UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg"

Transkript

1 UTKAST Avtale om overføring av justeringsrett for vann- og avløpsanlegg mellom Trysilhus Areal org nr ( Overdrageren ) Albums gate DRAMMEN og Rygge kommune, org. nr ( Mottakeren ) Larkollveien DILLING 1. Avtalens bakgrunn I forbindelse med utbyggingsprosjektet på eiendommene, gnr.. bnr.. i Rygge har Trysilhus Areal AS i samsvar med reguleringsplanen for Gatu Vårli Solhøi i Rygge vedtatt av kommunestyret.. (vedlegg 1), oppført infrastruktur i form av vann- og avløpsanlegg beskrevet nærmere i avtalens pkt 4. Disse anleggene er nå ferdigstilt og er overført vederlagsfritt fra Trysilhus Areal AS til Rygge kommune i henhold til overtakelsesprotokoll av.. (vedlegg 2). Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift behandles i Lov om merverdiavgift Kapittel 9 og i Forskrift til merverdiavgiftsloven Kapittel 9. Iht. lov om merverdiavgift 9-1 (1) skal inngående merverdiavgift på kapitalvarer som er anskaffet, fremstilt eller fullført etter 31. desember 2007, ved endret bruk mv., justeres etter 9-2 til 9-5 eller tilbakeføres etter 9-7. Det følger av 9-1 (2) b) at merverdiavgiften må utgjøre minst kr ,-. Overføring av justeringsrett følger av Forskriftens (2): Med overføring av justeringsretten menes overføring av den framtidige retten Overdrageren har til å justere opp fradraget for inngående merverdiavgift dersom bruken av kapitalvaren til fradragsberettigede formål øker. Av merverdiavgiftsloven 9-3, 2.ledd følger det at slik overføring av eiendomsrett kan gi Overdrager en rett til å justere inngående merverdiavgift. Retten til å justere kan overføres til Mottakeren ved en skriftlig underskrevet oppstilling fra Overdrageren som inneholder de opplysninger som framgår av merverdiavgiftsforskriftens første ledd. Denne avtale med vedlegg anses som slik oppstilling.

2 Denne avtalen gjelder anleggene som Trysilhus Areal AS har oppført i sin ikkeavgiftsregistrerte virksomhet som gjelder oppføring og salg av boliger, hvor Trysilhus Areal AS har betalt merverdiavgift, men ikke fått fradrag. Rygge kommune har overtatt disse anleggene til bruk i sin avgiftsregistrerte virksomhet, og har mulighet til få fradrag for 1/10 av utbyggers betalte merverdiavgift hvert år. Samme årlige beløp, med fradrag for et administrasjonsgebyr, skal refunderes Trysilhus Areal AS. 2. Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv ved overføring av justeringsretten Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv ved overføring av justeringsretten følger av forskriftens 9-3-5, med videre henvisning til (1) og (1) a-f). Oppstillingen følger vedlagt. 3. Definisjoner Med Anskaffelseskostnad forstås i denne Avtale kostnader pådratt av Overdrageren inntil overdragelsestidspunktet i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturanleggene nevnt i pkt 1 ovenfor, med Fullføringstidspunkt forstås i denne Avtale tidspunktet da infrastrukturanleggene var ferdigstilt, med Kapitalvaren forstås i denne Avtale infrastrukturanleggene som har vært gjenstand for nybygging (byggetiltak), med Overdragelsestidspunktet forstås den dag infrastrukturanleggene overdras fra Overdrageren til Mottakeren 4. Gjenstand for justering beskrivelse av byggetiltaket I henhold til reguleringsplanen for Gatu Vårli Solhøi i Rygge av kommunestyret, har Overdrager opparbeidet og bekostet VA-anlegg som kommunen har overtatt vederlagsfritt. VA-anlegg består av (inn på boligfeltet Gatu Vårli Solhøi - nærmere beskrivelse. Her må vi også få med de deler av anlegg som omfattes av reguleringsplan felt C og F for Halmstad.) Tiltakene er vist i vedlagte skisse v/a-anlegg av.. (vedlegg 3). Nærværende avtale om overføring av justeringsrett for merverdiavgift omhandler tiltakene i skissen som gjelder boliger, og som ikke er oppført i Overdragerens avgiftsregistrerte virksomhet. 5. Fullføringstidspunkt

3 Byggetiltakenes fullføringstidspunkt er:.. 6. Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift, jf. Forskriftens (1) c) De totale anskaffelseskostnadene knyttet til de nyoppførte infrastrukturanleggene som nevnt i pkt. 4 utgjør kr...- ekskl mva. 7. Total merverdiavgift knyttet til anskaffelsen, jf. Forskriftens (1) d) I forbindelse med de nyoppførte infrastrukturanleggene som nevnt i pkt 4 har det påløpt merverdiavgift med totalt kr.,-. 8. Gjennomføring av justeringen Mottakeren overtar retten til å justere merverdiavgiften med 1/10 hvert år av det beløpet som utgjør 100% av merverdiavgiften, jf pkt 7 ovenfor. Det gjenstår 10 år av justeringsperioden på 10 år etter fullføringstidspunktet. Beløpet tas med som fradragsberettiget inngående merverdiavgift på omsetningsoppgaven for 6. termin. Innberetning følger av Forskriftens (1). Det samme beløp, med fradrag for et engangsadministrasjonsgebyr på til sammen kr ,- refunderes til Overdrageren etter oppgavefristens utløp, den 10. februar hvert år, senest innen 1 mars. Administrasjonsgebyret fordeles likt pr år over den gjenstående del av justeringsperioden. Beløpet skal indeksreguleres hvert år i samsvar med Statistisk Sentralbyrås Konsumprisindeksen (KPI). Overdrageren sender en skriftlig påminnelse pr brev eller til Rygge kommunes postmottak med referanse til regnskapsavdelingen (Mottakeren) innen det enkelte år. Rygge kommune kan kreve endring i administrasjonsgebyr ut fra endret arbeidsmengde, kostnadsutviklingen og lignende. 9. Forhold til rammebetingelsene uriktige opplysninger Overdrager er ansvarlig for å fremskaffe den nødvendige dokumentasjon iht. lov og forskrift. Opplysningene i nærværende Avtale bygger på informasjon og tallopplysninger fra Overdrager, bekreftet av statsautorisert revisor. Konsekvenser av uriktige opplysninger fra Overdrager til Mottaker i anledning nærværende Avtale følger av forskrift til mval

4 Risiko for at tilbakeføring av merverdiavgift godtas av skatte- og avgiftsmyndigheten påhviler Overdrager. Risiko for regelendringer som medfører at justeringsretten endres eller bortfaller, påhviler Overdrager. Risikoen for unnlatt fradragsføring på 6. terminsoppgaven som følge av en uteglemmelse fra Mottakerens side påhviler Mottakeren. Risikoen for unnlatt fradragsføring på 6. terminsoppgaven som følge av en uteglemt påminnelse fra Overdrager, jf pkt 8 ovenfor påhviler Overdrager. 10. Tvister og verneting Tvister som måtte oppstå i forbindelse med forståelsen og praktiseringen av denne Avtale skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Dersom en minnelig løsning ikke lar seg gjennomføre, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Partene vedtar Moss tingrett som verneting. **** Overdrageren og Mottakeren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne Avtalen. Avtalen er utstedt i 2 to likelydende eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt. Rygge, den 2013 For Trysilhus Areal AS For Rygge kommune Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 3 Reguleringsplanen for Gatu Vårli Solhøi i Rygge vedtatt av kommunestyret Overtakelsesprotokoll av Skisse v/a-anlegg av som utbygger har opparbeider og bekoster. Nødvendige oppstillinger og dokumentasjon over kapitalvaren som nevnt i merverdiavgiftsforskriften 9-3-3, jf 9-1-2, første ledd bokstav a til f.

5 OVERSIKT OVER JUSTERINGSPLIKT OG JUSTERINGSRETT V/A Byggetiltak Anskaffelseseller fullføringstidspunkt Anskaffelseskostnad uten mva Total mva Fradragsført mva ved anskaffelsen Fradragsrett ved anskaffelsen i % Overdragers fradragsrett ved overdragelsen angitt i % Mottakers fradragsrett ved overdragelsen angitt i % Resterende justerings beløp for Overdrager Gatu Vårli Solhøi v/a,- (avrundet),- (avrundet) 0,- 0 % 0 % 100 %,- (avrundet) Som fordeles med kr.??,- (avrundet) hvert år de neste 10 år.

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING II 5IIII 1111 1j AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING Mellom Inderøy kommune (IK), organisasjonsnr. 963 955 162 som eier/selger og Fuglesang- Dahl AS (FD) som kjøper og utbygger, organisasjonsnr. 991

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett

Høringsnotat. Overføring av justeringsplikt og rett Høringsnotat Overføring av justeringsplikt og rett 2010/1731 Side 2 av 12 1 Innledning: Merverdiavgiftslovens regler om justering av inngående merverdiavgift medfører at overdragelse av kapitalvarer utløser

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP)

FISJONSPLAN AKER SOLUTIONS ASA KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) FISJONSPLAN FOR AKER SOLUTIONS ASA (SOM OVERDRAGENDE SELSKAP) OG KVÆRNER ASA (SOM OVERTAKENDE SELSKAP) 5. april 2011 1. FISJONSPARTER Overdragende selskap: Aker Solutions ASA Org.nr.: 986 529 551 Forretningskommune:

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING. Mellom OPPDRAGSGIVER ENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM PROSJEKTGJENNOMFØRING Mellom OPPDRAGSGIVER og ENTREPRENØR 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt oppdragsgiveren) Entreprenør: Org nr: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Trondheim kommunerevisjon Rapport 1/2014-F Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon arbeidet med Trondheim kommunes bruk av utbyggingsavtaler.

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET

AVTALE KJØP AV VIRKSOMHET Utkast 13. januar 2011 AVTALE om KJØP AV VIRKSOMHET mellom Ludo Mobil AS som selger og Telenor Norge AS som kjøper [ ] 2012 5364988/3 1 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 4 2 SALGSGJENSTAND... 4 2.1 Salgsgjenstanden...

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål

SAMEIEAVTALE. for. Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) Bakgrunn og formål SAMEIEAVTALE for Sameiet Haugastøl Vest Parkering (under etablering) 1 Bakgrunn og formål Denne sameieavtale skal realisere planene om å etablere et sameie med formål å sikre sameierne hensiktsmessige

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Oppdr.nr. Form.nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Fornebu Boligspar AS, org.nr.: 982 366

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer