meldinger Frivillig retting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "meldinger Frivillig retting"

Transkript

1 meldinger Eks: SKD 6/11, 19. mai 2011 Rettsavdelingen, seksjon skatteforvaltning Frivillig retting Meldingen omhandler situasjonen når en skattyter retter eller utfyller opplysninger som tidligere er lagt til grunn ved ligningen, og spørsmålet om rettingen må anses å ha skjedd frivillig og av eget tiltak slik at vilkårene for å unnlate å bruke tilleggsskatt er oppfylt. 1 Innledning 2 Historikk 3 Nærmere om lovendringen fra og med Rettslige utgangspunkter 5 Nærmere om kravet til frivillighet 6 Nærmere om kravet til "retter eller utfyller opplysninger som grunnlag for beregning av "riktig" skatt 7 Hvitvasking/ kriminell opprinnelse anmeldelse 8 Nærmere om renteplikt 9 Frivillig retting på andre rettsområder 9.1 Nærmere om arveavgift 9.2 Nærmere om merverdiavgift

2 1 Innledning Bestemmelsen om unntak fra tilleggsskatt på grunn av frivillig retting er inntatt i ligningsloven 10-3 nr. 2 bokstav c. Bestemmelsen er begrunnet i samfunnets interesse i korrekte ligninger. Ordningen legger til rette for at skattemyndighetene kan få tilgang til opplysninger de ellers ikke ville ha fått, samtidig som skattytere som ønsker å ordne opp i sine skatteforhold kan gjøre dette uten den merkostnad tilleggsskatten innebærer. Også andre forvaltningsområder har regler som gir borgerne incentiver til å ordne opp i ulovlige forhold. Det vises bl.a. til Konkurransemyndighetenes adgang til å lempe på gebyr for overtredelse av konkurranseloven når opplysninger om ulovlig kartelldeltakelse gis frivillig. Se Forskrift nr. 909 av 22. august 2005 om utmåling og lemping av overtredelsesgebyr. Videre vises til straffeloven 59 annet ledd om tilståelsesrabatt ved uforbeholdne tilståelser, jf. Riksadvokatens rundskriv nr. 3/2007 av 7. mai Historikk Regler om frivillig retting ble første gang foreslått av Skattelovutvalget av 1947 i Innstilling II. På s. 30/31 i innstillingen foreslår utvalget at tilleggsskatten reduseres til 50 % når skattytere gjør ligningsmyndighetene oppmerksom på beløp myndighetene ikke var kjent med og som var unndratt fra beskatning. Forutsetningen var at ligningsmyndighetene ikke fikk kjennskap til beløpet i forbindelse med den særskilte formuesregistrering som var vedtatt ved den provisoriske anordning av 5. september Bestemmelsen ble innført i skatteloven 121 nr. 2 tredje ledd ved lovendring den 8. desember 1950, jf. Ot. prp. nr. 91 (1949) s. 7 og 21. Fra og med 1984 frem til og med 2009 var bestemmelsen forankret i ligningsloven 10-4 nr. 3, jf. Ot. prp. nr. 29 ( ) s Bestemmelsen hadde følgende ordlyd: Tilleggsskatt kan beregnes med lavere sats enn angitt i nr. 2 eller sløyfes når skattyteren, hans bo eller arvinger frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt tidligere slik at det kan beregnes riktig skatt og avgift. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått eller kunne ha fått fra andre. Fra og med 2010 er bestemmelsen noe endret, og er nå forankret i ligningsloven 10-3 nr. 2 bokstav c med følgende ordlyd: 2. Tilleggsskatt fastsettes heller ikke c) når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt. Dette gjelder ikke hvis rettingen kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre. Tidligere ilagt tilleggsskatt faller ikke bort. Forarbeidene til lovendringen er Ot. prp. nr. 82 ( ) s. 46. Endringsloven har følgende ikrafttredelsesbestemmelse: Endringene under III og IV trer i kraft 1. januar 2010 med virkning for saker som er tatt opp ved varsel om tilleggsskatt etter utgangen av For saker med tidligere varsel gjelder de tidligere regler. Det samme gjelder saker der opplysningssvikten er begått før 2010, for så vidt samlet tilleggsskatt hadde blitt høyere etter de nye reglene. 3 Nærmere om lovendringen fra og med 2010 Bestemmelsens virkeområde frem til og med 2009 var de situasjoner hvor skattyter frivillig rettet tidligere gitte opplysninger, dvs. det var en forutsetning at skattyter tidligere hadde levert selvangivelse. Fra og med 2010 er ikke dette lenger et krav, slik at også retting av opplysninger lagt til grunn ved tidligere skjønnsligninger kan kvalifisere. Ilagt tilleggsskatt som følge av manglende selvangivelse faller ikke bort, men skal fastholdes uendret.

3 Fra og med 2010 følger det av bestemmelsen at tilleggsskatt skal frafalles i sin helhet når vilkårene er oppfylt, mens de tidligere regler omhandlet at tilleggsskatt skjønnsmessig kunne settes ned eller sløyfes helt. Ytterligere har bestemmelsen fra og med 2010 ikke lenger et alternativ om at rettingen ikke er frivillig hvis den er fremkalt av opplysninger ligningsmyndighetene kunne ha fått fra andre. Dette alternativ er nå begrenset til opplysninger som ligningsmyndighetene har fått av andre. Det er uklart om denne endring vil ha noen praktiske betydning. 4 Rettslige utgangspunkter Ligningsloven 10-3 nr. 2 bokstav c omhandler at tilleggsskatt ikke skal fastsettes "når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt." Det er først aktuelt å vurdere spørsmålet om unntak fra tilleggsskatt på grunn av frivillig retting/utfylling når den materielle skattesaken er tatt opp til endring etter en vurdering av ligningsloven 9-5 nr. 1, jf. nr. 7 og 9-6 nr. 1. Spørsmålet må vurderes adskilt fra spørsmålet om å åpne endringssak, og adskilt fra selve endringsligningen. Således er det ikke automatikk i at endring av tidligere års ligninger som følge av henvendelsen fra skattyter skal kvalifisere til frafall av tilleggsskatt. Skattedirektoratet legger til grunn at bestemmelsen om frivillig retting i utgangspunktet både har et materielt og et prosessøkonomisk grunnlag: Dels må rettingen ha virkning for ligningen ved at fullstendig og korrekt formue og inntekt blir tatt opp til beskatning. Og dels må rettingen legge til rette for en effektiv endringsbehandling, slik at ligningsmyndighetenes kontrollressurser ikke belastes unødvendig. Dette utgangspunkt må holdes opp mot formålet med regelverket, som skal være et incentiv for skattyterne til å komme med opplysninger til skattemyndighetene slik at de kan få ordnet opp i sine skatteforpliktelser. Skal bestemmelsen ha denne funksjon, må skattyterne med en viss forutberegnelighet kunne basere seg på at den frivillige informasjonsfremleggelsen blir belønnet med frafall av tilleggsskatt. Dette innebærer bl.a. at bestemmelsen ikke kan anvendes så strengt at den mister sin effekt. Videre må den praktiseres konsekvent slik at den utad fremstår som en generell og reell regel om lemping. Et særskilt spørsmål er knyttet til informasjon om opprinnelsen til den uoppgitte inntekt og formue, når denne opprinnelse ligger mer enn ti år tilbake i tid. Selv om endringsadgangen for disse år er foreldet, vil likevel opplysningene kunne ha betydning i andre sammenhenger. Bl.a. kan spørsmålet om hvitvasking aktualiseres, og plikter i forhold til annet lovverk for eksempel arveavgiftsloven. Bestemmelsen om frivillig retting er ikke ment å skulle kunne tilrettelegge for omgåelser av annen lovgivning. Dette innebærer at opplysninger om uoppgitt formue og inntekt også må anses å omfatte kilden til slik inntekt og formue, selv om denne ligger mer enn ti år tilbake i tid. Unntaket fra bruk av tilleggsskatt er ikke tidsbegrenset. De norske regler adskiller seg her fra tilsvarende regler i de fleste andre land, se OECDs rapport "Offshore Voluntary Disclosure" av september De krav som oppstilles for opplysninger om formue og inntekt gjelder tilsvarende for opplysninger om kostnader og øvrige inntektsfradrag, samt gjeldsfradrag. Det er begrenset med rettspraksis knyttet til bestemmelsen. Se likevel Utv s. 258 (LMR) og Utv s (LMR). 5 Nærmere om kravet til frivillighet Ligningsloven 10-3 nr. 2 bokstav c angir at opplysningene er gitt frivillig hvis de ikke "kan anses fremkalt ved kontrolltiltak som er eller vil bli satt i verk, eller ved opplysninger som ligningsmyndighetene har fått fra andre." Skattyteren må således rent faktisk ha tatt kontakt med skattekontoret forut for at kontrollaktivitet er planlagt, eller kontrollopplysninger/tips er mottatt. Det er ikke tilstrekkelig at skattyter har tatt spørsmålet opp med en

4 rådgiver, med mindre dette har resultert i en konkret henvendelse til skattekontoret. Påtenkt retting/rettingshensikt er ikke tilstrekkelig til at tilleggsskatt ikke skal fastsettes. Det er skattyters tro på at han uoppfordret bidrar til riktig ligning som skal belønnes. Sentralt er skattyters faktiske kunnskap om konkrete eller påregnelige kontrollaktiviteter, eller kunnskap om skattemyndighetenes mottakelse av opplysninger. Frivillig retting/utfylling vil derfor kunne foreligge dersom det er på det rene at skattyter ikke kjente til den planlagte kontrollen, ikke måtte påregne at skattemyndighetene ville iverksette kontroll, eller ikke kjente til skattemyndighetenes kunnskap om opplysningssvikten. Skattyter må i denne sammenheng identifiseres med den kunnskap en eventuell rådgiver som bistår ved fremleggelsen av opplysninger har. Selv om kontrollaktiviteter er kjent gjennom pressen eller på annen måte, vil frivillighet kunne foreligge dersom omtalen har vært av generell karakter, som for eksempel at skattemyndighetene gjennomfører bransjekontroller uten at konkrete bransjer er angitt. Frivillighet vil derimot normalt ikke foreligge når det er kjent at skattemyndighetene har eller vil iverksette kontrolltiltak på et konkret område, eller dersom kontrollaktivitet må påregnes som følge av oppslag i pressen. For eksempel vil frivillighet ikke foreligge for så vidt gjelder formue/inntekt som avdekkes gjennom kontrollaktiviteten "Betalingskortprosjektet", fra det tidspunkt prosjektet ble alminnelig kjent gjennom oppslag i pressen. Frivillighet vil videre foreligge når skattemyndighetene ikke har mottatt kontrollopplysninger på et område fra andre land, eller gjennom tips fra andre kilder. Har skattemyndighetene mottatt kontrollopplysninger/tips, vil likevel frivillighet foreligge dersom dette ikke var kjent. For eksempel må det kunne legges til grunn at frivillighet ikke foreligger knyttet til bankinnskudd i LGT Bank i Liechtenstein, fra det tidspunkt det ble alminnelig kjent gjennom oppslag i pressen at skattemyndighetene hadde mottatt opplysninger om dette fra utenlandske skattemyndigheter våren Skattedirektoratets pressemelding i denne sammenheng ble utsendt den 26. februar 2008, og gjengitt i pressen den 27. februar Det er heller ikke tilstrekkelig at skattyter har gitt opplysninger til andre kontrollmyndigheter, avgiftsmyndighetene eller lignende. 6 Nærmere om kravet til "retter eller utfyller opplysninger som grunnlag for beregning av "riktig" skatt Ligningsloven 10-3 nr. 2 bokstav c forutsetter at "skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det kan beregnes riktig skatt." Dersom uoppgitt inntekt og formue er en avklart størrelse, vil spørsmålet om en korrekt ligning være begrenset til ligningsmyndighetenes manglende kunnskap. Dersom uoppgitt inntekt og formue ikke er en avklart størrelse, reises spørsmål om hvilke forhold som må være oppfylt for at tilleggsskatt skal falle bort. Hverken datidige eller senere forarbeider gir nærmere veiledning her. Lovens ordlyd stiller krav til at opplysningene må kunne danne grunnlag for beregning av "riktig" skatt. Loven forutsetter således at skattyters opplysninger må være av en tilstrekkelig kvalitet til at riktig skatt kan beregnes. Videre må det legges til grunn at ligningsmyndighetenes ressursbruk som følge av rettingen skal være begrenset. Unntak fra tilleggsskatt forutsetter etter dette at skattyter medvirker til at opplysninger vedrørende den aktuelle formue og inntekt blir riktige og fullstendig. Fullstendige vil opplysningene være når de danner et tilstrekkelig grunnlag for korrekt fastsettelse av formue og inntekt. Fullstendigheten må være oppfylt for hvert inntektsår. Som en del av kravet til fullstendige opplysningene må skattyter redegjøre for formuens eller inntektens opprinnelse. Dette gjelder også der formuen har sitt utspring mer enn ti år tilbake. Hvis formuen er arvet må dette opplyses. Dersom det avdekkes at skattyterens opplysninger er uriktige, eller det foreligger betydelig tvil om opplysningene er korrekte, vil dette ikke kvalifisere for frafall av tilleggsskatt. Det samme vil i utgangspunktet

5 være tilfelle dersom opplysningene resulterer i betydelig etterarbeid, og ender opp med skjønnsfastsettelser. Se nærmere omtale av straffbare forhold under punkt 7. Det må videre legges til grunn at bestemmelsen ikke er ment å tilrettelegge for frafall av tilleggsskatt hvis skattyteren spekulerer i bare å opplyse om inntekter og formue der oppdagelsesrisikoen er størst. Opplysningene må således omfatte all tidligere uoppgitt formue og inntekt. Hvis fullstendige opplysninger ikke fremlegges kan dette ha flere årsaker. Det kan eksempelvis være at skattyterne (eller advokater på deres vegne) ikke har gjort tilstrekkelige anstrengelser for å fremskaffe opplysningene. Det kan skyldes at skattyterne har ansett det å bli for tidkrevende og dyrt, herunder å beregne eksempelvis gevinster og tap på grunnlag av dokumentasjonen de har fremskaffet. Eller så har skattyterne samvittighetsfullt forsøket å fremskaffe tilstrekkelige opplysninger uten å lykkes. Dersom fullstendige opplysninger ikke legges frem som følge av forhold utenfor skattyters kontroll, eller hvor dette anføres å innebære uforholdsmessige kostnader eller ressursbruk, må det vurderes ut fra de konkrete omstendigheter om opplysningene som er gitt likevel kan anses som tilstrekkelig til at bruk av tilleggsskatt kan unnlates. Når det konkret gjelder opplysninger fra utenlandsk forvalter eller bank, er dette opplysninger som erfaringsmessig lar seg fremskaffe. Skattyterne bør derfor ikke høres med at det er vanskelig å fremskaffe denne. Det skal alltid tas forbehold i endringsvedtaket om at senere opplysninger om ytterligere uoppgitt formue og inntekt vil kunne resultere i at spørsmålet om bruk av tilleggsskatt tas opp til ny vurdering. Senere beriktigelse av uriktige rettingsopplysninger vil normalt ikke kvalifisere for unnlatt bruk av tilleggsskatt. Hvor det fremkommer at midlene er ervervet ved arv, må det skattekontor som behandler arveavgift informeres. 7 Hvitvasking/ kriminell opprinnelse anmeldelse Frivillig retting/utfylling kan innebære at det kan fremkomme opplysninger om at midler er eller kan være opptjent ved en straffbar handling (ikke skatte- og avgiftsunndragelse). Fremkommer det opplysninger som gir skatte- og avgiftsmyndighetene grunnlag for å konstatere rimelig grunn til slik mistanke, skal forholdet rapporteres til politiet eller påtalemyndigheten. Se nærmere Skattedirektoratets instruks av 18. juni 2008 om underretning til politi og påtalemyndighet ved mistanke om overtredelse av bestemmelser utenfor skatteetatens forvaltningsområde. Slik rapportering er i samsvar med Norges forpliktelser i henhold til anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), jf. FATFs retningslinjer av 22. oktober 2010 om håndtering av risikoen for hvitvasking mv. i forbindelse med nasjonale bestemmelser om frivillig retting. Ved såkalte reproberte forhold (ikke gyldige erverv) vil økonomisk vinning i forbindelse med straffbare forhold falle utenfor inntektsskatteplikten. Typiske tilfeller er her tyveri, underslag, narkotikaforbrytelse m.v. Skulle det forekomme opplysninger som sannsynliggjør en slik forbrytelse som inntektskilden, skal ligningsmyndighetene nøye seg med straks å formidle dem videre til politiet. Det følger av straffeloven 34 at utbytte av straffbar handling skal inndras. Når det foreligger reproberte forhold så skal utbyttet således inndras og ikke beskattes. Hvorvidt beløpet det er snakk om til slutt likevel vil bli beskattet, avhenger av om politiet og påtalemyndigheten gjennomfører en strafferettslig forfølgning hvor beløpet blir inndratt. Viser det seg senere at denne mistanken ikke leder til skyldkonstatering og evt. tilbakeføring eller inndragning av de

6 ikke gyldig ervervede beløp, må skattemyndighetene vurdere spørsmålet om skatteplikt og ev. frafallelse av tilleggsskatt på dette tidspunkt. Ved de fleste andre erverv av inntekt på ellers skattepliktig måte, for eksempel i en næringsvirksomhet, vil en forbindelse mellom ervervet og et straffbart forhold ikke oppheve skatteplikten, for eksempel ved straffbar overtredelse av reguleringslovgivning. Skattyters frivillige retting av tidligere mangelfulle opplysninger om slike inntektserverv behandles på vanlig måte. Det samme gjelder spørsmålet om opplysningene om det straffbare forholdet tilsier formidling av opplysningene til politiet eller ikke. Slike klart ikke skattebefriende, straffbare elementer i en ligningssak fratar ikke skattyteren den ellers gjeldende retten til tilleggsskattefritak på grunn av sin frivillige retting av ligningsopplysninger. Dette gjelder også om det straffbare elementet leder til straffileggelse, evt. med inndragning, enten av netto vinning etter fradrag for ilagt inntektsskatt, eller av brutto vinning slik at den ilagte inntektsskatt bør overveies frafalt i ny endringssak. Både når det gjelder de reproberte forhold og de ikke reproberte forhold kan det forekomme forsøk på hvitvasking, ved at erververen av midler i et straffbart forhold frivillig gir uriktige rettingsopplysninger til skattemyndighetene for at midlene gjennom skattelegging skal kunne fremstå som fullt ut lovlig ervervede midler. Ved mistanke om slike uriktige rettingsopplysninger må skattemyndighetene vurdere både om opplysningene tross mistanken kan gi godt nok grunnlag for beskatning, og om politiet skal underrettes om mistanken. Når det er tvil om rettingsopplysningene er korrekte kan begge deler eventuelt gjennomføres. Ved beskatning i et slikt tvilstilfelle skal tilleggsskatt ikke frafalles selv om lovens vilkår for slik frafallelse ellers er tilstede. Når det hefter tvil ved de mottatte rettingsopplysningene, vil frafallsvilkåret om full oppfyllelse av opplysningsplikten ikke være oppfylt. Dette kan være tilfelle også om motivet for de feilaktige rettingsopplysningene ikke kan relateres til hvitvasking. Senere rettelse av uriktige rettingsopplysninger skal heller ikke normalt være frafallsgrunn for tilleggsskatt. 8 Nærmere om renteplikt Det skal svares renter ved alle ligningsendringer som medfører økt skatt, jf. skbl (1). Dette gjelder også ved frivillige rettinger. Renteperioden løper fra og med 1. januar i året etter ligningsåret, jf. skbl (3). Den generelle renteplikt gjelder for renteperioder fra skattebetalingsloven trådte i kraft, jf. skattebetalingsforskriften første punktum. Dette vil si at skattebetalingsloven hjemler renteplikt for renteperioder som begynner fom. 1. januar Vedrører således endringsligningen inntektsåret 2007 og senere år, vil renteplikten i sin helhet reguleres av skbl (1). For renteperioder forut for 1. januar 2009, vil renteplikten være hjemlet i to alternative regelsett: * Ved endringer for tidligere inntektsår varslet i 2009 eller tidligere, vil spørsmålet om frivillig retting måtte vurderes etter de tidligere regler i lignl nr. 3, jf. ikrafttredelsesbestemmelsen til endringen i ligningsloven. Renteplikten for perioder forut for 1. januar 2009 vil da være regulert i den tidligere bestemmelse i. lignl. 9-10, jf. skattebetalingsforskriften annet punktum. Anvendelse av tilleggsskatt er da en forutsetning for renteplikt, og i disse saker skal tidligere praksis med fastsettelse av 1% tilleggsskatt opprettholdes. * Ved endringer for tidligere inntektsår varslet fra og med 2010 skal spørsmålet om frivillig retting vurderes etter de nye bestemmelser i lignl nr. 2 bokstav c, jf. ikrafttredelsesbestemmelsen til endringen i ligningsloven. Det er etter denne bestemmelse ikke hjemmel for å anvende tilleggsskatt. Renter for perioder forut for 1. januar 2009 skal likevel fastsettes etter den tidligere bestemmelse i lignl. 9-10, jf. skattebetalingsforskriften tredje punktum. Se nærmere. Prop. 1 L ( ) s. 103.

7 9 Frivillig retting på andre rettsområder Ligningslovens bestemmelser om frivillig retting gjelder kun når skattyteren retter opplysninger tidligere lagt til grunn ved egen ligning, jf. ligningsloven 10-3 nr. 2 bokstav c. Bestemmelsen omfatter således ikke retting av tidligere opplysninger knytte til arveavgift- eller merverdiavgiftsfastsettelse. 9.1 Nærmere om arveavgift Arveavgiftsloven 44 omhandler at tilleggsavgift kan anvendes når det er "gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har ført eller kunne ha ført til fastsettelse av for lav avgift". Kompetansen til å ilegge tilleggsavgift er gitt til Finansdepartementet, som har delegert denne til Skattedirektoratet. Bestemmelsen forutsetter subjektiv skyld (grov uaktsomhet/forsett), og gir adgang til å anvende tilleggsavgift etter en nærmere skjønnsmessige vurdering. Det foreligger ingen lovpålagt plikt til å anvende tilleggsavgift. Bestemmelsen omhandler ikke frivillige rettinger. All den tid bestemmelsen er en kan bestemmelse, vil skattyters frivillighet være et moment som bør hensyntas i vurderingen. I den grad tilleggsavgift finnes å skulle anvendes, fremgår det av loven at den skal avpasses skylden og omstendighetene for øvrig". Også ved utmålingen bør det således tas hensyn til skattyters frivilllighet. Skattedirektoratet har de siste år behandler ca 15. saker vedrørende tilleggsavgift, og skattyters frivillige retting er hensyntatt i samsvar med momentene i ligningsloven. Fastsettelse av renter knyttet til etterberegnet arveavgift er verken etter tidligere eller nåværende bestemmelse knyttet opp mot bruk av tilleggsavgift, jf tidligere 22 i arveavgiftsloven (gjeldende frem til ), og nåværende bestemmelse i skattebetalingsloven Nærmere om merverdiavgift Etter merverdiavgiftsloven 18-3 kan registrerte avgiftssubjekter kreve endring av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift for tidligere terminer. Dersom avgiftsmyndighetene helt eller delvis ikke tar kravet til følge, skal det fattes vedtak om dette etter merverdiavgiftsloven Merverdiavgiftsloven 21-3 (tidligere lovs 73) bestemmer at den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i merverdiavgiftsloven eller dens forskrifter, kan ilegges tilleggsavgift når det har eller kunne ha påført staten utgifter. Tilleggsavgift kan bare ilegges i forbindelse med fastsettelser etter 18-1 og 18-4 første og annet ledd. (tidligere lov 55-56). Det er ingen lovpålagt plikt til å anvende tilleggsavgift, jf. kan i ordlyden. Tilleggsavgift skal ikke ilegges når feil i tidligere innsendt omsetningsoppgave rettes av avgiftssubjektet selv, og retting skjer uten at han hadde grunn til å regne med at forholdet ville ha blitt oppdaget av avgiftsmyndighetene ved kontroll eller lignende. Fastsettelse av renter knyttet til etterberegnet merverdiavgift er verken etter tidligere eller nåværende bestemmelse knyttet opp mot bruk av tilleggsavgift, jf. tidligere 36 og 37 i merverdiavgiftsloven (gjeldende frem til ), og nåværende bestemmelse i skattebetalingsloven 11-2.

8

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift Skattedirektoratet har den 10. januar 2012 fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven 21-3.

Detaljer

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN

OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN Rundskriv fra RIKSADVOKATEN Del II nr. 2/976. R. 2537/76. Oslo, 20. oktober 976. Statsadvokaten i a. OVERTREDELSER AV MERVERDIAVGIFTSLOVEN, INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN OG SKATTE- BETALINGSLOVEN I. Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Finansdepartementet

Finansdepartementet Finansdepartementet 28.01.2013 Høringsnotat om endringer i ligningsloven adgang for skattekontoret til å endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen 1. Innledning

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 2 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017. Ved

Detaljer

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. DET KONGELIGE FINANS DEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 00300SLO Deres ref Vår ref 14/2710 SL EF!KR 5 Dato 19.09.2014 Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Skattedirektoratet. Horingssvar - Forslag til nye straffebestemmelser i skatte- avgifts- og tollovgivningen. 1. Ligningsloven

Skattedirektoratet. Horingssvar - Forslag til nye straffebestemmelser i skatte- avgifts- og tollovgivningen. 1. Ligningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Anna CeciliaJakobsen Deresdato Vår dato 11.10.2012 11.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 22 07 72 13 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Horingssvar

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring forslag om endringer i yrkestransportlova. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring forslag om endringer i yrkestransportlova. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandter Ellen Bjerketvedt Moi Deres dato Vår dato 26.04.2012 Telefon 22 07 74 95 Deres referanse Vår referanse 2012/177757 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Høring

Detaljer

Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene

Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene Sak:15/3864 14.03.2016 Høringsnotat - Unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett...

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven Finansdepartementet 16. oktober 2009 Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven 1. Innledning og sammendrag Finansdepartementet sender på høring et forslag om å innføre

Detaljer

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8677 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8677 Klager AS Ingress: KMVA 8677. Klagenemndas avgjørelse av 26. oktober 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 5. mai 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Tilleggsavgift

Detaljer

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008

meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Skatteetaten meldinger SKD 10/08, 13. juni 2008 Retningslinjer om bokføringspålegg og ileggelse av betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen Skattedirektoratet har utarbeidet retningslinjer

Detaljer

Høring - forslag til endringer i ligningsloven - tilbakemelding fra Skatt øst

Høring - forslag til endringer i ligningsloven - tilbakemelding fra Skatt øst Skatteetaten Saksbehandler Erlend Skøien Deres dato Vår dato 01.03.2012 Telefon 22 66 11 13 Deres referanse Vår referanse 2011/1200136 SKATTEDIREKTORATET U.off. offl. 13, lignl. 3-13 nr. 1, sktbl. 3-2

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 2. mars 2015

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 2. mars 2015 Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 2. mars 2015 Høring forslag til ny skatteforvaltningslov Vi viser til høringsbrev av 21. november 2014 med vedlagte høringsnotat av samme

Detaljer

Næringslivets avgiftsforum

Næringslivets avgiftsforum Næringslivets avgiftsforum Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Vår dato 02.03.2015 Deres dato Deres referanse 21.11.2014 12/767 HØRING NY SKATTEFORVALTNMINGSLOV Vi viser til Finansdepartementets

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Rudjord til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00692-A, (sak nr. 2009/32), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat

Detaljer

Kapitalfluktkonferansen

Kapitalfluktkonferansen Kapitalfluktkonferansen 2012 - skjulte pengestrømmer, skatteparadis og korrupsjon Høgskolen i Oslo og Akershus 15. November 2012 Professor dr. juris Ulf Stridbeck Forebygge Avdekke Utbytte Penger Gjenstander

Detaljer

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Linn Murem Humerfelt 04.08.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 2016/433565 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - styrking

Detaljer

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003.

KLAGESAK. Nr. 5036. Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. KLAGESAK Nr. 5036 Ingress: Kl. nr. 5036. Klagenemdas avgjørelse i møte 8. desember 2003. Klagen gjelder etterberegnet merverdi- og investeringsavgift i medhold av merverdiavgiftsloven 55 første ledd nr.

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 28.05.2010 Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Finansdepartementet foreslår å åpne for flere skatteoppgjør for personlige skattytere enn de to man har i

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Sak:13/3900 03.02.2014 Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Innhold 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets vurderinger og forslag... 5 4 Økonomiske og administrative

Detaljer

Skatteforvaltning. - status fra Oljeskattekontoret. Seniorskattejurist Kari Marthe Wien Voss, 5. mai 2017

Skatteforvaltning. - status fra Oljeskattekontoret. Seniorskattejurist Kari Marthe Wien Voss, 5. mai 2017 Skatteforvaltning - status fra Oljeskattekontoret Seniorskattejurist Kari Marthe Wien Voss, 5. mai 2017 Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) 2 Ikrafttredelse 1.1.2017

Detaljer

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b

Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b DIREKTORATET Horingsnotat forskrift om overtredelsesgebyr etter motorferdselloven 12 b Miljødirektoratet sender med dette ut forslag om ny forskrift om overtredelsesgebyr for visse overtredelser av motorferdselslovgivningen.

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx

KMVA 8527 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx KMVA 8527 Klager AS Ingress: KMVA 8527. Klagenemndas avgjørelse av 13. april 2015 Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 24. oktober 2014 Klagenemnda stadfestet innstillingen Saken gjelder: Klage over

Detaljer

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Skattedirektoratet har i brev til skattekontorene av 12.april 2012 uttalt: Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Vi viser til Skattedirektoratets brev av 08.07.2011,

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

Retningslinjer om pålegg om revisjon

Retningslinjer om pålegg om revisjon Retningslinjer om pålegg om revisjon meldinger SKD 9/12, 6. juli 2012 Rettsavdelingen Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer om pålegg om revisjon når årsregnskap ikke er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag

KR 38/13. Delegasjonsreglement for Kirkerådet DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag DEN NORSKE KIRKE KR 38/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Referanser: KR 14/12 Saksdokumenter: Delegasjonsreglement for Kirkerådet Sammendrag Kirkerådet kan

Detaljer

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Bø i Telemark 3. desember 2012 Seniorskattejurist Jessica de Brito, Innkrevingsavdeling-Drammen, Skatt sør 1 BAKGRUNN Skatte- og avgiftsmyndighetene har opplysnings-

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt

Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Skatteetatens opplysnings- og meldeplikt Irvin Nordling irvin.nordling@skatteetaten.no Tlf 777 80863 Irvin Nordling, skattejurist Skatt Nord 1 Presentasjon av Skatt Nord avd. Innkreving Skatt Nord dekker

Detaljer

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett

6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.02.2016 6-9. Vedtak om å frata ansvarsrett (1) Kommunen skal frata ansvarlig foretak ansvarsrett når foretaket: a. i vesentlig

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Saksnr. 16/203 25.10.2016 Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4

Detaljer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 til forskrift om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer Finansdepartementet har i forbindelse med ikrafttredelsen 1. januar

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 26.02.2015 Vår ref.: 14-1933/HH Deres ref.: 12/767 SL MMT/KR Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Finans Norge viser til Finansdepartementets

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg

ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg ANBEFALING NR. 8 Kundekontroll i forbindelse med shortsalg Denne anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 12. mai 2009. 1 Innledning Det følger av verdipapirhandelloven 10-4 annet

Detaljer

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg?

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? 25. Mars 2015, Maskinentreprenørenes Forbund Seniorrådgiver Hågen Thomas Ljøgodt Sentrale rettskilder: Lov om behandling av personopplysninger

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER)

SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER) Finanstilsynet Seksjon for eiendomsmegling og inkasso Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å VÆRE FAGANSVARLIG OG ANSVARLIG MEGLER (FOR JURISTER) Dette skjemaet har to deler som skal

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01358-A, (sak nr. 2009/499), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv.

Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften Reglene om sentral godkjenning mv. Skattedirektoratet notat Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato 30.09.15 Vår referanse 2015/809307 Deres reseranse Journalnr.: 15/2941 Fra Skattedirektoratet Kopi Høringsuttalelse - Endringer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. mars 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Christian Koss) mot

Detaljer

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven):

Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): Utkast til lov om endring i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven): I lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Saklig virkeområde

Detaljer

Høringssvar: Forslag til ny skatteforvaltningslov

Høringssvar: Forslag til ny skatteforvaltningslov Øvre Vollgt. 13, 0158 Oslo Postboks 99 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 23 35 69 00 Telefax 23 35 69 20 Internett www.narf.no E-post: post@narf.no Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 Oslo e-post: postmottak@fin.dep.no

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

SØKNAD OM INKASSOBEVILLING

SØKNAD OM INKASSOBEVILLING Finanstilsynet Seksjon for eiendomsmegling og inkasso Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO SØKNAD OM INKASSOBEVILLING Dette skjemaet har to deler som skal besvares: Spørsmål 1 13 er spørsmål av betydning for

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelser ved Oljeskattenemnda

Bindende forhåndsuttalelser ved Oljeskattenemnda Bindende forhåndsuttalelser ved Oljeskattenemnda 2004 Oljeskattekontoret v/øystein Andal Ligningsdagen 2004 Stavanger 09.12.04 Bindende forhåndsuttalelse Formanns- uttalelse Formann Formann Bindende forhåndsuttalelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, (advokat Øivind Østberg) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 15. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Detaljer

Saksbehandler Anna Lie. Telefon

Saksbehandler Anna Lie. Telefon Skattedirektoratet Saksbehandler Anna Lie Deres dato 31.01.2012 Vår dato 25.04.2012 Telefon 22077350 Deres referanse 08/3016 Vår referanse 2012/90918 FINANSDEPARTEMENTET postmottak@fin.dep.no Høring -

Detaljer

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8548 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8548 Klager AS Ingress: KMVA 8548. Klagenemndas avgjørelse av 22. juni 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 12. januar 2015 Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Ileggelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken.

Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx. Klagenemnda avviste saken. KMVA 8124 B Klager DA Ingress: KMVA 8124B. Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016 Klager DA, org.nr. xxx xxx xxx Klagedato: 22.12.2014 / 17.09.2015 Klagenemnda avviste saken. Saken gjelder: Krav om dekning

Detaljer

Høringsnotat Nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Høringsnotat Nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen Finansdepartementet 11.10.2012 Høringsnotat Nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen 1 1. Innledning I 2009 vedtok Stortinget nye bestemmelser om skattesvik. Disse bestemmelsene er

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift

meldinger Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven meldinger SKD 6/13, 4. juni 2013 Rettsavdelingen, avgift 1 Innledning 2 Kontrollopplysninger fra avgiftssubjektet mv. 3 Kontrollopplysninger fra tredjepart

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Er den økonomiske aktiviteten skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby? Hvordan behandles en oppstartsperiode?

Er den økonomiske aktiviteten skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby? Hvordan behandles en oppstartsperiode? Er den økonomiske aktiviteten skattepliktig virksomhet eller skattefri hobby? Hvordan behandles en oppstartsperiode? Hva er skattepliktig virksomhet? I noen tilfeller vil det være usikkert om en økonomisk

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009

Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Forelesning om vinningskriminalitet UiO februar 2009 Tyveri, ran, underslag, naskeri og heleri/hvitvasking anna.haugmoen.karlsen@politiet.no Læringskrav - pensum God forståelse av strl. 255, 257, 267,

Detaljer

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM.

TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. TILLEGGSAVGIFT ETTER MERVERDIAVGIFTSLOVEN 21-3 (1) FØRSTE PUNKTUM. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 692 Leveringsfrist: Til sammen 16 460 ord 23.04.2012 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Stabel og Webster i HR-2011-00696-U, (sak nr. 2011/431), sivil sak, anke over kjennelse: DNO International

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 7. mai 2013 Advokat Andreas Bullen (Phd) Del A: Innledning Skatteloven

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer