Innsenders fremstilling av faktum og jus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsenders fremstilling av faktum og jus"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven kapittel 11 og ulovfestet gjennomskjæring) En personlig aksjonær eide 100 % av to selskaper, Dårlig AS og Bra AS. Selskapet Dårlig AS hadde ikke lenger virksomhet og en negativ egenkapital på 10 millioner. Aksjekapitalen var tapt. Selskapet hadde gjeld på 6 millioner til den personlige aksjonæren, og gjeld til eksterne kreditorer med 3 millioner. Slik saken var opplyst la direktoratet til grunn at disse fordringene måtte anses som tapt. Selskapet Bra AS gikk godt og hadde positiv egenkapital på 15 millioner. Aksjonæren ønsket å gjennomføre en fusjon mellom selskapene og deretter betale fordringene påhvilende Dårlig AS. Skattedirektoratet konkluderte med at slik fusjon var hovedsakelig skattemessig motivert og illojal mot fusjonsreglene. Ulovfestet gjennomskjæring kom derfor til anvendelse. Innsenders fremstilling av faktum og jus På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at Personlig aksjonær eier 100 % av Dårlig AS og 100 % av Bra AS. Dårlig AS: I balansen fremkommer det at Dårlig AS eier 100 % av aksjene i C AS (med balanseført verdi på kr ), mindre eierandeler i 3 andre aksjeselskaper (med samlet balanseført verdi på kr ), bankinnskudd med kr 85, gjeld til eier, personlig aksjonær med kr , annen langsiktig gjeld til ekstern långiver Holding AS med kr , samt kortsiktig gjeld til øvrige kreditorer med kr Selskapet har negativ bokført egenkapital på kr Reell egenkapital anslås å være omtrent i tilsvarende størrelse. Gjelden kan i dag ikke betjenes og selskapets videre eksistens forutsetter at kreditorene ikke inndriver sine krav, dersom det ikke gjøres tiltak/omorganiseringer. Dårlig AS har et skattemessig fremførbart underskudd på kr Datterselskapet C AS eier kun en aksjepost som pr ikke anses å ha merverdi ut over bokført verdi på kr og et mindre fremførbart underskudd. Bra AS: I balansen pr , fremkommer at Bra AS eier diverse aksjeposter med bokførte verdier på kr , fordringer på kr og bankinnskudd på kr Samlet gjeld utgjør kr Selskapet har en regnskapsmessig positiv egenkapital på kr Den reelle egenkapitalen anslås imidlertid ifølge skattyter å være på henimot kr pga. merverdier. Bra AS har et skattemessig fremførbart underskudd på kr Ser en Dårlig AS og Bra AS samlet, antas det å være mulig å betjene / gjøre opp selskapenes samlede gjeld.

2 Beskrivelse av historikken: Virksomheten til Dårlig AS har vært investeringer i selskapsandeler ol. Virksomheten til Bra AS har i mange år også vært det samme. I dag er selskapene i det vesentlige å betrakte som holdingselskaper. Selskapene vil derfor også fremover forventes å være passive holdingselskaper og fremtidige inntekter vil bestå av utbytter, eventuelle kapitalgevinster fra aksjeposter innenfor fritaksmetoden, samt eventuelle renteinntekter. Slik situasjonen er i dag, er det ikke forretningsmessig fornuftig å forvalte den aktuelle virksomheten gjennom 3 holdingselskaper. Dårlig AS med det underliggende heleide datterselskapet C AS (som også kun er et holdingselskap) og Bra AS. Videre kan ikke Dårlig AS betjene sin gjeld med inntekter fra de selskapsandeler Dårlig AS er eier av. For å forenkle selskapsstrukturen, dvs. spare fremtidige kostnader og for å kunne legge til rette for at Dårlig AS kan gis mulighet for å betjene sin gjeld, ønsker personlig aksjonær å gjennomføre to fusjoner. Fusjon 1: C AS fusjoneres inn i morselskapet Dårlig AS. Fusjon 2: Bra AS fusjoneres inn i «søsterselskapet» Dårlig AS. Innsender skriver at begge fusjonene kan, etter hhv aksjeloven og 13-24, gjennomføres som forenklede fusjoner uten at det utstedes vederlag, slik at det ikke er nødvendig med kostbare verdsettelser og kostbare prosesser. Fusjonene vil videre gjennomføres både med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet, jf. bl.a. skatteloven 11-7, slik at fusjonene ikke vil endre skatteposisjoner. Før nevnte omorganisering igangsettes ønsker skattyterne å få avklart om omorganiseringen kan medføre uønskede skattekonsekvenser for de involverte selskapene og/eller dets aksjonær. 2 Nærmere om spørsmålene 2.1 Dårlig AS settes i stand til å betjene sin gjeld Ved fusjonen mellom Bra AS og Dårlig AS vil samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Bra AS bli overført til Dårlig AS. Som beskrevet ovenfor, vil Dårlig AS etter fusjonen ha verdier som på sikt muliggjør utbetalinger fra Dårlig AS som tilbakebetaling av gjeld til personlig aksjonær og andre kreditorer, når selskapets likviditet (utbytter og eventuelle realisasjonsgevinster) gjør dette mulig. Innsender ønsker at Skattedirektoratet vurderer om fusjonen mellom Bra AS og Dårlig AS, og/eller etterfølgende nedbetaling av gjeld, vil kunne være gjenstand for ulovfestet gjennomskjæring eller lovfestet gjennomskjæring med grunnlag i skatteloven Det nærmere grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring er beskrevet av Høyesterett i flere dommer, bl.a. i Hydro-dommen Rt s. 456 (Utv s. 639): Det har i rettspraksis vært oppstilt som et grunnvilkår for gjennomskjæring at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Med dette må menes at ønsket om å spare skatt ut fra en samlet vurdering av de opplysninger som foreligger, må fremstå som den klart viktigste motivasjonsfaktor. Dersom det hovedsakelige formål med

3 disposisjonen har vært å spare skatt, beror spørsmålet om det skal foretas gjennomskjæring, på en totalvurdering av disposisjonens formål, virkninger og øvrige omstendigheter, og om den ut fra en slik totalvurdering fremstår som illojal eller som det også har vært uttrykt - stridende mot skattereglenes formål, se for eksempel Rt s. 946 (ABB) på side 955. I teorien er omgåelsesnormen beskrevet av Kvisli i Innføring i skatteretten, 1962 s. 109: Det vil neppe i noe tilfelle være tilstrekkelig å påvise at en transaksjon er fremkalt av skattemessige hensyn, men jo mer formålsløse transaksjonene vil bli hvis de skattemessige hensyn kuttes ut, jo sterkere vil preget av arrangement være. Har transaksjonen ikke en viss egenverdi, m.h.t. økonomiske realiteter, vil den skatterettslig sett ligge i faresonen selv om den privatrettslig sett er uangripelig. Innsender viser til at for å anvende ulovfestet gjennomskjæring er det således to vurderingstemaer. Det første er om transaksjonene har noen egenverdi. Det andre er om de er illojale, dvs. om virkningen av transaksjonen vil stå i motstrid til den lovregel det gjennomskjæres i forhold til. Egenverdikravet er definert noe forskjellig i rettspraksis. Alle dommene synes imidlertid å bygge på den forutsetning at det oppnås, eller at hensikten er å oppnå, en skattemessig fordel ved transaksjonene, og at dette er en skattefordel som man ellers ikke ville oppnådd. Innsender mener i utgangspunktet at den konsekvens at Dårlig AS, ved fusjonen med Bra AS, settes i stand til å betjene sin gjeld, ikke er et skattemotiv, men et realøkonomisk motiv. Innsender er videre av den oppfatning at fusjonen også har egenverdi utover å oppnå tilbakebetaling av gjeld, idet personlig aksjonær ønsker å redusere kostnader til administrasjon og regnskapsføring ved å foreta de to fusjonene. Uansett er innsender av den oppfatning at transaksjonen ikke vil være illojal mot skattereglene. Gjelden i Dårlig AS har i prinsippet sitt grunnlag i beskattede midler som aksjonær og eksterne har lånt til Dårlig AS i forbindelse med selskapets virksomhet. Det er ikke illojalt mot skattereglene at aksjonær og øvrige kreditorer mottar tilbakebetaling av gjelden og Dårlig AS settes i stand til dette ved at det gjennomføres en fusjon mellom Bra AS og Dårlig AS. For ordens skyld ber innsender også om å få bekreftet at ikke skatteloven vil komme til anvendelse på ovennevnte forhold. Etter ordlyden omfatter bestemmelsen kun generelle skatteposisjoner uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost. 2.2 Fremføring av underskudd Innsender viser til opplysningene ovenfor om at de 3 involverte selskaper alle har skattemessige underskudd til fremføring. Dårlig AS, vil etter fusjonen, fortsatt være et holdingselskap, med i det alt vesentlige inntekter i form av utbytte og eventuelle gevinster innenfor fritaksmodellen, slik at forventede inntekter i svært liten grad vil være gjenstand for beskatning. De fremførbare underskuddene forventes således å ha svært liten / tilnærmet ingen betydning for det fremtidige fusjonerte selskapet og har ikke vært tillagt noen vekt når skattyterne har besluttet at de ønsker å fusjonere.

4 Innsender viser i den sammenheng til redegjørelsen / begrunnelsen for fusjonene ovenfor. Innsender mener således at det ikke foreligger rettslig grunnlag for at retten til underskuddsfremføring skal falle bort som følge av fusjonene, verken med grunnlag i prinsippene om ulovfestet gjennomskjæring eller med grunnlag i bestemmelsen i skatteloven Dersom Skattedirektoratet mener at fusjonene vil medføre bortfall av underskuddene, ber innsender om at det i avgjørelsen presiseres hvilke av de 3 underskuddene dette i så fall vil gjelde. På bakgrunn av det ovennevnte ber innsender om en bindende forhåndsuttalelse på spørsmålene som nevnt ovenfor. Skattedirektoratets vurderinger Problemstillingen Skattedirektoratet skal, på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, ta stilling til om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjonen mellom selskapene Dårlig AS og Bra AS, samt den etterfølgende nedbetaling av gjeld som hviler på Dårlig AS. Dersom ulovfestet gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse skal det tas stilling til om selskapenes fremførbare underskudd faller bort ved anvendelse av skatteloven Avgrensninger og forutsetninger Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjonen ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter videre at premissene og faktum som er tatt inn overfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. Skattedirektoratet legger videre til grunn at den beskrevne fusjonen kan gjennomføres selskapsrettslig. Datterselskapet C AS skal først innfusjoneres i Dårlig AS, og Bra AS skal deretter innfusjoneres i Dårlig AS. Skattedirektoratet er ikke bedt om å vurdere innfusjoneringen av C AS, og i det følgende behandles derfor bare fusjonen mellom Bra AS og Dårlig AS. Innsender har opplyst pr. telefon at gjelden på kr til Holding AS er gjeld til uavhengig tredjemann. Skattedirektoratet legger dette til grunn. Rettslig grunnlag I henhold til skatteloven 11-2 kan to eller flere aksjeselskap fusjoneres uten at det utløser skatt for selskapene eller aksjonærene. Skattefritaket betinger bl.a. at fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet, jf. skatteloven 11-1 flg.

5 Utgangspunktet er således at en fusjon mellom Dårlig AS og Bra AS ikke vil utløse beskatning såfremt den gjennomføres i overensstemmelse med reglene i skatteloven kapittel 11. Spørsmålet er imidlertid om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på denne fusjonen. Utgangspunktet er at den skatterettslige virkningen av privatrettslige disposisjoner må bedømmes utfra disposisjonenes reelle innhold. Bakgrunnen for gjennomskjæringsregelen er at den privatrettslige form blir søkt utnyttet for å oppnå skattemessige fordeler som ikke er i overensstemmelse med skattelovgivningens formål. Formålet med gjennomskjæringsregelen er å forhindre dette, jf. Høyesteretts dom inntatt i Utv side 1416 Telenor. Innholdet i regelen om ulovfestet gjennomskjæring er utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori, jf. bl.a. høyesterettsdommer inntatt i Utv side 512 ( Hexdommen ), Utv side 921 ( Aker Maritime-dommen ) og Utv side 639 ( Hydrodommen ). For å anvende regelen om ulovfestet gjennomskjæring er det to vilkår som må være oppfylt. Det første vilkåret er at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt (grunnvilkåret). Det andre vilkåret er at disposisjonen ut fra dens virkninger (herunder den forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål (tilleggsvilkåret). Vilkårene for å benytte ulovfestet gjennomskjæring kan stikkordsmessig uttrykkes som et krav om skattemessig hovedmotiv og illojal tilpasning. Begge vilkår må være oppfylt for at den ulovfestede regel om gjennomskjæring skal komme til anvendelse. Det er videre lang rettspraksis for at man ved vurderingen ser på hele transaksjonsrekken. Det vises i denne anledning til Utv side 921 (Aker Maritime), Utv side 1416 (Telenor) og Utv side 1764 (Conoco). Transaksjonsrekken som skal vurderes og innsenders presentasjon av faktum I foreliggende sak er det opplyst at fusjonen mellom Dårlig AS og Bra AS skal gjennomføres for at Dårlig AS skal bli i stand til å betjene sin gjeld til den personlige aksjonæren og eksterne kreditorer, herunder Holding AS. Skattedirektoratet vurderer derfor den planlagte transaksjonsrekken, fusjon og tilbakebetaling, under ett. For å forenkle selskapsstrukturen, dvs. spare fremtidige kostnader, og for å kunne legge til rette for at Dårlig AS kan gis mulighet for å betjene sin gjeld, opplyser innsender at man ønsker å gjennomføre en fusjon mellom Bra AS og Dårlig AS. Det legges til grunn at Dårlig AS har en bokført negativ egenkapital på kr og ikke er i stand til å betjene sin gjeld. Selskapet har gjeld til eneaksjonæren, samt ekstern kreditor Holding AS, på henholdsvis kr og kr I tillegg har selskapet øvrig kortsiktig gjeld med kr Bra AS har, ifølge det opplyste, en regnskapsmessig egenkapital på kr , mens den reell egenkapitalen er på henimot kr pga. merverdier i aksjeposter. Både Dårlig AS og Bra AS har underskudd til fremføring, henholdsvis kr og kr

6 Innsender har videre opplyst at gjelden i Dårlig AS i prinsippet har sitt grunnlag i beskattede midler som aksjonæren og eksterne har lånt til Dårlig AS i forbindelse med selskapets virksomhet. Innsender mener i utgangspunktet at den konsekvens at Dårlig AS, ved fusjonen med Bra AS, settes i stand til å betjene sin gjeld, ikke er et skattemotiv, men et realøkonomisk motiv. Innsender er videre av den oppfatning at fusjonen også har egenverdi utover å oppnå tilbakebetaling av gjeld, idet aksjonær ønsker å redusere kostnader til administrasjon og regnskapsføring ved å foreta de to fusjonene. Det er ikke illojalt mot skattereglene, ifølge innsender, at aksjonær og øvrige kreditorer mottar tilbakebetaling av gjelden, og Dårlig AS settes i stand til dette ved at det gjennomføres en fusjon mellom Bra AS og Dårlig AS. Ulovfestet gjennomskjæring - grunnvilkåret Skattedirektoratet skal først ta stilling til om grunnvilkåret, at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt, er oppfylt i denne saken. I Ot.prp. 71 ( ) pkt uttaler Finansdepartementet:.. For fusjon og fisjon vil den ulovfestede regel innebære at skattefritak og rett til videreføring av skatteposisjoner ikke gjelder dersom formålet med fusjonen eller fisjonen bare er å spare skatt, eller dette skatteformålet er helt dominerende i forhold til andre forretningsmessige formål. Gjennomskjæringsregelen vil imidlertid vanskelig komme til anvendelse i tilfeller hvor omorganiseringen har en viss verdi, selv om skattemotivet er enda større. Når det gjelder de skattemessige fordeler har Høyesterett i Telenor-saken i Utv s 1425 bl.a. uttalt: Det er etter dette et nødvendig vilkår for gjennomskjæring at skattebesparelse fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor for disposisjonen. Dersom en disposisjon inngår som ledd i et større kompleks av disposisjoner, kan spørsmålet om skattebesparelse fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor, ikke vurderes isolert for hver enkelte disposisjon, men må avgjøres ut fra en samlet bevisbedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig enhet. Slik saken er opplyst skal det gjennomføres en fusjon mellom et selskap, Dårlig AS, som har en reell negativ egenkapital på kr , og selskapet Bra AS som har regnskapsmessig egenkapital på kr , mens den reelle egenkapitalen er på henimot kr pga. merverdier i aksjeposter. Deretter skal gjelden Dårlig AS har til sine kreditorer, tilbakebetales. De skattemessige fordeler ved fusjonen og tilbakebetaling er sammensatt. Dels kan fusjonen gjennomføres skattefritt dersom den følger kravene i skatteloven kapittel 11. Ved fusjonen erverver Dårlig AS underskuddet til Bra AS. Videre vil eneaksjonæren i selskapene oppnå å få ut midler fra Bra AS uten beskatning.

7 Skattedirektoratet skal først bemerke at det underskuddet som erverves ved fusjonen nok vil være av underordnet betydning for Dårlig AS. For det første har selskapet selv et betydelig underskudd som det ikke har kunnet benytte grunnet manglende virksomhet, og dels vil virksomheten som erverves fra Bra AS ved fusjonen bestå av transaksjoner som etter det opplyste faller inn under fritaksmetoden og derfor genererer liten skattbar inntekt. Siden Dårlig AS ikke er i stand til å betale sin gjeld på til eneaksjonæren, er aksjonæren henvist til å ta ut utbytte fra Bra AS, dersom han ønsker kapital fra sine selskaper. Slikt utbytte beskattes på hans hånd med 28 % etter fradrag for skjermingsbeløpet, jf. skatteloven og Ved en fusjon som skissert settes Dårlig AS i posisjon til å gjøre opp sin gjeld til eneaksjonæren, som skatterettslig vil være tilbakebetaling av lån og skattefritt på aksjonærens hånd. Det er imidlertid pengene fra Bra AS som benyttes. Det foreligger således et betydelig skattemessig motiv for transaksjonsrekken. Direktoratet skal deretter vurdere de bedriftsøkonomiske konsekvenser av fusjonen, egenverdien for de involverte selskaper. I Ot.prp. nr. 71 ( ) pkt. 2.1 på s. 5 om skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper, uttaler Finansdepartementet: Det skatterettslige utgangspunkt er at overføringer av verdier fra et skattesubjekt til et annet utløser beskatning etter de vanlige regler for realisasjon, utbytte og uttak. En konsekvent gjennomført beskatning ved omorganisering av selskapet kan imidlertid motvirke at virksomheter finner en organisasjonsstruktur som både bedrifts- og samfunnsøkonomisk er hensiktsmessig og ønskelig. Dette tilsier at skattereglene utformes slik at de ikke motvirker rasjonelle omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheter. Etter departementets syn bør det derfor i rimelig utstrekning være unntak fra det skatterettslige utgangspunkt om at overføringer av verdier fra et rettssubjekt til et annet utløser beskatning. Sett fra Bra AS sin side er det vanskelig å få øye på hvilken bedriftsøkonomisk interesse dette selskapet skulle ha av fusjonen. Midlene i selskapet vil etter fusjonen bli benyttet til å betale gjelden som tilhører Dårlig AS. Dersom det hadde vært eksterne aksjonærer i Bra AS, er det lite sannsynlig at de ville stemt for denne fusjonen. Grunnen til at en slik fusjon kan gjennomføres er, slik direktoratet ser det, at det er samme eneaksjonær i begge selskaper. Når det gjelder Dårlig AS, står det følgende i årsberetningen for 2010: Ved utgangen av regnskapsåret har selskapet et udekket tap på kr xxxxxxx,- og aksjekapitalen er i sin helhet tapt. Av selskapets forpliktelser er kr gjeld til aksjonær. Selskapet har ingen aktivitet og ingen mulighet til å betjene sine forpliktelser. Dersom man ikke kommer frem til en løsning med selskapets kreditorer om gjeldsettergivelse vil selskapet måtte avvikles. Selskapet har i en slik situasjon ingen midler til å dekke sine forpliktelser. Det fremgår at selskapet ikke har noen virksomhet lenger. En fusjon kan da ikke ha som mål å optimalisere organiseringen av virksomheten i dette selskapet. Det fremgår også at kreditorenes krav mot selskapet ikke lenger har noen substans. Dersom de krever sin gjeld

8 innløst er det ikke engang noen dividende til fordeling. Skattedirektoratet forstår dette slik at fordringene er tapt for fordringshaverne. Innsender har opplyst at et av formålene ved fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen og spare kostnader. På bakgrunn av det fremlagte materialet må Dårlig AS anses som teknisk konkurs, idet aksjekapitalen er tapt i sin helhet. Innsender skriver at selskapet går konkurs dersom kreditorene krever gjelden innløst. Det ville derfor være mer nærliggende å likvidere Dårlig AS for å forenkle selskapsstrukturen og spare kostnader. Ønsker aksjonæren å beholde datterselskapet C AS ved likvidasjonen av Dårlig AS, kan aksjene i C AS selges til Bra AS eller til den personlig aksjonæren. Etter dette er det nærliggende å se fremgangsmåten slik at fusjonen benyttes som et middel for eneaksjonær til å hente ut midler skattefritt fra Bra AS. Det forhold at aksjonær og ikke selskapet tjener på den valgte fremgangsmåte var oppe til behandling i Høyesterett i Hovda-saken inntatt i Utv s 645. Brødrene Paul og Gudvin Hovda eide halvparten hver av aksjene i SMV. SMV ble i 1983 fisjonert og en fast eiendom ble overført til det utfisjonerte selskapet SMI. Brødrene eide etter fisjonen 50 % hver av aksjene i begge selskaper. I 1986 ble eiendommen i SMI solgt til Stiftelsen NM for kr Det ble samtidig besluttet at SMI skulle kjøpe aksjer i SMV for kr av brødrene Hovda. For dette beløpet kjøpte SMI 126 aksjer. Ved ligningen ble brødrenes selvangivelser fraveket, og de ble begge gitt et tillegg for aksjeutbytte med kr Ligningsmyndighetene fikk medhold i at formålet hadde vært å tappe selskapet for verdier, og kunne gjennomføre utbyttebeskatning. Skattyteren hadde i realiteten samme styringsadgang i selskapet som før overdragelsen, da de eide alle aksjene i begge selskapene. Det lå ikke noen praktisk realitet i overføringen. Resultatet av fusjonen mellom Dårlig AS og Bra AS er at den personlige aksjonæren får hentet midler ut fra Bra AS uten beskatning. Hvis det ikke var for skattefordelen ville man valgt en annen fremgangsmåte, dvs. slå Dårlig AS konkurs og ta ut utbytte fra Bra AS. Slik Skattedirektoratet ser det er det derfor utelukkende skattemessig motiv for transaksjonen og ingen forretningsmessig grunn. Fremgangsmåten fremstår som kunstig og ikkeforretningsmessig. Delkonklusjon - grunnvilkåret På bakgrunn av ovennevnte finner Skattedirektoratet at grunnvilkåret for gjennomskjæring er oppfylt, da det kan legges til grunn at det dominerende/eneste formålet med transaksjonene er å spare skatt, ved å overføre midler skattefritt fra et 100 % eid aksjeselskap til et annet 100 % eid aksjeselskap, for å betjene aksjonærens gjeld i det sistnevnte selskap. Fremgangsmåten fremstår som en unaturlig løsning ut fra bedriftsøkonomiske betraktninger for de involverte selskaper. Ulovfestet gjennomskjæring - om disposisjonen er stridende mot skattereglenes formål

9 Skattedirektoratet skal deretter vurdere om disposisjonen ut fra dens virkninger (herunder den forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot fusjonsreglene, idet disse reglene benyttes for å oppnå skattemessige fordeler for den personlige aksjonæren. Utgangspunktet for reglene om skattefrie fusjoner er at skattereglene ikke skal virke hemmende for næringslivets behov for å organisere seg mest mulig rasjonelt bedrifts- og samfunnsøkonomisk. En automatisk beskatning av omstruktureringer ved det selskapsrettslige rammeverket rundt en virksomhet kan ifølge departementet hindre en mest mulig optimal drift av virksomheter, jf. Ot. prp. nr. 71 ( ) s. 5 pkt. 2.1 og s. 23 pkt Fokuset ligger således på bedriftens behov for mer rasjonell struktur. Anvendt på denne saken betyr det at regelverket skal åpne for at Dårlig AS og Bra AS skal ha en mest mulig bedriftsøkonomisk lønnsom struktur. Det er vanskelig på denne bakgrunn å se at valget av en fusjon selskapene imellom skal gi Bra AS en mer bedriftsøkonomisk lønnsom struktur. Selskapet får ved fusjonen redusert sin verdi betydelig, idet Bra AS fusjoneres med et selskap med betydelig negativ egenkapital og som egentlig skulle vært slått konkurs. Samlet sett vil selskapene i fusjonen også komme dårligere ut. Den negative egenkapitalen til Dårlig AS medfører at nesten alle merverdier i Bra AS blir borte ved fusjonen. Dersom Dårlig AS derimot likvideres, er det, slik saken er opplyst, ingenting å dele ut til kreditorene. Bra AS vil derimot beholde sine verdier uavkortet. Fra aksjonærens ståsted, og øvrige kreditorer i Dårlig AS, er fusjonsløsningen god, de vil få mulighet til å få tilbake midler de har lånt til Dårlig AS. Men slik Skattedirektoratet ser det, på bakgrunn av kildene over, er det neppe lovgivers hensikt med fusjonsreglene i skattelovens kapittel 11 at den personlige aksjonærens behov, samt hensynet til kreditorer som har tapt sine fordringer, skal gi grunnlag for skattefri fusjon. Det er aksjonærens stilling som eneaksjonær i Dårlig AS og Bra AS som gir grunnlag for en fusjon mellom selskapene. En fusjon som ikke ville vært aktuell dersom det var uavhengige aksjonærer i selskapene. Det er her valgt en unaturlig fremgangsmåte for de involverte selskaper som medfører at den personlig aksjonæren kan hente ut midler skattefritt fra Bra AS. Skattedirektoratet finner etter dette at den skisserte fusjonen, sett i sammenheng med tilbakebetaling til kreditorene i Dårlig AS, utfra en totalvurdering fremstår som stridende mot fusjonsbestemmelsene i skattelovens kapittel 11. Idet begge vilkår med dette anses oppfylt vil ulovfestet gjennomskjæring komme til anvendelse på fusjonen. På dette grunnlag anses øvrige spørsmål ikke å være av interesse. Konklusjon Basert på det presenterte faktum og de forutsetninger som er tatt, er Skattedirektoratet kommet til at ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på den skisserte transaksjonsrekken, med virkning for den personlige aksjonæren, Dårlig AS og Bra AS.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Skattemessig gjennomskjæring

Skattemessig gjennomskjæring Skattemessig gjennomskjæring Aktualitet - mål Skattemessig gjennomskjæring stadig aktuelt, særlig i lys av to nyere dommer fra Høyesterett Conoco Pillips III (fisjon «i spranget» og Armada Eiendom AS (avskjæring

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring)

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/14. Avgitt 10.3.2014 Om fusjon/fisjon som innbefatter fartøy med fiskerikvoter kan gjennomføres skattefritt, og om transaksjonsrekken er gjenstand

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16 /11. Avgitt 06.06.2011 Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning (skatteloven 5-1, jf. 5-20, 5-30

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

BFU 12/2015. Avgitt dato

BFU 12/2015. Avgitt dato Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/2015. Avgitt dato 10.12.2015. Spørsmål om skattepliktig fisjon, uttaks- og utbyttebeskatning, samt ulovfestet gjennomskjæring (Skatteloven 6-2 andre

Detaljer

Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler:

Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler: Fisjon og fusjon Aktualitet - mål Fisjon/fusjon er meget praktisk i en rekke tilfeller eksempler: Sammenslåing (fusjon) eller fisjon (deling) i ren form Etablering av konsernstruktur/konserninterne omorganiseringer

Detaljer

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Lovfesting generell omgåelsesregel Utredning og lovforslag Zimmer NOU 2016: 5. Ment å avløse

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Gaver til allmennyttige

Gaver til allmennyttige Gaver til allmennyttige formål Artikkelen tar for seg Skattedirektoratets praksis vedrørende problemstillingene som oppstår ved gaver fra aksjeselskaper. I tillegg nevnes rettstilstanden for gaver fra

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften

Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften Generasjonsskifte Aktualitet - mål Generasjonsskifte en eller flere fra neste generasjon overtar familiebedriften Norsk undersøkelse for noen år siden: 37% planla generasjonsskifte de neste 5 år 50% neste

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet.

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/13. Avgitt 03.10.2013 Aksjesalg til underpris i forbindelse med omorganisering (skatteloven 13-1) Saken gjaldt en planlagt omorganisering i flere

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring. Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden

Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring. Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden Kandidatnummer: 725 Leveringsfrist: 25. april 2009 Til sammen 17955 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring 1 Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring Redegjørelse for den ulovfestede skatterettslige gjennomskjæringsnormen i norsk rett og hvilke utfordringer som har oppstått ved utviklingen og anvendelsen av

Detaljer

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag?

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Mastergradsoppgave Jus 399 Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Kandidatnr: 181684 Veileder: Benn Folkvord Antall ord:11493 01.06.2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat

Detaljer

JU Skatte- og avgiftsrett

JU Skatte- og avgiftsrett JU-407 1 Skatte- og avgiftsrett Oppgaver Oppgavetype Vurdering JU-407, forside Dokument Ikke vurdert JU 407 - CASE Dokument Ikke vurdert 1 Spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Spørsmål 2 Skriveoppgave

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen

Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26 /13. Avgitt 27.11.2013 Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen (skatteloven 5-2 og ulovfestet gjennomskjæring)) To selskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGEL OG SKATTELOVEN 14-90

FORHOLDET MELLOM DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGEL OG SKATTELOVEN 14-90 FORHOLDET MELLOM DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGEL OG SKATTELOVEN 14-90 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 587 Innleveringsfrist: 25.11.2011 Antall ord: 13.202 22.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og skatteloven 14-90; trenger vi overhodet?

En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og skatteloven 14-90; trenger vi overhodet? En sammenligning mellom den ulovfestede omgåelsesnormen og skatteloven 14-90; trenger vi 14-90 overhodet? Kandidatnummer: 662 Leveringsfrist: 25. November Antall ord: 17100 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 15 /12. Avgitt 20.6.2012 Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet (skatteloven 5-14 tredje ledd) Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes?

Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes? Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes? Kandidatnummer: 556 Leveringsfrist: 25-4-2015 Antall ord: 15023 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstilling... 1 1.2 Oppgavens tema... 1 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

Del V. Rettssaker og dommer

Del V. Rettssaker og dommer Ligningskveld 3.desember 2008 Del V Rettssaker og dommer (bare de plansjene som ble presentert i foredraget) NB! Det presiseres at foredraget utelukkende er ment som bakgrunnsinformasjon for brukerne (og

Detaljer

Videregående kurs Fusjoner

Videregående kurs Fusjoner Videregående kurs Fusjoner Agenda Innledning Emisjonsutgifter og andre fusjonsutgifter Fusjon til virkelig verdi Talleksempel Nødvendige noteopplysninger i fusjonsåret Konsernfusjon/trekantfusjon -regnskapsmessig

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Grunnleggende innføring - fusjoner

Grunnleggende innføring - fusjoner Grunnleggende innføring - fusjoner Agenda Generelt om fusjoner Vanlige fusjonstyper Eksempler på regnskapsføring av fusjoner Fusjonsprosessen herunder nødvendige selskapsrettslige dokumenter Praktiske

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 - Om vilkåret «overveiende motiv» Kandidatnummer: 188052 Veileder: Benn Folkvord Antall ord: 13310 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 09.12.2012

Detaljer

Avskjæringsregelen i Skatteloven 14-90

Avskjæringsregelen i Skatteloven 14-90 Avskjæringsregelen i Skatteloven 14-90 Er bestemmelsen overflødig ved siden av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen? Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 678 Leveringsfrist: 25.04.2012

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Skattefri omdanning fra NUF til AS

Skattefri omdanning fra NUF til AS Skattefri omdanning fra NUF til AS Kursinnhold Rettskilder Utgangspunktet om skatteutløsende realisasjon Hva menes med omdanning og hvorfor velge å omdanne fra NUF til AS? Særlig om NUF-er Krav til det

Detaljer

10. MAR FINANSDEPARTEMENTET slo, 6. mars Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO. ()., ' 9 r ' - -

10. MAR FINANSDEPARTEMENTET slo, 6. mars Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO. ()., ' 9 r ' - - NORGES REDERIFORBUND GØ GØ00892 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET slo, 6. mars 2008 10. MAR 2008 ()., ' 9 r ' - - Deres ref. M1) 4431 SL LCT/RLa Cc3\R Vår ref. FORSLAG

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Skatterettens ulovfestede omgåelsesnorm

Skatterettens ulovfestede omgåelsesnorm Skatterettens ulovfestede omgåelsesnorm Hvilket faktum er relevant for anvendelsen av den ulovfestede omgåelsesnormen Kandidatnummer: 789 Leveringsfrist: 25. april 2017 Antall ord: 17 785 Innholdsfortegnelse

Detaljer

F I S J O N S P L A N

F I S J O N S P L A N F I S J O N S P L A N for fisjon av HJELLEGJERDE ASA Organisasjonsnummer: 912 685 144 som overdragende selskap med overføring til MØBELBYGG AS Organisasjonsnummer: 990 994 242 som overtakende selskap Utarbeidet

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer