KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto"

Transkript

1 KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse av utgående og inngående merverdiavgift på grunn av mangelfullt regnskap. For lite omsetning oppgitt i omsetningsoppgaver. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Stikkord: Skjønn omsetning Uforklarte innskudd på bankkonto Bransje: Bransjekode Butikkhandel Mval: 18-1 første ledd bokstav b og 18-3 andre ledd

2 Innstillingsdato 16. juli 2010 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g Avgjørelse ved skriftlig votering 20. august 2010 i sak nr 6741 vedrørende enkeltpersonforetaket Klager org nr xxx xxx xxx. Klager har ved ovennevnte org nr vært registrert i avgiftsmanntallet fra 5. termin 1997 under bransjekode, Butikkhandel. Virksomheten har i henhold til rapporten to typer oppdrag: - montering og vedlikehold av leddporter (Windsoor) - reparasjon av biler/snøscootere. På bakgrunn av kontroll høsten 2008 ble det skrevet en rapport som foreslo endring i merverdiavgift og inntekt for årene 2006 og Forslaget til etterberegning er basert på skjønn da klager ikke har ført fullstendig regnskap i kontrollperioden. Kontrollen ble gjennomført av x skattekontor. Vedtak om skjønnsmessig etterberegning av merverdiavgift ble foretatt , med kr Vedtaket bygger hovedsakelig på uforklarte bankinnskudd og for lite omsetning oppgitt i omsetningsoppgaver. Vedtaket, dok 8, består av følgende tall: Beregningsgrunnlag og beregnet avgift annen næring 25% kr Fradragsberettiget inngående avgift 25% kr Samlet avgift kr Tilleggsavgift kr Rente etter skattebet.l 11-2 kr Samlet beløp økning kr

3 I skattekontorets vedtak av er merverdiavgift etterberegnet med hjemmel i merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b og 18-3 annet ledd. I brev av er søkt utsettelse med klage, det er i brev gitt utsettelse med å sende skriftlig klage til Klage er datert og rettidig. Påstanden er at foretatte skjønn vedrørende omsetningen er for høyt for både 2006 og 2007, Tilleggsavgiften. Saken er ikke brakt inn for domstolene. Sakens dokumenter: Dok nr Dokument Dato 1 Rapport Varsel om endring av lign. og merverdiavgift Søknad om utsatt svarfrist Tilsvar fra A AS Brev fra skattekontoret om ytterligere forklaring Svar fra A AS Tilsvar-2 fra A Vedtak ligning og merverdiavgift Søknad om utsatt klagefrist Innvilget utsatt klagefrist Klageskriv fra adv. B Innstilling til uttalelse Klagen gjelder Det foretatte skjønn, økning utgående merverdiavgift med kr , menes å være for høyt. Skjønnet påstås redusert med utgående merverdiavgift kr Omsetningen for 2006 og 2007 må reduseres med henholdsvis kr og kr Tilleggsavgiften kr påklages. Sakens faktum Virksomheten er et enkeltpersonforetak registrert i Enhetsregisteret (5. termin) under bransjekode butikkhandel. Det ble 22. august 2008 varslet kontroll hos klager. Skattekontoret mottok en del regnskapsmateriell For 2006 ble fremlagt bilag, for 2007 ble 3

4 fremlagt bilag, hovedbok og reskontro. Kontrollen som omfatter årene 2006 og 2007 munnet ut i rapport datert , dok 1. Ved kontrollen var det ikke mulig å avstemme ligningsoppgavene pga at det ikke var levert regnskap for 2006 og ikke levert næringsoppgave for 2007, dok 1, pkt 5 og 6. Avstemming av omsetningsoppgavene var heller ikke mulig pga manglende regnskap for 2006 og ikke levert tilfredsstillende kontospesifikasjon for 2007, se rapporten, dok 1, pkt 7.2 og 7.3. For 2006 er levert omsetningsoppgaver, men 3. og 5. termin er levert for sent. For 2007 manglet oppgave for 5. og 6. termin. Det ble ikke fremlagt regnskap for 2006, det er således antatt at det ikke er ført regnskap for dette året. Det synes som om bilagene er summert og resultatet ført i næringsoppgaven. Gjennomgangen av mottatt regnskap for 2007 viser at regnskapet er ført for en periode i Mottatte bilag viser at klager har hatt avgiftspliktig salgsinntekt i hver merverdiavgift termin for Det er ikke fremlagt fullstendig kontospesifikasjon. Dette medførte at det under kontrollen ble vanskelig å følge en transaksjon fra bokføring til pliktig regnskapsrapportering. Det ble heller ikke framlagt varetellingslister under kontrollen, dok 1, pkt 6.4. Det ble avholdt sluttkonferanse pr telefon med daglig leder Det ble opplyst hva som var fremkommet i forbindelse med kontrollen og den videre saksgang. Varsel om etterberegning av merverdiavgift ble sendt innehaver (dok 2). Etter tilsvar og fremlagte opplysninger ble det fattet vedtak om etterberegning av merverdiavgift (dok 8). Hjemmel merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b og 18-3 annet ledd. Følgende beløp ble etterberegnet: Utgående merverdiavgift kr Fradragsberettiget inngående merverdiavgift kr Samlet avgift kr Tilleggsavgift kr Rente etter skattebet.l 11-2 kr Samlet beløp økning kr

5 Skattekontorets vedtak Fra vedtaket hitsettes: 2. Spørsmål om etterberegning av merverdiavgift Virksomheten har vært registrert i merverdiavgiftsmanntallet siden 5. termin I 2006 leverte skattyter for 1. til 4. termin omsetningsoppgaver som viste at han hadde hatt null i omsetning. For 5. termin ble omsetningen fastsatt ved skjønn med hjemmel i merverdiavgiftsloven 55 nr 1 (tidligere lov). For 6. termin 2006 ble det levert oppgave som viste omsetning på kr I 2007 leverte skattyter nulloppgaver for 1. til 4. termin. For 5. og 6. termin ble merverdiavgiften fastsatt ved skjønn. Skattyter har ikke levert omsetningsoppgaver for 2008 og 2009, og disse er fastsatt ved skjønn. Når omsetningsoppgavene finnes å være uriktige eller ufullstendige eller bygge på regnskap som ikke finnes å være ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning, skal utgående og inngående merverdiavgift fastsettes ved skjønn, jf merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b. Det følger av merverdiavgiftsloven 18-3 andre ledd at dersom det foreligger nye opplysninger som viser at det tidligere vedtaket var uriktig, kan vedtaket endres til ugunst for den avgiftspliktige i inntil 10 år etter utløpet av vedkommende termin. Det var ikke samsvar mellom skattyters næringsoppgave og omsetningsoppgaver for merverdiavgift, og vi legger til grunn tallene i næringsoppgaven som et utgangspunkt ved fastsettelsen av grunnlaget for beregningen av merverdiavgift. I henhold til ovenstående korrigeres disse tallene med de uforklarte bankinnskuddene som ble funnet på skattyters bankkonto. Skattekontoret øker skattyters avgiftspliktige omsetning som følger: 2006 Omsetning i henhold til næringsoppgaven eks mva: kr uforklarte bankinnskudd kr omsetning som kan være tatt med to ganger kr omsetning i henhold til omsetningsoppgaver kr = omsetning som er ikke er oppgitt i omsetningsoppgavene kr Omsetning fra næringsoppgaven levert eks mva kr uforklarte bankinnskudd eks mva kr omsetning som kan være tatt med to ganger kr omsetning fastsatt tidligere ved skjønn kr = omsetning som ikke er oppgitt i omsetningsoppgavene kr Etter merverdiavgiftsloven 8-1 har et registrert avgiftssubjekt rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten. 5

6 I inntektsåret 2006 var det krevd inngående merverdiavgift med kr Skattyter har ikke lagt fram dokumentasjon på ytterligere kostnader. Skattekontoret har vurdert, men ikke funnet å etterberegne ytterligere inngående merverdiavgift. I inntektsåret 2007 var det skjønnsmessig fastsatt inngående merverdiavgift med kr , for 5. og 6. termin. På konto 2710 i det innleverte regnskapet var det registrert inngående avgift med kr , og den inngående merverdiavgift fastsettes i samsvar med dette beløpet. På bakgrunn av opplysninger i rapporten og med hjemmel i merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b og 18-3 andre ledd fastsettes utgående merverdiavgift som følger: Utgående merverdiavgift 6. termin 2006 kr (kr x 25 %) Utgående merverdiavgift 6. termin 2007 kr (kr x 25 %) Inngående merverdiavgift 6. termin 2007 kr (kr kr ) 3. Spørsmål om ileggelse av tilleggsavgift og forsinkelsesrenter Etter merverdiavgiftsloven 21-3 kan den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og derved har påført staten tap. Det kan ilegges tilleggsavgift med inntil 100 %. Det er tale om en administrativ sanksjon. Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer for ileggelse og utmåling av tilleggsavgift. Grunnlaget skal fastsettes for hvert enkelt forhold. I denne saken har skattyter uteholdt omsetning. Det følger av dette at staten dermed er unndratt avgift. Skattekontoret legger til grunn at det i dette tilfellet mist er utvist simpel uaktsomhet i de forhold etterberegningen omhandler. Skattekontoret finner det klart sannsynlig at både de objektive og subjektive vilkårene i merverdiavgiftsloven 21-3 er oppfylt. Tilleggsavgiften settes i samsvar med forvaltningspraksis til 50 % av det etterberegnede beløp. Fra 1. januar 2008 ble ny skattebetalingslov satt i kraft. Renteberegning for perioden frem til skjer etter de gamle reglene i merverdiavgiftsloven 37 og forskrift nr 65 til loven. Etter dette tidspunkt skal renter beregnes etter de nye reglene i skattebetalingsloven. Innbetalingen av antatt krav kan foretas før vedtak eventuelt treffes og vil redusere rentekravet. I dette tilfellet er hjemmelen for fastsettelse av merverdiavgift merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b og 18-3 andre ledd. I henhold til skattebetalingsloven og forskrift av til denne loven skal det ved slike fastsettelser beregnes forsinkelsesrenter etter skattebetalingsloven Slutning (.) Merverdiavgift Utgående merverdiavgift 6. termin 2006 kr Utgående merverdiavgift 6. termin 2007 kr Inngående merverdiavgift 6. termin 2007 kr Det ilegges 50 % tilleggsavgift. Tilleggsavgiften utgjør kr Rentene fremgår av vedlagt spesifikasjon. 6

7 Klagers innsigelser Klagen håndteres av advokat B. Han har levert felles og blandet klage for både skatt og merverdiavgift. Av den grunn er det vesentligste av klagen tatt inn nedenfor. Fra klagen hitsettes: Innledningsvis bemerkes at Klager er ansatt på heltid i C Transport AS. Den virksomhet som han har drevet utenom dreier seg i hovedsak om montasje av porter. For denne delen av virksomheten synes det ikke å være noen bemerkninger fra Skatteetatens side. Utover dette, dvs i tidsmessig svært begrenset omfang har han drevet reparasjon av biler og snøscootere, og i tillegg i helgene utøvet motorsport. Klager har hatt en sammenblanding av sin private økonomi, og enkeltmannsforetakets økonomi. Det bestrides ikke. Av denne grunn har imidlertid Skatteetaten lagt til grunn som bevismessig mest sannsynlig at alle innbetalinger på konto knytter seg til omsetning i foretaket, og som dermed antas unndratt fra beskatning og avgift. Det er positivt uriktig, og i alle tilfelle å strekke bevisene mye lengre enn det er grunnlag for. For enhver skatte- og avgiftspliktig vil det normalt være slik at man i tillegg til inntekt også vil ha bevegelser på konto som skyldes andre forhold, det kan være penger man har lånt/lagt ut og fått tilbake, eller vederlag for ytelser som ikke kan defineres som omsetning, eller oppgjør for solgte eiendeler. Fra Klagers konto er det for 2006 og 2007 en rekke innbetalinger til hans konto, som delvis er akseptert som skatte- og avgiftspliktig omsetning, men også eksempler på det motsatte. Det gjelder for det første leie av garasjeplass til RP med til sammen 3 innbetalinger i 2006 på til sammen kr. 6400,-. RP leide i en periode i 2006 p1ass til sin rallybil hos Klager. Inntekten anses ikke skatte- eller avgiftspliktig. Også innbetalingen fra VP anses ikke skatte- eller avgiftspliktig. VP studerte en periode i Harstad, og fikk da lov til å sette sin campingvogn på Klagers eiendom vederlagsfritt fordi hun i en kortere periode måtte ha et sted å bo i Harstad. Hun likk da også anledning til å hente strøm hos E, mot å dekke hans ekstra utgifter i så måte. Klager har drevet med motorsport i mange år, og herunder bygget flere biler opp fra grunnen av. Gjennom årenes løp har han samlet seg opp et visst lager av deler fra kasserte eller vrakede biler, og innad i motorsport-miljøet bytter man gjerne deler seg imellom eller man selger deler som man ikke lenger har bruk for. En del av transaksjonene knytter seg til slike forhold, bla. innbetalingene fra F,G, H i 2006, og til I i For egen del kan tilføyes at overførselen i gjelder penger for deler til et takstativ som E la ut hos forhandler Mekonomen, og som noen dager senere ble overført til ham. Når det gjelder postene hvor det er angitt at det gjelder betaling for deler skaffet av skattyter, aksepteres at disse anses som skatte- og avgiftspliktig omsetning, men en vil for disses bemerke at det på bankkonto finnes motposter som relaterer seg til varekjøpene, og som dermed burde vært medtatt. 7

8 Klager har imidlertid aldri drevet regulært med omsetning av snøscootere og biler. Den campingbilen som er omtalt i vedtaket, og hvor det finnes innbetaling fra Nordea Finans med kr i 2007, var en privat campingbil som han kjøpte som vrak ca 2003, og som han satte i stand til bruk for seg og familien. Formelt stod J fortsatt som eier av bilen, og han gav også salgsmelding til Motorvognregisteret når E solgte campingbilen i Bakgrunnen for dette var at kjøpesummen ble betalt i avdrag. Oppgjøret gikk imidlertid til E som reell eier av bilen. Campingbilen har vært benyttet hovedsakelig til ferier, og i forbindelse med utøvelse av motorsport. Den er nå erstattet av en campingvogn, kjøpt i 2008 for kr ,-. Det vises erklæring vedlagt som Bilag 1: Erklæring fra J, datert Også snøscooteren ble kjøpt som vrak, satt i stand og brukt privat før den senere ble solgt. Bilag 2: Erklæring fra K, datert Arbeidet med disse har vært lite, og først og fremst med tanke på egen bruk. Når det gjelder campingbilen har også Es ektefelle bidratt vesentlig. Omkostningene ved å sette disse kjøretøyene i stand har ikke vært belastet foretaket. Etter denne sides syn er således oppgjørene fra L og Nordea Finans AS ikke å betrakte som skatte- og avgiftspliktig omsetning i foretaket, eller fordel vunnet ved arbeid el/er kapital. I sum innebærer dette at skatte- og avgiftspliktig bruttoomsetning for 2006 reduseres med kr ,- mens tilsvarende for 2007 er en reduksjon på kr ,-. Idet motorsporten anses som hobby, må det også være riktig at sponsorinntekter med kr. 29,500,- for 2007 trekkes ut av omsetningen. Det bemerkes for øvrig her det klart urimelige i at kostnader til rallybil kr ,- tilbakeføres av Skatteetaten, uten at man samtidig også tilbakefører sponsorinntektene. Hva som var fakturert i 2007 er uten betydning for hvorvidt det regnskapsmessig har forholdt seg med sponsorinntekten. Det blir inkonsekvent av Skatteetaten å argumentere på den ene side for at motorsport er hobbyvirksomhet, men på den annen side ikke trekke ut sponsorinntekten når den klart er relatert til motorsport. Når det gjelder innbetalingene fra NMK Hålogaland, har en ikke klart å skaffe bilagene fra klubben. Fra denne side vil en kunne akseptere at disse betraktes som lønn/styrehonorar, men ikke som virksomhetsinntekt. Klager har ikke hatt noe annet oppdrag for klubben enn styreverv. Til spørsmålet om tilleggsskatt og tilleggsavgift bemerkes at disse er ilagt med hhv 60 % og 50 % av de skjønnsmessig fastsatte beløp, idet Skatteetaten er av den formening at det i relasjon til skatten er utvist grov uaktsomhet og/eller forsett, mens det i relasjon til merverdiavgiften bare er utvist simpel uaktsomhet. Det erkjennes fra denne side at en del innskudd fra bankkonto i 2006 gjelder omsetning som skulle vært medtatt i næringsoppgave og omsetningsoppgaver for dette år. Klager har imidlertid i stedet henført store deler av dette til For 2007 er det snakk om et fåtall transaksjoner som er henført til samme år. De største postene for begge år er imidlertid knyttet til private forhold, hvor klager ikke har vært i tvil om at dette ikke var skatte- og avgiftspliktig omsetning. For øvrig kan opplyses at klager frem til begynnelsen av 2006 hadde Consis som regnskapsfører. En periode sommeren 2006 forsøkte han å føre regnskapet selv, før han innså at han ikke hadde tilstrekkelig med kunnskap og tid til å gjøre 8

9 det. Fra slutten av 2006 engasjerte han derfor A til å. forestå regnskapsførselen. Det er således ikke grunnlag for å anta at E har utvist grov uaktsomhet/forsett med hensyn til skatte- og avgiftsunndragelse. Skattekontorets bemerkninger til klagen Ad. Klagens pkt 1 Skjønn utgående merverdiavgift Klagers advokat fremholder i sin klage at Klager er ansatt på heltid i C Transport AS. Ved siden av dette har han utført montasje av garasjeporter og reparasjon av biler og snøscootere. Videre at det har forekommet en sammenblanding av hans private økonomi og enkeltpersonforetakets. Således hevdes at bevegelsene på klagers bankkonto kan skyldes andre forhold enn omsetning. Eksempelvis lån, utlegg, salg av eiendeler og vederlag for annet enn omsetning. Når regnskapet er mangelfullt kan man vanskelig legge vekt på dette. Det nevnes leie av garasjeplass kr inkl merverdiavgift og innbetalinger vedrørende strøm til campingvogn kr inkl merverdiavgift, se dok 1, vedlegg 2. Det er også tatt med at Klager har hatt en del utlegg for flere innen motorsport miljøet i 2006 og De nevnte personer F, G og H utgjør til sammen kr inkl merverdiavgift. Ut fra rapportens (dok 1) vedlegg 2 og 3 er ovennevnte innbetalinger til sammen kr inkl merverdiavgift. I vedtaket er det tatt med uforklarte bankinnskudd for: 2006 kr og 2007 kr Det er for begge år gjort fradrag for omsetning som feilaktig kan være tatt med to ganger, med henholdsvis kr og kr Skattekontoret har således tatt høyde for at det kan være innbetalinger som ikke er omsetning. Det er hevdet at innkjøp av bildeler ikke er tatt med som motpost. Inngående merverdiavgift må dokumenteres ved bilag, jfr merverdiavgiftsloven første ledd. Videre har skattekontoret skjønnsmessig antatt inngående merverdiavgift til kr for 6. termin Omsetningen av brukte biler og campingbiler er ikke omfattet av avgiftsplikten og er således ikke medtatt som avgiftspliktig omsetning. 9

10 Innbetalingene fra NMK Hålogaland fremholdes av klagers advokat å være lønn/styrehonorar uten at dette kan dokumenteres ved bilag. I dok 1, vedlegg 2 er disse utbetalinger til sammen kr inkl merverdiavgift. Selv om dette hevdes å være lønn/styrehonorar må dokumentasjon fremlegges om skatteetaten skal vurdere disse inntekter. Den påståtte reduksjon av avgiftspliktig omsetningen kan ikke aksepteres. Konklusjon: Etterberegningen vedrørende utgående merverdiavgift fastholdes. Ad. Klagens pkt 2 Tilleggsavgiften Klager er uenig i ileggelelsen av 50% tilleggsavgift. Det anføres videre at noe av etterberegningen skyldes periodiseringsfeil, og at BM en periode i 2006 forsøkte å føre regnskapet selv, hvoretter han innså at han ikke hadde kunnskap eller tid til å gjøre det. Det er ikke unnskyldelig at man selv ikke har kunnskaper nok til å føre regnskap eller om engasjert regnskapsfører har gjort feil, jfr merverdiavgiftsloven 21-3, annet ledd. I denne saken er regnskapet mangelfullt, det er omsetning som ikke er bokført, hvilket også har medført oppgavedifferanser noe som også er anført i vedtaket, dok 8, pkt 3. Skattekontoret har lagt til grunn at det er utvist simpel uaktsomhet. Det er også avdekket ved kontroll mot næringsoppgaven at klager har unnlatt å innberette omsetning. Den avgiftspliktig har plikt til å sette seg inn i de regler som gjelder på merverdiavgiftens område. Manglende kunnskap om regelverket anses uaktsomt og så vidt klanderverdig at det må reageres med tilleggsavgift. De objektive og subjektive vilkår er overtrådt med klar sannsynlighetsovervekt Konklusjon Ilagt tilleggsavgift fastholdes. 10

11 Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår at det fattes slik v e d t a k: Den påklagede etterberegning stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer Rivedal, Langballe, Ongre, Kloster og Nordkvist har alle sluttet seg til skattekontorets innstilling V e d t a k: Som innstilt. 11

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen

Ekstraordinær lagdommer. Ankende part Leif Haugo Advokat Tor Jacob Aabelvik. Ankemotpart Finansdepartementet Advokat Sin Kristin Kristiansen S BORGARTING LAGMANNSRETT I.]~ Avsagt: 26.04.2006 Saksnr.: Dommere: 05-036995AS1-BORG/O1 Lagdommer Lagdommer Ekstraordinær lagdommer Tone Aasgaard Mette Jenssen Svein Dahl Ankende part Leif Haugo Advokat

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 25.09.2013 i Borgarting lagmannsrett 12-207392ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Elizabeth Baumann Hedda Remen Ingvild Mestad Ankende part Skatt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2011 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2011

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil

Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Rådgivning og annen bistand innenfor skatte- og avgiftsretten: Revisors ansvar for feil Artikkelen er forfattet av: Advokat (H) Erik v. Hirsch Advokatfirmaet Wiersholm Advokat Tone Kaarbø Advokatfirmaet

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.06.2014 i Oslo tingrett, 12-135791TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Kildeskatt på utbytte i 2001 og tilleggsskatt Transocean Offshore

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlige direkte anskaffelser av snøkanonanlegg med tilhørende trase og vannreservoar. Klagenemnda fant at innklagede oppfyller vilkårene

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Rt-1999-408 (94-99)

Rt-1999-408 (94-99) <noscript>ncit: 31:11</noscript> Side 1 av 15 Rt-1999-408 (94-99) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-03-23 PUBLISERT: Rt-1999-408 (94-99) STIKKORD: Pengekravsrett. Kjøpsrett. Eiendomsmegleransvar. Hevning. Reklamasjon. SAMMENDRAG:

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Rt-1980-173 Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER HØYESTERETTSKONTOR Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER Sak nr. 2015/545, sivil sak, anke over dom: Øystein Svendsen mfl. mot Georg Martin Vindheim Sak nr.

Detaljer

Prosesskrift til Oslo tingrett

Prosesskrift til Oslo tingrett 1 av 23 Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo, 07. juli 2015 Sak nr: Saksøker: 13-103486TVI-OTIR/07 Advokatfirmaet Østberg AS Postboks 7047 St. Olavs plass 0130

Detaljer