Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven fjerde ledd)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var eiet av EU-selskapet Mor. Aksjonærene ønsket å selge 3,4 % av sine aksjer til Mor for deretter å bytte resten av sine aksjer i Selskapet, 26,7 % mot aksjer i Mor etter de nye reglene i skatteloven fjerde ledd. Skattedirektoratet konkluderte med at bestemmelsen i fjerde ledd ikke kunne benyttes ved aksjebyttet i denne saken, ettersom lovbestemmelsen krever at minst 90 % av aksjene i overdragende selskap måtte inngå i byttet. Innsenders fremstilling av faktum og jus På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at aksjonærene ønsker å gjennomføre et aksjebytte i medhold av skatteloven fjerde ledd. Etter denne bestemmelsen kan aksjebytte på visse vilkår gjennomføres skattefritt, ifølge innsender. 2 FAKTUM OG JUS 2.1 PROBLEMSTILLINGEN Problemstillingen som saken reiser er hvordan kravet i skatteloven fjerde ledd om overføring av minst 90 % av aksjene i overdragende til overtakende selskap i forbindelse med et skattefritt aksjebytte skal forstås. I foreliggende sak er det ca 26,7 % av aksjene som overføres i forbindelse med aksjebytte. Dette skyldes imidlertid at de resterende ca 73,3 % av aksjene allerede eies av det utenlandske overtakende selskapet. Spørsmålet som saken reiser er derfor om aksjebytte kan gjennomføres skattefritt selv om ikke 90 % av aksjene overføres i forbindelse med aksjebytte, så lenge det overtakende selskapet, etter aksjebyttet er gjennomført, vil ha en eierposisjon på 100 %. 2.2 NÆRMERE OM FAKTUM Aksjonærene eier til sammen ca 30,1 % av aksjene i det norske aksjeselskapet Selskapet. De resterende ca 69,9 % eies av EU-selskapet Mor. Mor ønsker å overta samtlige av Aksjonærenes aksjer i Selskapet slik at Mor eier selskapet 100 %. Dette er tenkt gjennomført via to etapper, hvorav den første består av et regulært kjøp/salg av ca 3,4 % av det totale antall aksjer fra Aksjonærene (forholdsmessig) til Mor. Gevinsten ved dette salget vil, ifølge innsender, være skattepliktig som kapitalinntekt for Aksjonærene. Etter dette oppkjøpet eier MOR ca 73,3 % av aksjene i Selskapet. Partene er enige om at det vil være fordelaktig om MOR eier samtlige aksjer i Selskapet. MOR har på denne bakgrunn tilbudt Aksjonærene å bytte sine resterende 26,7 % aksjer i Selskapet mot aksjer av tilsvarende verdi i MOR. Etter aksjebytte eier Aksjonærene ikke lenger noen aksjer i Selskapet, men er blitt aksjeeiere i MOR. Bakgrunnen for transaksjonen er at partene anser det som hensiktsmessig med en sterkere integrasjon mellom Selskapet og MOR fordi dette vil innebære strategiske, markedsmessige og økonomiske fordeler. Sammenslåingen vil blant annet forenkle beslutningsprosessene

2 og lede til at det kan utarbeides en samlet strategi for selskapene. I tillegg vil en sammenslåing innebære en enklere struktur i forbindelse med kapitalinnhenting. I tilfelle et aksjebytte vil det ikke bli tale om noen beskatning av Selskapet, ifølge innsender, fordi dette fortsetter sin virksomhet i Norge på tilsvarende vis som før gjennomføringen av aksjebytte, bare underlagt et utenlandsk morselskap. 2.3 RETTSLIG VURDERING Etter norsk skatterett er den klare hovedregelen, ifølge innsender, at et aksjebytte anses som en skattepliktig realisasjon av samtlige aksjer som bytter hender. I medhold av lov nr 16, som ble gitt med virkning fra og med inntektsåret 2011, fikk man imidlertid en ny regel i skatteloven fjerde ledd. Denne bestemmelsen innebærer, ifølge innsender, at aksjer i et norsk aksjeselskap kan byttes mot aksjer i et overtakende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i en annen stat uten å skattlegges, forutsatt blant annet av at aksjebyttet gjennomføres i tråd med de prinsipper som gjelder for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i den stat hvor det overtakende selskap er hjemmehørende. I foreliggende tilfelle er det, ifølge innsender, utvilsomt at aksjene i det norske selskapet byttes med aksjer i et selskap med begrenset ansvar som er hjemmehørende i en annen EUstat. Det kan videre legges til grunn at aksjebytte vil bli gjennomført i tråd med de prinsipper som gjelder for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i EU-landet- således at Aksjonærene vil få videreført sine skatteposisjoner fra aksjene de har i Selskapet til aksjene de vil motta i MOR. Som det fremgår av lovteksten er det, ifølge innsender, oppstilt et krav om at minst 90 % av aksjene i det overdragende selskapet må byttes med aksjer i det overtakende selskapet. I foreliggende tilfelle er det ca 26,7 % av aksjene som overføres. Dette skyldes imidlertid at det overtakende selskapet (MOR) allerede eier de resterende ca 73,3 % av aksjene i Selskapet. Spørsmålet som saken reiser er derfor hva som ligger i kravet til at minst 90 % av aksjene i det overdragende selskapet må overføres til det overtakende selskapet for at bestemmelsen i skatteloven fjerde ledd skal komme til anvendelse. Basert på en ren språklig fortolkning av ordlyden kan det, ifølge innsender, tyde på at det oppstilles et krav om at minst 90 % av det totale antallet aksjer i selskapet må overføres for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. I tilfelle innebærer dette at en "fusjon" gjennomført som et aksjebytte er utelukket i tilfeller hvor det overtakende selskapet allerede har en eierpost større enn 10 % i det overdagende selskapet. Det synes imidlertid ikke som om det i forbindelse med lovgivningsarbeidet er nærmere vurdert eller tatt høyde for at det overtakende selskapet allerede før gjennomføringen av aksjebytte kan eie aksjer i det overdragende selskapet. Det vises i denne anledning til Proposisjon 78 L ( om Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) hvor følgende fremkommer: "I høringsnotatet ble det foreslått at samtlige aksjer må overføres for at aksjebytte skal kunne gjennomføres skattefritt. KPMG Law Advokatfirma DA har stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten av å kreve overføring av samtlige aksjer. Det påpekes at dette gjør det mulig for et fåtall aksjonærer å forhindre et ellers skattefritt aksjebytte. Departementet ser at det kan være hensiktsmessig å åpne for skattefritt aksjebytte uten krav om overføring av samtlige aksjer. Departementet legger til grunn at dersom en eller flere aksjonærer kontrollerer 90 prosent av aksjene i et selskap, så har de i realiteten kontroll over selskapet.

3 Det foreslås derfor et krav om overføring av minst 90 prosent av aksjene ved aksjebytte for at det skal kunne gjennomføres skattefritt." Utover dette kan ikke innsender se at det foreligger noen nærmere uttalelser eller vurderinger knyttet til hvilken prosentandel som må overføres. Det fremstår etter dette som at lovgiver ikke har vurdert situasjonen hvor overtakende selskap allerede har mer enn 10 % av aksjene i det overdragende selskapet. Det vesentlige for lovgiver synes imidlertid å være, basert på ovenstående, at det overtakende selskapet etter aksjebytte innehar minst 90 % av aksjene, og ikke at et aksjebytte skal være utelukket fordi det overtakende selskapet allerede eier aksjer i det overdragende selskapet. Overføring av aksjer fra et selskap (overdragende selskap) til et annet selskap (overtakende) mot vederlag i aksjer i dette selskap (aksjebytte) slik at det etableres et konsernforhold, er ofte betegnet som en fusjonslignende transaksjon, og utgjør en alternativ løsning til fusjoner i egentlig forstand, hvor virksomheten (eiendeler, rettigheter og forpliktelser) i det overdragende selskapet blir overført til det overtakende selskapet og blir en "avdeling" der i stedet for et eget datterselskap som ved et aksjebytte. Hensynet bak regelen om at minst 90 % av aksjene skal overføres synes, ifølge innsender, først og fremst å være at et aksjebytte i størst mulig grad skal tilsvare virkningene av en fusjon. Som kjent innebærer en fusjon en fullstendig integrasjon mellom de fusjonerende selskapene. Når det likevel ikke, for aksjebytte, stilles vilkår om at 100 % av aksjene må overføres, skyldes dette i hovedsak at en minoritetsaksjonær ikke skal kunne hindre et ellers ønskelig aksjebytte. (Et aksjebytte vil ikke kunne vedtas med et kvalifisert flertall slik en fusjon kan.) På bakgrunn av ovenstående er det, ifølge innsender, nærliggende å tolke kravet til "overføring av minst 90 % av aksjene" som et krav om at det overtakende selskapet etter aksjebytte skal eie minst 90 % av aksjene i det overdragende selskapet. Dette underbygges også, ifølge innsender, av at det i henhold til fusjonsdirektivet (Rådets direktiv 90/434/EØF av 23. juli 1990) art. 2 d, som nærmere omhandler aksjebytte, er oppstilt et vilkår om at det overtakende selskap, etter aksjebyttet er gjennomført, skal inneha minst flertallet av stemmene i det overdragende selskapet. Forutsatt at det overtakende selskapet allerede eier 50 % av aksjene i det overdragende selskapet, vil det således i henhold til direktivet være tilstrekkelig at overtakende selskap erverver en ny prosentandel, således at det etter aksjebytte innehar et flertall av stemmene i det overdragende selskapet. I henhold til fusjonsdirektivet er det med andre ord avgjørende hvor stor andel som eies etter at aksjebyttet er gjennomført - og ikke hvor stor andel som overføres i aksjebyttet. Basert på dette synes det, ifølge innsender, nærliggende å anta at det også i Norge er avgjørende hvor stor andel det overtakende selskapet har etter den skattefrie transaksjonen, og ikke hvor stor andel som overføres, og det antas at sktl fjerde ledd må tolkes slik. Alternativet til aksjebytte i foreliggende tilfelle er å gjennomføre en fusjon, som i tilfelle innebærer at eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i Selskapet overføres til MOR, og at denne virksomheten blir liggende som en filial i Norge. Om dette er det i høringsnotatet på side 80 uttalt:

4 Den vesentlige forskjellen mellom de to transaksjonstypene, er at det norske selskapet ikke opphører i forbindelse med et aksjebytte, i motsetning til ved overføring av virksomhet eller eiendeler mot aksjer. Selv om man har som vilkår for skattefritak i det siste tilfellet at virksomheten og de skattemessige verdier overføres med kontinuitet til en filial i Norge, vil norske myndigheter stå i en svakere posisjon overfor en norsk filial av utenlandsk selskap enn norsk datterselskap av utenlandsk morselskap. Det kan også være ønskelig for utenlandske selskaper å etablere seg i Norge ved, filial fremfor et datterselskap, da det er færre vilkår og formaliteter knyttet til filial enn et aksjeselskap, samtidig som selskapet kan utnytte et eventuelt underskudd i filialen. Flere hensyn taler således for å begrense etableringen av filialer av utenlandske selskaper i Norge i forbindelse med omorganiseringer. Også dette forhold, at lovgiver prefererer aksjebytte fremfor fusjon og filialisering, tilsier ifølge innsender at ordlyden i skatteloven fjerde ledd må tolkes slik at aksjebytte ikke er utelukket selv om ikke 90 % av aksjene overføres i aksjebytte, så lenge realiteten er at overtakende selskap blir eier av mer enn 90 % av aksjene i og med aksjebyttet. I motsatt fall innebærer dette at fusjon og filialisering er eneste gjennomføringsmåte når overtakende selskap allerede eier mer enn 10 % av aksjene i overdragende selskap. Dette står i tilfelle i motstrid til det generelle synspunkt som lovgiver har søkt å vektlegge i forbindelse med lovgivningen. Avslutningsvis bemerker innsender at det fremstår som om problemstillingen, som saken reiser, ikke har vært vurdert i forbindelse med lovforarbeidet, således at dette heller ikke er hensyntatt i utformingen av ordlyden. Basert på det som er gjennomgått ovenfor, herunder fusjonsdirektivet, fremstår det etter innsenders mening som sannsynlig at 90 % kravet ville referert seg til eierposisjonen etter aksjebyttet dersom dette hadde blitt vurdert i lovforarbeidet. Innsender kan heller ikke se at det foreligger relevante hensyn som tilsier at det er prosentandelen som overføres, og ikke den etterfølgende eierposisjonen, som skal være vilkåret for adgangen til å gjennomføre aksjebytter, forutsatt at eierskapet overstiger 90 % etter gjennomført aksjebytte. Det bes om en bindende forhåndsuttalelse som tar stilling til overstående. Skattedirektoratets vurderinger Problemstillingen Skattedirektoratet skal i det følgende ta stilling til om aksjebyttet som beskrevet kan skje i medhold av skatteloven fjerde ledd. Avgrensning og forutsetninger Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjonen ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsettes videre at premissene som er tatt inn ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. Rettskildebildet Ny bestemmelse i skatteloven fjerde ledd om aksjebytte, trådte i kraft fra og med Bestemmelsen lyder: Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

5 (4) Aksjebytte ved overføring av minst 90 prosent av aksjene i overdragende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge mot aksjer i overtakende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen stat kan gjennomføres uten skattlegging av aksjonærene når transaksjonen gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet for slike transaksjoner i den stat hvor det overtakende selskap er hjemmehørende. Tilsvarende gjelder der overtakende aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er hjemmehørende i Norge og overdragende selskap med begrenset ansvar er hjemmehørende i annen stat. Annet vederlag enn aksjer i selskap som direkte deltar i aksjebyttet, må ikke overstige 20 prosent av det samlede vederlaget. Bestemmelsene i 11-6, 11-7 og gjelder tilsvarende. Finansdepartementet skriver i forarbeidene til bestemmelsen, Prop. 78 L ( ) s. 28 pkt blant annet: Norge har i dag ikke selskapsregler om at norske selskaper kan fusjonere med selskap hjemmehørende i en stat utenfor EØS. Det er imidlertid et behov for å kunne gjennomføre fusjonslignende transaksjoner mellom norske selskaper og selskaper hjemmehørende utenfor EØS. Dette har kommet til uttrykk i fritakspraksis etter skatteloven Departementet har derfor i høringsnotatet foreslått at det åpnes for skattefritt aksjebytte ved overføring av samtlige aksjer i et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap mot aksjer i selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i stat utenfor EØS. Dette gjelder likevel ikke når det utenlandske selskapet er hjemmehørende i et lavskatteland. Sammenslåing (fusjonslignende konserndannelse) ved et aksjebytte innebærer at aksjonærene i det norske selskapet overfører aksjer til det utenlandske selskapet, og mottar aksjer i det utenlandske selskapet som vederlag. Skattefritak i slike tilfeller vil innebære at aksjonærene blir fritatt for beskatning ved overføring av sine aksjer i det norske selskapet, forutsatt at de skattemessige verdiene knyttet til de overførte aksjene videreføres på de utenlandske vederlagsaksjene. Det vil i slike tilfeller ikke bli tale om noen beskatning av det norske selskapet, da dette vil fortsette sin virksomhet i Norge på tilsvarende måte som før gjennomføringen av aksjebyttet, bare underlagt et utenlandsk morselskap. Departementet har etter en ny vurdering kommet til at det vil være hensiktsmessig å tillate aksjebytte med skattemessig kontinuitet også innenfor EØS, men ikke når alle de involverte selskapene er hjemmehørende i Norge. Forslaget innebærer at aksjonærer i overdragende aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper hjemmehørende i Norge skattefritt kan gjennomføre aksjebytte ved overføring av aksjer i selskapet mot aksjer i overtakende selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i annen stat utenfor eller innenfor EØS. Dette forutsetter imidlertid at transaksjonen gjennomføres i samsvar med prinsipper for skattemessig kontinuitet i den stat hvor det overtakende selskap er hjemmehørende og på vilkår om kontinuitet på aksjonærnivå, jf. skatteloven I høringsnotatet ble det foreslått at samtlige aksjer må overføres for at aksjebytte skal kunne gjennomføres skattefritt. KPMG Law Advokatfirma DA har stilt spørsmål ved hensiktsmessigheten av å kreve overføring av samtlige aksjer. Det påpekes at dette gjør det mulig for et fåtall aksjonærer å forhindre et ellers skattefritt aksjebytte. Departementet ser at det kan være hensiktsmessig å åpne for skattefritt aksjebytte uten krav om overføring av samtlige aksjer. Departementet legger til grunn at dersom en eller flere aksjonærer kontrollerer 90 prosent av aksjene i et selskap, så har de i realiteten kontroll over selskapet.

6 Det forelås derfor et krav om overføring av minst 90 prosent av aksjene ved aksjebytte for at det skal kunne gjennomføres skattefritt. Subsumsjon På bakgrunn av ovennevnte skal Skattedirektoratet vurdere om det skisserte aksjebyttet kan gjennomføres med kontinuitet. Aksjonærene som eier 26,7 % av aksjene ønsker å gjennomføre et aksjebytte der de gir fra seg sine aksjer i Selskapet mot å få vederlagsaksjer i EU-selskapet MOR. Sistnevnte selskap eier resten av aksjene i Selskapet. Spørsmålet er om denne transaksjonen faller inn under skatteloven fjerde ledd. Det fremgår av både lovtekst og forarbeider at bestemmelsen gjelder ved overføring av minst 90 % av aksjene. Innsender argumenterer imidlertid for at når overtakende selskap fra før eier resten av aksjene i overdragende selskapet, må aksjebyttet som beskrevet, av bare 26,7 % av aksjene, også være omfattet av bestemmelsen. Direktoratet skal derfor se nærmere på bakgrunnen for, og forarbeidene til, bestemmelsen. Fordi Norge ikke tidligere hadde regler om fusjon mellom norsk selskap og selskap hjemmehørende utenfor EØS, har det utviklet seg en fritakspraksis i Finansdepartementet vedrørende fusjonslignende transaksjoner med hjemmel i skatteloven Departementet skriver om denne praksisen i sitt høringsnotat av 15. januar 2010 pkt bokstav B, samt forarbeidene nevnt over, at gjennomføringen av sammenslåing ved et aksjebytte innebærer at aksjonærene i det norske selskapet overfører samtlige aksjer til det utenlandske selskapet, og mottar aksjer i det utenlandske selskapet som vederlag. Det fremgår videre at skattefritaket i de sakene var betinget av at de personlige aksjonærene videreførte de skattemessige verdiene på de overførte aksjene på vederlagsaksjene. Denne fremgangsmåten omtales i flere av forarbeidene som konserndannelse med utenlandsk morselskap. Skattedirektoratet forstår dette slik at aksjonærene ved dette fikk aksjer i en utenlandsk mor som igjen ble eier av 100 % av aksjene i overdragende selskap. Som det fremgår av gjennomgangen over foreslo departementet først at aksjebyttet måtte gjelde 100 % av aksjene i det selskapet som skulle overføres. Skattemessig konserndannelse forutsetter imidlertid bare en eierandel på over 90 %, og i den endelige utformingen av reglene er det således bare et krav om at 90 % av aksjene inngår i byttetransaksjonen. I foreliggende sak inngår imidlertid bare ca 26,7 % av aksjene i byttet, selv om det overtakende selskapet MOR etter byttet eier 100 % av aksjene. Kravet om at aksjebyttet må omfatte 90 % av aksjene i selskapet som skal overføres, er derfor ikke oppfylt. Innsender har vist til EU-retten som begrunnelse for at skatteloven fjerde ledd alikevel bør gjelde i et slikt tilfelle som det foreliggende. EU har som en del av sitt fusjonsskattedirektiv regler om bytte av aksjer i artikkel 2 d. Det fremgår av denne bestemmelsen at det er nok at et selskap erverver stemmemajoriteten ved byttetransaksjonen, dvs. over 50 %. Ole Gjems-Onstad skriver i Norsk bedriftsbeskatning 7. utgave s. 884 at det derfor kan holde at 1 % av aksjene overføres, dersom overtagende selskap eier 49,5 % fra før. I henhold til disse reglene ville det derfor kunne skje aksjebytte med kontinuitet i foreliggende sak.

7 Norge har imidlertid ikke innkorporert fusjonsskattedirektivet i norsk rett. De nye norske reglene om bytte i skatteloven fjerde ledd er heller ikke basert på EU-retten. Reglene gjaldt i det opprinnelige forslaget overtakende selskaper i land utenfor EU, men ble etter høringsrunden endret til også å gjelde selskaper i land innenfor EU. Selv om man kan hevde at innsenders sak medfører en fusjonslignende og konserndannende transaksjon, faller fremgangsmåten utenfor nåværende ordlyd. Det kan imidlertid hevdes å være gode grunner til at også tilfeller som den foreliggende kunne vært inkorporert, men det krever i tilfelle en lovendring. Skattedirektoratet konkluderer derfor med at det skisserte aksjebyttet ikke kan gjennomføres med hjemmel i skatteloven fjerde ledd. Vi finner det etter dette ikke nødvendig å gå inn på de øvrige vilkårene i bestemmelsen. Konklusjon Det skisserte aksjebyttet, der Aksjonærene gir fra seg aksjene i Selskapet, mot aksjer i Mor, kan ikke gjennomføres med hjemmel i skatteloven fjerde ledd.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/14. Avgitt 18.02.2014 Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør (skatteloven 11-21, jf. fsfin 11-21-1 og 11-21-10) Et samvirkeforetak

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum N-0106 Oslo Telefon: 02316 (+47 95260000) Telefaks: (+47) 23 16 03 00 Org.

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler:

Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler: Fisjon og fusjon Aktualitet - mål Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler: Sammenslåing (fusjon) eller fisjon (deling) i ren form Etablering av konsernstruktur/konserninterne omorganiseringer

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 15 /12. Avgitt 20.6.2012 Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet (skatteloven 5-14 tredje ledd) Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del

Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del Sensorveiledning JUR 4000 Høst 2011 Fredag 18. november 2011 Dag 1, skatterettslig del Denne sensorveiledningen tar for seg de skatterettslige spørsmålene som oppstår i oppgaven. 1. Pensum/læringskrav

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom Prop. 66 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Sak:12/4289 22.05.2015 Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunnen for og hovedtrekkene

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak V2000-42 05.05.2000 Delvis endring av vedtak V2000-28 - Nord-Norges Salgslag Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften

Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften Generasjonsskifte Aktualitet - mål Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften Norsk undersøkelse for noen år siden: 37% planla generasjonsskifte de neste 5 år 50% neste

Detaljer

Grenseoverskridende fusjoner

Grenseoverskridende fusjoner Grenseoverskridende fusjoner En skatterettslig analyse Kandidatnummer: 630 Leveringsfrist: 25. april 2015 Antall ord: 17821 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema og avgrensning... 1

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

FUSJON OG FISJON BRUK I PRAKSIS. Daniel Løken Høgtun Senioradvokat i advokatfirmaet Selmer DA

FUSJON OG FISJON BRUK I PRAKSIS. Daniel Løken Høgtun Senioradvokat i advokatfirmaet Selmer DA FUSJON OG FISJON BRUK I PRAKSIS Daniel Løken Høgtun Senioradvokat i advokatfirmaet Selmer DA Oversikt Introduksjon Bruksområder for fusjon i Bruksområder for fisjon i Kombinasjon av fusjon og fisjon Advokatfirmaet

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Mandag 23. november 2015

Mandag 23. november 2015 Sensorveiledning JUR 4000 dag 1 høstsemesteret 2015 Mandag 23. november 2015 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt,

Detaljer

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Dag 4 Aksjeskatterett Jus5980 skatterett høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Fusjon og fisjon Ulike fusjons-/fisjonsformer 11-2/11-3 og 11-4/11-5 Viser til asl/asal for AS vedkommende

Detaljer

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges og det blir økt press på sammenslåing av ulike regionale nett eller det stilles krav om at nettvirksomheten

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak Saksnr. 11/5424 12.04.2013 Høringsnotat - Forskrift til nye lovregler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak 1 INNLEDNING Ved behandlingen av budsjettet

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret

Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Sak:13/3900 03.02.2014 Høringsnotat - Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret Innhold 1 Innledning... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Departementets vurderinger og forslag... 5 4 Økonomiske og administrative

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Finansdepartementet, 30.04.2010. Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper

Finansdepartementet, 30.04.2010. Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper Finansdepartementet, 30.04.2010 Høringsnotat beskatning av andelshavere i nye boligselskaper 1. Innledning Inntekt og formue i boligselskap fordeles på andelshaverne og skattlegges hos disse. Ved lov 11.

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser NE KUNNSKAP desember 2011 Hallgeir Østrem Innhold - introduksjon til enkelte hovedspørsmål Innledning Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

Forenkling med komplikasjoner

Forenkling med komplikasjoner Forenkling med komplikasjoner Fra og med regnskapsåret 2011 ble reglene om revisjonsplikt endret og en god del aksjeselskaper er etter dette ikke pliktige til å la årsregnskapet bli revidert. Endringen

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012

Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012 Oppdatering Bedrift, selskap og skatt, 5. utgave H-2012 Kapittel 2 Rettskilder og omgåelsesnormer S. 55 pkt. 2.3 Omgåelsesregler. Sktl. 14-90 ble endret ved lov 16/2011, forarbeider er Prop. 78 L (2010

Detaljer

Skattefri omdanning fra NUF til AS

Skattefri omdanning fra NUF til AS Skattefri omdanning fra NUF til AS Kursinnhold Rettskilder Utgangspunktet om skatteutløsende realisasjon Hva menes med omdanning og hvorfor velge å omdanne fra NUF til AS? Særlig om NUF-er Krav til det

Detaljer

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap

Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterettsdom: Tap på fordring og interessefellesskap Høyesterett har avsagt en dom som gjaldt spørsmålet om ettergitte fordringer i et interessefellesskap var endelig konstatert tapt i ettergivelsesårene,

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL på aksjonær- og selskapsnivå Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 16 111 ord 26.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

FUSJON OG FISJON BRUK I PRAKSIS. Daniel Løken Høgtun Advokat/partner i advokatfirmaet Selmer DA

FUSJON OG FISJON BRUK I PRAKSIS. Daniel Løken Høgtun Advokat/partner i advokatfirmaet Selmer DA FUSJON OG FISJON BRUK I PRAKSIS Daniel Løken Høgtun Advokat/partner i advokatfirmaet Selmer DA Oversikt Introduksjon Bruksområder for fusjon i praksis Bruksområder for fisjon i praksis Kombinasjon av fusjon

Detaljer

Aksjeselskaper og aksjeselskapsrett over landegrensene

Aksjeselskaper og aksjeselskapsrett over landegrensene Aksjeselskaper og aksjeselskapsrett over landegrensene Illustrasjoner til samtale mellom Beate Sjåfjell og Asle Aarbakke Oslo, 6 mars 2017 EØS ikke bare direktivene, men også hoveddelen relevant - Eks:

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

FISJON UTVALGTE PROBLEMSTILLINGER

FISJON UTVALGTE PROBLEMSTILLINGER FISJON UTVALGTE PROBLEMSTILLINGER Særskilt om datering av åpningsbalanser og redegjørelser, og kravet til dekning for bundet egenkapital. Kandidatnummer: 504 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 27.11.2006

Detaljer

Grenseoverskridende fusjoner

Grenseoverskridende fusjoner Grenseoverskridende fusjoner En skatterettslig analyse. Kandidatnummer:752 Leveringsfrist: 25. april 2014 Antall ord:15894 Innholdsfortegnelse 1 TEMA OG HOVEDPROBLEMSTILLING... 1 2 HENSYN... 2 3 TERMINOLOGI...

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Skattemessig gjennomskjæring

Skattemessig gjennomskjæring Skattemessig gjennomskjæring Aktualitet - mål Skattemessig gjennomskjæring stadig aktuelt, særlig i lys av to nyere dommer fra Høyesterett Conoco Pillips III (fisjon «i spranget» og Armada Eiendom AS (avskjæring

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

FUSJONSPLAN FOR VEDERLAGSFRI FUSJON MELLOM. Boligbyggelaget TOBB (overtakende selskap) TOBB Eiendomsforvaltning AS (overdragende selskap)

FUSJONSPLAN FOR VEDERLAGSFRI FUSJON MELLOM. Boligbyggelaget TOBB (overtakende selskap) TOBB Eiendomsforvaltning AS (overdragende selskap) FUSJONSPLAN FOR VEDERLAGSFRI FUSJON MELLOM Boligbyggelaget TOBB (overtakende selskap) OG TOBB Eiendomsforvaltning AS (overdragende selskap) Denne fusjonsplanen er inngått mellom: som overdragende selskap

Detaljer