

17 Sak 23/11 2) Andre konsulenttj Bruk av lån ) Kr ,- lånefinansieres til gjennomføring av prosjekt Asfaltering ) Kr ,- lånefinansieres til gjennomføring av prosjekt Div.reguleringsplaner Administrasjonssjefens kommentarer: Med unntak av avvik for rammeområde undervisning og barnehage, ansvarsområdene helse og bygg/eiendom, er det rapportert balanse mellom regnskap og budsjett pr på sektornivå. Når det gjelder lønnoppgjøret for 2011 er foreløpige beregninger ikke foretatt. Administrasjonssjefen vil komme tilbake til saken ved neste rapportering IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele lønnsreserven stor kr. 3.1 mill på sektorene. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele reduksjon av kursbudsjett stor kr ,- på sektorene. Sandnessjøen, den V Sektorleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Frank Pedersen Sektorleder Sektorleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Økonomikonsulent Heidi Mathisen orienterte Side 17 av 102

18 Sak 23/11 Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele lønnsreserven stor kr. 3.1 mill på sektorene. Administrasjonssjefen får fullmakt til å fordele reduksjon av kursbudsjett stor kr ,- på sektorene. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 18 av 102

19 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 37/08 Kommunestyret /08 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Formannskapet /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Saksbehandler: Arve Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 08/973 Arkivnr.: D23 SAK: BADEANLEGG/KULTURHUSPROSJEKT I II Saksdokumenter (vedlagt): Tegninger forprosjekt Program dokument Fylkestingsak 082/11 Saksdokumenter (ikke vedlagt): 08/ / / / / / / /

20 Sak 24/11 III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) fattet kommunestyret følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar videreføring av juryens utpekte vinnerprosjekt, Himmelblå for kultur og badehus. 2. Det forutsettes at opprinnelig økonomisk ramme korrigert for prisvekst overholdes. Manglende finansiering av prisvekst innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Eventuelt manglende finansiering fra fylkeskommunen/departement forutsettes dekket gjennom eksterne tilskudd, eventuelt gjennom redusert omfang i prosjektet. Overstående har vært retningsgivende for det videre arbeid med prosjektet. Konsept Grunnlaget for arkitektkonkurransen framkommer i vedlagte rom og fumksjonsprogram. Med utgangspunkt i vinnerprosjektet er det gjennomført brukermøter med deltagelse fra framtidige brukergrupper, representanter for kommunen og arkitekt. Det er gjort tilpassninger og endringer for å oppnå et mest mulig rasjonelt og bruksvennlig hus. Det er lagt stor vekt på å kunne benytte huset til mange funksjoner slik at mange aktiviteter kan bli hjemmehørende i bygget. De aktiviteter og funksjoner bygget nå innholder er i samsvar med programmet som ble lagt til grunn ved arkitektkonkurransen, i tillegg er det oppnådd større fleksibilitet ved at kinoen også er konstruert med skyveamfi. Prosjektet rommer nå: Badeanlegg med idrettsbaseng, terapi/opplæringsbaseng, stup, barnebaseng og vannlek Kulturbase Øvingsrom for kulturskolen Dramaverksted Kinosal m/skyveamfi Storsal m/skyveamfi Bibliotek Servicearealer Vedlagte skisseprosjekt er framkommet gjennom 3 arbeidsmøter i Oslo samt 2 brukermøter i Sandnessjøen. Det er videre avholdt møte med kulturdepartementet om offentlig tilskudd til svømmeanlegget. Til å bistå kommunen med skisse og forprosjekt har Rune Håndlykken i Kulturhusplan og Kjetil Vik, Opak vært engasjert. L2 Arkitekter med rådgivere på akustikk ved Magne Skålevik i Brekke og Strand, kulturhusfag ved Nils Gunnerud samt bygningsfysikk ved Erik Algaard, Multiconsult har vært prosjekterende. Framlagte skisseprosjekt kan bli justert noe i forhold til materialvalg, volum og areal. Eventuelle endringer gjennomføres for å optimalisere prosjektet økonomisk. Næringsarealer inngår i kalkylene med råbygg, effekten av å trekke dette ut er ikke beregnet. Side 20 av 102

21 Sak 24/11 Arealene er integrert på en slik måte at det er riktig å inkludere råbyggkost. Arealene representerer et betydelig inntektspotensiale som vil kunne bidra til betjening av lån. Forsiktig anslått inntekt ca kr Framdrift: Ved oppstart av prosjekteringen desember 2010 ble det satt en framdrift som tilsa ferdig skisseprosjekt mars Forprosjektets varighet er satt til 6 måneder, og detaljprosjektet til 9 måneder. Detaljprosjektering med grunnlag for anbudsinnbydelse byggeri er satt til 1.juni Byggefasen vil bli fastsatt ut fra økonomisk opptimalisering og er ikke endelig fastlagt. Økonomisk ramme: Det er gjennomført en forsering i prosjektet slik at grunnlaget for en forkalkyle er etablert. En revisjon av forkalkylen vil bli gjennomført ved endelig forprosjekt sept 2011 Prosjektet er nå inne i forprosjektfase hvor det gjøres beregninger ut fra de konkrete løsningene som er valgt. Dette betyr at man starter med kostnadsberegning for de enkelte fag og at tidligere uttrykt usikkerhet + 20 % 10 % nå er kalkulert inn i prosjektet ut fra lokal tilpassning i forhold til landssnitt og reserver. Byggkostnader 1.siffer nivå i samsvar med NS 3453 Priser pr Tekst Beløp 1. Felleskostnader (Rigg og drift) Bygg VVS Elkraftinstalasjoner Tele og Automatisering HUSKOSTNADER Utendørs arbeider ENTREPRISEKOST generelle kostnader (prosjektering+adm) Byggekost MVA Grunnkalkyle Ikke spesifiserte kostnader 10 % Sum Sikkerhetsmargin 10 % % Lokal tilpassning Forventet prisstigning i prosj. perioden Forventet prosjektkost Tomtekostnader Opprinnelig økonomisk ramme En framskriving av økonomisk ramme fra jan 2007 på kr gir: Justert sluttbeløp juni 2011 kr Forventet prisvekst til juni 2014 kr Tomtekjøp (tidligere innkalkulert 2,5 mill) kr Side 21 av 102

22 Sak 24/11 SUM kr Etterfinansiering representerer foruten tomt, som ble ervervet i samsvar med et enstemmig kommunestyre, hovedsaklig inflasjonsjustering. (Beregning basert på SSBs prisendringskalkulator). Finansiering: I tidligere budsjett og i økonomiplan er følgende finansiering lagt til grunn: Tall i 1000 År Sum Tidligere vedtatt ikke effektuert låneopptak Tidligere låneopptak Sum Kommunal finansiert låneopptak, kr Finansiering Kommunalt finansiert ved låneopptak kr kommunal egenkapital MVA ref Spillemidler bad Privat finansiering 1) Fylkeskommunalt tilskudd 2) Sum finansiering kr Brutto prosjektkostnad kr Manglende finansiering kr ) Privat finansiering Opprinnelig plan fra private var en sponsorkapital på kr , og finansiering av et lån på kr i 6 år. Sponsorinntektene er nå passert , noe som gjør at lånebehov et for privat del blir redusert. Arbeidet med å reise privat kapital pågår enda og endelig sammensetning av den private delen er Pt ikke klar. Det er imidlertid bekreftet at det private bidraget minst vil oppfylle det forutsatte. 2) Fylkestingsak 082/11 behandler fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg. I saksframlegget er det tatt til ordet for: Det taes sikte på å realisere de allerede prioriterte prosjekter (Alstahaug, Sortland og Brønnøysund) i åra framover, forutsatt at øvrige betingelser er til stede lokalt og sentralt. Brønnøysund er prioritert som nr 1, det kan derfor være usikkert når Alstahaug kan få utbetalinger, og en mulig mellomfinansiering kan påregnes. Det er ikke kostnadsberegnet hva dette vil bety. Side 22 av 102

23 Sak 24/11 Saken behandles på fylkestinget på Mo i uke 23 Manglende finansiering kan dekkes gjennom øket kommunalt låneopptak eller salg av kommunal eiendom slik at kommunal egenkapital kan økes. Ved en kombinasjon hvor det selges eiendom for kr og det foretaks øket låneopptak på kr vil utslaget i økonomiplanen bli: Økonomiplanen revideres for et økt låneopptak på kr Låneopptak Renter Avdrag Sum Lånet forutsettes opptatt i 2013 og avdrag og rentekostnader viser framtidig belastning i økonomiplanen. Rente 5% pa Organisering. Prosjektet har endret karakter og en utbygging skjer nå uten at det hotellrom i prosjektet. dette fordi Rica primært ønsker å bygge på dagens hotell. En endring med hensyn til organisering av prosjektet kan derfor bli aktuell. Administrasjonssjefen vil fremme egen sak knyttet til videre organisering av prosjektet. Administrasjonssjefens kommentar. Alstahaug kommune vil i årene som kommer stå ovenfor mange utfordringer i forhold til å kunne levere de tjenestene som kommunens innbyggere og statlige myndigheter forventer. Av større utfordringer som også er økonomisk krevende kan nevnes, satsing på eldre og uføre, samhandlingsreformen og kommunens satsing på skole. At man nå satser tungt på et prosjekt vil etter administrasjonssjefens mening gjøre det vanskelig å få gjennomført andre større prosjekter. Dette med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og de prognosene vi har for årene som kommer. Når jeg til tross for noen betenkeligheter rundt dette store og viktige prosjektet velger å anbefale videre progresjon frem mot en realisering, baserer jeg det i hovedsak på følgende. Prosjektet er gjentatte ganger behandlet og videreført av kommunestyret, og slik jeg vurderer det er det forslaget som nå ligger til behandling så nært å være innenfor de rammene som kommunestyret selv har lagt, at prosjektet kan videreføres. Dette med utgangspunkt i prosjektets størrelse og kompleksitet. V Sektorleders innstilling: 1. Kommunestyret vedtar videreføring av kultur og badehusprosjektet. 2. Oppfinansiering skjer ved salg av eiendom for i alt kr ,- samt øket låneopptak på kr ,- Økt låneopptak innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Ved endring i prosjektets organisering vil adm. sjefen fremme egen sak. Formannskapet gis fullmakt til å vedta organiseringen av prosjektet. 4. Adm. Sjef bes revidere liste over eiendommer som kan finansiere egenkapital prosjektet. Side 23 av 102

24 Sak 24/11 Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Sektorleder Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Sektorleder Bygg/eiendom Arve Berg orienterte. Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar videreføring av kultur og badehusprosjektet. 2. Oppfinansiering skjer ved salg av eiendom for i alt kr ,- samt øket låneopptak på kr ,- Økt låneopptak innarbeides i kommunens økonomiplan. 2. Ved endring i prosjektets organisering vil adm. sjefen fremme egen sak. Formannskapet gis fullmakt til å vedta organiseringen av prosjektet. 3. Adm. sjef bes revidere liste over eiendommer som kan finansiere egenkapital prosjektet. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 24 av 102

25 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 37/10 Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Kommunestyret /11 Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 10/1593 Arkivnr.: 146 SAK: FREMTIDENS BOFORM - EN HELHETLIG ELDREOMSORG I ALSTAHAUG KOMUNE I II Saksdokumenter (vedlagt): Framtidens eldreomsorg i Alstahaug kommune, en tverrfaglig og helhetlig utredning Saksdokumenter (ikke vedlagt): Framtidens boform, en helhetlig eldreomsorg i Alstahaug kommune Stortingsmelding nr 47, Samhandlingsreformen III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Som en del av den politiske behandlingen av utredningen Framtidens boform, en helhetlig eldreomsorg i Alstahaug kommune, gjorde kommunestyret den 29. september 2010 følgende vedtak: Administrasjonen bes utforme en opptrappingsplan for kommunens pleie- og omsorgstilbud de neste 2 til 15 år. Administrasjonssjefen oppnevner en gruppe, eventuelt med ekstern kompetanse. Gruppen konstituerer seg selv, og legger fram mandat for formannskapet innen 1. desember Gruppas arbeid legges fram til politisk behandling i løpet av andre kvartal Administrasjonssjefen bes igangsette avklaring om behovet for omsorgsboliger for eldre i sørdelen av kommunen, gjerne i kombinasjon av etablerte boliger for unge. Det tas sikte på realisering i kommunal eller boligsamvirke/privat regi. Tiltaket bør være selvfinansierende. Avklaring legges fram til politisk behandling i 1. kvartal

26 Sak 25/11 Administrasjonssjefen oppnevnte med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak følgende arbeidsgruppe: Hans Jan Aarsund Frank Pedersen Tania Walen Kirsten Toft Arve Berg Tillitsvalgt Sykepleierforbundet Mette Johnsen Tillitsvalgt Fagforbundet Edith Rølvåg Brukerrepresentant Irene Lieng, utpekt av eldrerådet Mandat Arbeidsgruppa har arbeidet ut fra følgende mandat godkjent av Formannskapet: Kommunens arbeidsgruppe skal utarbeide en opptrappingsplan for helse- og omsorgssektoren de neste 1 15 årene. Opptrappingsplanen skal fundamenteres med følgende utgangspunkt: 1) Nasjonale normer, lover og avtaleverk 2) Kommunens økonomiske situasjon basert på gjeldende vedtatte planer. 3) Vurdere faglig kvalitet, kapasitet samt hensiktsmessig og kostnadseffektiv utnyttelse av arbeidstakerressurser og infrastruktur. 4) Samhandlingsreformen, herunder vurdere investerings og ressursbehov på kort og lang sikt, i forhold til å imøtekomme implementering av reformen fra ) Vektlegge forventet fremtidig demografisk utvikling samt geografiske utfordringer. 6) Gruppa skal ved behov kunne benytte ekstern kompetanse, og man skal også invitere våre nabokommuner til samarbeid om felles utfordringer og oppgaveløsning. Administrasjonssjefen ber gruppa se på muligheten for å søke fylkesmannen eller andre eksterne aktører om prosjektmidler, blant annet med utgangspunkt i muligheten for interkommunale løsninger. Arbeidet Gruppen hadde et konstituerende møte 7. desember Kirsten Toft ble valgt som leder av gruppen. Gruppen har hat jevnlige møter gjennom hele arbeidsperioden, og de ulike aktørene har gjort selvstendig arbeid mellom hvert møte. Gruppen hadde en felles befaring på dagens sykehjem 4. januar. 1.februar deltok flere av gruppens medlemmer på konferansen - Hvordan skape gode sykehjem og omsorgsboliger? i Bodø, arrangert av Fylkesmannen og Husbanken. Gruppen har hatt bistand fra Alstahaug kommunes plansektor, med arealplanlegger John Mardal. Arkitekt Stein Hamre har vært brukt under arbeidet. I tillegg har flere aktører bidratt med opplysninger og vurderinger underveis. Side 26 av 102

27 Sak 25/ mars ble det avholdt et møte med Rådmenn og helseadministrasjon i nabokommunene i forbindelse med arbeidet. Resultatet av arbeidsgruppens arbeid er sammenfattet i vedlagte rapport; Framtidens eldreomsorg i Alstahaug kommune, en tverrfaglig og helhetlig utredning. Her vurderes ulike utfordringer innen eldreomsorgen sett i lys av samhandlingsreform, demografisk utvikling og rekrutteringsutfordringer. HALD som region vurderes særskilt i forhold til samlede utfordringer. Arbeidsgruppen konkluderer enstemmig med at Alstahaug kommune har for liten kapasitet på institusjonsplasser for å møte framtidens omsorgsbehov. Dette er Alstahaug kommunens hovedutfordring både på kort og lang sikt. For å avhjelpe dagens allerede eksisterende kapasitetsproblem, anbefales følgende strakstiltak: Dagavdeling for demente etableres. Arbeidsforholdene på sykehjemmet utbedres slik at de tilfredsstiller arbeidsmiljø- og smittevernlovgivning. Pleie og omsorgstjenesten styrkes med fire årsverk for å utøke kapasiteten for tjenester til hjemmeboende. Det utarbeides tilfredsstillende sikre utearealer for beboerne ved sykehjemmet på Åsen. Rehabiliteringstjenesten i kommunen styrkes med minst to årsverk, knyttet til henholdsvis en ny fysio- og ergoterapeut. Ingen av disse tiltakene finnes det per i dag budsjettdekning for, og de vil heller ikke løse fremtidens omsorgsutfordring. Imidlertid vil disse tiltakene kanskje gi en større bufferkapasitet for å imøtekomme omsorgsutfordringene de nærmeste årene. Flere av tiltakene vil imidlertid innebære store kostnader, og må vurderes i et helhetsperspektiv. Gruppen har vurdert og prioritert tiltakene i vedtaksforslaget. Arbeidsgruppen vurderer entydig at videre utbygging /utbedring på dagens sykehjem på Åsen ikke er hensiktsmessig, både ut fra økonomiske og faglige vurderinger. Dette underbygges grundig i rapporten. Alstahaug kommune vil etter all sannsynlighet ikke få tilskudd fra Husbanken til ombygging av sykehjemmet på Åsen, da det uansett kostnadsramme ikke vil innfri dagens krav til standard og uteareal. Dagens tilskudd er på kr per enhet. Arbeidsgruppen anbefaler at utvidelse av dagens sykehjemskapasitet vedtas. Det bør snarlig sartes opp et arbeid med å doble kommunens sykehjemskapasitet fram mot år IV Saksbehandlers innstilling: Fremlagte rapport legges til grunn for videre planlegging av eldreomsorgen i Alstahaug kommune. Det utarbeides en opptrappingsplan fram mot endelig realisering av nytt sykehjem senest i Side 27 av 102

28 Sak 25/11 Alstahaug kommunestyre vedtar å starte et arbeid med å trinnvis øke kapasiteten på institusjonsplasser i Alstahaug kommune til 98 plasser i Administrasjonen bes utrede lokalisasjon og pris for alternativ tomt som anses formålstjenelig for sykehjemsutbygging. Sykehjemsdriften på Åsen avvikles gradvis etterhvert som oppbygging av ny infrastruktur på ny lokalisasjon bygges opp. Første enhet innarbeides i økonomiplan for (ca kr 1.5 mill x 16 enheter - tilskudd (pt kr ) x 16)) med ca kroner Dette medfører også flytting av 9 årsverk knyttet til dagens drift av Zahlgården inn i den nye enheten. Zahlgården benyttes videre til dagavdeling for demente. Rehabiliteringstjenesten i kommunen styrkes f.o.m Pleie- og omsorgstjensten styrkes f.o.m Det innarbeides midler til videre planlegging i budsjett for 2012 Det gjøres en avsetning i investeringsbudsjettet på kr. 1. million i året de neste tre årene ( ) til tilpassing av resterende bygningsmasse på Åsen i forbindelse med endret drift. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kirsten Toft Kommuneoverlege Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Representantene hadde fått tilsendt pr. mail, eldrerådets uttalelse til saken fra møte Representanten Guri Bosness fikk permisjon og fratrådte. Til stede: 6 representanter. Kommuneoverlege Kirsten Toft og sektorleder bygg- og eiendom Arve Berg orienterte. Representantene Finn Jacobsen og Arnt Jakobsen la frem flg. forslag: OMSORGSPLAN SAMHANDLINGSREFORMEN Utgangspunktet for de følgende kommentarer og forslag til løsning ligger i det forhold at det som til nå er produsert av utredninger og dokumenter ikke inneholder nødvendige Forslag til vedtak i sak 49/11 klargjøringer når det gjelder funksjonalitet, rasjonalitet og økonomi. Side 28 av 102

29 Sak 25/11 Den siste utredningen, Framtidens eldreomsorg i Alstahaug kommune en tverrfaglig og helhetlig utredning gir i beste fall et ufullstendig grunnlag for å treffe en politisk beslutning. Mandatets pkt. 2 er knapt berørt og ikke basert på noen form for analyse av kommunens økonomiske evner til å gjennomføre de foreslåtte tiltak. Utredningen gir, for så vidt, en grei klarhet i de behovene kommunen vil ha framover, men hvordan man best kan realisere tiltak for å imøtekomme disse behovene henger i løse lufta. Mye tyder på at man har brukt mye energi på å umuliggjøre andre alternativer enn det man ender opp med, nemlig å bygge nytt på en annen lokalitet med en prislapp på 200 mill. ++. At man ikke har tenkt ut smarte løsninger får så være sin sak. At man har unnlatt å få fram viktige momenter til fordel for en alternativ løsning må i beste fall bero på manglende kunnskaper. Å tro at det ligger et forsøk på direkte manipulasjon er kanskje å gå for langt? De momenter som ikke kommer fram, tilstrekkelig belyst eller feiltolket, er følgende: - Omsorgsplan 2015, statlige overføringer. - Omdisponering av eksisterende sykehjem - Tilskuddsordninger, nybygg / rehabilitering - Ombygging av eksisterende institusjon - Økonomi OMSORGSPLAN 2015, STATLIGE OVERFØRINGER. Fram til 2015 skal det på landsbasis etableres nye sykehjemsplasser. Prosjektperioden utgår i Det er ingen signaler om at man kan oppnå de samme gode tilskuddsordningene etter at perioden er utløpt! Finansieringsordningene i Husbanken gjelder ikke bare nye sykehjemsplasser, men skal også stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Sist staten laget en slik prosjektordning, ble den ikke forlenget! Alstahaug kommune sov i klassen og satt igjen med et papirprosjekt som hadde kostet flesk. Da søknaden ble avsendt var kassa tom. At dette nå kan gjenta seg er det et betydelig potensial for. OMDISPONERING AV EKSISTERENDE SYKEHJEM. Rapporten som nå foreligger antyder en del muligheter for alternativ bruk av dagens sykehjem etter hvert som man bygger ut plasser i et nytt sykehjem. I Husbankens retningslinjer for omdisponering av plasser det tidligere er gitt tilskudd til sies det følgende: Hvis sykehjemsplassene / omsorgsboligene i løpet av de første 30 årene etter utbetaling selges / overdras til andre eller ikke brukes til det formål som er forutsatt ved tilskuddstildelingen skal Husbanken som hovedregel kreve at kommunen betaler tilbake tilskuddet i sin helhet Dette skulle da bety at all form for omdisponering til annet formål før 2026 / 2027 vil man kunne påregne inndragning av tidligere gitte tilskudd. Dette er en viktig informasjon som vil kunne få betydelige konsekvenser økonomisk. Side 29 av 102

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 61/09 09/1666 ETABLERING AV AVLASTNINGSBOLIG I ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer