MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen"

Transkript

1 MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1

2 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering Tilbakegående avgiftsoppgjør Dommer (10 min) Kapitalvarebegrepet Tap på fordringer Forvaltningspraksis (10 min) Overdragelse av eiendom innad i fellesregistrering Overdragelse av eiendom under oppføring, om- eller påbygging 2

3 LOVENDRINGER 1. juli 2014 Endring i reglene for frivillig registrering > Opphevelse av kravet om frivillig registrering for allerede ordinært registrerte virksomheter > For ordinært registrerte virksomheter er utleie av bygg eller anlegg til registrert leietaker automatisk merverdiavgiftspliktig fra a) utleier behandler leieforholdet som avgiftspliktig (fakturerer med mva, bokfører leien som avgiftspliktig og innberetter avgiften), eller b) utleier på annen måte tilkjennegir at leieforholdet skal behandles som avgiftspliktig (angir i leiekontrakten at husleien skal tillegges mva). > For ikke-registrerte virksomheter gjelder fortsatt kravet om frivillig registrering 3

4 LOVENDRINGER 1. juli 2014 Endring i reglene for frivillig registrering > Adgang til frivillig registrering med retroaktiv virkning Utleier kan velge virkningstidspunkt innenfor en periode på 6 måneder tilbake i tid fra (a) intensjonen om å behandle utleien som avgiftspliktig tilkjennegis (ordinært registrerte virksomheter), eller (b) søknad om frivillig registrering postlegges (ikke-registrerte virksomheter). Ikke adgang til retroaktiv virkning lenger tilbake enn til da vilkårene for frivillig registrering første gang var oppfylt (dvs. da leiekontrakt med avgiftspliktig leietaker ble inngått). Retroaktiv registrering 1. jan: Vilkårene oppfylt Registrering 30. jun: Søknad postlegges Retroaktiv registrering 1. jan: Vilkårene oppfylt 1. apr: Registrering 1. okt: Søknad postlegges 4

5 LOVENDRINGER 1. januar 2015 Tilbakegående avgiftsoppgjør > Opphevelse av kravet om formell søknad Fradragsberettiget mva pådratt før registrering innberettes på vanlig måte som annen fradragsberettiget mva i omsetningsoppgaven. > Lovfesting av tidsfrist Hovedregel: innen 3 år etter registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Kapitalvarer: innen 3 år etter at fradragsrett oppstår (dvs. inngåelse av leiekontrakt med registrert leietaker). 5

6 DOMMER Kapitalvarebegrepet Høyesteretts dom av 12. desember 2014 (Rt side 1229) Faktum > Hasle Eiendom AS kjøpte i 2004 en tomt i Mandal (Fundia-tomten). > Bystyret ga selskapet i oppdrag å utvikle tomten for hotell, kulturhus, kontorer, forretninger og boliger. > I november 2009 inngikk selskapet avtale med entreprenør om riving av eksisterende bygningsmasse. > 1. desember 2009 overdro selskapet utbyggingsprosjektet for det nye kulturhuset til kommunen. > På overdragelsestidspunktet var bygging av kulturhuset ikke påbegynt. Noen utbyggingskontrakt var heller ikke inngått. Selskapet hadde imidlertid pådratt MNOK 4,7 i merverdiavgift knyttet til prosjekteringskostnader. > Selskapet og kommunen inngikk en avtale om overføring av avgiftsposisjoner, og kommunen krevde kompensasjon for avgiften på prosjekteringskostnadene pådratt av selskapet før overdragelsen prinsipalt som ordinær kompensasjon, og subsidiært som justeringsrett. > Skattekontoret fattet vedtak om tilbakeføring av avgiften basert på at (i) kommunen ikke var legitimert for kompensasjonsrett og (ii) prosjektet ikke utgjorde en kapitalvare på overdragelsestidspunktet. 6

7 DOMMER Kapitalvarebegrepet Høyesteretts dom av 12. desember 2014 (Rt side 1229) Saksgang > Kommunen vant i tingretten. > Staten vant i lagmannsretten. > Staten vant i Høyesterett. Høyesteretts begrunnelse > Definisjonen av kapitalvare knyttet til fast eiendom ny-, på- eller ombygging forutsetter fysiske byggearbeider. > Rivingsarbeider kan etablere en kapitalvare der riving og nybygging er avtalt som en sammenhengende operasjon og rammene rundt arbeidet har et tydelig preg av dette. Dette var ikke tilfelle i den aktuelle saken. 7

8 DOMMER Tap på fordringer Høyesteretts dom av 9. februar 2015 (HR A) Faktum > Lønningshaugen 15 AS ( Utleier ) var eier av næringslokaler som selskapet leide ut til Johs Lunde Flytteservice AS og Johs Lunde Cargo Bergen AS ( Leietakerne ) i perioden 31. mai 2009 til 17. januar > Person A eide indirekte 91 % av Leietakerne, og indirekte mellom 25 % og 36,7 % av Utleier i leieperioden. A var styreformann i alle selskapene. > Utleier fakturerte i perioden husleie med tillegg av totalt NOK i merverdiavgift. Avgiften ble innbetalt til staten. > Leietakerne betalte ikke leie, men fikk fradrag for merverdiavgiften. > Det ble åpnet konkurs hos Leietakerne 14. februar > Utleier vurderte de utestående fordringene på leie som endelig tapt, og krevde tilbakeført merverdiavgiften i medhold av mval > Skattekontoret fattet vedtak om etterberegning av avgiften basert på at fordringene hadde endret karakter til finansiell bistand på grunn manglende inndrivelsesforsøk som presumptivt skyltes interessefellesskapet, og at vilkårene for tilbakeføring etter mval. 4-7 dermed ikke lenger er oppfylt. 8

9 DOMMER Tap på fordringer Høyesteretts dom av 9. februar 2015 (HR A) Saksgang > Staten vant i tingretten. > Staten vant i lagmannsretten. > Utleier vant i Høyesterett. Høyesteretts begrunnelse > Loven åpner for å nekte tilbakeføring basert på at en fordring har endret karakter til finansiell bistand. > I konsernforhold: presumpsjon for at kreditor har interesse av å styrke debitors finansielle stilling. Rett til tilbakeføring etter mval. 4-7 forutsetter at kreditor har behandlet debitor som en uavhengig kreditor ville gjort. > Utenfor konsern: ingen presumpsjon for at kreditor har interesse av å styrke debitors finansielle stilling. Rett til tilbakeføring etter mval. 4-7 med mindre det foreligger klare holdepunkter for at kreditors hensikt med manglende inndrivelse har vært å styrke debitors finansielle stilling. Det var ikke slike holdepunkter i denne saken. 9

10 FORVALTNINGSPRAKSIS Overdragelse av eiendom innad i fellesregistrering Innebærer fusjon, fisjon eller annen overdragelse av eiendom innad i fellesregistrering en justeringshendelse? SKD melding nr 8/11 av 4. juli 2011 JA KMVA 7856, 7857 og 7858 (2013) NEI Merverdiavgiftshåndboken (2014) side 672 NEI (?) > Klagenemnda for merverdiavgift har i KMVA 7856, 7857 og 7858 kommet til at overdragelser innenfor en fellesregistrering ikke i seg selv utløser justeringsplikt. Skattedirektoratet vil korrigere den oppfatning som er kommet til uttrykk i SKD 8/11 Revisjon og Regnskap nr 6/2014 og 1/2015 Joda! > Skatteetaten har ikke tenkt å følge KMVA, fordi KMVA ikke er HR 10

11 FORVALTNINGSPRAKSIS Overdragelse av eiendom under oppføring, om- eller påbygging Innebærer fusjon, fisjon eller annen overdragelse av eiendom under oppføring, om- eller påbygging en justeringshendelse hvor tilbakeføringsplikten kan overføres til det overtakende selskap? Skattedirektoratets fellesskriv av 6. februar 2015 (basert på en upublisert BFU av 16. desember 2013): > Saksforhold: Fisjon med overdragelse av bygg hvor det foregår et byggeprosjekt knyttet til (a) lokaler hvor leietaker var til stede i bygget og betalte leie i byggeperioden og (b) lokaler hvor det var inngått leiekontrakt og leietaker ikke ville flytte inn før etter at byggerarbeidene var fullført. > Problemstilling: Innebar fisjonen en plikt til å tilbakeføre fradragsført mva, og kunne i så fall denne tilbakeføringsplikten overføres til det overtakende selskap ved inngåelse av justeringsavtale? 11

12 FORVALTNINGSPRAKSIS Overdragelse av eiendom under oppføring, om- eller påbygging Skattedirektoratets fellesskriv av 6. februar 2015 (basert på en upublisert BFU av 16. desember 2013): > SKDs vurdering: For lokaler der en avgiftspliktig leietaker er til stede hele tiden mens byggetiltaket gjennomføres: Selskapet har rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare). Selskapet har rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, samt rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnadene som utgjør en kapitalvare, så fremt det på gjennomføringstidspunktet overføres tilbakeføringsplikt til de utfisjonerte selskapene. 12

13 FORVALTNINGSPRAKSIS Overdragelse av eiendom under oppføring, om- eller påbygging Skattedirektoratets fellesskriv av 6. februar 2015 (basert på en upublisert BFU av 16. desember 2013): > SKDs vurdering: For lokaler der det ikke er noen leietaker i lokalene mens byggetiltak utføres, men hvor selskapet har inngått leiekontrakt for lokalene med en leietaker som omfattes av selskapets frivillige registrering: Selskapet har ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, og har ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnader relatert til vedlikeholdsarbeider (ikke kapitalvare). Selskapet har ikke rett til å beholde fradraget for merverdiavgift på kostnader påløpt forut for fisjonsperioden, og ikke rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift i fisjonsperioden på byggekostnadene som utgjør en kapitalvare. Selskapets tilbakeføringsplikt kan ikke overtas, men de utfisjonerte selskapene kan få overført rett til å justere ikke fradragsført inngående avgift på byggetiltak som utgjør en kapitalvare. 13

14 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Tlf /

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013

Update. Feil bruk av mvaregistrerte lokaler. Markedsleie side 16. Gårdeieransvaret side 34. Næringseiendom. side 6. Desember 2013 Update Desember 2013 Næringseiendom Feil bruk av mvaregistrerte lokaler Markedsleie side 16 Gårdeieransvaret side 34 side 6 update Desember 2013 Næringseiendom 2 innhold Måten avskrivninger behandles på

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Aktuelle tema 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Aktuelle tema 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Statsbudsjettet for 2011 2 Oversikt Endring i pensjonsbeskatningen Gaver til frivillige organisasjoner Utgiftsgodtgjørelser

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2011 Grant Thornton informerer Nr. 4/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi hjelper små og mellomstore virksomheter

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: 26.04.2006 Saksnr.: Dommere: 05-036995AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu

24 Kvalitetskontrollen av regnskapsførere 2014: Mange behersker ikke god regnskapsføringsskikk Barbro Bruu Kommentaren 5 Kommunikasjonsutfordring og -mulighet Aktuelt 6 Aktuelt Medlemssider 12 Notiser Ofte stilte spørsmål 13 Ofte stilte spørsmål Arbeidsrett 14 Nedbemanningsprosessen ikke trå feil Sven Skinnemoen

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift

Reisekostnader og fradrag for inngående avgift meldinger SKD 2/13, 24. januar 2013 Reisekostnader og fradrag for inngående avgift Meldingen omhandler fradrag for inngående merverdiavgift på arbeidstakers reisekostnader, betalt av virksomheten. Det

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner.

Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Osl35 ajour v14 OPPGAVE 1 Spm. 1 Skattemessige avskrivinger og skattemessig behandling av realisasjoner. Kontormaskiner avskrivningsgruppe A. Det er kjøpt en ny scan- og kopimaskin. Den må føres inn på

Detaljer