KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning om omgjøring av ilagt tilleggsavgift Påklaget beløp utgjør kr Stikkord: Tilleggsavgift Bransje: Import og salg av datautstyr Mval: 21-3 første ledd Skatteetaten.no: Tilleggsavgift og andre reaksjoner 1

2 Innstillingsdato: 6. august 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 7. september 2015 i sak KMVA Klager NUF. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager NUF, org. nr. xxx xxx xxx, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 2. termin Klager 1 AS er etablert i Danmark. NUF-et står registrert med følgende formål: "Import og salg av datautstyr." Etter oppgavekontroll for 6. termin 2013 fattet skattekontoret 20. mai 2014 vedtak om å etterberegne utgående merverdiavgift med kr samt ileggelse av tilleggsavgift med et bestemt beløp, tilsvarende kr (5 % av etterberegnet avgift). Ileggelsen av tilleggsavgift ble påklaget i brev av 3. juni Klagenemnda for merverdiavgift stadfestet ileggelsen av tilleggsavgift i sitt vedtak av 27. oktober I brev av 11. desember 2014 er Klagenemnda anmodet om å gjøre om tilleggsavgiften. Anmodningen om omgjøring gjelder følgende beløp: Termin Utg. avg. Tilleggsavg. 6/ Skattekontorets innstilling har vært forelagt klagers fullmektig to ganger. Skattekontoret sendte første utkast til innstilling til klages fullmektig 20. april 2015, som kommenterte den første innstillingen i brev av dato 7. mai Under innarbeiding av kommentarene i innstillingen ble det klart for skattekontoret at den første innstillingen var upresis hva gjaldt innstillingens punkt 1.4. Skattekontorets andre utkast til innstilling har også vært forelagt klagers fullmektig i brev 18. mai Merknadene er innarbeidet i innstillingen. 2

3 Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Klagenemndas vedtak - KMVA Anmodning om omgjøring Oversendelse av innstilling til klagers fullmektig Klagers kommentarer til skattekontorets innstilling A Dom Oslo tingrett - Norisol 1. Anmodning om delvis omgjøring 1.1 Sakens faktum Det vises til Klagenemndas vedtak av 27. oktober Under kontroll av omsetningsoppgaven for 6. termin 2013 leverte virksomheten en korrigert omsetningsoppgave der utgående avgift var økt med kr I forbindelse med gjennomgangen av regnskapsmaterialet hadde det blitt oppdaget en manuell feil. Avgiftssubjektet har i hovedsak omsetning av varer fra eget lager i Norge til Selskap 1 AS, og videresalg av varer fra underleverandører til Klager 1 AS. Skattekontoret forstår det slik at det er videresalget som er behandlet som om det er fritatt. I tilsvar av 3. mai 2014 ble det forklart at feilen synes å gjelde interne rutiner, der salg til Klager 1 AS ble behandlet som eksportsalg fra Danmark og således fritatt selv om det var snakk om avgiftspliktig omsetning i Norge. Klagenemnda for merverdiavgift stadfestet i sitt vedtak av 27. oktober 2014 ileggelsen av tilleggsavgift med et bestemt beløp knyttet til etterberegningen av utgående avgift (dissens 3-2). 21. oktober 2014 reviderte Skattedirektoratet retningslinjene for ileggelse av tilleggsavgift. I brevet av 11. desember 2014 anmoder virksomheten Klagenemnda om å gjøre om sitt vedtak når det gjelder ileggelsen av tilleggsavgift, grunnet endringene av retningslinjene. 1.2 Klagenemndas vedtak og begrunnelse Fra Klagenemndas vedtak siteres: Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift med hjemmel i merverdiavgiftsloven 21-3 (1). Bestemmelsen lyder: "Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter 18-1 og 18-4 første og annet ledd. Tilleggsavgift kan ilegges inntil ti år etter utløpet av den aktuelle terminen." Generelt om forholdet mellom lovtolkning og tolkning av Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift. 3

4 Skattekontoret må innledningsvis bemerke at vi mener det er et selvstendig poeng at vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven og unntakene i kapittel 3 i skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift må vurderes hver for seg og etter hverandre. En forutsetning for at pkt 3.8 i skattedirektoratets retningslinjer skal komme til anvendelse er at det først er konkludert med at merverdiavgiftslovens vilkår for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt. Skattekontoret mener dette er spesielt viktig i foreliggende sak, da vi oppfatter det slik at det er anført at retningslinjenes pkt. 3.8 er i strid med loven. Skattekontoret mener skattedirektoratets retningslinjer er en regulering av skattekontorets kompetanse, og er som sådan ikke en innskjerping av merverdiavgiftslovens vilkår for ileggelse av tilleggsavgift. Skattekontoret mener retningslinjenes pkt. 3.8 gir føringer på hvordan skattekontoret skal utøve det skjønnet som ligger i at tilleggsavgift kan ilegges. Skattekontoret mener også at unntakene i retningslinjene kap. 3 er til avgiftspliktiges gunst, og at klager gjennom retningslinjene stilles i bedre posisjon enn han ellers ville vært dersom retningslinjene ikke var gitt. Skattekontoret mener altså at inn/ut-tilfeller ikke automatisk vil føre til at det ikke skal ilegges tilleggsavgift. Standpunktet underbygges både av Merverdiavgiftshåndboken 10. utg s. 939 og av at klagenemnda tidligere har akseptert ileggelse av tilleggsavgift også i inn/ut-tilfeller, senest i KMVA 8015 der tilleggsavgift ble ilagt med 20 % i et inn/uttilfelle. Skattekontoret kan ikke se at klagenemndas senere standpunkt i klagesak KMVA 8124 kan være uttrykk for gjeldende rett. Skattekontoret mener det er åpenbart feil å tolke retningslinjenes pkt 3.8 som et generelt unntak fra adgangen til å ilegge tilleggsavgift i inn/ut-tilfeller. Merverdiavgiftssystemet er basert på selvdeklarasjon og tilleggsavgiften må antas å ha en betydelig "oppdragende" virkning ved å ramme mer eller mindre bevisste feil avgiftspliktige gjør i merverdiavgiftsbehandlingen. Dersom skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift skal tolkes slik at tilleggsavgift aldri skal ilegges i inn/uttilfeller mener skattekontoret dette ville uthule tilleggsavgiftens preventive effekt og føre til at avgiftspliktige tar lett på sine plikter i forhold til merverdiavgiftsloven. Når skattedirektoratet først åpner for at det kan være unntak for ileggelse av tilleggsavgift i inn/ut-tilfeller er det derfor helt nødvendig at det samtidig etableres noen begrensninger i unntaket. Skattekontoret vil for øvrig vise til at lovligheten av skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift pkt 3.8 er grundig behandlet i klagenemndas avgjørelse KMVA Foreligger det en overtredelse av loven? Skattekontoret mener det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at klager har unnlatt å beregne, innberette og innbetale merverdiavgift av omsetningen til Klager 1 AS. Denne omsetningen var utvilsomt avgiftspliktig og klager pliktet å beregne, innberette innbetale merverdiavgift til staten. Skattekontoret mener det er klart at merverdiavgiftsloven dermed er overtrådt Kunne overtredelsen påført staten tap? Klager har anført at tapsvilkåret ikke er oppfylt i denne saken, da kjøper uansett ville ha krav på fullt fradrag for inngående merverdiavgift og at staten gjennom det uansett ville gått i 0. Skattekontoret oppfatter det slik at klager anfører at tapsvilkåret i loven ikke er oppfylt fordi det foreligger et inn/ut-tilfelle. Skattekontoret gjentar at vår klare oppfatning er at retningslinjenes unntak for inn/ut-tilfeller først kan komme til anvendelse dersom merverdiavgiftslovens alminnelige vilkår er oppfylt, og at skattedirektoratets retningslinjer 4

5 for ileggelse av tilleggsavgift kun regulerer skattekontorets myndighetsutøvelse av kompetansen gitt i 21-3 første ledd. Utgangspunktet for vurderingen av tapsvilkåret er at tapsfaren skal vurderes med utgangspunkt i avgiftsoppgjøret til det enkelte avgiftssubjekt. Dette innebærer at det ikke er relevant hvordan forutgående eller etterfølgende ledd i omsetningskjeden har opptrådt i sine avgiftsoppgjør. Dette følger av at merverdiavgiften er en transaksjonsbasert avgift, der hver enkelt transaksjon bedømmes isolert, og at rettsspørsmålene vedrørende merverdiavgift knytter seg til forholdene til hvert enkelt avgiftssubjekt. Dette innebærer videre at selger ikke kan unnlate å beregne merverdiavgift selv om kjøper vil ha full fradragsrett. Hver leveranse skal bedømmes for seg, og hvis leveransen er avgiftspliktig, skal det beregnes merverdiavgift, helt uavhengig av om kjøper har full fradragsrett eller ikke. En unnlatelse av å innberette utgående avgift vil derfor kunne påføre staten tap, uavhengig av om kjøper har full fradragsrett. Det er skattekontorets vurdering at den omstendighet at kjøper kan ha fradragsrett for selgers utgående avgift, slik at staten samlet sett ikke oppnår noen avgiftsinntekt fra transaksjonen, ikke er relevant for tapsvilkåret isolert sett. Staten kunne ha vært påført tap som følge av at selger ikke beregnet utgående avgift, fordi selger da har innberettet et for lavt grunnlag for sin avgiftspliktige omsetning i forhold til de reelle forhold. Merverdiavgiftsloven inneholder heller ingen "unntak" fra ileggelse av tilleggsavgift, slik ligningsloven 10-3 angir for tilleggsskatt. Skattekontoret mener det skulle vært beregnet merverdiavgift på vederlaget for den omtalte omsetningen, og at unnlatelsen av å gjøre dette kunne ha påført staten et tap. Skattekontorets vurdering er at tapsvilkåret er oppfylt Var overtredelsen uaktsom? Skattekontoret mener også at unnlatelsene som tidligere anses bevist med klar sannsynlighetsovervekt er å anse som klanderverdige. Skattekontoret legger til grunn at det er klager som har ansvaret for å sette seg inn i regelverket som gjelder for den virksomheten som drives, herunder regelverket for beregning av merverdiavgift, jf. HR avsnitt 48. Merverdiavgiftslovens hovedregel er at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Regelen er helt grunnleggende og må forutsettes kjent av alle næringsdrivende virksomheter, jf. mval 3-1. I foreliggende sak er det ikke opplysninger som tilsier at vurderingen av om omsetningen var avgiftspliktig eller ikke var vanskelig. Omsetningen av varer skjedde fra en virksomhet som var registrert i det norske Merverdiavgiftsregisteret (klager) til norsk kjøper. Skattekontoret mener klager burde ha forstått at omsetningen var avgiftspliktig, og at en aktsom næringsdrivende ville ha behandlet omsetningen som avgiftspliktig. Klagers unnlatelse av å behandle omsetningen som avgiftspliktig avviker dermed så klart fra det skattekontoret mener kan forventes av unnlatelsen må sies å være uaktsom. Skattekontoret mener derfor alle merverdiavgiftslovens vilkår for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt Kommer ett av unntakene fra ileggelse av tilleggsavgift til anvendelse? I retningslinjenes punkt 3.8 om inn/ut tilfeller fremgår følgende: "Der selger har fakturert og bokført salget, men har unnlatt å beregne merverdiavgift og hvor selgeren godtgjør at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og ville hatt 5

6 fradragsrett for avgiften, skal det normalt ikke ilegge tilleggsavgift for selgeren. Det er et vilkår at selger eller partene i fellesskap har vært i berettiget tvil med hensyn til om lovens unntaks- eller fritaksbestemmelser kommer til anvendelse." Skattekontoret mener det kan legges til grunn at foreliggende sak gjelder et inn/ut-tilfelle. I Merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 s. 939 omtales inn/ut-tilfeller som "tilfeller hvor utgående avgift ikke er beregnet, men hvor omsetningen er korrekt bokført og kjøper fullt ut ville hatt fradragsrett for avgiften om den hadde vært korrekt beregnet". For at unntaket i retningslinjene skal komme til anvendelse er det ikke nok at det foreligger et inn/ut-tilfelle i seg selv. Selger kan ikke velge om det skal beregnes merverdiavgift eller ei bare fordi kjøper vil ha fradragsrett. Det er imidlertid slik at det ofte vil være tolkningstvil vedrørende omfanget av en unntaks- eller fritaksbestemmelse. Dersom selger foretar en rimelig tolkning av en slik bestemmelse, men tar feil, skal det ikke ilegges tilleggsavgift når kjøper uansett ville hatt fradragsrett. Forutsetningen er følgelig at det foreligger "berettiget tvil" med hensyn til en unntaks- eller fritaksbestemmelse. I denne saken mener skattekontoret at verken faktum eller rettsregelen gir grunnlag for berettiget tvil vedrørende avgiftsbehandlingen. Klager skulle ha beregnet, innberettet og betalt utgående merverdiavgift. Skattekontoret mener derfor at punkt 3.8 i retningslinjene ikke kommer til anvendelse for forholdet Bør tilleggsavgift ilegges i dette tilfellet? Klager har unnlatt å beregne merverdiavgift av deler av sin omsetning og gjennom dette utsatt staten for en fare for tap. Unnlatelsen fremstår som klart uaktsom, og unnlatelsen er ikke en følge av berettiget tvil om anvendelsen av et unntak eller fritak. Skattekontoret mener det bør reageres med ileggelse av tilleggsavgift i denne saken. Til advokat AAs merknader til innstillingen skal skattekontoret bemerke at vi fastholder at vi mener Klagenemndas avgjørelse KMVA 8015 underbygger skattekontorets standpunkt i foreliggende sak." 1.3 Anmodningen om omgjøring Fra anmodningen siteres: Skattekontoret er imidlertid av den oppfatning at hverken faktum eller rettsregelen gir grunnlag for "berettiget tvil", slik at denne unntaksregelen derfor ikke kommer til anvendelse. Det fremgår klart av redegjørelsen at de øvrige vilkår for ikke å ilegge tilleggsavgift er oppfylt, det er da dette kravet til "berettiget tvil" som gjør at unntaksbestemmelsen i retningslinjenes 3.8 ikke slår inn. Merknader til innstilling ble sendt skattekontoret 18. september Det er både i klagen og i kommentaren vist til at det i flere saker fra klagenemnda er stilt spørsmål ved dette kravet til "berettiget tvil". Etter kommentarer ble saken fremmet for nemnd, som i møte 27. oktober opprettholdt vedtaket. To av nemndas medlemmer stemte for å oppheve, tre stemte for innstillingen. Endring i retningslinjer for tilleggsavgift I etterkant av nemndas avgjørelse ble vi oppmerksomme på at punkt 3.8 i Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift er endret. Kravet til "berettiget tvil" ved inn/ut-tilfeller er fjernet fra retningslinjene. Det skal følgelig ikke lenger vurderes om næringsdrivende er i "berettiget tvil" i tilfeller som faller inn under retningslinjenes punkt

7 Denne endringen skjer 21. oktober 2014, altså etter at saken har vært sendt til gjennomsyn og kommentarer, men før nemndas vedtak. Innstillingen er således ikke oppdatert med denne endringen i retningslinjene. Vi bemerker for ordens skyld at retningslinjene etter endringen oppgir å gjelde for saker "om ileggelse av tilleggsavgift der varsel om tilleggsavgift er sendt etter 1. januar 2012.". Det er følgelig ikke tvil om at ileggelse av tilleggsavgift i denne saken skal skje etter de oppdaterte retningslinjer. Vi bemerker for øvrig at SKD ikke synes å ha gitt noen særskilt informasjon om denne endringen. I motsetning til tidligere revideringer av retningslinjene har vi ikke registrert nyhetsbrev eller annen informasjon ut fra etaten for å gjøre næringslivet oppmerksom på at det er skjedd en endring. Retningslinjene er publisert på skatteetaten.no, men kun ved at man har oppdatert en eldre nyhetssak fra 20. februar 2012, til nå å gjelde publisering av retningslinjer av 21. oktober Følgen av dette er etter det vi kan se at saken ikke kommer opp som ny sak på hjemmesiden, men blir liggende under akrivet for Denne endringen har altså gått relativt ubemerket forbi. Vi viser og til at nemndas leder i sin dissens stiller spørsmål ved om det er korrekt å benytte "berettiget tvil" som vilkår i saker som dett og viser til uttalelser i tidligere saker. Vi bemerker at dersom nemnda var gjort oppmerksom på at retningslinjene var endret ville det vært naturlig å nevne at kravet til "berettiget tvil" var tatt ut av retningslinjene. Ut fra dette synes det klart at heller ikke nemnda var oppmerksom på endringen." Etter å ha mottatt innstillingen til orientering, har klager i e-post 22. mai 2015 gitt følgende kommentarer: Innledningsvis kommenterer vi henvisningen til dom i Oslo tingrett av 9. februar 2015 vedrørende Norisol. Skattekontoret vier denne saken en del oppmerksomhet. Vi ser ikke at denne dommen er relevant, da tingretten vurderer saken ut fra Retningslinjer for Ileggelse av Tilleggsavgift slik de lød i februar I forbindelse med vurderingen av punkt 3.8 sier retten følgende om ikrafttredelse av de reviderte retningslinjene: "Dels og viktigst - gir ingen av ikrafttredelsesbestemmelsene holdepunkter for at det var meningen at de reviderte retningslinjer skulle gjennomføres med virkning også for saker der vedtak allerede var fattet. En slik "tilbakevirkning" ville ha vært et uvanlig og vidtrekkende pålegg, som ikke kan innfortolkes uten særlige holdepunkter i enten ordlyd, eller i gjennomføringen av tidligere revisjoner. Slike holdepunkter foreligger ikke for tingretten. Betydningen av retningslinjens revisjon for saker der vedtak ennå ikke var fattet faller utenfor saken. [Vår understreking] Tingretten finner at retningslinjenes vilkår for unnlatt ileggelse av tilleggsavgift ikke er oppfylt." Tingretten slår her fast at saken må vurderes ut fra retningslinjene slik de lød på vedtakstidspunktet. I Norisol-saken fattet nemnda vedtak 17. februar, og saken skal vurderes ut fra retningslinjene slik de lød på dette tidspunkt. Vår sak skal derimot vurderes ut fra retningslinjene slik de lød 27. oktober 2014, altså etter revisjonen av punkt 3.8. Skattekontoret har videre sitert et lengre utdrag av dommen. Etter å ha konkludert med at punkt 3.8 (og andre unntaksbestemmelser) ikke kommer til anvendelse, går tingretten inn på en generell vurdering av det overordnede "kan-vilkåret" i merverdiavgiftslovens

8 Vi bemerker at det sentrale spørsmålet i vår sak er om det reviderte punkt 3.8 kommer til anvendelse, det er dette som må vurderes. Tingretten har allerede slått fast at det spørsmålet ligger utenfor vurderingstema i Norisol-saken, dommen tar ikke stilling til praktiseringen av de reviderte retningslinjene. Hva tingretten da mener om øvrige vilkår for å ilegge tilleggsavgift er uten betydning for den sentrale vurderingen av vår sak. Når det gjelder den konkrete vurderingen av punkt 3.8 har skattekontoret anført at unntaket ikke kommer til anvendelse, fordi det er "en grunnleggende forutsetning at omsetningen er innberettet." Vi bemerker at de grunnleggende forutsetningene følger av selve bestemmelsen. Det fremgår her kun at omsetningen må være "fakturert og bokført". Et krav til faktisk innberetning følger ikke av retningslinjene, og det er heller ikke vist til andre sentrale kilder hvor et slikt krav oppstilles. Videre har skattekontoret trukket frem at feiltagelsen knyttet til avgiftsplikten har skjedd over flere år. Vi ser ikke relevansen. Punkt 3.8 må vurderes ut fra tapsrisikoen i merverdiavgiftslovens Når kjøper har 100 % fradrag er det ikke oppstått tap, uavhengig av størrelsen på omsetningen. Det kan muligens konstrueres eksempler hvor beløpets størrelse medfører en tenkt tapsrisiko, men dette kan ikke oppstilles som en objektiv regel, slik skattekontoret synes å gjøre. Det er heller ikke gjort noe forsøk på å underbygge en tapsrisiko i denne konkrete saken. Avslutningsvis hevder skattekontoret videre at det "fremstår klart ikke kan være slik at en avgiftssubjekt kan unnlate å beregne merverdiavgift, med de likviditetsfordeler dette kan medføre". Som en generell betraktning er vi enig, selskapet har også innrettet seg etter vedtaket og lagt om sine rutiner. Men at et selskap har tatt feil, og kan ha hatt en likviditetsfordel er ikke et argument for tilleggsavgift. Når det gjelder likviditetsfordel er det videre nærliggende å se hen til retningslinjenes punkt 3.7 som gjelder periodiseringsfeil. Heller ikke her skal det ilegges tilleggsavgift, så lenge feilen ikke er skjedd "bevisst for å oppnå uberettiget kreditt". Dette viser at Skattedirektoratet er oppmerksom på faren for tilpasning av likviditetsformål, særlig der dette skjer bevisst. Nå har riktignok direktoratet ikke funnet behov for å ta inn en slik presisering i punkt 3.8. Hvorvidt tanken om bevisst tilpasning kan gjelde i inn/ut-tilfeller går vi ikke nærmere inn på, da det uansett er klart at feilen i vår sak ikke er skjedd bevisst. Det sentrale i saken er retningslinjenes punkt 3.8 slik det lød etter revisjonen. Det klart at alle vilkår er oppfylt. Omsetningen er bokført og fakturert, og mottaker har fradragsrett. Det har derfor ikke oppstått tap, eller risiko for tap. Utgangspunktet er derfor at det ikke skal ilegges tilleggsavgift. Kravet til "berettiget tvil", som skattekontoret påberopte seg ved førstegangs behandling, er ikke gjeldende for denne saken. Når det gjelder skattekontorets anførsler om krav til innrapportering, feil som har skjedd over tid og likviditetsbetraktninger bemerker vi at dette er generelle synspunkt som innskrenker betydningen av punkt 3.8. Eksempelvis vil unntaket i punkt 3.8 ha betydelig mindre innvirkning dersom omsetningen må være innrapportert på terminoppgaven, i tillegg til bokført og fakturert. Dette kravet til innrapportering er videre ikke et forhold som gjelder kun i denne konkrete saken, men en generell innsnevring av unntaket. Vi ser ikke at skattekontoret har adgang til en slik generell innskrenkende tolkning. Dels fordi dette er objektive kriterier som Skattedirektoratet enkelt kunne innarbeidet i retningslinjene. Når det ikke er skjedd må det legges til grunn at det ikke har vært meningen å innsnevre virkeområdet for bestemmelsen. 8

9 Og dels fordi tilleggsavgift er definert som straff. Hensynet til forutberegnelighet tilsier da at bestemmelsens ordlyd må tillegges stor vekt. Avslutningsvis bør det for ordens skyld nevnes at det opprinnelige vedtaket (KMVA8330) ble fattet med stemmetallet 3-2. Saken var altså tvilsom selv når den feilaktig ble behandlet under de gamle retningslinjene. 1.4 Skattekontorets vurdering av anmodningen Saken gjelder den omstendighet at Skattedirektoratet 21. oktober 2014 reviderte retningslinjene for ileggelse av tilleggsavgift. Klagenemndas vedtak ble fattet 27. oktober 2014, og baserte seg på retningslinjene som gjaldt før revisjonen. Spørsmålet er om Klagenemnda for merverdiavgift skal gjøre om sitt vedtak i lys av de reviderte retningslinjene. Skattekontoret legger til grunn at ettersom retningslinjene for tilleggsavgift ble revidert før Klagenemnda for merverdiavgift fattet sitt vedtak 27. oktober 2014, må prøvelsen av vedtaket bygge på de reviderte retningslinjene. Skattekontoret presiserer innledningsvis at det ikke synes å være tvil om at vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift etter 21-3 første ledd er oppfylt. Spørsmålet i saken er om ileggelsen av tilleggsavgift var en riktig reaksjon, særlig med hensyn til Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift punkt 3.8. Fra retningslinjenes punkt 3.8 siteres: "Der selger har fakturert og bokført salget, men har unnlatt å beregne merverdiavgift og hvor selgeren godtgjør at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og ville hatt fradragsrett for avgiften, skal det normalt ikke ilegges tilleggsavgift for selgeren." Det er ikke opplysninger i saken som tilsier at kjøper ikke er registrert eller ville hatt full fradragsrett. Skattekontoret mener likevel at denne saken ikke gjelder et typisk inn/ut-tilfelle som omtalt i punkt 3.8. Skattekontoret vil sitere følgende fra Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015 s. 959: "Det har knyttet seg noe usikkerhet til spørsmålet om tapsvilkåret er oppfylt i såkalte «inn/ut-tilfeller», dvs. tilfeller hvor utgående avgift ikke er beregnet, men hvor omsetningen er korrekt bokført og innberettet, og kjøper fullt ut ville hatt fradragsrett for avgiften om den hadde vært korrekt beregnet." Skattekontoret vil vise til at unntaket for inn/ut-tilfeller bygger på kontrollhensyn. For at kontrollhensynene skal ivaretas, er det en viktig forutsetning at omsetningen ikke er uteholdt fra omsetningsoppgaven omsetningen må være innberettet. Dersom selger innberetter høy total omsetning, men lav avgiftspliktig omsetning (i forhold til total omsetning), vil eventuell 9

10 feilaktig behandling av avgiftspliktige transaksjoner som unntatt eller fritatt fra avgiftsplikt lettere kunne oppdages av både skattekontoret og avgiftssubjektet selv. For at unntaket for inn/ut-tilfeller skal komme til anvendelse er det følgelig en grunnleggende forutsetning at omsetningen er innberettet. Dersom omsetningen ikke også er innberettet i posten for total omsetning, er det ikke lenger et inn/ut-tilfelle i retningslinjenes forstand. I denne saken er omsetningen uteholdt fra omsetningsoppgaven, med det resultat at verken avgiftssubjektet selv eller skattekontoret har reagert på at virksomheten i flere terminer ikke har beregnet utgående avgift av avgiftspliktig omsetning i Norge. Selv om skattekontorets kontroll kun gjaldt én termin, er det klart at virksomheten har begått samme feil over lengre tid. I omsetningsoppgaven for 3. termin 2014 har Klager NUF beregnet merverdiavgift av tidligere omsetning som det skulle ha vært beregnet merverdiavgift av. Omsetningsoppgaven viser kr i omsetning, der utgående avgift utgjør kr I merknadsfeltet var det opplyst følgende: Vi viser til tilleggsoppgave for Klager NUF. Bakgrunnen er en terminkontroll for 6. termin Et tema var salg fra Klager til konsernselskapet xxx xxx xxx Klager 1 AS. Ved en feil ble denne omsetningen fakturert som fritatt, noe som ble korrigert, ref. sak En gjennomgang av selskapets regnskaper viser at den samme misforståelsen har skjedd også i foregående terminer. Det er derfor utstedt kreditnota og omsetningen er fakturert på nytt. Som en følge av dette vil Klager øke avgiftspliktig omsetning på totalt NOK , for perioden 3t/2011 til inneværende termin. Merverdiavgift av dette beløpet utgjør NOK Klager 1 AS er momsregistrert, og vil rapportere tilsvarende økt fradrag. Vi gjør oppmerksom på at Klager 1 AS har full fradragsrett for anskaffelsene. Staten har følgelig ikke lidd avgiftstap som følge av denne misforståelsen. Ved spørsmål kan selskapet kontaktes. Alternativt kan vår rådgiver NN i XXXX kontaktes på telefon". Den feilen som ble begått i 6. termin 2013 var følgelig ingen enkeltstående feil, men del av en vedvarende grunnleggende feil over flere terminer, som medførte at det ikke ble beregnet utgående avgift av store beløp. Det er imidlertid ikke ilagt tilleggsavgift for de øvrige terminene ettersom kontrollen kun gjaldt 6. termin 2013 og den øvrige rettingen er gjort av virksomheten selv. I Oslo tingretts dom av 9. februar 2015 vedrørende Norisol AS, som gjaldt et lignende saksforhold, siteres følgende vedrørende ileggelsen av tilleggsavgift: "Tilleggsavgiftens størrelse Etter lovbestemmelsen "kan" tilleggsavgift ilegges med "inntil 100 %". 10

11 Skattedirektoratets instruks vedrørende tilleggsavgiftens størrelse ble endret med virkning for saker der varsel om tilleggsavgift ble gitt etter 1 januar 2012, jf. innledningen til retningslinjene av 24 januar Mens satsens størrelse tidligere var basert på typetilfeller med tilhørende satsintervaller, ble de nå knyttet til avgiftssubjektets skyldgrad, supplert med eventuelle formildende eller skjerpende omstendigheter. Ved simpel uaktsomhet som her, er satsens størrelse 20 %, jf. retningslinjenes punkt 4.1. Norisols anførsel tilknyttet 5 % avgift ved rene unndragelser er bygget på retningslinjen av 28 november 2003 som ble avløst av 2012-retningslinjen, og kan ikke føre frem allerede av tidsmessige grunner. Tingretten kan heller ikke se at 20 % skulle være en uforholdsmessig reaksjon i henhold til EMK. Hva gjelder Norisols henvisning til Sivilombudsmannens sak nr 2008/2261 referert i Årsmelding 2010 s 17, peker tingretten på at Sivilombudsmannen her mente at det var best i samsvar med uskyldspresumpsjonen å gi selskapet anledning til å sannsynliggjøre at feilen ville ha blitt rettet før tilleggsavgiftens størrelse ble besluttet. Slik anledning fikk Norisol både før Skattekontorets og Klagenemndas vedtak. For tingretten har Norisol postulert at feilen ville ha blitt oppdaget ved controllers gjennomgang, men uten at det for tingretten er opplyst noe om - hva slags gjennomgang controller normalt ufører; - hva slags kontroll som ville ha blitt utført om skattekontoret ikke hadde varslet etterberegning 16 august 2013; og ikke minst - hvordan feilen kunne bestå i 11 måneder over fem avgiftsterminer med de kontantflytkonsekvenser den fikk, uten å bli oppdaget. Staten blir etter dette å frifinne." Oslo tingrett la tilsynelatende vesentlig vekt på en helhetsvurdering av forholdet, herunder i hvilken grad avgiftssubjektet kan bebreides for å feilaktig ikke ha beregnet merverdiavgift, og om avgiftssubjektet kan bebreides for ikke å ha oppdaget feilen. Det fremstår klart at det ikke kan være slik at et avgiftssubjekt kan unnlate å beregne merverdiavgift bare fordi kjøper ville hatt fradragsrett, med de likviditetsfordeler dette kan medføre. Isåfall ville avgiftssubjektet oppnå en konkurransefordel i forhold til andre avgiftssubjekter som overholder merverdiavgiftslovens regler. Skattekontoret mener følgelig primært at feilen i dette tilfellet ikke er et inn/ut-tilfelle som omfattes av retningslinjenes punkt 3.8, og at feilen i alle tilfeller er av en slik art at det er grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift fordi overtredelsen ikke er et "normalt" inn/ut-tilfelle. Selv om retningslinjene har blitt noe revidert på dette punktet, kan skattekontoret ikke se at det er grunnlag for at Klagenemnda bør gjøre om sitt vedtak av 27. oktober Når det gjelder klagers kommentarer til innstillingen mener skattekontoret at disse ikke kan medføre noen endring i vår innstilling. Klager henviser til at skattedirektoratets reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift bare kommer til anvendelse for saker der det ennå ikke var fattet vedtak da retningslinjene 11

12 trådte i kraft. Skattekontoret er ikke uenig i at det er de reviderte retningslinjene som kommer til anvendelse i foreliggende sak. Skattekontorets henvisning til Norisol-saken er da også knyttet til kan-skjønnet og valg av sats. Skattekontoret mener videre at det følger av merverdiavgiftslovens system at en merverdiavgiftsregistrert virksomhet skal innberette all omsetning i omsetningsoppgaven, også den omsetning som antas å falle utenfor merverdiavgiftslovens saklige virkeområde (i omsetningsoppgavens post 1). Skattekontoret hevder heller ikke at unnlatelsen av å innberette omsetningen her bevisst er gjort for å oppnå en likviditetsfordel, men vi mener generelt at en avgiftspliktig virksomhet ikke kan unnlate å beregne og kreve opp merverdiavgift bare fordi kjøper ville hatt fradragsrett. Skattekontoret fastholder videre at det er et selvstendig poeng at feilen som er gjort i omsetningsoppgaven også er gjort i andre omsetningsoppgaver fra virksomheten, og at dette underbygger det uaktsomme i virksomhetens opptreden. Dette er altså ikke en særskilt anførsel knyttet til bruken av retningslinjenes pkt Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt Klagenemndas vedtak fastholdes. V e d t a k : KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Ongre var inhabil i denne saken. Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Uenig. Viser til mitt opprinnelige votum i sak 8330." Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum: Enig. Saken gjelder spørsmålet om tapsvilkåret for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt. Jeg er enig med klager i kravet om ny behandling i klagenemnda som følge av endrede retningslinjer og bortfall av kravet om "berettiget tvil" i reviderte retningslinjer fra oktober Ved vurdering av om tapsvilkåret i mval (1) er oppfylt i tilfeller der kjøper ville hatt fradragsrett, er det et vilkår at salget er fakturert og bokført korrekt hos selger. I denne saken er fremstår det som at feil subjekt feilaktig har bokført og fakturert omsetning som eksport i stedet for innenlands omsetning i Norge. Feilen er beskrevet som "salg til Klager AS ble 12

13 behandlet som eksportsalg fra Danmark - og således fratatt - selv om det var snakk om avgiftspliktig omsetning i Norge." Forholdet fremstår da ikke som korrekt fakturert og bokført av selger. Slutning: Enig" Nemndas medlemmer Rivedal, Slettebøe og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Som innstilt. 13

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

Frister for endringer av avgiftsoppgjør

Frister for endringer av avgiftsoppgjør Frister for endringer av avgiftsoppgjør Et avgiftssubjekt kan etter merverdiavgiftsloven 18 3 første ledd kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst tre år etter utløpet av den aktuelle terminen. Artikkelen

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 14. desember / Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 14. desember 2016 16/00062 Klager: Biosynthec Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. april 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00769-A, (sak nr. 2011/1668), sivil sak, anke over dom, Riska Fjordcruise AS (advokat Morten Fotland til prøve) mot Staten v/skatt vest

Detaljer

t. Skattedirektoratet

t. Skattedirektoratet t. Skattedirektoratet 25.06.2012 13.08.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077744 11/3919 SL GHD/KR 2011/856278 FINANSDEPARTEMENTET Skattelovavdelingen Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - fritak

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2 KLAGESAK NR 4150 Ingress: Kl nr 4150. Klagenemndas avgjørelse av 9. juli 1999. Klagen gjaldt hvorvidt skipet A kan anses som skips i utenriksfart etter merverdiavgiftsloven 16, første ledd nr 2, jf forskrift

Detaljer

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted Høringsnotat - Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted 1 Innledning Hovedpunktene i høringsnotatet gjelder: Endring

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8428B Klager AS Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Klage på

Detaljer

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8421 A Klager AS Ingress: KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai 2016 - Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. august 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8626A Klager AS Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/378), sivil sak, anke over dom, (advokat Eivind Bryne til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/378), sivil sak, anke over dom, (advokat Eivind Bryne til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. september 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01982-A, (sak nr. 2016/378), sivil sak, anke over dom, Norisol AS (advokat Eivind Bryne til prøve) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer