SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei X Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 14/1112 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultur 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helse 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorg 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Planavdeling 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport pr Samlet II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer

2 pr og Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Den økonomiske situasjonen har endret seg fra forrige regnskapsrapportering pr På nåværende tidspunkt ser vi ut til å ha følgende avvik mellom budsjett 2014 og forventet resultat: Enslige mindreårige flyktninger kr Uspesifisert stillingsredukjon kr Utbetaling leger kr For lite budsjettert lønn kr Personalkontoret kr Uspesifisert reduksjon Helse kr Tjeneste for funksjonshemmede kr Reduksjon i Frie inntekter skatt/ramme kr Barnehage etterbetaling for 2013 kr Barnehage 2014 kr Til sammen kr Administrasjonssjefen har tatt en samordnet vurdering og satt inn tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter. Det foreslås et generelt kutt i budsjettet med 2 % for noen enheter. Enheter i interkommunalt samarbeid er unntatt. For andre enheter er det tatt en konkret nedtrekk basert på ny informasjon. Dette utgjør til sammen kr ,- I tillegg kommer økte inntekter fra utbytte fra Asylmottaket kr , økt utbytte fra Helgelandskraft kr og en økning i renteinntekter på kr ,- til sammen kr ,- Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT:

3 Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør kr ,- Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Viser til regnskapsrapport pr Bosetting av enslige mindreårige flyktninger: 1 millioner kr. i negativt avvik i forhold til budsjett pga. endring i tilskuddsordning Reduksjon av stillinger generelt: 2 millioner kr.er lagt på dette området jfr.kommunestyrets budsjettvedtak fra desember 2013 Alstahaug kommune har inngått et forlik om utbetaling til leger i Leirfjord beløp kr ,- Til sammen kr foreslås budsjettregulert inn i budsjettet Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 120 Personal, kr i forventet negativt avvik er knyttet til avvik, samt utvidelse av hovedvernombudsordning. Administrasjonssjefen foreslår at dette dekkes innenfor egen ramme. Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Avtale om økonomisamarbeid med Leirfjord må følges opp. Gruppeansvar 170 Kultur, Det er budsjettert med kr for innfasing av kulturhus. Intervjurunder pågår nå, og det vil tidligst bli ansatt personell september Administrasjonssjefen foreslår at budsjettet reduseres med Rammeområde Undervisning og barnehage Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjon fra samarbeidskommunene ikke er regnskapsførte pr april. Det er behov for å budsjettjustere PPT etter nå ha gjennomført et helt år som vertskommune. Det må også vurderes om overskudd fra 2013 skal legges inn i drift for 2014, evt fordele overskudd med samarbeidskommunene eller avsettes på fond. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 12 % i forhold til budsjett. Kommunale barnehager har totalt et positivt avvik på over 4 %. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er utbetalt for første og andre kvartal. Det betyr at utgift for 6 mnd er regnskapsført pr. april. Etterberegninger av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 gir et etterslep på 3,3 mill.

4 Beregning for 2014 utgjør 28,1 mill. Dette er 5,6 mill over budsjett. Den viktigste faktoren for den store økningen i tilskudd er endring i alderssammensetning av barn, som alene utgjør 3,6 mill i økt tilskudd. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et positivt avvik i forhold til budsjett på 4 %. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 1 % i forhold til budsjett. Lønn, som er den store budsjettposten, er imidlertid helt i balanse med budsjett. Skole generellt (ansvar 2600) har det største avviket, der refusjoner for første halvår ikke er regnskapsført pr april. Ansvar 2600 er forventet å gå i balanse ved årets slutt. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et større avvik i forhold til budsjett. Utgiftene er i balanse med budsjett, med et positivt avvik på 2 %. Voksenopplæringa finansieres i hovedsak av statlige øremerkede midler som utbetales etterskuddsvis pr halvår. Voksenopplæringa forventes å være i balanse ved årets slutt. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at kontigenter, salg av tjenester, m.m. herunder Leirfjord kommunes andel, - ikke er regnskapsført pr april. Kjøp av tjenester er høy pga utgifter i forbindelse med musikalen Bør Børson. Totale regnskapet balanseres ved brukerbetaling og fakturering i forbindelse ved salg av tjenester for vårhalvåret sendes ut mai/juni. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Det er ansatt felles rektor for Søvik og Austbø oppvekstsenter. I den forbindelse foreslår administrasjonssjefen å slå sammen disse to rammeområdene til ett rammeområde. Sammenslåingen vil gjelde fra 1.august Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, I budsjettmøtet i desember ble det vedtatt et uspesefikt nedtak på helsesektoren tilsvarende utøkning av to stillinger i pleie og omsorg. Det ble orientert om konsekvensene av dette vedtaket i Formannskapet , og administrativt bedt om klargjøring av hva som ligger i den politiske bestillingen i budsjettvedtaket. På grunnlag av diskusjonen og vedtaket gjort i dette formannskapsmøtet er ikke arbeidet med nedtrekket startet, da det avventes videre diskusjon omkring budsjettvedtaket og hvordan dette skal oppfylles. Formannskapets vedtak: Formannskapet tar sak 3/14 til orientering, og påpeker at det ikke vil være hensiktsmessig/mulig med reduksjon innen administrasjon avd. helse. Økonomiutvalget v/formannskapet skal fortsette de økonomiske diskusjonene ang. justering avøkonomiplanen i løpet av februar Sak oversendes kommunestyret.» I samråd med enhetsleder for helse har man kommet frem til at helsesektoren kan øke inntektene for brukerbetaling med kr Tilskudd til ressurskrevende brukere vil gi en ekstra inntekt på kr ,- i forhold til budsjett 2014.

5 Vakante stillinger på helsestasjon 50 % og legekontor 30 % vil ikke bli besatt i år, og gir en besparelse på til sammen kr Gruppeansvar 310 NAV. Noe usikkerhet i forhold til familiegjenforening, men forventer et samlet positivt avvik for sosial og flykningetjenesten på kr ,- Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, I samråd med enhetsleder , ble det besluttet å redusere budsjett med kr for utgiftspost medisiner. kr tas ned på utgiftspost utskrivingsklare pasienter og øke inntekt vederlagsbetaling kr Dette utifra regnsskapstall Iht. kommunestyrets budsjettvedtak skulle enheten få tilført 2 stillinger. Administrasjonsjefen mener at dette kan løses innen for regulert driftsramme. Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Pr dato er det sannsynlig at det er et overforbruk ved årets slutt. En del pågang av nye saker til nå i år og økt behov for bistand som er hjemlet under Helse og omsorgsloven er årsak til dette. Enhetsleder usikker på årsresultater, og utfra dagens beregning ligger det an til et overforbruk på ca ,- pr dags dato. Administrasjonssjefen foreslår at anslått merforbruk dekkes innenfor egen ramme. Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk enhet, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr Gruppeansvar 460 Plansektor, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, foreslår 2 % kutt i budsjettet. Dette utgjør til sammen kr Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Rammetilskudd /skatt

6 Budsjetterte frie inntekter er på kr , fordelt på skatt ( ), inntektsutjevning ) og rammetilskudd ( ). Iflg. KS prognosemodell med utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, er samlet anslag for 2014 kr , altså ca. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavere forventet skatteinngang enn budsjetter, denne nedjusteringen har sammenheng med at skatteinngangen nasjonalt ble lavere enn forventet enn lagt til grunn i nasjonalbudsjettet for 2014, samtidig som årets skatteinngang er lavere enn forventet. Fordelingen er som følger: Skatt ), inntektsutjevning ) og rammetilskudd ( ). Den kommunale deflatoren (lønns- og prisvekst) er justert ned fra 3,1 % til 3,0 % som følge av forventninger om noe lavere lønnsvekst. Renter Det er budsjettert med i renteutgifter for Kommunen har fast rente på 1/3 av sin låneportefølje, resten er flytede. Pr har kommunen ca 658 millioner kroner i lånegjeld Renteinntekter justeres opp med kr ut fra regnskapstall 2013 Aksjer /utbytte Det er budsjettert med et utbytte fra asylmottaket kr Styret i asylmottaket har foreslått et utbytte på kr ,- Vi får et utbytte fra Helgelandskraft som er kr høyere enn budsjettert beløp kr Avdrag på lån Budsjettet er på kr Budsjettet holder. INVESTERINGER: Prosjekt Veier infrastruktur, under prosjektering forbruk 1 % Miljøtiltak i sentrum, under prosjektering forbruk 0 % Stamnes kunstgress - nytt dekke, under prosjektering forbruk 2 % Innløsning veiskrape, avsluttet forbruk 93 % Innløsning lastebil, under utførelse forbruk 0 % Asfaltering, under prosjektering forbruk 0 % Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering forbruk 1 % Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering forbruk 0 % Rehab Snorres gate, under utførelse forbruk 45 % Boligfelt Haugerud, under prosjektering forbruk 2 % Rehab vann/avløp 2014, under utførelse. forbruk 43 % Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 28 % Rehab Per Gnts gate - del 1, under prosjektering forbruk 8 % Diverse reguleringsplaner (timefordeling ikke foretatt) forbruk 5,6 %

7 BUDSJETTJUSTERINGER 1 TERTIAL 2014 RAMMEOMRÅDE Opprinnelig Utg. opp Utg.ned Nytt Budsjett 2014 innt.ned innt.opp budsjett ) 100 sekretariat info 6630 a) Tildeling skjønnsmidler 50 b) Kutt med 2 % ) 110 Rådmannen 723 a) Emi - endring tilskudd 1000 b) Uspesifiserte stillinger 2000 c) Avtale leger -Leirfjord 300 d) For lite budsjettert lønn ) 170 Kultur ) 300 Helse a) Reduksjon stilling 500 b) Økt brukerbetaling 500 c) Ressurskr.brukere 400 d) vakante stillinger 375 e) Tildeling skjønnsmidl ) 310 NAV ) 330 Pleie/omsorg a) Red.utgiftspost medisiner 500 b) Red.utskr.klare pasienter 500 c) Økte innt.vederlag ) 400 Bygg/eiendom ) 410 Brann/beredsk ) 420 Kommunalteknisk ) 460 Planavdeling ) 470 Landbruk og miljø

8 12) 500 Finans a) Tildeling skjønnsm 180 b) Skatt/rammetilskudd 4000 c) HK utbytte 964 d) Asylmottak 600 e) Renter 500 df) Bruk av disp. fond ) 2 Undervisning/barnehage a) Se detaljerte kommentarer b) Bruk av fond c) Bruk av fond Sum ) a) Alstahaug kommune er tildelt kr ,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen til grunnlovsjubileet. Tilføres rammeområde 100 b) Administrasjonssjefen foreslår 2 % kutt i rammeområde 100 Sekretariat/info/arkiv 2) a) Bosetting av enslige mindreårige flyktninger: ,- i negativt avvik i forhold til budsjett pga endring i tilskuddsordning. b) Uspesifiserte stillinger er lagt til rådmannens kontor ansvar 1989 tilfeldig inntekter/utg. Kr ,- budsjettreguleres inn på utgiftssiden c) Jfr. formannskapets innstilling er det utbetalt kr ,- til leger i Leirfjord. Dette må budsjettreguleres inn på utgiftssiden d) Ikke budsjettert lønnsøkning utgjør Budsjettreguleres inn på utgiftssiden. 3) Det er budsjettert med kr for innfasing av kulturhus. Intervjurunder pågår nå, og det vil tidligst bli ansatt personell september Administrasjonssjefen foreslår at budsjettet reduseres med ) a) Jfr. kommunestyrets budsjettvedtak. Reduksjon av stilling kr ,- Viser til formannskapssak 3/14. b) Økte inntekter for brukerbetaling legekontor, kr c) Kr ,- mer i tilskudd i forhold til budsjett for ressurskrevende brukere. d) Vakante stillinger helsestasjon og legekontor ubesatt ut året kr ,- e) Alstahaug kommune er tildelt kr ,- i skjønnsmidler til prosjekt treffpunkt. Tilføres rammeområde 300.

9 5) Det er forventet et samlet positivt avvik for sosial og flykningetjenesten på kr ,- Budsjettet reguleres ned med tilsvarende beløp. 6) Følgene budsjettreguleringer foreslås for enheten pleie-/omsorg, sett opp mot regnskap 2013 og budsjett 2014: a) Reduksjon i utgiftspost for medisiner kr ,- b) Reduksjon i budsjettpost- utskrivningsklare pasienter kr ,- c) Økte inntekter vederlag kr ) Administrasjonssjefen foreslår 2 % kutt i rammeområdene ) a) Alstahaug kommune er tildelt kr i skjønnsmidler 3.tildeling Skjønnsmidlene inngår i rammetilskuddet. b) Iflg KS prognosemodell med utgangspunkt i nasjonalbudsjett og kommuneprop.er samlet anslag for skatt/rammetilskudd kr kr lavere enn budsjettert. c) Økt utbytte helgelandskraft kr ,- d) Det er budsjettert med et utbytte fra asylmottaket kr Styret i asylmottaket har foreslått et utbytte på kr ,- Kr budsjettreguleres inn på rammeområde 500 e) Renteinntekter økes med f) Bruk av disposisjonsfond kr til saldering av budsjett ) a) Reduksjon i assistenter i skolen Økt asylressurs, Sandnes b.s Midler fra fond, øremerket barnehage Reduksjon i budsjett, ungdomsskolen Voksenopplæringa økt refusjoner Reduksjon annonsering felles Totalt reduksjon i budsjett Budsjettjustert for barnehageplasser Reduksjon, Søvik barnehage Økning Mindland barnehage Netto reduksjon

10 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Justering for Beregnet tilskudd for IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2013 «Hvis «kommunens regnskap» viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter forskriften 4 og 5, skal kommunen etterjustere tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene, jf. 8 tredje ledd. Det betyr at ethvert faktisk mer- eller mindreforbruk i de kommunale barnehagene, sammenlignet med de budsjetterte driftskostnadene, legges til grunn i denne beregningen.» Totalt ble det utbetalt 23,8 mill til ikke-kommunale barnehager i Av dette utgjør kommunalt driftstilskudd 23,1 mill. Refusjon knyttet til spesialpedagogisk hjelp og søskenmoderasjon kommer i tillegg på ca 0,6 mill. Etter ny beregning av tilskudd etter regnskap for 2013 skal tilskuddet økes totalt med kr Opprinnelig tilksuddsbeløp jfr. Vedtaksbrev av : kr Nytt tilskuddsbeløp etter oppdaget feil i formelverket i regnearket: kr Differanse kr Justering etter regnskap for 2012 ga et avvik fra utbetalt tilskudd på kr i kommunens favør. Det ble vedtatt å ettergi dette, jf vedtak i kommunestyret Feilen i opprinnelig tilskuddsbeløp skyldes at barn født i 2010 med heltidsplass i ikke kommunale barnehager ble tilskuddsmessig behandlet som store barn, men skulle vært behandlet som små. Dette får beløpsmessig store konsekvenser, siden antall barn var 36 stykker. Regnskapstall for 2013 gir følgende tilskuddssatser for ikke kommunale barnehager Små barn: kr Store barn: kr Differanse kr Tilskudd til ikke-kommunale barnehager er underbudsjettert i forhold til beregnet tilskudd til ikke-kommunale barnehager med 5,69 mill. Økningen fra første beregning 2013 til beregnet tilskudd 2014 er 4,7 mill. 1. Den viktigste faktoren for den store økningen i tilskudd er endring i alderssammensetning av barn:

11 Sats Differanse mellom 2013 og 2014 Antall små barn(hele plasser) 44,3 86, , , ,50 Antall store barn (hele plasser) 159, , ,30 Sum økt tilskudd ,20 De ikke-kommunale barnehagene har i 2014 en økning på 42 flere småbarn. Dette gir en økning i tilskudd på ca 7,44 mill. Samtidig har de en reduksjon på 35 færre store barn. Dette gir en reduksjon i tilskudd på ca 3,82 mill. Totalt gir det en økning på 3,63 mill i tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Det store fødselskullet fra 2012 kom inn i barnehagene høst Dette hadde en 5 mnd kostnad i 2013, og gir full effekt i Driftstilskuddssats er økt fra 2013 til 2014 med 3,2 %. Dette utgjør ca Kapitaltilskuddet er økt fra 7800 til Økningen utgjør ca Økning kapital økning %sats Sammensetning barn Innsparinger Reduksjon av barne- og ungdomsarbeidere (assistenter) i skolen på 3 årsverk utgjør kr for Vil være 1,4 mill med helårsvirkning. Sandnes barneskole har hatt økt antall asylsøkerbarn de siste 2-3 årene. Budsjettert inntekt økes fra siste års erfaringstall. PPT hadde i 2013 et overskudd på totalt kr Samarbeidskommunene ønsker at avsetning fra 2013 brukes som inntekt i Dette vil gi reduserte utgifter til PPT dette året. Sandnessjøen ungdomsskole har fått ryddet i ressursbruk knyttet til bruk av overtid og utnyttelse av stillingene. Dette har gitt en innsparing på i forhold til regnskap på samme tid i Lønn reduseres med tilsvarende. Voksenopplæringa har hatt økt andel elever som gir økte refusjoner. En budsjettjustering av refusjon forutsetter imidlertid at tilbud for flyktninger utover skoleåret, jfr introduksjonsloven, finansieres for voksenopplæringa. 12 b) Avsatt midler på budne fond til skoleblibliotek Sandnes foreslås budsjettregulert som bruk av fond. Budsjettreguleres både på inntekt og utgiftsiden Sandnes skole. Fondsnr kr Fondsnr kr

12 c)avsatte midler til disposisjonsfond Sandnes skole foreslås budsjettregulert som bruk av fond. Budsjettreguleres både på inntekt og utgiftssiden Sandnes skole. Fondsnr kr

13 SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR TERTIAL Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om sykefravær tertialvis. På noen enheter har langtidssykefraværet økt en del, dette skyldes ansatte med store helseplager og som er sykemeldt i 100 % over lang tid. Sykefraværet for 1. tertial 2014 er 5 % legemeldt og 2,7 % egenmeldt. Samlet sykefravær er 7,7 %. For hele 2013 var sykefraværet totalt på 7,6 %. Sykefraværet i Alstahaug kommune har hatt følgende utvikling de siste årene: ,7 % 7,8 9,2 % 8,8 % 8,8 % 8,9 % 8,4 % Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Regnskapssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Tiltrer enhetsleders innstilling. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Heidi Mathisen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

2. tertialrapport 2012

2. tertialrapport 2012 2. tertialrapport 2012 Rådmannens forslag 9. oktober 2012 Drammen kommune 2. tertialrapport 2012 2.TERTIALRAPPORT 2012 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2012... 6 Del 2 Status drifts-

Detaljer

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009

Verdal kommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04.2009 Verdal kommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.04. Verdal, 28. mai Innhold: 1. Innledning og rådmannens kommentar. 2. Kommentarer fra kommunalsjefene: 2.1 Kommentar fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 02.06.2014 Fra kl. 11:50 Til behandling: Sakene 058/14-067/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 15:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14

ÅRSBUDSJETT. Evje og Hornnes kommune. 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 ÅRSBUDSJETT Evje og Hornnes kommune 2015 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.14 1 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg Side 3 44 Budsjettskjemaer, drift og investering Side 35 49 Enhetenes rammer, uten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018

ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune ØKONOMIPLAN 2015-2018 Politisk behandling: Organ: Saksnr. Dato Formannskapet 24.11.14 Kommunestyret 17.12.14 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 3 3. Kommunens

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa, 27.05.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 5 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING...12 2.1

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune

Årsbudsjett 2015. Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Årsbudsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Hurum kommune Kommunestyrets vedtak 09.12.14 Følgende er endret fra rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1A og 1B Budsjettskjema 2A og 2B Kommunestyrets

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer