KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift som følge av at virksomheten ikke kom i gang med ordinær avgiftspliktig omsetning i løpet av forhåndsregistreringsperioden. Samlet påklaget beløp utgjør kr Stikkord: Tilbakeføring - forhåndsregistrering Bransje: Drive skipsfart og rederivirksomhet samt hva som hermed står i forbindelse, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende formål. Mval: 18-1 første ledd bokstav c Skatteetaten.no: Fradrag 1

2 Innstillingsdato: 25. juni 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 7. september 2015 i sak KMVA 8625 Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g : Klager AS, org nr xxx xxx xxx, var forhåndsregistrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 2. termin 2012 til og med 1. termin Virksomhetens formål var utenriks sjøfart med gods, og denne virksomheten var planlagt basert på et skip som var under bygging. Ved vedtak av 18. mars 2015 fattet skattekontoret vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift for perioden 2. termin 2012 til 4. termin Vedtaket ble påklaget i brev av 29. april 2015, etter at virksomheten hadde fått innvilget utsatt klagefrist etter søknad. Klagefristen er overholdt. Påklaget beløp utgjør: Termin Inngående avgift 2/ / / / / / / / / / / / SUM Det er beregnet renter i samsvar med skattebetalingslovens regler. Det vises til vedtaket. Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. 2

3 Skattekontorets innstilling har vært forelagt klager som har kommet med kommentarer i brev av 22. juni Merknadene er innarbeidet i innstillingen. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok.nr. Dokument Dato 1 Forespørsel om tilbakeføring av merverdiavgift Skattekontorets uttalelse Skattekontorets vedtak om etterberegning Klage Merknader til innstillingen Klagen gjelder Klagen gjelder tilbakeføring av all fradragsført inngående merverdiavgift med kr , som følge av at virksomheten ikke kom i gang med ordinær avgiftspliktig omsetning i løpet av forhåndsregistreringsperioden. Sakens faktum Søknad om forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret ble mottatt den 27. april Bakgrunnen for søknaden var at klager hadde et supplyskip under bygging som var planlagt levert fra verftet i slutten av desember 2013 eller i begynnelsen av Det er videre opplyst i søknaden at etter levering vil det foreligge omsetning i form av at skipet vil frakte gods. Skattekontoret fattet 14. mai 2012, i tråd med søknaden, vedtak om å innvilge forhåndsregistreringen for perioden 2. termin 2012 til 1. termin I brev av 4. mars 2014 ble det søkt om forlengelse av forhåndsregistreringsperioden. I nevnte brev ble følgende opplyst: "Opprinnelig estimert levering var desember 2013/januar Det har imidlertid oppstått betydelige forsinkelser under byggingen av skipet ved verftet. Selskapets byggelederteam estimerer nå levering til desember Videre vil tid løpe i forbindelse med mobilisering/seiling vedrørende eventuell slutning på kontrakt utenfor A. Vi ser derfor for oss at Selskapet tidligst vil generere inntekter før januar/februar 2015." Vedtak om forlengelse av forhåndsregistreringsperioden til og med 1. termin 2015 ble fattet 15. april I nevnte vedtak blir følgende opplyst: 3

4 "Hvis dere ikke har hatt avgiftspliktig omsetning på mer enn kr i løpet av den perioden dere er forhåndsregistrert for, kan dere søke om forlengelse av forhåndsregistreringen. En slik søknad må i så fall sendes hit før den innvilgede forhåndsregistreringsperioden utløper. Hvis dere ikke søker om forlengelse, eller søknaden ikke blir innvilget, vil dere bli slettet fra Merverdiavgiftsregisteret. Den inngående avgiften som dere har fått utbetalt, vil skattekontoret i så fall kreve tilbakebetalt." I skattekontorets brev av 15. april 2014 bekreftes forhåndsregistreringen, og det tas forbehold om at utbetalte avgiftsbeløp skal tilbakebetales etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav c dersom omsetningen ikke overstiger beløpsgrensen på kr i løpet av det tidsrom det er gitt forhåndsregistrering for. I brev av 27. november 2014 informerte klagers regnskapsfører om at virksomheten som følge av problemer med leverandør av skipet har besluttet å kansellere byggekontrakten med virkning fra 19. november 2014 og avvikle klager. Det ble fra klagers side også anmodet om en vurdering av om fradragsført inngående merverdiavgift kunne unnlates tilbakebetalt. Skattekontoret besvarte brevet i form av en veiledende uttalelse den 23. februar Her ble det antatt at det ikke forelå hjemmel til å unnlate å tilbakeføre den fradragsførte inngående merverdiavgiften. Klagers regnskapsfører tok telefonisk kontakt med skattekontoret den 25. februar 2015, hvor man dels hadde spørsmål om hvordan skattekontorets uttalelse skulle oppfattes, dels med spørsmål om hvordan avgiften kunne betales. Klager sendte deretter inn korrigerte omsetningsoppgaver, hvor all fradragsført inngående merverdiavgift ble tilbakeført for samtlige terminer. Klagers fullmektig tok telefonisk kontakt med skattekontoret den 3. mars Samme dag mottok skattekontoret en forespørsel fra klager, hvor det bl a ble bedt om en vurdering av om skattekontorets godkjennelse av klagers korrigerte omsetningsoppgaver ville være å anse som et enkeltvedtak. Klagers fullmektig tok på nytt telefonisk kontakt med skattekontoret den 16. mars 2015, og under den telefonsamtalen opplyste skattekontorets saksbehandler at skattekontoret ville fatte et vedtak i tråd med den konklusjon som det var gitt utrykk for i skattekontorets brev av 23. februar

5 Med bakgrunn i den kontakt det hadde vært mellom skattekontoret og klager, fattet skattekontoret med hjemmel i mval 18-1 første ledd bokstav c vedtak den 18. mars 2015 om etterberegning av inngående merverdiavgift fra 2. termin 2012 til 4. termin Virksomheten påklaget vedtaket i klage av 29. april Skattekontorets vedtak og begrunnelse Det siteres fra skattekontorets vedtak av 18. mars 2015: "Vi viser til tidligere korrespondanse vedrørende Klager AS (heretter selskapet), samt telefonsamtale med B den 16. mars Skattekontoret er av den oppfatning at det ikke ble fattet noe enkeltvedtak i saken ved vårt brev av 23. februar Vi er imidlertid nå av den oppfatning at det ikke skulle vært gitt en veiledende uttalelse, men snarere vært varslet om sletting og tilbakeføring. Sett hen til tidligere saksgang og nevnte telefonsamtale finner skattekontoret å kunne fatte vedtak i saken uten skriftlig varsling i henhold til forvaltningsloven (fvl.) 16. Vedtak Skattekontoret har med hjemmel i merverdiavgiftsloven (mval.) 14-3, annet ledd, slettet selskapet fra Merverdiavgiftsregisteret. Skattekontoret har videre, med hjemmel i mval. 18-1, første ledd, bokstav c tilbakeført inngående merverdiavgift med kr Se nærmere om begrunnelsen nedenfor. I tillegg er det ilagt fastsettelsesrenter med kr , jf. skattebetalingsloven (sktbtl.) Det fremgår av mval. 14-3, annet ledd, at en registrert virksomhet skal slettes i Merverdiavgiftsregisteret dersom virksomheten er opphørt eller skattekontoret av andre grunner finner å kunne slette registreringen. Selskapet er forhåndsregistrert. Ved beslutningen om å kansellere byggekontrakten med verftet er det på det rene at selskapets planlagte virksomhet ikke vil komme i gang. Dette innebærer at vilkårene for å kunne være forhåndsregistrert faller bort, se mval. 2-4, første ledd bokstav a, med forskrift. Skattekontoret finner av denne grunn å kunne slette selskapet, jf. mval. 14-3, annet ledd. Begrunnelse for vedtaket om tilbakeføring av inngående merverdiavgift Faktum/anførsler Vi viser til dette punktet under begrunnelsen for sletting av selskapet fra Merverdiavgiftsregisteret. Skattekontorets vurdering Selskapet viser til ikke å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattekontoret, og at virksomheten heller ikke er planlagt for dårlig. Det anføres derfor at selskapet har vært 5

6 i god tro ved gjennomføring av forhåndsregistreringen. Under henvisning til at mval. 18-1, første ledd, bokstav c, er en "kan"-bestemmelse, og under henvisning til forvaltningspraksis, er det anmodet om unnlatt tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Det fremgår av mval. 18-1, første ledd, bokstav c, at skattekontoret kan fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn, herunder rette feil i et avgiftsoppgjør, når noen er blitt registrert eller blitt stående registrert uten å fylle vilkårene for registrering, og staten på grunn av dette er påført et avgiftstap. Mval. 18-1, første ledd, bokstav c, innebærer en videreføring av lov 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift (mval. 1969) 55, første ledd, nr. 3, se Ot.prp. nr. 76 ( ), kapittel 18, merknader til Mval , første ledd, nr. 3, omtales av Høyesterett i avsnittene 61 til 63, og avsnitt 66, i dom av 14. januar 2015, inntatt i Rt s. 24. I henhold til dette synes det å være på det rene at mval. 18-1, første ledd, bokstav c, gir hjemmel til etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift i et tilfelle hvor det etter en tid viser seg at et forhåndsregistrert subjekt ikke vil komme i gang med virksomhet som planlagt, og av den grunn må slettes. Situasjonen innebærer at det forhåndsregistrerte subjektet ikke fyller vilkårene for registrering, og at staten av denne grunn er påført et avgiftstap. Videre fremgår det av omtalen i dommen og forarbeidene til bestemmelsen, at den må anses objektiv. Det foreligger ingen forhold som tilsier at selskapet ikke har opptrådt i god tro. Som følge av ovennevnte er imidlertid skattekontoret av den oppfatning at dette ikke kan være avgjørende i denne saken. Vilkårene for å tilbakeføre den fradragsførte inngående avgiften etter mval. 18-1, første ledd, bokstav c, er oppfylt. Vi vil her også vise til at skattekontoret normalt vil være forpliktet til å gjennomføre en endring dersom det avdekkes en feil, til tross for at mval er en "kan"-bestemmelse. I Høyesteretts dom av 20. april 1999, inntatt i Rt s. 608, uttales det at uttrykket "kan" i første rekke omhandler avgiftsmyndighetenes adgang til å fastsette beløp på et bevismessig grunnlag som er usikkert, og hvor avgiftsbeløpet da kan fastsettes skjønnsmessig. Skattekontoret vil kort knytte følgende merknader til henvisningen til forvaltningspraksis: Det er inntatt en omtale av mval. 18-1, første ledd, bokstav c, og praksis rundt denne i Merverdiavgiftshåndboken, 10. utg. 2014, s. 868 følgende. På s. 872 omtales et tilfelle hvor Klagenemnda for merverdiavgift omgjorde fylkesskattekontorets tilbakeføring, se KMVA Det fremgår av fremstillingen at Skattedirektoratet anmodet Finansdepartementet om å omgjøre nemndas vedtak. Finansdepartementet gjennomførte ikke noen slik omgjøring. I departementets brev ble det uttalt at det ville være urimelig om klager skulle bære tapet når ansvaret for feilregistreringen fullt og helt hvilte på fylkesskattekontoret. I denne saken dreier det seg ikke om noen feilregistrering som følge av feil på skattekontorets hånd, men at forutsetningene for registreringen i form av ytelser fra en av selskapets kontraktspartnere ikke ble levert som planlagt. Dette er en risiko som naturlig synes å burde hvile på selskapet. Skattekontoret kan således ikke se at KMVA kunne tilsi noen annen løsning i denne saken. Dette støttes for så vidt av behandlingen i Skattedirektoratets fellesskriv av 19. desember

7 Skattekontoret er av den oppfatning at de nevnte rettskilder tilsier at det i mval. 18-1, første ledd, bokstav c, foreligger hjemmel til tilbakeføring av fradragsført inngående avgift, og at skattekontoret ikke har rom for å unnlate å benytte denne hjemmelen. All fradragsført inngående merverdiavgift må således tilbakeføres. All tidligere fradragsført inngående merverdiavgift er faktisk tilbakeført av selskapet, og det er fastsatt renter på denne bakgrunn for samtlige terminer bortsett fra 4. termin 2013, ihht sktbtl Som følge av ovennevnte foreligger en plikt til renteberegning også for 4. termin Rentene for denne terminen utgjør kr " Klagers anførsler Skattekontorets vedtak er ved brev av 29. april 2015 påklaget av C v/advokatfullmektig B på vegne av klager. I klagen anføres det at klager er kjent med at det klare utgangspunktet etter både lovforarbeider og forvaltningspraksis er at forhåndsregistrerte virksomheter må tilbakebetale fradragsført merverdiavgift dersom virksomheten likevel ikke kommer i gang som forutsatt. Klager er av den oppfatning at denne saken er av en så vidt spesiell karakter at skattekontorets kompetanse til å avstå fra tilbakeføring, bør benyttes. Klager viser i den forbindelse til at merverdiavgiftslovens 18-1 første ledd bokstav c er en "kan"-bestemmelse. Fra klagers side blir det i den forbindelse vist til begrunnelsen for at virksomheten som klager var forhåndsregistrert for, i denne saken ikke vil komme i gang, er gjentatte kontraktsbrudd fra verftet som bygger skipet. Fra klager blir det opplyst at opprinnelig avtale med hensyn til leveringstidspunkt av skipet var 30. november 2013, og at avtalen ble kansellert 19. november 2014, etter gjentatte forsinkelser. Forsinkelsene fra verftet medførte store budsjettunderskudd/ tap. Det var allerede inngått en rekke avtaler hvor kostnader påløp fortløpende. Aktiverte utgifter direkte relatert til skipene beløp seg til NOK Klager opplyser i klagen at de løpende forpliktelsene ble dekket gjennom innbetaling av kapital fra investorene. Til slutt anså man risikoen for høy og kostnadene for store til at det var forsvarlig å opprettholde aktiviteten, og styret besluttet derfor avvikling. Videre viser klager til Klagenemndas avgjørelse i KMVA 8471, som gikk i klagers disfavør, dog med dissens. I den saken hadde klager ikke lykkes å komme i gang med avgiftspliktig virksomhet etter en forlenget forhåndsregistreringsperiode. Skattekontoret kom til at vilkårene for å være forhåndsregistrert ikke lenger var oppfylt - dette fordi det ikke forelå klar 7

8 sannsynlighetsovervekt for at klager ville komme i gang med sin planlagte vannkraftproduksjon. Det ble lagt avgjørende vekt på at de nødvendige tillatelser (godkjent planverk fra NVE, finansieringsavtale med bankforbindelse) ikke var på plass, til tross for den tid som har gått og det arbeid som var utført. Klager viser også til Klagenemndas avgjørelse i KMVA 8356, som også endte 3-2 i favør av skattekontoret. Her hadde klager ikke kommet i gang med virksomhet - dette på grunn av endrede markedsutsikter da tilsvarende løsninger viste seg å kunne tilbys fra andre aktører til en billigere penge enn det systemet klager hadde utviklet. Også i klagesak KMVA 8141 ble fradragsført merverdiavgift tilbakeført av skattekontoret, under henvisning til at den eneste "omsetningen" som hadde funnet sted i realiteten var et rent tilskudd. Etter klagers opplysninger var årsaken til at ikke ytterligere omsetning hadde funnet sted at selskapet hadde sendt en patentsøknad til Patentstyret, og at det ikke ville foreligge omsetning før søknaden er innvilget og produktet patentert. Til slutt nevner klager klagesak KMVA 8071, hvor en virksomhet som var forhåndsregistrert for produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfallsforbrenning og deponigass ikke kom i gang med omsetning av denne art innen fristen for forhåndsregistreringen. Selskapet ble slettet fra Merverdiavgiftsregisteret, og fradragsført mva ble tilbakeført, med tilslutning fra tre av Klagenemndas medlemmer. Årsaken til at virksomheten ikke kom i gang som forutsatt, var manglende finansiering. Fra klagers side blir det anført at i alle de ovennevnte sakene var årsaken til at den planlagte virksomheten "strandet" og således til at skattekontoret vedtok sletting og tilbakeføring av merverdiavgift, problemer i leddet mellom klager og henholdsvis kjøper (ved at markedet ikke svarte til forventningene), myndighetene (i form av manglende tillatelser), eller bankforbindelse/investor. Dette i motsetning til i klager sin sak, hvor svikten oppsto i leddet mellom klager og leverandør av skipene. Etter klagers oppfatning skiller dermed hans sak seg fra forvaltningspraksis på en slik måte, at unnlatt tilbakeføring ikke vil stride mot kravet til likebehandling. På et mer overordnet plan påpekes følgende, og fra klagen gjengis: 8

9 " - Selskapet har vanskelig for å se at staten her er påført et avgiftstap. Fradragsført merverdiavgift skriver seg fra kostnader til megler, advokat, disponent, regnskapsfører og revisor. Dersom virksomheten ikke hadde blitt forsøkt igangsatt, ville heller ikke disse anskaffelsene vært foretatt, og mva ville ikke vært beregnet i utgangspunktet. Det er altså ikke et alternativ at selskapet ville anskaffet tjenestene i egenskap av ikke-pliktig næringsvirksomhet eller forbruker. - Næringsdrivende som allerede driver avgiftspliktig virksomhet på tidspunktet for oppstart av en ny virksomhetsgren har løpende fradragsrett også for den nye virksomheten så fremt denne isolert sett oppfyller næringsvilkåret, jf Skattedirektoratets uttalelse av 15. september 201 l. Forutsatt at næringsvurderingen i ettertid fremstår som velfundert, har de allerede registrerte næringsdrivende ikke plikt til tilbakebetaling av den fradragsførte merverdiavgiften dersom den nye virksomheten likevel ikke kommer i gang som planlagt. Det kan ikke være meningen at rettstilstanden skal være annerledes for forhåndsregistrerte subjekter enn for allerede (ordinært) registrerte subjekter. Dersom skattekontoret velger å tilbakeføre merverdiavgift i nærværende sak, representerer dette en forskjellsbehandling og konkurransevridning som umulig kan være forutsatt." Skattekontorets vurdering av klagen Skattekontoret har vurdert klagers anførsler, men kan allikevel ikke se grunnlag for å omgjøre skattekontorets vedtak. Klager ble forhåndsregistrert i Merverdiavgiftsregisteret den 14. mai 2012 med oppgaveplikt fra 2. termin 2012 til og med 1. termin 2015, jf merverdiavgiftsloven (mval) 2-4. Bestemmelsen i mval 2-4 gir på visse vilkår adgang til forhåndsregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. Vilkårene for forhåndsregistrering er nærmere utdypet i forskrift til merverdiavgiftsloven (FMVA) Forhåndsregistrering skal alltid gis for et gitt tidsrom, og det fremgår av retningslinjene for forhåndsregistrering at det er en forutsetning for forhåndsregistrering at vilkårene for ordinær registrering blir oppfylt innen den fastsatte forhåndsregistreringsperioden. Dersom vilkårene for registrering ikke blir oppfylt, skal virksomheten slettes fra Merverdiavgiftsregisteret, med mindre skattekontoret finner at forhåndsregistreringsperioden skal forlenges. Klager har blitt slettet som følge av at kontrakten om levering av et skip er kansellert. Klager har således ikke oppnådd en omsetning på kr i løpet av forhåndsregistreringsperioden, som strekker seg fra 2. termin 2012 til 1. termin 2015, og minstegrensen for ordinær registrering etter mval 2-1 er således ikke nådd. På bakgrunn av ovennevnte, så legger 9

10 skattekontoret til grunn at forhåndsregistreringsperioden har utløpt uten at virksomheten kom i gang som forutsatt. Som ovenfor nevnt, skal virksomheten slettes i Merverdiavgiftsregisteret dersom vilkårene for forhåndsregistrering ikke blir oppfylt. I foreliggende sak er problemstillingen hvorvidt fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakeføres. Det følger av mval 18-1 første ledd bokstav c at: "(1) Avgiftsmyndighetene kan fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn, herunder rette feil i et avgiftsoppgjør, når c) noen har blitt registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller blitt stående registrert uten å fylle vilkårene for registrering, og staten på grunn av dette er påført et avgiftstap". Da virksomheten har blitt stående registrert i Merverdiavgiftsregisteret og har krevd fradrag for anskaffelser knyttet til den registrerte virksomheten, innebærer dette at staten er påført et avgiftstap. Vilkårene for å kreve tidligere fradragsført inngående avgift tilbakebetalt er således oppfylt, jf mval 18-1 første ledd bokstav c. Videre må det foretas en vurdering i forhold til hvorvidt tilbakebetaling skal kreves, jf ordlyden "kan" i mval 18-1 første ledd. Ordlyden "kan" i mval 18-1 første ledd synes å legge opp til at skattekontoret skal foreta en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Det følger imidlertid av forarbeidene til mval første ledd nr 3 (nåværende mval 18-1 først ledd bokstav c), samt forvaltningspraksis at fradragsført inngående merverdiavgift skal tilbakebetales dersom forhåndsregistreringsperioden utløper uten at virksomheten har kommet i gang som forutsatt. Det vises særlig til Finansdepartementets uttalelser i Ot prp nr 84 ( ), hvor det blant annet fremgår følgende: "Men også i de tilfeller hvor det mer eller mindre uforskyldt er gitt ufullstendige opplysninger eller gitte forutsetninger for registrering senere ikke oppfylles av vedkommende, anser en det riktig at den uriktig registrerte ikke skal ha en økonomisk fordel som betales av staten. Det bør ikke være avgiftsmyndighetenes risiko at de opplysninger de bygger en registrering på, er korrekte eller de forutsetninger som ligger til grunn for dette, slår til." 10

11 Videre følger det av Merverdiavgiftshåndboken 10. utgave (2014) side 116 at: "I utgangspunktet skal fradragsført inngående avgift tilbakebetales dersom forhåndsregistreringsperioden utløper uten at virksomheten er kommet i gang som forutsatt. Av forarbeidene til tidligere lov 55 første ledd nr. 3 (Ot.prp.nr.84 ( ) og Innst.O.nr.105 ( )) følger at etterberegning skal skje uavhengig av om en registrert har vært i mer eller mindre god tro. Departementet så det ikke som urimelig at den som søker seg registrert selv har risikoen for at vilkårene for registreringen oppfylles, og at tilbakebetaling bør skje på objektivt grunnlag i de tilfeller hvor staten er påført et avgiftstap. Forhåndsregistrerte virksomheter som ikke når opp i omsetningsgrensen ble av departementet angitt som et av hovedtilfellene som var omfattet av bestemmelsen". Klager har anført at en skjønnsmessig vurdering må legges til grunn i klagers favør hva gjelder spørsmålet om tilbakeføring av fradragsført inngående avgift, og viser i den forbindelse til bakgrunnen for at prosjektet ikke har kommet i gang som forutsatt. I forhåndsregistreringssaker er det imidlertid lagt til grunn i forarbeidene at en tilbakebetaling av fradragsført inngående merverdiavgift bør skje på objektivt grunnlag, da det er den forhåndsregistrerte virksomheten som er nærmest til å bære risikoen for at vilkårene for registrering ikke oppfylles innen et gitt tidsrom, jf. over. Dette gjelder uavhengig av hva bakgrunnen er for at forutsetningene ikke slår til som planlagt. Dette er bekreftet av Høyesterett i RT 2015 side 24 (Bremangerlandet Vindpark AS). Saken gjaldt spørsmål om forhåndsregistrering samt om tilbakeføring av inngående merverdiavgift. Dommen innebar at skattekontorets vedtak om tilbakeføring av inngående merverdiavgift på grunnlag av mval 18-1 første ledd bokstav c enstemmig ble opprettholdt. I premiss 63 uttalte Høyesterett følgende, med henvisning til den siterte uttalelsen i Ot prp nr 84 ( ) og til Ot prp nr 21 ( ) side 11: "Ved tolkningen av 18-1 første ledd bokstav c legger jeg etter dette til grunn at den næringsdrivende har risikoen for at forutsetningene for registreringen inntreffer." Avgiftsmyndighetene har forståelse for at en tilbakebetaling av tidligere fradragsført inngående merverdiavgift vil gi virksomheten en betydelig økonomisk utfordring, men samtidig er dette noe virksomheten har blitt gjort kjent med ved flere anledninger og således en kjent risiko virksomheten har tatt ved å bli forhåndsregistrert. Skattekontoret kan ikke se at det foreligger særlige forhold i foreliggende sak som skulle tilsi at tilbakebetaling ikke skulle skje. 11

12 På bakgrunn av en konkret helhetsvurdering finner skattekontoret at vilkårene for tilbakeføring av tidligere fradragsført inngående merverdiavgift er oppfylt, jf mval 18-1 første ledd bokstav c. Skattekontorets vedtak av 18. mars 2015 om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift blir således å opprettholde. Klagers merknader til innstillingen Klagers merknader i brev av 22. juni kan sammenfattes slik: "Klager AS ("klager") vil bemerke at Høyesterettsdommen skattekontoret anfører (Rt 2015 side 24, Bremangerlandet Vindpark AS) i likhet med klagenemndssakene det er vist til i klagen gjaldt et tilfelle hvor den planlagte virksomheten "strandet" på grunn av manglende konsesjon. Klager er fortsatt av den oppfatning at foreliggende sak er aven noe annen karakter. Her lå alt til rette for at virksomheten skulle komme i gang som planlagt, og det var utelukkende de gjentatte kontraktsbruddene fra verftet og de store økonomiske utfordringene disse førte med seg som gjorde at prosjektet til slutt måtte avvikles. Klager fastholder etter dette at nærværende sak er aven så vidt spesiell karakter at tidligere fradragsført merverdiavgift ikke bør tilbakeføres." Skattekontorets vurdering av klagers merknader til innstillingen Skattekontoret kan ikke se at det har kommet nye argumenter i saken som gir grunnlag for å endre vårt vedtak. Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår at det fattes slikt V e d t a k: Den påklagede etterberegningen av merverdiavgift stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Uenig. Jeg er av den oppfatning at tilbakeføring av merverdiavgift vil være i strid med merverdiavgiftssystemets prinsipp om konkurransenøytralitet og Norges EØS-forpliktelser. Etter mitt syn er vedtaket også tilbakevirkende og problematisk i forhold til Grunnloven

13 Jeg registrerer at det vises til Høyesteretts dom av 14. januar 2015 vedrørende forhåndsregistrering av Bremangerlandet vindpark. Etter mitt syn har Høyesteretts dom svakheter med hensyn til prinsipiell bruk, fordi den ikke berører de sentrale spørsmål rundt konkurransenøytralitet, EU/EØS-forpliktelser og tilbakevirkning. Ordene "konkurranse", "EU", "EØS", "tilbakevirkende/tilbakevirkning" er ikke nevnt i avgjørelsen - det er mulig slikt ikke var anført av partene. Ordinært mva-registrerte næringsdrivende som driver næringsutvikling av nye produkter vil ha full fradragsrett for sine utviklingskostnader selv om bare ett av ti utviklingsprosjekter lykkes. Hvis ikke nystartende næringsutviklere gis samme rett til fradrag for sine forsøk, virker merverdiavgiftssystemet ikke bare konkurransevridende, men direkte konkurransefiendtlig i disfavør av små og nystartede virksomheter med presset økonomi. En praksis som avskjærer fradragsrett for næringsutviklingskostnader for forhåndsregistrerte med seriøse prosjekter vil være hemmende for forutberegnelighet og økonomistyring utviklingsprosjekter. Seriøse næringsutviklere skal etter mitt syn ikke måtte budsjettere med tanke på et potensielt scenario om tilbakeføring av fradragsført mva dersom prosjektet ikke lykkes. Finansdepartementet har i brev av 25. mars 2013 til NHO skrevet: "Det skal allikevel bemerkes at det fremgår av merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd at avgiftsmyndighetene "kan" fastsette beregningsgrunnlaget ved skjønn. I dette ligger at avgiftsmyndighetene ikke har noen plikt til å etterberegne. I tilfeller hvor en forhåndsregistrert har tilkjennegitt alle kjente opplysninger og forutsetninger på en lojal måte på forhåndsregistreringstidspunktet, og det er senere inntrådte begivenheter som medfører at omsetningsgrensen ikke nås, vil det skjønnet som etter bestemmelsen skal utøves kunne lede til at det ikke skal foretas en etterberegning. Dette beror på en konkret vurdering fra avgiftsmyndighetene." Jeg kan ikke se at skattekontoret har foretatt en slik vurdering som omtales i Finansdepartementets brev til NHO. Tvert imot fremstår det som om skattekontoret har en klar oppfatning av at tilbakeføring skal skje i alle tilfeller. Skatteetaten argumenterer i denne type saker med at staten lider avgiftstap. Jeg er ikke enig i terminologien avgiftstap, når formålet med klager sine investeringer er seriøs næringsutvikling. Alternativet ville vært at klager ikke hadde forsøkt å starte næringsdrift. Da ville ikke klager ha foretatt anskaffelser og staten ville følgelig ikke hatt mva-inntekter av anskaffelsene. Jeg kan derfor ikke se at det foreligger noe reelt avgiftstap for staten, jfr mval 18-1 (1) bokstav c. Konkurransenøytralitet har også en side mot de fire friheter EØS avtalen. EØS-avtalen omfatter ikke det norske merverdiavgiftsregelverket direkte. Norsk merverdiavgiftsregelverk vil imidlertid kunne komme i stride med EØS-avtalen dersom regelverket hindrer eller gjør etablering ugunstig. Dette ligger helt i kjernen av prinsippet om konkurransenøytralitet. 13

14 Jeg mener de norske reglene rundt tilbakeføring av merverdiavgift i forbindelse med forhåndsregistrering gjør Norge til et svært ugunstig land for næringsutvikling og derved i strid med etableringsretten/konkurransenøytralitetsprinsippet. I EU-retten har spørsmålet om fradragsrett i denne type situasjoner vært tydelig avklart i over 20 år, etter EU-domstolens avgjørelse C-110/94, Inzo mot Belgia (Eur-Lex no 61994J0110). Jeg siterer fra den danskspråklige versjonen av avgjørelsen, premiss 25: Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 4 skal fortolkes således, at når afgiftsmyndighederne har anset et selskab, som har erklæret at ville påbegynde økonomisk virksomhed forbundet med afgiftspligtige transaktioner, for afgiftspligtigt, er bestilling af en rentabilitetsundersøgelse med henblik på den påtænkte virksomhed en økonomisk virksomhed i artiklens betydning, selv om undersøgelsen har til formål at klarlægge, i hvilket omfang den påtænkte virksomhed er rentabel, og at myndighederne ikke bortset fra tilfælde af svig eller misbrug med tilbagevirkende kraft kan nægte at anse selskabet for afgiftspligtigt, når det henset tilundersøgelsens resultater besluttes ikke at gå videre til den operationelle fase og at lade selskabet træde i likvidation, således at den påtænkte økonomiske virksomhed ikke var forbundet med afgiftspligtige transaktioner. Etter mitt syn har EU den eneste korrekte tilnærming til problemstillingen ved å opprettholde fradragsrett bortsett fra i svik- og misbrukstilfeller. Dette skyldes konkurransehensynet som er et grunnprinsipp i alle merverdiavgiftssystemer og i alle fall på papiret skal være styrende også i norsk internrett." Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum: "Uenig. Jeg mener det er mest nærliggende at staten bærer tapet som følge av fradragsført IMVA når forsøk på oppstart av seriøs næringsvirksomhet strander, ref "kan" i mval første ledd. Avgiftsmyndighetene har ikke plikt til å kreve tilbakeført fradragsført merverdiavgift i disse tilfellene. Praksis ved de ulike skattekontorene synes imidlertid å være tilbakeføring på objektivt grunnlag. Det gir også bedre sammenheng i regelverket og samme avgiftsbelastning (nøytralitet) uavhengig av om ny virksomhet startes som ny eller som del av en igangværende virksomhet, at det som hovedregel ikke kreves tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift av relevante kostnader ved oppstart av seriøs næringsdrift. Ref. også brev fra Fin til NHO av 25. mars 2013, der det påpekes at det skal gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og at det følgelig ikke er et "krav" om tilbakeføring på objektivt grunnlag i disse sakene. Slutning: Etterberegningen oppheves." Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: 14

15 Som innstilt. 15

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8626A Klager AS Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8968 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8968 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8968 Klager AS Ingress: KMVA 8968. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 20.februar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Nekte videre

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Thue) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Thue) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00073-A, (sak nr. 2014/1013), sivil sak, anke over dom, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Bremangerlandet

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT Brann dekning av merverdiavgift for kommune. Den 3.9.03 brant en skole ned og kommunen (sikrede) mottok oppgjør etter fullverdiforsikring,

Detaljer

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift At kommunesektoren må forholde seg til to regelsett ved behandling av merverdiavgift, reiser noen problemstillinger. Artikkelen omhandler

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8428B Klager AS Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Klage på

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/105 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/105 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale på persontransporttjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~ -~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~.05.2006 Merverdiavgift - forskrift nr. 80 og tilbakegående

Detaljer

Finansdepartementet

Finansdepartementet Finansdepartementet 28.01.2013 Høringsnotat om endringer i ligningsloven adgang for skattekontoret til å endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen 1. Innledning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholds- og reparasjonstjenester i forbindelse med ombygging

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015.

.)7 1 I.1. AHL. Vår saksbehandler Kari Rørstad. Det vises til tidligere korrespondanse, sist fylkesmannens brev 2. februar 2015. Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Adnor Advokat AS Postboks 281 Sentrum 7402 TRONDHEIM Deres ref.:jørund Tuveng Vår ref.: 2014/0127-6 Saksbehandler: Elin Økland Dato: 22.04.2015 Avvisning

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255

Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets sak 2003/255 Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/advokatfullmektig Thea S. Skaug PB 2734 Solli 0204 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 200503082 20. mars 2006 Klage på delvis avslag på begjæring om innsyn - Konkurransetilsynets

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader.

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader. Saksbehandler, innvalgstelefon Karen Elin Bakke, 55 57 21 26 Vår dato 31.08.2016 Deres dato 26.11.2015 Vår referanse 2013/8426 423.1 Deres referanse Advokat Line Seglem Larsen Kanalsletta 4 4033 STAVANGER

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Copy Center AS Att. Jørn Ellingsen Lørenveien 68 0580 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/97 22.04.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avvisning av leverandør, omgjøring. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring. Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av bruvedlikehold i Telemark. Klager anførte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01634-A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, Bryggeriparken AS (advokat Ivan Skjæveland) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift

Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim Stift Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 Oslo Deres ref Vår ref Dato ESA/tjv 6549428.1 16/5759 20.10.2016 126113/87285 Klagevedtak om tilbakebetaling av statstilskudd Den katolske kirke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tromsø parkering KF Postboks 822 9258 Tromsø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/18 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Jorunn Troberg 22.12.2009 Jorid Øvrebø Telefon Deres referanse Vår referanse 22077499 2009/993933-3 AV 700 NARF Revisorforeningen Brønnøysundregistrene

Detaljer

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom Finansdepartementet postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/4007 SL NKW/ KR 1 Dok. nr.: 169415 Saksbehandler: Trude Molv ik tm@adv okatf oreningen.no 06.01.2014

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av biovarme. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 17-1 (2) bokstav g ved ikke

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer