KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA"

Transkript

1 KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder: Stikkord: Tilleggsavgift, 40 %, som følge av etterberegning av inngående og utgående merverdiavgift. Påklaget beløp utgjør Tilleggsavgift Bransje: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning Mval.: 21-3 (1) Skatteetaten.no: Tilleggsavgift og andre reaksjoner 0

2 Innstillingsdato: 24. mai 2016 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 30. juni 2016 i sak KMVA Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA, ble stiftet Selskapet ble registrert i Enhetsregisteret med næringskode : "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning" og kode 2100: "Private aksjeselskaper mv". Formålet er angitt til "Drive bedriftsrådgivning, bistand med bedriftsetablering, kjøp og salg av bedrifter og rådgivning innen skattespørsmål og finansiering. Utleie av personell". Selskapet har 6 ansatte og leier ut personell til Selskap 1. På bakgrunn av bokettersyn for perioden til , jf. bokettersynsrapport av , samt etterfølgende korrespondanse, fattet skattekontoret den vedtak om etterberegning av netto merverdiavgift med tilsammen kr Det ble også ilagt tilleggsavgift med en sats på 40 %. Dette utgjorde et beløp på kr Det er beregnet renter med kr Samlet etterberegning var kr Det vises til vedtaket. Avgiftspliktige har sendt inn klage datert Klagen gjaldt den etterberegnede avgiften som ble påstått å være for høy. Som en følge av dette mente klager også at beregningsgrunnlaget for tilleggsavgiften var satt for høyt og at både beregningsgrunnlaget og satsen måtte reduseres. Etter avtale med skattekontoret sendte klager den inn en ytterligere klage der etterberegnet avgift likevel ble akseptert, men der valg av sats på tilleggsavgiften ble påklaget. Det var advokat A ved Selskap 2 som sendte inn denne på vegne av klager. Påklaget beløp utgjør kr og er fordelt slik på terminer: 1

3 Termin Påklaget tilleggsavgift Sum Klagefristen er overholdt. Saken er ikke innbrakt for domstolene eller sendt påtalemyndigheten. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. Dokument Dato nr. 1 Varsel om kontroll rapportkrav Rapport om kontroll Varsel om endringssak skattekontor Tilsvar Oversendelse av vedtak endring u/klage skattekontor Fastsettelse flere terminer (OG30-SE) Foreløpig klage Svar til foreløpig klage Svar på spørsmål til vedtaket Klage på vedtak Stegsinformasjon innsending omsetningsoppgaver 12 KMVA KMVA KMVA KMVA Kommentarer til innstillingen Vedlegg til kommentarer 18 KMVA KMVA Posteringer på 2710 for 2012 Klagen gjelder 1. Tilleggsavgift 1. termin 2012 til 5. termin Klager aksepterer at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er til stede, men viser til at bestemmelsen er en kan-bestemmelse og ber om at tilleggsavgiften for 1. termin 2012 til 5. termin 2014 reduseres til et minimum. 2

4 2. Tilleggsavgift Subsidiært bes det om at tilleggsavgiften for 2012 frafalles eller reduseres til 5%. 1. Tilleggsavgift 1. termin 2012 til 5. termin Sakens faktum Klager AS med org. nr. xxx xxx xxx MVA, ble i perioden januar-mars 2015 undergitt stikkprøvekontroll av innlevert regnskapsmateriell vedrørende merverdiavgiften. Kontrollen ble innledet med varsel om kontroll datert I kontrollrapporten fremgår at selskapet i perioden 1. termin 2012 til 4. termin 2014 hadde unnlatt å sende inn omsetningsoppgaver innen oppgavefristene og at skattekontorets skjønnsfastsettinger av disse terminene ikke stemte med selskapets regnskaper. For året 2012 sendte selskapet inn korreksjonsoppgaver i slutten av juni Disse ble postert av skattekontoret. Den etterfølgende kontrollen avdekket at posteringene ikke stemte med selskapets regnskap. For perioden 2013 til 4. termin 2014 sendte selskapet inn korreksjonsoppgaver den Dette var etter at skattekontoret hadde varslet om kontroll, og oppgavene ble dermed ikke godkjent. Oppgaven for 5. termin 2014 ble sendt inn , og ble godkjent og postert av skattekontoret. Under kontrollen ble det påvist følgende differanser mellom fastsatt/postert merverdiavgift og bokført merverdiavgift: Hele regnskapsåret 2012 Fastsatt Bokført Differanse Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Merverdiavgift å betale Hele regnskapsåret 2013 Fastsatt Bokført Differanse Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Merverdiavgift å betale Terminene 1-5/2014 Fastsatt Bokført Differanse Utgående merverdiavgift Inngående merverdiavgift Merverdiavgift å betale Differansene beløp seg til totalt kr

5 Differansen ble i skattekontorets vedtak datert ansett som avgiftspliktig etter mval. 3-1 jf (1). Dette medførte korrigering av merverdiavgiften i samsvar med nevnte funn. Klager ble også ilagt tilleggsavgift med en sats på 40 %. 1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Skattekontorets vedtak er datert Fra vedtakets punkt 3 som gjelder tilleggsavgiften gjengis: "Vedrørende rapportens punkt 6 Differanse mellom fastsatt og bokført merverdiavgift Skattekontoret anser det som klart sannsynlig at selskapet, ved de forhold som er omtalt i rapportens punkt 6 og i vedtaket ovenfor, har unnlatt å innberette til sammen kr på omsetningsoppgaver i perioden termin 2014, i strid med regelverket om innberetning av merverdiavgift iht. merverdiavgiftsloven 15-1, med det resultat at staten har eller kunne blitt påført tap. Skattyter anfører at staten ikke har eller kunne blitt påført tap ettersom det er foretatt en korrekt beregning og innbetaling av merverdiavgift med til sammen kr , i god tid før kontrollen fant sted. Skattyter viser til regnskapet hvor det i hele perioden termin i 2014 er bokført betalbar merverdiavgift med kr , mens det i den samme periode er innbetalt merverdiavgift med kr Det vises videre til at skattyters innbetalinger av merverdiavgift er kr høyere enn de fastsettelser av merverdiavgift som er oppført i rapportens punkt 6 for perioden termin 2014, og at alle innbetalinger i denne perioden inkludert beløpet kr , er innbetalt merverdiavgift som er skyldig iht. regnskapet. Skattekontoret kan ikke se at det er relevant å behandle en slik anførsel ved vurdering av vilkåret "har eller kunne ha påført staten tap", ettersom overtredelse anses skjedd når omsetningsoppgaven er registrert i merverdiavgiftssystemet. Skattekontoret bemerker imidlertid, som nevnt ovenfor, at merverdiavgiftsloven 21-3 er en "kan" bestemmelse. Dette innebærer at selv om både de objektive og de subjektive vilkår er oppfylt, så må en likevel vurdere konkret om forholdet er så vidt klanderverdig at tilleggsavgift er på sin plass. Det vil i den forbindelse være relevant å vurdere skattyters ovennevnte anførsler. Skattekontoret viser til Skattedirektoratets reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift datert , hvor det uttales følgende om frivillig retting: "Tilleggsavgift skal ikke ilegges når feil i tidligere innsendt omsetningsoppgave rettes av avgiftssubjektet selv, og rettingen skjer uten at avgiftssubjektet hadde grunn til å regne med at forholdet ville ha blitt oppdaget av avgiftsmyndighetene ved kontroll eller lignende." Det vises videre til Merverdiavgiftshåndboken (11. utgave 2015) side 960, hvor det uttales følgende om frivillig retting: "Det er praksis for at tilleggsavgift unnlates brukt i de tilfeller hvor avgiftssubjektet selv tar initiativ til å rette opp feil på tidligere terminer. Når slik retting skjer uten at dette er initiert av kontrolltiltak, har det ikke vært ansett hensiktsmessig å benytte tilleggsavgift." 4

6 Skattekontoret bemerker at skattyter ble varslet om kontroll i brev fra skattekontoret datert , og at innbetaling av merverdiavgift etter dette tidspunktet vil anses som initiert av kontrolltiltak. Skattekontoret har dokumentasjon på at skattyter i 2015 har innbetalt skyldig merverdiavgift med til sammen kr som har gått til dekning av merverdiavgift for 6. termin 2013 samt for 1., 4., 5. og 6. termin Skattyter legger etter dette til grunn at skattyter ikke har betalt endringsbeløpet som denne saken gjelder, kr , før varsel om kontroll. Dette innebærer at tilleggsavgift ikke kan unnlates som følge av frivillig retting. Skattyters anførsler fører etter dette ikke frem. Skattekontoret kan for øvrig ikke se at det ved vurderingen av om tilleggsavgift skal ilegges, kan legges vekt på personlige forhold som stram likviditet, innsendelse av omsetningsoppgaver før mottak av bokettersynsrapport og tap av ektefelle i Skattekontoret kan heller ikke se at det ellers foreligger unnskyldelige forhold som tilsier at tilleggsavgift ikke skal ilegges i dette tilfellet. I forhold til det subjektive vilkåret bemerker skattekontoret at enhver som driver virksomhet plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for beregning av avgift for sin egen virksomhet. Det å opptre aktsomt og lojalt, og bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og også å gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen, er plikter som fremkommer helt klart og tydelig i merverdiavgiftsloven Plikten til å levere korrekte omsetningsoppgaver innen oppgavefristen er helt sentralt for næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet. I denne saken driver daglig leder og styreformann i tillegg et regnskapskontor. Skattekontoret legger således til grunn at vedkommende har tilstrekkelig kjennskap til regelverket og måtte forstå at de mangelfulle og uriktige omsetningsoppgavene kunne medføre avgiftstap for staten. Overtredelsen har videre pågått over flere år. Skattekontoret finner etter dette at overtredelsen er kvalifisert klanderverdig og at avgiftssubjektet er sterkt å bebreide for den manglende aktsomheten. Det foreligger således grov uaktsomhet. Dette anses bevist utover enhver rimelig tvil. I tråd med Skattedirektoratets retningslinjer av ilegges tilleggsavgift med 40 %." 1.3 Klagers innsigelser Klager har sendt inn to klagebrev. De er daterte den og den På bakgrunn av innholdet i det nyeste klagebrevet ses det i det følgende bort fra klagen som er datert Når vi i det følgende henviser til "klagen" vil dette gjelde brevet som er datert Klager peker på at selskapet i en periode har vært på etterskudd med innsending av omsetningsoppgaver, og at skattekontoret har skjønnsfastsatt merverdiavgiften for 2012, 2013 og 1. til 4. termin I forbindelse med disse skjønnsfastsettingene ble det ilagt totalt kr i tilleggsavgift. 5

7 Skattekontorets ettersyn har vist at de tidligere skjønnsfastsettelsene var for lave, og at differansen mellom fastsettelser/posteringer og bokført merverdiavgift var kr Det pekes på at skattekontoret under sin kontroll har unnlatt å ta hensyn til klagers korrekte, men for sent innleverte oppgaver for 2013 og Klager gjør prinsipalt gjeldende at tilleggsavgiften i vedtak av ikke settes høyere enn 5 %. Fra klagen hitsettes: "Merverdiavgiftslovens 21-3 er en KAN bestemmelse. Avgiftsmyndighetene kan derfor unnlate å reagere med tilleggsavgift, selv om vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er tilstede. Videre kan avgiftsmyndighetene fravike de føringer som fremgår av retningslinjene, når dette er påkrevd med grunnlag i individuelle forhold. Praksis viser at myndighetene må foreta en konkret vurdering av om den aktuelle overtredelse er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass. Dernest må valg av sats foretas. I denne sammenheng er det viktig å ha med seg hensikten bak reglene om tilleggsavgift, som primært er å sikre at avgiftssubjektene foretar en korrekt beregning og innberetning av avgiften. Tilleggsavgiften skal fungere som riset bak speilet. Og her må sakens faktum som sådan vurderes. Vi bestrider ikke at det er gjort feil men vi synes sakens faktum og historikk viser at den feil som er gjort ikke skal ilegges 40 % tilleggsavgift. Nedenfor presenteres saken slik vi vurderer sakens hendelser. Faktum viser at selskapets regnskap bortsett fra differansen i inngående avgift pålydende for 2012 har vært korrekt ført både i 2013 og Regnskapet har også vær ajour i hele perioden, det vises her til tidligere innsendt logg. Selskapet har ikke uteholdt omsetning, selskapet har ikke sendt oppgaver inneholdende feil, selskapet har ikke sendt null oppgaver hvor det etterpå viser seg at det her skulle vært rapport omsetning. Selskapet har i en periode med utfordrende likviditet unnlatt å sende inn oppgaver selvsagt ikke riktig, men faktum viser at selskapet hele tiden hadde et ajourført og riktig regnskap. Selskapet hadde aldri noen intensjon/tanke om å undra avgift fra staten selskapet trengte bare noe mer tid, for å løse sine betalingsutforinger, og i denne sammenheng avventet man med innsending av betalingsoppgaver. Faktum i saken viser nettopp at selskapet aldri mente å unndra moms fra staten, jfr hva som skjedde for Selskapet hadde her fortløpende mottatt fastsettelser hvor betalbar moms utgjorde kr Selskapet sendte inn oppgavene for 2012 i juni 2013 betalbar moms økte til kr Oppgavene ble postert, slik at de da erstattet fastsettelsene. All moms + renter og tilleggsavgift ble deretter betalt. Selskapet hadde en klar intensjon om at oppgavene for 2013 og 2014 også ville bli sendt inn, noe de også ble det var bare et spørsmål om tid. I mellomtiden før oppgavene frivillig 6

8 sendes inn mottas Skatt x sitt varsel om bokettersyn datert 2. desember Oppgavene for 2013 og 2014 ble sendt januar Bokettersynet fant ingen feil vedr selskapets oppgaver og regnskap for 2013 og Ikke en eneste faktura var feilaktig fradragsført. Tallene i oppgavene som ble sendt inn januar 2015 legges til grunn uten noen form for korreksjon vedr materiell moms dog ilegges 40% tilleggsavgift. Realiteten i denne saken, som vi ønsker å få frem til Skatt x er at Selskapet via sin handlemåte utelukkende har forsøkt å kjøpe seg litt tid i en vanskelig økonomisk situasjon selskapet har ikke ment å unndra avgift ved å underrapportere egen avgiftspliktig omsetning eller fradragsføre inngående avgift som ikke er fradragsberettiget. Vi mener disse realiteter skiller vår sak, fra mengden av saker fra praksis hvor det i vinningshensikt er uteholdt omsetning enten ved innsendelse av feilaktige nulloppgaver eller ved innsending av oppgaver hvor deler av omsetningen er utelatt dette er en helt sentral forskjell som etter vår mening er avgjørende ved valg av sats for tilleggsavgift. Selskapet sin adferd har vært særdeles klønete og uheldig like fullt er det mulig å forstå adferden når vi ser på hva som skjedde for 2012 faktum viser at selskapet her fikk en betalingsutsettelse, dette fordi fastsettelsene var lavere enn tallene som fremgikk av oppgavene som frivillig ble levert juni 2013 som er måneder før varsel om bokettersyn ble mottatt desember Betalingsutsettelsen kostet kr i hva som er opplyst å være tilleggsavgift, samt renter pålydende kr , jfr det mottatte terminsammendraget. Når likviditeten er presset så kan dette være en billig pris å betale for å overholde sine øvrige betalingsforpliktelser. Selskapets unnlatelse av sende inn oppgaver medførte en uberettiget kreditt, herunder er det ingen tvil, men dette medførte igjen at andre kreditorer kunne få oppgjør og når utestående forpliktelser var tatt hånd om, og selskapet igjen hadde likvide midler ble oppgavene for 2012 sendt inn. Dette var også planen for 2013 og Helt klart ikke riktig men selskapet følte ikke de hadde så mange andre valg, og valgte derfor på denne måten å kjøpe seg tid. Dersom selskapet hadde hatt til hensikt å unndra seg avgift, så er ikke løsningen å unnlate å sende oppgaver, men heller å sende oppgaver med mindre betalbar moms enn hva tallene viser. På denne måten tiltrekker man seg ikke Skatt x sin oppmerksomhet. Ved å unnlate å sende oppgaver så går alarmen hos Skatt x det er ingen bedre måte å tiltrekke seg avgiftsmyndighetenes oppmerksomhet på, enn å unnlate å sende oppgaver. Da vil virksomheten etter hvert motta fastsettelser med den risiko/usikkerhet som dette medfører vedr betalbar moms. Praksis viser dessuten at avgiftsmyndighetene etter en periode med fastsettelser nesten alltid tar kontroll hos virksomheten. Selskapets adferd har derfor som nevnt vært klønete, men det er ingenting i sakens historikk selskapets betalingshistorikk og det gjennomførte bokettersyn som gir grunn til å mene at skyldig moms ikke ville bli betalt til staten. Samtlige fastsettelser er betalt på forfall regnskapet har hele tiden vært korrekt og ajour oppgavene for 2012 ble sendt inn. 7

9 Vi er ikke sikre på at 40% tilleggsavgift er den rette reaksjonen mot et selskap som egentlig bare har gjort alt hva som er mulig for å kunne overholde sine totale betalingsforpliktelser selskapet trodde de via sin handlemåte kunne kjøpe seg litt tid, dog uten å ha noen tanker om unndra moms fra staten da ville de naturligvis valgt en annen fremgangsmåte, som for eksempel sende inn feilaktige oppgaver. I denne sammenheng mener vi Skatt x bør se hen til tilleggsavgiften ilagt fastsettelsene på hhv kr for 2013, kr for 2014 og for Det er nærliggende å tenke at dette er tilstrekkelig straffereaksjon for å ivareta de hensyn som ligger bak reglene om tilleggsavgift. Bokettersynet med utgangspunkt i riktig bokført og ajourført regnskap viser en differanse mellom fastsettelsene og realitet på kr Vår påstand er at det ikke er riktig å ilegge 40 tilleggsavgift på dette forholdet. Varsel om ettersyn er datert 2. desember januar mottar Skatt x aktuelle oppgaver for 2013 og Oppgavene er korrekte bokettersynet med de kontroller som er utført finner ingen materielle feil i avgiftshåndteringen til selskapet. Skatt x er i sin fulle rett til å se bort ifra de innsendte og korrekte oppgavene men Skatt x er også i sin fulle rett til å ikke ilegge 40% tilleggsavgift. I denne konkrete saken synes det verken rettslig riktig eller nødvendig at Skatt x skal legge ytterligere stener til byrden i form av 40% tilleggsavgift. Etter vår mening viser relevant og sammenlignbar praksis fra Klagenemnda at det ved uteholdt omsetning ilegges forskjellig sats tilleggsavgift. Mer om dette nedenfor. Fra Merverdiavgiftshåndboken finner vi følgende eksempel KMVA 3951 av 8. mars Avgiftspliktige (en fylkeskommune) tok kontakt med fylkesskattekontoret, og fikk til svar at den virksomhet som ble drevet måtte anses som avgiftspliktig. På tross av dette fortsatte fylkeskommunen å unnlate å beregne avgift, da den etter det opplyste ventet på svar fra Finansdepartementet vedrørende avgiftsspørsmålet. Skattedirektoratet viste til at fylkesskattekontoret avgjør avgiftsspørsmål i første instans, og den næringsdrivende plikter å følge de svar han får. Fylkesskattekontorets beslutninger gis ikke oppsettende virkning, med mindre det treffes et særskilt vedtak om dette. Avgiftspliktige som offentlig instans burde vite dette. Klagenemnda sa seg enig i at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift var til stede, og ut fra sakens spesielle omstendigheter ble satsen på 10 % ansett som rimelig. Avgiftssubjektet unnlater her å registrere seg, og da følgelig også å sende inn oppgaver dette på tross av direkte veiledning. Hvem som er mest å klandre av dette subjektet og selskapet i vår sak er ikke godt å si, men vi holder en knapp på den offentlige fylkeskommunen. Når det ilegges 10% tilleggsavgift ut fra spesielle omstendigheter i denne saken, så kan også det gjøres i vår sak. Dagens retningslinjer kan fravikes når dette begrunnes i individuelle forhold. Vår sak omhandler unnlatelse av å sende inn oppgaver, ikke for å unndra avgift, men bare for å få litt tid. Regnskapet er perfekt og ajour, ilagte fastsettelser er betalt ilagte fastsettelser er ilagt kr i tilleggsavgift, som også er betalt. Virksomheten Klager AS har fått tilstrekkelig straff virksomheten har allerede måtte betale en dyr lærepenge for sin uheldige adferd. Hensynene bak tilleggsavgiften blir ikke ytterligere ivaretatt ved å ilegge 8

10 40% tilleggsavgift i ettersynet som da medfører at forholdet vedr manglende innsendte oppgaver reelt ilegges kr kr = kroner i tilleggsavgift. Denne straffen står etter vår mening ikke i stil med overtredelsen. I alle fall ikke når vi hensyntar at regnskapet hele tiden var riktig og ajour og at det bare var et tidsspørsmål før omsetningsoppgavene ble sendt inn, jfr hva som skjedde ved oppgavene for Skatt x kan ikke uten videre legge til grunn at oppgavene for 2013 og 2014 ikke ville blitt innsendt om det ikke var blitt varslet om ettersyn. Sakens faktum viser at oppgavene/grunnlaget hele tiden var klart men likviditeten medførte en unnlatelse. Det er flere saker fra praksis hvor det fremgår at det var galt av avgiftsmyndighetene å beregne tilleggsavgiften på grunnlag/med utgangspunkt i at en fremtidig hendelse ikke ville skjedd enten det handler om retting av egen feilaktige fradragsføring eller andre forhold. Uskyldpresumsjonen i EMK og alminnelige forholdsmessighetsbetraktninger medfører at det må foretas en vanlig bevisvurdering i forhold til om selskapet ville korrigert den foreliggende feilen. På bakgrunn av hendelsesforløpet hva gjelder oppgavene for 2012 så er det nærliggende å legge til grunn at oppgavene for 2013 og 2014 også ville blitt sendt inn frivillig og om man også hensyntar det faktum at oppgavene faktisk ble sendt inn, og at de var helt korrekte, så er det etter vår mening mye større sannsynlighet for at oppgavene for 2013 og 2014 ville blitt sent inn uavhengig av varsel om etterberegning, enn at de ikke ville blitt sendt inn. Dersom oppgavene var sendt inn før varsel ville vi fått en ganske annen sanksjon. Etter vår mening, jfr også praksis, så ville da riktig reaksjon vært forhøyet utgående avgift etter Mval 21-2, hvor det fremgår at forhøyelse kan foretas inntil 3 år etter utløpet av vedkommende termin. Vi ser likevel at det kan være riktig med en symbolsk tilleggsavgift også i ettersynet men etter vår mening bør ikke denne settes høyere enn 5% - noe som da medfører en samlet tilleggsavgift i saken vedr fastsettelsene og ettersynet på kr ,-. Dette beløpet synes mer enn høyt nok til å ilegge virksomheten en tilstrekkelig straff, samt ivareta hensynene bak reglene om tilleggsavgiften. Praksis inneholder en stor mengde saker vedr uteholdt omsetning hvor de aller fleste omhandler null oppgaver og oppgaver hvor det innberettet for lite betalbar moms i den hensikt å unndra avgift. Vi har ikke funnet noen saker fra praksis, hvor regnskapet hele tiden er riktig og ajour og hvor korrekte oppgaver etter hvert er sendt til avgiftsmyndighetene. Skatt x er derfor ikke bundet av langvarig praksis fra tilsvarende saker i sitt valg av sats. Nedenfor vises til noen få saker som vi synes det kan være relevant å vurdere vår sak opp mot. Vi kunne vist til mange flere saker men føringene fra praksis er skiftende og ingen saker ligner helt på vår, en lengre opplisting av saker ville således ikke klargjort rettskilde bildet - til slutt ville derfor Skatt x uansett stått relativt fritt i sitt valg. KMVA : Skattekontoret purret på manglende innlevert oppgave for 6. termin 2010 i brev av Avgiftspliktige leverte nulloppgave den og skattekontoret varslet oppgavekontroll i brev av Korrigert oppgave ble innlevert den og er i samsvar med regnskapet. Den korrigerte oppgaven ble avvist som følge av at kontroll allerede var varslet. Skattekontoret fattet den 20. mai 2011 vedtak om etterberegning av avgift med til sammen kr for 6. termin 2010 som følge av differanse mellom regnskap og innlevert omsetningsoppgave. Det ble ilagt 20 % tilleggsavgift i saken. 9

11 En av mange saker med bevisst feilaktig nulloppgave, som korrigeres etter avgiftsmyndighetene kommer på banen. Som nevnt er innsending av bevisst feilaktig nulloppgave betraktelig mer klanderverdig enn å unnlate å sende oppgave. KMVA : Kontroll avdekket at selskapet har hatt vesentlig større omsetning enn hva som ble innberettet i omsetningsoppgavene for 2012 og hva som ble fastsatt ved skjønn for Selskapet har under kontrollen sendt inn et korrigert regnskap for 2012, og senere også et regnskap for De innsendte regnskapene viser at omsetning og kostnader er vesentlig høyere enn tidligere oppgitt for 2012 og fastsatt for Selskapet har dermed bekreftet at tidligere innsendte oppgaver for 2012 og fastsatt skjønn for 2013 ikke er riktige. Selskapet hadde ført regnskap for 2012 men dette viste uriktig resultat idet store deler av omsetningen var uteholdt fra regnskapet. For 2013 var det ikke ført regnskap da kontrollen ble varslet. Innehaver har benyttet en betalingsterminal ved kontante oppgjør som har ført til at omsetningen er gått inn på hans private konto i stedet for til selskapets konto. På denne måten har han kunnet holde store deler av omsetningen utenfor selskapet og dets regnskap. Han må ha visst at regnskapet ikke er riktig, men har likevel sendt inn omsetningsoppgaver for 2012 basert på dette regnskapet. For 2013 er det ikke sendt inn omsetningsoppgaver i det hele tatt til tross for at selskapet har hatt store inntekter også dette året. I denne saken ilegges 60 % tilleggsavgift men her er det så mange skjerpende omstendigheter, se våre understrekninger at det av denne grunn virker svært urimelig om vår sak skal ilegges 40%, som da på et vis plasserer vår sak på samme nivå som denne saken hvor det i realiteten foreligger flere straffbare forhold. KMVA : Den ble det varslet om kontroll av virksomhetens merverdiavgift og skattepliktige inntekt for årene Gjennom kontrollen ble det avdekket at klager hadde unnlatt å oppgi avgiftspliktig omsetning med betydelige beløp, enten ved å oppgi kr 0 på innsendte omsetningsoppgaver eller ved å unnlate å sende inn omsetningsoppgaver. Med unntak av 1. og 2. termin 2008 har virksomheten ikke vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det ble videre avdekket at det ikke var ført regnskap. Etterberegnet utgående merverdiavgift utgjorde totalt kr Realiten i denne saken er at de aktuelle virksomhetene ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret i perioden 2008 (unntatt 1. termin for Klager A og termin for Klager B), 2009, 2010, 2011 og 2012 til tross for at det er utøvd avgiftspliktig virksomhet i hele perioden. Avgiftsgrunnlaget for hovedvirksomheten B er fastsatt i samsvar med for sent innkomne omsetningsoppgaver for 1. og 2. termin Det ble imidlertid under bokettersynet påvist at virksomhetene har hatt omsetning knyttet til utøvelse av avgiftspliktig virksomhet som ikke fremgår av innsendte omsetningsoppgaver, og/eller som ikke er tilstrekkelig hensyntatt ved fastsettelse av opprinnelig skjønn. I denne saken ilegger ikke Skattekontoret tilleggsavgift dette på tross av at det i en lengre periode foreligger bevisst avgiftsunndragelse. Den manglende tilleggsavgift kommenteres kort av nemdas flertall uten at det påvirker resultatet i saken, mindretallet på 2 stadfester vedtaket uten kommentarer. Selskapet hadde over en periode på 5 år drevet avgiftspliktig virksomhet uten å være registrert, (dette skjer i etterkant av at selskapet var registrert for den samme aktiviteten), 10

12 videre viser regnskapet for perioden hvor registrering var på plass at selskapet har hatt avgiftspliktig omsetning som ikke er medtatt i oppgavene. Når denne saken ikke ilegges tilleggsavgift, uten at det er nærmere redegjort for hvorfor så kan ikke/- bør ikke Skatt x ilegge 40% tilleggsavgift i vår sak. Skatt x kan her utvise litt storsinn/- menneskelighet, Skatt x kan se hen til at fastsettelsene allerede er ilagt 30% tilleggsavgift, Skatt x kan se hen til at praksis gir muligheter for å unnlate tilleggsavgift, eller iallfall sette denne til et minimum, Skatt x kan benytte seg av at reglene om tilleggsavgift er «KAN» regel. Og i denne vurderingen så er det avgjørende å se at regnskapet har vært korrekt og ajour hele tiden dette i motsetning til nærmest alle andre saker hvor det er ilagt 40% tilleggsavgift. Her skal også Skatt x forholde seg til det faktum at oppgavene for 2012 ble innlevert, dog noe sendt men dette beviser/indikerer at så også ville skjedd for 2013 og Det er ikke utenkelig at oppgavene ville blitt levert i januar 2015, slik de faktisk ble, selv om det ikke var åpnet ettersyn hos selskapet. Vi ber derfor om at Skatt x etter en totalvurdering av sakens faktum reduserer tilleggsavgiften i ettersynet. Og vårt forslag er da at tilleggsavgiften settes til 5 %. Hvor det da samlet i saken ilegges tilleggsavgift pålydende kr " 1.4 Klagers merknader til innstillingen Skattekontoret mottok den merknader til innstillingen. Merknadene var innsendt av A ved Selskap 2 AS, og er som følger: - "Innstillingen synes balansert våre tanker og anførsler er greit presentert. - Vi understreker likevel igjen at det ikke foreligger noen forbrytersk hensikt i vår sak, jfr sammenlikningen med de sakene hvor næringsdrivende bevisst sender inn feilaktige oppgaver. Denne forskjellen synes ikke tilstrekkelig hensyntatt i valg av sats. Vi ber derfor Skattekontoret igjen merke seg denne forskjell i karakter mellom vår sak og saker vedr uteholdt omsetning, hvor den næringsdrivende vitterlig forsøker å unndra seg avgift. - Vi synes Skattekontorets vurdering i innstillingens side 11, 12,13 og 14 er svært streng vi opplever at enhver situasjon/faktum brukes på verst tenkelig måte mot den næringsdrivende. Når det gjelder det faktum at oppgavene ikke ble sendt inn i tide og det faktum at dette skyldes vanskelig likviditet, så synes det ikke som om Skattekontoret har forsøkt å se/forstå situasjonen fra den næringsdrivendes side. Dersom man i en gitt periode ikke har likvide midler å betale momsen med, så vil det ikke bedre situasjonen å sende inn korrekte betalingsoppgaver innen fristen innkreving driver en hard linje, og forsinkelsesrenten er høy. I en slik situasjon kan en feilaktig unnlatelse synes å avhjelpe på totalen. - Likevel skulle B naturligvis i en perfekt verden sendt inn oppgavene i tide på bakgrunn av sitt riktige og ajourførte regnskap, deretter skulle han opprettet kontakt med innkreving og fått til en avtale, som var til å leve med. Dog var det ikke gitt at dette ville blitt utfallet, B var redd for å bli slått konkurs, han følte også at han verken hadde tid eller overskudd til å gå i prosess med innkreving. Han valgte derfor å kjøpe seg noe tid, 11

13 fokusere på den daglige driften, for å bedre likviditeten dette syntes som den mest fornuftige løsningen midt oppi situasjonen. Så lenge regnskapet var korrekt og ajour, så kunne han sende inn oppgavene etter hvert som den økonomiske situasjonen bedret seg, jfr hva som ble gjort for Unnlatelsen har kostet B dyrt, tilleggsavgift er ilagt både på fastsettelsene og på bokettersynet. Han ilegges her i manges øyne en dobbelstraff. Skattekontoret må ikke i enhver situasjon anvende regelverket på en slik måte at den næringsdrivende straffes hardes mulig. Skattekontoret anfører at vi snakker om tilleggsavgift for uteholdt omsetning som kommer på toppen av tidligere fastsettelser. Skattekontoret kan betegne dette hvordan de vil. Faktum er likefult at skjønnsfastsettelsene på de enkelte terminer er ilagt 30% tilleggsavgift når etterfølgende innsendte omsetningsoppgaver naturligvis viser at det er en differanse mellom skjønnet/fastsettelsene og bokført regnskap for 2013 og 2014, så ilegges det 40% tilleggsavgift på differansen. Reelt blir dette urimelig dyrt for B, og det står ikke i forhold til den unnlatelsen som foreligger. Vi ber derfor Skatt x reflektere litt over dette forholdet. - Klagende part har ikke forsøkt å unndra seg avgift, klagende part trengte litt mer tid vår påstand er at alle oppgaver ville etter hvert blitt sendt inn. Dette faktum må Skatt x legge til grunn. - I denne sammenheng ønsker vi å vise til at vi i klagen argumenterte med at omsetningsoppgavene for 2013 og 2014 ville blitt sendt inn uavhengig av varsel om bokettersyn. Jfr våre tanker nederst på side 8 og øverst på side 9 i innstilingen. Faktum viser at korrekte oppgaver ble sendt inn ca 3 uker etter varsel om ettersyn var mottatt. Skatt x kan derfor ikke igjen uten videre legge til grunn det verst tenkelige scenario, Skatt x må etter vår mening ta høyde for at oppgavene basert på det korrekte og det ajourførte regnskapet ville blitt sendt inn uavhengig av varsel om ettersyn. Jfr hva som skjedde hva gjelder oppgavene for Vi kan ikke se av innstillingen at disse forholdene er nærmere vurdert, vi ber derfor om at Skatt x vurderer våre anførsler knyttet til dette før innstillingen sendes Klagenemnda videre ber vi om innsyn i Skattekontorets vurdering i denne sammenheng før innstillingen sendes nemnda." Resterende punkt i klagers merknader til innstillingen er inntatt under innstillingens punkt Skattekontorets vurdering av klagen I følge mval (1) kan tilleggsavgift ilegges med en sats på inntil 100 % ovenfor den som forsettlig eller uaktsomt overtrer merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av denne, og ved det har eller kunne ha påført staten tap. Klager har blitt ilagt 40 % tilleggsavgift fordi han, etter at skattekontoret fastsatte omsetningen ved skjønn, unnlot å innberette ytterligere kr i mva på omsetningsoppgavene for perioden 1. termin 2012 til 5. termin 2014, i strid med regelverket om innberetning av merverdiavgift, jf. mval. 15-1, med det resultat at staten har eller kunne blitt påført tap. 12

14 Det er ikke omstridt at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er til stede, vi viser til skattekontorets vedtak av og klagen av Spørsmålet det skal tas stilling til er om en likevel skal anvende adgangen til å unnlate å ilegge tilleggsavgift, jf. "kan" i ordlyden i mval Skattekontoret har gjennomgått saken på nytt, og kan ikke se at klager har kommet med nye anførsler eller opplysninger som tilsier at den ilagte tilleggsavgiften skal reduseres eller falle bort. Vi viser til vår begrunnelse i vedtaket og tilføyer ytterligere: I Skattedirektoratets Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift av , revidert , punkt 3.1 om adgangen til å unnlate å ilegge tilleggsavgift står det bl.a. at tilleggsavgift ikke tilsiktes anvendt ved enhver "uaktsom overtredelse". Det står videre at det må vurderes "om den aktuelle overtredelsen er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass". Det kan ses bort fra bagatellmessige feil hos det aktsomme og lojale avgiftssubjekt. Ut fra ordlyden i nevnte punkt er det den uaktsomme overtredelsen som kan vurderes unnlatt tilleggsavgift. Det samme gjelder ikke ved forsettlige overtredelser. I Merverdiavgiftshåndboken kapittel om unntak fra tilleggsavgift, står det at sentrale momenter i vurderingen av om tilleggsavgift kan unnlates er "den utviste skyld, størrelsen på det unndratte beløp og den konkrete fare for tap i den aktuelle sak". Skattekontoret vil etter dette knytte noen kommentarer til skyldspørsmålet. I klagen fremgår det at selskapet bevisst valgte å avvente innsending av betalingsoppgaver og at de gjennom betalingsutsettelsene har forsøkt å kjøpe seg litt tid. Skattekontoret er etter dette av den formening at klager ikke bare var fullt klar over at merverdiavgiftsloven ble overtrådt, men at dette også var nøye planlagt. At daglig leder og styreformann, som også har sendt inn oppgavene, selv driver et regnskapskontor, forsterker dette inntrykket. Skattekontoret mener at dette peker sterkt i retning av at overtredelsen var forsettlig, noe som igjen taler imot unnlatelse av å ilegge tilleggsavgift. Klager peker på at årsaken til overtredelsen var selskapets vanskelige økonomiske situasjon. Skattekontoret kan ikke se at overtredelsene av den grunn er mindre klanderverdige. Selskapet hadde flere muligheter og mange anledninger til å handle riktig, det kan i den sammenheng 13

15 nevnes som eksempel: innsending av oppgaver innenfor fristene, innsending av korrekte oppgaver, melding om uriktig skjønn og eventuelt også fremstøt for å få til en betalingsavtale for den korrekte merverdiavgiften. Det vises videre til at det aldri har vært intensjonen å unndra avgift, og at faktum for 2012 er et bevis for det ettersom det ble innsendt korreksjonsoppgaver som økt betalbar moms fra kr til kr , hvoretter all moms pluss renter og tilleggsavgift ble betalt. Til dette bemerker skattekontoret at det ikke er en forutsetning for å ilegge tilleggsavgift at det foreligger unndragelseshensikt. For øvrig bemerkes det at også korreksjonsoppgaven var uriktig, se tall fra rapport og vedtak. Dette til tross for at selskapet, ifølge eget utsagn, hele tiden satt med et korrekt og ajour regnskap. Når det gjelder viljen til å sende inn oppgavene for 2013 og 2014 vil vi vise til at oppgavene rent faktisk ikke ble sendt innen fristen og at det heller ikke ble gitt tilbakemelding til skattekontoret om at skjønnsfastsettelsene var uriktige. Vi kan etter dette ikke se at klagers henvisning til manglende intensjon om å unndra avgift kan ha noen særlig betydning i vurderingen av om tilleggsavgiften skal nedsettes. Selskapet viser til at det allerede er svart tilleggsavgift for skjønnsfastsettelsene og at det er nærliggende å tenke at dette er tilstrekkelig straffereaksjon for å ivareta de hensyn som ligger bak reglene om tilleggsavgift. Det blir også vist til at regnskapet var i orden. Det er ikke skattekontoret enig i. Vi snakker her om tilleggsavgift for uteholdt omsetning som kommer på toppen av de tidligere skjønnsfastsettelser. Selv om selskapets regnskap ble funnet å være i orden, kan det ikke være tilstrekkelig for å unnlate tilleggsavgift all den tid omsetningen faktisk ikke ble oppgitt i omsetningsoppgavene. Når det gjelder hva som er den korrekte satsen for tilleggsavgiften viser klager til at det ikke er lett å finne tilsvarende saker å sammenligne med, men viser til enkelte saker som omhandler uteholdt omsetning. Det er i alle sakene brukt forskjellig sats: KMVA 3951 av (10 %), KMVA (20 %), KMVA (60 %) og KMVA (ingen tilleggsavgift). Skattekontoret vil generelt si seg enig i at de sakene som klager viser til ikke kan sammenlignes med nærværende sak. Satsene er anvendt etter en konkret behandling av hver enkelt sak, og spriket i satsene viser også nødvendigheten av Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift som kom i Skattekontoret kan ikke se at disse sakene kan tas til inntekt for klagers syn. 14

16 At det i denne saken er anvendt en sats på 40 % synes helt riktig ut fra retningslinjene pkt. 4.2, der det går frem at det ved grov uaktsomhet og forsett skal anvendes sats på 40% eller 60 %. Det skal i valget av sats gjøres en totalvurdering av avgiftssubjektets forhold, herunder om det foreligger skjerpende omstendigheter. Av eksempler på forhold som i følge retningslinjene anses skjerpende kan nevnes at avgiftsunndragelsen er gjennomført på en planmessig måte og at det unndratte avgiftsbeløp er betydelig ut fra virksomhetens art og omfang. Vi har ovenfor i vår vurdering av overtredelsene vurdert disse om forsettlige, og at det også foreligger flere forhold som i henhold til retningslinjene anses som skjerpende. Etter skattekontorets oppfatning foreligger det ut fra retningslinjer og praksis ikke forhold som tilsier en reduksjon eller bortfall av ilagt tilleggsavgift. Skattekontoret opprettholder på denne bakgrunn ileggelsen av tilleggsavgift med 40 %, jf. mval første ledd. 1.6 Skattekontorets vurdering av klagers merknader til innstillingen Ut fra de opplysningene som ble gitt i klagen datert og i klagers merknader til skattekontorets innstilling den må det være bevist utover enhver rimelig tvil at klager handlet med forsett da han unnlot å opplyse om at skjønnsfastsettelsene for 2013 og 2014 var uriktige. Riktig sats for tilleggsavgift er da ifølge gjeldende retningslinjer 40 % eller 60 % vil bli kommentert særskilt under punkt 2. Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift gjelder fra 10. januar 2012, og er ment å sikre lik behandling og en mer enhetlig bruk av satsene. Et viktig mål med de nye retningslinjene er å få til en mer ensartet praksis idet de gamle retningslinjene har vært oppfattet som vanskelige å praktisere. De nye retningslinjene gjelder der tilleggsavgift er varslet etter 1. januar Med dette som bakteppe vil skattekontoret vise til klagers henvisning til tidligere klagesaker, jf. kulepunkt 2. De to eldste av disse sakene, KMVA 3951 av (10 %) og KMVA (20 %), gjelder saker som bærer preg av å være vurdert etter de gamle retningslinjene. Resultatet av disse synes svært skjønnsmessige og svært konkrete, og skattekontoret kan ikke se hvordan disse kan sammenlignes med nærværende sak. Disse viser med tydelighet datidens behov for nye retningslinjer. 15

17 Når det gjelder KMVA (60 %) fremgår det at denne må ha vært vurdert under de nye retningslinjene. Den er likevel ikke helt sammenlignbar med nærværende sak idet den helt klart gjelder mer alvorlige unndragelser. Den presiserer imidlertid at klager hadde handlet ved forsett når han hadde unnlatt å sende inn omsetningsoppgavene. Dette vises også igjen i valget av satsen. Hvorvidt unndragelsene var gjort i forbrytersk hensikt, jf. klagers merknader, er likevel ikke et tema i vurderingene for valg av sats. For KMVA (ingen tilleggsavgift) foreligger ingen vurderinger vedrørende tilleggsavgift, til tross for unndragelsens størrelse og alvorlighetsgrad. Så lenge tilleggsavgiften ikke er berørt som tema kan heller ikke denne saken være av betydning i valget av sats i nærværende sak. Vi vil videre vise til at merverdiavgiftssystemet er basert på terminvise oppgjør, og at avgiftssubjektet ikke kan basere seg på at eventuelle feil kan rettes på et senere tidspunkt. Det følger av Mva-håndboken pkt at det " ikke er befriende at avgiftssubjektet i større eller mindre grad sannsynliggjør at feilen ville ha blitt [...] rettet på en senere oppgave". Det vil si at selv om klager hadde til hensikt å levere inn riktige oppgaver og å betale inn korrekt merverdiavgift på et senere tidspunkt, er dette ikke frigjørende mht tilleggsavgiften. Overtredelsen har allerede skjedd, og det er den som vurderes. Når det gjelder kulepunkt 3 og 4 om at skattekontorets vurdering i innstillingen er svært streng så er ikke skattekontoret enig i det. Skattekontoret finner det ikke formildende at han han bøter på sin allerede vanskelige økonomiske situasjon med handlinger som ytterligere forverrer situasjonen. Vi peker igjen på Bs yrkesbakgrunn og erfaring, som viser at han kjenner merverdiavgiftens og prosessens område så godt at han vet at skattekontoret ikke gir den typen kreditt han har innvilget seg selv. Det var alvorlig at han unnlot å sende inn oppgavene, og det var også alvorlig at han unnlot å oppgi de korrekte beløp etter skattekontorets ukorrekte skjønnsfastsettelser. Det påstås i kulepunkt 5 og 6 at alle oppgaver etterhvert ville blitt sendt inn uansett, og at skattekontoret må legge dette faktum til grunn som en formildende omstendighet. Vi kan ikke se at innsending etter varsel om kontroll skulle gjøre noen forskjell i dette tilfellet, idet adgang til egenretting etter iverksetting av kontrolltiltak ville undergravet skatteetaten som kontrollinstitutt og fjerne muligheten til å ilegge tilleggsavgift ved overtredelser. En innsending av omsetningsoppgaver i ettertid medfører derfor ikke en endring i grunnlaget for å ilegge tilleggsavgift etter mval Vi viser i denne sammenheng også til Retningslinjene pkt. 3.6 om frivillig retting der det fremgår at tilleggsavgift ikke ilegges når rettingen skjer uten at 16

18 avgiftssubjektet hadde grunn til å regne med at forholdet ville blitt oppdaget av avgiftsmyndighetene ved kontroll. Der finnes også en rekke klagesaker der klager ikke ble hørt med at han uansett ville ha sendt inn korrekte oppgaver på et senere tidspunkt, og uavhengig av kontrollen. Vi viser til KMVA-7955 og KMVA-8742 (40 %). Vedrørende klagers påstand om at tilleggsavgiften er urimelig høy totalt sett, vil vi først vise til vår oppfatning ovenfor om at klagers overtredelser av regelverket er forsettlige. Vi vil dernest vise til både Retningslinjene og nemndspraksis hvor det fremgår at det skal anvendes en sats på 40 % eller 60 % i de tilfellene overtredelsene anses som grovt uaktsomme eller forsettlige. Det fremgår i retningslinjene at slike overtredelser ikke er gjenstand for vurdering av unntak for ileggelse av tilleggsavgift, jf. ordlyden i pkt. 3.1 om "enhver uaktsom overtredelse", "bagatellmessige feil". Det som ved forsettlige overtredelser skal vurderes, er avgiftssubjektets forhold i valget mellom satsene på 40 eller 60 %, jf. Retningslinjene pkt At klager synes at tilleggsavgiften er urimelig høy kan etter dette ikke anses som annet enn en tilsiktet virkning av regelverket. Det er i skattekontorets vedtak ilagt tilleggsavgift for 2013 og 2014 med 40 %. Denne satsen er riktig ut fra Retningslinjene pkt. 4.2 annet ledd. Ifølge Retningslinjene pkt. 5 skal grunnlaget for tilleggsavgiften kunne bevises utover enhver rimelig tvil. Grunnlaget er netto fastsatt avgift i endringssaken, det vil si: 2013: kr : kr Ut fra faktum, vår argumentasjon i det overstående og at klager har sagt seg enig i etterberegningen, mener skattekontoret at også grunnlaget for tilleggsavgiften er bevist utover enhver rimelig tvil. Eventuelle innbetalinger som er gjort etter at kontrollen ble varslet den minker ikke grunnlaget for beregning av tilleggsavgiften. 2 Tilleggsavgift 2012 Sakens faktum samt skattekontorets vedtak og begrunnelse fremgår av fremstillingen ovenfor. 17

19 2.1 Klagers innsigelser Følgende gjengis fra klagen: "Subsidiært for det tilfelle at Skatt x ikke reduserer tilleggsavgift, anføres at differansen mellom de innsendte/posterte oppgavene for 2012 og bokettersynet for 2012 pålydende kr ikke kan ilegges 40% tilleggsavgift. Vi ber derfor om at tilleggsavgiften for dette forholdet settes til et minimum." 2.2 Klagers merknader til skattekontorets innstilling I klagers merknader til skattekontorets innstilling fremgår følgende angående 2012: - "Skatt x anfører flere plasser at det faktisk ble sendt inn feilaktige oppgaver, det synes således som om Skatt x forsøker å så tvil rundt sannferdigheten til den næringsdrivendes argumentasjon vedr korrekt regnskap mv. Vi synes dette blir smålig av Skatt x. På side 14 i innstillingen anfører Skatt x: "2.2 Skattekontorets vurdering av klagen Skattekontoret kan ikke se at en vurdering av 2012 alene kan få en annen konklusjon enn ved vurderingen av 2012 sammen med de øvrige årene av kontrollperioden. Vi viser til at skattekontoret foretok skjønnsfastsettelser etter at oppgavene for 2012 ikke kom inn i rett tid. I etterkant sendte selskapet inn korreksjonsoppgaver som viste seg å være uriktige, slik at selskapet som følge av kontrollen måtte betale inn ytterligere kr i merverdiavgift. Selskapet visste at oppgavene ikke var sendt inn til rett tid. Selskapet visste også at de innsendte korreksjonsoppgavene var uriktige, jf. at oppgavene ble sendt inn av regnskapskyndig person samt deres gjentatte henvisninger til at regnskapet hele veien var både korrekt og ajour. Vi viser forøvrig til våre vurderinger under punkt 1. Vi kan etter dette ikke se at det for 2012 alene foreligger forhold som tilsier reduksjon eller bortfall av ilagt tilleggsavgift." Faktum viser at regnskapet og oppgavene for 2013 og 2014 er funnet å være 100% korrekt. For 2012 anfører Skatt x at bokettersynet har avdekket en differanse i forhold til oppgavene som virksomheten sendte inn i juni Differansen utgjør angivelig kr. 2 i utgående avgift og kr i inngående avgift. Så lenge oppgavene for 2012 er postert og akseptert så kan det ikke ilegges 40% tilleggsavgift på den differansen som bokettersynet angivelig viser. Dette forholdet må vurderes konkret og isolert for seg selv. Forholdet for 2012, hvor det vitterlig er innsendt oppgaver som er postert, er et annet forhold enn hva som gjelder vedr 2013 og 2014, hvor innsendte oppgaver ikke ble akseptert. Når vi da har å gjøre med flere forskjellige forhold så skal vært forhold vurderes for seg, dette fremgår da også etter vår mening av Skatteetatens egne retningslinjer for tilleggsavgift. Vi mener således at det foreligger forhold for 2012 som gjør at man ikke automatisk skal ilegge 40% tilleggsavgift også for dette året. Den angivelige differansen på er et eget 18

20 forhold som må vurderes isolert for seg. Vi ber derfor Skatt x vurdere og kommentere våre anførsler i denne sammenheng noe nærmere. Som nevnt anfører Skatt x at det for 2012 foreligger en differanse mellom innsendte oppgaver (sendt inn juni 2013) og etterfølgende bokettersyn. Jfr hva som fremgår ovenfor. Skatt x anfører i denne sammenheng: «selskapet visste også at de innsendte korreksjonsoppgavene var uriktige, jf at oppgavene ble sendt inn av regnskapskyndig person samt at deres gjentatt henvisninger til at regnskapet hele tiden var både riktig og ajour.» Vi deler ikke Skatt x sitt syn på dette forholdet Skatt x anfører slik vi forstår dette at B i juni 2013 sendte inn oppgaver hvor han visste at det var medtatt for høyt fradragsberettiget beløp. Dersom det faktisk er en differansen mellom beløpene i de innsendte oppgavene og beløpene som bokettersynet etter hvert har funnet, så kan dette skyldes flere forskjellige årsaker. Det er således etter vår mening urimelig og lite saklig å anføre at selskapet her visste at oppgavene var feil. Vi ber derfor Skatt x begrunne sitt syn noe nærmere. Vi ønsker dessuten å bestride den påståtte differanse hva gjelder inngående avgift for Vedlagt oversendes avstemmingsskjema for mva 2012, som ble utarbeidet i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet, samt en utskrift fra regnskapsprogrammet InfoEasy som viser at bokført inngående mva for hele 2012 er kr ,-. Virksomheten kan derfor ikke se at det er noen differanse i inngående mva mellom regnskap/bokført mva og innsendte postert mva for Dersom Skatt x opprettholder sitt syn, ber vi om en klargjøring i forhold til hva denne påståtte differansen pålydende kr relaters til. Vi har ikke funnet svar på dette i vedtaket." 2.3 Skattekontorets vurdering av klagen Skattekontoret kan ikke se at en vurdering av 2012 alene kan få en annen konklusjon enn ved vurderingen av 2012 sammen med de øvrige årene av kontrollperioden. Vi viser til at skattekontoret foretok skjønnsfastsettelser etter at oppgavene for 2012 ikke kom inn i rett tid. I etterkant sendte selskapet inn korreksjonsoppgaver som viste seg å være uriktige, slik at selskapet som følge av kontrollen måtte betale inn ytterligere kr i merverdiavgift. Selskapet visste at oppgavene ikke var sendt inn til rett tid. Selskapet visste også at de innsendte korreksjonsoppgavene var uriktige, jf. at oppgavene ble sendt inn av regnskapskyndig person samt deres gjentatte henvisninger til at regnskapet hele veien var både korrekt og ajour. Vi viser forøvrig til våre vurderinger under punkt 1. Vi kan etter dette ikke se at det for 2012 alene foreligger forhold som tilsier reduksjon eller bortfall av ilagt tilleggsavgift. 19

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr - J AS. i sak nr 3221 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Selskapet ble registrert

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa 762.5 Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1/1992 Klager: A Innklaget: N. A. Jensen

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/13 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

meldinger Frivillig retting

meldinger Frivillig retting meldinger Eks: SKD 6/11, 19. mai 2011 Rettsavdelingen, seksjon skatteforvaltning Frivillig retting Meldingen omhandler situasjonen når en skattyter retter eller utfyller opplysninger som tidligere er lagt

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

Frister for endringer av avgiftsoppgjør

Frister for endringer av avgiftsoppgjør Frister for endringer av avgiftsoppgjør Et avgiftssubjekt kan etter merverdiavgiftsloven 18 3 første ledd kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst tre år etter utløpet av den aktuelle terminen. Artikkelen

Detaljer

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2 KLAGESAK NR 4150 Ingress: Kl nr 4150. Klagenemndas avgjørelse av 9. juli 1999. Klagen gjaldt hvorvidt skipet A kan anses som skips i utenriksfart etter merverdiavgiftsloven 16, første ledd nr 2, jf forskrift

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 30.10.2012 Sak 2012071 Operatøren AS - klage over vedtak med pålegg om retting av tilbudt databingospill, jf. lotteriloven 14 a Til stede: Varaleder Elisabeth Wittemann,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

DOK-2016-10 somsenter.no

DOK-2016-10 somsenter.no DOK-2016-10 somsenter.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-02-25 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-10 STIKKORD: Somsenter.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H pkt.

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1997/19 Klager: A Innklaget: Alfred Berg

Detaljer

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996.

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. Bransje: Bilsalg Klagen gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/25 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet 6.8.05 ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Tjeldsund kommune et gebyr på 100 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøyting og sandstrøing. Klagenemnda fant at unntakene fra kunngjøringsplikt

Detaljer

KLAGESAK NR. 5001 XX

KLAGESAK NR. 5001 XX 1 KLAGESAK NR. 5001 XX Ingress: Klagesak nr. 5001. Klagenemndas avgjørelse av 30. november 2003. Saken gjelder utdeling av gratis mat til bussjåfører som stanser ved veigrillen med passasjerer, og som

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en begrenset anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av en rammeavtale for anskaffelse av uniformer og tjenesteantrekk for Statens vegvesen lokalisert

Detaljer

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser Svelviksposten Dag Wathne Vår ref.: 15/1118-5/LEK Deres ref.: Dato: 27.10.2015 Vedtak om sanksjon i form av overtredelsesgebyr - brudd på valgloven 9-9 om offentliggjøring av valgresultater og prognoser

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

Næringslivets avgiftsforum

Næringslivets avgiftsforum Næringslivets avgiftsforum Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Vår dato 02.03.2015 Deres dato Deres referanse 21.11.2014 12/767 HØRING NY SKATTEFORVALTNMINGSLOV Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN Bil med prøveskilt triller i vannet FAL 4-8, 4-9, 4-11 og 2-2. Den 23.7.06 trillet sikredes bil i vannet og ble påført skade. Bilen hadde årsprøvekjennemerker

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200810778/64 Saksbeh.: ANWE Emnekode: ESARK-5120 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT Brann dekning av merverdiavgift for kommune. Den 3.9.03 brant en skole ned og kommunen (sikrede) mottok oppgjør etter fullverdiforsikring,

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring, endring av konkurransegrunnlag, reelle forhandlinger Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av rammeavtale

Detaljer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer

Skattedirektoratet. i. v1..9^. [v0. Endring av bokføringsforskriften - formidling av varer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inger Helene Iversen 31.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077337 Espen Knudsen 2006/410820 /RR-RE/IHI / 812.1 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/12 Klager: Innklaget: Hanne Brostrøm Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg Eurosko

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer