Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering"

Transkript

1 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Siktemålet med dette fellesskrivet er å gi en oppsummering av reglene om foreldelse mv. av krav på merverdiavgift til gode, herunder samle det som er uttalt om dette temaet gjennom flere fellesskriv og brev etter 7. desember 2005, jf. vedlagte liste. Vedlagt følger også en innholdsfortegnelse over dette fellesskrivet. 1 INNLEDNING PRAKSISENDRING FRA 7. DESEMBER 2005 Foreldelsesloven gjelder fordringer på penger, jf. 1 nr. 1, og avgiftspliktiges krav på merverdiavgift til gode foreldes i utgangspunktet etter foreldelseslovens regler. Tidligere utviklet det seg en praksis, hvoretter avgiftsmyndighetene unnlot å gjøre gjeldende innsigelse om at krav om merverdiavgift til gode var foreldet for inntil ti år tilbake i tid fra det tidspunkt søknad om frafallelse ble fremsatt. Frafallelse forutsatte at tilgodebeløpet var dokumentert på en betryggende måte, og at det verken var tvil om sakens faktiske eller rettslige sider. Fra og med 7. desember 2005 besluttet Finansdepartementet å endre denne praksis, jf. FIN a. Departementet trakk tilbake fullmaktene som var gitt Skattedirektoratet og fylkesskattekontorene til å frafalle foreldelsesinnsigelse. Videre uttalte departementet: Endringen innebærer at SKD og FSK fra i dag skal legge foreldelseslovens regler til grunn ved behandling av krav på utbetaling av til gode merverdiavgift. Endringen trådte i kraft umiddelbart, med virkning for alle saker som ikke var ferdigbehandlet per 7. desember 2005, det vil si alle saker hvor avgjørelse om frafallelse av foreldelsesinnsigelse da ikke var truffet. Departementets fullmakt til å frafalle foreldelsesinnsigelse etter praksisendringen er nærmere omtalt under pkt Bakgrunnen for endringen var at det på merverdiavgiftens område ikke foreligger spesielle hensyn som i tilstrekkelig grad tilsier utbetaling av merverdiavgift til gode utover de alminnelige frister som følger av foreldelsesloven. Det er særlig på bakgrunn av krav i kjølvannet av Hunsbedt- og Porthuset-dommene vist til at en liberal praksis kan få store provenymessige konsekvenser, og at anslagene for inntektene fra merverdiavgiften kan bli usikre. Det er også vist til ressurshensyn, at den tidligere praksis i noen grad kunne Postadresse Kontoradresse Sentralbord Postboks 6300 Fredrik Selmers vei Etterstad 0603 Oslo Org. nr: Telefaks

2 2005/22740 RR-AV ØAa Side 2 av 15 undergrave pliktene merverdiavgiftsloven stiller til de avgiftspliktige om å fremsette korrekte oppgaver, jf. 29, samt praksis for toll og særavgifter. Anvendelse av foreldelsesloven på merverdiavgiftens område reiser en rekke spørsmål. De fleste spørsmålene var for så vidt også aktuelle tidligere, men på bakgrunn av tidligere praksis om frafallelse av foreldelsesinnsigelse ble de ikke stilt på spissen i samme grad som nå. Skattedirektoratet vil understreke at det er av stor betydning at fylkesskattekontorene konsekvent og korrekt praktiserer foreldelsesloven, slik at foreldede krav om merverdiavgift til gode ikke blir utbetalt. Det er også viktig at reglene om saksbehandling av krav om merverdiavgift til gode blir fulgt. 2 FORELDELSE FRISTER OG FRISTAVBRUDD 2.1 Den alminnelige foreldelsesfristens utgangspunkt Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år, og regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, jf. foreldelsesloven 2 og 3 nr Fradrag for inngående avgift tilbake i tid Om foreldelsesfristens utgangspunkt for krav på fradrag for inngående merverdiavgift tilbake i tid hitsettes fra FIN b pkt. 2: Merverdiavgiftsloven (mval.) 21 bestemmer at registrerte næringsdrivende på nærmere angitte vilkår kan gjøre fradrag for varer og tjenester til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Etter bestemmelsen oppstår retten til fradrag ved selve anskaffelsen av den fradragsberettigede varen eller tjenesten. Som en følge av bestemmelsene om terminvise oppgjør, kan fradragsretten imidlertid først gjøres gjeldende ved innsendingen av den lovpålagte terminoppgaven, jf. mval. 29. Etter merverdiavgiftslovens system vil den næringsdrivende tidligst ha rett til å kreve oppfyllelse ved utløpet av den aktuelle terminen. Dette vil gjennomgående være fra det tidspunkt han tidligst kunne sende inn oppgave som medtar fradragsberettigede beløp. Fra dette utgangspunktet må det imidlertid gjøres unntak for tilfeller hvor oppfyllelse først kan kreves på et senere tidspunkt. Dette vil for eksempel gjelde i tilfeller hvor det er negative oppgaver, jf. mval. 24 som gir avgiftsmyndighetene en frist på tre uker ved utbetaling av tilgodebeløp. Dertil kommer tilfeller hvor eksempelvis den avgiftspliktige på slutten av terminen foretar en anskaffelse, men hvor nødvendig dokumentasjon først mottas noe tid etter utløpet av vedkommende termin. Etter dette vil det løpe ulike tidsfrister for de ulike typetilfellene. Av praktiske grunner, og til de avgiftspliktiges gunst, har departementet derfor funnet det hensiktsmessig i nærværende sakskompleks, å knytte foreldelsesfristens

3 2005/22740 RR-AV ØAa Side 3 av 15 utgangspunkt til oppgavefristene i merverdiavgiftsloven. Dette vil normalt være en måned og 10 dager etter utløpet av vedkommende termin, jf. mval. 33. I forhold til dags dato [7. desember 2005] vil eksempelvis krav eldre enn terminen september/oktober 2002 med forfallstidspunkt 10. desember 2002, som utgangspunkt være foreldet. Se imidlertid nedenfor pkt for krav som knytter seg til en fastsettelse, og pkt. 4 for tilbakegående avgiftsoppgjør Krav på tilbakebetaling av uriktig innbetalt utgående avgift Når det gjelder krav på tilbakebetaling av uriktig innbetalt utgående merverdiavgift, reiser det seg enkelte særlige spørsmål. Problemstillingen er forelagt Finansdepartementet til vurdering. Inntil denne vurdering foreligger, bes fylkesskattekontorene om å avvente behandlingen av krav om tilbakebetaling av uriktig innbetalt utgående avgift som ligger mer enn tre år tilbake i tid, med mindre kravet knytter seg til en fastsettelse, jf. pkt nedenfor Krav som knytter seg til en fastsettelse Enkelte krav om merverdiavgift til gode tilbake i tid knytter seg til en tidligere fastsettelse etter merverdiavgiftsloven 55, det vil si at kravet innbefatter en anmodning om omgjøring av en fastsettelse. Kravet vil også gjerne være fremsatt som en anmodning om omgjøring av en fastsettelse. Dette vil kunne gjelde for alle typer fastsettelser til ugunst, herunder anmodninger om omgjøring av etterberegninger etter kontroll, fastsettelser i forbindelse med oppgavekontroll, og skjønnsfastsettelser etter merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 1. Når det gjelder fastsettelse som har medført avgift å betale tilbakeføring av inngående avgift og/eller etterberegning av utgående avgift vil vi for ordens skyld først avgrense mot fastsettelser som den avgiftspliktige verken har betalt eller oppgjort på annen måte. I slike tilfeller blir det ikke spørsmål om foreldelse, idet anmodningen om omgjøring ikke innbefatter et krav om merverdiavgift til gode (ingen fordring på penger). Det er da ikke den avgiftspliktige, men staten som er fordringshaver i henhold til fastsettelsen. Og ved en eventuell omgjøring blir det ikke noe beløp å utbetale for staten; omgjøring vil da bare innebære at statens avgiftskrav faller bort. Noe annet er imidlertid at statens krav her kan foreldes. Dersom en fastsettelse derimot er betalt eller oppgjort på annen måte, vil det kunne bli spørsmål om foreldelse. Kravet er da ikke bare en anmodning om omgjøring, men også en fordring på penger i form av et krav om tilbakebetaling av en innbetalt fastsettelse. Det vises til Rt s. 994 Håkon S Hansen (Høyesteretts kjæremålsutvalg), hvor det ble uttalt at krav om tilbakebetaling av avgift på det grunnlag at underliggende avgiftsvedtak er ugyldig, kan fremsettes samtidig med at den fastsatte avgiften ble innbetalt. I slike tilfeller vil foreldelsesfristen følgelig begynne å løpe fra innbetalingstidspunktet.

4 2005/22740 RR-AV ØAa Side 4 av 15 I den grad krav knytter seg til en fastsettelse som ikke har medført avgift å betale typisk krav om inngående avgift som tidligere er nektet utbetalt i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2 i forbindelse med en oppgavekontroll gjelder det som er sitert fra FIN a under pkt De to sistnevnte avsnitt viser at en anmodning om omgjøring av en fastsettelse kan innbefatte en fordring på penger. Hvis foreldelse er inntrådt, skal fylkesskattekontoret avvise (nekte) kravet om merverdiavgift til gode som foreldet, jf. pkt Det vil da ikke være grunn til å omgjøre fastsettelsen, selv om den da i ettertid anses ugyldig. For når kravet er foreldet, vil en eventuell opphevelse av etterberegningen som lagt til grunn i Rt s. 994 Håkon S Hansen verken medføre en rettslig plikt for staten til å fortsette avgiftssaken eller til å betale tilbake innbetalt avgift, jf. foreldelsesloven 24 nr. 1. Til dels innebærer dette at det i foreldelsesloven for så vidt ligger en tidsmessig begrensning for adgangen til å omgjøre fastsettelser etter merverdiavgiftsloven Foreldelsesloven 10 tilleggsfrist ved uvitenhet mv. I flere saker er det anført at det løper en tilleggsfrist etter foreldelsesloven 10, hvoretter det løper en tilleggsfrist dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren. Foreldelse inntrer da tidligst ett år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap, likevel slik at foreldelsestiden etter bestemmelsen ikke kan forlenges med mer enn til sammen ti år, jf. 10 nr. 1 og 4. Spørsmålet om tilleggsfrist er nærmere vurdert av Finansdepartementet i FIN b pkt. 3, hvor det legges til grunn at det ikke løper en tilleggsfrist etter foreldelsesloven 10 for krav i kjølvannet av Hunsbedt- og Porthuset-dommene. 2.3 Avbrudd av foreldelse Hva avbryter foreldelse? Det er ikke gitt særlige regler om fristavbrudd for krav på merverdiavgift til gode, og i FIN gir departementet også uttrykk for at det ikke har funnet grunnlag for på generelt grunnlag å innføre særlige fristavbrytelsesregler på merverdiavgiftens område. Utover en tidsbegrenset fristforlengelse for krav etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene, jf. pkt. 2.4, er det her heller ikke vedtatt ordninger med fristforlengelse etter foreldelsesloven 28. I mangel av særregler vil foreldelse således bare kunne avbrytes etter de alminnelige fristavbruddsreglene i foreldelsesloven Relevante her er 14, 15 og 16 om henholdsvis erkjennelse, rettslige skritt mm og administrativ avgjørelse mm. Foreldelsesloven har ingen regel om fristavbrudd ved fremsettelse av krav. Fremsettelse av krav, herunder fremsettelse gjennom tilleggsoppgave eller korrigert oppgave, vil derfor ikke være tilstrekkelig for å avbryte foreldelse. Med mindre foreldelse er avbrutt etter

5 2005/22740 RR-AV ØAa Side 5 av 15 foreldelseslovens regler, innebærer dette at foreldelsesfristen vil løpe i saksbehandlingstiden, jf. FIN Krav om merverdiavgift til gode kan med andre ord bli foreldet mens de ligger til behandling på fylkesskattekontoret. Etter 14 avbrytes foreldelse når skyldneren overfor fordringshaveren uttrykkelig eller ved sin handlemåte erkjenner forpliktelsen, så som ved løfte om betaling eller ved å betale rente. Erkjennelse av krav om merverdiavgift til gode reiser flere uavklarte spørsmål. Inntil videre bes derfor fylkesskattekontorene om ikke å akseptere anførsler om fristavbrudd etter foreldelsesloven 14, men eventuelt tar slike anførsler opp med Skattedirektoratet. Etter 15 avbrytes foreldelse ved rettslige skritt mm, typisk ved å ta ut stevning. Etter 16 nr. 1 avbrytes foreldelse når tvist om kravet bringes inn til avgjørelse ved et forvaltningsorgan som har særskilt myndighet til å avgjøre slik tvist. Klage til Klagenemnda for merverdiavgift faller inn under bestemmelsen. For å kunne klage til klagenemnda må det imidlertid først foreligge en fastsettelse etter merverdiavgiftsloven kap. XIII (herunder 55) eller 73. Klage til Skattedirektoratet faller derimot utenfor foreldelsesloven 16; dette innebærer at klage over vedtak om å avvise (nekte) et krav som foreldet, ikke vil avbryte foreldelse, jf. pkt Avbrudd etter 16 forutsetter således at fylkesskattekontoret først har ansett kravet som uberettiget, og nektet det med hjemmel i merverdiavgiftsloven 55. Foreldelsesfristen avbrytes da når fastsettelsen er påklaget til fylkesskattekontoret, jf. foreldelsesloven 16 nr. 1 tredje punktum, jf. videre pkt Med mindre det foreligger en fastsettelse etter merverdiavgiftsloven 55, vil de avgiftspliktige etter dette i praksis være henvist til å ta rettslige skritt etter foreldelsesloven 15 for å kunne avbryte foreldelse av krav på merverdiavgift til gode Nærmere om beregning av fristen I foreldelsesloven 29 er det gitt regler om beregning av foreldelseslovens frister. Etter 29 nr. 1 medregnes i fristene den dag som etter sitt tall i måneden svarer til den dag som fristen regnes fra. Regnes fristen f.eks. fra 10. oktober 2003, vil kravet være foreldet 11. oktober 2006; den alminnelige foreldelsesfristen må da senest avbrytes 10. oktober Ender fristen på en lørdag, helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedag, forlenges imidlertid fristen til den nærmest følgende virkedag, jf. 29 nr. 2. Rettidig avbrudd er skjedd når det nødvendige skritt, jf , er kommet frem til vedkommende myndighet, eller når det her i riket er postlagt til vedkommende før fristen er ute, jf. 29 nr. 3, jf. domstolsloven 146 tredje og fjerde ledd Virkningene av avbrutt foreldelse Virkningene av avbrutt foreldelse er nærmere regulert i foreldelsesloven

6 2005/22740 RR-AV ØAa Side 6 av 15 Er foreldelse avbrutt etter foreldelsesloven 15-16, skjer ingen foreldelse så lenge forfølgningen pågår, jf. 21 nr. 1. Foreldelsesfristen løper imidlertid videre under forfølgningen, og det er ikke slik at foreldelsesfristen suspenderes. Når forfølgningen er avsluttet, løper imidlertid en ny frist etter 21 nr. 2 dersom fordringen bindende blir fastslått, eller (som utgangspunkt) en tilleggsfrist etter 22 nr. 1 dersom saken avsluttes uten realitetsavgjørelse eller fordringshaveren ikke får fullt medhold i avgjørelse etter Fristforlengelse for krav etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene Etter foreldelsesloven 28 nr. 1 kan skylderen ikke bindende vedta at foreldelse ikke skal inntre i samsvar med foreldelseslovens regler, men er gitt en tidsbegrenset adgang til å vedta fristforlengelse etter at fordringen er oppstått. På merverdiavgiftens område har Finansdepartementet vedtatt en ordning med fristforlengelse frem til 10. juni 2009 for enkelte krav etter Hunsbedt- og Porthusetdommene, jf. FIN , FIN og FIN I den grad fristforlengelsen kommer til anvendelse, vil krav som er omfattet, ikke bli foreldet før 10. juni Fristforlengelsen gjelder for det første krav, hvor foreldelse etter den alminnelige foreldelsesfristen ville inntrådt i perioden fra 10. oktober 2005 og frem til 10. august Dette omfatter således ikke krav som var foreldet per 10. oktober For avgiftspliktige med alminnelige to månedsoppgaver omfatter ordningen således fradrag for inngående avgift som skal henføres til perioden fra og med 4. termin 2002 og frem til og med 3. termin For å være omfattet av ordningen måtte kravet meldes til fylkesskattekontoret innen 10. januar 2006 gjennom innsending av tilleggsoppgave eller korrigert oppgave, samt annen dokumentasjon som identifiserer og begrunner kravet. Krav som er omfattet av dette, skal nå følgelig ikke avvises (nektes) som foreldet, jf. pkt For det andre omfatter ordningen krav som den avgiftspliktige hevder først ville blitt foreldet i fristforlengelsen som følge av tilleggsfrist etter foreldelsesloven 10; dette vil også kunne gjelde krav som skal henføres til terminer før 4. termin Denne forlengelsen vil imidlertid bare være aktuell dersom senere rettslige avklaringer i strid med statens syn, jf. pkt. 2.2 skulle vise at foreldelsesloven 10 kommer til anvendelse, og tilleggsfristen ville utløpt i den angjeldende perioden. For å være omfattet av denne delen av ordningen måtte kravet meldes til fylkesskattekontoret innen 30. juni 2006 gjennom innsending av tilleggsoppgave eller korrigert oppgave, samt annen dokumentasjon som identifiserer og begrunner kravet. Ved behandlingen av krav som kan være omfattet av dette, skal imidlertid fylkesskattekontorene legge til grunn at foreldelsesloven 10 ikke kommer til anvendelse, jf. pkt. 2.2, og avvise (nekte) kravet som foreldet, jf. pkt Skulle rettspraksis senere vise at en tilleggfrist etter 10 ville utløpt i perioden fra 10. oktober 2005 og frem til 10. august 2006, vil fristforlengelsen kunne gi grunnlag for omgjøring av avvisningen (nektelsen).

7 2005/22740 RR-AV ØAa Side 7 av Frafallelse av foreldelsesinnsigelse Etter at Finansdepartementet med virkning fra 7. desember 2005 trakk tilbake fullmaktene som var gitt Skattedirektoratet og fylkesskattekontorene til å frafallelse foreldelsesinnsigelse, skal søknader om dette avgjøres av Finansdepartementet, jf. FIN a og FIN I FIN a uttalte departementet videre: For krav på merverdiavgift til gode vil imidlertid frafallelse heretter kun være aktuelt i helt spesielle tilfeller. Utgangspunktet vil være at foreldelsesinnsigelsen ikke frafalles. Fra praksis etter 7. desember 2005 foreligger det kun ett eksempel på at departementet har funnet ikke å ville påberope seg foreldelsesinnsigelse. Dette gjelder krav i etterkant av Høyesteretts dom av 10. mars 2006 i saken vedrørende Arves Trafikkskole, jf. FIN Departementet la i vurderingen vesentlig vekt på at dette var svært spesielle tilfeller, særlig fordi grunnlaget for kravet var at innbetaling var foretatt i henhold til en lov som Høyesterett anså å være i strid med Grunnloven 97. Departementet la i noen grad også vekt på at kravene var knyttet til en avgrenset, lett identifiserbar gruppe. Som eksempler på at Finansdepartementet har avslått søknad om frafallelse av foreldelsesinnsigelse, kan det vises til FIN og FIN vedrørende klagesak nr (begge lagt ut på Skattenett). Rutiner for behandlingen av søknader om frafallelse av foreldelsesinnsigelse er nærmere omtalt rett nedenfor under pkt SAKSBEHANDLINGEN HERUNDER OM FORHOLDET TIL MERVERDIAVGIFTSLOVEN Mottak av krav tilbake i tid søknad om frafallelse av foreldelsesinnsigelse Skattedirektoratet vil først presisere at det er forskjell mellom å kreve utbetalt merverdiavgift til gode tilbake i tid og å søke om frafallelse av foreldelsesinnsigelse. Tilsvarende er det forskjell mellom å avvise (nekte) et krav som foreldet og ikke å frafalle foreldelsesinnsigelse. Fylkesskattekontorene kan avvise (nekte) et krav som foreldet, mens kompetansen til å behandle søknader om frafall av foreldelsesinnsigelse ligger hos Finansdepartementet, jf. pkt Krav om merverdiavgift til gode og søknad om frafallelse av foreldelsesinnsigelse kan fremmes sammen eller hver for seg. Fremsettes krav og søknad sammen, legger Skattedirektoratet til grunn at søknaden om frafallelse vil være subsidiær (for det tilfellet at kravet anses foreldet) Først vurdere foreldelse og eventuelt avvise (nekte) kravet som foreldet

8 2005/22740 RR-AV ØAa Side 8 av 15 Når fylkesskattekontorene mottar krav om merverdiavgift til gode tilbake i tid, skal det først vurderes om kravet er foreldet. I så fall skal fylkesskattekontoret avvise (nekte) kravet som foreldet, jf. vedlagte standardbrev. Hjemmelsgrunnlaget for avvisningen (nektelsen) er foreldelsesloven, og det skal da ikke treffes vedtak etter merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2. Fra SKD hitsettes: Fastsettelse etter 55 første ledd nr. 2 kan skje når mottatt omsetningsoppgave finnes å være uriktig eller ufullstendig. Krav om merverdiavgift til gode tilbake i tid vil bli medtatt i tilleggsoppgave eller korrigerte oppgave. Hvorvidt en oppgave er uriktig, må vurderes etter avgiftsrettslige regler. Foreldelsens virkning er imidlertid ikke at kravet er uriktig, men at den avgiftspliktige (fordringshaveren) mister sin rett til oppfyllelse av kravet, jf. foreldelsesloven 24 nr. 1. Fylkesskattekontorets avvisning bygger således ikke på at innberettede beløp er uriktig, men at avgiftspliktige uansett ikke vil ha krav på utbetaling (retten til oppfyllelse av kravet er tapt). Avvisningen skjer i henhold til foreldelseslovens bestemmelser, og reelt sett er avvisningen en pengekravrettslig nektelse av å foreta utbetaling. Det er likevel ikke nødvendig å avvise (nekte) kravet som foreldet dersom det kun er fremmet som en søknad om frafallelse av foreldelsesinnsigelse; i et slikt tilfelle anses avgiftspliktige forutsetningsvis å ha lagt til grunn at kravet er foreldet Behandling av søknad om frafall av foreldelsesinnsigelse Dersom avgiftspliktige har søkt om frafallelse av foreldelsesinnsigelse, skal fylkesskattekontorene på vanlig måte vurdere om det foreligger et krav og hvorvidt kravet eventuelt er foreldet. Dersom kravet helt eller delvis er foreldet, skal den delen av saken som gjelder frafallelse av foreldelsesinnsigelse oversendes Finansdepartementet for behandling, med kopi til Skattedirektoratet og søker, jf. FIN Dersom søknaden om frafall av foreldelsesinnsigelse er subsidiær det vil si at avgiftspliktige også har fremsatt et krav på merverdiavgift som fylkesskattekontoret avviser (nekter) som foreldet skal fylkesskattekontorene derimot i første omgang avvente oversending av søknaden om frafall av foreldelsesinnsigelse til fristen for å påklage avvisningen er utløpt, jf. pkt Dersom klage mottas, skal oversendelsen av søknaden ytterligere avventes til klagesaken er endelig ferdigbehandlet, eventuelt av Skattedirektoratet, jf. pkt Dette for å hindre to parallelle løp. I slike tilfeller må det fremgå av avvisningsvedtaket at søknaden på denne måten stilles i bero, jf. vedlagte standardbrev. Når en søknad om frafallelse av foreldelsesinnsigelse er sendt direkte til Finansdepartementet, vil departementet i hvert enkelt tilfelle vurdere behovet for en forberedende uttalelse fra fylkesskattekontoret, jf. FIN

9 2005/22740 RR-AV ØAa Side 9 av 15 I FIN tar departementet også opp spørsmål knyttet til utbetaling og renter for tilfeller der departementet finner at foreldelsesinnsigelse kan frafalles Behandling av krav som ikke anses foreldet I den grad mottatte krav ikke anses foreldet, skal fylkesskattekontorene på vanlig måte vurdere kravets riktighet etter avgiftsrettslige regler. Er kravet uberettiget, skal fylkesskattekontorene fatte vedtak om fastsettelse etter 55. Er kravet berettiget, skal fylkesskattekontorene legge til grunn (postere) tilleggsoppgaven eller den korrigerte oppgaven på vanlig måte. Er det tale om krav som knytter seg til en tidligere fastsettelse, jf. pkt , vil det eventuelt bli tale om å avslå anmodningen om omgjøring eller omgjøre fastsettelsen. I forlengelsen av dette vil Skattedirektoratet bemerke at krav om merverdiavgift til gode tilbake i tid vil bli fremmet gjennom tilleggsoppgave eller korrigert oppgave. Tidligere anså direktoratet det som vedtak etter merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2 å legge til grunn (postere) slike endringsoppgaver, jf. Merverdiavgiftshåndboken (3. utg. 2005) s Etter en fornyet vurdering antar vi imidlertid at det likevel ikke er et vedtak å legge til grunn (postere) tilleggsoppgaver og korrigerte oppgaver, kf. Merverdiavgiftshåndboken (4. utg. 2006) s. 595, hvor ovennevnte uttalelse er tatt ut. Vi viser til at merverdiavgiftssystemet er basert på et selvdeklareringsprinsipp, og at ordningen med tilleggsoppgaver og korrigerte oppgaver må anses for å komme i forlengelsen av merverdiavgiftsloven 29, som en adgang for de avgiftspliktige til selv å korrigere tidligere deklarering. Ved posteringen av en tilleggsoppgave eller korrigert oppgave fattes egentlig ingen avgjørelse fylkesskattekontorene posterer bare deklareringen på samme måte som ved hovedoppgaver Krav om fastsettelse til gunst etter merverdiavgiftsloven 55 I enkelte saker er det anført at avgiftsmyndighetene uavhengig av om kravet er foreldet er forpliktet til å foreta fastsettelse til gunst etter merverdiavgiftsloven 55 når det i ettertid viser seg at avgiftspliktige har gjort for lite fradrag for inngående avgift. Om dette uttales i FIN til et busselskap som hadde gjort krav på fradrag for inngående avgift tilbake i tid: Når det gjelder deres anførsel om merverdiavgiftsloven 55, vil departementet vise til at dette er en bestemmelse som gir avgiftsmyndighetene rett til å fastsette beregningsgrunnlaget ved skjønn i nærmere bestemte tilfeller. Bestemmelsen begrunnes i avgiftsmyndighetenes kontrollbehov, og skjønnsfastsettelsen kan skje både til fordel og ulempe for den avgiftspliktige. Et tilfelle som det foreliggende, ligger imidlertid ikke innenfor bestemmelsens anvendelsesområde, og departementet kan ikke se at det finnes grunnlag for en utvidende fortolkning av bestemmelsen. I lys av det selvdeklareringsprinsipp som merverdiavgiftssystemet bygger på, anses det berettiget at myndighetene beholder denne kontrollmuligheten, til tross for at praksis med frafallelse av foreldelsesinnsigelse er innskjerpet.

10 2005/22740 RR-AV ØAa Side 10 av 15 Og videre presiseres i FIN at merverdiavgiftsloven 55 er begrunnet i statens kontrollbehov og det er opp til avgiftsmyndighetene om de vil benytte seg av denne retten. De avgiftspliktige har således ikke krav på at myndighetene foretar en skjønnsfastsettelse Oppsummering saksbehandlingsrutiner (i) Dersom krav om merverdiavgift til gode er fremsatt uten (subsidiær) søknad om frafall av foreldelsesinnsigelse: (1) Vurdere foreldelse eventuelt avvise (nekte) kravet som foreldet (2) I den grad kravet ikke er foreldet; vurdere dets berettigelse, jf. pkt (ii) Dersom kravet kun er fremmet som en søknad om frafall av foreldelsesinnsigelse: (1) Vurdere kravet og om det eventuelt er foreldet (2) I den grad det foreligger et foreldet krav; oversende søknaden til FIN (3) I den grad kravet ikke er foreldet; vurdere dets berettigelse, jf. pkt (iii) Dersom kravet er fremsatt sammen med en (subsidiær) søknad om frafall av foreldelsesinnsigelse: (1) Vurdere kravet og om det er foreldet eventuelt avvise (nekte) kravet som foreldet (2) I den grad det foreligger et foreldet krav; avvente behandling av søknad om frafallelse til eventuell klage over avvisningsvedtak er ferdigbehandlet deretter oversende søknaden til FIN (3) I den grad kravet ikke er foreldet; vurdere dets berettigelse, jf. pkt Klager over vedtak om å avvise (nekte) krav som foreldet Enkeltvedtak? Klagerett? Det er reist spørsmål om det er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 å avvise (nekte) et krav om merverdiavgift til gode som foreldet. Dette har bl.a. betydning for om forvaltningslovens regler om klage kommer til anvendelse. Spørsmålet er forelagt Justisdepartementet til uttalelse. Inntil denne foreligger, skal det legges til grunn at slike avgjørelser er enkeltvedtak, jf. FIN , jf. SKD Finansdepartementets avgjørelser om ikke å frafalle foreldelsesinnsigelse er imidlertid ikke et enkeltvedtak, jf. FIN a, og kan følgelig ikke påklages Klageinstans Skattedirektoratet Skattedirektoratet legger videre som nevnt under pkt , jf. SKD , til grunn at det er foreldelsesloven som er hjemmel for fylkesskattekontorenes avvisninger (nektelser) av krav på merverdiavgift til gode som foreldet, og at det ved slike avvisninger uansett ikke foreligger et vedtak etter merverdiavgiftsloven kap. XIII (herunder 55). Klager over slike vedtak skal følgelig avgjøres av Skattedirektoratet etter forskrift nr , og faller utenfor kompetansen til Klagenemnda for merverdiavgift. Fra praksis vises det til klagesak nr.

11 2005/22740 RR-AV ØAa Side 11 av , hvor det ble lagt til grunn at spørsmål om foreldelse ligger utenfor klagenemndas kompetanse, jf. SKD Rutiner for fylkesskattekontorenes klagesaksbehandling Ved oversendelse til Skattedirektoratet av klage over vedtak om å avvise (nekte) et avgiftskrav som foreldet, skal fylkesskattekontorenes redegjørelse bygge på den begrunnelse som fremkommer av vedlagte standardbrev. Dersom fylkesskattekontoret i en sak avviser deler av et krav som foreldet, og fatter vedtak om fastsettelse i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2 for hele eller deler av kravet som ligger mindre enn tre år tilbake i tid (f.eks. fordi vilkårene for fradragsrett ikke er oppfylt), skal en eventuell klagesak deles i to. Den delen som gjelder foreldelse, skal behandles som klage til Skattedirektoratet, og den delen som gjelder fastsettelsen, skal behandles som klage til Klagenemnda for merverdiavgift, jf. forskrift nr Sakene skal sendes Skattedirektoratet som to separate saker, påført krysshenvisninger Foreldede krav som er vært gjenstand for fastsettelse etter 55 første ledd nr. 2 Skattedirektoratet er gjort kjent med at foreldede krav i strid med det som er uttalt ovenfor under pkt , jf er blitt gjenstand for fastsettelser etter merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2. Dette har typisk skjedd fordi fylkesskattekontoret ikke har vurdert foreldelse før vedtak, men gått rett på sakens avgiftsrettslige sider, og f.eks. nektet fradrag fordi vilkårene etter merverdiavgiftsloven 21 ikke er ansett oppfylt. Mottas klage over en fastsettelse etter merverdiavgiftsloven 55 i en sak hvor kravet som er gjenstand for fastsettelsen viser seg å være foreldet, skal fylkesskattekontorene som utgangspunkt fatte nytt vedtak om å avvise kravet om merverdiavgift til gode som foreldet, jf. pkt Dette nye vedtaket vil erstatte det opprinnelige fastsettelsesvedtaket, og være avgiftsmyndighetenes grunnlag for ikke å utbetale kravet. Foreldelse vil således være den prinsipale begrunnelsen for å nekte utbetaling. Det vil da tilsvarende som når en anmodning om omgjøring av en fastsettelse innbefatter et foreldet krav på merverdiavgift til gode (fordring på penger), jf. pkt ikke være grunn til å omgjøre fastsettelsen, selv om den i ettertid anses ugyldig, jf. Rt s. 994 Håkon S Hansen. Som eksempel kan det for så vidt vises til SKD vedrørende klagesak nr. 5244, jf. videre FIN Saken eventuelt den del av saken som gjelder foreldelse skal da ikke sendes Skattedirektoratet som klagenemndssak. Klageinstans for klager over vedtak om å avvise krav om merverdiavgift til gode som foreldet er som nevnt Skattedirektoratet, jf. pkt Dersom fylkesskattekontoret har nektet utbetaling med henvisning til merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2, er det imidlertid ikke nødvendig å treffe nytt vedtak hvis begrunnelsen for nektelsen var at kravet er foreldet. I et slikt tilfelle, hvor begrunnelsen for nektelsen ikke er at mottatt oppgave er uriktig etter avgiftsrettslige regler, anser Skattedirektoratet at

12 2005/22740 RR-AV ØAa Side 12 av 15 nektelsen i realiteten må anses som et vedtak foretatt med hjemmel i foreldelsesloven om å avvise (nekte) kravet som foreldet. 4 TILBAKEGÅENDE AVGIFTSOPPGJØR TREÅRSFRIST Gjennom FIN besluttet Finansdepartementet å legge om praksisen med tilbakegående avgiftsoppgjør. Endringen innebar at slikt oppgjør ikke lenger skal gis for krav om fradrag for anskaffelser lenger tilbake enn tre år fra det tidspunkt søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør er fremsatt. Om den nærmere begrunnelse for endringen vises det til FIN Fristen er ikke gitt med hjemmel i foreldelsesloven, men er en særskilt frist som er fastsatt av Finansdepartementet gjennom en endring av praksis og retningslinjene for tilbakegående avgiftsoppgjør. Og som det fremgår, kommer ikke foreldelseslovens regler om fristavbrudd til anvendelse; fristen avbrytes ved fremsettelse av søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør. At fristen ikke følger av foreldelsesloven, innebærer dessuten at heller ikke foreldelsesloven 10 om tilleggsfrist ved uvitenhet mv. kommer til anvendelse. Om fristberegningen uttaler departementet: Etter departementets mening er det mest hensiktsmessig at skjæringstidspunktet tilpasses merverdiavgiftssystemet krav til oppgaveterminer mv., slik at treårsfristen regnes fra utløpet av oppgavefristen for den terminen søknaden er innkommet, sml. det tilsvarende utgangspunktet i vårt brev 7. desember 2005 til direktoratet om foreldelse. For næringsdrivende med alminnelig to måneders termin vil i forhold til dags dato [18. mai 2006] for eksempel kostnader som skal henføres til terminer eldre enn 2. termin 2003 (med oppgavefriste 10. juni 2003), ikke være gjenstand for tilbakegående avgiftsoppgjør. Endringen ble også gjort gjeldende for krav på fradrag fra utleier av bygg og anlegg i tilfeller hvor det er aktuelt med frivillig registrering etter søknad i samsvar med overgangsbestemmelsen i forskrift nr annet ledd, jf. forskrift nr. 80. Næringsdrivende som i lys av Høyesteretts avklaringer gjennom Hunsbedt- og Porthusetdommene får adgang til frivillig registrering etter forskrift nr. 80, vil etter dette ikke kunne få tilbakegående avgiftsoppgjør for kostnader lenger tilbake i tid enn tre år fra det tidspunktet søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør er fremsatt. Endringen ble gjort gjeldende med umiddelbar virkning fra og med 18. mai Dette gjaldt også for innkomne saker som ikke var ferdigbehandlet per 18. mai 2006, likevel slik at det opprinnelige tidspunktet for når søknaden kom inn her legges til grunn. Etter endringen har det særlig blitt reist spørsmål om endringens betydning for næringsdrivende som driver utvikling av eiendommer med tanke på utleie og registrering etter forskrift nr. 117 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i

13 2005/22740 RR-AV ØAa Side 13 av 15 virksomhet registrert etter merverdiavgiftsloven. Bransjens særegenhet medfører at disse næringsdrivende i mindre grad enn andre kan benytte seg av adgangen til forhåndsregistrering. Problemstillinger rundt dette ligger til vurdering i Finansdepartementet. Med hilsen Ingrid Bøe Svestad underdirektør Seksjon for merverdiavgift Øistein Aamodt Vedlegg: Standardbrev om avvisning av krav om merverdiavgift til gode som foreldet

14 2005/22740 RR-AV ØAa Side 14 av 15 OVERSIKT OVER FELLESSKRIV OG BREV VEDRØRENDE FORELDELSE MV: SKD om fradragsrett etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene [jf. pkt. 5] FIN om fristforlengelse, oversendt gjennom SKD FIN a om frafallelse av foreldelsesinnsigelse tilbaketrekking av fullmakt og endring av praksis, oversendt gjennom SKD FINs b om krav om fradrag for inngående merverdiavgift tilbake i tid etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene, oversendt gjennom SKD SKD om saksbehandling [senere endret] SKD om tilbakegående avgiftsoppgjør og foreldelse FIN om utvidelse av fristforlengelsen, oversendt gjennom SKD SKD om klagesak nr SKD om fristforlengelsen SKD om enkeltvedtak og klagerett FIN om søknad om frafallelse av foreldelsesinnsigelse, oversendt gjennom SKD SKD om klageinstans FIN om søknad om frafallelse av foreldelsesinnsigelse i klagesak nr FIN om forskrift nr. 80 og tilbakegående avgiftsoppgjør, oversendt gjennom SKD SKD om ressurs- og kontaktperson på fylkesskattekontorene FIN om ytterligere fristforlengelse mv, oversendt gjennom SKD FIN om utbetaling av krav i etterkant av Arve-dommen, oversendt gjennom SKD SKD om avvisning av krav som foreldet og fastsettelser etter merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 2 FIN om rutiner for behandling av søknader om frafallelse av foreldelsesinnsigelse, oversendt gjennom SKD SKD om klagesak nr og 5655

15 2005/22740 RR-AV ØAa Side 15 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE: Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering... 1

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~ -~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~.05.2006 Merverdiavgift - forskrift nr. 80 og tilbakegående

Detaljer

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret

2. Nye bestemmelser ifm. registrering i Merverdiavgiftsregisteret Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Jorunn Troberg 22.12.2009 Jorid Øvrebø Telefon Deres referanse Vår referanse 22077499 2009/993933-3 AV 700 NARF Revisorforeningen Brønnøysundregistrene

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift

AVTALE. om overføring av rett til. justering av MVA. om disponering av. justert merverdiavgift AVTALE om overføring av rett til justering av MVA og om disponering av justert merverdiavgift 1. Avtalepartene [*] AS) Adr.: [*] Org. nr.: [*] heretter benevnt som Utbygger og Hordaland fylkeskommune Adr.:

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven Finansdepartementet 16. oktober 2009 Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven 1. Innledning og sammendrag Finansdepartementet sender på høring et forslag om å innføre

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014

Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Rundskriv R Til Samtlige departementer og Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-3/2014 13/5059 C TS/ 27.01.2014 Forberedelse av innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00981-A, (sak nr. 2011/1933), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00981-A, (sak nr. 2011/1933), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00981-A, (sak nr. 2011/1933), sivil sak, anke over dom, Norsk Gjenvinning AS (advokat Borgar Høgetveit Berg) mot Staten v/finansdepartementet

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012

www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 www.pwc.no Infomøte NTNU Merverdiavgift 17. februar 2012 Agenda 1. Innledning ved Tove Tveråmo 2. Bakgrunn og historikk v/tore Hoem 3. Konsekvenser av den nye rettsoppfatningen v/tore Hoem 4. Praktiske

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Oskar Pedersen AS Postboks 9237 4697 KRISTIANSAND S Norge Deres ref.: Carl Henrik Myhre Vår ref.: 2015/0005-5 Saksbehandler: Peter Aadland Dato: 22.04.2015

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014

Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Rundskriv M-1/2014 Kommunene Fylkesmennene Statens landbruksforvaltning Nr. Vår ref Dato 13/1565 1. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Søknad om odelsfrigjøring... 2 3.1 Hvem

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Frister for endringer av avgiftsoppgjør

Frister for endringer av avgiftsoppgjør Frister for endringer av avgiftsoppgjør Et avgiftssubjekt kan etter merverdiavgiftsloven 18 3 første ledd kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst tre år etter utløpet av den aktuelle terminen. Artikkelen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 6. september 2010 i sak 2010/200 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler vedrørende tjenester fra arkitekter og rådgivende ingeniører. Klagenemnda kom til at innklagede

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord

Tilsvar Til Lister Tingrett. Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Lister Tingrett Barbrosgt 21 4550 FARSUND Tilsvar Til Lister Tingrett Lister Tingretts ankesak: 08-036668TVI-LIST Saksøker: Dag Martin Bakken Ringveien 43, 4400 Flekkefjord Prosessfullmektig: Adv.fa. Wangensteen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71)

Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2015 Regelverk for tilskudd til organisasjoner i barnevernet (kap. 854 post 71) Innhold Innledning... 3 1. Formål...

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene.

Kravet gjelder ubetalte kostnader for kabel-tv til AS XXgaten??. Klager bestrider så vel hovedkravet som kravet på inkassokostnadene. Sandefjord, 7. april 2016: Vedtak i sak 237-2015. Klager: NN Innklaget: Hammersborg Inkasso AS, Postboks 6620 St. Olavs plass, 0129 Oslo. Saken gjelder: Om klager i tide har fremmet en innsigelse han burde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til Helse -og sosialprosjekter Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: God helse og likeverdige helse- og sosialtjenester til det samiske folk, som tar utgangspunkt i samisk språk

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

Behandling av klager når klagefristen er oversittet

Behandling av klager når klagefristen er oversittet Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10

Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Hobbyco AS - konkurranseloven 12 jf. 10 Advokatfirma Schjødt DA Postboks 2444 Solli 0201 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200803426-/TMO 10. mars 2009 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-23 - avslag på anmodning om å gripe

Detaljer

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget

Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget Utkast ny lov om Forbrukerklageutvalget 1 Virkeområde Forbrukerklageutvalget behandler klager: a) om kjøp av ting til forbruker, og om ytelser som selgeren eller andre har påtatt seg overfor kjøperen i

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen

Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften - Gjennomføring av Dublinforordningen Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 13/2403-3/STPE 03.09.2013 Utlendingsdirektoratets høringsuttalelse - Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen

Intern retningslinje. Saker for Sivilombudsmannen Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Konstali Helsenor AS Bryggegata 9 0250 OSLO Svein Konstali Deres ref.: Vår ref.: 2015/0088-17 Saksbehandler: Linn Håland Vetaas Dato: 14.09.2015 Avvisningsbeslutning

Detaljer

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift meldinger SKD 15/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Kompensasjon for merverdiavgift Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift

Detaljer

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for bygging av idrettshall. Vedståelsesfristen for det eneste anbudetsom ikke ble avvist, bleforlenget

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering) Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/828-13 29.06.2016 Adgang til å gjøre unntak fra mal for årsregnskap (oppstilling av bevilgningsrapportering)

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004

meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004 Skattedirektoratet meldinger SKD 01/05, 23. desember 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven Omsetning og formidling av rett til å overvære kinoforestillinger er omfattet av merverdiavgiftssystemet

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Leadership Foundation Fredensborgsveien 24D 0177 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0114-16 21.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland

Lovkrav. Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring. Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Lovkrav Krav til/kontroll av dokumentasjon før matrikkelføring Matrikkel-fagdager i Trøndelag 2015 Arnulf Haugland Skal snakke om.. 1. Hvilke krav stiller matrikkelloven til dokumentasjon 2. Kontroll

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

Finansdepartementet

Finansdepartementet Finansdepartementet 28.01.2013 Høringsnotat om endringer i ligningsloven adgang for skattekontoret til å endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen 1. Innledning

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Thore Magnussen og Sønn AS Grundstadvegen 30 8360 BØSTAD Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0131-6 05.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02623-A, (sak nr. 2013/1112), sivil sak, anke over dom, Hydro Aluminium AS Sør-Norge Aluminium AS (advokat Frode Elgesem) mot Staten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av medisinsk forbruksmateriell. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket

Detaljer