KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført tidligere fratrukket inngående merverdiavgift med tilsammen kr knyttet til fellesanskaffelser. 2) Tilleggsavgift knyttet til punkt 1 med 40 %, kr ) Tilbakeført tidligere fratrukket inngående merverdiavgift med kr knyttet til kjøp av "vaktmesterbil" i Samlet påklaget beløp inkl. renter og tilleggsavgift utgjør kr Stikkord: Inngående merverdiavgift - Fellesanskaffelser - Fordeling Tilleggsavgift Bransje: Utleie av egen eller leid fast eiendom. Invstering i aksjer, kunst, biler, verdigjenstander, o.l, samt finansiering, konsulent- og handelsvirksomhet. Mval: 18-1 første ledd bokstav b 8-1 og Skatteetaten.no: Skjønnsfastsettelse og endring 1

2 Innstillingsdato: 5. november 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 14. desember 2015 i sak KMVA 8723 Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx, er et aksjeselskap som ble stiftet og registrert i Enhetsregisteret med næringskode Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers. Formål er oppgitt til; "Investere i aksjer, kunst, biler, verdigjenstander o.l., samt å drive finansiering, konsulent- og handelsvirksomhet. Herunder drift av eiendom og vaktmestertjenester. Kjøp og salg av biler." Selskapet ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret med oppgaveplikt fra 4. termin Aksjekapitalen er på aksjer à kr 187,355 = kr Aksjene eies i sin helhet av A. A er også registrert som daglig leder og styreleder i selskapet. På bakgrunn av bokettersyn for årene , jf. bokettersynsrapport av , fattet skattekontoret den vedtak om etterberegning av avgift, tilleggsavgift og renter. Klage fra Klager AS v/a er mottatt Klagefristen er overholdt. Påklaget beløp utgjør: Termin Tilbakeført inngående mva Tilleggsavgift 4/ / / / Sum Det er beregnet renter i samsvar med skattebetalingslovens regler. Det vises til vedtaket. Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. 2

3 Skattekontorets innstilling har vært forelagt daglig leder/styreleder A til innsyn. Han har kommentert denne i brev av Merknadene er innarbeidet i innstillingen. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok.nr. Dokument Dato 1 Bokettersynsrapport Vedlegg 1: oversikt biler kjøp, salg, beholdning 3 Varsel om endringssak/etterberegning Tilsvar fra Klager AS Skattekontorets vedtak Klage Merknader etter innsyn fra Klager AS A1 Rt s. 402 (Vest Kontorutvikling AS) Rt A2 SKD Fellesskriv A3 UTV Borgarting lagmannsrett (Embla Nor AS) UTV A4 UTV Drammen tingrett (Kongsrud) UTV Klagen gjelder 1. Tilbakeført tidligere fratrukket inngående merverdiavgift med tilsammen kr knyttet til fellesanskaffelser. 2. Tilleggsavgift knyttet til punkt 1, ilagt med 40 %, kr Tilbakeført tidligere fratrukket inngående merverdiavgift med kr knyttet til kjøp av "vaktmesterbil" i Inngående merverdiavgift på felleskostnader 1.1 Sakens faktum I kontrollperioden har selskapet drevet 2 typer virksomhet. Den ene omfatter forvaltning og utvikling av selskaper, og den andre virksomheten er kjøp, salg og restaurering av biler. Frem til 2011 hadde selskapet også omsetning av vaktmestertjenester. Omsetningen i selskapet fordeler seg slik: Inntektsår Avgiftspliktig *) **) Unntatt avgift ***) Sum *) Gjelder samlet salg av 5 stk. biler fra veteranbilsamling, se rapporten side 10. **) Omfatter salg av 2 biler jf. rapporten side 10 og utleie av E, se rapporten punkt 7 side 9, 3. avsnitt. ***) Omfatter blant annet aksjeutbytte, renteinntekter, gevinst ved salg av aksjer, og andre finansinntekter knyttet til forvaltning og utvikling av selskaper. 3

4 Selskapet har virksomhet/omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. Imidlertid er det ikke foretatt noen forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser. Selskapet har fratrukket inngående merverdiavgift på alle anskaffelser. 1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse: Det siteres fra vedtaket; "Fordeling av inngående merverdiavgift Som det fremgår over driver selskapet to virksomheter. Av merverdiavgiftsloven 8-2 følger "Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten." I rapporten er det foreslått at kostnadene fordeles med femti prosent innenfor avgiftsområdet dvs. aktivitet knyttet til bilvirksomheten. De resterende femti prosentene må anses knyttet til selskapets aksjeinvesteringer. Av rapporten fremgår: "Selskapet har trukket fra inngående merverdiavgift på alle felleskostnader, som regnskap og revisjonshonorarer, husleie, telefon, data osv. I oppstartsmøte ble det opplyst at det ikke har vært vurdert om inngående merverdiavgift skulle vært fordelt for den delen som gjelder avgiftspliktig virksomhet og den del som gjelder unntatt virksomhet." Selskapet har følgende merknader til forslaget: "Det foreslås at Klagers felleskostnader knyttet til kontorhold i Sveien 61a fordeles 50/50 mellom den avgiftspliktige bilvirksomheten og den ikke avgiftspliktige virksomheten innen selskapsinvesteringer. Forslaget til 50/50 fordeling er vel et forslag i mangel av fakturagrunnlag/underlag for annen fordeling. Som nevnt er undertegnede 100 % aktiv i bilvirksomheten som er den avgiftspliktige virksomheten. Det er denne som krever lokaler og kontorhold. Dette blir ytterligere forsterket gjennom et vesentlig utvidet areal for utstilling og oppbevaring av biler/deler. Aktiviteten knyttet til selskapsinvesteringer krever ikke kontorhold. Det meste av virksomheten foregår på de forskjellige selskapsinvesteringers kontoradresser. På bakgrunn av ovennevnte må vi bestemt avvise forslaget til vedtak; det er mindre enn 5 % av kontorholdet som kan henføres til ikke avgiftspliktig virksomhet. Vi kan på ingen måte akseptere en endring i avgift knyttet til dette. Skattekontoret skal innledningsvis bemerke at selskapet plikter å vurdere og fordele den inngående avgiften etter merverdiavgiftsloven 8-2. I rapportens punkt 6 er det vist til en e- post i forbindelse med årsavslutningen for Av e-posten, datert 19. februar 2013, fra A til regnskapsfører og revisor fremgår: "B og Klager driver vesentlig med finansiering og aksjeinnehav og det bes om at inntekter som utbytte, renter, salg av aksjer etc. føres som inntekter i regnskapene, slik at de figurerer som omsetning." Skattekontoret viser til artikkel i XX hvor følgende fremgår: "X leiligheter et par fiskesprett unna vannet på C. Det kan bli en realitet om A og Selskap 1 AS får det som de vil. [..] Allerede i 2006 startet initiativtaker for C brygge, A, å jobbe med hva området skulle bli. Men da gikk tankene i en annen retning enn i dag. De jobbet for å regulere området til næring. 4

5 For tre år siden endret de fokus og begynte å tenke servicebetont næring og leiligheter. Nå har vi sendt inn en reguleringsplan til kommunen, forteller A med optimisme i stemmen. Han mener dette er helt i tråd med hva kommunen anbefaler i kommuneplanens arealdel. I forslaget ligger altså næringsvirksomhet i de nederste etasjene og på leiligheter mellom 50 og 180 kvadratmeter i de øverste etasjene." Selskapet har anført at selskaper som det er investert i har egne administrative funksjoner og at daglig leder A kun er engasjert i bilvirksomheten. Selskapet er største aksjonær i Selskap 2 AS som bygger ut C brygge, Selskap 2 AS har ingen ansatte. Daglig leder i selskapet, A, er styreformann i Selskap 2 AS og selskapet har for øvrig kontorer på C brygge. Skattekontoret legger til grunn at prosjektet C Brygge som er omtalt i x er stort byggeprosjekt hvor gamle industrilokaler skal bygges om til leiligheter og seksjoner som skal tilpasses utleie eventuelt salg til næringsdrivende. Selskapet har ifølge Purehelp.no aksjer i Selskap 3 AS, Selskap 1 AS, Selskap 4 AS, Selskap 5 AS og Selskap 6 AS. Selskap 1 AS og Selskap 4 AS har aksjer i andre selskaper som Selskap 7 AS, Selskap 8 AS med flere. Selskap 4 AS og Selskap 1 AS har samme besøksadresse som selskapet kontoradresse, Sveien 61 A. Skattekontoret viser også til merknadene fra selskapet som er referert nedenfor. For mange av reisene er det opplyst at kostnadene er å anse som eierkostnader, dvs. virksomhet knyttet til aksjeinvesteringer som er utenfor avgiftsområdet. Skattekontoret finner etter dette at det er klar sannsynlighetsovervekt for at minst femti prosent av den inngående merverdiavgiften på felleskostnader er knyttet til investeringer som ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven. Inngående merverdiavgift tilbakeføres med kr for 2012, kr for 2013 og kr for inntektsåret 2014." 1.3 Klagers innsigelser Klager viser til at de benytter profesjonell hjelp, og at selskapet har foretatt en løpende vurdering av fradragsføringen. Videre anføres det at mindre enn 5 % av totalen gjelder virksomhet utenfor avgiftsområde. Klager viser da til at A jobber 40 timers uker, men bruker mindre enn 8 timer pr. uke på investeringer/aksjeinnehav. Det er også vist til at A ikke tar ut lønn eller godtgjørelse i forbindelse med aksjeinnehav/investeringer. Klager viser til at omsetningskriteriene som skattekontoret har benyttet som grunnlag for skjønn, er urimelige og ikke gir uttrykk for det faktiske bildet av forskjellene mellom virksomhetsområdene. Klager mener at formålet med e-posten av var å vise omsetning i forhold til omverdenen og finanspartnere, og at den ikke gir noe uttrykk for As ressursbruk i selskapet. 5

6 Videre anfører klager at det er "absurd" å vise til avisoppslag og tidsforbruk knyttet til prosjektet C Bygge. Det anføres at skattekontorets kriterier ikke kan forsvares opp mot realiteten av omfanget av virksomheten, og at selskapets faktabeskrivelse må legges til grunn. Det anføres at selskapets vurdering knyttet til 5/95 % må legges til grunn som det reelle faktum i virksomheten. Klager viser til at det er en grov feil å benytte 50/50 fordeling da det skal gjennomføres en individuell vurdering av hver post. Det anføres at kostnader til leie av lokaler kun knytter seg til bilvirksomheten og ikke As kontor som er en egen aktivapost i regnskapet uten leiebetaling. Når det gjelder C Brygge, er det opplyst at disse har kontorlokaler, administrasjon og drift sammen med Selskap 9 AS. Det avvises i sin helhet at inngående merverdiavgift knyttet til leie av lokaler skal tilbakeføres. Videre viser klager til ligningsloven 8-1 og anfører at denne også får betydning for den avgiftsmessige vurderingen når det gjelder at skattemyndighetene skal legge mest sannsynlige faktum til grunn. Avslutningsvis anfører klager at det ikke foreligger grunnlag for å ta opp spørsmålet om fordeling av merverdiavgift mellom avgiftspliktig virksomhet, og virksomhet utenfor avgiftsområdet. Det vises igjen til at selskapet har foretatt en løpende vurdering, og at andelen utenfor avgiftsområdet er ubetydelig (under 5 %). Etter å ha mottatt innstillingen til orientering, har A i brev av på nytt anført at det ikke skal være noen fordeling av inngående merverdiavgift. Han anfører at deler av husleie og felleskostnader som gjelder verksted/lager definitivt gjelder avgiftspliktig virksomhet, og at dette ikke kommer frem i rapporten. Det er satt opp en oppstilling som viser leie og felleskostnader for kontor i perioden til med kr , og lager/verksted med kr For perioden til viser oppstillingen felleskostnader med kr til kontor og felleskostnader/leie med kr til lager/verkested. Han anfører at kostnadene til kontor er betydelig mindre enn til lager/verksted, og at skattekontorets beregningsgrunnlag er feil. Det vises til at skattekontoret i sin forberedende rapport også påsto at selskapet ikke drev avgiftspliktig virksomhet. A anfører på nytt at selskapet har foretatt en vurdering av felleskostander og fordeling av merverdiavgift, og at det har benyttet profesjonell bistand gjennom regnskapsfører og revisor. Det anføres også at skattekontoret leter frem grunnlag for å anvende skjønn istedenfor å reelt gå inn i faktum. 6

7 1.4 Skattekontorets vurdering av klagen Det er på det rene at Klager AS har virksomhet/omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftslovgivningen jf. punkt 1.1. ovenfor. Imidlertid har selskapet fratrukket inngående merverdiavgift på alle felleskostnadene. For anskaffelser til bruk i begge virksomhetene (felleskostnader), er det bare fradragsrett for en forholdsmessig andel av inngående merverdiavgift. Dette følger av merverdiavgiftsloven 8-1, jf. 8-2 første ledd Skjønnsadgang Etter merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b kan avgiften fastsettes ved skjønn når omsetningsoppgaven er uriktig eller ufullstendig. I forbindelse med prinsippet om at det skal foretas en objektiv vurdering av alle opplysninger som foreligger i saken, viser Høyesterett blant annet til ligningsloven 8-1 nr. 1 i sin avgjørelse inntatt i Rt side 402. Dette er i samsvar med klagers anførsler om at skattemyndighetene skal legge mest sannsynlig faktum til grunn. Det er altså ingen uenighet mellom skattekontoret og klager om dette prinsippet. Klager anfører at selskapet har hatt profesjonell hjelp og foretatt en løpende vurdering av fradragsretten. Skattekontoret er ikke enig i dette, og viser til bokettersynsrapporten side 9, 3. avsnitt under punkt 8.1 hvor det fremgår; "I oppstartsmøte ble det opplyst at det ikke har vært vurdert om inngående merverdiavgift skulle vært fordelt for den delen som gjelder avgiftspliktig virksomhet og den del som gjelder unntatt virksomhet." Skattekontoret mener derfor at selskapet ikke har hatt noe bevisst forhold til fordeling av inngående merverdiavgift knyttet til fellesanskaffelsene. I perioden 2011 til og med 2014 har selskapets avgiftspliktige omsetning vært svært varierende, fra kr 0 til kr , og utgjør fra 0 til 43,8 % av totalomsetningen i selskapet. Selskapet har allikevel fratrukket inngående merverdiavgift på alle anskaffelser til tross for at det skal foretas en forholdsmessig fordeling etter "antatt bruk", jf. merverdiavgiftsloven 8-2 første ledd. Det foreligger uriktig omsetningsoppgave, og skattekontoret kan foreta fastsettelse av merverdiavgift ved skjønn, jf. merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b "Ubetydelighetsregelen" Klager har påberopt seg "ubetydelighetsregelen" da A anfører at han benytter mindre enn 5 % av sin tid til aktiviteter som er unntatt merverdiavgiftslovgivningen. 7

8 Ubetydelighetsbegrensningen i merverdiavgiftsloven 8-2 tredje og fjerde ledd gjelder uavhengig av den antatte bruken av fellesanskaffelsen, jf. merverdiavgiftsloven 8-2 første ledd. Som ubetydelig anses omsetning som normalt ikke overstiger 5 % av virksomhetens totale omsetning. Imidlertid gjelder ikke merverdiavgiftsloven 8-2 tredje ledd for virksomheter som hovedsakelig omsetter finansielle tjenester som er unntatt merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven 3-6. "Ubetydelighetsregelen" gjelder kun fordeling etter omsetning, og kommer ikke til anvendelse i forhold til eventuell tidsbruk Skjønnsfastsettelse Ved utøvelse av skjønn har Høyesterett uttalt at ligningsmyndighetene skal fastsette faktum på grunnlag av en fri bevisbedømmelse som tar hensyn til alle foreliggende opplysninger. Målet er å komme så nær det faktisk riktige som mulig, og resultatet må ikke fremstå som vilkårlig eller urimelig. Hovedregelen i merverdiavgiftsloven 8-2 første ledd er at fordelingen skal skje etter antatt (faktisk) bruk av anskaffelsen til merverdiavgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet. Dersom dette ikke er mulig, skal en fornuftig fordelingsnøkkel benyttes. Dette kan være f.eks. omsetning eller tidsbruk. Bruken må vurderes ut fra forretningsmessig skjønn, erfaringer om bruken, og kostnadsfordeling etter god forretningsskikk. Som det fremgår av punkt ovenfor, har selskapet ikke foretatt noen vurdering av "antatt bruk" i avgiftspliktig virksomhet. Skattekontoret kan heller ikke se at selve omsetningstallene er en brukbar fordelingsnøkkel her, jf. ovenfor. Skattekontoret har i sitt vedtak basert skjønnsfastsettelsen 50/50 på antatt tidsforbruk/omfang for henholdsvis avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet. Selskapet har 2 ansatte, A og ektefelle D. Det fremgår av rapportens punkt 10 at den avgiftspliktige virksomheten knyttet til kjøp, salg og restaurering av biler har vært i en oppstartperiode i kontrollperioden, og at det er A som har stått for arbeidet med bilvirksomheten. Imidlertid fremgår det videre at arbeid med restaurering av bilene er utført av eksterne firmaer eller av bekjente av A uten vederlag. Det fremgår også at annonsering og utstilling av bilene er satt bort til samarbeidspartnere. Dette samsvarer med As opplysninger i tilsvar datert om at 2 biler (spekulasjonsobjekter) befinner seg i utlandet, og at han 8

9 har biler parkert i garasje hos Selskap 10 kontor i Monaco. Det foreligger ingen opplysninger om hvilke arbeidsoppgaver D utfører i selskapet. Når det gjelder omfanget av unntatt virksomhet, gav A i oppstartmøte inntrykk av at selskapets hovedvirksomhet omfattet forvaltning og utvikling av selskaper. E-post datert fra A til regnskapsfører underbygger også dette. E-posten har følgende ordlyd; "B og Klager driver vesentlig med finansiering og aksjeinnehav og det bes om at inntekter som utbytte, renter, salg av aksjer etc. føres som inntekter i regnskapene, slik at de figurerer som omsetning". Dette samsvarer også med hva A forklarte i oppstartmøte. Det siteres fra bokettersynsrapporten side 11, 1. avsnitt; "A forklarte i oppstartmøte at han i den senere tid bl.a. har brukt mye tid på utvikling av eiendommen "C Brygge", her planlegges det blant annet leiligheter i tilknytning til bryggeanlegg samtidig som næringsarealer utvikles videre. Det ble jobbet både med investorer og godkjennelser fra kommunen osv. Før dette jobbet A med utvikling av selskapet Selskap 11 AS i xx, dette prosjektet ble skrinlagt." Skattekontoret viser også til avisartikkelen som er omtalt i vedtaket under punkt 1.2 ovenfor, hvor det fremgår at A har utført betydelig arbeid knyttet til prosjektet "C Brygge". Selskapet er største aksjonær i Selskap 2 AS som bygger ut C brygge, Selskap 2 AS har ingen ansatte. Daglig leder i selskapet, A, er styreformann i Selskap 2 AS og selskapet har for øvrig kontorer på C Brygge. I tillegg eier selskapet flere datterselskaper. Under bokettersynet ble det også reist spørsmål rundt endel reisekostnader, jf. rapportens punkt 10. I tilsvar datert har A forklart at endel av disse gjelder "eierkostnader", det vil si kostnader knyttet til den unntatte virksomheten. Skattekontoret viser også til at A, først etter at skattekontoret hadde reist spørsmål om hvorvidt selskapet drev avgiftspliktig virksomhet (salg, kjøp og rehabilitering av biler), og eventuelt bare forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser, anførte at omfanget av denne virksomheten (kjøp, salg og restaurering av biler) er; "...meget høy og vil fortsette å vokse..." (punkt 7 i rapporten). Basert på dette legger skattekontoret til grunn at selskapets tidsforbruk/omfanget knyttet til unntatt virksomhet (investeringer og forvaltning av selskaper) minst tilsvarer det som er benyttet på avgiftspliktig virksomhet (salg, kjøp og restaurering av biler) i kontrollperioden. Anførsler i klagen om et tidsforbruk på 8/32 timer, tillegges ingen vekt. 9

10 Når det gjelder anførselen om at A ikke har tatt ut lønn/godtgjørelse i forbindelse med investeringene (unntatt virksomhet), har dette ingen betydning for avgjørelsen. A eier Klager AS 100 % og kan i prinsippet "velge" hvorvidt han tar ut lønn eller utbytte fra selskapet. Basert på de opplysningene A har gitt under bokettersynet, samt omfanget av avgiftspliktig/unntatt virksomhet, kan ikke skattekontoret se at en fordelingsnøkkel 50/50 er urimelig eller vilkårlig. Skattekontoret opprettholder sitt tidligere vedtak om at inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser fordeles med 50 % på avgiftspliktig virksomhet, og 50 % på unntatt virksomhet Vurdering av merknader etter innsyn Klager har i hovedsak fremsatt de samme anførsler som tidligere, og skattekontoret viser til sine vurderinger ovenfor. Hovedspørsmålet her er hvor stor del av felleskostnadene som gjelder den avgiftspliktige delen av virksomheten, og derigjennom hvor stor del av inngående merverdiavgift som kan fratrekkes for 2012, 2013 og Skattekontoret vil knytte noen kommentarer til anførselen om at de i sin forberedende rapport påsto at selskapet ikke drev avgiftspliktig virksomhet. Som det fremgår av bokettersynsrapporten punkt 7, side 9 var det lite omfang i den avgiftspliktige bilaktiviteten i kontrollperioden. Kontrollen hadde hovedfokus på å kartlegge omfanget av denne med sikte på å vurdere hvorvidt bilaktiviteten oppfylte kravet til "næring" i merverdiavgiftsloven 2-1 første ledd. Dersom bilaktiviteten ikke hadde oppfylt vilkåret til "næring", ville selskapet ikke hatt avgiftspliktig aktivitet, og ingen del av inngående merverdiavgift ville vært fradragsberettiget. Under bokettersynet har A kommet med utfyllende forklaringer om bilaktiviteten, samt budsjett for Skattekontoret la da til grunn følgende: Det siteres fra bokettersynsrapporten side 9; "I kontrollperioden har det vært lite omfang i den avgiftspliktige bilaktiviteten. Kontrollen har derfor hatt fokus på å kartlegge dette. Selskapet har forklart at denne delen av virksomheten har vært i en oppstartfase og at de forholder seg til de planer og fremtidsvurderinger som ligger i en vesentlig økning i nåværende virksomhet. Det er i oversendelse mottatt ytterligere dokumentasjon på omsetning i slutten av Faktura, datert , til SF Norge vedr. utleie av E i forbindelse med "F 2014 på kr eks. mva. Utgående merverdiavgift er beregnet med kr Samt faktura datert til Selskap 12 AS vedr. salg av Ford Focus på kr eks. mva. Utgående merverdiavgift er beregnet med kr Skattekontoret aksepterer på grunnlag av de forklaringer som har kommet under kontrollen at selskapet driver avgiftspliktig næringsvirksomhet. Bilvirksomheten i Norge har vært i en 10

11 oppstartsfase, og det forutsettes at det fremover vil bli en økende aktivitet slik at vilkår for å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret vil være oppfylt." "Næringsdrivende" merverdiavgiftsloven 2-1: Etter merverdiavgiftsloven 2-1, er det et vilkår for registrering at virksomheten er "næringsdrivende". At virksomheten må være "næringsdrivende", er i praksis tolket slik at aktiviteten foretaket driver må oppfylle visse kriterier: Aktiviteten må være av 1) en viss varighet og 2) et visst omfang, 3) være egnet til å gå med økonomisk overskudd og 4) drives for eierens egen regning og risiko (Ot.prp. nr. 76 ( ) punkt forarbeidene til ny merverdiavgiftslov, og Merverdiavgiftshåndboken punkt margstikkord "Næringsdrivende"). Skattekontoret viser også til Skattedirektoratets fellesskriv av (dok. A2), hvor vilkåret "næringsdrivende" er nærmere vurdert i forhold til utleie av fritidseiendom mv. Dersom selskapet driver virksomhet på flere områder, må kravet til "næringsdrivende" vurderes isolert for hvert enkelt virksomhetsområde, jf. Merverdiavgiftshåndboken punkt Avgjørelsen skal bero på en konkret helhetsvurdering. I 2011 utvidet Klager AS sin virksomhet til også å omfatte kjøp, salg og restaurering av biler, og skattekontoret har vurdert om denne virksomheten isolert sett oppfyller kravet til "næringsdrivende". I dette tilfelle vil det være spørsmålet om virksomhetens omfang er tilstrekkelig, samt hvorvidt den er egnet til å gå med økonomisk overskudd. I oppstartsåret (2011) hadde selskapet totalt 14 biler som varebeholdning(vedlegg nr. 1 til bokettersynsrapporten). I 2012 ble det kjøpt 5 biler og solgt 5 biler. I tillegg ble det kjøpt en E lastebil. I 2013 ble det kjøpt 3 biler. Det ble ikke solgt noen i Norge, men selskapet solgte en bil i utlandet. I 2014 er det kjøpt 1 og solgt 2 biler. Det fremgår av bokettersynsrapporten punkt 7 side 8 at selskapet pr hadde 16 biler i varelager hvorav 6 var under rehabilitering. I perioden 2012 til og med 2014 er det solgt 8 biler og kjøpt 10. Etter skattekontorets oppfatning tilsier dette omfanget at virksomheten ikke kan karakteriseres som "hobby", men oppfyller kravet til "omfang" for å bli betraktet som næringsdrivende avgiftsrettslig. Videre har skattekontoret foretatt en vurdering av om denne virksomheten isolert sett er egnet til å gå med overskudd, i hvertfall på sikt. Det er foretatt en vurdering av hvilke inntekter/omsetning og kostnader som isolert knytter seg til kjøp, salg og restaurering av biler. Dette viser følgende: 11

12 Tekst Omsetning Varekostnad % av øvrige dr.kostn. Kapitalkostnader Resultat For 2011 til og med 2014 er det tatt utgangspunkt i vedlegg nr. 1 til bokettersynsrapporten over antall biler (kjøp/salg). Det er tatt utgangspunkt i innsendte næringsoppgaver når det gjelder omsetning og kostnader i tillegg til det som fremkommer av bokettersynet. Det er videre lagt til grunn i beregningen at 50 % av andre driftskostnader (felleskostnader) gjelder bilvirksomheten. For 2015 vises det til innlevert budsjett fra selskapet jf. bokettersynsrapporten side 8. Ifølge Skattedirektoratets fellesskriv av punkt 5.3, skal det tas hensyn til krav til avkastning av investert kapital. Det medfører at det skal tas hensyn til at en investert kapital skal ha en rimelig forrentning. Når det gjelder selve satsen, fremgår det av punkt 5.3 at en rimelig avkastning normalt utgjør 4,5 5 %. Det er da sett hen til perioden Som kjent har rentenivået sunket etter den tid, og i skattekontorets vurdering er det lagt til grunn et normal rente på 3 %. Kapitalkostnaden er beregnet med 3 % av gjennomsnittlig varebeholdning, det vil si den kapital som til enhver tid er bundet opp i varebeholdningen. Spørsmålet om en virksomhet er egnet til å gå med overskudd, har vært oppe for domstolene i flere saker. "Embla Nor"-dommen (Borgarting lagmannsrett ), (dok. A3) gjaldt utleie av seilbåter. Lagmannsretten kom til at foretaket ikke var næringsdrivende i relasjon til utleien av seilbåtene, fordi denne aktiviteten "ut fra en objektiv og realistisk vurdering på oppstartstidspunktet, verken på kort eller lengre sikt var egnet til å gå med overskudd". Dom i Drammen tingrett (Kongsrud) (dok. A4) gjaldt utleie av rallybiler (2 stk.) med reklameplass. Virksomheten startet opp i 2007 og gikk med betydelige underskudd både i 2008 og Her kom retten til motsatt resultat; "Retten kan likevel ikke se at det kunne anses urealistisk at utleie av bilene ville kunne gå med overskudd med den tidshorisont som har vært aktuell i saken. Samlet finner retten det likevel sannsynliggjort at virksomheten er egnet til å gå med overskudd, slik at kravet om næringsvirksomhet er oppfylt. Dette vurdert ut fra oppstartstidspunktet, og basert på de opplysninger som forelå på vedtakstidspunktene." Oppstillingen ovenfor viser at denne bilvirksomheten i Klager AS har gått med underskudd i perioden 2011/2012 til og med Årlig underskudd viser imidlertid en betydelig nedgang fra 2013 til Videre viser budsjett for 2015 et overskudd, også når det tas hensyn til en viss forrentning av kapital bundet i varelageret. 12

13 Som det fremgår av bokettersynsrapporten side 7, er dette ikke en "ordinær brukbilforretning", men en spesiell "nisje i markedet", det vil si den retter seg mot en spesiell kundegruppe både i Norge og utlandet. Bilene promoteres først og fremst gjennom deltakelse på messer, men også gjennom ordinære kanaler. Ifølge opplysninger i rapporten side 8 har selskapet overtatt Shelbyagenturet i Det fremgår av vedlegg nr. 1 til bokettersynsrapporten, som er en oversikt over hvilke type biler virksomheten har for omsetning, at dette gjelder spesielle biler. Skattekontoret har lagt til grunn, etter en konkret helhetsvurdering, at selskapets virksomhet knyttet til salg, kjøp og restaurering av biler er egnet til å gå med overskudd på sikt, og at omfanget tilsier at dette ikke er "hobby". Skattekontoret kan imidlertid ikke finne grunnlag for at samtlige felleskostnader skal henføres til denne virksomheten, og opprettholder derfor sitt tidligere standpunkt om en 50/50 fordeling mellom avgiftspliktig og unntatt virksomhet. 2. Tilleggsavgift vedrørende felleskostnader 2.1 Sakens faktum Skattekontoret viser til sakens faktum under punkt 1.1 ovenfor. 2.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Fra vedtaket siteres; "Når noen forsettlig eller uaktsomt overtrer merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av denne, kan tilleggsavgift ilegges med inntil 100 prosent, jf. merverdiavgiftsloven Når det gjelder vilkåret om utvist skyld er det spørsmål om selskapet, med klar sannsynlighetsovervekt, var klar over (forsettlig) eller burde vært klar over (uaktsomt) at merverdiavgiftsloven ble overtrådt. Merverdiavgiftssystemet bygger på et selvdeklarerende system da det er den avgiftspliktige selv, som på vegne av staten, både beregner og krever inn avgiften. Staten er derfor avhengig av at den avgiftspliktige setter seg inn i og kjenner de reglene som gjelder for beregning av avgift i den virksomhet han driver, og at disse blir fulgt. Aktsomhetskravet innebærer at dersom man ikke selv har nødvendig kunnskap om avgiftsreglene, plikter man å innhente nødvendig bistand. Skattekontoret finner at det er klar sannsynlighetsovervekt for at selskapet skulle foretatt en fordeling av inngående merverdiavgift i forbindelse med felleskostnader til kontorhold. Statskassen er derved unndratt avgift. I tillegg finner skattekontoret at det er klar sannslighetsovervekt for at minst 50 prosent av virksomheten i selskapet er knyttet til aksjeinvesteringer. 13

14 Skattekontoret finner at selskapet burde forstått at det ikke var fradrag etter merverdiavgiftsloven 8-1 jf. 8-2 for den andelen av felleskostnadene som knytter seg til virksomhet utenfor avgiftsområdet. Skattekontoret finner etter dette at tilleggsavgift skal ilegges med 40 prosent for inntektsårene 2012, 2013 og 2014." 2.3 Klagers innsigelser Det siteres fra klagen punkt 4; "På bakgrunn av den forutgående redegjørelse og tilbakevisning av påstander og slutninger fra Skattekontorets side, vil Klager bestemt mene at alle slutninger om ileggelse av tilleggsavgift og tilleggsskatt for de enkelte år blir frafalt. Klager kan ikke se at forutsetninger for ileggelse er tilstede." Det er ikke kommet merknader til dette punktet etter innsyn. 2.4 Skattekontorets vurdering av klagen Etter merverdiavgiftsloven 21-3 kan den som forsettlig eller uaktsomt overtrer merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av den, og statskassen derved er eller kunne vært unndratt avgift, ilegges tilleggsavgift med inntil 100 %. Tilleggsavgift skal behandles etter Skattedirektoratets retningslinjer av , revidert Både objektive og subjektive vilkår må være oppfylt for at tilleggsavgift kan ilegges. Vilkårene må være bevist med klar sannsynlighetsovervekt, jf. rettspraksis. Ved ileggelse av tilleggsavgift med en høyere sats enn 20 %, er det lagt til grunn i avgjørelse fra Sivilombudsmannen at det er det straffeprosessuelle beviskravet som gjelder; "bevist utover enhver rimelig tvil" Objektive vilkår Det objektive vilkåret for bruk av tilleggsavgift er at det rent faktisk foreligger en overtredelse av merverdiavgiftsloven eller tilhørende forskrifter. Videre må overtredelsen; "ha eller kunne ha påført staten tap". Bestemmelsen rammer ikke bare aktive handlinger, men også unnlatelse av å beregne og innberette utgående merverdiavgift av omsetning. Tapsvilkåret skal vurderes for det enkelte avgiftssubjekt. 14

15 Selskapet har fratrukket all inngående merverdiavgift på alle kostnader og anskaffelser til tross for at selskapet har virksomhet både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven, og derigjennom skulle foretatt en forholdsmessig fordeling/vurdering av fradragsretten etter merverdiavgiftsloven 8-1, jf Skattekontoret finner det bevist utover enhver rimelig tvil at merverdiavgiftsloven er overtrådt ved at det er krevd uriktig fradrag for inngående merverdiavgift. Videre finner skattekontoret det bevist utover enhver rimelig tvil at statskassen har lidt tap knyttet til for mye fratrukket inngående merverdiavgift med kr Subjektive vilkår I tillegg til de objektive vilkårene må avgiftssubjektet ha utvist forsett eller uaktsomhet. Skyldkravet gjelder kun overtredelsen av lov eller forskrift. Den nedre grensen for uaktsomhet er simpel uaktsomhet. Simpel uaktsomhet foreligger når avgiftssubjektet burde forstått at handlingen/unnlatelsen kunne medføre overtredelse av lov/forskrift. Utgangspunktet er at enhver som driver virksomhet plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder for beregning av avgift for den virksomheten de driver. En unnlatelse av å søke kunnskap om regelverket, eventuelt unnlatelse av å sørge for å engasjere nødvendig hjelp, kan i seg selv anses som uaktsomt. Skyldgraden simpel uaktsomhet må bevises med klar sannsynlighetsovervekt. For å kunne ilegge tilleggsavgift med en høyere avgiftssats enn 20 %, må handlingen karakteriseres som grovt uaktsom eller forsettlig. Skattekontoret legger til grunn at skyldgraden må bevises utover enhver rimelig tvil, jf. Sivilombudsmannens sak 2011/871. Grov uaktsomhet foreligger når overtredelsen av loven/forskrift anses som kvalifisert klanderverdig og avgiftssubjektet er sterkt å bebreide for den manglende aktsomheten. Forsett foreligger når avgiftssubjektet er klar over at han har overtrådt loven. Det er uomtvistet at selskapet har betydelig omsetning knyttet til forvaltning og utvikling av selskaper som er unntatt merverdiavgift. Etter merverdiavgiftsloven 8-1 er det fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Etter merverdiavgiftsloven 8-2 gis det forholdsmessig fradrag når anskaffelser er til bruk både i avgiftspliktig virksomhet og i unntatt virksomhet (fellesanskaffelser). Selskapet skal da foreta en vurdering basert på "antatt bruk". Klager AS har ikke foretatt noen vurdering av 15

16 fradragsretten knyttet til fellesanskaffelsene, og all inngående merverdiavgift er fratrukket til tross for at det helt klart skulle vært foretatt en fordeling. Dette er hovedbestemmelser innenfor avgiftslovgivningen. Skattekontoret mener at Klager AS sterkt kan bebreides for manglende aktsomhet, og at overtredelsen av merverdiavgiftsloven er sterkt klanderverdig. Etter en helhetsvurdering er skattekontoret av den oppfatning at det er bevist utover enhver rimelig tvil at Klager AS har handlet grovt uaktsomt. De subjektive vilkårene for tilleggsavgift er oppfylt Tilleggsavgiftens størrelse Etter gjeldende retningslinjer er satsen for overtredelser som anses som grovt uaktsomme eller forsettlige 40 % eller 60 %. Skattekontoret opprettholder sitt tidligere vedtak om å ilegge 40 % tilleggsavgift for overtredelsen. 3. Anskaffelse av "vaktmesterbil" (KH x) i Sakens faktum Selskapet drev tidligere avgiftspliktig omsetning av vaktmestertjenester, men denne virksomheten opphørte fra Selskapet har ingen omsetning av vaktmestertjenester fra Imidlertid kjøpte selskapet en ny varebil (vaktmesterbil) i Faktura er datert og gjelder anskaffelse av Caddy Cross 140 4m/DGS med diverse tilleggsutstyr. Prisen var kr , og inngående merverdiavgift kr , 40. Selskapet har fratrukket all inngående merverdiavgift ved anskaffelsen, i tillegg til inngående merverdiavgift på driftskostnadene. Bilen benyttes av G (As far). 3.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Det siteres fra vedtaket; "Av rapporten fremgår det at "faktura datert 15. mai 2014 fra Selskap 13 AS gjelder kjøp av Caddy Cross 140 4m/DGS med diverse tilleggsutstyr. Total pris på bilen var kr Inngående merverdiavgift er fratrukket med kr ,40. Bilen står pr bokført med kr ,60. Denne bilen erstattet Toyota Landcruiser som vaktmesterbil. Den benyttes av G. Inngående merverdiavgift er fradragsført på anskaffelse og drift av denne bilen". Selskapet anfører: "Den beskrevne vaktmesterbil og dens funksjon i Klager må i beste fall ha blitt misforstått. Det er riktig at den avgiftspliktige delen av vaktmestertjenestene har opphørt. Men behov for varebil i den avgiftspliktige virksomheten er større nå enn den var 16

17 da det ble bedrevet avgiftspliktig vaktmestervirksomhet. Varebilen med grønne skilt er i daglig bruk til henting av deler og tilbehør, samt som trekkvogn for bil og varehenger. Varebilen er et driftsmiddel til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Vi avviser bestemt noen endring knyttet til avgift og ligning med bakgrunn i rapporten og forslag til endring i brev." Innledningsvis bemerkes det at det ikke er ført kjørebok for bilen. Det er heller ikke fremlagt dokumentasjon som viser at G, som for øvrig er daglig leders far, har disponert egen bil i kontrollperioden. I rapportens punkt er det kommentert at opplysningene i RF 1125 for inntektsåret 2013 ikke er korrekte. Det er oppført tre biler i skjemaet som ikke lenger er i selskapets regnskaper. Av rapporten fremgår følgende: "Selskapet må påse at det blir sendt inn korrekte RF 1125 Opplysninger om bruk av bil. Selskapet bør også føre oversikter over bruken av bilene som er registrert på selskapet. Dette gjelder også bilene som selskapet har registrert som demonstrasjonsbiler og som regnes som en del av varelageret." Skattekontoret har 18. mai 2015 mottatt bilskjema for inntektsåret Selskapet har fortsatt ikke korrigert opplysningene og de samme tre bilene som omtalt i rapporten fremgår i skjemaet for Dette fremstår som lite tillitsvekkende. Skattekontoret finner etter dette at det ikke er dokumentert at bilen ikke er brukt privat, og inngående merverdiavgift tilbakeføres med kr for 3. termin 2013." I skattekontorets vedtak er det angitt 3. termin Det skal imidlertid være 3. termin 2014 (skrivefeil). 3.3 Klagers innsigelser Klager viser først til tidligere anførsler i tilsvar, og at disse anførslene ikke er blitt vurdert eller hensyntatt. Videre anfører klager at bilen er et absolutt nødvendig driftsmiddel for utøvelse av næring og at alle utgifter og avgifter skal være fradragsberettiget da det er driftsmiddel i den avgiftspliktige virksomhetsdelen. Klager anfører at det kun er i bilvirksomheten det er behov for varebil, og at denne er påkrevd for å gjennomføre denne virksomheten. Det opplyses at G disponerer en Audi A2 som privatbil. Etter å ha mottatt innstillingen til orientering, har A i brev av på nytt anført at bilen er innkjøpt for varetransport i selskapet. Han beklager at bilskjemaene ikke er oppdatert, og opplyser at han kjøpte Audi A2 KH XX av selskapet i 2011, og at det er denne bilen G benytter når han har behov for persontransport. A anfører på nytt at varebilen er helt nødvendig, og at den benyttes i den avgiftspliktige del av virksomheten. 17

18 3.4 Skattekontorets vurdering av klagen Etter merverdiavgiftsloven 8-1 gis det fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Dersom en anskaffelse er til bruk både i avgiftspliktig virksomhet og til formål utenfor, er det kun fradragsrett for en forholdsmessig andel av inngående merverdiavgift basert på "antatt bruk". Dette følger av merverdiavgiftsloven 8-2 første ledd. Skattekontoret skal her ta stilling til om anskaffelsen er til bruk helt eller delvis i den avgiftspliktige virksomheten, eller om den fullt ut er til privat bruk (utenfor avgiftslovgivningen). Ved vurderingen skal skattekontoret legge til grunn det mest sannsynlige faktum, jf. punkt ovenfor. Ifølge innsendt RF-1125, "Opplysninger om bruk av bil" (bilskjema) for 2014, eier selskapet en Audi A modell (KH XX) som brukes til "vaktmestertjenester". Når det i klagen er anført at G (As far) disponerer en Audi A2 privat, antar skattekontoret at det er denne bilen dette gjelder da verken G eller ektefellen er registrert med egne biler hos biltilsynet. I tillegg viser innsendt bilskjema for 2014 en BMW X3 (XX, og Toyota (KH XXX). Bilskjema viser også at alle bilene er parkert på hjemmeadresse utenom arbeidstiden. Dette er de samme bilene som også ble oppgitt på bilskjema for Det ble da opplyst i tilsvar fra selskapet under bokettersynet at dette ikke er korrekt. Som det fremgår her, innrapporterer imidlertid selskapet fortsatt de samme bilene for Selskapet har ikke beregnet eller innrapportert fordel ved privat bruk av noen av selskapets biler for Det er ikke innsendt bilskjema for den nye "vaktmesterbilen" - KH XX. Under bokettersynet er det opplyst at bilen disponeres av G. Som nevnt ovenfor er G As far. Han er verken aksjonær eller ansatt i selskapet. Det foreligger ingen kjørebok eller andre opplysninger som kan si noe om bruken av denne bilen. Skattekontoret legger til grunn, som mest sannsynlige faktum, at bilen er anskaffet til privat bruk for As far G. Når anskaffelsen er helt ut til bruk til formål utenfor merverdiavgiftslovgivningen, er det ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift. Skattekontoret opprettholder sitt tidligere vedtak om å tilbakeføre fradragsført merverdiavgift med kr knyttet til anskaffelse av denne bilen (KH x) Vurdering av merknader etter innsyn Skattekontoret kan ikke se at klager har kommet med nye anførsler etter innsyn som ikke allerede er vurdert. Tilbakeført fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til anskaffelse av varebil opprettholdes. 18

19 Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt V e d t a k : Den påklagede del av etterberegningen stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum: Enig i etterberegning. Uenig i sats for tilleggsavgift. Det er ikke påvist grov uaktsomhet i vedtaket. Ordinær sats for tilleggsavgift må da benyttes. Det er ikke tilstrekkelig at skattekontoret i innstillingen sannsynliggjør at de subjektive vilkår for tilleggsavgift foreligger. Dette må påvises i vedtaket for å stå seg. Tilleggsavgiften må da reduseres til 20 pst. Nemndas medlem Ongre har avgitt slikt votum: "Enig med Maj Hines Grape vedr. tilleggsavgiften. Selv om ev. renter og utbytte burde tas ut som "omsetningsinntekter" synes ikke dette å gi noe brukbar fordelingsnøkkel i denne konkrete saken. Jeg har samlet sett kommet til at den skjønnsmessige fordelingen av felleskostnadene synes riktig fordelt basert på antatt tidsforbruk." Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: Delvis uenig. Etter mitt syn må lokalet anses til bruk i bilvirksomheten slik at husleie og kostnadene til lokalene ikke skal fordeles. Etter min vurdering er det mange momenter som kan tale i retning av at bilaktiviteten er hobby og ikke næring, men næringsvirksomhet er lagt til grunn av skattekontoret og er ikke gjenstand for klagebehandling. Ellers enig med Hines Grape vedrørende satsnivå for tilleggsavgift. Nemndas medlemmer Rivedal og Stenhamar sluttet seg til Hines Grape sitt votum. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Tilleggsavgiften settes til 20 %, for øvrig som innstilt. 19

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8421 A Klager AS Ingress: KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai 2016 - Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. august 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT Estate konferanse, Grand Hotel, 3. mars 2016 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Vilkårene for fradragsrett for MVA på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS Multiconsult AS Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2010/90 MAB VEMA 546.5 Dato: 08.07.2011 Vedtak V2011-13 Multiconsult AS Industriplan AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Ved

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst.

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Øie, dommer Normann og kst. dommer Kaasen i HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom:

Detaljer

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2 KLAGESAK NR 4150 Ingress: Kl nr 4150. Klagenemndas avgjørelse av 9. juli 1999. Klagen gjaldt hvorvidt skipet A kan anses som skips i utenriksfart etter merverdiavgiftsloven 16, første ledd nr 2, jf forskrift

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2013 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Protokoll i sak 855/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 855/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 855/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Krav om utskifting av feil leverte vinduer -------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Partene innleder

Detaljer

VEDTAK NR 23/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag 23. januar 2017.

VEDTAK NR 23/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag 23. januar 2017. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.01.2017 Ref. nr.: 15/39662 Saksbehandler: Anders R. Holm VEDTAK NR 23/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte mandag 23.

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.01.2017 Ref. nr.: 15/35482 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 03/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.02.2017 Ref. nr.: 16/8307 Saksbehandler: Anders R. Holm VEDTAK NR 50/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16.

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med renovering av Engvollen omsorgsboliger

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget.

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget. KLAGESAK NR 4800 Klager AS Ingress: Kl. nr. 4800. Klagenemndas avgjørelse i møte av 16. desember 2002 Spørsmål om fylkesskattekontorets vedtak vedrørende: 1. etterberegning av utgående avgift jf. merverdiavgiftsloven

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer