Innsenders fremstilling av faktum og jus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsenders fremstilling av faktum og jus"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven kapittel 11 og ulovfestet gjennomskjæring) En personlig aksjonær eide 100 % av to selskaper, Dårlig AS og Bra AS. Selskapet Dårlig AS hadde ikke lenger virksomhet og en negativ egenkapital på 10 millioner. Aksjekapitalen var tapt. Selskapet hadde gjeld på 6 millioner til den personlige aksjonæren, og gjeld til eksterne kreditorer med 3 millioner. Slik saken var opplyst la direktoratet til grunn at disse fordringene måtte anses som tapt. Selskapet Bra AS gikk godt og hadde positiv egenkapital på 15 millioner. Aksjonæren ønsket å gjennomføre en fusjon mellom selskapene og deretter betale fordringene påhvilende Dårlig AS. Skattedirektoratet konkluderte med at slik fusjon var hovedsakelig skattemessig motivert og illojal mot fusjonsreglene. Ulovfestet gjennomskjæring kom derfor til anvendelse. Innsenders fremstilling av faktum og jus På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at Personlig aksjonær eier 100 % av Dårlig AS og 100 % av Bra AS. Dårlig AS: I balansen fremkommer det at Dårlig AS eier 100 % av aksjene i C AS (med balanseført verdi på kr ), mindre eierandeler i 3 andre aksjeselskaper (med samlet balanseført verdi på kr ), bankinnskudd med kr 85, gjeld til eier, personlig aksjonær med kr , annen langsiktig gjeld til ekstern långiver Holding AS med kr , samt kortsiktig gjeld til øvrige kreditorer med kr Selskapet har negativ bokført egenkapital på kr Reell egenkapital anslås å være omtrent i tilsvarende størrelse. Gjelden kan i dag ikke betjenes og selskapets videre eksistens forutsetter at kreditorene ikke inndriver sine krav, dersom det ikke gjøres tiltak/omorganiseringer. Dårlig AS har et skattemessig fremførbart underskudd på kr Datterselskapet C AS eier kun en aksjepost som pr ikke anses å ha merverdi ut over bokført verdi på kr og et mindre fremførbart underskudd. Bra AS: I balansen pr , fremkommer at Bra AS eier diverse aksjeposter med bokførte verdier på kr , fordringer på kr og bankinnskudd på kr Samlet gjeld utgjør kr Selskapet har en regnskapsmessig positiv egenkapital på kr Den reelle egenkapitalen anslås imidlertid ifølge skattyter å være på henimot kr pga. merverdier. Bra AS har et skattemessig fremførbart underskudd på kr Ser en Dårlig AS og Bra AS samlet, antas det å være mulig å betjene / gjøre opp selskapenes samlede gjeld.

2 Beskrivelse av historikken: Virksomheten til Dårlig AS har vært investeringer i selskapsandeler ol. Virksomheten til Bra AS har i mange år også vært det samme. I dag er selskapene i det vesentlige å betrakte som holdingselskaper. Selskapene vil derfor også fremover forventes å være passive holdingselskaper og fremtidige inntekter vil bestå av utbytter, eventuelle kapitalgevinster fra aksjeposter innenfor fritaksmetoden, samt eventuelle renteinntekter. Slik situasjonen er i dag, er det ikke forretningsmessig fornuftig å forvalte den aktuelle virksomheten gjennom 3 holdingselskaper. Dårlig AS med det underliggende heleide datterselskapet C AS (som også kun er et holdingselskap) og Bra AS. Videre kan ikke Dårlig AS betjene sin gjeld med inntekter fra de selskapsandeler Dårlig AS er eier av. For å forenkle selskapsstrukturen, dvs. spare fremtidige kostnader og for å kunne legge til rette for at Dårlig AS kan gis mulighet for å betjene sin gjeld, ønsker personlig aksjonær å gjennomføre to fusjoner. Fusjon 1: C AS fusjoneres inn i morselskapet Dårlig AS. Fusjon 2: Bra AS fusjoneres inn i «søsterselskapet» Dårlig AS. Innsender skriver at begge fusjonene kan, etter hhv aksjeloven og 13-24, gjennomføres som forenklede fusjoner uten at det utstedes vederlag, slik at det ikke er nødvendig med kostbare verdsettelser og kostbare prosesser. Fusjonene vil videre gjennomføres både med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet, jf. bl.a. skatteloven 11-7, slik at fusjonene ikke vil endre skatteposisjoner. Før nevnte omorganisering igangsettes ønsker skattyterne å få avklart om omorganiseringen kan medføre uønskede skattekonsekvenser for de involverte selskapene og/eller dets aksjonær. 2 Nærmere om spørsmålene 2.1 Dårlig AS settes i stand til å betjene sin gjeld Ved fusjonen mellom Bra AS og Dårlig AS vil samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Bra AS bli overført til Dårlig AS. Som beskrevet ovenfor, vil Dårlig AS etter fusjonen ha verdier som på sikt muliggjør utbetalinger fra Dårlig AS som tilbakebetaling av gjeld til personlig aksjonær og andre kreditorer, når selskapets likviditet (utbytter og eventuelle realisasjonsgevinster) gjør dette mulig. Innsender ønsker at Skattedirektoratet vurderer om fusjonen mellom Bra AS og Dårlig AS, og/eller etterfølgende nedbetaling av gjeld, vil kunne være gjenstand for ulovfestet gjennomskjæring eller lovfestet gjennomskjæring med grunnlag i skatteloven Det nærmere grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring er beskrevet av Høyesterett i flere dommer, bl.a. i Hydro-dommen Rt s. 456 (Utv s. 639): Det har i rettspraksis vært oppstilt som et grunnvilkår for gjennomskjæring at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Med dette må menes at ønsket om å spare skatt ut fra en samlet vurdering av de opplysninger som foreligger, må fremstå som den klart viktigste motivasjonsfaktor. Dersom det hovedsakelige formål med

3 disposisjonen har vært å spare skatt, beror spørsmålet om det skal foretas gjennomskjæring, på en totalvurdering av disposisjonens formål, virkninger og øvrige omstendigheter, og om den ut fra en slik totalvurdering fremstår som illojal eller som det også har vært uttrykt - stridende mot skattereglenes formål, se for eksempel Rt s. 946 (ABB) på side 955. I teorien er omgåelsesnormen beskrevet av Kvisli i Innføring i skatteretten, 1962 s. 109: Det vil neppe i noe tilfelle være tilstrekkelig å påvise at en transaksjon er fremkalt av skattemessige hensyn, men jo mer formålsløse transaksjonene vil bli hvis de skattemessige hensyn kuttes ut, jo sterkere vil preget av arrangement være. Har transaksjonen ikke en viss egenverdi, m.h.t. økonomiske realiteter, vil den skatterettslig sett ligge i faresonen selv om den privatrettslig sett er uangripelig. Innsender viser til at for å anvende ulovfestet gjennomskjæring er det således to vurderingstemaer. Det første er om transaksjonene har noen egenverdi. Det andre er om de er illojale, dvs. om virkningen av transaksjonen vil stå i motstrid til den lovregel det gjennomskjæres i forhold til. Egenverdikravet er definert noe forskjellig i rettspraksis. Alle dommene synes imidlertid å bygge på den forutsetning at det oppnås, eller at hensikten er å oppnå, en skattemessig fordel ved transaksjonene, og at dette er en skattefordel som man ellers ikke ville oppnådd. Innsender mener i utgangspunktet at den konsekvens at Dårlig AS, ved fusjonen med Bra AS, settes i stand til å betjene sin gjeld, ikke er et skattemotiv, men et realøkonomisk motiv. Innsender er videre av den oppfatning at fusjonen også har egenverdi utover å oppnå tilbakebetaling av gjeld, idet personlig aksjonær ønsker å redusere kostnader til administrasjon og regnskapsføring ved å foreta de to fusjonene. Uansett er innsender av den oppfatning at transaksjonen ikke vil være illojal mot skattereglene. Gjelden i Dårlig AS har i prinsippet sitt grunnlag i beskattede midler som aksjonær og eksterne har lånt til Dårlig AS i forbindelse med selskapets virksomhet. Det er ikke illojalt mot skattereglene at aksjonær og øvrige kreditorer mottar tilbakebetaling av gjelden og Dårlig AS settes i stand til dette ved at det gjennomføres en fusjon mellom Bra AS og Dårlig AS. For ordens skyld ber innsender også om å få bekreftet at ikke skatteloven vil komme til anvendelse på ovennevnte forhold. Etter ordlyden omfatter bestemmelsen kun generelle skatteposisjoner uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost. 2.2 Fremføring av underskudd Innsender viser til opplysningene ovenfor om at de 3 involverte selskaper alle har skattemessige underskudd til fremføring. Dårlig AS, vil etter fusjonen, fortsatt være et holdingselskap, med i det alt vesentlige inntekter i form av utbytte og eventuelle gevinster innenfor fritaksmodellen, slik at forventede inntekter i svært liten grad vil være gjenstand for beskatning. De fremførbare underskuddene forventes således å ha svært liten / tilnærmet ingen betydning for det fremtidige fusjonerte selskapet og har ikke vært tillagt noen vekt når skattyterne har besluttet at de ønsker å fusjonere.

4 Innsender viser i den sammenheng til redegjørelsen / begrunnelsen for fusjonene ovenfor. Innsender mener således at det ikke foreligger rettslig grunnlag for at retten til underskuddsfremføring skal falle bort som følge av fusjonene, verken med grunnlag i prinsippene om ulovfestet gjennomskjæring eller med grunnlag i bestemmelsen i skatteloven Dersom Skattedirektoratet mener at fusjonene vil medføre bortfall av underskuddene, ber innsender om at det i avgjørelsen presiseres hvilke av de 3 underskuddene dette i så fall vil gjelde. På bakgrunn av det ovennevnte ber innsender om en bindende forhåndsuttalelse på spørsmålene som nevnt ovenfor. Skattedirektoratets vurderinger Problemstillingen Skattedirektoratet skal, på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, ta stilling til om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjonen mellom selskapene Dårlig AS og Bra AS, samt den etterfølgende nedbetaling av gjeld som hviler på Dårlig AS. Dersom ulovfestet gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse skal det tas stilling til om selskapenes fremførbare underskudd faller bort ved anvendelse av skatteloven Avgrensninger og forutsetninger Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjonen ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter videre at premissene og faktum som er tatt inn overfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. Skattedirektoratet legger videre til grunn at den beskrevne fusjonen kan gjennomføres selskapsrettslig. Datterselskapet C AS skal først innfusjoneres i Dårlig AS, og Bra AS skal deretter innfusjoneres i Dårlig AS. Skattedirektoratet er ikke bedt om å vurdere innfusjoneringen av C AS, og i det følgende behandles derfor bare fusjonen mellom Bra AS og Dårlig AS. Innsender har opplyst pr. telefon at gjelden på kr til Holding AS er gjeld til uavhengig tredjemann. Skattedirektoratet legger dette til grunn. Rettslig grunnlag I henhold til skatteloven 11-2 kan to eller flere aksjeselskap fusjoneres uten at det utløser skatt for selskapene eller aksjonærene. Skattefritaket betinger bl.a. at fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet, jf. skatteloven 11-1 flg.

5 Utgangspunktet er således at en fusjon mellom Dårlig AS og Bra AS ikke vil utløse beskatning såfremt den gjennomføres i overensstemmelse med reglene i skatteloven kapittel 11. Spørsmålet er imidlertid om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på denne fusjonen. Utgangspunktet er at den skatterettslige virkningen av privatrettslige disposisjoner må bedømmes utfra disposisjonenes reelle innhold. Bakgrunnen for gjennomskjæringsregelen er at den privatrettslige form blir søkt utnyttet for å oppnå skattemessige fordeler som ikke er i overensstemmelse med skattelovgivningens formål. Formålet med gjennomskjæringsregelen er å forhindre dette, jf. Høyesteretts dom inntatt i Utv side 1416 Telenor. Innholdet i regelen om ulovfestet gjennomskjæring er utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori, jf. bl.a. høyesterettsdommer inntatt i Utv side 512 ( Hexdommen ), Utv side 921 ( Aker Maritime-dommen ) og Utv side 639 ( Hydrodommen ). For å anvende regelen om ulovfestet gjennomskjæring er det to vilkår som må være oppfylt. Det første vilkåret er at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt (grunnvilkåret). Det andre vilkåret er at disposisjonen ut fra dens virkninger (herunder den forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål (tilleggsvilkåret). Vilkårene for å benytte ulovfestet gjennomskjæring kan stikkordsmessig uttrykkes som et krav om skattemessig hovedmotiv og illojal tilpasning. Begge vilkår må være oppfylt for at den ulovfestede regel om gjennomskjæring skal komme til anvendelse. Det er videre lang rettspraksis for at man ved vurderingen ser på hele transaksjonsrekken. Det vises i denne anledning til Utv side 921 (Aker Maritime), Utv side 1416 (Telenor) og Utv side 1764 (Conoco). Transaksjonsrekken som skal vurderes og innsenders presentasjon av faktum I foreliggende sak er det opplyst at fusjonen mellom Dårlig AS og Bra AS skal gjennomføres for at Dårlig AS skal bli i stand til å betjene sin gjeld til den personlige aksjonæren og eksterne kreditorer, herunder Holding AS. Skattedirektoratet vurderer derfor den planlagte transaksjonsrekken, fusjon og tilbakebetaling, under ett. For å forenkle selskapsstrukturen, dvs. spare fremtidige kostnader, og for å kunne legge til rette for at Dårlig AS kan gis mulighet for å betjene sin gjeld, opplyser innsender at man ønsker å gjennomføre en fusjon mellom Bra AS og Dårlig AS. Det legges til grunn at Dårlig AS har en bokført negativ egenkapital på kr og ikke er i stand til å betjene sin gjeld. Selskapet har gjeld til eneaksjonæren, samt ekstern kreditor Holding AS, på henholdsvis kr og kr I tillegg har selskapet øvrig kortsiktig gjeld med kr Bra AS har, ifølge det opplyste, en regnskapsmessig egenkapital på kr , mens den reell egenkapitalen er på henimot kr pga. merverdier i aksjeposter. Både Dårlig AS og Bra AS har underskudd til fremføring, henholdsvis kr og kr

6 Innsender har videre opplyst at gjelden i Dårlig AS i prinsippet har sitt grunnlag i beskattede midler som aksjonæren og eksterne har lånt til Dårlig AS i forbindelse med selskapets virksomhet. Innsender mener i utgangspunktet at den konsekvens at Dårlig AS, ved fusjonen med Bra AS, settes i stand til å betjene sin gjeld, ikke er et skattemotiv, men et realøkonomisk motiv. Innsender er videre av den oppfatning at fusjonen også har egenverdi utover å oppnå tilbakebetaling av gjeld, idet aksjonær ønsker å redusere kostnader til administrasjon og regnskapsføring ved å foreta de to fusjonene. Det er ikke illojalt mot skattereglene, ifølge innsender, at aksjonær og øvrige kreditorer mottar tilbakebetaling av gjelden, og Dårlig AS settes i stand til dette ved at det gjennomføres en fusjon mellom Bra AS og Dårlig AS. Ulovfestet gjennomskjæring - grunnvilkåret Skattedirektoratet skal først ta stilling til om grunnvilkåret, at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt, er oppfylt i denne saken. I Ot.prp. 71 ( ) pkt uttaler Finansdepartementet:.. For fusjon og fisjon vil den ulovfestede regel innebære at skattefritak og rett til videreføring av skatteposisjoner ikke gjelder dersom formålet med fusjonen eller fisjonen bare er å spare skatt, eller dette skatteformålet er helt dominerende i forhold til andre forretningsmessige formål. Gjennomskjæringsregelen vil imidlertid vanskelig komme til anvendelse i tilfeller hvor omorganiseringen har en viss verdi, selv om skattemotivet er enda større. Når det gjelder de skattemessige fordeler har Høyesterett i Telenor-saken i Utv s 1425 bl.a. uttalt: Det er etter dette et nødvendig vilkår for gjennomskjæring at skattebesparelse fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor for disposisjonen. Dersom en disposisjon inngår som ledd i et større kompleks av disposisjoner, kan spørsmålet om skattebesparelse fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor, ikke vurderes isolert for hver enkelte disposisjon, men må avgjøres ut fra en samlet bevisbedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig enhet. Slik saken er opplyst skal det gjennomføres en fusjon mellom et selskap, Dårlig AS, som har en reell negativ egenkapital på kr , og selskapet Bra AS som har regnskapsmessig egenkapital på kr , mens den reelle egenkapitalen er på henimot kr pga. merverdier i aksjeposter. Deretter skal gjelden Dårlig AS har til sine kreditorer, tilbakebetales. De skattemessige fordeler ved fusjonen og tilbakebetaling er sammensatt. Dels kan fusjonen gjennomføres skattefritt dersom den følger kravene i skatteloven kapittel 11. Ved fusjonen erverver Dårlig AS underskuddet til Bra AS. Videre vil eneaksjonæren i selskapene oppnå å få ut midler fra Bra AS uten beskatning.

7 Skattedirektoratet skal først bemerke at det underskuddet som erverves ved fusjonen nok vil være av underordnet betydning for Dårlig AS. For det første har selskapet selv et betydelig underskudd som det ikke har kunnet benytte grunnet manglende virksomhet, og dels vil virksomheten som erverves fra Bra AS ved fusjonen bestå av transaksjoner som etter det opplyste faller inn under fritaksmetoden og derfor genererer liten skattbar inntekt. Siden Dårlig AS ikke er i stand til å betale sin gjeld på til eneaksjonæren, er aksjonæren henvist til å ta ut utbytte fra Bra AS, dersom han ønsker kapital fra sine selskaper. Slikt utbytte beskattes på hans hånd med 28 % etter fradrag for skjermingsbeløpet, jf. skatteloven og Ved en fusjon som skissert settes Dårlig AS i posisjon til å gjøre opp sin gjeld til eneaksjonæren, som skatterettslig vil være tilbakebetaling av lån og skattefritt på aksjonærens hånd. Det er imidlertid pengene fra Bra AS som benyttes. Det foreligger således et betydelig skattemessig motiv for transaksjonsrekken. Direktoratet skal deretter vurdere de bedriftsøkonomiske konsekvenser av fusjonen, egenverdien for de involverte selskaper. I Ot.prp. nr. 71 ( ) pkt. 2.1 på s. 5 om skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper, uttaler Finansdepartementet: Det skatterettslige utgangspunkt er at overføringer av verdier fra et skattesubjekt til et annet utløser beskatning etter de vanlige regler for realisasjon, utbytte og uttak. En konsekvent gjennomført beskatning ved omorganisering av selskapet kan imidlertid motvirke at virksomheter finner en organisasjonsstruktur som både bedrifts- og samfunnsøkonomisk er hensiktsmessig og ønskelig. Dette tilsier at skattereglene utformes slik at de ikke motvirker rasjonelle omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheter. Etter departementets syn bør det derfor i rimelig utstrekning være unntak fra det skatterettslige utgangspunkt om at overføringer av verdier fra et rettssubjekt til et annet utløser beskatning. Sett fra Bra AS sin side er det vanskelig å få øye på hvilken bedriftsøkonomisk interesse dette selskapet skulle ha av fusjonen. Midlene i selskapet vil etter fusjonen bli benyttet til å betale gjelden som tilhører Dårlig AS. Dersom det hadde vært eksterne aksjonærer i Bra AS, er det lite sannsynlig at de ville stemt for denne fusjonen. Grunnen til at en slik fusjon kan gjennomføres er, slik direktoratet ser det, at det er samme eneaksjonær i begge selskaper. Når det gjelder Dårlig AS, står det følgende i årsberetningen for 2010: Ved utgangen av regnskapsåret har selskapet et udekket tap på kr xxxxxxx,- og aksjekapitalen er i sin helhet tapt. Av selskapets forpliktelser er kr gjeld til aksjonær. Selskapet har ingen aktivitet og ingen mulighet til å betjene sine forpliktelser. Dersom man ikke kommer frem til en løsning med selskapets kreditorer om gjeldsettergivelse vil selskapet måtte avvikles. Selskapet har i en slik situasjon ingen midler til å dekke sine forpliktelser. Det fremgår at selskapet ikke har noen virksomhet lenger. En fusjon kan da ikke ha som mål å optimalisere organiseringen av virksomheten i dette selskapet. Det fremgår også at kreditorenes krav mot selskapet ikke lenger har noen substans. Dersom de krever sin gjeld

8 innløst er det ikke engang noen dividende til fordeling. Skattedirektoratet forstår dette slik at fordringene er tapt for fordringshaverne. Innsender har opplyst at et av formålene ved fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen og spare kostnader. På bakgrunn av det fremlagte materialet må Dårlig AS anses som teknisk konkurs, idet aksjekapitalen er tapt i sin helhet. Innsender skriver at selskapet går konkurs dersom kreditorene krever gjelden innløst. Det ville derfor være mer nærliggende å likvidere Dårlig AS for å forenkle selskapsstrukturen og spare kostnader. Ønsker aksjonæren å beholde datterselskapet C AS ved likvidasjonen av Dårlig AS, kan aksjene i C AS selges til Bra AS eller til den personlig aksjonæren. Etter dette er det nærliggende å se fremgangsmåten slik at fusjonen benyttes som et middel for eneaksjonær til å hente ut midler skattefritt fra Bra AS. Det forhold at aksjonær og ikke selskapet tjener på den valgte fremgangsmåte var oppe til behandling i Høyesterett i Hovda-saken inntatt i Utv s 645. Brødrene Paul og Gudvin Hovda eide halvparten hver av aksjene i SMV. SMV ble i 1983 fisjonert og en fast eiendom ble overført til det utfisjonerte selskapet SMI. Brødrene eide etter fisjonen 50 % hver av aksjene i begge selskaper. I 1986 ble eiendommen i SMI solgt til Stiftelsen NM for kr Det ble samtidig besluttet at SMI skulle kjøpe aksjer i SMV for kr av brødrene Hovda. For dette beløpet kjøpte SMI 126 aksjer. Ved ligningen ble brødrenes selvangivelser fraveket, og de ble begge gitt et tillegg for aksjeutbytte med kr Ligningsmyndighetene fikk medhold i at formålet hadde vært å tappe selskapet for verdier, og kunne gjennomføre utbyttebeskatning. Skattyteren hadde i realiteten samme styringsadgang i selskapet som før overdragelsen, da de eide alle aksjene i begge selskapene. Det lå ikke noen praktisk realitet i overføringen. Resultatet av fusjonen mellom Dårlig AS og Bra AS er at den personlige aksjonæren får hentet midler ut fra Bra AS uten beskatning. Hvis det ikke var for skattefordelen ville man valgt en annen fremgangsmåte, dvs. slå Dårlig AS konkurs og ta ut utbytte fra Bra AS. Slik Skattedirektoratet ser det er det derfor utelukkende skattemessig motiv for transaksjonen og ingen forretningsmessig grunn. Fremgangsmåten fremstår som kunstig og ikkeforretningsmessig. Delkonklusjon - grunnvilkåret På bakgrunn av ovennevnte finner Skattedirektoratet at grunnvilkåret for gjennomskjæring er oppfylt, da det kan legges til grunn at det dominerende/eneste formålet med transaksjonene er å spare skatt, ved å overføre midler skattefritt fra et 100 % eid aksjeselskap til et annet 100 % eid aksjeselskap, for å betjene aksjonærens gjeld i det sistnevnte selskap. Fremgangsmåten fremstår som en unaturlig løsning ut fra bedriftsøkonomiske betraktninger for de involverte selskaper. Ulovfestet gjennomskjæring - om disposisjonen er stridende mot skattereglenes formål

9 Skattedirektoratet skal deretter vurdere om disposisjonen ut fra dens virkninger (herunder den forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot fusjonsreglene, idet disse reglene benyttes for å oppnå skattemessige fordeler for den personlige aksjonæren. Utgangspunktet for reglene om skattefrie fusjoner er at skattereglene ikke skal virke hemmende for næringslivets behov for å organisere seg mest mulig rasjonelt bedrifts- og samfunnsøkonomisk. En automatisk beskatning av omstruktureringer ved det selskapsrettslige rammeverket rundt en virksomhet kan ifølge departementet hindre en mest mulig optimal drift av virksomheter, jf. Ot. prp. nr. 71 ( ) s. 5 pkt. 2.1 og s. 23 pkt Fokuset ligger således på bedriftens behov for mer rasjonell struktur. Anvendt på denne saken betyr det at regelverket skal åpne for at Dårlig AS og Bra AS skal ha en mest mulig bedriftsøkonomisk lønnsom struktur. Det er vanskelig på denne bakgrunn å se at valget av en fusjon selskapene imellom skal gi Bra AS en mer bedriftsøkonomisk lønnsom struktur. Selskapet får ved fusjonen redusert sin verdi betydelig, idet Bra AS fusjoneres med et selskap med betydelig negativ egenkapital og som egentlig skulle vært slått konkurs. Samlet sett vil selskapene i fusjonen også komme dårligere ut. Den negative egenkapitalen til Dårlig AS medfører at nesten alle merverdier i Bra AS blir borte ved fusjonen. Dersom Dårlig AS derimot likvideres, er det, slik saken er opplyst, ingenting å dele ut til kreditorene. Bra AS vil derimot beholde sine verdier uavkortet. Fra aksjonærens ståsted, og øvrige kreditorer i Dårlig AS, er fusjonsløsningen god, de vil få mulighet til å få tilbake midler de har lånt til Dårlig AS. Men slik Skattedirektoratet ser det, på bakgrunn av kildene over, er det neppe lovgivers hensikt med fusjonsreglene i skattelovens kapittel 11 at den personlige aksjonærens behov, samt hensynet til kreditorer som har tapt sine fordringer, skal gi grunnlag for skattefri fusjon. Det er aksjonærens stilling som eneaksjonær i Dårlig AS og Bra AS som gir grunnlag for en fusjon mellom selskapene. En fusjon som ikke ville vært aktuell dersom det var uavhengige aksjonærer i selskapene. Det er her valgt en unaturlig fremgangsmåte for de involverte selskaper som medfører at den personlig aksjonæren kan hente ut midler skattefritt fra Bra AS. Skattedirektoratet finner etter dette at den skisserte fusjonen, sett i sammenheng med tilbakebetaling til kreditorene i Dårlig AS, utfra en totalvurdering fremstår som stridende mot fusjonsbestemmelsene i skattelovens kapittel 11. Idet begge vilkår med dette anses oppfylt vil ulovfestet gjennomskjæring komme til anvendelse på fusjonen. På dette grunnlag anses øvrige spørsmål ikke å være av interesse. Konklusjon Basert på det presenterte faktum og de forutsetninger som er tatt, er Skattedirektoratet kommet til at ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på den skisserte transaksjonsrekken, med virkning for den personlige aksjonæren, Dårlig AS og Bra AS.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

HR-2001-00728 - Rt-2002-456 (111-2002) - UTV-2002-639

HR-2001-00728 - Rt-2002-456 (111-2002) - UTV-2002-639 HR-2001-00728 - Rt-2002-456 (111-2002) - UTV-2002-639 ncit: 19:09

Detaljer

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP -OPPHEVELSEN AV LOVLIGHETSKRAVET VED FUSJON OG FISJON Kandidatnummer: 192990 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 13942 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 Page 1 of 8 Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-09 PUBLISERT: Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 STIKKORD: (Zenithdommen) Skatterett. Aksjesalg. Skatterettens

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.06.2014 i Oslo tingrett, 12-135791TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Kildeskatt på utbytte i 2001 og tilleggsskatt Transocean Offshore

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2013-19. årgang. Tema Eiendomsutvikling

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2013-19. årgang. Tema Eiendomsutvikling EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2013-19. årgang Tema Eiendomsutvikling Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Nye regler om skattefri omorganisering. Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI. Skatterett, 30(2011)3: 204-228

Nye regler om skattefri omorganisering. Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI. Skatterett, 30(2011)3: 204-228 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Nye regler om skattefri omorganisering Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI Dette er siste forfatterversjon

Detaljer

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven

Fusjon og fisjon. Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Fusjon og fisjon Forenklinger i reglene om fusjon og fisjon i aksjelovene, skatteloven, regnskapsloven og merverdiavgiftsloven Mars 2014 Innholdsfortegnelse 1 UTREDNINGENS BAKGRUNN... 3 1.1 SAMMENSETNING

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Fradragsrett for tap på fordringer

Fradragsrett for tap på fordringer Fradragsrett for tap på fordringer med fokus på interessefellesskap av Anna S. Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [Mai 2012] Verdsettelse av aksjer Mai 2012 Punkt 3.2 Presiseringer Punkt 5.2.5 Endret rettsoppfatning verdsettelsestidspunkt for nystiftet aksjeselskap

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer