KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse av tilleggsavgift med 40 % med kr Stikkord: Ilagt tilleggsavgift vedrørende etterberegning av utgående merverdiavgift på administrasjonstjenester til datterselskaper Selskapet var på tidspunktet for bokettersynet ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret Bransje: Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers Mval: 18-1 (1) a 4-4 og Skatteetaten.no Tilleggsavgift 1

2 Innstillingsdato: 5. november 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 14. desember 2015 i sak KMVA 8767 Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx (heretter Klager eller Selskapet), ble stiftet Virksomheten er registrert i Enhetsregisteret under bransje , utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Selskapet var på tidspunktet for varsling av stedlig kontroll den ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Selskapet sendte søknad og ble reaktiv i Merverdiavgiftsregisteret per Selskapet er ordinært registrert og har blitt innvilget årsterminer med oppgaveplikt fra og med året Selskapet har tidligere vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i perioden 1. termin termin Klager AS driver med boligutvikling, hovedsakelig i x kommune. Dette innebærer kjøp og utvikling av tomter, prosjektering og oppføring av boliger for salg i samarbeid med arkitekter, prosjektmeglere og entreprenører. Klager AS driver også med utleie av næringslokaler. Videre skaffer selskapet finansiering til kjøp og gjennomføring av prosjektene. Byggene som oppføres består hovedsakelig av boliger, men er noen ganger også kombinerte bygg (næring i 1. etasje og boliger på toppen). På bakgrunn av bokettersyn for perioden 2010 til og med 2013 ble det etterberegnet utgående merverdiavgift for tjenester omsatt til konsernselskaper. 2

3 Selskapet hadde utført administrasjonstjenester for 7 datterselskaper uten å fakturere for tjenestene. De andre konsernselskapene har samme aktivitet som Klager AS, boligutvikling for salg bortsett fra Selskap 1 AS. Selskapet har opplyst at datterselskapene er singel purpose selskaper som blir oppløst etter hvert som prosjektene blir solgt, og reklamasjons- og garantiperioden er utløpt. Det er kun ansatte i morselskapet. Selskapet hadde ikke ført timelister vedrørende det utførte arbeidet, men skattekontoret ba selskapet om å estimere tidsbruken på de tjenester som var levert til datterselskapene i kontrollperioden. Selskapets estimerte tidsbruk er lagt til grunn for beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift. Skattekontoret fant at selskapets forslag til verdsettelse med et påslag på 5-7 % var for lavt. Skattekontoret anså at tjenestene var avgiftspliktig etter hovedregelen, jf. mval 3-1 og at tjenestene må anses å være av et slikt omfang at det betinger registreringsplikt. Det foreligger interessefellesskap mellom leverandør og mottaker av tjenestene som antas å ha ført til en annen fastsettelse av vederlaget enn om interessefellesskapet ikke hadde foreligget, jf. mval. 4-4 og 4-9. Skattekontoret har lagt til grunn selskapets tall over estimert tidsbruk i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift, se bokettersynsrapporten pkt. 8. Skattekontoret har anvendt sjablongregelen som skissert i Skattedirektoratets fellesskriv av 8. mai 2002 med 75 % påslag på lønn. Skattekontorets beregningsgrunnlag forutsetter videre at ett årsverk består av 1800 timer og at den normale feriepengesats er 12 % (14,3 % + en ekstra ferieuke for ansatte over 60 år.) Skattekontoret fattet vedtak den med hjemmel i mval første ledd bokstav a om å etterberegne utgående merverdiavgift for perioden med totalt kr Etterberegningen er lagt til 4. termin i de enkelte årene. Det ble under ettersynet redegjort for reglene om fradragsrett etter mval 8-1 og 8-2, men selskapet opplyste: "Det vil i svært liten grad (trolig ikke overhodet) være foretatt anskaffelser til bruk utelukkende til denne begrensede avgiftspliktige omsetning. Anskaffelser belagt med moms vil derfor være anskaffelser til den samledes virksomheten i Klager." 3

4 Det ble ilagt 40 % tilleggsavgift av den etterberegnede utgående avgift med tilsammen kr Renter er ilagt etter skattebetalingsloven Samlet etterberegnede beløp utgjør følgende fordelt på terminer: Termin /år Utgående merverdiavgift Tilleggsavgift 4/ / / / Totalt Skattekontoret mottok klage, fra Advokatfirmaet Selskap 2 ved advokat A, datert 2. september 2015 vedrørende den ilagte tilleggsavgiften på 40 % som utgjør tilsammen kr Selve avgiftsbeløpet er akseptert. Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. 1 Dokument navn Dato 1 Bokettersynsrapport Varsel om etterberegning av utgående avgift Tilsvar til varsel om etterberegning av utgående avgift Vedtak om etterberegning Følgeskriv til vedtak om etterberegning Klage A Klagenemnds avgjørelse B Tingretts dom Lille Tun på anket Klagen gjelder: Ilagt tilleggsavgift med 40 % vedrørende skjønnsmessig etterberegning av utgående merverdiavgift på omsetning av tjenester til konsernselskaper. 1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Fra vedtaket punkt 4 hitsettes følgende: Av mval fremgår det at; "Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten et tap, kan ilegges inntil 100 % tilleggsavgift til merverdiavgift fastsatt etter mval og 18-4 første og annet ledd. Tilleggsavgift kan ilegges inntil ti år etter utløpet av den aktuelle terminen." 4

5 I Selskapets tilsvar av 17. juni 2015 erkjenner Selskapet at de skulle vært registrert for tjenester omsatt til datterselskaper. Bakgrunnen for at Selskapet likevel ikke var registrert i kontrollperioden forklares med en (tidligere) oppfatning om at Selskapet ikke var merverdiavgiftspliktig for noen del, all den tid AS Klagers og datterselskapenes isolerte virksomhet gjelder unntatt utleie og salg av fast eiendom. Videre understrekes i tilsvaret at Selskapet ikke bevisst har forsøkt å unndra moms, men stadig bestreber seg på å følge gjeldende skatte- og avgiftsregler bl a i form av løpende kontakt med Selskapets revisor. Selskapet viser også til at revisor har gjort konkrete vurderinger av Selskapets avgiftsstatus og likevel konkludert med at Selskapet ikke har hatt noen registreringsplikt i MVAregisteret noe som forklares å ha underbygget Selskapets oppfatning om at det ikke var avgifts- og registreringspliktig. Det er i tilsvaret ikke bestridt at vilkårene for tilleggsavgift isolert sett foreligger. Skattekontoret tolker imidlertid tilsvaret dithen, at Selskapet mener det må vurderes om forsømmelsen i lys av de konkrete omstendigheter i den angjeldende sak og karakteren av forsømmelsen er av en slik art at det i det hele tatt er behov for en påminnelse i form av tilleggsavgift. Selskapet fremhever at den avgiftspliktige omsetningen kun utgjør en marginal del av Selskapets totale omsetning. Selskapet anfører videre at det heller ikke finnes andre grunnlag for å karakterisere Selskapets eventuelle uaktsomhet som grov med anledning til å anvende en forhøyet tilleggsavgiftssats, slik at satsen etter Selskapets mening ikke under noen omstendighet kan overstige 20 %. Dersom en overtredelse av merverdiavgiftsreglene har vært uaktsom, er beviskravet for ileggelse av tilleggsavgift klar sannsynlighetsovervekt. Har overtredelsen vært grovt uaktsom eller forsettlig, må vilkårene for tilleggsavgift bevises utover enhver rimelig tvil. Det er tilstrekkelig for å kunne ilegge tilleggsavgift at det er utvist simpel uaktsomhet. Det er derfor ikke nødvendig å ta stilling til graden av skyld, så lenge uaktsomhet foreligger. Skyldgraden er imidlertid et forhold av betydning ved fastsettelsen av satsen for avgift. Kravene til avgiftssubjektene er i praksis strenge og det skal ikke mye til før et forhold er å anse uaktsomt. I hærværende sak finner skattekontoret det bevist utover enhver rimelig tvil at Selskapet ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og heller ikke har beregnet utgående merverdiavgift for konserninternt omsatte tjenester i strid med mval. 2-1 og 3-1. Det er bevist utover enhver rimelig tvil at Selskapet for kontrollperioden har levert avgiftspliktige tjenester til konsernselskap. Dermed er bestemmelser i merverdiavgiftsloven overtrådt. Ettersom følgene av dette er at merverdiavgift ikke har blitt innberettet til staten, er staten påført tap. Skattekontoret vil peke på det grunnleggende forhold at enhver som driver virksomhet, plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for beregning av avgift for sin virksomhet som sådan. Drives flere virksomheter innenfor den samlede driften, vil det følgelig måtte avsjekkes hva som er gjeldende regelverk for alle deler av virksomheten. En unnlatelse av å søke kunnskap om regelverket, eventuelt unnlate å sørge for å engasjere den nødvendige hjelp, kan i seg selv anses som uaktsomt. Videre er det på det rene at et avgiftssubjekt også svarer for eventuelle medhjelperes handlinger, jf. mval Det forhold at Selskapets revisor i saken ikke vurderte noen deler av Selskapets virksomhet som avgifts- eller registreringspliktig kan derfor ikke etter skattekontorets syn være ansvarsfraskrivende for Selskapet eller anses som en formildende omstendighet i uaktsomhetsvurderingen. 5

6 Innenfor særskilt kompliserte rettsområder, med f eks rettsteknisk kompliserte og uoversiktlige regler for de næringsdrivende å forholde seg til, har man i praksis i noen tilfeller vektlagt dette som en formildende omstendighet ved totalvurderingen av om tilleggsavgift skal ilegges og ev med hvilken sats. I hærværende sak er det derimot ikke tale om noen slik komplisert regel. Tvert imot er det hovedregelen om avgiftsplikt i mval. 3-1 som regulerer avgiftsplikten, og det kan fra skattekontorets hold ikke øynes usikkerhet ved om den angjeldende tjenesteomsetning kunne vært omfattet av et av lovens merverdiavgiftsunntak. Omsetningen skiller seg fra den virksomheten som for øvrig drives i Selskapet, nemlig unntatt utleie og salg av fast eiendom samt virksomhet med eiendomsutvikling. Dersom Selskapet likevel var usikre på fortolkningen av regelverk som vedrører dets virksomhetsfelt, kunne det eksempelvis vært rettet en henvendelse til skattekontoret. Det at Selskapet ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret, er et forhold som i henhold til Skattedirektoratets retningslinjer av 10. januar 2012 trekkes frem som en skjerpende omstendighet i helhetsvurderingen av hvilken sats som skal anvendes. Forsømmelsen gjelder dessuten uteholdt omsetning til nærstående, som uten merverdiavgiftsregistrering er vanskelig å avdekke for avgiftsmyndighetene. Det er på det rene at spørsmålet om å ilegge tilleggsavgift og størrelsen på denne skal vurderes på grunnlag av den enkelte forsømmelse, og % -satsen er avhengig av den utviste skyld og omstendighetene ellers. Selv om skattekontoret for uaktsomhetsvurderingen vedrørende forholdet som gjelder konsernintern omsetning ikke har vektlagt andre forhold / forsømmelser, vil skattekontoret likevel kort vise til at Selskapet etter skattekontorets syn var registreringspliktig for atter et forhold uten å være registrert det være seg virksomheten knyttet til uttakspliktig eiendomsutvikling. Skattekontoret vil her kun bemerke dette, med henblikk på Selskapets uttalelser i tilsvaret om at det stadig bestreber seg på å følge gjeldende skatte- og avgiftsregler og likevel ikke fant seg registreringspliktig for noen del av virksomheten, samt på bakgrunn av Selskapets vektlegging av at forsømmelsene i kontrollperioden kun har utgjort en marginal del av totalaktiviteten i virksomheten (1-3 % iht Selskapets estimat). Skattekontoret kan for øvrig ikke se at hverken avgiftspraksis eller Skattedirektoratets retningslinjer av 10. januar 2012 i formildende retning vektlegger at størrelsen på en forsømmelse kan anses beløpsmessig liten, veid opp mot virksomhetens samlede omsetning / produkt. Det som har betydning er om vilkårene i mval er oppfylt og graden av eventuell uaktsomhet som knytter seg til det enkelte forhold, herunder ev tilstedeværelse av formildende eller skjerpende omstendigheter. Skattekontoret har til dels også vektlagt i skjerpende retning at Selskapet ikke har fakturert konsernselskapene for de omsatte avgiftspliktige tjenestene, og at det ikke har skjedd noen form for dokumentasjon av medgått tid. Skattekontoret vil avslutningsvis vise til tilsvarende betraktninger ved uaktsomhetsvurderingen i Klagenemnda for merverdiavgift sin avgjørelse i KMVA I saken ble et selskap som ikke hadde vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret for uttakspliktige tjenester iht. mval og 2-1, ilagt tilleggsavgift med en sats på 40 %. Selskapet ble bl a ikke hørt med at det de mente var et komplisert regelverk som måtte medføre bortfall/reduksjon av tilleggsavgift. I skyldvurderingen ble det vektlagt i skjerpende retning at selskapet ikke hadde vært registrert og at regnskapsføringen var mangelfull ved at det ikke var ført timelister eller prosjektregnskap, noe som vanskeliggjorde skattekontorets kontroll vedrørende medgått tid til uttakspliktige tjenester. 6

7 Skattekontoret er etter dette kommet til at AS Klager har utvist grov uaktsomhet når Selskapet ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og følgelig heller ikke har beregnet utgående merverdiavgift på avgiftspliktige omsatte tjenester. Staten er ved dette påført et avgiftstap og konkluderer med at vilkårene i mval er oppfylt. I henhold til Skattedirektoratets retningslinjer av 10. januar 2012 pkt. 4 skal tilleggsavgift i alminnelighet ilegges med 40 % dersom en overtredelse anses grovt uaktsom. I henhold til mval og de forannevnte retningslinjer har skattekontoret derfor vedtatt å ilegge tilleggsavgift med 40 % hvilket utgjør kr " 1.3 Klagers innsigelse Klager har i brev av 2. september 2015 påklaget den ilagte tilleggsavgift på 40 %. Klager er sterkt uenig i at den forhøyde sats på 40 % kan komme til anvendelse, da det ikke foreligger "grov uaktsomhet" fra selskapets side. Skattekontoret forstår klagers aførsler slik: 1. Regelverk Hjemmel for å ilegge tilleggsavgift er merverdiavgiftsloven Det er gitt særskilte retningslinjer fra Skattedirektoratet av 10. januar Retningslinjene omtaler også fastsettelse av sats for tilleggsavgift ved ulike skyldgrader. Ved fastsettelse av sats skal denne vurderes i forhold til det konkrete grunnlag for etterberegning av avgift. Der det foreligger flere ulike forhold og fastsettelser av avgift skal sats for tilleggsavgift vurderes separat for disse. I det foreliggende tilfelle er det kun ett faktisk grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift (ikkerapporterte omsetning til andre konsernselskap) og satsen for tilleggsavgift må fastsettes i forhold til dette konkrete faktiske grunnlag. Selskapet er kjent med at det i praksis skal lite til for at det foreligger uaktsomhet når man tar feil av regelverket. Av denne grunn vil Selskapet akseptere at det foreligger simpel uaktsomhet og dermed hjemmel til å ilegge 20 % tilleggsavgift. Selskapet anfører at det er påfallende at skattekontoret uten å peke på andre grunnlag enn selve årsaken til etterberegningen (manglende fakturering/registrering) konkluderer med at selskapet har handlet grovt uaktsomt, og i tråd med denne velger å benytte den forhøyde satsen på 40 % tilleggsavgift. 7

8 Klager siterer fra pkt i Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift som gjelder grensedragningen mellom simpel og grov uaktsomhet. Som det fremgår av sitatet og av juridisk teori reserveres den grove uaktsomhet til tilfeller hvor forsett antas å foreligge, men er vanskelig å bevise ut over enhver rimelig tvil. Som en følge av dette skjerpes også beviskravet ved ileggelse av tilleggsavgift i slike tilfeller. Klager siterer fra pkt. 2.3 i retningslinjene hvor det heter følgende: "Der det legges til grunn at avgiftssubjektet har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig gjelder det strafferettslige beviskravet, bevist utover enhver rimelig tvil. Beviskravet gjelder både for de objektive og subjektive vilkårene, dvs. faktum, herunder beregningsgrunnlaget og skyldkravet." 2. Spørsmålet om identifikasjon Klager legger til grunn at skattekontoret har en direkte feil rettsoppfattelse hva gjelder spørsmålet om identifikasjon med medhjelpere (her revisor). Når Selskapet ikke har vært registrert for moms skyldes det som nevnt i våre merknader til varselet om etterberegning, ikke at selskapet har forsøkt å unndra moms. Selskapet har lagt til grunn at virksomheten som sådan, herunder støttetjenestene til datterselskaper i samme bransje, falt utenfor merverdiavgiftslovens faktiske virkeområde. Dette fordi Selskapet og datterselskapene driver med utleie og salg av fast eiendom. Selskapet bestreber seg på å følge gjeldende skatte- og avgiftsregler, herunder gjennom langvarig og løpende kontakt med selskapets revisor. Å forholde seg til selskapets revisor i slike tilfeller synes både å være en vanlig og akseptert fremgangsmåte for de fleste næringsdrivende. Som tidligere nevnt i våre merknader har revisor etter det selskapet erfarer gjort konkrete vurderinger av selskapets avgiftsstatus og på basis av disse konkludert med at selskapet ikke har hatt noen registreringsplikt i MVA- registeret. Dette har underbygget selskapets tidligere oppfatning om at man ikke var momspliktig. Skattekontorets vedtak om identifikasjon av medhjelpere (her revisor) ved ileggelse av tilleggsavgift er basert på simpel uaktsomhet, men at dette ikke etter Skattedirektoratets syn kan legges til grunn når det hevdes å foreligge grov uaktsomhet. Selskapet siterer fra pkt i Skattedirektoratets retningslinjer. 8

9 Klager viser til det forsterkede beviskrav ved grov uaktsomhet som i dette tilfellet innebærer at det må finnes bevist "utover enhver rimelig" tvil som innebærer at også skyldkravet ("forsto" eller "måtte forstå") skal være oppfylt. Det siste siterte, kombinert med beviskravet for grov uaktsomhet, innebærer ikke at det bare er relevant, men helt nødvendig å se hen til at selskapet har hatt løpende kontakt med revisor om innretting i forhold til skatt og avgift. Etter klagers oppfatning beror det på en feil rettsoppfatning når det i vedtaket er lagt til grunn at det i enhver sammenheng må sees bort fra forholdet til revisor. 3. Nærmere om skillet mellom simpel og grov uaktsomhet Som det fremgår av klagers gjennomgang ovenfor må det for å kunne ilegges tilleggsavgift med 40 % ikke bare foreligge uaktsomhet, den næringsdrivende må være "sterkt å bebreide" for den manglende aktsomhet. Dette reflekteres også i praksis hvor satsen på 40 % og høyere benyttes nærmest utelukkende i tilfelle hvor det foreligger større og bevisste unndragelser av avgift. Klager anser det som påfallende at skattekontoret i sitt vedtak viser til en klagenemndsavgjørelse, KMVA 8305 (av 27. oktober 2014), som grunnlag for at det skal foreligge grov uaktsomhet og ikke en ordinær rettskildefaktor. I den forbindelse er kopi av en artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2015 vedlagt som illustrasjon på hvilken rettskilde klagenemnds praksis har som juridisk metode. Alminnelige rettskildelære får også anvendelse innenfor merverdiavgiftsretten. I forlengelse av dette vil det, etter klagers oppfatning, være rettskildemessig riktigere å se hen til hvordan satser for tilleggsavgift er benyttet i andre saker som har vært rettslig prøvet. Klager viser til 3 dommer vedrørende ileggelse av tilleggsavgift som antas å være relevante for denne saken. Det er Klagers sammendrag av dommene som er referert under hvert punkt. 1. Borgarting Lagmannsretts dom av 2. februar Mahabir Eiendom AS Ansatte i selskapet hadde utført tjenester til andre konsernselskaper uten å fakturere for tjenestene. Etterberegning av utgående merverdiavgift kr og ileggelse av tilleggsavgift med på 15 %. 9

10 2. Borgarting Lagmannsretts dom av 16. juni Collicare Logistics AS Forholdet gjaldt et selskap som hadde fått innvilget adgang til å utarbeide salgsdokumentasjon på vegne av selger (omvendt fakturering). Collicare AS påtok seg som vilkår for dispensasjon et særskilt ansvar for løpende å sjekke at leverandørene var registrert i Merverdiavgiftsmanntallet som den omvendte faktureringen gjaldt. Collicare overholdt ikke denne plikten, men krevde løpende fradrag for merverdiavgift i salgsdokumentasjonen de selv laget for leverandørene. Dette medførte at Collicare fikk fradrag for merverdiavgift i forhold til syv leverandører som ikke hadde vært momsregistrert og dermed aldri innberettet til staten den merverdiavgift som Collicare krevde fradrag for. Det ble ilagt 20 % tilleggsavgift. 3. Borgarting Lagmannsretts dom av 17. februar Residens Eiendom AS Saken gjaldt etterberegning av merverdiavgift i forbindelse med bygging av et parkeringsanlegg. Selskapet hadde fradragsført all inngående avgift (ca kr) basert på at parkeringsanlegget var leid ut til parkeringsvirksomhet. Den foreliggende leieavtale ga selskapet rett, men ikke plikt til å selge innen 3 år. Lagmannsretten kom til at det i realiteten forelå en salgsavtale der oppgjøret var utsatt i 3 år. Alle relevante eierposisjoner var i realiteten overført til borettslaget. Lagmannsretten kom til at selskapet burde ha forstått at dette var en ulovlig tilpasning til regelverket. Videre kom lagmannsretten til at Residens Eiendom AS hadde opptrådt i strid med de tilbakemeldinger selskapet hadde fått ved henvendelse til avgiftsmyndighetene og i lys av dette, burde ha forstått at det var tvilsomt om denne ordningen selskapet la opp til ville bli akseptert. Lagmannsretten fant etter ovennevnte gjennomgang at omstendighetene i saken ga grunnlag for å fastsette tilleggsavgiften til 20 %. Klager oppsummerer under pkt. 3.5 at ovennevnte gjennomgang av Skattedirektoratets retningslinjer og eksempler fra rettspraksis, må det for å kunne konstatere grov uaktsomhet foreligge et vesentlig sterkere grunnlag for bebreidelse enn det er tilfelle for Selskapet. Det er videre anført at volumet på arbeid som er utført av ansatte i Selskapet til fordel for andre konsernselskaper har vært meget nominelt (i 2010 kr eks. mva) og også relativt sett har utgjort en helt marginal del av aktiviteten i virksomheten (1 til 3 % av samlet omsetning). Selskapet bestreber seg på å innrette seg i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk og 10

11 ville selvsagt, dersom man hadde vært klar over registreringsplikten lojalt ha forholdt seg til denne. 1.4 Skattekontorets vurdering av klagen Etter mval kan avgiftsmyndighetene ilegge tilleggsavgift hvis det foreligger en uaktsom eller forsettlig overtredelse av denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og staten ved det har eller kunne ha blitt påført et tap. Høyesterett har i dom av fastslått at Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 2 inneholder krav til bevisets styrke for saker som er straff etter konvensjonens artikkel 6 og kravet til sannsynlighetsovervekt gjelder både for ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift. Dette fremgår også av Skattedirektoratets retningslinjer at , senest revidert , at beviskravet er klar sannsynlighetsovervekt ved uaktsomhet. Der det legges til grunn at avgiftspliktige har handlet grovt uaktsomt eller forsettlig gjelder det strafferettslige beviskravet, bevist utover enhver rimelig tvil. jf. retningslinjene pkt. 2. Beviskravene gjelder både de objektive og subjektive vilkårene dvs. faktum, herunder beregningsgrunnlaget og skyldkrav. Videre må overtredelsen ha medført at staten er eller kunne blitt påført et tap. Skyldkravet referer seg kun til overtredelse av lov eller forskrift. Klager er enig i at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er til stede, men anfører at selskapet kun har handlet uaktsomt og at det således etter retningslinjene skal ilegges en tilleggsavgift med 20 %. For at handlingen skal anses å være grovt uaktsomt må Selskapet ha opptrådt "kvalifisert klanderverdig", slik at det er sterkt å bebreide Selskapet for at det ikke handlet annerledes. Grov uaktsomhet er typisk aktuelt der det ikke foreligger dokumentasjon for forsettlig overtredelse, men avgiftssubjektet "måtte forstå" at handlingen /unnlatelsen medførte overtredelse av lov eller forskrifter. 11

12 I Skattedirektoratets retningslinjer pkt. 4.2 fremgår at det skal foretas en totalvurdering av avgiftsubjektets forhold, herunder om det foreligger skjerpende forhold. Instruksen lister opp forskjellige forhold, men er ikke uttømmende. Etter retningslinjene kan det ilegges 60 % tilleggsavgift ved grov uaktsomhet dersom det foreligger skjerpende omstendigheter. Forutsetningen er imidlertid at det må være bevist utover enhver rimelig tvil at Selskapet måtte forstå at handlingen / mangel på handling ville medføre overtredelse av merverdiavgiftsloven. I vårt tilfelle er det Selskapets unnlatelse av ikke å ha registrert virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret og oppkrevd merverdiavgift for omsetning av administrasjonstjenester som skal vurderes. At selskapet etter at kontroll ble varslet lot seg registrere i Merverdiavgiftsregisteret, kan ikke anses som egenretting og fritas for tilleggsavgift. Videre påviste ettersynet at Selskapet ikke har bokført omsetningen til nærstående selskaper og at det således ikke foreligger salgsdokumentasjon for omsetningen. Selskapet måtte forstå at unnlatelsen av å gjøre dette ville medføre overtredelse av merverdiavgiftsloven. Skattekontoret viser til at reglene om avgiftsplikt og unntakene fra denne er helt sentrale på merverdiavgiftslovens område og forutsettes kjent av virksomheten. Selskapet driver næringsmessig utvikling av eiendommer. I utgangspunktet faller omsetning av fast eiendom utenfor merverdiavgiftslovens område jf. mval Av næringsoppgaven fremgår det at selskapet er en profesjonell aktør på eiendomsmarkedet. Selskapet var for over 15 år siden registrert i Merverdiavgiftsregisteret. I 2001 ble det innført et nytt avgiftssystem hvor det som hovedregel er avgiftsplikt på omsetning av alle typer tjenester dersom tjenesten ikke uttrykkelig var unntatt, jf. 3-1 jf. 3-2 til Den næringsdrivende plikter å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret dersom omsetningen av varer og tjenester har oversteget kr i løpet av en periode på 12 måneder, jf. mval Omsetning av varer og tjenester er definert i loven som "levering av varer mot vederlag". 12

13 Det er forutsatt at omsetningen må drives i næringsvirksomhet. Det foreligger ingen definisjon i skatte- eller avgiftslovgivningen. Av forarbeidene til skatteloven fremgår det at virksomhet skal forstås på samme måte som næringsvirksomhet. I utgangspunktet er det i rettspraksis og teori antatt at det er samme krav til næringsvirksomhet både i skatteretten og avgiftsretten. Det er antatt at virksomhetsbegrepet i noen tilfeller kan være videre enn næringsbegrepet i skatteretten. Det må være en "vedvarende virksomhet som er drevet for eierens egen risiko og som er egnet til å gå med økonomisk overskudd". Selskapet er et eget rettssubjekt og ingen av selskapene er fellesregistrert. Et aksjeselskap er som utgangspunkt stiftet for å gi økonomisk overskudd. Tjenestenes art faller innenfor hovedregelen om avgiftsplikt og medfører ikke vanskelige tolkningsproblemer, jf. mval Ved oppstart av ny næring må en aktsom næringsdrivende sette seg inn i de reglene som gjelder på området. Skattekontoret legger til grunn at den næringsdrivende må holde seg oppdatert på regelverket til enhver tid som gjelder ens næring. Skattekontoret antar at det er allment kjent for næringsdrivende at når en avgiftspliktig omsetning av varer og tjenester har oversteget kr betinger det registreringsplikt, jf. mval Avgiftssystemet er transaksjonsbasert og bygger på selvdeklareringsprinnsippet. Omsetningen har foregått mellom nærstående selskaper og klager måtte forstå at en unnlatt registrering og oppkreving av merverdiavgift ville innebære brudd på merverdiavgiftsloven. Selskapet har således en særskilt oppfordring ved oppstart av nye tjenester å undersøke forholdet nærmere, da det er de samme eierinteresser bak. Selskapet yter administrasjonstjenester overfor datterselskaper som selv ikke har ansatte. Hadde datterselskapene anskaffet tilsvarende tjenester fra utenforstående selskaper ville de ha blitt fakturert med merverdiavgift, slik at interessefellesskapet gjør at de får et konkurranse fortrinn som strider mot merverdiavgiftslovens formål. 13

14 Det er anført at selskapets revisor har kommet til at ovennevnte omsetning ikke omfattes av avgiftsplikten. Skattekontoret kan ikke se at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at revisor konkret har vurdert dette spørsmålet. En slik avgiftsrettslig vurdering fra selskapets revisor, krever dokumentasjon for at selskapet skal kunne anføre at de ikke har handlet grovt uaktsomt. Selskapets daglige leder er nærmest til å vite hva slags tjenester selskapet yter. Det er mellom 4 og 8 ansatte i virksomheten så forholdene må anses oversiktlige. Å anvende et unntak fra den generelle avgiftsplikten på varer og tjenester fordrer en større aktsomhet. Selskapet måtte forstå at manglende fakturering og avgiftsberegning av administrasjonstjenester til andre selskaper ville medføre overtredelse av merverdiavgiftsreglene og dens forskrifter. Etter skattekontorets syn kan heller ikke de tjenester som er utført etter en språklig forståelse anses som en naturlig del av den unntatte eiendomsomsetningen. Selskapet har omsatt administrasjonstjenester til nærstående selskaper i over 3 år uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Allerede første året, som omfattes av bokettersynet, omsatte selskapet for kr netto. Selskapet hadde god tid til å ta opp spørsmålet med sin revisor eller skattekontoret. Oppgaveterminen ved lav omsetning er kalenderåret og innleveringsfristen er 10. mars det påfølgende året, jf. mval Skattekontoret legger til grunn at det må anses som grovt uaktsomt av selskapet og ikke følge opp revisors eventuelle mangelfulle svar på registreringsspørsmålet eller på annen måte få avklart problemstillingen vedrørende registreringsplikten. Selskapet måtte forstå at ovennevnte omsetning betinget registreringsplikt, og at det ville være viktig å få dette spørsmålet avklart. Selskapet kunne lett ha kontaktet skattekontoret for å få forholdet avklart. Skattekontoret vil videre bemerke at datterselskapene heller ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og at staten således er påført et avgifts tap. Dette er forhold som måtte fått selskapet til å forstå, at en unnlatt registrering og fakturering til datterselskapene, ville medføre et konkurransefortrinn i forhold til andre selskap som ikke er i tråd med lovens formål. Merverdiavgiftssystemet bygger på avgift i hvert ledd og at avgiften tilslutt skal veltes over på forbruker eller næringsdrivende som driver unntatt virksomhet iht merverdiavgiftsloven. 14

15 Skattekontoret kan heller ikke se at det kan ha noen betydning for vurderingen av aktsomhetsnormen at volumet på det arbeidet som er utført overfor andre konsernselskap er en helt marginal del av aktiviteten i virksomheten. Et slikt synspunkt vil medføre en utilsiktet forskjellsbehandling i forhold til andre næringsdrivende som kun driver avgiftspliktig virksomhet. Skattekontoret vil bemerke at de nye retningslinjene for ileggelse av tilleggsavgift, sist revidert , skal sikre lik behandling og mer enhetlig bruk av satser. De nye retningslinjene vil i enkelte tilfeller kunne medføre både at det nå blir brukt tilleggsavgift i tilfeller hvor dette ikke på en konsekvent måte har blitt gjort tidligere, og at satsen i enkelte tilfeller kan avvike fra nivået i tidligere saker. Retningslinjene skal følges, men kan fravikes der avviket er begrunnet i individuelle forhold, jf. instruksens pkt. 3. Skattekontoret kan ikke se at slike individuelle forhold i retningslinjene pkt. 3.1 til 3.9 foreligger. Skattekontoret kan heller ikke se at ovennevnte forhold kan falle inn under instruksens pkt Der er anført av klager at rettspraksis på området har en høyere rettskildefaktor, enn en avgjørelse vedrørende grov uaktsomhet, KMVA 8305 som det er vist til i avgiftsvedtaket i nærværende sak som begrunnelse. Skattekontoret er enig i denne betraktningen, men vil påpeke at i de 3 dommene som klager viser til, så har domstolene opprettholdt klagenemndas vurderinger både av faktum, rettsanvendelsen og om vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er tilstede. Klagenemndas vedtak er i samsvar med skattekontorets innstilling. Dommene gjelder dessuten de gamle retningslinjene for ileggelse av tilleggsavgift av 12. oktober 1987 som er opphevet. Skattedirektoratet har fra og med 2014, i Merverdiavgiftshåndboka side 948, antatt at domstolene kan overprøve det "frie skjønn" og skatteetaten anser dette som en instruks som forvaltningen må følge. Hvorvidt dette rettskildemessig kan anses som gjeldende rett, er etter skattekontorets syn, ennå ikke avklart. I den forbindelse viser vi til Oslo tingrettens dom av TV1-OTIR/03- Lille Tun AS hvor staten fikk medhold i at domstolene ikke kunne prøve det "frie skjønn" vedrørende tilleggsavgiften, dersom vilkårene var til stede. Saken er påanket til Lagmannsretten og kommer opp

16 Skattekontoret vil dog bemerke at klager i sammendraget vedrørende eksempel 1- Borgarting lagmannsretts dom av 2. februar Mahabir Eiendom AS, ikke har referert den ilagte tilleggsavgiften fullstendig. Lagmannsrettens dom konkluderer med at retten ikke kan overprøve selve prosentsatsen som er benyttet og klagenemndas vedtak er således gyldig på dette punktet. I klagenemdas vedtak KMVA 6271 den fremkommer vurderingen av tilleggsavgiften for det enkelte forhold. I motsetning til nærværende sak så var Mahabir Eiendom AS registrert i Avgiftsmanntallet. Selskapet hadde tidligere fakturert administrasjonskostnader med påslag og merverdiavgift. De hadde sluttet med dette uten at det forelå noen nærmere forklaring. Det ble ilagt 30 % tilleggsavgift på den del av omsetningen hvor mottakeren ikke hadde fradragsrett. 5 % tilleggsavgift ble ilagt hvor kjøperen ville hatt fradragsrett. De ble også etterberegnet utgående merverdiavgift av manglende viderefakturering av enkelte inngående bilag. Dette har medført et avvik i balansen mellom fradragsført inngående avgift og bokført utgående avgift. I de tilfeller hvor brukeren av varen eller tjenesten ikke var registrert i merverdiavgiftsmanntallet eller ikke har fradragsrett, har mangel på viderefakturering ført til et avgifts tap for staten. Da enkelte av mottakerne hadde fradragsrett for kostnaden og det var vanskelig å skille disse ut, ble det ilagt 20 % tilleggsavgift. Skattekontoret vil bemerke at 30 % - 50 % tilleggsavgift ble etter den gamle instruksen ilagt på ikke bokført omsetning, hvor forsett ikke kunne bevises. Både de subjektive og objektive vilkår for å ilegge tilleggsavgift iht til tidligere praksis var "grov uaktsomhet". Skattekontoret vil bemerke at de 2 andre dommene som klager viser til, gjelder registrerte næringsdrivendes fradragsrett for inngående merverdiavgift, jf. mval Etter skattekontorets syn er ikke faktum sammenlignbare med denne konkrete saken. Etter de gjeldende retningslinjer ilegges 40 % tilleggsavgift eller 60 % tilleggsavgift ved grov uaktsomhet eller påvist forsett. I nærværende tilfelle har Selskapet ikke forholdt seg til hovedregelen om avgiftsplikt på tjenester. Selskapet er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret og de nærstående selskaper har heller ikke fradragsrett. Klager har ikke sannsynliggjort at spørsmålet er tatt opp med selskapets revisor. Det er ikke fremlagt noen skriftlig dokumentasjon som viser at selskapets revisor har vurdert registreringsspørsmålet. Dersom selskapets revisor hadde fått en forespørsel fra Selskapet, har Selskapet et eget ansvar for å ha rutiner som følger opp dette. På denne 16

17 bakgrunn anser skattekontoret at Selskapet hadde et selvstendig ansvar for å få registeringsspørsmålet avklart. En unnlatelse av å gjøre dette i over 3 år må anses som grovt uaktsomt. Skattekontoret fastholder således at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift med 40 % tilsammen kr er tilstede. Skattekontoret innstilling til vedtak Skattekontorets innstilling har vært forelagt klagers fullmektig. Det er ikke innkommet merknader til innstillingen. Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt V e d t a k: Den påklagde etterberegning stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Uenig i nivået på tilleggsavgift. Etter mitt syn er det ikke sannsynliggjort at det er utvist grov uaktsomhet. Jeg mener derfor tilleggsavgiftssatsen bør settes til 20 %." Nemndas medlemmer Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til Frøystad sitt votum. Nemndas medlemmer Rivedal og Ongre sluttet seg til skattekontorets innstilling. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Tilleggsavgiften settes til 20 %. 17

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS Multiconsult AS Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2010/90 MAB VEMA 546.5 Dato: 08.07.2011 Vedtak V2011-13 Multiconsult AS Industriplan AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr - J AS. i sak nr 3221 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Selskapet ble registrert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8421 A Klager AS Ingress: KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai 2016 - Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. august 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift At kommunesektoren må forholde seg til to regelsett ved behandling av merverdiavgift, reiser noen problemstillinger. Artikkelen omhandler

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Tjeldsund kommune et gebyr på 100 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøyting og sandstrøing. Klagenemnda fant at unntakene fra kunngjøringsplikt

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 15/006 Klager: Abbex AB Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Haakon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom, I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen til prøve)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Asker kommune et gebyr på 77 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barnevernet i kommunen. Gebyret utgjorde ca.

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

GgTltATJING LAG. SlwI"BT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr.

GgTltATJING LAG. SlwIBT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr. GgTltATJING LAG SlwI"BT Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 09-050203ASD-GU LAIAVD2 Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer Birger A. Stedal Bjørnar Borvik Ørnulf Jacobsen Ankende

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Byggesak - Askøy - Gnr 13 Bnr Masseutskiftning og planering Overtredelsesgebyr

Byggesak - Askøy - Gnr 13 Bnr Masseutskiftning og planering Overtredelsesgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 19.11.2015 Deres dato 06.10.2015 Vår referanse 2015/12984 423.1 Deres referanse 15/82 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Byggesak

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med renovering av Engvollen omsorgsboliger

Detaljer

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved.

Sanksjoner herunder straffansvar. Copyright 2009 Foyen All Rights Reserved. Sanksjoner herunder straffansvar Sanksjoner for brudd på regelverket Straffansvar bøter og fengsel, Personlig straffansvar Straffeansvar for bedriften Privatrettslige sanksjoner mislighold av kontrakt

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer