Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal."

Transkript

1 Endelig versjon UTBYGGINGSAVTALE Mellom Melinggarden Eiendom AS org nr. og Kvitsøy kommune, org nr er det inngått slik avtale: 1. BAKGRUNN Melinggarden Eiendom AS (heretter Utbygger) har planer om å bygge ut et område innenfor detaljregulering for Melingsgården, (heretter Reguleringsplanen). Denne avtale regulerer utbyggingstakt og opparbeidelse av kommunalteknisk infrastruktur innenfor det i punkt 2 definerte utbyggingsareal. 2. GEOGRAFISK AVGRENISNING Avtalen gjelder det areal er som markert på kartskissen vedlagt som bilag 1 (heretter Utbyggingsområdet). 3. PLANLEGGING Utbyggingsområdet er regulert og omfattet av Reguleringsplanen. 4. UTBYGGERS ANSVAR Utbygger forplikter seg til å bygge: - Samtlige veier med tilhørende fortau og parkeringsplasser innenfor Utbyggingsområdet.

2 - Samtlige gang- og sykkelveier og annen tilhørende veigrunn til tekniske anlegg og grøntareal innenfor Utbyggingsområdet. - Rundkjøring på FV551 i samsvar med Reguleringsplanen. - Torg i samsvar med Reguleringsplanen. Torget skal fungere som et felles møtested for bolig- og næringsområdet innenfor Reguleringsplanen. Utforming av torg og valg av materialer skal skje i samråd med Kvitsøy kommune. - Alle offentlige og felles friareal, park, lekeplasser og annen beplantning innenfor Utbyggingsområdet. - Alle nødvendige offentlige og private vannledninger og avløpsledninger etter separatsystemet, med stikkledninger inn på den enkelte tomt i samsvar med ledningsplan. Avløpsledning skal ledes til og ut i sjøen ved Skjærestraeen/Ytstebøhavn. - Kabler for fremtidig telematikknett, herunder fibertilførsel innenfor Utbyggingsområdet. - Gatebelysning på kommunale veier og private felles veier innenfor Utbyggingsområdet. - Radonduk i alle bygg innenfor Utbyggingsområdet. Tiltakene skal utarbeides i henhold til tekniske planer godkjent av Kvitsøy kommune, og kan ikke igangsettes før det foreligger skriftlig godkjenning av de tekniske planene. Veier, herunder gang- og sykkelveier, fortau og rundkjøring, skal opparbeides i de bredder som fremgår av Reguleringsplanen. Tiltakene skal videre opparbeides med kantstein og asfalt, eventuelt annet fast veidekke, som Kvitsøy kommune kan akseptere. Rundkjøringen skal i tillegg utarbeides i henhold til vegnormalen, og godkjennes av Statens vegvesen før bygging kan igangsettes. Utbygger må forholde seg til Reguleringsplanens rekkefølgekrav. Utbygger må forut for anleggsarbeidene overlevere kommunen en fremdriftsplan for utbyggingen, hvor det kan åpnes for etappevis utbygging. 5. GRUNNAVSTÅELSE Utbygger må sørge for eventuell grunnavståelse fra andre berørte grunneiere, samt varsle om de anleggsarbeider som blir utført. Grunn som er regulert til offentlig formål skal overdras vederlagsfritt til Kvitsøy kommune når anleggene er ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen. 2

3 Utbygger dekker alle kostnader i forbindelse med grunnavståelse, som for eksempel gebyr for kartog delingsforretning samt tinglysning av matrikkelbrev og skjøte. Kvitsøy kommune får fullmakt til å rekvirere oppmåling av arealene. 6. OVERTAKELSE OG FREMTIDIG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG MM Offentlige veier (herunder gang- og sykkelveier, fortau og rundkjøring) samt vann- og avløpsledninger som inngår i det offentlige nettet, skal holdes vedlike av Kvitsøy kommune når anleggene er ferdigstilt og overtatt av Kvitsøy kommune. Tilsvarende gjelder for torget og alle offentlige grøntareal med utstyr, beplantning og gjerde innenfor Utbyggingsområdet. I forbindelse med godkjenning av tekniske planer skal Utbygger utarbeide ledningsplan med søknad om godkjenning av vann- og avløpsledninger som skal være offentlige og overtas av kommunen. Før anlegget blir overtatt av Kvitsøy kommune skal stikkledninger og kummer være innmålt, og skisser med nødvendige mål for anlegget slik det er bygd overleveres kommunen. Utbygger dekker kostnader til innmåling av stikkledninger og kummer. Utbygger skal videre overlevere til Kvitsøy kommune en TV-rapport som stadfester at avløpsledningene er funksjonelle og innfrir kravene til teknisk utføring. Utbygger dekker kostnadene med TV-kontrollen. Ved overtakelse av anlegget foretas befaring, og det føres overtakelsesprotokoll. Fellesarealer til lekeplasser overtas ikke til kommunalt eie og vedlikehold. Utbygger må gjøre kjøpere av boligeiendommer oppmerksom på at fremtidig vedlikehold av fellesarealer, herunder lekeplasser, samt felles vann- og avløpsledninger må utføres av beboerne. Utbygger skal sørge for at det dannes velforening/sameie innenfor de respektive delfelt som kan ivareta fellesarealene. Bestemmelse om pliktig medlemskap i velforening skal tinglyses som en heftelse på den enkelte eiendom. 7. GARANTI Det skal stilles bankgaranti som sikkerhet for de forpliktelser som følger denne avtalen. Frem til overtakelse skal bankgarantien tilsvare minst 20 % av de totale opparbeidelseskostnadene for den kommunaltekniske infrastrukturen. I reklamasjonstiden, som er 3 år etter overtakelse av det enkelte byggetrinn, skal utbygger stille følgende garanti for kommunaltekniske anlegg: Første år: 3 % av opparbeidelseskostnadene Andre år: 2 % av opparbeidelseskostnadene Tredje år: 1 % av opparbeidelseskostnadene 3

4 Garantien utløses ved mislighold av kontraktsforpliktelsene, som for eksempel mangler ved utførelse og betalingsudyktighet hos Utbygger. 8. KOMMUNENS ANSVAR Kvitsøy kommune dekker kostnader med eventuell beplantning og utsetting av benker mv. på torget som skal opparbeides, jf. punkt 4 fjerde strekpunkt. 9. OPPMÅLINGSARBEID Oppmålingsarbeid i forbindelse med utbyggingen skal utføres i samsvar med matrikkelloven og kommunens retningslinjer for oppmålingsarbeid. 10. TILKNYTNINGSAVGIFT Tilknytningsavgift for vann- og avløp skal betales etter de til en hver tids gjeldende gebyrregulativ for Kvitsøy kommune. 11. UTBYGGINGSTAKT Arbeidene med kommunalteknisk infrastruktur skal påbegynnes innen Arbeidene i henhold til denne avtale må være ferdigstilt innen for byggetrinn 1 og innen for byggetrinn 2. Partene er enige om at det maksimalt kan bygges ut 6 boenheter per år. Eventuell fravikelse av utbyggingstakt, og eventuell fremføring av ubenyttet utbyggingskapasitet til senere år, må avklares med Kvitsøy kommune. Kvitsøy kommune kan av hensyn til kommunens/områdets utvikling akseptere å øke utbyggingstakten for ett eller flere år. Første byggetrinn, som også omfatter opparbeidelse av torg og bygg for kombinert formål bolig/ forretning, fremgår av skisse vedlagt som bilag 2. Partene er enige om at arealet for forretning skal tilpasses behovene for etablering av dagligvarebutikk. Torget og arealene for dagligvarebutikken skal være ferdigstilt innen utgangen av Bygging av dagligvarebutikken skal påbegynnes senest i 2015 og være ferdig innen juni 2016, under forutsetning av at Utbygger har leietaker til butikklokalet. De første boligene skal legges ut for salg senes ila Partene er enige om at Utbygger av boligpolitiske hensyn hvert år skal legge minst to ubebygde tomter ut for salg i perioden 2014 til Tomtene kan selges med byggeklausul til fordel for Utbygger. 4

5 12. TRANSPORT AV AVTALEN Utbygger kan ikke transportere avtalen til andre uten Kvitsøy kommunes skriftlige godkjenning. Kvitsøy kommune kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. 13. FORBEHOLD Det tas forbehold om samtykke fra ansvarlig politisk utvalg i Kvitsøy kommune. 14. TVIST Partene vedtar Stavanger tingrett som verneting for eventuelle tvister som ikke kan løses ved forhandlinger. [Sted/dato] [Sted/dato] For Melinggarden Eiendom AS For Kvitsøy kommune Bilag 1: Kartskisse Bilag 2: Skisse over første byggetrinn 5

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72

UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1 UTBYGGINGSAVTALE for område nord for Nyeveien 72 1.0 FORMÅL OG PARTER 1.1 Partene Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund kommune er det inngått følgende avtale

Detaljer

Mal for Utbyggingsavtaler i Hadsel kommune etter Pbl. kapittel 17.

Mal for Utbyggingsavtaler i Hadsel kommune etter Pbl. kapittel 17. Mal for Utbyggingsavtaler i Hadsel kommune etter Pbl. kapittel 17. ephorte sak 2011/3451 Vedtatt av kommunestyret i sak PS 13/2013 den 01-03-2012 Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Gyldighet... 3 Oppbygning

Detaljer

Utbyggingsavtale for K7-området i Hektneråsen. for. K7-området i Hektneråsen. mellom. Hektneråsen utbygging AS som utbygger. org.nr.

Utbyggingsavtale for K7-området i Hektneråsen. for. K7-området i Hektneråsen. mellom. Hektneråsen utbygging AS som utbygger. org.nr. Dato:08.08.2014 UTBYGGINGSAVTALE for K7-området i Hektneråsen mellom Hektneråsen utbygging AS som utbygger org.nr.: 987 058 978 og RÆLINGEN KOMMUNE org.nr.: 952 540 556 1. Partene 1.1. Partene representeres

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Mjåvann Industriområde as (senere kalt utbygger) og Songdalen kommune (senere kalt kommunen)

UTBYGGINGSAVTALE. Mellom Mjåvann Industriområde as (senere kalt utbygger) og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom Mjåvann Industriområde as (senere kalt utbygger) og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 990898022 MVA NO 938091900 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746

UTBYGGINGSAVTALE. mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 TEKNISK Teknisk direktør stab UTBYGGINGSAVTALE mellom KRISTIANSAND KOMMUNE NO 963296746 og UTBYGGER NO XXXXXX 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) og Kristiansand kommune (senere kalt kommunen) NO

Detaljer

GJENNOMFØRINGSAVTALE

GJENNOMFØRINGSAVTALE GJENNOMFØRINGSAVTALE mellom og Årvold Næringseiendom AS org.nr. 989 713 957 (nedenfor kalt Byggherren) Adresse: Postboks 2416 Solli, 0201 Oslo og Statens vegvesen, Region øst, vegavdeling Østfold (nedenfor

Detaljer

AVTALE OM UTBYGGING AV BOLIGOMRÅDET SOLGÅRD

AVTALE OM UTBYGGING AV BOLIGOMRÅDET SOLGÅRD 1 AVTALE OM UTBYGGING AV BOLIGOMRÅDET SOLGÅRD Vedtatt av Sørum kommune den, kommunestyresak../.. Avtalen er inngått mellom Bolig Partner AS, org. nr. 967 52 4514, Tærudgata 7, 2044 Lillestrøm.(betegnet

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING

AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING II 5IIII 1111 1j AVTALE OM OPSJON PÅ KJØP OG UTBYGGIING Mellom Inderøy kommune (IK), organisasjonsnr. 963 955 162 som eier/selger og Fuglesang- Dahl AS (FD) som kjøper og utbygger, organisasjonsnr. 991

Detaljer

b-77.5-23 / 273 `,9 06 FEB2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR "Rock Garden Gnr/Bnr - 65/1523"

b-77.5-23 / 273 `,9 06 FEB2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR Rock Garden Gnr/Bnr - 65/1523 b-77.5-23 / 273 `,9 Vedlegg 9 UTBYGGINGSAVTALE FOR "Rock Garden Gnr/Bnr - 65/1523" 06 FEB2013 Mellom CREDO BYGG AS, heretter kalt utbyggeren, og Namsos kommune, heretter kalt kommunen, er det inngått følgende

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Fft Holding AS Orgnr. 999 556 167 Drammensveien 39 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: heretter kalt kjøperen,

Detaljer

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå Foto: Anders Martinsen Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter Adresse Bråvann platå Nøkkelinformasjon Adresse: Matrikkel: Bråvann platå (adresse tildeles etter hvert),

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50413286 Mellom: Martodden Utbygging 2 KS org.nr. 997 500 873 Adresse: c/o Backe Prosjekt AS PB 365 tlf: (m:) 45 24 64 45 2303

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING Mellom: Tou Park Byggetrinn 4 AS Org.nr: 996 408 213 Adresse: Lervigsveien 22, 4014 STAVANGER Telefon: (m:) 92 24 57

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato:.06.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type Ca.

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN. Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING / BUSTADOPPFØRINGSLOVEN Mellom: Markveien 4 AS Orgnr. 910 204 246 Drammensveien 49, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Mobil: E-post: heretter

Detaljer

PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN

PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN SALGSINFORMASJON PRISLISTE BJØRKLUNDGÅRDEN BYGGETRINN 1 ETASJE LEIL. NR. ANTALL ROM BRA KVM P-ROM KVM / TERRASSE KVM PRIS 1. etg 101* 3 82 74 24 Solgt 1. etg 102* 3 (4) 85 77 30 Solgt 1. etg 103* 3 (4)

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR ENEBOLIG UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Markveien 4 AS Org.nr. Telefon: 910 204 246 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER

UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KONTRAKTENS PARTER Oppdragsnummer: Dato: Omsetningsnummer: Leilighet: UTKAST TIL KJØPEKONTRAKT vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring 1 KONTRAKTENS PARTER Selger: Dalabukta Utbygging AS Org.nr.: 995 020 718 Adresse:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom JM Norge AS foretaksnummer 829 350 122 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post: (heretter

Detaljer

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer