Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år."

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i verdipapirfondet Fondet, fra aksjefond til obligasjonsfond, pr , medførte realisasjonsbeskatning av urealiserte verdipapirer i Fondet. Videre ble det reist spørsmål om den skattemessige behandlingen av Fondet i 2012, og den skattemessige behandlingen av andelshaverne. Skattedirektoratet kom til at vedtektsendringen ikke medførte realisasjonsbeskatning av Fondets verdipapirer, og at Fondet skulle behandles som aksjefond i Vedtektsendringen medførte heller ikke realisasjonsbeskatning av andelshaverne i Fondet. Andelshaverne fikk ikke oppregulert inngangsverdien på sine andeler i Fondet ved overgangen til obligasjonsfond. Innsenders fremstilling av faktum og jus Faktum Verdipapirfondet Fondet, er i dag et aksjefond i skatterettslig forstand jf. skatteloven 10-1 tredje ledd. Det innebærer at Fondet eier en eller flere aksjer i tillegg til øvrige rentebærende instrumenter. På nåværende tidspunkt har Fondet ca. 3 % av sine investeringer i aksjer, mens resterende investeringer er plassert i andre rentebærende instrumenter. Fondet har mange andelshavere hvorav noen er privatpersoner. Fondet utdeler ikke på nåværende tidspunkt utbytte eller annen avkastning til andelshaverne. Andelshavere må således realisere fondsandelene for å motta avkastning på investeringene. Fondet ønsker å endre sin investeringsportefølje, slik at Fondet i fremtiden kun investerer i rentebærende instrumenter og ikke i aksjer. Dette vil gjennomføres ved at Fondet realiserer samtlige aksjeinvesteringer. I tillegg vil det foretas en vedtektsendring i Fondet, som medfører at Fondet etter vedtektene skal plassere midlene i andre verdipapirer enn aksjer. Vedtektsendringen vil gjennomføres i tråd med de reguleringer som følger av Lov av nr. 44 Lov om verdipapirfond. Av forenklingshensyn omtales endringen fra aksjefond til obligasjonsfond i det følgende som en omdanning. Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Omdanningen vil gjennomføres med virkning fra og med Rettslige vurderinger (innsender) 1. Generelt Definisjon av verdipapirfond for skattemessige formål fremkommer av skatteloven 10-1 tredje ledd hvor det heter at: «Med aksjefond menes i denne lov et verdipapirfond som eier en eller flere aksjer. Med obligasjonsfond menes et verdipapirfond som etter vedtektene skal plassere midlene i andre verdipapirer enn aksjer.»

2 Ovennevnte omdanning av Fondet medfører således at Fondet skattemessig går fra å være et aksjefond til å bli et obligasjonsfond. Et aksjefond omfattes ifølge innsender av fritaksmetoden både som subjekt og objekt, jf. skatteloven 2-38 første ledd bokstav b, jf. annet ledd bokstav a. Et aksjefond er ikke skattepliktig for gevinst ved realisasjon, og tilsvarende har et aksjefond ikke fradragsrett for tap uavhengig av om gevinsten/tapet er tilknyttet aksjer i selskaper hjemmehørende innenfor/utenfor EØS, jf. skatteloven tredje ledd. Et obligasjonsfond omfattes ifølge innsender, ikke av fritaksmetoden verken som subjekt eller objekt, men har fradragsrett ved utdelinger til andelseierne, jf. skatteloven Utbytte fra et aksjefond for en andelseier behandles som utbytte fra et aksjeselskap. Det innebærer at dersom andelseieren omfattes av fritaksmetoden får denne anvendelse, og dersom andelseieren er en person kommer aksjonærmodellen til anvendelse. Utbytte fra et obligasjonsfond er på sin side fullt ut skattepliktig for andelshaverne, uavhengig av om de er juridiske eller fysiske personer. Utdeling fra obligasjonsfond omfattes således verken av fritaksmetoden eller aksjonærmodellen. På grunn av at en omdanning fra aksjefond til obligasjonsfond kun er en vedtektsendring/virksomhetsendring innenfor samme juridiske person, regulerer ikke skatteloven skattemessige konsekvenser ved omdanning av fondstype. Det er heller ikke funnet relevant praksis som løser de problemstillingene som reises i denne forbindelse. Av denne grunn er det nødvendig og ønskelig å få avklart de skattemessige konsekvensene før gjennomføring av omdanningen. 2. Innsenders skattemessige vurdering 2.1 Innledning Aksjeinvesteringene i Fondet vil realiseres i forbindelse med at Fondet endres fra å være et aksjefond til å bli et obligasjonsfond. De rentebærende instrumentene realiseres ikke. Videre er det ingen faktisk realisasjon av andelene på andelshaveres hånd. En problemstilling som reises er om omdanningen kan medføre realisasjonsbeskatning. Innsenders vurdering er at omdanningen av Fondet ikke medfører at det utløses realisasjonsbeskatning på de øvrige instrumentene som ligger i Fondet. Begrunnelsen for dette er at det fortsatt er samme subjekt som eier de underliggende investeringene i Fondet. Det er ingen endring på subjektsiden som følge av omdanningen. Omdanningen medfører heller ingen endring i ligningsmåte, men innebærer kun et skifte av relevante skatteregler. Tilsvarende er innsenders vurdering at omdanningen ikke kan medføre realisasjonsbeskatning på andelshavernes hånd, da andelshaverne tilsvarende vil eie andeler i samme subjekt. Det bes om en avklaring på om skattemyndighetene er enig i denne vurderingen. 2.2 Omdanning gjennomføres Ved omdanning av Fondet til obligasjonsfond med virkning fra , vil Fondet i hele 2012 kvalifisere som et aksjefond og lignes deretter, mens Fondet i hele 2013 vil kvalifisere som et obligasjonsfond og lignes deretter.

3 Det vil ved omdanning pr ikke bli utdelt utbytte fra Fondet for I et slikt tilfelle må derfor de juridiske andelseierne få en oppjustering av inngangsverdien tilsvarende markedsverdien på andelene pr Tilsvarende må det være naturlig at fysiske personer som er andelshavere gis påslag på inngangsverdien på andelene med ubenyttet skjermingsfradrag pr Dette som følge av at andelshaverne går fra et regime med lavere beskatning til et regime med høyere beskatning. Realisasjon av andeler i Fondet foretatt i 2012 må anses som realisasjon av andeler i et aksjefond og beskattes i henhold til dette. Det bes om bekreftelse på at ovennevnte beskrevne løsning kan legges til grunn ved omdanningen pr , samt en bekreftelse på at realisasjon i 2012 behandles som realisasjon av andeler i aksjefond. Oppsummering Det er ikke funnet relevant praksis vedrørende skattemessige konsekvenser ved omdanning fra aksjefond til obligasjonsfond. Herværende anmodning er således en anmodning om en rettslig avklaring av de problemstillinger som reises. Da rettstilstanden er uklar er det viktig for Fondet og dets andelshavere å få avklart de skattemessige konsekvensene for henholdsvis Fondet og andelshaverne, før vedtak om gjennomføring. Dersom det gis en negativ tilbakemelding på de skattemessige konsekvensene, vil omdanning av Fondet med høy sannsynlighet ikke bli gjennomført. Innsender ønsker etter dette en bindende forhåndsuttalelse på følgende forhold: 1. Endring av Fondet fra et aksjefond til et obligasjonsfond medfører ikke realisasjonsbeskatning av urealiserte verdipapirer i Fondet. 2. Endring av Fondet fra et aksjefond til et obligasjonsfond medfører ikke realisasjon av andelene i Fondet på andelshavernes hånd. 3. Endring av Fondet fra et aksjefond til et obligasjonsfond pr medfører at Fondet lignes som et aksjefond hele Endring av Fondet fra aksjefond til obligasjonsfond medfører at andelshaverne får en oppregulering av sine inngangsverdier som beskrevet. Skattedirektoratets vurderinger Problemstillinger og forutsetninger Skattedirektoratet skal i det følgende ta stilling til om en endring vedtektene til et verdipapirfond slik at det går fra å være et aksjefond til et obligasjonsfond, medfører beskatning av fondets urealiserte verdipapirer og andelene i fondet, hvordan Fondet lignes i 2012, samt om andelshaverne får oppjustert sine inngangsverdier ved endringen. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjonen ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattedirektoratet forutsetter videre at premissene som er tatt inn ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. 1. Spørsmål om endring av vedtektene til Fondet slik at det går fra å være et aksjefond til et obligasjonsfond, medfører realisasjonsbeskatning av urealiserte verdipapirer i Fondet.

4 Innsender opplyser at Fondets vedtekter skal endres slik at Fondets midler plasseres i andre verdipapirer enn aksjer. Vedtektsendringen skal gjennomføres i tråd med reguleringer som følger av Lov om verdipapirfond av nr. 44. Direktoratet legger til grunn at Fondet vil fortsette å være samme juridiske verdipapirfond, dvs. samme juridiske person med samme organisasjonsnummer, herunder at det ikke foretas noen form for likvidasjon eller opphør av Fondet. Det er kun vedtektene som endres mht investeringsstrategi, slik at Fondet fra og med ikke lenger skal investere i aksjer. Verdipapirfond deles for skattemessige formål i to kategorier - aksjefond og obligasjonsfond. Et fond vil rubriseres som aksjefond dersom det eier en eller flere aksjer, jf. skatteloven 10-1 (3). Således vil obligasjonsfond være verdipapirfond som ikke eier noen aksjer. Fond som eier både aksjer og andre verdipapirer omtales ofte som kombinasjonsfond, men behandles skattemessig som aksjefond. Skattemessig faller aksjefond inn under fritaksmetoden, jf. skatteloven 2-38, mens obligasjonsfond faller utenfor. Samtlige verdipapirfond er etter skatteloven (3) fritatt for skatteplikt for gevinster og unntatt fradragsrett for tap på aksjer også hva angår selskaper som ikke er hjemmehørende i EØS. Det skal understrekes at dette kun gjelder gevinster og tap, ikke utbytte. Fordi obligasjonsfond ikke kan eie aksjer vil denne spesialregelen kun få anvendelse for aksjefond. Annen inntekt enn aksjeinntekter, typisk renter, er skattepliktig for aksjefondet, men fondet vil ikke ha krav på fradrag for utdeling av slike inntekter til andelshaverne, jf. skatteloven 10-5, som begrenser fradragsretten til obligasjonsfond. Skatteplikt for utbytte hos andelseieren følger reglene for aksjeutbytte. Obligasjonsfonds avkastning kommer typisk i form av renter, hvilket ikke er underlagt skattefrihet. Derimot følger det av skatteloven 10-5 at obligasjonsfond kan kreve fradrag for beløp utdelt til andelshaverne. Det fremkommer av innsenders opplysninger at Fondet (etter endring til obligasjonsfond) ønsker å endre vedtektene slik at overskudd kan deles ut til andelshaverne. Det medfører at det ikke betales skatt i Fondet, men at skattleggingen skjer hos andelshaverne. Skatteloven 5-1, jf innebærer at utdeling fra obligasjonsfond er skattepliktig på andelshaverens hånd, og skatteloven (1) siste punktum avskjærer rett til skjermingsfradrag i slike tilfeller. Skatteplikt/fradragsrett som følge av realisasjon forutsetter at det har skjedd en overføring av eiendomsrett mot vederlag eller opphør av eiendomsrett, jf. skatteloven 9-2 første ledd. Endring av investeringsstrategi innenfor ett og samme verdipapirfond, ved vedtektsendring, vil ikke i seg selv innebære overføring, eller opphør, av eiendomsrett til fondets verdipapirer. Derimot vil endringen fra aksjefond til obligasjonsfond medføre en endring av beskatning av verdipapirfondet og andelshaverne, dvs. det er andre skatteregler som kommer til anvendelse på et aksjefond enn på et obligasjonsfond og deres andelshavere. Spørsmålet er derfor om endringen gir grunnlag for å beskatte fondets urealiserte gevinster. Direktoratet er ikke kjent med at problemstillingen har vært behandlet i retts- eller administrativ praksis. Et tilfelle som kan ha visse likhetstrekk, dog uten å treffe helt, er ved endring av ansvarsform i et deltakerlignet selskap (ANS/DA/KS), uten endring av eierforholdene. En slik endring vil ikke medføre realisasjonsbeskatning, selv om endringen kan medføre at andre skatteregler kommer til anvendelse. Som eksempel kan nevnes at

5 overgang fra ANS til KS vil medføre at visse spesialregler for KS kommer til anvendelse, jf.skatteloven Vedtektsendringen medfører som nevnt ingen overføring av eiendeler til et nytt juridisk subjekt, og ingen overføring av eiendomsrett fra ett skattesubjekt til et annet. Det medfører heller ingen omdisponering av eiendelene fra for eksempel driftsmidler til omløpsmidler el.lign.. Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at en endring av vedtektene for så vidt gjelder investeringsstrategi, ikke anses som realisasjon av Fondets eiendeler etter skatteloven 9-2, slik at det ikke er hjemmel for å realisasjonsbeskatte urealiserte verdipapirer i Fondet. 2. Vil endring av vedtektene til Fondet fra et aksjefond til et obligasjonsfond medfører realisasjon av andelene i Fondet på andelshavernes hånd? Som over nevnt vil en endring av vedtektene mht investeringsstrategi, ikke i seg selv innebære en realisasjon av Fondet. Endringen vil som nevnt medføre en endring i beskatningen av Fondet. Endringen vil også medføre en endring i beskatningen av andelshaverne, dvs. at andre skatteregler kommer til anvendelse ved mottak av utbytte/utdelinger og ved avhendelse av andel. Disse reglene er det redegjort for innledningsvis. Direktoratet legger til grunn at andelshaverne eier andeler i det samme skattesubjektet før og etter vedtektsendringen. Andelshaverne eier de samme andelene før og etter endringen. For andelshaverne vil derfor endringen ikke medføre overføring av eiendomsrett mot vederlag eller opphør av eiendomsrett. Det faktum at det kommer andre skatteregler til anvendelse hos andelshaverne medfører etter direktoratets syn ikke at endringen anses som realisasjon etterskatteloven 9-2 i denne saken. 3. Vil endring av vedtektene til Fondet fra et aksjefond til et obligasjonsfond pr medføre at Fondet lignes som et aksjefond hele 2012? Det er lagt opp til at vedtektsendringen vil gjelde fom Det er opplyst at (a)ksjeinvesteringene i Fondet vil realiseres i forbindelse med at Fondet endres fra å være et aksjefond til å bli et obligasjonsfond. Direktoratet forstår dette slik at Fondet vil eie aksjer frem til årsskiftet. Basert på det faktum at Fondet eier en eller flere aksjer frem til årsskiftet legger vi til grunn at det vil være et aksjefond hele 2012, og må beskattes etter reglene for aksjefond i hele dette inntektsåret. For andelshaverne medfører dette at dersom de selger andeler i 2012, så er det reglene for salg av andeler i aksjefond som kommer til anvendelse. 4. Vil endring av vedtektene til Fondet fra aksjefond til et obligasjonsfond pr medføre at andelshaverne får oppregulering av sine inngangsverdier? Anmodningen er fremsatt på vegne av to andelshavere, hvorav den ene er et aksjeselskap og den andre en privatperson. Direktoratet behandler derfor spørsmålet om oppregulering av inngangsverdier for hver av disse andelshaverne.

6 4.1 Andelshaver AS Innsender opplyser at det ikke vil bli utdelt utbytte fra Fondet for 2012, og anfører at de juridiske andelseierne derfor må få en oppjustering av inngangsverdien tilsvarende markedsverdi på andelene pr I 2012, når Fondet er et aksjefond, følger det av vedtektene at Fondet ikke kan dele ut utbytte til andelseierne. Overskudd i Fondet vil derfor gjenspeiles i økt markedsverdi på andelene. For Andelshaver AS vil andelene da omfattes av fritaksmetoden. I 2013 er Fondet et obligasjonsfond og det åpnes i vedtektene for å dele ut overskuddet i Fondet. Det følger av skatteloven 10-5 at Fondet får fradrag for utdelingen. På andelshavers hånd er utdelinger fra obligasjonsfond skattepliktige. Utdeling fra obligasjonsfond omfattes verken av fritaksmetoden eller skjermingsmetoden, jf. skatteloven 2-38 og (1) siste punktum. Innsender har ikke opplyst hva som eventuelt er hjemmel for en oppjustering til markedsverdi av inngangsverdiene på andelshavers hånd ved overgangen til obligasjonsfond. Direktoratet er heller ikke kjent med at det foreligger en hjemmel for slik oppjustering. Andelshaver AS kan derfor ikke oppregulere inngangsverdien på andelen pr Andelshaver privatperson Innsender opplyser som nevnt at det ikke vil bli utdelt utbytte fra Fondet for 2012 og anfører at de personlige andelseierne skal gis påslag på inngangsverdien på andelene med ubenyttet skjermingsfradrag pr I 2012, når Fondet er et aksjefond, følger det av vedtektene at Fondet ikke kan dele ut utbytte til andelseierne. I 2013 er Fondet et obligasjonsfond og overskudd skal kunne deles ut. Utbytte fra aksjefond behandles på samme måte som utbytte fra aksjeselskap. På personlig andelshavers hånd er således utbytte fra aksjefond skattepliktig, ut over en skjermet normalavkastning. Reglene om fradrag for skjerming følger av skatteloven som har følgende ordlyd: (1) Personlig skattyter som har alminnelig skatteplikt til Norge for mottatt utbytte, gis fradrag for skjerming i fastsatt alminnelig inntekt. Dette gjelder bare dersom utbyttet er lovlig utdelt fra selskapet. Fradraget kan ikke overstige aksjonærens utbytte for det aktuelle år, knyttet til den enkelte aksje. Dersom skjermingen overstiger årets utbytte, kan ubenyttet skjerming fremføres til fradrag i senere års utbytte på samme aksje. Fremføringsretten omfatter ikke skjermingsfradrag som ikke er benyttet som følge av at utbyttet er fritatt for skatteplikt etter syvende ledd. Utdeling fra obligasjonsfond gir ikke rett til fradrag for skjerming. (2) Skjermingen beregnes for den enkelte aksje, og settes til aksjens skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens inngangsverdi, jf annet ledd, tillagt aksjens ubenyttede skjermingsfradrag fra tidligere år. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen 31. desember i inntektsåret. (3) Første ledd gjelder tilsvarende for dødsbo, administrasjonsbo dersom boet tilhører en fysisk person, samt for konkursbo der konkursdebitor er en fysisk person. (4) Departementet kan ved forskrift bestemme at andelskapital i samvirkeforetak under en viss beløpsgrense, ikke kan danne grunnlag for skjerming etter denne bestemmelsens første og annet ledd.

7 Det følger av (2) siste punktum at den som eier aksjen (i vårt tilfelle andelen) den 31. desember i inntektsåret tilordnes årets skjerming. Det følger videre av første ledd at ubenyttet skjerming et år kan fremføres til fradrag i senere års utbytte på samme aksje. Fordi Fondet (aksjefondet) ikke deler ut utbytte i 2012 vil det kunne beregnes en ubenyttet skjerming. Denne vil imidlertid ikke kunne utnyttes senere fordi utbetalinger i 2013 ikke følger reglene om aksjer og skjerming, men reglene om utdeling fra obligasjonsfond. Det følger av skatteloven (1) siste punktum at utdeling fra obligasjonsfond ikke gir rett til fradrag for skjerming. Skjermingsreglene åpner således ikke for å gi påslag på inngangsverdien på andelene med ubenyttet skjermingsfradrag pr Innsender har ikke opplyst hva som eventuelt er hjemmel for en oppjustering av inngangsverdiene på andelshavers hånd pr Direktoratet er heller ikke kjent med at det foreligger en hjemmel for slik oppjustering. Den personlige andelshaveren kan ikke oppjustere inngangsverdien på andelene med ubenyttet skjerming pr Konklusjon Endring av vedtektene i verdipapirfondet Fondet, fra aksjefond til obligasjonsfond, medfører ikke realisasjonsbeskatning etter skatteloven 9-2 av urealiserte verdipapirer i Fondet. Endringen medfører at Fondet behandles som aksjefond i Endring av vedtektene i verdipapirfondet Fondet, fra aksjefond til obligasjonsfond, medfører ikke realisasjonsbeskatning av andelene som Andelshaver AS og den personlige andelshaveren eier i Fondet. Andelshaverne får ikke oppregulert sine inngangsverdier ved endringen.

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Høringsnotat. Skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignet selskap. Anvendelse i utenlandsforhold

Høringsnotat. Skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignet selskap. Anvendelse i utenlandsforhold Høringsnotat Skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignet selskap Anvendelse i utenlandsforhold 1 1 Innledning...3 2 Forholdsmessig begrensning av skatteplikt for utdeling...4 2.1 Om behovet for å

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP -OPPHEVELSEN AV LOVLIGHETSKRAVET VED FUSJON OG FISJON Kandidatnummer: 192990 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 13942 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper Finansdepartementet, 15. mai 2014 14/2128 Høringsnotat Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper 1 HØRINGSNOTAT ENKLERE SKATTEREGLER FOR DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER 1 Innledning og bakgrunn 2 Gjeldende

Detaljer

Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 6. juni 2013.

Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 6. juni 2013. Bransjeanbefaling for medlemmene av Verdipapirfondenes forening: Daglig verdivurdering og regnskapsføring av skattekostnad i fond med andelsklasser (Fastsatt av styret i Verdipapirfondenes forening 6.

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Horisont Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om

Detaljer