KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx."

Transkript

1 KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift med 20 %/kr Påklaget beløp utgjør kr Stikkord: Tilleggsavgift Bransje: Utleier av bygg eller anlegg Mval: 21-3 Skatteetaten.no: Tilleggsavgift 0

2 Innstillingsdato: 17. november 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse i møte 14. desember 2015 i sak KMVA 8770 Klager ANS. Skatt x har avgitt slik I n n s t i l l i n g : Selskapet Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx MVA, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra 1. termin Klager er frivillig registrert for utleie av fast eiendom. På bakgrunn av oppgavekontroll for 1. termin 2015, fattet skattekontoret den vedtak om etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift. Klage fra selskapet ble mottatt Ytterligere anførsler ble mottatt i brev av Klagefristen er overholdt. Kun tilleggsavgiften er påklaget og utgjør: Termin Tilleggsavgift 5/ Sum Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken. Utkast til innstilling til klagenemnda har vært forelagt klager til uttalelse. Skattekontoret mottok merknader til utkastet 11. november Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Varsel om fastsettelse Tilsvar til varsel om fastsettelse Vedtak om etterberegning Klage på vedtak om etterberegning Utfyllende klage på vedtak om etterberegning

3 Klagen gjelder Tilleggsavgift med 20 %/kr vedrørende fradragsført inngående merverdiavgift som knytter seg til arealer ikke omfattet av klagers frivillige registrering iht mval Sakens faktum Klager har søkt om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom iht mval Klager ble frivillig registrert for slik utleie fom 1. termin Klager har videre sendt tilleggsoppgave hvor det søkes om et tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående merverdiavgift pådratt i perioden før registrering iht mval Søknaden omfattet kostnader for hele bygget. Virksomheten innberettet hovedoppgave for 1. termin 2015 den Oppgaven viste at det var kr i omsetning, derav kr i avgiftspliktig omsetning og kr i inngående merverdiavgift, dvs. tilgode kr I tillegg var det for 1. termin 2015 innsendt en tilleggsoppgave som viste kr i inngående avgift, dvs. tilgode kr I merknadsfeltet fremkom følgende: "Tilbakegående avgiftsoppgjør. Se vårt brev av " Brev av viser til klagers søknad om frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg i Merverdiavgiftsregisteret, samt søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør med vedlegg. I brev av ble virksomheten orientert om at skattekontoret ønsket å foreta en avgrenset kontroll av grunnlaget for omsetningsoppaven for 1. termin Skattekontoret ba i forbindelse med kontrollen om nærmere spesifisert dokumentasjon. Regnskap og dokumentasjon ble mottatt Tilsendt dokumentasjon viste fradragsført inngående merverdiavgift på rehabilitering av bygninger hvorav merverdiavgiften utgjorde kr I tillegg var det ført tilbakegående avgift med kr

4 I e-post av etterspurte skattekontoret opplysninger vedrørende ombyggingen. I e-post av opplyste virksomheten ved A at det før ombyggingen var 8 leiligheter til vanlig boligutleie, samt kontrakten med avgiftspliktige Selskap 1 AS på gateplan. Videre opplyses vedrørende den delen av bygget som skattekontoret ikke hadde mottatt leiekontrakter for, at disse arealene var i ferd med å bli ferdigstilt som appartmentsleiligheter. Det ble opplyst at disse arealene ble tatt i bruk i avgiftspliktig virksomhet av Selskap 2 fra slutten av februar Skattekontoret vurderte de tilsendte opplysningene slik at leietaker delvis drev avgiftspliktig appartementsutleie jf mval. 3-11, 2. ledd bokstav a, og delvis unntatt virksomhet med utleie av fast eiendom til bolig formål se mval Skattekontoret fattet etter en vurdering av de foreliggende opplysninger den vedtak om å innrømme tilbakegående avgiftsoppgjør for den delen av kostnadene som refererer seg til appartementsutleien. For den delen som refererte seg til boligutleien ble tilbakegående avgiftsoppgjør nektet. Klager er ikke uenig i dette. Videre fattet skattekontoret vedtak om 20% tilleggsavgift for den delen av søknadsbeløpet som refererte seg til den unntatte delen av leietakers virksomhet. Virksomheten klager på denne tilleggsavgiften. Deler av denne historikken nevnes i vedtaket. Øvrig faktum fremgår av vedtaket inntatt nedenfor. Skattekontorets vedtak og begrunnelse Det siteres fra skattekontorets vedtak av : "Vedtak Skattekontoret har med hjemmel i mval første ledd bokstav b tilbakeført merverdiavgift på tilleggsoppgaven med kr Se nærmere om begrunnelsen nedenfor. Skattekontoret har videre med hjemmel i mval ilagt tilleggsavgift med 20 % av tilbakeført beløp. Tilleggsavgiften utgjør kr Se nærmere om begrunnelsen nedenfor. 3

5 Skattekontoret har med hjemmel i mval første ledd bokstav b tilbakeført merverdiavgift på hovedoppgaven med kr Se nærmere om begrunnelsen nedenfor. Skattekontoret har videre med hjemmel i mval ilagt tilleggsavgift med 20 % av tilbakeført beløp. Tilleggsavgiften utgjør kr Se nærmere om begrunnelsen nedenfor. I tillegg har skattekontoret ilagt lovbestemte renter etter skattebetalingsloven Totalbeløpet fremgår av vedlagt betalingsinformasjon. Begrunnelse for vedtak om etterberegning Faktum/saksforhold Selskapet er registrert fra 1.termin 2015 med formål: Investering i og drift av fast eiendom. Næringskode Utleie av egen eller leid eiendom. Virksomhetens innberettet hovedoppgave for 1.termin 2015 den Oppgaven viser at det er kr i omsetning, derav kr i avgiftspliktig omsetning og kr i inngående merverdiavgift, dvs. tilgode kr I tillegg er det for 1.termin 2015 innsendt en tilleggsoppgave som viser kr i inngående avgift, dvs. tilgode kr I merknadsfeltet fremkommer følgende: "Tilbakegående avgiftsoppgjør. Se vårt brev av " Brev av viser frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg i Merverdiavgiftsregisteret. I brev av ble dere orientert om at skattekontoret ønsket å foreta en avgrenset kontroll av grunnlaget for omsetningsoppaven for januar februar Skattekontoret ba i forbindelse med kontrollen om nærmere spesifisert dokumentasjon. Regnskap og dokumentasjon ble mottatt Tilsendt dokumentasjon viser fradragsført inngående merverdiavgift på rehabilitering av bygninger hvorav mva utgjør kr I tillegg er det ført tilbakegående avgift med kr etterspør skattekontoret i e-post om opplysninger vedrørende ombyggingen. I e-post av har virksomheten ved A opplyst at det før ombyggingen var 8 leiligheter til vanlig boligutleie, samt kontrakten med Selskap 1 AS på gateplan. Videre opplyses vedrørende den delen av bygget som det ikke er mottattt boligleikontrakter for, at disse arealene var i ferd med å bli ferdigstilt som appartmentsleiligheter. Det opplyses at disse arealene ble tatt i bruk i avgiftspliktig virksomhet av Selskap 2fra slutten av februar A har kommet med tilsvar til varsel i e-post datert Anførsler/forklaringer 1.Bygget har tre typer leiearealer: lokalene til leietaker Selskap 1 som ikke er berørt av denne saken. 4

6 2. 12 leiligheter på den ene siden av trappeoppgangen som først ble ferdige, som i en kort tid løp som ordinær leilighetsleie leiligheter på den andre siden av trappeoppgangen som ble ferdigstilt i 1.termin 2015 og gikk deretter rett inn i Selskap 2 AS sin avgiftspliktige virksomhet. Ad 2- som er kjernen i saken Skatteetaten skrev i innvilgelsesbrevet av av 24. mars 2015: Det er anledning til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret(tilbakegående avgiftsoppgjør) dersom lokalene ikke har vært i bruk i avgiftspliktig virksomhet. Det er nettopp slik vi har tolket reglene. Tilleggsavgift kan da ikke ilegges. Videre er det slik at iom at leilighetene på høyre gikk i leilighetsutleie først og deretter over i avgiftspliktig virksomhet så er vi med Skatteetatens tolkning heller over på justeringsreglene for fast eiendom (til tross for uttalelse i brev av 24. mars 2015). Ett årsskifte er passert og derved kan 90% av pådratt mva i byggeprosessen hentes inn over 9 år, forutsatt fortsatt avgiftspliktig virksomhet. Ad 3 Ingen tvil om berettigelsen til tilbakegående avgiftsoppgjør. Ingen tilbakeføring eller tilleggsavgift. Konklusjon Høyre side minimum justering over 9 år med 90% av grovt sett halvparten av pådratt mva i byggeprosessen Venstre side fullt tilbakegående avgiftsoppgjør med grovt sett den andre halvparten av pådratt mva i byggeprosessen Ingen tilleggsavgift. Skattekontorets vurdering Vurdering av anførsler knyttet til faktum Ad 2- som er kjernen i saken Skattekontoret er av den oppfatning at det beror på en misforståelse fra virksomheten at det er anledning til å kreve fradrag i og med at 12 av leilighetene har leiekontrakter for bolig, og dette er utenfor merverdiavgiftsområdet som uansett ikke gir rett til tilbakegående avgiftsoppgjør. Ad 3 Når det gjelder de 12 leilighetene som ble ferdigstilt 1.termin 2015 og deretter gikk inn i Selskap 2 AS sin avgiftspliktige virksomhet, godkjenner skattekontoret her tilbakegående avgiftsoppgjør. Hjemmelsgrunnlaget for etterberegningen Merverdiavgiftsloven 8-1 lyder slik: " Hovedregel Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten." Merverdiavgiftsloven 8-6 lyder slik: " Anskaffelser foretatt før registrering 5

7 (1) Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som er anskaffet inntil tre år før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) i den ustrekning anskaffelsene har direkte sammenheng med omsetningen i den registrerte virksomheten. Dette gjelder likevel ikke for varer og tjenester som er omsatt før registreringen. Krav om fradrag må framsettes senest tre år etter registreringen. Krav om fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser som inngår i en kapitalvare som nevnt i 9-1 annet ledd bokstav b, må framsettes innen tre år regnet fra retten til tilbakegående avgiftsoppgjør oppstod. Tidsbegrensningen i første punktum gjelder ikke for slike anskaffelser som inngår i en kapitalvare som nevnt i 9-1 annet ledd bokstav b." Tilbakegående avgiftsoppgjør Frivillig registrerte omtales i Merverdiavgiftshåndboken 11. utgave 2015 side 652. Når det gjelder frivillig registrerte avgiftssubjekter som driver utleie av bygg eller anlegg, kan de alltid innrømmes tilbakegående avgiftsoppgjør i forbindelse med oppstart av virksomhet. Virksomheter som allerede var i gang med omsetning og passerte beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven 2-1 før de ble frivillig registrert, har tatt anskaffede driftsmidler i bruk i virksomhet som ikke omfattes av loven. I slike tilfeller gis det ikke fradrag gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør, jf. FMVA første ledd første punktum, selv om registreringen medfører at det skal beregnes utgående avgift av omsetningen. Bakgrunnen for at det ikke gis tilbakegående avgiftsoppgjør for eksempelvis frivillig registrerte utleiere av bygg eller anlegg som allerede har hatt omsetning over beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er at omsetningen anses å gjelde virksomhet som er unntatt fra merverdiavgift. Det oppnås generelt ikke fradragsrett når driftsmidler først tas i bruk i slik virksomhet utenfor loven, men senere omdisponeres til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Tilbakegående avgiftsoppgjør vil også være avskåret der utleier ikke er frivillig registrert, og husleien er fakturert med et beløp som uriktig er kalt merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven Merverdiavgiftsloven 3-11 første og andre ledd bokstav a lyder slik: "Fast eiendom Omsetning og utleie av fast eiendom og rettighet til fast eiendom er unntatt fra loven. Unntaket omfatter også omsetning av varer og tjenester som leveres som ledd i utleien. Følgende omsetning er likevel omfattet av loven: a) utleie av rom mv. og lokaler som nevnt i 5-5 første og annet ledd, samt omsetning av varer og tjenester som nevnt i 5-5 tredje ledd." Merverdiavgiftsloven 5-5 første ledd bokstav a lyder slik: "Romutleie i hotellvirksomhet mv. Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved omsetning og uttak av tjenester som gjelder utleie av a) rom i hotellvirksomhet og lignende virksomhet" Forarbeidene til merverdiavgiftsloven 5-5 første ledd bokstav a gir ingen definisjon av begrepet "hotellvirksomhet og liknende virksomhet". I Ot.prp. nr 1 ( ) Kap Nærmere om omfanget av merverdiavgiftsplikten utales blant annet: 6

8 "Avgiftpliktig romutleie i hotellvirksomhet mv. må avgrenses mot det generelle avgiftsunntaket for utleie av fast eiendom mv. herunder utleie til boligformål." Skattekontorets konkrete vurdering av tilbakegående avgiftsoppgjør I henhold til merverdiavgiftsforskriften (FMVA) gis det ikke fradrag gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør når virksomheter allerede var i gang med omsetning og passerete beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven 2-1 før de ble frivillig registrert.bakgrunnen for at det ikke gis tilbakegående avgiftsoppgjør er at det ikke gis fradragsrett når driftsmiddelet først tas i bruk i virksomhet utenom loven og senere omdisponeres til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Kontrollen viser at det før ombygging var 8 leiligheter i vanlig utleie for bolig, disse er omdisponert til 24 små leiligheter, derav 12 med leiekontrakt for bolig og 12 som det ikke er gitt klar beskrivelse av bruken av. Alle overføres til Selskap 2 AS. Skattekontoret anser at det ikke er fradragsrett gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør for de 12 som først var tatt i bruk utenom loven og senere omdisponert. Mottatt omsetningsoppgave finnes å være uriktig og ikke bygge på regnskap som er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning. Vilkårene for å etterberegne etter mval første ledd bokstav b er dermed oppfylt. Utregning Inngående mva. Nektes og tilbakeføres Tilbakegående avgiftsoppgjør Konklusjon Skattekontoret tilbakefører fradragsført inngående merverdiavgift vedrørende 12 leiligheter som først var tatt i bruk i unntatt virksomhet og senere omdisponert med kr Skattekontorets konkrete vurdering av fradrag knyttet til unntatt omsetning I henhold til merverdiavgiftsloven 3-11 er omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom untatt fra loven. Unntaket gjelder også omsetning og tjenester som leveres som ledd i utleien. Utleie av rom og lokaler som er nevnt i 5-5 første og annet ledd omfattes likevel av loven, men avgiftspliktig romutleie i hotellvirksomhet mv. må avgrenses mot det generelle avgiftsunntaket for utleie av fast eiendom mv. herunder utleie til boligformål. Kontrollen viser ut fra innsendte dokumenter vedrørende de videreførte leiekontraktene: inngått leiekontrakt for bolig med løpetid fra 1til 3 år, første utløpsdato leieobjektene har 3 rom + kjøkken og bad, leiesummen betales forskuddsvis pr. måned. tillegg: Elektrisitet ; leier tegner eget abonnement postadressen til leietakerne er Uranienborgveien 12. Skattekontoret er av den oppfatning at de 12 videreførte leilighetene har mer til felles med boligutleie enn hotellignende virksomhet og at det derfor ikke er fradragsrett. Når det gjelder de andre 12, er ikke gitt noen klar beskrivelse mht. bruken, men det antas ut fra dokumentasjonen at dette er de som er til bruk i hotellignende virksomhet. Da det totalt gjelder 24 leiligheter, aksepteres 50% fradrag for ombygingskostnader i

9 Fra og med 1.termin 2015 må det foretas en fordeling av fradragsført inngående merverdiavgift, da den delen som gjelder boligutleie ikke er omfattet av den frivillige registreringen. Mottatt omsetningsoppgave finnes å være uriktig og ikke bygge på regnskap som er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning. Vilkårene for å etterberegne etter mval første ledd bokstav b er dermed oppfylt. Utregning Bilag Inngående mva. Godtar 50% Tilbakeføres 50% Sum Konklusjon Skattekontoret tilbakefører fradragsført inngående merverdiavgift med kr Begrunnelse for varsel om ileggelse av tilleggsavgift Skattekontoret har på bakgrunn av det faktum som fremkommer ovenfor å ilagt tilleggsavgift med 20 %, som utgjør kr Anførsler/forklaringer 1.Bygget har tre typer leiearealer: lokalene til leietaker Selskap 1 som ikke er berørt av denne saken leiligheter på den ene siden av trappeoppgangen som først ble ferdige, som i en kort tid løp som ordinær leilighetsleie leiligheter på den andre siden av trappeoppgangen som ble ferdigstilt i 1.termin 2015 og gikk deretter rett inn i Selskap 2 AS sin avgiftspliktige virksomhet. Ad 2- som er kjernen i saken Skatteetaten skrev i innvilgelsesbrevet av av 24. mars 2015: Det er anledning til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) dersom lokalene ikke har vært i bruk i avgiftspliktig virksomhet. Det er nettopp slik vi har tolket reglene. Tilleggsavgift kan da ikke ilegges. Skattekontorets vurdering Vurdering av anførsler knyttet til faktum som gjelder tilleggsavgift vedrørende tilbakegående avgiftsoppgjør Ad 2- som er kjernen i saken 8

10 Skattekontoret er av den oppfatning at det beror på en misforståelse fra virksomheten at det er anledning til å kreve fradrag i og med at 12 av leilighetene har leiekontrakter for bolig, og dette er utenfor merverdiavgiftsområdet som uansett ikke gir rett til tilbakegående avgiftsoppgjør. Skattekontoret vil fastholde tilleggsavgiften. Hjemmelsgrunnlaget for ileggelse av tilleggsavgift Ileggelse av tilleggsavgift er hjemlet i mval Bestemmelsen siteres: (1) Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter 18-1 og 18-4 første og annet ledd. Tilleggsavgift kan ilegges inntil ti år etter utløpet av den aktuelle terminen. (2) Den som ansvaret etter denne paragraf retter seg mot, svarer også for medhjelperes, ektefelles og barns handlinger. Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift for å sikre lik behandling i saker om tilleggsavgift. Retningslinjene er sist revidert 21. oktober Ileggelse av tilleggsavgift krever at både de objektive og de subjektive straffbarhetsvilkår må være oppfylt. De objektive vilkår er at avgiftspliktige har overtrådt merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrifter, slik at statskassen er blitt eller kunne vært unndratt avgift. Det subjektive vilkåret er at avgiftspliktige skal ha opptrådt uaktsomt eller forsettlig. Det er ikke krav om at avgiftspliktige hadde til hensikt å overtre loven, og ved ileggelse av tilleggsavgift er det ingen forutsetning om at det foreligger vinnings hensikt. Det er tilstrekkelig for å kunne ilegge tilleggsavgift at det er utvist vanlig (simpel) uaktsomhet. Utgangspunktet ved vurderingen av det konkrete tilfellet er at den avgiftspliktige plikter å settes seg inn i de regler som gjelder for beregning og innberetning av avgift for virksomheten. En unnlatelse av å søke kunnskap om regelverket, eventuelt unnlate å sørge for å engasjere den nødvendige hjelp, anses i seg selv som uaktsomt. Det følger videre av mval 21-3 annet ledd at et avgiftssubjekt også svarer for medhjelpers, herunder regnskapsførers handlinger. Det er således ikke ansvarsbefriende å overlate til andre å forestå regnskapsførsel mv. De vilkår som mval 21-3 første ledd stiller for bruk av tilleggsavgift gjelder tilsvarende for medhjelpere. Ved feil som er gjort av en medhjelper eller i samhandling med denne er det i utgangspunktet kun identifikasjon for alminnelig uaktsomhet. Det oppstilles spesielle beviskrav ved ileggelse av tilleggsavgift. Hvor ileggelsen bygger på uaktsomhet, er beviskravet klar sannsynlighetsovervekt. Hvor ileggelsen bygger på grov uaktsomhet eller forsett, må det være bevist utover enhver rimelig tvil at vilkårene er oppfylt. Beviskravet gjelder både i forhold til skyldkravet (om det er utvist uaktsomhet) og med hensyn til de faktiske forhold. Mval er en kan bestemmelse. Det skal foretas en konkret vurdering ved hvert enkelt forhold om det skal ilegges tilleggsavgift. Ved spesielle forhold kan tilleggsavgift unnlates ilagt, se retningslinjene pkt. 3. 9

11 Tilleggsavgift kan fastsettes med inntil 100 % av det beløp som har eller kunne ha påført staten tap. Det fremkommer av retningslinjene at normalsatsen ved uaktsomme overtredelser av regelverket er 20 % tilleggsavgift. Ved grovt uaktsomme eller forsettlige overtredelser er normalsatsene 40 % eller 60 % tilleggsavgift. Satsene ved grov uaktsomhet og forsett er i utgangspunktet de samme, men valg av den satsen som skal benyttes i den konkrete saken avgjøres ut fra en totalvurdering av avgiftssubjektets forhold. Individuelle forhold kan tilsi at normalsatsene fravikes. Skattekontorets konkrete vurdering av de objektive vilkår vedrørende tilbakegående avgiftsoppgjør I henhold til merverdiavgiftsforskriften (FMVA) gis det ikke fradrag gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør når virksomheter allerede var i gang med omsetning og passerte beløpsgrensen i merverdiavgiftsloven 2-1 før de ble frivillig registrert. Bakgrunnen for at det ikke gis tilbakegående avgiftsoppgjør er at det ikke gis fradragsrett når driftsmiddelet først tas i bruk i virksomhet utenom loven og senere omdisponeres til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Kontrollen viser at det før ombygging var 8 leiligheter i vanlig utleie for bolig, disse er omdisponert til 24 små leiligheter, derav 12 med leiekontrakt for bolig og 12 som det ikke er gitt klar beskrivelse av bruken av, alle overføres til Selskap 2 AS. Skattekontoret anser at det ikke er fradragsrett for tilbakegående avgiftsoppgjør for de 12 som først var tatt i bruk utenom loven og senere omdisponert. På bakgrunn av det som er kommet frem under kontrollen finner skattekontoret at det er klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har urettmessig fradragsført inngående merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør i sin omsetningsoppgave og at bestemmelser i merverdiavgiftsloven er overtrådt med det resultat at staten er eller kunne bli påført tap. Skattekontorets konkrete vurdering av det subjektive vilkår vedrørende tilbakegående avgiftsoppgjør Det er i denne sak krevd tilbakegående avgiftsoppgjør på kostnader vedrørende rehabilisering av bygg som er utleid til bolig formål. Skattekontoret legger til grunn at reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør og frivillig registrerte er sentrale for virksomheten og virksomheten burde ha visst at om at det ikke er fradragsrett når driftsmiddelet først tas i bruk i virksomhet utenom loven. Selv om det står i vedtak om registrering av at Det er anledning til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) dersom lokalene ikke har vært i bruk i avgiftspliktig virksomhet, så innebærer ikke dette at det er fradragsrett for kostnader vedrørende leiligheter som har vært utleid til boligformål. Dette vil man ikke kunne la seg frivillig registrere for. Dersom virksomheten var i tvil om regelverket og praktiseringen omkring dette er det anledning til å ta kontakt med skattekontoret i forkant for en avklaring. 10

12 Utregning Tilbakegående avgiftsoppgjør Inngående mva. Nektes og tilbakeføres Tilleggsavgift 20% Konklusjon Skattekontoret anser at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt og ilegger tilleggsavgift med en sats på 20 %, som er normalsatsen når det foreligger uaktsomhet. Skattekontorets konkrete vurdering av de objektive vilkår fradrag knyttet til unntatt omsetning I henhold til merverdiavgiftsloven 3-11 er utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom untatt fra loven. Unntaket gjelder også omsetning og tjenester som leveres som ledd i utleien. Utleie av rom og lokaler som er nevnt i 5-5 første og annet ledd omfattes likevel av loven, men avgiftspliktig romutleie i hotellvirksomhet mv. må avgrenses mot det generelle avgiftsunntaket for utleie av fast eiendom mv. herunder utleie til boligformål. Kontrollen viser ut fra innsendte dokumenter vedrørende de videreførte leiekontraktene: inngått leiekontrakt for bolig med løpetid fra 1 til 3 år, første utløpsdato leieobjektene har 3 rom + kjøkken og bad, leiesummen betales forskuddsvis pr. måned. tillegg: Elektrisitet ; leier tegner eget abonnement postadressen til leietakerne er Klager. Skattekontoret er av den oppfatning at de 12 videreførte leilighetene har mer til felles med boligutleie enn hotellellignende virksomhet og at det derfor ikke er fradragsrett. Når det gjelder de andre 12 er ikke gitt noen klar beskrivelse mht. bruken, men det antas ut fra dokumentasjonen at dette er de som er til bruk i hotellignende virksomhet. Iht. det ovenstående aksepteres 50% fradrag for ombygingskostnader i På bakgrunn av det som er kommet frem under kontrollen finner skattekontoret at det er klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten urettmessig har fradragsført inngående merverdiavgift i sin omsetningsoppgave og at bestemmelser i merverdiavgiftsloven er overtrådt med det resultat at staten er eller kunne bli påført tap. Skattekontorets konkrete vurdering av det subjektive vilkår av fradrag knyttet til unntatt omsetning Det er i dette tilfellet urettsmessig fradragsført inngående merverdiavgift. Skattekontoret legger til grunn at reglene om fradragsrett er sentrale for virksomheten og virksomheten burde ha kjennskap til at det ikke gis fradragsrett for utleie til boligformål. Dersom virksomheten var i tvil om dette burde man tatt kontakt med skattekontoret på forhånd. Skattekontoret legger etter dette til grunn at det er klar sannsynlighetsovervekt for at det subjektive vilkåret er oppfylt. 11

13 Utregning Bilag Inngående mva. Godtar 50% Tilbakeføres 50% Tilleggsavgift 20% Sum Konklusjon Skattekontoret anser at vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt og ilegger tilleggsavgift med en sats på 20 %, som er normalsatsen når det foreligger uaktsomhet." Klagers innsigelser Klager ved økonomisjaf A anfører i klage av 12. august 2015 at de klager på den ilagte tilleggsavgiften fordi skattekontoret selv skrev at forholdet beror på en misforståelse, jf øverst side 3 i skattekontorets vedtak. Videre viser klager til at de søkte hjelp og at uaktsomhet på dette området derfor ikke kan påberopes. Endelig viser klager til at reglene om justering av merverdiavgift ikke er nevnt i skattekontorets vedtak. Videre utdyper klager i brev av forholdet. Det vises til at virksomheten søkte om tilbakegående avgiftsoppgjør basert på informasjon i skattekontorets brev av Nevnte brev er en bekreftelse fra skattekontoret på at virksomheten har blitt frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg samt en orientering om øvrig aktuelt regelverk. Klager viser til at det i dette brevet fremkommer følgende: " Det er anledning til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) dersom lokalene ikke har vært i bruk i avgiftspliktig virksomhet". Klager viser til at dette tilsa at selskapet hadde rett til å fradragsføre merverdiavgift på kostnader knyttet til rehabiliteringen av lokalene (leielighetene) ved innsending av søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør. Det opplyses videre at selskapet kontaktet revisor som bekreftet 12

14 at dette var riktig forstått. Klager viser også til at det i søknaden om tilbakegående avgiftsoppgjør på en utfyllende måte ble redegjort for hvordan faktum og regelverk var vurdert. På denne bakgrunn mener klager at det blir feil av skattekontoret å legge til grunn at selskapet har handlet uaktsomt ved avgiftsrapporteringen. Det vises til at fradragsføringen ble gjort basert på skriftlig informasjon fra skattekontoret og råd fra revisor, og at det ble redegjort for hvordan faktum og regelverk var vurdert i søknaden til skattekontoret. Klager mener det dermed ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsavgift. Skattekontorets vurdering av klagen Skattekontoret har gjennomgått saken på nytt, og kan ikke se at klager har kommet med nye anførsler eller opplysninger som tilsier at den ilagte tilleggsavgiften skal reduseres eller falle bort. Det vises til vedtaket både hva angår vilkårene for tilleggsavgift og den konkrete begrunnelsen for utmålingen. Basert på opplysninger som klager har fremlagt har skattekontoret fattet vedtak om at deler av bygget som det er søkt om frivillig registrering for leies ut til ikke-avgiftspliktig virksomhet. Det vil dermed ikke være anledning for klager til å bli frivillig registrert for denne delen av bygget. Dette er en bruk av bygningen som klager plikter å kjenne til, jf at det med hjemmel i merverdiavgiftsloven 2 3 femte ledd er gitt forskriftsbestemmelser om dokumentasjonskrav for frivillig registrerte utleiere av bygg og anlegg, jf. FMVA Bestemmelsen avløser tidligere forskrift nr (se SKD melding 20/02). Det fremgår av første ledd at utleier må kunne dokumentere hvordan bygget disponeres. Utleiekontraktene må foreligge i regnskapet og det må klart fremgå hvilke areal som skal omfattes av den frivillige registreringen. Klager plikter etter dette å vite omfanget av sin frivillige registrering og dermed omfanget av fradragsretten/tilbakegående avgiftsoppgjør, se mval. kap 8. 13

15 Det vil etter reglene i mval. 2-3 og 8-1 jf 8-3 ikke være anledning til å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for den delen av bygget som leies ut til bolig- formål da denne delen av bygget ikke er omfattet av den frivillige registreringen. Utleier plikter etter reglene å ha oversikt over de arealer som til enhver tid er omfattet av registreringen. Til klagers anførsel om de opptrådte i tråd med opplysningene gitt i skattekontorets brev da de søkte om tilbakegående avgiftsoppgjør vil skattekontoret bemerke at det er en forutsetning for all fradragsrett at kostnadene som ønskes fradragsført knytter seg til avgiftspliktig virksomhet. Skattekontoret beklager dersom opplysningene gitt av oss fremstår uklare, men for en næringsdrivende som aktivt har gått til det skritt å søke om å bli frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret mener vi det bør være en unødvendig presisjon at det tilbakegående avgiftsoppgjøret kun omfatter kostnader knyttet til den delen av bygget som faktisk er omfattet av den frivillige registreringen. Det er som vist ovenfor opp til den næringsdrivende selv til enhver tid å ha oversikt over omfanget av den frivillige registreringen. Til anførselen om at revisor hadde bekreftet klagers forståelse av regelverket vil vi kort anføre at det ikke er dokumentert noe om hva som er sagt i denne forbindelse og at dette må bli et forhold mellom klager og revisor. Klager viser til at det i søknaden om tilbakegående avgiftsoppgjør utfyllende er redegjort for hvordan faktum og regelverk var vurdert. Til dette vil skattekontoret bemerke at det her flere steder kun vises til at leietaker skal benytte lokalene i avgiftspliktig virksomhet og at sentrale opplysninger om hvordan leieforholdene hos leietaker og dennes leietakere er lagt opp ikke fremkommer. Det var først da skattekontoret etterspurte denne dokumentasjonen at vi hadde nok grunnlag til å kunne vurdere situasjonen til at dette dreier seg om utleie av fast eiendom til boligformål. Det fremstår dermed som uaktsomt at klager ikke har bedre oversikt over leietakers bruk av bygget og vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er dermed til stede. Klagers kommentarer til utkast til innstilling Skattekontoret mottok klagers kommentarer til utkast til innstilling Etter klagers ønske refereres merknadene her i sin helhet: 14

16 "... Skattekontoret skriver i innstillingen at selskapet har blitt frivillig registrert ietter mval. 2-3 kun for en del av bygget, da "bygget som det er søkt om frivillig registrering for leies ut til ikke-avgiftspliktig virksomhet". Dette er ikke riktig. Hele bygget er omfattet av selskapets frivillige registrering, da hele bygget er utleid til avgiftspliktig virksomhet. Dette ble dokumentert ved leiekontrakt med Selskap 2 AS ved søknad om frivillig registrering. Videre skriver skattekontoret at "Klager plikter etter dette å vite omfanget av sin frivillige registrering og dermed omfanget av fradragsretten/tilbakegående avgiftsoppgjør", og at "(d)et vil etter reglene i mval. 2-3 og 8-1 jf 8-3 ikke være anledning til å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for den delen av bygget som leies ut til bolig-formål da denne delen av bygget ikke er omfattet av den frivillige registreringen". På denne bakgrunn anfører skattekontoret at selskapet har opptrådt uaktsomt ved å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående merverdiavgift knyttet til bygget under ett. Som tidligere opplyst av selskapet består bygget 24 leiligheter som er utleid til Selskap 2 AS til bruk i avgiftspliktig virksomhet med drift av leilighetshotell. I tillegg er det et lokale i første etasje som leies ut til Selskap 1 som også bruker lokalene i avgiftspliktig virksomhet. Hele bygget er derfor omfattet av selskapets frivillige registrering. Ut i fra vedtaket forstår vi at det som er skattekontorets ankepunkt er at 12 av de 24 leilighetene ble utleid til boligformål i en kort periode før selskapet ble frivillig registrert for utleie av hele bygget til avgiftspliktig virksomhet. Det fremgår av vedtaket at skattekontoret på denne bakgrunn mener selskapet ikke hadde rett til å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for en forholdsmessig andel av kostnadene. Selskapet aksepterer at det ikke foreligger fradragsrett, men ikke at selskapet skal straffes for å ha tatt feil av avgiftsreglene. Det vises her særlig til skattekontorets brev med bekreftelse på at selskapet var blitt frivillig registrert, hvor det ble opplyst at "Det er anledning til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registrering i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør) dersom lokalene ikke har vært i bruk i avgiftspliktig virksomhet". Dette gir inntrykk av at selskapet har rett til å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. En ting er at skattekontoret likevel nekter et slikt tilbakegående avgiftsoppgjør til tross for at informasjonen i brevet gir selskapet grunn til å tro at det foreligger en rett til tilbakegående avgiftsoppgjør. En helt annen ting er at skattekontoret skal straffe selskapet for å legge til grunn at det som sto i skattekontorets brev var riktig. Dette er uakseptabelt. Selskapet har i tillegg vist til at selskapet oppsøkte råd fra revisor som bekreftet at selskapet kunne søke om tilbakegående avgiftsoppgjør, og at selskapet har gitt utfyllende opplysninger om hvordan faktum og regelverk var vurdert i søknaden om tilbakegående avgiftsoppgjør. Det kan på denne bakgrunn ikke være grunnlag for ileggelse av tilleggsavgift." 15

17 Skattekontorets vurdering av klagers merknader til utkast til innstilling Skattekontoret mener klagers kommentarer til utkast til innstilling ikke inneholder noe nytt som gjør at skattekontoret vil endre konklusjon. Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt V e d t a k : Den påklagede ileggelsen av tilleggsavgift stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum: "Uenig i ilagt tilleggsavgift. Mener tilleggsavgift etter en konkret vurdering bør unngås som følge av feil, eller i beste fall villedende, informasjon til klager fra skattekontoret i brev om registrering." Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling. Det ble etter dette fattet slikt V e d t a k: Som innstilt. 16

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA 8745. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 - Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT Estate konferanse, Grand Hotel, 3. mars 2016 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Vilkårene for fradragsrett for MVA på

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8968 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8968 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8968 Klager AS Ingress: KMVA 8968. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 20.februar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Nekte videre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom, I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen til prøve)

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom

Høring Forslag om merverdiavgift og fast eiendom Finansdepartementet postboks 8008 Dep. 0030 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: 13/4007 SL NKW/ KR 1 Dok. nr.: 169415 Saksbehandler: Trude Molv ik tm@adv okatf oreningen.no 06.01.2014

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet

Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet Fra merverdiavgiftsforskriften til tidligere forskrifter mv. Merverdiavgiftsforskriften Tidligere forskrifter Annet Kapittel 1. Forskriftens virkeområde. Definisjoner 1-3-1 Forskrift nr. 49 1 1-3-1 Forskrift

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom?

1.1. Hvilke kostnader (inngående merverdiavgift) skal regnes med ved en ny-, på- eller ombygging av fast eiendom? Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 16. november 2007 om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer - Merverdiavgiftsloven 26 b-e I lov 29. juni 2007 nr. 45 vedtok Stortinget flere

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett.

Selskapet skal utarbeide justeringsdokumentasjon i samsvar med merverdiavgiftsforskriften 9-1-2 som grunnlag for overføring av justeringsrett. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 22/11. Avgitt 16. september 2011. Spørsmål om overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg og når justeringsperioden starter

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007

Merverdiavgift og uttak lovendringer av 29. juni 2007 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Harald Th. Rød 02.07.2007 Telefon 22 07 79 84 Deres referanse Vår referanse 2007/228225/RR- AV/HRO/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift og uttak

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492 (

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet

Merverdiavgift på romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Trond Knapper/ 23.08.2006 Trygve Holst Ringen Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 70 69 2006/395873 /RR-AV/ HAK/ Til fylkesskattekontorene Merverdiavgift

Detaljer

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift

Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift Noen uavklarte problemstillinger: Kommuners forhold til merverdiavgift At kommunesektoren må forholde seg til to regelsett ved behandling av merverdiavgift, reiser noen problemstillinger. Artikkelen omhandler

Detaljer

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg

UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for veianlegg og grøntanlegg mellom Trysilhus Areal org nr. 985 304 084 ( Overdrageren ) Albums gate 15 3016 DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr. 959 272 492

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, v/advokat Henrik E. Kolderup til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 30. september 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01634-A, (sak nr. 2010/662), sivil sak, anke over dom, Bryggeriparken AS (advokat Ivan Skjæveland) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Fellesregistrering. en felle for eiendomsbransjen?

Fellesregistrering. en felle for eiendomsbransjen? Fellesregistrering en felle for eiendomsbransjen? Advokat Siri Midling Larsen EY Tax & Law Advokat Agnete Haugerud Partner EY Tax & Law I denne artikkelen setter vi et særlig fokus på avgiftsmessige konsekvenser

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

Oversikt over justeringsreglene

Oversikt over justeringsreglene Oversikt over justeringsreglene for fast eiendom Artikkelen gir en oppdatert oversikt over justeringsreglene for fast eiendom. Reglene har vært gjeldende i snart fire år, og mange synes å ha behov for

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg

Høringsnotat - Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg Saksnr. 13/4007 24.9.2013 Høringsnotat - Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg Side 2 Innhold 1 Innledning... 5 2 Bakgrunn for utredningsarbeidet...

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~

-~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~ -~ DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/22740 FN-AV/øAa 05/4564 SLTRL/KR ~.05.2006 Merverdiavgift - forskrift nr. 80 og tilbakegående

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE

AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE AVTALE OM MOMSREFUSJON NAVN PÅ UTBYGGINGSOMRÅDE JANUAR 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV MOMSREFUSJON AVTALE OM TILBAKEBETALING AV MERVERDIAVGIFT MELLOM UTBYGGER OG KOMMUNE AVTALE OM OVERDRAGELSE

Detaljer

Klagesak nr AA

Klagesak nr AA Klagesak nr. 5709 AA Ingress: Kl.nr 5709 Klagenemndas avgjørelse av 11. desember 2006. Saken gjelder: 1) Frivillig registrert utleier leide ut til kommune. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på

Detaljer

SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM NOVEMBER Av advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR DA

SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM NOVEMBER Av advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR DA SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM NOVEMBER 2017 Av advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR DA SELSKAPSRETTSLIG STRUKTURERING AV UTVIKLINGSEIENDOM Skatt og avgift er i stor

Detaljer

Praktisk husleierett. Estate 26. februar 2015. Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull

Praktisk husleierett. Estate 26. februar 2015. Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull Praktisk husleierett Estate 26. februar 2015 Advokat / Partner Tax & Legal Advokatfirma DA Jørgen Bull Grunnleggende krav til fradragsrett Frivillig registrering for utleie av fast eiendom 2-3 Arealet

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8626A Klager AS Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Ved

Detaljer

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8428B Klager AS Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Klage på

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

MVA og justering noen enkeltspørsmål (I)

MVA og justering noen enkeltspørsmål (I) MVA og justering noen enkeltspørsmål (I) Skattedirektoratet mottar jevnlig henvendelser knyttet til justeringsreglene, og rettstilstanden er fortløpende oppe til vurdering. Meldingen omhandler noen utvalgte

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer