KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse av 40% tilleggsavgift med kr Stikkord: Tilleggsavgift Bransje: Utvikling og salg av egen fast eiendom Mval: 21-3 Skatteetaten.no: Tilleggsavgift 1

2 Innstillingsdato: 5. november 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 14. desember 2015 i sak KMVA 8753 Klager AS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Det ble avholdt bokettersyn hos org. nr. xxx xxx xxx Klager AS i perioden februar/mai 2015 for regnskapsårene Rapport etter ettersynet er datert Virksomheten er et aksjeselskap som ble stiftet og registrert i Enhetsregisteret med næringskode Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers. Næringsvirksomheten er hjemmehørende i x kommune. Selskapet søkte om tilbakegående avgiftsoppgjør fra og med 1. termin Bakgrunnen for søknaden var at selskapets ansatte snekkere ble benyttet til oppføring av boliger på selskapets egne tomter (egenregi). Selskapet er registrert i merverdiavgiftsregisteret fra 1. termin 2012 på grunn av uttaksmerverdiavgift. Selskapet ble slettet med siste termin 2. termin 2014 på bakgrunn av innsendte 0-oppgaver i 2013 og Med bakgrunn i bokettersynet fattet skattekontoret vedtak om etterberegning med følgende beløp: Termin Utgående mva Inngående mva Etterberegnet Tilleggsavgift 4/ / / / / Sum Etterberegningen gjelder i sin helhet manglende uttaksberegning av varer og tjenester ved egenregioppføring i hele ettersynsperioden, jf. mval Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. 2

3 Vedtaket ble påklaget i brev av fra Selskap 1 AS v/advokat A. Det er ilagt 40% tilleggsavgift med kr av netto etterberegning som er påklaget. Etter klagerens oppfatning bør satsen reduseres til 20%. Klagefristen er overholdt. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Bokettersynsrapport Varsel om etterberegning Tilsvar Fastsettelse Følgebrev til vedtak Klage Merknader til innstillingen Klagen gjelder: 1. Tilleggsavgift 1.1 Sakens faktum Det fremgår i kapittel i bokettersynsrapporten at det ikke er foretatt uttaksberegning for uttak av egne tjenester og varer ved egenregioppføring. Klageren har akseptert den foretatte etterberegning for dette forhold, men mener at det er anvendt for høy sats ved ileggelse av tilleggsavgift. 1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Skattekontoret fattet vedtak om ileggelse av 40% tilleggsavgift med følgende begrunnelse: "Av mval 21-3 fremgår at: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter 18-1 og 18-4 første og annet ledd. Tilleggsavgift kan ilegges inntil ti år etter utløpet av den aktuelle terminen. Dersom overtredelsen av merverdiavgiftsreglene har vært uaktsom, er beviskravet for ileggelse av tilleggsavgift klar sannsynlighetsovervekt. Både de objektive og subjektive vilkårene i mval 21-3 må være oppfylt for at tilleggsavgift kan ilegges. De objektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er at merverdiavgiftsloven eller tilhørende forskrifter er overtrådt, videre kan tilleggsavgift kun ilegges dersom denne overtredelsen "har eller kunne ha påført staten tap". 3

4 Selskapet har i perioden ikke vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og har overtrådt merverdiavgiftsloven ved at det ikke har beregnet uttaksmerverdiavgift på varer og tjenester ved oppføring av bygg i egenregi, jf mval For 2012 har virksomheten vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og beregnet uttaksmerverdiavgift, men feil og ikke i tilstrekkelig omfang. Staten er ved dette påført avgiftstap. Det er tilstrekkelig for å kunne ilegge tilleggsavgift at det er utvist simpel uaktsomhet. Aktsomhetsnormen vurderes strengt. Plikten til å levere korrekte omsetningsoppgaver er helt sentral for næringsdrivende som driver avgiftspliktig virksomhet. Det er en grunnleggende plikt for disse næringsdrivende å sette seg inn i det regelverk som gjelder for avgiftsplikten på sitt område. Den omstendighet at man unnlater å søke kunnskap om regelverket, eventuelt ikke sørger for den nødvendige bistand, anses i seg selv som uaktsomt. Virksomheten hefter også for medhjelpers feil. Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter mval Retningslinjene finnes på Ved vurderingen av om tilleggsavgift skal anvendes, er det ikke nødvendig å ta stilling til graden av skyld, så lenge det foreligger uaktsomhet hos avgiftssubjektet. Skyldgraden er imidlertid et forhold av betydning ved fastsettelsen av satsen for tilleggsavgift. Etter retningslinjene skal tilleggsavgift ilegges med 20 % der overtredelsen anses som uaktsom. Der avgiftssubjektets overtredelse anses som grovt uaktsom eller forsettlig, skal satsen for tilleggsavgift som hovedregel være 40 % eller 60 %. Satsene ved grov uaktsomhet og forsett er i utgangspunktet de samme. Valget av sats avgjøres ut fra en totalvurdering av avgiftssubjektets forhold, herunder om det foreligger skjerpende omstendigheter. Det foreligger grov uaktsomhet der overtredelsen av lov eller forskrift anses som kvalifisert klanderverdig og avgiftssubjektet er sterkt å bebreide for den manglende aktsomheten. Forsett foreligger når avgiftssubjektet er klar over at loven er overtrådt ved f eks enten å ha sendt en uriktig oppgave eller ved manglende innsendelse av oppgave. Virksomheten har ikke bestridt noe av etterberegningen, heller ikke omberegningen av uttaksmerverdiavgift for Det anføres imidlertid: "Det skal i denne sammenhengen presiseres at reglene om uttaksmerverdiavgift i 3-26 er av de mest kompliserte bestemmelsene i merverdiavgiftsloven. En feiltolkning knyttet til rekkevidden av disse er uaktsom, men etter vår oppfatning kan denne uaktsomheten ikke ansees for å være kvalifisert klanderverdig og dermed grovt uaktsom." Enhver næringsdrivende er pliktig å kjenne reglene på område man driver næring. Reglene om uttaksmerverdiavgift er ikke nye. Etter merverdiavgiftsreformen 2001 er også byggeadministrasjon og koordinering av andre næringsdrivendes avgiftspliktige ytelser blitt avgiftspliktige tjenester. Ved lov av 29. juni 2007 nr 45 ble dette presisert i ordlyden. Endringen trådte i kraft 1. januar Det er i seg selv uaktsomt for en næringsdrivende og ikke å kjenne reglene. En dom i Eidsivating lagmannsretts av 26. januar 2007 vedrørende Steen Eiendom har vært mye omtalt i bransjen og fagmiljøene. Flere Bindende ForhåndsUttalelser er avgitt. Det er også grunn til å minne om den foran nevnte bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet av 31. mars 2009 (BFU 9/09). Denne uttalelse burde være kjent for aktører i dette markedet, både utøvere og rådgivere/revisorer. Etter skattekontorets oppfatning er det hevet over enhver rimelig tvil at virksomheten har handlet grovt uaktsomt når de ikke har klart å tilegne seg kunnskap om uttaksmerverdiavgift, og ikke har foretatt uttaksberegning for årene 2008, 2009, 2010 og

5 Svært klanderverdig fortsetter det å være, når man i 2012 kommer til kunnskap om reglene og registreres i Merverdiavgiftsregisteret, uten å tenke over at dette kan ha betydning for virksomheten også før registreringstidspunktet. Skattekontoret har og har hatt en rekke kontroller innen dette området, og i de aller fleste tilfeller er det ilagt tilleggsavgift. Prosessfullmektigen henviser også til KMVA 8305 hvor Skattekontorets vedtak om 40 % tilleggsavgift ble opprettholdt av Klagenemnda. Faktum i KMVA 8305 er svært likt nærværende sak, ikke avgiftsregistrert og mangler ved regnskapsføringen, idet timelister heller ikke der var ført. Argumentasjonen og vurderingen av tilleggsavgift, samt omfanget av den er fullt ut dekkende for vår sak. Skattekontoret har varslet om inntil 60 % tilleggsavgift, men er enig med prosessfullmektigen at nærværende sak skiller seg fra de typiske 60 % tilfellene hvor overtredelsen er grovere og mer åpenbar enn i foreliggende sak, f eks ved uteholdt omsetning. Etter en samlet vurdering finner Skattekontoret å ilegge tilleggsavgift med 40 % av etterberegnet avgift. Det kan stilles spørsmål om tilleggsavgiften burde vurderes annerledes for 2012, idet virksomheten da var avgiftsregistrert og innberettet noe uttaksmerverdiavgift. Skattekontoret finner at den innberetting av uttaksmerverdiavgift som er foretatt for 2012 er svært mangelfull og kritikkverdig, både i omfang (timer) og beløpsmessig (pris pr time). Det er ikke gjort slik rettsordenen gir anvisning på. Skattekontoret finner det hevet over enhver rimelig tvil om at selskapet også for 2012 har handlet grovt uaktsomt ved bare å foreta den begrensede innberetting av uttaksmerverdiavgift. Staten er utvilsomt påført tap. Tilleggsavgift blir derfor å ilegge med 40 % også for 2012". 1.3 Klagers innsigelser Skattekontorets vedtak er påklaget i brev av fra Selskap 1 DA v/advokat A. Klagen er begrenset til ileggelse av 40% tilleggsavgift. Klagen kan sammenfattes slik: 1 Innledning Etterberegningsvedtaket av påklages for så vidt gjelder ileggelse av tilleggsavgift. Innledningsvis vises til klagerens tilsvar av hvor det ble gjort en grundig gjennomgang av uaktsomhetsnormen. 2 Skattekontorets vedtak Saken gjelder etterberegning av uttaksmerverdiavgift etter mval 3-26, da klageren i perioden hadde oppført boliger i egenregi uten å være registrert eller beregne uttaksmerverdiavgift. 5

6 I skattekontorets vedtak av ble merverdiavgift etterberegnet med kr og 40% tilleggsavgift med kr Tilleggsavgiftssatsen begrunnes med at selskapets forhold ble ansett som grovt uaktsomt. 3 Klage Klagen gjelder satsen for tilleggsavgift, da det bestrides at selskapets overtredelse av merverdiavgiftsloven kan anses som grovt uaktsom. Det følger av Skattedirektoratets retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift at satsen for tilleggsavgift er 40% eller 60% der overtredelsen anses som grovt uaktsom. Ved vurderingen av den subjektive skyld er det forholdene på tidspunktet for overtredelsen som skal vurderes, dvs. ved innlevering av den enkelte omsetningsoppgave. Avgiftssubjektet identifiseres med medhjelpers uaktsomhet, men ikke grove uaktsomhet eller forsett. Høyesterett har lagt til grunn at det må foreligge en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet for at det skal foreligge grov uaktsomhet. Denne definisjon er fulgt opp i Skattedirektoratets rundskriv. Den høye satsen er således forbeholdt de grove unndragelsestilfellene. Bakgrunnen for at selskapet i perioden ikke hadde beregnet uttaksmerverdiavgift var uvitenhet om regelverket. I 2012 ble selskapet gjennom sin regnskapsfører gjort kjent med regelverket i forbindelse med at de i 2012 hadde ansatt håndverkere til å utføre egenregiarbeider. Regnskapsfører bisto selskapet med beregning av uttaksmerverdiavgift for 2012, men hadde ikke forstått beregningsreglene riktig. Uttaksmerverdiavgift var derfor beregnet med for lavt beløp. Verken regnskapsfører eller revisor hadde i perioden hatt bemerkninger til avgiftsmessige forhold, og selskapet hadde i mangel av egen kompetanse ikke hatt foranledning til å forstå at de var avgiftspliktige for egenregivirksomheten. Skattekontoret uttaler at det er "hevet over enhver rimelig tvil at virksomheten har handlet grovt uaktsomt når de ikke har klart å tilegne seg kunnskap om uttaksmerverdiavgift for årene 2008, 2009, 2010 og 2011". 6

7 Ut over selskapets mangelfulle kunnskap om uttaksreglene i merverdiavgiftsloven, er det ikke anført forhold eller momenter som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet på overtredelsestidspunktet og som dermed kan begrunne grov uaktsomhet. Det er åpenbart ikke rettskildemessig dekning for en slik forståelse av retningslinjene. Det siteres fra punkt i retningslinjene for å vise dette. Selskapet har erkjent at en i perioden manglet kunnskap om uttaksreglene. Dette forhold kan iht. retningslinjene anses som simpel uaktsomhet. Dette kan særlig være tilfelle der avgiftssubjektet har unnlatt å sørge for den nødvendige hjelpen. Klageren har imidlertid vært bistått av regnskapsfører/revisor i den aktuelle perioden, og har forutsatt at disse har den nødvendige kunnskap om regelverket. Selskapets revisor er et av de største og mest anerkjente revisjonsfirmaene i Norge. Selskapet har således opptrådt adekvat og aktsomt når en har engasjert regnskapsfører og revisor for å kompensere for mangelfull egenkompetanse. Selskapet er innforstått med at en blir identifisert med medhjelpers simple uaktsomhet i forhold til lovanvendelse og manglende kunnskap om regelverket. I en rekke klagenemndavgjørelser er det lagt til grunn som uaktsomt at klager ikke har evnet å sette seg inn i aktuell uttaksregel, og at det derfor var hjemmel for å ilegge tilleggsavgift. I disse sakene har tilleggsavgift nesten uten unntak vært ilagt med 20%, som innebærer at forholdet er vurdert som simpel uaktsomhet. Se eksempelvis KMVA 8479, 8458 og Nærværende tilfelle kan ikke vurderes i et annet lys. Skattekontoret anfører at det er svært klanderverdig at selskapet etter 2012 ikke har tenkt på at en har vært uttakspliktig for perioden før registrering. Klageren mener det ikke er dekning for en slik påstand. Da selskapets regnskapsfører i 2012 gjorde oppmerksom på at en måtte beregne uttaksmerverdiavgift, forsto selskapet det slik at avgiftsplikten ble utløst av de aktuelle ansettelsene det året. Regnskapsfører foretok selve uttaksberegningen, og disse ga ikke på noe tidspunkt uttrykk for at selskapet også tidligere hadde vært avgiftspliktig. Heller ikke revisor hadde bemerkninger i denne sammenheng. Selskapet oppfattet derfor ikke at de kunne være avgiftspliktige også for tidligere år, og hadde derfor heller ikke foranledning til å ta initiativ til å foreta korreksjoner bakover i tid. 7

8 Ettertiden har vist at regnskapsførers og revisors forståelse av uttaksreglene ikke var korrekt, hvilket medførte at det ble beregnet for lite uttaksmerverdiavgift også for Hvorvidt medhjelpernes forhold kan anses som uaktsomt eller grovt uaktsomt er ikke relevant, da klageren iht. punkt i Skattedirektoratets retningslinjer uansett ikke kan identifiseres med medhjelperens forsettlige eller grovt uaktsomme opptreden. En eventuell bebreidelse av selskapet for manglende kunnskap om omfanget av de aktuelle uttaksreglene, og derfor ikke har forstått at det forelå avgiftsplikt også i , innebærer ikke at det foreligger grov uaktsomhet. Uttaksbestemmelsene for bygging i egenregi er kompliserte, og det forekommer svært ofte at næringsdrivende overser denne delen av regelverket eller misforstår omfanget av avgiftsplikten. Uansett skal aktsomhetsvurderingen etter retningslinjene relatere seg til forholdene da omsetningsoppgaven ble sendt. Forhold som oppstår i 2012 er derfor ikke relevant for aktsomhetsvurderingen for årene Når det gjelder 2012 kan det hevdes at selskapet må identifiseres med medhjelpernes uaktsomhet når det gjelder den mangelfulle avgiftsberegningen, men de er ikke så sterkt å bebreide at forholdet kan karakteriseres som grovt uaktsomt. Så lenge en ikke hadde konkret foranledning til å forstå eller mistenke at regnskapsfører/revisor ikke hadde den forutsatte kompetanse, opplever selskapet det sterkt urimelig å bli anklaget for kvalifisert klanderverdig opptreden hvor en er sterkt å bebreide. Klageren kjenner seg ikke igjen i en slik karakteristikk. Avslutningsvis påpekes at det fremgår av Skattedirektoratets retningslinjer at grov uaktsomhet er typisk aktuelt der det ikke foreligger dokumentasjon for forsettlig overtredelse, men avgiftssubjektet "måtte forstå" at handlingen/unnlatelsen medførte overtredelse av lov eller forskrift. Skattedirektoratet beskriver her det som kan karakteriseres som bevisst uaktsomhet, hvor avgiftssubjektets opptreden bør likestilles unndragelsestilfellene. Dette er åpenbart ikke tilfelle i denne saken. Selv om selskapet kan lastes for sin manglende kunnskap om regelverket, og derfor kan påstås å ha opptrådt uaktsomt, fremstår det unaturlig å likestille tilfellet med unndragelsestilfellene. Selskapet må likestilles med "normaltilfellene" for denne type overtredelse, hvor tilleggsavgiftssatsen regelmessig settes til 20%. Selskapet har etter dette ikke utvist grov uaktsomhet, og det er derfor ikke grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift med 40%. Det bes derfor om at vedtaket endres ved at satsen settes ned til maksimum 20%. 8

9 1.4 Skattekontorets vurdering av klagen Tvistetema er om overtredelsen skal anses som simpel eller grov uaktsomhet, og dermed om riktig sats for tilleggsavgift iht. retningslinjene er 20% eller 40%. Det er ikke omtvistet at både de subjektive og objektive vilkår for tilleggsavgift er til stede. Som næringsdrivende vil en ha en plikt til å gjøre seg kjent med gjeldende skatte-, avgifts- og regnskapsbestemmelser for sin bransje. Uttaksbestemmelsene for merverdiavgift skulle være godt kjent i klagerens bransje. Bestemmelsene kan være kompliserte, men i dette tilfelle er det ikke gjort forsøk på etterlevelse for perioden Det er erkjent manglende kjennskap til bestemmelsene, men da kan ikke kompliserte regler samtidig være begrunnelse for den manglende etterlevelsen. For ileggelse av tilleggsavgift er det tilstrekkelig at avgiftssubjektet burde ha forstått at reglene ble overtrådt. I punkt 4.2 i retningslinjene for tilleggsavgift er gitt eksempler på skjerpende forhold som kan begrunne at overtredelsen anses som grovt uaktsom. Unnlatt registrering, regnskapsmangler som har vanskeliggjort kontrollen, gjennomgående feil og mangelfulle rutiner og unndragelse av relativt betydelige avgiftsbeløp er momenter ved denne vurderingen. Valg av sats skal avgjøres ut fra en totalvurdering av avgiftssubjektets forhold. Skattekontoret finner at disse momenter tilsier at overtredelsen i denne saken må anses som grovt uaktsom. Det må anses som klanderverdig at klageren ikke er registrert i avgiftsregisteret, overtredelsen er en gjennomgående feil som har pågått over lang tid, regnskapet er mangelfullt ved at det bl.a. mangler timelister og unndratt beløp er relativt betydelig. Bruk av regnskapsfører og revisor vil heller ikke frita selskapet for egne plikter en har som næringsdrivende innenfor merverdiavgiftsloven. Ut fra en totalvurdering vil skattekontoret anse overtredelsen som så klanderverdig at den iht. retningslinjene må karakteriseres som grovt uaktsom. Da selskapet i 2012 ble gjort kjent med plikten til uttaksberegning, burde det ha forstått at denne plikten også ville gjelde for de foregående år hvor regelverket var det samme. For disse årene har selskapet på den måten uberettiget oppnådd en konkurransemessig fordel sammenlignet med virksomheter som lojalt har etterlevd gjeldende bestemmelser. Heller ikke for 2012 finner skattekontoret at tilleggsavgiften bør vurderes annerledes. For dette året var virksomheten avgiftsregistrert og innberettet noe uttaksmerverdiavgift. Innberetningen 9

10 av uttaksmerverdiavgift var imidlertid svært mangelfull og kritikkverdig, både i omfang (timer) og beløpsmessig (pris pr time). Skattekontoret fastholder at selskapet også for 2012 har handlet grovt uaktsomt ved bare å foreta en begrenset innberetning av uttaksmerverdiavgift. Klagenemndas praksis tilsier også at ilagt sats er korrekt. Faktum i KMVA 8305 er svært likt nærværende sak; ikke avgiftsregistrert og mangler ved regnskapsføringen ved at timelister ikke var ført. Argumentasjonen og vurderingen av tilleggsavgift, samt omfanget av den er fullt ut dekkende for vår sak. Klagens anførsler hvor det vises til klagenemndsaker der det er ilagt 20% tilleggsavgift synes å gjelde saker hvor klageren ikke har evnet å sette seg inn i aktuelle uttaksregler, men hvor de øvrige forhold for skjerpet tilleggsavgift ikke er til stede. Da det er en totalvurdering som skal ligge til grunn for utmålingen av tilleggsavgift, vil disse avgjørelsene vil derfor ha begrenset verdi i vårt tilfelle. Skattekontoret finner etter dette at den ilagte tilleggsavgift på 40% må opprettholdes. 1.5 Klagers merknader til utkast til innstilling Klagers merknader til innstillingen i brev av kan sammenfattes slik: Det rettslige spørsmål klagenemnda skal ta stilling til er hvorvidt klagerens overtredelse av merverdiavgiftsloven var grovt uaktsomt da selskapet i perioden ikke beregnet uttaksmerverdiavgift i sine egenregiprosjekter, og skattekontoret var berettiget til iht. gjeldende retningslinjer å ilegge 40% tilleggsavgift. Grov uaktsomhet krever at det foreligger en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet. Skattekontoret har lagt vekt på følgende forhold: - Klageren har ikke vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret - Feilen er gjennomgående over tid - Regnskapet er mangelfullt da det mangler timelister - Unnlatt beløp er relativt betydelig Klageren er sterkt uenig i skattekontorets skjønnsmessige vurdering, og heller ikke enig i at en uten videre kan kumulere momenter med virkning for uaktsomhetsvurderingen. Forholdet må fremstå som særlig klanderverdig. 10

11 Det kan ikke være skjerpende at selskapet ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Manglende kunnskap om uttaksreglene for egenregibygg er som utgangspunkt en overtredelse som bedømmes som alminnelig simpel uaktsomhet. At selskapet på grunn av uvitenhet ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret er, i likhet med manglende avgiftsberegning, kun en naturlig følge av denne uvitenheten. Når en ikke er kjent med avgiftsplikten, og derfor også registreringsplikten, er det vanskelig å se at momentet er relevant for uaktsomhetsvurderingen. Forholdet blir verken mer eller mindre klanderverdig av den manglende registreringen. Momentet kan derfor ikke tillegges vekt her. At aktuelle feil er gjennomgående over tid er ikke uvanlig. Det må også hensyntas at selskapet i perioden både har vært bistått av regnskapsfører og at regnskapene er revidert av et velrennomert revisjonsfirma. Iht. gjeldende retningslinjer kan selskapet ikke identifiseres med eventuell grov uaktsomhet hos medhjelpere. Det er vanskelig å se at tidsmomentet forsterker inntrykket av uaktsomhet i slik grad at denne kan betegnes som kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet. Føring av timelister er i bokettersynsrapporten påpekt som en formell regnskapsmangel, men det er ikke gitt uttrykk for at dette forholdet har vanskeliggjort kontrollen i særlig grad. Det vises til at forholdene var relativt oversiktlige, og at skattekontoret kunne foreta etterberegning på grunnlag av innberettet lønn. Klageren var samarbeidsvillig under kontrollen og bidro til å gi de opplysninger som var nødvendige for å utarbeide et forsvarlig skjønn. Ut over timelistene var regnskapene iht. gjeldende regelverk. Selskapet har ført prosjektregnskap på vanlig måte. Etter klagerens oppfatning er det ikke tilstrekkelig å konstatere overtredelse av regnskaps- og bokføringsreglene. Feilen må være alvorlig og ha bidratt til å vanskeliggjøre bokettersynet på en måte som er sterkt å bebreide den avgiftspliktige. Dette har ikke skjedd i denne saken. Videre har skattekontoret vist til at manglende timelister ble tillagt vekt i klagesak Klageren kan ikke se at denne saken er sammenlignbar. I klagesak 8305 var det ikke ført prosjektregnskap i det hele tatt. Regnskapsmanglene var således vesentlig mer alvorlige enn i nærværende sak, og disse hadde vanskeliggjort kontrollen. 11

12 Skattekontoret viser til at de klagenemndavgjørelser det er vist til i klagen har liten verdi, da det ikke forelå skjerpende omstendigheter ut over rettsvillfarelsen. Dette er positivt feil. Som eksempel vises til klagenemndsak 8334 hvor: - Klageren ikke har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret - Feilen hadde vært gjennomgående over tid (3 år) - Etterberegnet uttaksmerverdiavgift var relativt betydelig (ca NOK ) Det fremgår ikke av klagesaken om det forelå regnskapsovertredelser, men dette kan ikke utelukkes. Det ble lagt vekt på som uaktsomt at klager, i motsetning til det som er tilfelle i denne saken, ikke hadde søkt nødvendig sakkyndig hjelp. Klageren kan ikke se at det foreligger avgjørende ulikheter mellom klagesak 8334 og denne saken. For 2012 finner skattekontoret at saken ikke kan vurderes annerledes enn perioden Dette til tross for at selskapet i denne perioden faktisk var registrert og beregnet uttaksmerverdiavgift. Det gis uttrykk for at avgiftsberegningen var svært mangelfull og kritikkverdig, uten at det gis noen nærmere begrunnelse om hvorfor det foreligger grov uaktsomhet. Det er godt kjent at uttaksreglene i egenregitilfellene er vanskelige å forstå, og at de næringsdrivende ofte gjør feil. En kan ikke overse at selskapet, da det ble klar over avgiftsplikten, søkte sakkyndig bistand fra kompetente rådgivere. Selv om klageren kan bebreides for at avgiftsberegningen ble feil og derfor kan ilegges tilleggsavgift, kan en ikke si at forholdet er så grovt klanderverdig og selskapet så sterkt å bebreide at dette tilsier at forholdet skal behandles annerledes enn de fleste andre overtredelser av aktuelle regelverk. Klageren minner igjen om at eventuell grov uaktsomhet hos medhjelpere ikke smitter over på oppdragsgiver. 1.6 Skattekontorets kommentarer til klagerens merknader til innstillingen Som det fremgår av innstillingen er det en totalvurdering av flere forhold som ligger til grunn for skattekontorets utmåling av tilleggsavgift. Skattekontoret er uenig med klageren som hevder at flere momenter ikke kan kumuleres ved uaktsomhetsvurderingen. Det er nettopp de samlede forhold som viser overtredelsens grovhet og som må legges til grunn ved denne vurderingen. Selv om hvert enkelt forhold ikke er alvorlig, kan summen av overtredelsene likevel medføre at overtredelsene samlet sett er så klanderverdige at uaktsomheten må anses som grov. 12

13 Skattekontoret kan være enig i at det er en sammenheng mellom overtredelsene, f.eks. at den manglende registreringen var en følge av at klageren ikke var klar over plikten til uttaksberegning i egenregitilfellene. Nettopp denne indre sammenhengen vil være en del av begrunnelsen for at det må foretas en totalvurdering der alle disse forhold blir vurdert samlet. Å se isolert på den manglende registreringen blir feil om en ikke også trekker inn begrunnelsen for at virksomheten ikke er registrert. Regnskapsmanglene må vurderes på den samme måten. Skattekontoret kan også være enig i at selskapets regnskapsfører og revisor burde hatt kjennskap til uttaksberegningen i egenregitilfellene, men når så ikke er tilfelle må klageren ha risikoen for dette. Men også dette forhold inngår i den nevnte totalvurderingen. Selv om dette forhold isolert sett ikke er grovt uaktsomt, kan det inngå i en totalvurdering som innebærer at overtredelsene samlet sett må anses som en grov overtredelse. Til klagesak 8334 bemerkes at det også i denne saken ble foretatt en totalvurdering, men hvor konklusjonen ble en annen. Momentene ved vurderingen har mye til felles med vår sak, men det er også forskjeller. Bl.a. hvorvidt det forelå regnskapsovertredelser er ukjent. En finner derfor ikke at denne saken i seg selv vil være avgjørende for utfallet i vår sak. For 2012 er de faktiske forhold annerledes, men også for dette året var avgiftsberegningen mangelfull og kritikkverdig. Riktignok bringes registreringen i orden og det innsendes omsetningsoppgaver, men beregningen er mangelfull både i omfang (antall timer) og beløpsmessig (pris pr. time) selv etter at uttaksplikten ble kjent. Klageren og hjelperne innen regnskap og revisjon hadde ikke bare manglende kjennskap til uttaksbestemmelsene i egenregitilfellene, men også hvordan beregningen skulle foretas da plikten til uttak ble kjent. Ut fra de opplysninger som klageren mottok om uttaksmerverdiavgift for dette året, må det anses som klanderverdig at kjennskap til reglene likevel gjorde at innberettingen var så mangelfull. For 2012 kan det ikke argumenteres med manglende kjennskap til regelverket. At uttaksreglene er kompliserte skulle være rimelig hensyntatt ved utmålingen av tilleggsavgift. Skattekontoret fastholder derfor at ilagt tilleggsavgift må opprettholdes. 13

14 Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slik V e d t a k: Skattekontorets vedtak av stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Uenig i tilleggsavgift. Den næringsdrivende ilegges her straff for regnskapsfører/revisors feil og det blir etter mitt syn galt. Jeg er av den oppfatning at man må se bort fra identifikasjonsregelen i mval 21-3 annet ledd, fordi bestemmelsen strider mot uskyldspresumpsjonen i EMK art 6 nr 2. Skattedirektoratet er delvis enig i dette synspunktet og har gitt instruks om at det ikke skal foretas identifikasjon etter mval 21-3 annet ledd i retningslinjer for tilleggsavgift punkt tredje avsnitt: "Det skal ikke foretas identifikasjon ved forsettlig eller grov uaktsom opptreden hos medhjelper. Ved valg av sats for tilleggsavgift ved forsett eller grov uaktsomhet (se punkt 4) må vurderingen av skyldgraden knyttes til avgiftssubjektets valg av- og/eller oppfølging av medhjelper, eller avgiftssubjektets kjennskap til overtredelsen av lov eller forskrift." Jeg kan ikke se det rettskildemessige grunnlaget for å skille mellom simpel og grov uaktsomhet ved unnlatelse av å bruke identifikasjonsregelen. Skattedirektoratet har hverken begrunnet retningslinjens sondring mellom simpel og grov uaktsomhet, eller årsaken til unntaket fra formell lov i form av retningslinje. Slik instruksen i dag lyder får man den paradoksale situasjonen at de mindre grove og unnskyldelige tilfellene straffes, mens de grovt uaktsomme og forsettlige slipper straff. Dette strider med proporsjonalitetsprinsippet og at straff skal ilegges ut fra subjektive forhold. Det kan synes som om skattekontoret legger til grunn at 20% tilleggsavgift ikke er en straffesanksjon muligens på grunn av beviskravets styrke. Rettspraksis gir etter mitt syn ikke grunnlag for å hevde dette all tilleggsavgift har pønal begrunnelse og er å anse som en straffesanksjon. Spørsmålet om beviskravets styrke ved simpel uaktsomhet er noe kvalitativt annet enn det å ilegge den næringsdrivende straff for andre personers handlinger." Nemndas medlem Ongre har avgitt slikt votum: "Jeg er uenig med skattekontoret i at det skal ilegges 40 % tilleggsavgift for hele perioden i denne saken. Når det gjelder år 2012 så har selskapet på eget initiativ registrert seg i merverdiavgiftsregisteret og deretter (om enn feilaktig) innberettet og innbetalt utgående avgift beregnet etter reglene om uttak. Klager kan ikke etter mitt skjønn identifiseres med sine rådgiveres evt. grove uaktsomhet. I dette tilfellet har regnskapsfører etter beste evne 14

15 vurdert spørsmålet om hvor mye som skal innberettes og innbetales i uttaksmerverdiavgift. Virksomheten har deretter innberettet og innbetalt de beløp regnskapsfører har anbefalt. I samsvar med lignende saker knyttet medhjelperes handlinger, kan jeg ikke se at det er grunnlag for at innberetningen for perioden for 2012 kan anses annerledes og at klagers ikke skal identifiseres med handlinger utover alminnelig uaktsomhet og med en sats på 20%. Forslag: For vedtakets del som gjelder 2012 settes tilleggsavgiften til 20 %. Ellers som innstilt." Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum: "Uenig i sats for ilagt tilleggsavgift. Skattekontoret har ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at klager har utvist grov uaktsomhet, og satsen for tillegg må da settes til 20 pst. Reglene om uttaksmerverdiavgift er kompliserte, og det er ikke upåregnelig at feiltolkning og misforståelse (rettsvillfarelse) kan oppstå." Nemndas medlemmer Rivedal og Stenhamar sluttet seg til Ongre sitt votum. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: For vedtakets del som gjelder 2012 settes tilleggsavgiften til 20 %. For øvrig som innstilt. 15

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8421 A Klager AS Ingress: KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai 2016 - Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. august 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf.

Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om vedtak om overtredelsesgebyr - markedsføringsloven 11 og 15 jf. M Quest AS Høgliveien 30 1850 MYSEN Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 11/996-547 30.09.2011 Saksbehandler: Tage Eriksen Dir.tlf: 91 88 40 15 Varsel om foreleggelse av sak for Markedsrådet med påstand om

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-080 (arkivnr: 17/939) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på lagdommerne B, C og D ved X lagmannsrett.

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2001/4 Klager: A Innklaget: Christiania Markets Postboks 1166 Sentrum

Detaljer

KLAGESAK NR 3770. Klagenemnda stradfestet etterberegnet avgift (dissens 4-1) og opphevet tilleggsavgiften.

KLAGESAK NR 3770. Klagenemnda stradfestet etterberegnet avgift (dissens 4-1) og opphevet tilleggsavgiften. KLAGESAK NR 3770 Ingress: Kl nr 3770. Klagenemndas avgjørelse av 9. februar 2001. En bilimportør som drev med kjøp og salg av biler, drev også med yrkesmessig bilutleie av personbiler samt et bilverksted.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

KLAGESAK NR. 5001 XX

KLAGESAK NR. 5001 XX 1 KLAGESAK NR. 5001 XX Ingress: Klagesak nr. 5001. Klagenemndas avgjørelse av 30. november 2003. Saken gjelder utdeling av gratis mat til bussjåfører som stanser ved veigrillen med passasjerer, og som

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. oktober 2015 Sak PAT 14/011 Klager: Genentech Inc. Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 PAT 13/035 Klager: Jon Aadland Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Thomas Strand-Utne har kommet frem til

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, (kommuneadvokat Ivar Otto Myhre) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00867-A, (sak nr. 2008/431), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Kjetil Omholt) mot X kommune

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS Multiconsult AS Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2010/90 MAB VEMA 546.5 Dato: 08.07.2011 Vedtak V2011-13 Multiconsult AS Industriplan AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr - J AS. i sak nr 3221 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Selskapet ble registrert

Detaljer

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet

Strafferett/2015/Johan Boucht. B. Uaktsomhet B. Uaktsomhet Strl. 23: Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.» Avvik fra en akseptert og forventet

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. april 2012 truffet vedtak i (arkivnr: )

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. april 2012 truffet vedtak i (arkivnr: ) TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 19. april 2012 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 150-11 (arkivnr:201100784-14) Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 887/2017. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 887/2017 for Boligtvistnemnda 02.02.2017 Saken gjelder: Reklamasjon på helningsavvik i himlinger --------------------------------------------------- 1. Sakens faktiske sider Avtalen mellom

Detaljer

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8428B Klager AS Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Klage på

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Brit Lisbeth Gaup Kverkild MEDL AP-V Einar Olav Larsen MEDL SP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Overskattetakstnemnda i Verdal kommune Møtested: Glassrommet, Herredshuset Verdal Dato: 24.08.2017 Tid: 08:30-10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. april 2014 PAT 13/025 Klager: Dry Products AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag Hestnes og Amund Grimstad har kommet frem

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Vedtak V2013-9 - EG A/S - ASP AS - konkurranseloven 29 jf. 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet

Vedtak V2013-9 - EG A/S - ASP AS - konkurranseloven 29 jf. 19 første ledd - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet Mottaker EG A/S v/ Codex Advokat Oslo Postboks 2743 Solli 0204 Oslo Norge Deres ref.: 430000/8695 Vår ref.: 2012/0117-14 Saksbehandler: Saksansvarlig: Knut Alexander Johnsen Gjermund Nese Dato: 21.11.2013

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget.

KLAGESAK NR 4800 Klager AS. Avgift som ved uttak, fordelingsnøkkel, beregningsgrunnlaget. KLAGESAK NR 4800 Klager AS Ingress: Kl. nr. 4800. Klagenemndas avgjørelse i møte av 16. desember 2002 Spørsmål om fylkesskattekontorets vedtak vedrørende: 1. etterberegning av utgående avgift jf. merverdiavgiftsloven

Detaljer

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø

Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-V13 15/723 16/1741 Lisbet Nordtug 18.02.2016 Klage på avkorting av produksjonstilskudd i jordbruket 31.07.15 Utvalg Møtedato

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. juni truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. juni truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. juni truffet vedtak i Sak nr: 32/11 (arkivnr: 201100224-22) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra Domstoladministrasjonen

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Ved

Detaljer

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb

Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb Norges Forskningsråd Plan-, budsjett- og statistikkavdelingen Boks 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Att. Birgit Hernes Oslo, 2. juni 2003 JK_099/shb NASJONAL STATISTIKK AVGIFTSSITUASJONEN Jeg viser til behagelig

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mai 2016 Sak PAT 15/009 Klager: Baker Hughes Incorporated Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2014/2 Klager: X Innklaget: Pareto Project Finance AS P.O. Box 1396 Vika 0114 OSLO Saken gjelder: Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon fra Pareto Project

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ingeniørene Andersen & Askjem AS. Gro Amdal, Magni Elsheim og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for oppussing og rehabilitering av leiligheter. Klagenemnda kom til at

Detaljer