Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser"

Transkript

1 Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser NE KUNNSKAP desember 2011 Hallgeir Østrem

2 Innhold - introduksjon til enkelte hovedspørsmål Innledning Bakgrunn Problemstilling Justeringsmodellen Privat utbygger av infrastruktur Anleggsbidragsmodellen Det offentlige er utbygger av infrastruktur Kort om reglene om offentlige anskaffelser

3 Bakgrunn Utgangspunkt: Infrastruktur: Opparbeidelse / bekostning av offentlig infrastruktur som vilkår for byggetillatelse Rekkefølgekrav Utbyggingsavtaler Nett av faste anlegg som er grunnlag for et samfunn/en virksomhet Veier, rundkjøringer, parkeringsplasser, akselerasjons- og retardasjonsfelt, vann- og kloakk, strømkabler etc. Parker, idrettsanlegg etc. Avgrensning mot universelltilpasning, rømningsveier, brannsikring etc.

4 Bakgrunn Merverdiavgift en generell skatt på omsetning av varer og tjenester. utgjør et prosentvis påslag i den prisen selger krever for varen eller tjenesten. Momsen utgjør 25 % av kostnadene til infrastruktur Problemstilling: Hvordan redusere merverdiavgiftsbelastningen ved infrastruktur?

5 Fradrag for merverdiavgift Vilkår for fradrag / momskompensasjon: 1. Mva registrert / Momskompensasjonsberettiget (lov av 12. des. 2003) Salg og utleie av fast eiendom er unntatt fra loven (merverdiavgiftsloven 3-11) Frivillig registrert utleier av bygg og anlegg (merverdiavgiftsloven 2-3 nr. 1) Frivillig registrert oppfører av vann/avløp utenfor næring (merverdiavgiftsloven 2-3 nr. 4) 2) Fradragrett / kompensasjonsrett Relevant til bruk i virksomheten (merverdiavgiftsloven 8-1, merverdiavgiftskompensasjonsloven 4)

6 Justeringsmodellen Hovedregel: Salg eller overdragelse/overlatelse av infrastruktur utløser justeringsplikt (merverdiavgiftsloven 9-2) Korrigere avgiftsbehandlingen av merverdiavgiftsfradraget. Justere i forhold til forutsetningene på anskaffelsestidspunktet Dersom forutsetningene for fradrag som ble gjort på anskaffelsestidspunktet viser seg ikke å holde stikk, gir justeringsbestemmelsene regler om rett/plikt til å justere det fradraget som i sin tid ble gjort/ikke gjort. Unntak (Justeringsmodellen): Justering kan unnlates i det omfang den som overtar infrastruktur (kapitalvaren) (merverdiavgiftsloven 9-3) overtar justeringsforpliktelsen

7 Justeringsmodellen Overtagelse av infrastruktur Benyttes der den private utbyggeren har fradragsrett (utbygging av kjøpesenter etc.), men hvor overtagelse utløser justering. Privat utbygger gjør helt/delvis mva fradrag Det offentlige overtar infrastrukturen Slik overtagelse utløser justering Det inngås en avtale om overtagelse av justeringsforpliktelse Resultat: Privat dekker nettokostnad for infrastruktur dvs. etter mva fradrag

8 Justeringsmodellen Kommune Overtagelse av justeringsforpliktelse Utbygger Fradragsføring av mva Faktura + mva Underleverandør

9 Justeringsmodellen BFU 02/09, avgitt 12. februar 2009 Skattedirektoratet la til grunn at kommunens og statens overtakelse av infrastruktur (blant annet ny veg, ny gang-/sykkelveg og rundkjøring) som utbygger hadde bygget og bekostet, måtte anses som en overdragelse etter merverdiavgiftsloven 9-2 (3). Infrastrukturovertakelsen utløste således en justeringssituasjon for utbygger. I BFU 31/09, avgitt 20. november 2009 Spørsmålet om overdragelse av infrastruktur er en justeringshendelse som utløser justeringsplikt etter merverdiavgiftsloven 9-2 (3) uavhengig av hvem som har eiendomsrett til selve grunnen. Skattedirektoratet la til grunn at overdragelse av infrastruktur (som riksvei, fylkesvei og kommunal gang- og sykkelvei) til stat, fylkeskommune og kommune var en justeringshendelse. Videre ble det presisert at det har ingen betydning for justeringsplikten hvem som har eiendomsrett til grunnen, fordi justeringsplikten knytter seg til overdragelse av byggetiltaket.

10 Anleggsbidragsmodellen Anleggsbidragsmodellen Benyttes for infrastruktur der den private ikke har fradragsrett (utbygging av boliger etc.) Merverdiavgift blir dersom man ikke benytter anleggsbidragsmodellen en endelig belastning for den private fordi omsetning og utleie av fast eiendom er unntatt fra loven. Kommunen er utbygger av infrastruktur Kommunen betaler entreprenør inkl. mva Private betaler løpende til kommunen. Kommunen fradragsfører / kompenserer mva Resultat: Privat dekker nettokostnad for infrastruktur dvs. etter mva fradrag/komp.

11 Anleggsbidragsmodellen BFU 42/04: I forbindelse med at private grunneiere i en kommune utviklet et område for fritidseiendommer, planla kommunen å oppføre et anlegg for vann og kloakk. Anlegget ville utgjøre et driftsmiddel i kommunens virksomhet med omsetning av vann og avløpstjenester til fremtidige hytteeiere. Det var forutsatt at oppføringskostnadene skulle dekkes gjennom refusjon fra grunneierne. Skattedirektoratet uttalte at kostnader til oppføring av anlegg for vann og kloakk som kreves refundert med hjemmel i plan- og bygningsloven ikke skal avgiftsberegnes.

12 Offentlige anskaffelser Utgangspunkt: Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder i utgangspunktet for alle offentlige anskaffelser, herunder bygge- og anleggskontrakter. Men: Ikke avklart i hvilken utstrekning utbyggingsavtaler omfattes. Vurderingstema: Gjensidig bebyrdende? Dersom gjensidig bebyrdende omfattes av reglene om offentlige anskaffelser Kjernespørsmål: Hva er det kommunen yter? La Scala-dommen (EF C-399/98) Departementets veileder til reglene om offentlige anskaffelser: det foreligger en rettslig usikkerhet om utbyggingsavtaler der grunneieren skal utføre et bygge- og anleggsarbeid, er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser

13 Infrastrukturkostnader og skatt Hva er skattemessig optimal behandling To hovedtemaer: Spørsmål om allokering av kostnader Betydning ved salg (transaksjonsstruktur)

14 Infrastrukturkostnader og skatt Hovedregelen om fradragsrett skattelovens 6-1 Verdien av kostnad ved direkte fradrag Verdien av aktivert påkostning Tomtekostnader er ikke avskrivbare

15 Infrastrukturkostnader og skatt Skattemessig aktivering: kostnaden legges til kostprisen for tomten eller bygget og utgjør inngangsverdien Tomter kan ikke avskrives skattemessig ettersom tomter ikke verdiforringes av slit og elde Boliger kan uansett ikke avskrives skattemessig

16 Infrastrukturkostnader og skatt Infrastrukturkostnader på annen manns grunn BFU 01/09 Omstridt avgjørelse

17 Infrastrukturkostnader og skatt Skal man tenke på salgsstrukturer samtidig med infrastrukturkostnader? Situasjon Hvordan legge til rett for optimal exit? Overføring av tomt ved ordinært innmatsalg Armlengdeprinsippet, formkrav, blant annet skriftlighet og aksjeloven 3-8 Realisasjonsprinsippet, det vil utløse skatt av gevinsten

18 Infrastrukturkostnader og skatt Valg av transaksjonsform? Forarbeidene : I noen tilfelle vil det kunne hevdes at valget av transaksjonsform må anses som hovedsakelig skattemessig motivert og illojalt mot formålet med skattereglene. Det kan da være grunnlag for skattemessig gjennomskjæring. Aktørene har imidlertid ingen plikt til å innrette seg slik at de må betale mer skatt enn nødvendig. I utgangspunktet er det legitimt å etablere en selskapsstruktur hvor morselskapet er et holdingselskap og betydelige eiendeler legges i datterselskaper. Ved valget mellom salg av aksjer og salg av eiendeler vil som regel flere hensyn enn de skattemessige kunne spille inn. I mange tilfeller er det heller ikke åpenbart hvilken form som er mest riktig for den aktuelle transaksjonen. I praksis vil det derfor ofte være vanskelig for likningsmyndighetene å nå fram med gjennomskjæringssynspunkter i denne type saker".

19 Takk for oppmerksomheten! Hallgeir Østrem / Partner

Norges Høyesterett - HR-2015-461-A

Norges Høyesterett - HR-2015-461-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-02-26 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Fradrag. Infrastrukturtiltak. Selskap som hadde kjøpt et forretningsbygg

Detaljer

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Frokostmøte 16. april 2015 Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Infrastrukturkostnader - Bjørvikadommen Bjørvikadommen, 26. feb. 2015 Bidrag til infrastrukturtiltak måtte aktiveres som tomtekostnad

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Advokat Torgils Bryn, e-post: tb@kluge.no, mob 95 17 26 00 1 24 May 2012 2 Hvem skal betale for infrastrukturen?

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2013-19. årgang. Tema Eiendomsutvikling

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 3/2013-19. årgang. Tema Eiendomsutvikling EUROJURIS INFORMERER Nr. 3/2013-19. årgang Tema Eiendomsutvikling Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 15 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland Forord De to siste årene har jeg studert masterstudiet i eiendomsutvikling ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Denne masteroppgaven

Detaljer

4 Mva. i entrepriseforhold

4 Mva. i entrepriseforhold 4 Mva. i entrepriseforhold 4.1 Hovedregler for mva. i entrepriseforhold. Entreprenørers tjenesteyting direkte til Vegvesenet som byggherre vil være å anse som tjenesteyting i siste omsetningsledd i merverdiavgiftslovens

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett Høringsnotat Overføring av justeringsplikt og rett 2010/1731 Side 2 av 12 1 Innledning: Merverdiavgiftslovens regler om justering av inngående merverdiavgift medfører at overdragelse av kapitalvarer utløser

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Merverdiavgift for energibedrifter.

Merverdiavgift for energibedrifter. Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erfaringer med bruk av utbyggingsavtaler og anleggsbidragsmodellen, inkl mva regler

Erfaringer med bruk av utbyggingsavtaler og anleggsbidragsmodellen, inkl mva regler Erfaringer med bruk av utbyggingsavtaler og anleggsbidragsmodellen, inkl mva regler Foredrag NKF 27. April 2010 Ole Johan Krog Conceptor Eiendomsutvikling AS Utbyggingsavtaler min bakgrunn Etatssjef i

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

BDO innsikt. Mai 2010

BDO innsikt. Mai 2010 BDO innsikt Mai 2010 LEDER Kjære leser, BDO INNSIKT ble lansert som vår nye publikasjon med fokus på kompetanse tidligere i år. Responsen fra både kunder, samarbeidspartnere og ikke minst ansatte har vært

Detaljer