KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KMVA 8745 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx"

Transkript

1 KMVA 8745 Klager AS Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. august 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder: Etterberegning av utgående merverdiavgift på grunn av manglende fakturert husleie samt ileggelse av tilleggsavgift. Påklaget beløp utgjør inklusive tilleggsavgift kr Stikkord: Omsetning Avgiftsgrunnlaget Tilleggsavgift Bransje: Utleie av egen eller leid fast eiendom Mval.: 3-1 (1) og 4-4 (1) 18-1 (1) bokstav b 21-3 (1) Skatteetaten.no: Avgiftspliken Skjønnsfastsettelse og endring Tilleggsavgift og andre reaksjoner 1

2 Innstillingsdato: 30. oktober 2015 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse ved skriftlig votering 9. desember 2015 i sak KMVA Klager AS. Skatt vest har avgitt slik I n n s t i l l i n g: Klager AS, org nr xxx xxx xxx, er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 3. termin 2006 for utleie av bygg eller anlegg. Virksomheten er registrert under bransje utleie av egen eller leid fast eiendom ellers og drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant. På bakgrunn av avgrenset kontroll av omsetningsoppgaven for 6. termin 2014 fattet skattekontoret , med hjemmel i merverdiavgiftsloven (mval.) 18-1 første ledd bokstav b, vedtak om etterberegning av utgående avgift med kr Det ble videre ilagt tilleggsavgift med 20 % (kr ). Klage fra Selskap 1 DA ved senioradvokat A er mottatt Klagefristen er overholdt. Klagen gjelder deler av vedtaket. Påklaget beløp utgjør: Termin/år Utgående avgift Inngående avgift Tilleggsavgift Renter 6/ Sum Det er beregnet renter i samsvar med skattebetalingslovens regler. Det vises til vedtaket. Saken er ikke innbrakt for domstolene eller sendt påtalemyndigheten. Skattekontorets innstilling er forelagt klagers fullmektig. Skattekontoret har ikke mottatt merknader til innstilligen. Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: 2

3 Dok.nr. Dokumentnavn Dato 1 Varsel om oppgavekontroll Varsel om oppgavekontroll Oversendelse dokumentasjon Bilag 5 Hovedbok 6 Kundespesifikasjon 7 Leverandørspesifikasjon 8 Periodiseringsrapport pr transaksjon 9 Periodiseringsrapport 10 Saldobalanse 11 Referat styremøte 12 Leieavtale 13 Varsel om fastsettelse Tilsvar Vedrørende oppgavekontroll Tilbakemelding Vedtak om etterberegning Klage Oversendelse av innstilling til uttalelse A1 KMVA A2 Hardanger tingrett Klagen gjelder Klagen omfatter følgende forhold: 1. Etterberegning av utgående avgift med kr på 6. termin 2014 på grunn av manglende fakturert husleie for oktober Ilagt tilleggsavgift med 20 %, kr , knyttet til manglende fakturert husleie for oktober 2014, jf. pkt Ilagt tilleggsavgift med 20 %, kr knyttet til kreditert husleie for august og september Etterberegning av utgående avgift på bakgrunn av manglende fakturert husleie 1.1 Sakens faktum Skattekontoret varslet ved brev av om avgrenset kontroll av omsetningsoppgaven for 6. termin 2014, som viste kr til gode. I forbindelse med oppgavekontrollen har skattekontoret fått fremlagt leieavtale som gjelder utleie av hotelleiendom i B, datert , mellom klager (utleier) og Selskap 2 AS 3

4 (leietaker). Av påskrift på denne leieavtalen fremgår det at minimumsleie fra utgjør kr , fordelt forholdsmessig pr måned i kalenderåret. C er daglig leder og styreformann i Klager AS. Fra til var han også styreformann i Selskap 2 AS. Av mottatt referat, datert , fra styremøte hvor styreleder (enestyre) C og referent D var til stede, fremgår det at fakturert husleie til Selskap 2 AS for august og september 2014 ikke er betalt i sin helhet og at det vil være vansker for bedriften å kunne betale disse husleiene høsten 2014 og våren Styret besluttet på denne bakgrunn å tilbakeføre disse husleiene ved å sende kreditnota for skyldig beløp til leietaker. Styret besluttet videre, av samme grunn, å avvente fakturering av husleie for de resterende månedene i Det er åpnet konkurs hos leietaker, Selskap 2 AS. 1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Det siteres fra skattekontorets vedtak av : "Ikke utfakturert husleie for oktober 2015: Virksomheten skulle ha fakturert husleie for oktober Men i styrevedtak av ble det foretatt styrevedtak på å ikke utfakturere denne husleien. I følge leieavtalen utgjør årlig leiesum kr (fra 2007), den månedlige husleien utgjør da kr Dette er en minimumshusleie. Vurdering av saken: Leietaker har disponert lokalene i hele 2014 og frem til konkursåpning Utleier har utstedt kreditnota for tidligere fakturert husleie i 2014, og ikke utfakturert husleie for oktober Styrevedtak på endring i husleiekontrakten er foretatt i november Altså i ettertid. Endring i husleieavtalen kan, som nevnt over, gjøres på nåtid og for fremtid, men ikke tilbake i tid. Dersom leietaker hadde vært et fremmed selskap, med fremmed daglig leder, ville selskapet ikke akseptert reduksjon i husleien. Årsaken er at det er leietaker selv som er ansvarlig for manglene. Manglende her er likviditetsproblemer. Skattekontoret anser det for uriktig at det ikke er utfakturert husleie for oktober 2014 og har derfor etterberegnet utgående merverdiavgift for husleie for oktober Med hjemmel i merverdiavgiftsloven 18-1 første ledd bokstav b har skattekontoret etterberegnet utgående merverdiavgift med kr " 4

5 1.3 Klagers innsigelser til vedtaket Klager anfører at det ikke er grunnlag for etterberegning for beløp med kr som ikke er fakturert. Ifølge klager må det anses å foreligge en avtale om redusert husleie, noe partene fritt kan inngå også med avgiftsmessig virkning. At det ikke foreligger formelt vedtak om dette før i begynnelsen av november, innebærer ikke at avtalen ikke er gjort på et tidligere tidspunkt. Klager anfører at det dessverre ikke foreligger noen skriftlig avtale forut for styremøtet, men viser til at administrasjonen opplyser at beslutningen om ikke å fakturere husleie var avklart muntlig mellom administrasjonene før styremøtet. Ifølge klager underbygges dette av at faktura for oktober ikke var utstedt da styret fattet sin beslutning i november. Det vises til at det følger av leieavtalen pkt. 4.3 at leien skal betales den 1. i hver måned, hvilket betyr at faktura for oktober skulle vært utstedt i september. Klager anfører at styregodkjennelsen således må anses som godkjennelse av en allerede inngått muntlig avtale. Det vises til at det i denne sammenhengen er relevant å legge vekt på at utleier og leietaker er nærstående selskaper med lite administrasjon og tett kommunikasjon mellom administrasjon og styre. Behovet for formell dokumentasjon av avtalen var derfor ikke slik som det ville ha vært mellom uavhengige parter. 1.4 Skattekontorets vurdering av klagen Etter mval. 3-1 (1) skal det beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. For utleievirksomhet som er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal det beregnes merverdiavgift av den leieinntekt som er omfattet av registreringen. Skattekontoret legger til grunn at tjenesten er levert, da leietaker har disponert lokalene, og at det således foreligger omsetning i henhold til mval Det følger av mval. 4-1 (1) at ved omsetning av varer og tjenester er beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften vederlaget. Problemstillingen blir om vederlaget skal fastsettes skjønnsmessig siden det er unnlatt å fakturere for oktober Ut fra fremlagt leiekontrakt mellom klager og leietaker skal det betales en årlig minimumsleie på kr , fordelt forholdsmessig pr. måned i kalenderåret. Leien skal i henhold til kontrakten betales den 15. i hver måned. Det er under kontrollen opplyst at beslutningen om å ikke fakturere husleie i henhold til leiekontrakten var avklart muntlig mellom administrasjonene før dette ble styrebehandlet og formelt besluttet i møte Av 5

6 referat fra styremøtet fremgår det at beslutningen om å avvente og fakturere husleie fra oktober 2014 er tatt på bakgrunn av at det vil være vansker for leietaker å kunne betale disse husleiene. Klager har anført at det må anses å foreligge en avtale om redusert husleie, og at partene fritt kan inngå dette også med avgiftsmessig virkning. Skattekontoret bemerker til dette at det i utgangspunktet ikke er skattekontorets oppgave å overprøve virksomheters forretningsmessige beslutninger. Skattekontoret vil likevel ikke legge en beslutning om husleiefritak til grunn dersom den er i strid med merverdiavgiftslovens bestemmelser. I denne saken er husleien for oktober og ut 2014 satt til kr 0. Etter mval. 4-4 (1) fremgår det at dersom det er et interessefellesskap mellom partene og interessefellesskapet må antas å kunne føre til en annen fastsettelse av vederlaget enn om det ikke hadde foreligget, kan beregningsgrunnlaget ikke settes lavere enn den alminnelige omsetningsverdien. Vedrørende spørsmålet om det foreligger interessefellesskap vil skattekontoret bemerke at C er styreleder og daglig leder i Klager AS. Klager AS er 100 % eid av Selskap 3 AS. Selskapet Selskap 3 AS er eid av C og hans to barn. C har de stemmeberettigede aksjene i selskapet. C er styreleder og daglig leder i Selskap 3 AS. Selskap 3 AS eide 66,67 % av aksjene i Selskap 2 AS per C var styreleder i selskapet frem til , og styremedlem fra og med Skattekontoret legger til grunn at det foreligger interessefellesskap mellom partene, jf. de sammenfallende eierinteressene og styrerepresentasjonen. Skattekontoret viser for øvrig til klagen hvor det også opplyses at leietaker og utleier er nærstående selskap, og at dette er grunnen til at formell dokumentasjon av avtale om husleiefritak ikke er slik som det ville ha vært mellom uavhengige parter. Skattekontoret legger til grunn at det ikke er sannsynlig at det mellom uavhengige parter ville blitt inngått en avtale om å leie ut hotellet til kr 0 per måned. Det må derfor antas at det er interessefellesskapet som har medført at leievederlaget for oktober 2014 er satt til kr 0. Ved å fastsette leievederlaget for oktober 2014 til kr 0, har utleier åpenbart fastsatt leievederlaget lavere enn omsetningsverdien. Omsetningsoppgaven hvor det ikke er innberettet 6

7 husleie for oktober måned er således uriktig, og beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift kan fastsettes ved skjønn, jf. mval 18-1 (1) bokstav b. Ved skjønn legges det til grunn at avtalt minimumsleie pr. måned antas å gjenspeile markedsverdien. Etter mval. 4-4 kan leien da ikke settes lavere enn dette beløp. Vederlaget for husleie for oktober 2014 er ut fra dette fastsatt til kr , hvorav utgående avgift utgjør kr , jf. mval første ledd bokstav b. Skattekontoret viser i anledning ovennevnte til Klagenemndssak, KMVA , hvor nemnda enstemmig stadfestet skattekontorets etterberegning i en sak hvor utleier ikke hadde fakturert husleie pga. likviditetsproblemer hos leietakerne. Avslutningsvis vil skattekontoret bemerke at det i forbindelse med kontrollen ikke ble varslet etterberegning av manglende fakturert husleie for november og desember I etterberegningsvedtaket ble det uttalt at selskapet "kan gjøre nye avtaler og fatte vedtak på husleiefritak og redusert husleie for nåtid og framtid, men kan ikke gjøre avtale tilbake i tid." På bakgrunn av at det på styremøte ble fattet vedtak om husleiefritak for oktober og ut året, ble det ut fra ovennevnte rettsforståelse forutsatt at det ikke var i strid med merverdiavgiftsloven å unnlate å fakturere husleie for november og desember Skattekontoret vil presisere at det følger av mval 4-4 at husleien ikke kan fastsettes lavere enn til den alminnelige omsetningsverdi når det foreligger et interessefellesskap mellom partene. Skattekontoret har derfor lagt en uriktig lovanvendelse til grunn når det ikke ble foretatt etterberegning av manglende fakturert husleie for november og desember På grunn av tiden som har gått og det faktum at det ble åpnet konkurs hos leietaker i mai 2015 har skattekontoret imidlertid kommet til at det nå ikke er formålstjenlig å varsle ny etterberegning av manglende fakturert husleie for november og desember Skattekontoret fastholder etter dette etterberegningen av utgående avgift med kr knyttet til klagers manglende fakturering av husleie for oktober

8 2. Ilagt tilleggsavgift knyttet til manglende fakturert husleie for oktober Sakens faktum Det vises til pkt. 1.1 ovenfor. 2.3 Skattekontorets vedtak og begrunnelse Følgende siteres fra skattekontorets vedtak: "Vedtak om ileggelse av tilleggsavgift Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift med 20 %, som utgjør kr Etter merverdiavgiftsloven 21-3 kan det ved forsettlige og uaktsomme brudd på denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter 18-1 og 18-4 første og annet ledd. Tilleggsavgift kan ilegges inntil ti år etter utløpet av den aktuelle terminen. Spørsmålet om å ilegge tilleggsavgift og størrelsen på denne er ut fra foreliggende regler og rettspraksis vurdert ut fra et subjektivt grunnlag. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 6 nr. 2 inneholder krav til bevisets styrke i saker som er straff etter konvensjonene artikkel 6. Dette fremkommer også av Høyesteretts om av 29. oktober Tilleggsavgift må i likhet med tilleggsskatt anses som straff etter EMK artikkel 6 nr 1 og protokoll 7 artikkel 4, jf Høyesteretts om av 13. oktober Kravet om klar sannsynlighetvervekt gjelder også for ileggelse av tilleggsavgift. Dette innebærer et strengere krav til bevis enn alminnelig sannsynlighetsovervekt, men ikke et så sterkt krav som strafferettslig sannsynlighet. På bakgrunn av det som er kommet frem under kontrollen finner skattekontoret at det er klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har unnlatt å fakturere husleie og i tillegg utstedt kreditnota for ikke betalt husleie for august og september Dette er tilbakeføring av husleie og manglende innberetning av husleie er foretatt i hovedoppgaven for 6. termin Loven er dermed overtrådt med det resultat at staten er eller kunne bli påført et tap. Det er tilstrekkelig at det foreligger uaktsomhet for å ilegge tilleggsavgift. Utgangspunktet for vurdering av det konkrete tilfellet er at den avgiftspliktige plikter å sette seg inn i de regler som gjelder ved beregning av avgift for sin egen virksomhet. Skattekontoret viser til at reglene om avgiftsplikt og unntakene fra denne er helt sentrale på merverdiavgiftsområdet og må forutsettes kjent av virksomheten. Skattekontoret finner at det er klar sannsynlighetsovervekt for at virksomheten har utvist tilstrekkelig grad av uaktsomhet når man utsteder kreditnota og ikke utfakturer husleie på grunn av utleiers betalingslikviditet. Virksomheten har gitt betalingshenstand og har heller ikke meldt krav i boet om tap på krav vedr husleie. I tillegg har styreleder C fratrådt som styreformann( ) i Selskap 2 AS. Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven anses derfor oppfylt." 8

9 2.4 Klagers innsigelser til vedtaket Klager bestrider at det er adgang til å ilegge tilleggsavgift. Ifølge klager er spørsmålet om tidspunkt for inngåelse av avtale om unnlatt fakturering av en slik karakter at eventuelle feilvurderinger ikke kan anses uaktsomme. Det vises til anførslene som fremkommer i pkt. 4 i brev av Det anføres her at klager har forsøkt etter beste evne å opptre korrekt, og at det ikke har vært gjort noe bevisst forsøk på å unndra avgift. Subsidiært anføres det at uaktsomheten er forholdsvis liten slik at tilleggsavgiften må ilegges med et beløp som utgjør mindre enn 20 %. 2.5 Skattekontorets vurdering av klagen Etter mval kan avgiftsmyndighetene ilegge tilleggsavgift hvis det foreligger en uaktsom eller forsettlig overtredelse av loven eller forskrifter gitt i medhold av denne, og staten ved det har eller kunne ha blitt påført et tap. Det følger av Skattedirektoratets retningslinjer av , revidert , at tilleggsavgift kan ilegges der det er klar sannsynlighet for at avgiftssubjektet både har overtrådt bestemmelser gitt i lov eller forskrift og at overtredelsen er uaktsom. De objektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er at det har skjedd en overtredelse av lov eller forskrift og at overtredelsen har medført at staten har eller kunne ha blitt påført tap. Ved ikke å fakturere husleie for oktober 2014 finner skattekontoret det klart at klager har overtrådt loven med tilhørende forskrifter. Overtredelsen må ha medført at staten er eller kunne blitt påført tap. Det er tilstrekkelig at det er sendt inn en uriktig omsetningsoppgave. Det avgjørende vil være om virksomhetens handlemåte i seg selv er egnet til å unndra avgift, ikke om virksomheten i dette konkrete tilfellet var i en situasjon som gjør slik unndragelse sannsynlig, jf. Borgarting lagmannsretts dom av I denne saken har klager sendt inn en uriktig oppgave ved at det er oppgitt for lav utgående merverdiavgift, jf. at det ikke er utfakturert husleie for oktober Følgelig foreligger det fare for tap for staten. 9

10 Etter dette finner skattekontoret det klart at de objektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt. Det er videre et vilkår for ileggelse av tilleggsavgift at klager må ha opptrådt uaktsomt. Skattekontoret vil bemerke at enhver som driver virksomhet plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for beregning av avgift for sin egen virksomhets del, og en unnlatelse av å søke kunnskap om regelverket, eventuelt unnlate å sørge for å engasjere den nødvendige hjelp, kan i seg selv anses som uaktsom. Reglene om oppkreving av avgift er helt sentrale, og må forutsettes kjent av virksomheten. Skattekontoret legger til grunn at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at det var uaktsomt å unnlate å fakturere husleie for oktober måned og sette vederlaget for utleide lokaler til kr 0. Klager har subsidiært anført at uaktsomheten er forholdsvis liten, slik at tilleggsavgiften må ilegges med et beløp som utgjør mindre enn 20 %. Skattekontoret viser til at det følger av Retningslinjene pkt. 4.1 at det skal ilegges 20 % tilleggsavgift hvor klager har opptrådt uaktsomt og en påminnelse i form av tilleggsavgift er på sin plass. Etter skattekontorets oppfatning foreligger det ut fra retningslinjer og praksis ikke forhold som tilsier en reduksjon eller bortfall av ilagt tilleggsavgift. Skattekontoret viser forøvrig til klagenemndssak hvor Klagenemnda for merverdiavgift fastholdt 20 % tilleggsavgift i en sak med store likhetstrekk. 3. Tilleggsavgift ilagt med 20 % knyttet til kreditert husleie for august og september Sakens faktum Skattekontoret har tatt ut virksomhetens oppgave for 6. termin 2014 til avgrenset kontroll. Oppgaven viste kr til gode og i merknadsfeltet var det opplyst at post 1 og 4 er negativ pga. kreditering av husleie. I referat fra styremøte fremgår det at fakturert husleie til Selskap 2 AS for august og september 2014 ikke er betalt i sin helhet og at det vil være vansker for bedriften å kunne 10

11 betale disse husleiene høsten 2014 og våren Styret besluttet på denne bakgrunn å tilbakeføre disse husleiene ved å sende kreditnota for skyldig beløp til leietaker. Regnskapsmateriell mottatt i forbindelse med kontrollen viste at det var utstedt to kreditnotaer til Selskap 2 AS knyttet til husleie for august og september Klager har på kreditnotaene samlet kreditert husleie med kr og utgående avgift med kr Det fremgår av begge kreditnotaene at husleien er kreditert i henhold til styrevedtak av Skattekontorets vedtak og begrunnelse Det vises til pkt Klagers innsigelser til vedtaket Klager bestrider at det er adgang til å ilegge tilleggsavgift. Ifølge klager er spørsmålet om de krediterte beløp var tapt av en slik karakter at eventuelle feilvurderinger ikke kan anses uaktsomme. Det vises til anførslene som fremkommer i pkt. 4 i brev av Det anføres her at klager har forsøkt etter beste evne å opptre korrekt, og at det ikke har vært gjort noe bevisst forsøk på å unndra avgift. Klager anfører at vurderingen av om en fordring er endelig tapt er skjønnsmessig med dertil hørende generell risiko for å komme til en annen konklusjon enn skattemyndighetene. Det anføres videre at selv om klager kunne vært mer formell og gjennomført en skriftlig purre-/inndrivelsesprosess, må det legges vekt på den realøkonomiske situasjonen slik den fremsto på det tidspunktet beslutningene ble tatt. Det må også legges vekt på at klager har fremskaffet materiale som skattekontoret har etterspurt. Klager anfører subsidiært at uaktsomheten er forholdsvis liten slik at tilleggsavgiften må ilegges med et beløp som utgjør mindre enn 20 %. 3.4 Skattekontorets vurdering av klagen Etter mval kan avgiftsmyndighetene ilegge tilleggsavgift hvis det foreligger en uaktsom eller forsettlig overtredelse av loven eller forskrifter gitt i medhold av denne, og staten ved det har eller kunne ha blitt påført et tap. De objektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er at det har skjedd en overtredelse av lov eller forskrift og at overtredelsen har medført at staten har eller kunne ha blitt påført tap. 11

12 Det er på det rene at klager har tilbakeført husleieomsetning i omsetningsoppgaven for 6. termin 2014 til tross for at vilkårene ikke var til stede. Det er således klart at klager har overtrådt loven med tilhørende forskrifter. Overtredelsen må ha medført at staten er eller kunne ha blitt påført tap. Det er tilstrekkelig at det er sendt inn en uriktig omsetningsoppgave. Det legges til grunn at den uriktige omsetningsoppgaven medførte at staten er eller kunne ha blitt påført et tap. Etter dette finner skattekontoret det klart at de objektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er oppfylt. Det er videre et vilkår for ileggelse av tilleggsavgift at klager må ha opptrådt uaktsomt. Skattekontoret vil bemerke at klager tilbakeførte husleieomsetning på bakgrunn at krediteringer som ikke skyldtes rettslige mangler ved utleieforholdet. Ved å utstede kreditnotaer uten rettslig grunnlag har klager frivillig ettergitt utfakturert husleie til leietaker. Ettergivelse/ finansieringsbistand gir ikke rett til tilbakeføring av omsetning. Klager fremholder at fordringene må anses som endelig tapt, og at krediteringene må godtas med virkning for merverdiavgift på dette grunnlaget, jf. merverdiavgiftsloven 4-7 (1). For at en fordring skal anses som "endelig konstatert tapt" på dette grunnlaget, kreves det i alminnelighet at det gjennomføres en inndrivelsesprosess med purringer mv. Dette har ikke forekommet i nærværende sak. Grunnen til at det ble besluttet at husleiene skulle krediteres var at "det ville være vansker for bedriften å kunne betale disse husleiene høsten 2014 og våren 2015", jf. referat fra styremøtet Dette er ikke grunn god nok til å anse fordringene som endelig konstatert tapt. Rettslig sett må dette anses som ettergivelse/finansieringsbistand. Skattekontoret legger til grunn at klager ved styreleder C var kjent med at ettergivelse/finansieringsbistand ikke gir rett til tilbakeføring av omsetning. Det vises til at C også er styreleder i Selskap 4 AS. I dom fra X tingrett av fastholdt retten at vilkårene ikke var til stede for at selskapet kunne kreve tap på utestående husleiefordringer fra leietaker Selskap 5 AS. På bakgrunn av tvistetemaet i dommen må det legges til grunn at klager har vært klar over at det kun er reelle fordringer som er "endelig konstatert tapt" som 12

13 kan tilbakeføres med merverdiavgiftsmessig virkning, og at ettergivelse/finansieringsbistand ikke gir rett til tilbakeføring. Ved å utstede kreditnotaer uten rettslig grunnlag, og vise til disse krediteringene som begrunnelse for å tilbakeføre husleieomsetning, har klager opptrådt uaktsomt. På bakgrunn av ovennevnte finner skattekontoret at klager med klar sannsynlighetsovervekt har opptrådt uaktsomt. Både de objektive og subjektive vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er etter skattekontorets vurdering oppfylt. Klager har subsidiært anført at uaktsomheten er forholdsvis liten, slik at tilleggsavgiften må ilegges med et beløp som utgjør mindre enn 20 %. Skattekontoret anser ikke uaktsomheten for å være liten, jf. ovennevnte hvor det fremgår at klager har vist til krediteringer som begrunnelse for tilbakeføring av husleieomsetning. Etter skattekontorets oppfatning foreligger det ut fra retningslinjer og praksis ikke forhold som tilsier en reduksjon eller bortfall av ilagt tilleggsavgift. Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt V e d t a k: Den påklagede del av vedtaket stadfestes. KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE: Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling. V e d t a k: 13

14 Som innstilt. 14

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8845 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8845 Klager AS Ingress: KMVA 8845. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. oktober 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift,

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8878 Klager ENK. Ingress: KMVA Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8878 Klager ENK Ingress: KMVA 8878. Skattedirektoratets avgjørelse av 15. mars 2016 Klager ENK, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 29. oktober 2015 Saken gjelder: 20 % tilleggsavgift vedrørende urettmessig

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8770 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8770 Klager ANS Ingress: KMVA 8770. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 2. juli 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8674 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8674 Klager AS Ingress: KMVA 8674. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 26. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 7180 A Klager AS. KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 7180 A Klager AS Ingress: KMVA 7180A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 9. juni 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13.03.2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget

KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager. Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget KLAGESAK NR 3429 SAMMENDRAG Klager Merverdiavgiftsloven 18, 2. ledd nr. 1. -Henteomkostninger -Avgiftsgrunnlaget Klagenemndas avgjørelse av 20. november 1996 Bransje: Detaljhandel med utleie av radio,

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: TVP-SAB/ack Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr. i sak nr 3071 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Klageren,

Detaljer

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8649 KLAGER NUF. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8649 KLAGER NUF Ingress: KMVA 8649. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager NUF, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 13. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Anmodning

Detaljer

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx.

KMVA 8949 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. KMVA 8949 Klager Ingress: KMVA 8949. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager, organisasjonsnr. xxx xxx xxx. Klagedato: 18. desember 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g :

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. i n n s t i l l i n g : Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 22. desember 1994 i sak nr 3036 vedrørende A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g : Selskapets

Detaljer

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8867 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8867 Klager AS Ingress: KMVA 8867. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 3. desember 2015. Klagenemnda opphevet tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8525 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8525 Klager AS Ingress: KMVA 8525. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. desember 2014 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8689 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8689 Klager AS Ingress: KMVA 8689. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 20. oktober 2015. Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. mars 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift

KLAGESAK NR A AS. Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr vedrørende A AS. Tilleggsavgift KLAGESAK NR. 5638 A AS Ingress: Klagenemndas avgjørelse i møte 29. mai 2006 i klagesak nr. 5638 vedrørende A AS. Saken reiser spørsmål om ilagte renter og tilleggsavgift for et selskap som var uriktig

Detaljer

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen

KMVA 8657 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen KMVA 8657 Klager Ingress: KMVA 8657. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 23. mars 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift.

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen.

KMVA 8863 Klager. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagenemnda stadfestet innstillingen. KMVA 8863 Klager Ingress: KMVA 8863. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager, org nr xxx xxx xxx. Klagedato: 8. februar 2016 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Sletting av virksomhet

Detaljer

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx

KMVA 8753 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx KMVA 8753 Klager AS Ingress: KMVA 8753. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org.nr xxx xxx xxx Klagedato: 15. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8767 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8767 Klager AS Ingress: KMVA 8767. Klagenemndas avgjørelse ved 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 2. september 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA

KMVA 8948 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA KMVA 8948 Klager AS Ingress: KMVA 8948. Klagenemndas avgjørelse av 30. juni 2016 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx MVA Klagedato: 5. april 2016 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den reg nr - J AS. i sak nr 3221 vedrørende Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Selskapet ble registrert

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8882 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8882 Klager AS Ingress: KMVA 8882. Klagenemndas avgjørelse av 18. april 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 17. november 2015 Klagenemnda opphevet etterberegningen. Saken gjelder: 1. Kostnader

Detaljer

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT

REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT REELT LEIEFORHOLD SOM VILKÅR FOR FRADRAGSRETT FOR MERVERDIAVGIFT Estate konferanse, Grand Hotel, 3. mars 2016 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Vilkårene for fradragsrett for MVA på

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager.

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Dato for Skattedirektoratets innstilling: 27. april 1998 KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 13.10.98 i sak nr 3954 vedrørende org nr xxx xxx xxx - Klager. Skattedirektoratet har avgitt slik

Detaljer

Produksjon av matfisk

Produksjon av matfisk Klagesak nr 5374A Klager AS Ingress: Klagenr 5374a. Klagenemndas avgjørelse av 22. august 2005. Saken gjelder: Ny behandling av klagesak nr 5374. Tilbakeføring av fradragsført inngående avgift fordi vilkårene

Detaljer

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8723 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8723 Klager AS Ingress: KMVA 8723. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 14. august 2015 Klagenemnda endret tilleggsavgiften. Saken gjelder: 1)Tilbakeført

Detaljer

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx

KMVA 8625 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx KMVA 8625 Klager AS Ingress: KMVA 8625. Klagenemndas avgjørelse av 7. september 2015 Klager AS, org nr xxx xxx xxx Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Tilbakeføring

Detaljer

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Klagesak nr. 6715 Klager Ingress: Kl nr 6715. Klagenemndas avgjørelse i møte den 21. juni 2010 vedrørende Klager, org. nr. xxx xxx xxx Saken gjelder: Tilbakeføring av inngående avgift. Klager har ikke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt

KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN. Stikkord: Utgående avgift - yrkesmessig utleie av biler Rabatt -tilleggsutstyr, manglende dokumentasjon av rabatt KLAGESAK NR. 4567 KLAGEREN Ingress: Kl 4567. Klagenemndas avgjørelse av 30. januar 2002. Virksomhet: Detaljhandel medmotorkjøretøy, deler og rekvisita. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Klagesak nr AA

Klagesak nr AA Klagesak nr. 5709 AA Ingress: Kl.nr 5709 Klagenemndas avgjørelse av 11. desember 2006. Saken gjelder: 1) Frivillig registrert utleier leide ut til kommune. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift på

Detaljer

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8908 Klager ANS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8908 Klager ANS Ingress: KMVA 8908. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager ANS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 6. februar 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Saken gjelder:

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996.

KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG. Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi. Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. KLAGESAK NR 3464 SAMMENDRAG Merverdiavgiftsloven 19 - Alminnelig omsetningsverdi Klagenemndas avgjørelse av 24.mars 1996. Bransje: Bilsalg Klagen gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående

Detaljer

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8421 A Klager AS. KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8421 A Klager AS Ingress: KMVA 8421A. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 25. mai 2016 - Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. august 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 1/1995 Klager: A Prosessfullmektig: - Innklaget:

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8625 A Klager AS. Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8625 A Klager AS Ingress: KMVA 8625A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. til prøve) til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. oktober 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom, I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen til prøve)

Detaljer

KMVA 8716 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8716 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8716 Klager AS Ingress: KMVA 8716. Klagenemndas avgjørelse 26. oktober 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 11. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Etterberegning

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

DOK akersberget.no

DOK akersberget.no DOK-2014-25 akersberget.no INSTANS: Domeneklagenemnda vedtak DATO: 2014-05-02 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2014-25 STIKKORD: akersberget.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tromsø parkering KF Postboks 822 9258 Tromsø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/18 15.03.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Side: 1 av 13 Retningslinjer for ileggels e av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Hva handler retningslinjen om? Retningslinje for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift

Detaljer

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda

Protokoll i sak 854/2016. for. Boligtvistnemnda Protokoll i sak 854/2016 for Boligtvistnemnda 11.11.2016 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende tilbakeslagsventil og trykktank samt innbetaling av tilknytningsavgifter for kommunalt vann og avløp. -----------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger

Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven 29 - uriktige eller ufullstendige opplysninger Offentlig versjon B2C Energy AS Postboks 5890 Majorstua 0308 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2006/1947-14 MAB VEMA 478.0 Saksbeh.: Vegard M. Aandal Dato: 29.03.2007 Vedtak V2007-4 - B2C Energy AS - vedtak om

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet. Multiconsult AS Multiconsult AS Postboks 265 Skøyen 0213 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2010/90 MAB VEMA 546.5 Dato: 08.07.2011 Vedtak V2011-13 Multiconsult AS Industriplan AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak

Detaljer

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8626A Klager AS. Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. KMVA 8626A Klager AS Ingress: KMVA 8626A. Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 29. april 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Spørsmål

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. september 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning

Skattedirektoratet. Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål. Skattekontorene. 1. Innledning Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jørn Andreas Lyngstad 9.12.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22077016 2011/1062873 Skattekontorene Uriktig oppkrevd MVA m.v. noen enkeltspørsmål

Detaljer

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr

Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf. 18 - overtredelsesgebyr Advokatfirmaet Haavind AS Gaute Sletten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/709 MAB ELIS 549.4 Dato: 11.12.2009 Vedtak V2009-19 - ISS Facility Services AS - konkurranseloven 29 jf.

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 25.09.2013 i Borgarting lagmannsrett 12-207392ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Elizabeth Baumann Hedda Remen Ingvild Mestad Ankende part Skatt

Detaljer

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------

Protokoll i sak 715/2013. for. Boligtvistnemnda 04.09.13. Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ Protokoll i sak 715/2013 for Boligtvistnemnda 04.09.13 Saken gjelder: Pengekrav knyttet til krav om uttrekk kjøkkeninnredning ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider I klagen for

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

Frister for endringer av avgiftsoppgjør

Frister for endringer av avgiftsoppgjør Frister for endringer av avgiftsoppgjør Et avgiftssubjekt kan etter merverdiavgiftsloven 18 3 første ledd kreve endring av avgiftsoppgjør til gunst tre år etter utløpet av den aktuelle terminen. Artikkelen

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 17.10.2012 i Oslo tingrett 12-039272TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen

OSLO TINGRETT DOM. 17.10.2012 i Oslo tingrett 12-039272TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.10.2012 i Oslo tingrett 12-039272TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen Saken gjelder: Gyldighet av forvaltningsvedtak Polaris Media ASA

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om oppføring av en ny barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43

Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl 11 og mfl. 6 jf. forskrift om urimelig handelspraksis pkt. 20 og 21 jf. mfl 39 og 43 Haugesund Dialog AS Haraldsgata 195 5525 HAUGESUND Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 13/151-189 Saksbehandler: Anna Stabell 06.02.2014 Dir.tlf: 46 81 80 63 Varsel om vedtak om overtredelsesgebyr - mfl

Detaljer

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8428B Klager AS. Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8428B Klager AS Ingress: KMVA 8428B. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Klage på

Detaljer

KLAGESAK NR 3671. Klagenemnda (dissens 4-1) sluttet seg til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 3671. Klagenemnda (dissens 4-1) sluttet seg til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 3671 Klagenemndas avgjørelse av 2. mars 1998 Ingress: Klager mottok ikke betaling for leveranser til et datterselskap. Da datterselskapet senere ble erklært insolvent, ble de aktuelle kundefordringene

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2017-26 inboundnorway.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2017-09-15 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2017-26 STIKKORD: inbound.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.1 og vedlegg H punkt

Detaljer

KLAGESAK NR. 5001 XX

KLAGESAK NR. 5001 XX 1 KLAGESAK NR. 5001 XX Ingress: Klagesak nr. 5001. Klagenemndas avgjørelse av 30. november 2003. Saken gjelder utdeling av gratis mat til bussjåfører som stanser ved veigrillen med passasjerer, og som

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift

meldinger Kompensasjon for merverdiavgift meldinger SKD 15/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Kompensasjon for merverdiavgift Meldingen omhandler enkelte spørsmål knyttet til lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift

Detaljer

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------

Protokoll i sak 722/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ Protokoll i sak 722/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om prisavslag for tap av utsikt og ugunstig utsikt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer