Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen"

Transkript

1 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte Telefon Deres referanse Vår referanse Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO U.off. offl. 13, mval. 13-2, 1. ledd, sktbl. 3-2, lignl nr. 1 Att: Kristine Baltzersen Org. nr MVA Lions Club International distrikt 104 Forespørsel om merverdiavgift Spørsmål om omsetning tilknyttet tulipanaksjonen er unntatt Merverdiavgiftsloven 3-12 Vi viser til deres brev av 3. oktober 2014, hvor dere på vegne av Lions Club International distrikt 104 (Lions Norge), stiller spørsmål om omsetning tilknyttet tulipanaksjonen omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven 3-12 (1) bokstav b. Fra deres brev siteres: "1. Innledning Vår klient Lions Club International distrikt 104 (heretter Lions Norge) arrangerer hvert år en tulipanaksjon hvor lokale klubber organisert under Lions Norge selger tulipaner til bedrifter og privatpersoner. Inntektene fra salget fordeles mellom de lokale klubbene og Lions Norges tulipanfond. Tulipanfondet er et fond for rusforebyggende ungdomsarbeid. Spørsmålet i nærværende henvendelse er om Skatteetaten deler vår oppfatning om at omsetningen tilknyttet tulipanaksjonen anses unntatt etter merverdiavgiftsloven 3-12 (1) b. 2. Faktum I forbindelse med den årlige tulipanaksjonen kjøper Lions Norge inn tulipaner sentralt fra sine leverandører og selger disse videre til sine lokale klubber i Norge. Salgspris per tulipan ut til klubbene er 2,80 kroner/stk., som dekker kostnadene ved innkjøp(innkjøp, frakt og administrasjon). I tillegg til salgsprisen, blir de lokale klubbene fakturert med 2 kr per tulipan som går direkte til tulipanfondet, slik at pris eksklusive merverdiavgift er 4,80 kroner/stk. Etter dagens praksis blir det beregnet merverdiavgift på hele dette beløpet, og salgspris inkludert merverdiavgift blir 6 kroner per tulipan. Det er 8 tulipaner i en bunt, og prisen på en bunt er følgelig kr 48. Kjernevirksomheten til Lions Norge er veldedig arbeid, og tulipanaksjonen har som primært formål å samle inn midler til tulipanfondet. De lokale klubbene er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og avgiften blir derfor en endelig kostnad. Praksis i dag medfører at staten får en del av inntektene fra aksjonen, som kunne gått uavkortet til formålet. Postadresse Besøksadresse Sentralbord Postboks 9200 Grønland Se Oslo Org. nr: : Telefaks skatteetaten.no/sendepost

2 2014/ Side 2 av 5 3. Regelverket 3.1 Utgangspunktet Hovedregelen etter det norske merverdiavgiftssystemet er at det skal beregnes merverdiavgift på omsetning av varer og tjenester, jf merverdiavgiftsloven 3-1. I merverdiavgiftsloven kapittel 3 er det flere unntak fra dette utgangspunktet, som innebærer at noen typer omsetning kan unntas fra beregning av merverdiavgift. 3.2 Unntaket i merverdiavgiftsloven 3-12 Omsetning av visse typer varer fra veldedige og allmennyttige organisasjoner er unntatt i merverdiavgiftsloven 3-12 (1): "Omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av følgende varer og tjenester er unntatt fra loven: a) Varer av bagatellmessig verdi" Begrunnelsen for unntaket er å skjerme institusjonene og organisasjonene for avgiftsplikt på omsetning som tar sikte på å skaffe inntekter til deres ulike ideelle virksomhet, jf. Merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 s Det følger direkte av bestemmelsens ordlyd at unntaket gjelder omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner. Hvilke subjekter som faller inn under unntaket, må være sammenfallende med merverdiavgiftsloven 2-1 (1) annet punktum. Dette gjelder typisk idrettslag, kor, korps, humanitære og kristelige organisasjoner. Hovedvilkåret etter bestemmelsen er at varene som omsettes må være av bagatellmessig verdi. I merverdiavgiftsforskriften er dette definert som en verdi på 100 kroner eller mindre, jf merverdiavgiftsloven 1-3(2) c. Det følger av praksis at beløpsgrensen knytter seg til alminnelig omsetningsverdi per enhet inklusiv merverdiavgift. I tillegg må to ytterligere vilkår være oppfylt, jf merverdiavgiftsforskriften (1). Det første vilkåret er at salget av varene må skje leilighetsvis. Det følger av veiledningen fra Skattedirektoratet ("Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner" av mars 2008) at dette omfatter sporadisk, mer aksjonspreget salgsvirksomhet over et begrenset tidsrom, i motsetning til fortløpende salg fra en lagerbeholdning over tid. I praksis har det vært godtatt at slik salgsvirksomhet har vært drevet i inntil én måned. Det andre vilkåret er at salget må skje som ledd i organisasjonens virksomhet. I følge Merverdiavgiftshåndboken 10. utgave 2014 s. 257 vil dette vilkåret normalt være oppfylt dersom man ønsker å samle inn penger til å drive organisasjonens veldedige eller allmennyttige formål.

3 2014/ Side 3 av 5 4. Vår vurdering Lions Norges tulipanaksjon må etter vår vurdering anses omfattet av unntaket i merverdiavgiftsloven 3-12 (1). Vi vil i det følgende redegjøre for vår vurdering av de ulike vilkårene. 4.1 Veldedig og allmennyttig organisasjon Lions Norge er en humanitær organisasjon, og er registrert i Frivillighetsregisteret. Lions Norges visjon er å være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. På bakgrunn av dette er det klart at de oppfyller vilkåret om å være en veldedig/allmennyttig organisasjon. 4.2 Varer av bagatellmessig verdi Lions Norges salg av tulipaner må etter vår oppfatning anses som omsetning av varer av bagatellmessig verdi. Lions Norge selger bunter med tulipaner til lokale klubber for 48 kroner bunten inklusive merverdiavgift. Verdien av denne varen ligger klart under grensen for bagatellmessig verdi på 100 kroner. Vi legger til grunn at bagatellgrensen må vurderes per bunt, og ikke per kasse med tulipaner, da beløpsgrensen gjelder per enhet. 4.3 Leilighetsvis salg Videre anser vi salget av tulipanene som leilighetsvis salg. Tulipanaksjonen er én dag i året, og alle blomstene leveres ut til de lokale klubbene i forbindelse med aksjonen. Bestillingsfristen er i januar, og aksjonen avholdes i april. I henhold til alminnelig kjøpsrett anses salget gjennomført ved levering av tulipanene, noe som skjer rett før aksjonen. På denne bakgrunn må omsetningen av tulipanene etter vår oppfatning anses som en sporadisk og aksjonspreget salgsvirksomhet. Salget av tulipanene skjer ikke fortløpende over tid fra en lagerbeholdning, men skjer kun i forkant av den årlige aksjonen. All omsetning av tulipaner skjer i tilknytning til innsamlingsaksjonen, som er én dag i året. 4.4 Ledd i organisasjonens virksomhet Vi anser også vilkåret om at salget skal skje som ledd i organisasjonens virksomhet for oppfylt. Lions Norge selger blomster til de lokale klubbene for at tulipanaksjonen skal kunne avholdes, slik at det kan samles inn penger til Lions Norges veldedige formål. Hensikten med salget er å skaffe penger til tulipanfondet, som går til rusforebyggende arbeid. Dette salget er derfor i kjernen av Lions Norges virksomhet. 5. Avslutning På bakgrunn av vår vurdering, anser vi vilkårene i merverdiavgiftsloven 3-12 (1) a oppfylt, med den følge at omsetning av tulipaner fra Lions Norge i forbindelse med den årlige tulipanaksjonen skal være unntatt fra merverdiavgiftsloven. Hensynet bak regelen støtter også denne konklusjonen.

4 2014/ Side 4 av 5 Med dette ber vi om at skattekontoret bekrefter vår oppfatning av at unntaket i merverdiavgiftsloven 3-12 kommer til anvendelse i nærværende sak, eventuelt at skattekontoret gir innspill på vår vurdering." Skattekontorets merknader I henhold til lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (mval) 3-1 første ledd er omsetning av alle typer varer og tjenester avgiftspliktige med mindre de er uttrykkelig unntatt eller fritatt for merverdiavgift. Spørsmålet i denne saken er om Lions Norge sin omsetning tilknyttet tulipanaksjonen faller innenfor noen av lovens unntaksbestemmelser, slik at det ikke skal beregnes merverdiavgift av omsetningen. I henhold til mval 3-12 første ledd bokstav a er omsetning fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner av varer av bagatellmessig verdi unntatt fra loven. For at omsetningen skal omfattes av unntaket i 3-12 første ledd må den skje fra veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner. For at en organisasjon skal betraktes som en allmennyttig organisasjon legges det vekt på at den arbeider for å ivareta mer allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser. Det er videre av betydning at organisasjonen er tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker. Lions Norge er en humanitær organisasjon som er registrert i frivillighetsregisteret, og skattekontoret legger til grunn at organisasjonen er allmennyttig. Spørsmålet videre er om salget av tulipanene faller inn under den bagatellmessig verdigrensen som oppstilles i bestemmelsens første ledd bokstav a. I henhold til forskrift til merverdiavgiftsloven menes det med bagatellmessig verdi 100 kroner eller mindre. Selges tulipanene for et høyere beløp enn 100 kroner skal salget i utgangspunktet behandles som ordinært varesalg. I denne konkrete saken selger Lions Norge tulipanbunter til lokale klubber i Norge for kr 48 inklusive merverdiavgift. Skattekontoret er enig med innsender i at den bagatellgrensen må vurderes per bunt med tulipaner, og ikke per kasse som selges, da prisen er per bunt og klubbene, slik skattekontoret forstår det, kjøper inn antall bunter og ikke kasser med tulipaner. Salg av tulipanbuntene til kr 48 faller inn under den bagatellmessige verdien. Det er videre et vilkår for at unntaket kommer til anvendelse at omsetningen skjer leilighetsvis og som ledd i organisasjonens virksomhet. Hva som ligger i leilighetsvis må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det har imidlertid blitt godtatt at slik salgsvirksomhet har vært drevet i inntil 1 måned. Det er videre et krav om at omsetningen ikke skal skje fra et fast forretningssted. I dette tilfellet er selve tulipanaksjonen én dag i året. Klubbene bestiller tulipanene i januar, selve aksjonen avholdes i april, og tulipanene blir levert klubbene i forbindelse med tulipanaksjonen. Skattekontoret er enig med innsender i at salget anses gjennomført ved selve levering av tulipanene. At bestillingen av tulipanene må legges inn i januar for så å bli levert 3 måneder senere, endrer ikke det faktum at salget skjer leilighetsvis og da den ene dagen i året. Skattekontoret er av den

5 2014/ Side 5 av 5 oppfatning av at salg av tulipanene anses som aksjonspreget salg som ikke skjer fra et fast forretningssted, og vil dermed falle inn under vilkåret om at omsetningen skjer leilighetsvis. Vilkåret om at omsetningen skjer som ledd i organisasjonens virksomhet, innebærer at dersom hensikten med salget er å skaffe penger til å drive organisasjonens veldedige eller allmennyttige formål vil omsetningen anses å skje som ledd i organisasjonens virksomhet. Omsetningen i forbindelse med tulipanaksjonen skal gå til tulipanfondet, som igjen uavkortet går til rusforebyggende arbeid. Skattekontoret antar etter dette at omsetningen av tulipanene skjer som ledd i organisasjonens virksomhet. Skattekontoret har etter dette kommet til at omsetningen fra Lions Norge i forbindelse med tulipanaksjonen omfattes av unntaket i mval 3-12 første ledd bokstav a, og det skal dermed ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av tulipanene til tulipanaksjonen. Vennligst oppgi vår referanse 14/ ved eventuell videre korrespondanse i saken. Med hilsen Kristin Kotte Seniorskattejurist Seksjon MVA Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as&

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Utfordringer:& Utfordringenvaratdetoleietakerneikkevarmomsregistrert/momspliktigHaugesund Toppidrettsgymnas(HTG)eretprivatgymnassomikkefakturerersineskolepenger/inntektermed

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

Merverdiavgiftsloven 2-1, jf. 3-11 første ledd og 3-11 annet ledd, bokstav e - Klage på vedtak om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Klager

Merverdiavgiftsloven 2-1, jf. 3-11 første ledd og 3-11 annet ledd, bokstav e - Klage på vedtak om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Klager Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jens Stegarud Ryland 18.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 2014/805696 Klager AS U.off. offl. 13, mval. 13-2, 1. ledd, sktbl. 3-2, lignl.

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Merverdiavgiftsloven 3-6 bokstav a - Spørsmål om veihjelpsabonnement er vederlag for forsikringstjenester

Merverdiavgiftsloven 3-6 bokstav a - Spørsmål om veihjelpsabonnement er vederlag for forsikringstjenester Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Inge Moen 04.03.2011 17.08.2011 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 51 JOF 2011/538832 KPMG Law Advokatfirma DA Postboks 7000 Majorstuen,

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN

kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN kultur og næring Bergen Kommune - Byrådsavdeling for finans, kultur og næring Postboks 7700 Rådhusgt. 10 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200500447-41 GOMI 05/3739-2 BED 10.02.2006 Dispensasjon til selvforsikring,

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. mai 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00969-A, (sak nr. 2013/2240), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0105-18 09.11.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har kjøpt elektrisk kraft fra Fitjar kraftlag i svært lang tid, uten at anskaffelsen på noe tidspunkt har vært kunngjort. Klagenemnda fant at innklagedes

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen.

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen. blir tilordnet skatt på gevinsten ved salg av aksjene, som blir beregnet på bakgrunn av reell eiendomsverdi fratrukket kostpris. Morselskapet blir dermed tilordnet skatteplikt for salg av en eiendel det

Detaljer

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17

levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning for levering av uadressert reklame og gratis aviser markedsføringsloven 17 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer