Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012"

Transkript

1 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Advokat Torgils Bryn, e-post: mob May 2012

2 2 Hvem skal betale for infrastrukturen?

3 HOVEDTEMA Del I Innledning Del II Hovedlinjer i mval vedr. fast eiendom Del III Vann/avløp - privat drift Del IV Vann /avløp - Fakturamodellen Del V Vann /avløp - Anleggsbidragsmodellen Del VI Annen infrastruktur - vei, tele, internett Del VII Kompensasjonsmodellen Del VIII Justeringsmodellen 3

4 Del I - INNLEDNING Målsetning Hvordan oppnå fradragsrett for inngående merverdiavgift ved utbygging av infrastruktur Merverdiavgiften blir ingen kostnad for utbygger Staten får sin merverdiavgift ved salg av avgiftspliktige tjenester til privat bruker Hvordan oppnå kompensasjon for merverdiavgiften iht kompensasjonsloven 4 Del I Innledning (1 av 3)

5 Hvilke infrastrukturtiltak er relevante Utbygging av Vann- og Avløpsanlegg (VA) Boligområder normalt kommunal overtagelse Fritidsboliger kommunale/private VA-anlegg Annen teknisk infrastruktur (telefon, internett etc) Veianlegg, parker, lekeområder og annen infrastruktur Idrettsanlegg, fotballbaner, skianlegg, kultur etc 5 Del I Innledning (2 av 3)

6 Hvilke tilpasningsmuligheter finnes Hvordan kan Utbygger lovlig tilpasse seg en modell der avgiften ikke ensidig blir belastet denne Fakturamodellen Anleggsbidragsmodellen Kompensasjonsmodellen Justeringsmodellen 6 Del I Innledning (3 av 3)

7 Del II - HOVEDLINJER I MVAL VEDR FAST EIENDOM Inngående og utgående merverdiavgift Inngående avgift på inngående faktura Utgående avgift på utgående faktura belastes ikke- avgiftspliktig kjøper Netto avgift (avgift på merverdien) blir betalt til staten inngående faktura Avg. pliktige utgående faktura Kunde 7 Del II Hovedlinjer (1 av 3)

8 Innenfor og utenfor (unntatt) avgiftsområdet Utgangspunktet er at all omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktige Omsetning og utleie av fast eiendom er unntatt Dette betyr at man som utgangspunkt ikke har fradrag for inngående mva på oppføring, drift og vedlikehold av fast eiendom Dog anledning til frivillig registrering iht forskrift til mval 2-3 (tidl F 117) til mval. 8 Del II Hovedlinjer (2 av 3)

9 Innenfor og utenfor avgiftsområdet Innenfor avgiftsområdet - Utgående MVA - Fradragsrett inngående MVA Utenfor avgiftsområdet (unntatt) - ikke utgående MVA v/omsetning - ikke fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser til slik virksomhet Fritatt omsetning (eks. eksport) - Ikke utgående MVA likevel : - fradragsrett inngående MVA 9 Del II Hovedlinjer (3 av 3)

10 Del III - KOMMUNEN SKAL IKKE OVERTA ANLEGGET Utbygger må selv ta ansvar for utbygging av vann og avløp vannbasseng og renseanlegg (Kommunen overtar ikke driften av anlegget) Opprette eget selskap som forestår levering av en avgiftspliktig vann/avløpstjeneste til hytteeier. Anleggsbidrag fra Utbyggingselskap Kan ev. drives av Velforening 10 Del III Kommune skal ikke overta (1 av 2)

11 Forhåndsregistrering/tilbakegående avgiftsoppgjør Selskapet må stiftes innledningsvis i utbyggingen Søke om forhåndsregistrering min NOK i kostnader/investeringer. Rett fakturamottaker. Forhåndsregistrering Oppstart Oms. kr ,- 11 Del III Kommunen skal ikke overta (2 av 2)

12 Del IV - FAKTURAMODELLEN Utbygger står som Byggherre for infrastrukturtiltak Kommunen er fakturamottaker, jf mva 8-1 Ikke akseptert - dvs ikke fradrag for kommune Entreprenør entreprisekontrakt Utbygger salg av tomt Kunde Anleggsbidrag Faktura Kommune Salg av VA-tjeneste 12 Del IV Fakturamodellen (1 av 2)

13 Skatteetatens synspunkt - bokettersyn Skatteetaten har bokettersyn hos fire kommuner Kommunen har ikke fradragsrett som følge av at de ikke står som byggherre Prinsipielt standpunkt Dog uttalelse til skattyter fra SKD i 2003 om at andre enn kommunen kan forestå utbyggingen 13 Del IV Fakturamodellen (2 av 2)

14 Del V - ANLEGGSBIDRAGSMODELLEN Kommunen skal overta ansvar for drift av VA-anlegg Omsetning av vann og avløpstjenester er en avgiftspliktig tjeneste Dersom kommunen har ansvar for bygging og drift får kommunen fradrag for inng. mva. på anleggskostnad på vanlig måte, mval 8-1, jf BFU 33/05 14 Del V Anleggsbidragsmodellen (1 av 1)

15 Dersom utbygger skal forestå utbyggingen (kommunen skal drifte) må dette derfor skje med kommunen som byggherre Kommunen mottar faktura fra entreprenør Utbygger gir anleggsbidrag til kommunen for netto utbyggingskostnad (ingen omsetning) Entreprenør Utbygger salg av tomt Kunde Anleggsbidrag Entreprise/faktura Kommune salg av VA-tjeneste 15 Del V Anleggsbidragsmodellen (2 av 12)

16 Anleggsbidrag Når kan kommunen finansiere utbygging av VA-anlegg med et avgiftsfritt anleggsbidrag fra utbygger Forutsetning at det ikke er betaling for en levert tjeneste En kommune sitt krav på refusjon av kostnader til VA-anlegg iht pbl kap IX er ingen omsetning men en ensidig ytelse, jf Av 17/93 16 Del V Anleggsbidragsmodellen (3 av 12)

17 BFU 33/05 Privat utbygger utfører anleggsarbeidene for VA-anlegg for kommunens regning kommunen får iht pbl refusjon for sine kostnader fra utbygger. Ingen levering av tjeneste fra kommune til utbygger avgiftsfritt anleggsbidrag, jf /BFU 33/05 Ikke nødvendig med refusjonssak iht pbl 46. Tilstrekkelig med avtale forutsatt av avtalen er i tråd med pbl formål og bestemmelser 17 Del V Anleggsbidragsmodellen (4 av 12)

18 Avgiftspliktig anleggsbidrag Kommunalt AS bygger ut VA-anlegg i eksisterende område for fritidsboliger. Ikke refusjon iht pbl engangsgebyr for tilknytning avgiftspliktig Privat utbygging av VA-anlegg for fritidsboliger. Hytteeier måtte betale anleggsbidrag og tilknytningsavgift avgiftspliktig del av avløpstjenesten, BFU 57/06 18 Del V Anleggsbidragsmodellen (5 av 12)

19 Anleggsbidragsavtalen Innledningsvis i utbyggingsfasen: Utarbeide grunnavtaler tilgang til anlegg Forestå nødvendige fradelinger Utarbeide avtale for rett til legging av ledninger samt rett til fremtidig tilsyn, vedlikehold og fornying av anlegget over andre eiendommer Sørge for nødvendig tinglysinger 19 Del V Anleggsbidragsmodellen (6 av 12)

20 Momenter i avtalen, forts Planleggings- og prosjekteringsfasen Opprette prosjektorganisasjon og entrepriseinndeling, herunder legge frem forslag til aktuelle kontrakter Gjennomføre prosjektering Sørge for at utarbeidet planmateriale blir godkjent av kommunen Utarbeide tilbuds/anbudsgrunnlag samt å gjennomføre tilbudskonkurransen. Utlysing Doffin Legge frem anbuds-/tilbudssammenstillingar for kommunen som byggherre med forslag til avtaletekst 20 Del V Anleggsbidragsmodellen (7 av 12)

21 Momenter i avtalen, forts. Utførelsesfasen: Nedfelle Byggherren sine HMS-plikter Ivareta all kontakt med offentlige myndigheter, herunder å utarbeide alle nødvendige søknader Utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av entreprenører og leverandører Kalle sammen og lede prosjekterings- og byggherremøter på vegne av kommunen som byggherre 21 Del V Anleggsbidragsmodellen (8 av 12)

22 Momenter i avtalen, forts Utførelsesfasen, forts: Sørge for administrativ oppfølgning av samtlige aktører under gjennomføring av entreprisen Kontrollere utføring av arbeidet og varsle kommunen ved eventuelle avvik Bistå kommunen ifm med alle oppgjør herunder sluttoppgjør med entreprenør, ferdigbefaring, overtakelsesforretning, reklamasjoner etc. 22 Del V Anleggsbidragsmodellen (9 av 12)

23 Utbyggers garantier overfor kommunen Utbygger garanterer overfor Kommunen for samtlige følgeskader skade på 3. mann, skade som følge av brudd på HMS-forskrifter skade på natur eller forurensningsskader m.v. Garanti for at kommunen skal være økonomisk skadesløs ved utbyggingen Bankgaranti? 23 Del V Anleggsbidragsmodellen (10 av 12)

24 Anleggsbidrag og reglene om off. anskaffelser Regelverket gjelder for alle innkjøp for offentlige organ. Offentlig oppdragsgiver? Vurdering av hvem som er egentlig eller reell oppdragsgiver. Vilkår at det foreligger en gjensidig bebyrdende avtale Avgjørende vil kunne være om kommunen har et reelt økonomisk ansvar for utbyggingen. Bankgarantier. 16 Del V Anleggsbidragsmodellen (11 av 12

25 Anleggsbidrag og reglene om off. anskaffelser I utbyggingsavtaler binder kommunen seg til å gi løyve o l, her stiller kommunen bare med statusen sin, og ingen myndighetsutøvelse 35-utbyggingsavtaler_- forholdet_til_reglene_om_offentlige_anskaffelser.pdfidragsmodellen Konklusjon: Det er mye som talar for at anleggsbidragsmodellen med kommunen som byggherre ikke faller inn under regelverket, dog det normale og anbefalte av regelverket etterfølges. 17 Del V Anleggsbidragsmodellen (12 av 12

26 Del VI UTBYGGING AV ANNEN INFRASTRUKTUR Offentlig veg i utbyggingsområdet Utbygger av bolig/fritidsbolig har aldri fradragsrett for inngåend mva. Iht mval 6-7 (tidl forskrift nr 55) kan entreprenør fakturere utbygger uten mva (avgiftsfritt). Gjelder kun mva på leverte tjenester (ikke vare) Må foreligge Vedtak på overtagelse av veganlegg fra kommune/fylkeskommune Opprette velforening som kan overta driften 26 Del VI Annen infrastruktur (1 av 5)

27 Infrastruktur i næringsområder Det offentlige stiller i rekkefølgebestemmelse krav om utbygging av infrastruktur Bygging av veger, vann- og avløpsanlegg, offentlige friområder, e-nett og bredbåndnett Infrastruktur som skal tjene hele utbyggingsområdet. Veganlegg skal også dekke almennhetens interesser 27 Del VI Annen infrastruktur (2 av 5)

28 Infrastruktur i næringsområder BFU 50/07. Likestiller fradragsrett etter mval 8-1 (tidl 21) Krav om relevant kostnad samt naturlig og nær tilknytning til driften. Utgangspunkt at Utbygger får fradragsrett ettersom utbygging følger av rekkefølgekravet og at dette har relevanse for utbygger sin eiendom 28 Del VI Annen infrastruktur (3 av 5)

29 Infrastruktur i næringsområder Full fradragsrett selv om andre har nytte av anlegget Ikke fradragsrett for del av anlegg som eksklusivt skal tjene andre eiendommer i området, eks stikkveger, stikkledninger, lekeplasser og parkeringsplasser Ikke fradrag for del av anlegg som er betalt av andre 29 Del VI Annen infrastruktur (4 av 5)

30 Infrastruktur i næringsområder Merk at det ved rekkefølgekrav om bygging av veg foreligger fradragsrett både for leverte tjenester og varer Ikke krav om at vegen blir overtatt av det offentlige Vilkår at vegen blir benyttet (ikke eksklusiv bruk) og bekostet av utbygger/byggherre 30 Del VI Annen infrastruktur (5 av 5)

31 Del VII - KOMPENSASJONSMODELLEN Bygging av idrettsanlegg, parker, veier (i) Utbygger blir pålagt å bygge idrettsanlegg e.l Ordinær utleie til idrettslag Frivillig registrering iht mval 2-3 (ii) Det offentlige bygger Utleie til idrettslag Utlån til idrettslag kompensasjonsreglene Driftsavtaler - kompensasjon 31 Del VI Kompensasjonsmodellen (1 av 5)

32 (i) Idrettsanlegg Ordinær utleie Utbygger blir pålagt å bygge anlegget som del av utbyggingsavtalen Ordinær utleie til idrettslag Utleie av fast eiendom Ingen fradragsrett for inng mva 32 Del VI Kompensasjonsmodellen (2 av 5)

33 Idrettsanlegg Frivillig registrering Frivillig registrering iht mval 2-3 Anlegget bygges i eget selskap som skal forestå utleie til idrettslag, kommune og fylkeskommune Iht Hunsbethdommen er hele anlegget her en såkalt fellesanskaffelse Full fradragsrett for inngående mva dersom samtlige leietakere har avgiftspliktig omsetning Forholdsmessig fradrag for bruker For idrettslag fradrag medlemsinnt/reklame For kommune/fylkeskommune - kompensasjon 33 Del VI Kompensasjonsmodellen (3 av 5)

34 (II) Idrettsanlegg - Driftsavtale Kommunen står som byggherre Kan få kompensert mva iht kompensasjonsloven Må være tilgjengelig for allmennheten del av kommunens drift. Kommunen kan ikke leie ut anlegget, drive næring eller i konkurranse med andre Kommunen kan låne det ut kan kreve en form for kostnadsdekning Usikker grense 34 Del VI Kompensasjonsmodellen (4 av 5)

35 Idrettsanlegg, forts Godkjent modell: Driftsavtaler Kommunen står som eier/byggherre Finansiert gjennom anleggsbidrag lån tilskudd direkte til kommunen Kommunen får driftsinntektene - reklameinntekter, billettinntekter og andre driftstilskudd Idrettslaget drifter bygget gjennom Driftsavtale 35 Del VI Kompensasjonsmodellen (5 av 5)

36 Del VIII - JUSTERINGSMODELLEN Overføring av bygg eller anlegg Justeringsmodellen ble innført ved mval 2009 Justeringsreglene gjelder endring av fradragsført mva ved endret bruk av kapitalvarer fast eiendom eller andre driftsmidler i avgiftspliktig bruk Endret bruk gjelder også overdragelse av fast eiendom eller anlegg 36 Del VII Justeringsmodellen (1 av 2)

37 Overføring av bygg eller anlegg Kan anvendes på VA-anlegg eller offentlig område som skal overtas av kommunen Kommunen står ikke som byggherre (ikke anleggsbidrag) Anlegget overføres til kommunen etter ferdigstillelse Kommunen kan kreve mva-fradrag eller fradrag over. kompensasjonsloven med 1/10 pr år over 10 år. 37 Del VII Justeringsmodellen (2 av 2)

38 Takk for oppmerksomheten May 2012

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 4 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging

TILRETTELEGGING FOR FORWARDSALG. planlegging Update Update 8 2012 Næringseiendom Opsjonsavtaler ved erverv av tomt for utvikling side 4 BER: Konvertering fra næring til boligformål side 7 Forurensing i grunn og sjø side 28 update 8 2012 Næringseiendom

Detaljer

11. juni 2009 Ansvarlig partner: Bjørn-Olav Johansen

11. juni 2009 Ansvarlig partner: Bjørn-Olav Johansen Stokke IL fotball Att.: nestformann Roar Flaatnes Postboks 89 3161 Stokke Ansvarlig partner: Bjørn-Olav Johansen Skisse for organisering av kunstgressbaneprosjekt 1. Innledning Det vises til hyggelig møte

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer