KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift"

Transkript

1 KLAGESAK NR A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig registrert i avgiftsmanntallet. Selskapet var innrømmet et tilbakegående avgiftsoppgjør etter at det rettmessig var registrert i avgiftsmanntallet, og saken reiste spørsmål om dette hadde betydning for den ilagte rente og tilleggsavgift. Stikkord: Bransje: Renter Tilleggsavgift Telekommunikasjon og operatørvirksomhet, hovedsakelig innenfor IP-telefoni. Mval: 37 og 73 AC/JHR/hve Dato for Skattedirektoratets

2 Innstilling: 11. mai 2006 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte den 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende org.nr. xxx, A AS. Skattedirektoratet har avgitt slik I n n s t i l l i n g: A AS ble uriktig registrert i avgiftsmanntallet fra og med 2. termin Ved vedtak av 17. januar 2006 er selskapets avgiftsregistrering endret med virkning fra 5. termin Foretaket driver virksomhet innenfor området telekommunikasjon og operatørvirksomhet, hovedsakelig innenfor IP-telefoni. På bakgrunn av en begrenset oppgavekontroll for 3. termin 2005 og utvidelse av kontrollperioden med 2. og 5. termin 2005, fattet B fylkesskattekontor den 17. januar 2006 vedtak om etterberegning av avgift, tilleggsavgift og renter. B fylkesskattekontor mottok klage fra selskapets advokat den 8. februar 2006, og korrigert klage er mottatt ved fylkesskattekontoret den 15. februar Klagefristen er overholdt. Påklaget beløp utgjør tileggsavgift med kr med tillegg av renter på kr Samlet beløp utgjør kr Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndighetene i saken. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok.nr Dokument Dato 1 Varsel om avgrenset kontroll 12. september Selskapets svarbrev til varsel 19. september Fylkesskattekontorets brev 5. oktober Advokatens svarbrev på ovennevnte brev 13. oktober E-post fra advokaten 19. november Varsel om etterberegning 28. november Tilsvar fra advokaten, samt søknad om 7. desember 2005 tilbakegående avgiftsoppgjør 8 Vedtak 17. januar Vedtak om tilbakegående avgiftsoppgjør 8. februar Klage på vedtak om ilagte renter og 8. februar 2006 tilleggsavgift 11 Korrigert klage på vedtak om ilagte renter 15. februar 2006

3 og tilleggsavgift 12 Klagesak nr november Klagesak nr september Vedtak om endring av ilagte renter 24. mars Utkast innstilling tilsendt klager 24. mars Klagers bemerkninger 19. april 2006 Klagen gjelder Klagen omfatter følgende forhold: 1. Renter ilagt ved B fylkesskattekontors vedtak av 17. januar 2006, og korrigert ved vedtak av 24. mars 2006, totalt kr Tilleggsavgift ilagt ved B fylkesskattekontors vedtak av 17. januar 2006, til sammen kr Sakens faktum Selskapet ble registrert i avgiftsmanntallet ved B fylkesskattekontor fra og med 2. termin Bakgrunnen for registreringen var at selskapet hadde oppnådd omsetningsgrensen ved fakturering til C AS den 15. mars Faktureringen var en forskuddsfakturering, men det fakturerte beløp ble senere kreditert ved kreditnota av 13. oktober Dette fordi oppdraget aldri ble utført. Selskapet har fått utbetalt tilgodeoppgaven for 2. og 4. termin 2005, mens tilgodeoppgaven for 3. og 5. termin 2005 er holdt tilbake som en følge av oppgavekontrollen. Selskapet har i kontrollperioden hatt testkunder som fikk låne modem for testing av telefonitjenesten. Modemet ble etter testperioden levert tilbake til selskapet, og selskapet tok ikke betalt for modemet i låneperioden. Selskapet har ikke hatt omsetning over registreringsgrensen etter merverdiavgiftsloven 28 før fra september Fylkesskattekontoret besluttet således å annullere registreringen fra 2. termin 2005, og traff vedtak om registrering i avgiftsmanntallet fra og med 5. termin B fylkesskattekontors vedtak og begrunnelse Det hitsettes fra vedtaket: 3. Materielle forhold 3.1. Merverdiavgift

4 Selskapet har opplyst at det fakturerte beløp på kr til C AS var en forskuddsfakturering for fremtidig oppdrag, men at oppdraget av ulike årsaker aldri ble utført eller betalt. I brev av 13. oktober 2005 ble det samtidig opplyst at det utfakturerte beløp ble kreditert ved kreditnota av 13. oktober I tilsvar av 7. desember 2005 blir vi opplyst om at selskapet først ble registreringspliktig fra 10. september Fylkesskattekontoret legger med dette faktum til grunn at selskapet ikke var registreringspliktig etter merverdiavgiftsloven før 5. termin Da utfakturert beløp for 2. termin 2005 er kreditert med kreditnota, er oppkrevd og innbetalt avgift rettmessig rettet opp overfor kjøper, jf. merverdiavgiftsloven 44 tredje ledd. I kontrollperioden er det fakturert kr i utgående avgift i 2. termin 2005 som blir å tilbakeføre. Den oppkrevde og innbetalte utgående avgift for 4. termin 2005 er ikke rettet opp overfor kjøper, og blir å beholde i medhold av merverdiavgiftsloven 44 tredje ledd. Vi legger derfor til grunn at selskapet ikke var berettiget til å være registrert i avgiftsmanntallet fra og med 2. termin 2005, og således har påført staten et avgiftstap ved å fradragføre inngående merverdiavgift fra og med dette tidspunktet. Det foreligger derfor hjemmel til å fastsette beregningsgrunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift ved skjønn, jf. merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 3. At det i ettertid blir søkt om et tilbakegående avgiftsoppgjør medfører ikke at tapsvilkåret ikke var oppfylt i kontrollperioden. Selskapet har i perioden fra og med 2. termin 2005 til og med 4. termin 2005 fradragsført følgende inngående avgift: Termin Inngående avgift høy sats (i kr) Inngående avgift lav sats (i kr) Sum fradragsført inngående avgift (i kr) 2. termin termin termin Sum Da selskapet ikke var berettiget til å være registrert i avgiftsmanntallet fra 2. til 4. termin 2005 ble selskapet varslet om at fylkesskattekontoret vurderte å tilbakeføre den fradragsførte inngående avgift for kontrollperioden. Selskapet har i tilsvaret av 7. desember 2005 ikke hatt innsigelser til at selskapet ikke var registreringspliktig fra 2. termin 2005, men har anført at det ble registreringspliktig fra og med 5. termin Fylkesskattekontoret legger derfor til grunn at fradragsført inngående for 2. til 4. termin 2005 må tilbakeføres i sin helhet. Selskapet har i tilsvaret søkt om tilbakegående avgiftsoppgjør for kostnader pådratt før registreringsgrensen ble nådd. Fylkesskattekontoret vil ta stilling til dette i en egen sak, men før vi tar stilling til dette ber vi om å få tilsendt kopi av fakturaer over kr Etter dette fastsetter fylkesskattekontoret følgende etterberegning, jf. merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 3: Termin Utgående avgift (i kr) Fradragsført inngående avgift (i kr) Fradragsberettiget inngående avgift (i kr) Avgiftsøkning (i kr)

5 2. termin termin termin Sum Etter dette har vi fastsatt en avgiftsendring på kroner for kontrollperioden. Tilgodeoppgaven for 3. termin 2005 vil bli godkjent, og motregnet i vårt tilgodehavende beløp Renter Lovbestemte renter er ilagt fra det tidspunkt avgiften ble fradragsført, 10. februar 2005, jf. merverdiavgiftsloven 37. Ilagte renter utgjør kr Rentesatsen for beregning av renter i forbindelse med avgiftsmyndighetenes etterberegning er 3 % over den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. forskrift 65 4 til merverdiavgiftsloven. Frem til 31. desember 2003 var rentesatsen 15 %, mens rentesatsen fra og med 1. januar 2004 til 31. juni 2004 var 12,25 %. Fra og med 1. juli 2004 til 31. desember 2005 var rentesatsen 12 % p. a., og fra og med 1. januar 2006 er rentesatsen 12,25 %. Etter merverdiavgiftsloven 37 første ledd skal renter beregnes fra den tid avgiften er fradragsført og til 10. dag etter utløpet av den måned melding om vedtaket postlegges. Ved vedtak av 24. mars 2006 ble rentene redusert med kr og tilgoderenter innrømmet med kr 110. Fra dette vedtaket siteres det følgende: Ved vårt vedtak av 17. januar 2006 ble det ilagt renter av det etterberegnede beløp med totalt kr , jf. merverdiavgiftsloven 37, jf. vedtakets punkt 3.2. Rentene ble beregnet frem til 10. februar 2006 i samsvar med lovens 37. Ved kontrollen ble selskapets tilgodeoppgaver for 3. termin og 5. termin 2005 tilbakeholdt. Ved vedtaksfastsettelsen den 17. januar 2006 ble imidlertid tilgodeoppgaven for 3. termin ved en inkurie ikke hensyntatt ved renteberegningen. Tilgodeoppgaven for 5. termin, som fylkesskattekontoret fant var korrekt, ble først godkjent ved vedtaksfastsettelsen. Som følge av dette har avgiftsmyndighetene oppnådd en uberettiget rentefordel. Etter våre opplysninger var tilgodebeløpet for 3. termin og 5. termin henholdsvis kr og kr For så vidt gjelder oppgaven for 3. termin er det vår oppfatning at kroner ikke skal inngå i rentegrunnlaget, mens tilgodebeløpet for 5. termin på kroner skal redusere rentegrunnlaget fra den dato oppgaven er mottatt her. Reduksjon av rentene utgjør etter dette kroner Selskapet er som følge av vårt minkingsvedtak berettiget til godtgjørelsesrenter etter merverdiavgiftsloven 38 første ledd annet punktum. Rentesatsen er 0,5 % per måned eller del derav fra betaling har funnet sted og til beløpet blir tilbakebetalt, jf. forskrift nr til merverdiavgiftsloven. Selskapet betalte inn kravet den 10. februar 2006,

6 og renter er derfor beregnet for 2 måneder, det vil si 1 %. Beregnet rentegodtgjørelse utgjør kr 100 ( X 1 %) Klagers innsigelser Klager har påklaget B fylkesskattekontors vedtak for så vidt gjelder ilagte renter og tilleggsavgift. Nedenfor gjengis i hovedtrekk klagers anførsler for de påklagede forhold. 1. Ilagte renter Klager anfører at renteberegningen er feil, da selskapet skulle fått tilbakebetalt inngående avgift på et tidligere tidspunkt dersom den registreringsmåte som i ettertid fremstår som den korrekte ble gjennomført. Dessuten er tilgodeoppgaven for 3. og 5 termin holdt tilbake i forbindelse med pågående oppgavekontroll. Klager anfører at en ikke kan se annet enn at rentekravet gir staten urettmessige inntekter som merverdiavgiftsloven 37 ikke er ment å hjelpe og må således bortfalle. 2. Ilagt tilleggsavgift Klager anfører prinsipalt at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift ikke er tilstede, da klager ikke har overtrådt merverdiavgiftslovens regler og staten ikke r påført noe tap som følge av klagers handling. For så vidt gjelder fylkesskattekontorets uaktsomhetsvurdering viser klager til at selskapet ble registrert rettmessig i avgiftsmanntallet fra og med den termin omsetningen hadde oversteget grensen i merverdiavgiftsloven 28 (2. termin 2005). Klager viser videre til at da det avgjørende oppdrag for registreringen falt bort kunne selskapet i stedet søkt om forhåndsregistrering, noe som han mener ville blitt godtatt. Klager ville derfor uansett hatt mulighet til å fradragsføre inngående avgift knyttet til de betydelige investeringene som ble foretatt i oppstartsfasen. At selskapet ikke valgte denne muligheten må anses som en faktisk villfarelse, ikke rettsvillfarelse. I forbindelse med skyldkravet anfører klager at registreringen under ingen omstendighet var klanderverdig, og at den ble foretatt i god tro. I den forbindelse viser klager til at en har levert inn omsetningsoppgaver slik han skal, og ellers har forholdt seg til regelverket på en korrekt måte. Subsidiært anfører klager at staten ikke er påført avgiftstap all den tid inngående avgift er knyttet til investeringer i selskapet som han hadde rett til fradrag for.

7 Atter subsidiært anfører klager at dersom fylkesskattekontoret likevel skulle mene at registreringen var uaktsom av selskapet, bør den valgfriheten som ligger i ordlyden i merverdiavgiftsloven 73 (kan) komme selskapet til gode når inngående avgift uansett refunderes. I den forbindelse viser klager til at selskapet er ungt og driver en virksomhet hvor det er små marginer for fortjeneste og ileggelse av tilleggsavgift derfor vil utgjøre en betydelig økonomisk belastning. Det vises særlig til at den økonomiske belastningen ved ileggelsen av tilleggsavgiften ikke står i forhold til den problemstilling som har oppstått og som kun har ført til en ompostering og ikke et avgiftstap for staten. Klager anmoder om at fylkesskattekontoret utviser godt forvaltningsskjønn og omgjør vedtaket om tilleggsavgift. Etter ønske fra klager, gjengis klagers anførsler så langt de omhandler de påklagede forhold (klagers anførsler for så vidt gjelder ettergivelse gjengis ikke): 1. Tilleggsavgift 1.1. Klage tilleggsavgift Selskapet er ilagt tilleggsavgift med 10 %. Tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 73 forutsetter uaktsomhet fra selskapets side. Selskapet ble registrert i avgiftsmanntallet og oppført som avgiftspliktig fra den termin omsetningen hadde oversteget grensen i merverdiavgiftsloven 28. Dersom det på registreringstidspunktet hadde vært klart at det avgjørende oppdraget ville falle bort, ville selskapet i stedet ha kunnet søke om forhåndsregistrering og således likevel hatt samme mulighet til fradrag for inngående avgift knyttet til de betydelige investeringer selskapet foretok i oppstartsfasen. Som vanlig fritar ikke rettsvillfarelse, men i dette tilfellet var det en faktisk villfarelse som førte til at alminnelig registreringsmåte ble foretatt fremfor søknad om forhåndsregistrering. For øvrig vises det til at vilkår for forhåndsregistrering i forbindelse med betydelige anskaffelser må anses oppfylt for bedriften, og ville blitt godkjent. Det må videre være helt klart at staten ikke er påført avgiftstap, all den tid inngående avgift er knyttet til investeringer i selskapet som det hadde rett til å få fradrag for. Med forbehold om at en ikke kjenner eksakte rutiner for gjennomføring av avgrenset kontroll med terminoppgaver, lå i hvert fall mulighetene til rette for at kontrollen skulle ha avdekket at de betydelige investeringer det ble krevet fradrag for ville godtas i og med størrelsen samt tilknytningen til den avgiftspliktige virksomhet. Således er heller ikke tapsvilkåret oppfylt i kontrollperioden, når det åpnes for forhåndsregistrering i et tilfelle som dette. Poenget er jo at selskap fortløpende har behov for å kunne fradragsføre inngående avgift på anskaffelser av likviditetsmessige hensyn, ikke for å unndra staten avgifter. registreringen var under ingen omstendighet klanderverdig, den ble foretatt i god tro og kan ikke ses som en uaktsom handling fra selskapets side. Det vises for øvrig til at selskapet har levert inn omsetningsoppgaver slik de skal, og ellers har forholdt seg til regelverket på en korrekt måte. Vilkår for ileggelse av tilleggsavgift kan etter dette ikke være oppfylt.

8 Bestemmelsen i 73 åpner videre for et skjønn, jf. kan. Bestemmelsen er en pønal reaksjon der regelverket ikke er overholdt. Dersom fylkesskattekontoret likevel skulle mene at registreringen var uaktsom av selskapet, bør den valgfriheten som her foreligger komme selskapet til gode, all den tid inngående avgift uansett refunderes. Selskapet er ungt og driver en virksomhet hvor det er små marginer for fortjeneste. Tilleggsavgift vil utgjøre en betydelig økonomisk belastning som ikke står i forhold til den problemstillingen som her har oppstått, og som har ført til en ompostering og ikke til avgiftstap for staten. En ber derfor fylkesskattekontoret utvise godt forvaltningsskjønn og omgjøre vedtak om tilleggsavgift. 2. Renter 2.1 Klage over ilagt renter En påklager også renteileggelsen og viser i den forbindelse til at avgift er tilbakeført mot et tilbakegående avgiftsoppgjør. Uansett anføres at renteberegningen er feil, selskapet skulle uansett fått tilbakebetalt den inngående avgift på et tidligere tidspunkt dersom den registreringsmåte som i ettertid fremstår som den korrekte, ble gjennomført. Dessuten leverte selskapet tilgodeoppgave også i 5. termin 2005 hvor det utvilsomt var registreringspliktig, dette beløp er imidlertid holdt tilbake i forbindelse med denne sak, i tillegg til tilgodeoppgaven i 3. termin. Etter foreliggende beregning kan en ikke se annet enn at rentekravet gir staten urettmessige inntekter som merverdiavgiftsloven 37 ikke er ment å hjemle, og må bortfalle. Klager er enig med fylkesskattekontoret at skyldkravet i forbindelse med tilleggsavgiften skal vurderes på tidspunktet for handlingen. Klager viser imidlertid til at merverdiavgiftsloven har ulike alternativer for fradrag for inngående avgift, forhåndsregistrering eller tilbakegående avgiftsoppgjør, og at det må være klart at klager ikke har opptrådt uaktsomt, men har valgt feil registreringsform som må være unnskyldelig. B fylkesskattekontors vurdering av klagen Fylkesskattekontoret vil ta stilling til de påklagede forhold hver for seg nedenfor. 1. Ilagte renter merverdiavgiftsloven 37 Ved vedtak fastsatt etter merverdiavgiftsloven kapittel 13 og 14 skal det beregnes renter. Hjemmelen for ileggelse av renter fremgår av merverdiavgiftsloven 37 første ledd som har følgende ordlyd: Når det treffes vedtak om fastsettelse etter bestemmelsen i kap. XIII og XIV, skal det beregnes renter fra den tid avgift skulle vært betalt etter 34 og til 10. dag etter utløpet av den måned melding om vedtaket postlegges

9 De nærmere bestemmelser om renteberegning og hvilken rente som gjelder er hjemlet i forskrift nr. 65 til merverdiavgiftsloven, jf. merverdiavgiftsloven 37 i.f. Fylkesskattekontoret nøyer seg her med å vise til at forskrift nr har bestemmelser om at rentesatsen skal være 3 prosentenheter over den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt etter lov om rente ved forsinket betaling m.m. Vedtaket er hjemlet i merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 3, som er hjemmehørende i merverdiavgiftsloven kap. 13. Renter skal således ilegges av det etterberegnede beløp. Det forhold at selskapet i ettertid fikk aksept for et tilbakegående avgiftsoppgjør, og derved ble innrømmet fradrag for pådratte avgiftskostnader, rokker ikke med denne oppfatning. Etter vår oppfatning er rentekravet rettmessig og i samsvar med formålet bak merverdiavgiftsloven 37. For så vidt gjelder det forhold at det tilbakeholdte beløp for 3. termin 2005 ikke ble hensyntatt ved renteberegningen, er dette korrigert ved minkingsvedtak av 24. mars Det er enighet mellom klager og fylkesskattekontoret om at klager først ble registreringspliktig fra og med 5. termin Den tilgodeoppgave som ble levert for 5. termin 2005 var klager derfor berettiget til å få utbetalt innen den tre ukers frist som følger av merverdiavgiftsloven 24 tredje ledd. Som følge av oppgavekontrollen for 3. termin 2005 besluttet imidlertid fylkesskattekontoret også å se nærmere på oppgaven for 5. termin, og holdt derfor tilbake det tilgodebeløp som klager hadde krav på. Kontrollen viste imidlertid at klager var berettiget til registrering fra og med 5. termin 2005, og fylkesskattekontoret godkjente derfor oppgaven for 5. termin ved vedtaksfastsettelsen. Ved vedtaket tok man ved en inkurie ikke hensyn til det berettigede krav ved renteberegningen. Det er derfor truffet vedtak om endring av rentegrunnlaget, hvor tilgodeoppgaven for 5. termin 2005 har redusert rentegrunnlaget fra dato for innkommet oppgave. En kan etter dette ikke se at rentekravet gir staten en urettmessig fordel som ikke er tilsiktet i merverdiavgiftsloven. 2. Ilagt tilleggsavgift 10 % - merverdiavgiftsloven 73 Adgangen til å ilegge tilleggsavgift ved merverdiavgiftsfastsettelser er regulert i merverdiavgiftsloven 73; Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, og statskassen derved er eller kunne vært unndratt avgift, kan utover avgift fastsatt etter 55 og 56 ilegges tilleggsavgift med inntil 100 %.

10 Vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er således et skyld- og unndragelseskrav. Skyldkravet er enten forsett eller uaktsomhet. Unndragelseskravet er at statskassen er eller kunne vært unndratt avgift som følge av den avgiftspliktiges handling. Det er således ikke et krav at staten er unndratt avgift, det er tilstrekkelig at statskassen kunne vært unndratt avgift. I juridisk teori benevner en gjerne unndragelsesvilkåret som et tapsvilkår. Klager har anført at han ikke har handlet uaktsomt eller at tapsvilkåret er oppfylt, og at det dermed ikke er hjemmel til å ilegge tilleggsavgift. Fylkesskattekontoret er uenig, og vil redegjøre nærmere for vårt syn nedenfor Skyldkravet Fylkesskattekontoret har i vedtaket lagt til grunn at klager har handlet uaktsomt da han hadde fradragsført inngående avgift som ikke var berettiget på fradragstidspunktet. Vi la også til grunn at selskapet på en uaktsom måte var blitt registrert i avgiftsmanntallet på et tidligere tidspunkt enn det var berettiget til. Slik faktum fremstår, er det uomtvistet at klager først ble registreringspliktig fra 5. termin 2005, og at inngående avgift som var fradragsført for terminen 2-4 var uberettiget. Den faktura som ble benyttet til å oppnå registrering fra og med 2. termin 2005 var en forskuddsfakturering for fremtidig utført arbeid, et arbeid som aldri ble utført. Forskuddsfakturaen er også kreditert i oktober Ved registreringstidspunktet ble det ikke opplyst at det var en forskuddsfaktura. Prinsipielt mener fylkesskattekontoret at en forskuddsfakturering ikke gir grunnlag for registrering i avgiftsmanntallet, da omsetningen som nevnt i merverdiavgiftsloven 28 gjelder omsetning for leverte varer eller tjenester, jf. merverdiavgiftsloven 44 første ledd. Det faktum at fakturaen ble utstedt til et nærstående selskap (C AS som fullt ut administreres av daglig leder i A AS), og det faktum at den senere ble kreditert uten at klager tok dette opp med avgiftsmyndighetene, trekker i retning av at klager burde vite at han ikke hadde anledning til å registrere seg i avgiftsmanntallet fra 2. termin Klager har anført at fradragsføringen ikke er uaktsom da han kunne søkt om forhåndsregistrering i stedet for ordinær registrering. Fylkesskattekontoret bemerker at det er adgang til å søke om forhåndsregistrering når visse vilkår foreligger, men dette betinger en søknad fra den som ønsker forhåndsregistrering. Klager har ikke valgt å søke om en slik registrering, og fylkesskattekontoret finner det derfor ikke relevant å ta

11 stilling til hans fradragsrett dersom han hadde søkt om slik registrering. For ordens skyld bemerker fylkesskattekontoret at det er fast praksis for at avgiftsmyndighetene ikke gir en søknad om forhåndsregistrering tilbakevirkende kraft. Videre bemerker fylkesskattekontoret at skyldkravet skal vurderes på det tidspunkt handlingen inntrer. Hva som kunne skjedd og etterfølgende virkninger er således ikke relevant i vurderingen. Således vil fylkesskattekontorets aksept av et tilbakegående avgiftsoppgjør ikke være relevant i vurderingen av om klager har opptrådt forsettlig eller uaktsomt. For så vidt gjelder klagers anførsler om at merverdiavgiftsloven har ulike alternativer for fradrag for inngående avgift og det forhold at klager har valgt feil registreringsform ikke kan anses som uaktsomt, viser fylkesskattekontoret til at klager faktisk har foretatt en ordinær registrering i avgiftsmanntallet. Skyldkravet må derfor vurderes opp mot den faktiske handlingen. Det er riktig at merverdiavgiftsloven har ulike alternativer for fradrag for inngående avgift, men alternativene betinger en søknad fra den avgiftspliktige og en aksept fra avgiftsmyndighetene. I foreliggende sak er klager ordinært registrert i avgiftsmanntallet, og en hypotetisk forhåndsregistrering er således ikke et relevant vurderingstema. Etter dette mener fylkesskattekontoret at det var uaktsomt av klager å registrere seg i avgiftsmanntallet og derved få fradrag for pådratte avgiftskostnader før det var anledning til det. Fylkesskattekontoret kan heller ikke se at klager i sin klage har fremskaffet nye opplysninger som skulle tilsi at kontorets vurdering med hensyn til skyldkravet var uriktig. De anførte forhold med hensyn til forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør er etter fylkesskattekontorets oppfatning ikke relevant i vurderingen av ileggelse av tilleggsavgift Tapsvilkåret Klager har anført at tapsvilkåret ikke er tilstede idet klager ville hatt rett til forhåndsregistrering og har fått aksept for et tilbakegående avgiftsoppgjør. Fylkesskattekontoret bemerker at vilkåret om at statskassen er eller kunne vært unndratt avgift skal vurderes på det tidspunkt overtredelsen av merverdiavgiftsloven med dens forskrifter skjer. En hypotetisk forhåndsregistrering eller et akseptert etterfølgende avgiftsoppgjør er ikke relevant i denne vurderingen.

12 Fylkesskattekontoret er av den oppfatning at det faktum at klager ble registrert for tidlig har medført at han har fått en uberettiget fordel i fradrag for inngående avgift. Etter vår oppfatning har klagers handling ved å forskuttere et mulig fremtidig fradrag medført en risiko for at statskassen kunne vært unndratt avgift. Kontoret bemerker at dersom en mot formodning skulle anse det relevant å hensynta vår aksept av tilbakegående avgiftsoppgjør i vurderingen av tapsvilkåret, har klager likevel fått en uberettiget fordel ved at avgiften er fradragsført tidligere enn den var berettiget til. I alle tilfeller har statskassen som følger av dette lidd et rentetap. Etter dette mener fylkesskattekontoret at klager ikke kan høres med at tapsvilkåret ikke er oppfylt kan -vilkåret i merverdiavgiftsloven 73 Klager har anført at dersom fylkesskattekontoret mot formodning skulle komme til at det er hjemmel for å ilegge tilleggsavgift burde fylkesskattekontoret utvise god forvaltningsskikk og ikke opprettholde den ilagte tilleggsavgiften. Fylkesskattekontoret bemerker at avgiftsmyndighetene etter loven har adgang til ikke å ilegge tilleggsavgift selv om vilkårene er tilstede. Forvaltningspraksis trekker imidlertid i retning av at tilleggsavgift ilegges der vilkårene er oppfylt, jf. klagesak nr og I foreliggende tilfelle er det ilagt 10 % tilleggsavgift, noe som fylkesskattekontoret anser som en mild reaksjon basert på den overtredelse som er begått. For sammenlignbare tilfeller er det ilagt tilleggsavgift på 20 %. Vi bemerker at klager har utvist uaktsomhet ved registreringen og det faktum at fradrag er gjort før registreringsgrunnlaget forelå, og dette forhold tilsier at tilleggsavgift bør ilegges. Fylkesskattekontoret mener derfor at ileggelsen av tilleggsavgift er å utvise god forvaltningsskikk, og det ville stride mot forvaltningslovens ulovfestede regler om usaklig forskjellsbehandling om en unnlot å fastsette tilleggsavgift i nevnte tilfelle. Klagers påstand tas således ikke til følge Oppsummering tilleggsavgift Fylkesskattekontoret mener at det er hjemmel til å ilegge tilleggsavgift i det foreliggende tilfellet, og den tilleggsavgift som er anvendt er satt så lavt at en ikke ser grunn for å redusere denne til et lavere nivå. Fylkesskattekontoret mener at klager har opptrådt uaktsomt og at statskassen derved kunne vært unndratt avgift som en følge av den

13 uaktsomme handlingen. Kontoret finner derfor ikke grunnlag for å oppheve vedtaket for så vidt gjelder dette forhold. Skattedirektoratets vurdering av saken Skattedirektoratet bemerker at når det treffes vedtak om fastsettelse etter bestemmelsen i kap. XIII og XIV, skal det beregnes renter fra den tid avgift skulle vært betalt etter 34 og til 10. dag etter utløpet av den måned melding om vedtaket postlegges. Av forskrift nr. 65 til merverdiavgiftsloven 5 følger det at rentesatsen skal være 3 prosentenheter over den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt etter lov om rente ved forsinket betaling m.m. Vedtaket i denne saken er hjemlet i merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr. 3, som er hjemmehørende i merverdiavgiftsloven kap. 13. Av det ovennevnte følger det da at renter således skal ilegges av det etterberegnede beløp. Det forhold at selskapet i ettertid fikk aksept for et tilbakegående avgiftsoppgjør, og derved ble innrømmet fradrag for pådratte avgiftskostnader, endrer ikke dette. Etter direktoratets oppfatning er rentekravet rettmessig og i samsvar med formålet bak merverdiavgiftsloven 37. Skattedirektoratet bemerker videre at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, og statskassen derved er eller kunne vært unndratt avgift, kan utover avgift fastsatt etter 55 og 56 ilegges tilleggsavgift med inntil 100 %. Skattedirektoratet kan ikke se at det har fremkommet opplysninger i klagen som tilsier at fylkesskattekontorets avgjørelse er uriktig eller urimelig. Det subjektive vilkår for å ilegge tilleggsavgift er at den avgiftspliktige forsettlig eller uaktsomt har overtrådt merverdiavgiftslovens regler. Skattedirektoratet bemerker at det er tilstrekkelig for å ilegge tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 73 at det foreligger en uaktsom overtredelse av merverdiavgiftsloven eller forskrifter gitt i medhold av den og at statskassen derved er unndratt avgift. Utgangspunktet ved vurderingen er at den avgiftspliktige plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder for beregning av avgift for sin egen virksomhet. Det legges til grunn at en urettmessig registrering i avgiftsmanntallet i seg selv må anses som uaktsomt. I nærværende sak har klager forhåndsregistrert seg i avgiftsmanntallet på bakgrunn av en forhåndsfakturering for fremtidig utført arbeid, et arbeid som aldri ble utført.

14 Forskuddsfakturaen er også etter det opplyste kreditert i oktober Ved registreringstidspunktet ble det ikke opplyst at den aktuelle fakturaen var en forskuddsfaktura. Skattedirektoratet er enig med fylkesskattekontoret i at en forskuddsfakturering ikke gir grunnlag for registrering i avgiftsmanntallet, da omsetningen som nevnt i merverdiavgiftsloven 28 gjelder omsetning for leverte varer eller tjenester, jf. merverdiavgiftsloven 44 første ledd. Det faktum at fakturaen ble utstedt til et nærstående selskap (C AS som fullt ut administreres av daglig leder i A AS), og det faktum at den senere ble kreditert uten at klager tok dette opp med avgiftsmyndighetene, trekker i retning av at klager burde vite at han ikke hadde anledning til å registrere seg i avgiftsmanntallet fra 2. termin Skattedirektoratet finner, i likhet med fylkesskattekontoret at den urettmessige registreringen i avgiftsmanntallet fra 2. termin 2005 må anses som en uaktsom overtredelse av merverdiavgiftsloven. Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er derfor etter direktoratets vurdering tilstede. Klager har anført at dersom fylkesskattekontoret mot formodning skulle komme til at det er hjemmel for å ilegge tilleggsavgift burde fylkesskattekontoret utvise god forvaltningsskikk og ikke opprettholde den ilagte tilleggsavgiften. Skattedirektoratet kan ikke se at dette argumentet kan føre frem, idet det etter forvaltningspraksis er vanlig å ilegge tilleggsavgift når vilkårene er oppfylt. Den anvendte satsen på 10 % tilleggsavgift ligger under praksis i tilsvarende saker og er følgelig ikke satt for høyt. Direktoratet slutter seg for øvrig til fylkesskattekontorets begrunnelse og innstilling og foreslår at det fattes slikt V e d t a k: Den påklagede rentefastsettelse og tilleggsavgift stadfestes. Klagenemnda for merverdiavgift: Førstvoterende Dons Heinfjell har avgitt slik innstilling:

15 Jeg er enig i ileggelse av 10 % tilleggsavgift, men den opphevede utgående avgift for 4. termin 2005 kommer etter forholdene til fradrag i beregningsgrunnlaget for tilleggsavgiften. Nemndas øvrige medlemmer Langballe, Omdal, Nordkvist og Jørgensen er alle enig med førstvoterende. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Som innstilt. Ingrid Bøe Svestad Underdirektør Rett avskrift:

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr - J AS. i sak nr 3221 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Selskapet ble registrert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~ -~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~.05.2006 Merverdiavgift - forskrift nr. 80 og tilbakegående

Detaljer

Frister for endringer av avgiftsoppgjør

Frister for endringer av avgiftsoppgjør Frister for endringer av avgiftsoppgjør Et avgiftssubjekt kan etter merverdiavgiftsloven 18 3 første ledd kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst tre år etter utløpet av den aktuelle terminen. Artikkelen

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

KLAGESAK NR. 5001 XX

KLAGESAK NR. 5001 XX 1 KLAGESAK NR. 5001 XX Ingress: Klagesak nr. 5001. Klagenemndas avgjørelse av 30. november 2003. Saken gjelder utdeling av gratis mat til bussjåfører som stanser ved veigrillen med passasjerer, og som

Detaljer

Klagesak nr AA

Klagesak nr AA Klagesak nr. 5709 AA Ingress: Kl.nr 5709 Klagenemndas avgjørelse av 11. desember 2006. Saken gjelder: 1) Frivillig registrert utleier leide ut til kommune. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering

Foreldelse av krav på merverdiavgift til gode en oppsummering Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 8. september 2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2005/22740 RR-AV/ØAa 762.5 Til fylkesskattekontorene Foreldelse av krav på merverdiavgift

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Norsk Bedriftshelsetjeneste AS Att. Svein Thomas Madsen Postboks 1374 5507 HAUGESUND Deres referanse Vår referanse Dato 2010/291 09.02.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01634-A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, Bryggeriparken AS (advokat Ivan Skjæveland) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst

Høringsmerknader - avgiftspliktiges korreksjoner til egen gunst Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kjetil Neset 18.03.2009 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 66 13 93 2009/178840 SKATTEDIREKTORATET Postboks 6300 ETTERSTAD 0603 OSLO Høringsmerknader

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT

RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT LOGO RUTINER FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ PARKERINGSGEBYR OG TILLEGGSAVGIFT Rutineskrivets anvendelsesområde Dette rutineskrivet gjelder kommunens behandling av klager over parkeringsgebyr og tilleggsavgift

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996.

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. Bransje: Bilsalg Klagen gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

GgTltATJING LAG. SlwI"BT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr.

GgTltATJING LAG. SlwIBT. Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer. Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, 09-050203ASD-GU LAIAVD2. Saksnr. GgTltATJING LAG SlwI"BT Avsagt: 21,l 0.2009 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 09-050203ASD-GU LAIAVD2 Dommer: Lagdommer Kst. lagdommer Lagdommer Birger A. Stedal Bjørnar Borvik Ørnulf Jacobsen Ankende

Detaljer

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-26 inboundnorway.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-09-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-26 STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader.

Kvinnherad kommune - gnr 64 bnr terrasse og markplatting - krav om dekning av sakskostnader. Saksbehandler, innvalgstelefon Karen Elin Bakke, 55 57 21 26 Vår dato 31.08.2016 Deres dato 26.11.2015 Vår referanse 2013/8426 423.1 Deres referanse Advokat Line Seglem Larsen Kanalsletta 4 4033 STAVANGER

Detaljer

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget.

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget. KLAGESAK NR 4800 Klager AS Ingress: Kl. nr. 4800. Klagenemndas avgjørelse i møte av 16. desember 2002 Spørsmål om fylkesskattekontorets vedtak vedrørende: 1. etterberegning av utgående avgift jf. merverdiavgiftsloven

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8626A Klager AS Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokat Tore Flaatrud Pb 6644 St.Olavs plass 0129 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2009/282 26.02.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005.

PROTOKOLL. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2

KLAGESAK NR 4150. Dissens 3-2 KLAGESAK NR 4150 Ingress: Kl nr 4150. Klagenemndas avgjørelse av 9. juli 1999. Klagen gjaldt hvorvidt skipet A kan anses som skips i utenriksfart etter merverdiavgiftsloven 16, første ledd nr 2, jf forskrift

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr Plan- og byggesakskonferansen 2014 20. november 2014 Ileggelse av overtredelsesgebyr Frank Bjørkum Tromsø kommune Innført ved ny plan- og bygningslov i kraft fra 1. juli 2010 Overtredelsesgebyr: Økonomisk

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Thue) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Thue) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. januar 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00073-A, (sak nr. 2014/1013), sivil sak, anke over dom, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Bremangerlandet

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk kyndig

Detaljer

Klagesak nr. 6067 Klager AS

Klagesak nr. 6067 Klager AS Klagesak nr. 6067 Klager AS Ingress: Kl. nr. 6067. Klagenemndas avgjørelse av 5. desember 2007. Saken gjelder: Fradragsføring av inngående merverdiavgift vedr. vann og avløpsanlegg ved frivillig registrering

Detaljer

Finansdepartementet

Finansdepartementet Finansdepartementet 28.01.2013 Høringsnotat om endringer i ligningsloven adgang for skattekontoret til å endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen 1. Innledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Ski kommune et gebyr på 360 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av saksbehandlertjenester til barneverntjenesten. Klagenemnda fant at skyldkravet

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor formelle vilkår blir ivaretatt.

Saksframlegg. Saken sendes tilbake til administrasjonen som på delegasjon fatter vedtak hvor formelle vilkår blir ivaretatt. Saksframlegg MØLLEBAKKEN 22 PÅLEGG OM RETTING Arkivsaksnr.: 11/16022 Saksbehandler: Geir Jacobsen ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet finner å fatte vedtak om

Detaljer