MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg"

Transkript

1 Presentasjon på MOMSKONFERANSEN- Lerkendal MERVERDIAVGIFTidrettsanlegg OPPSUMMERING: Refusjon/ kompensasjon av mva ved bygging og drift av idrettsanlegg. Utarbeidet av: Sivilingeniør KJELL IVAR (mob )

2 INNHOLD MOMSVEILEDER IDRETTSANLEGG utarbeidet av Vogt & Wiig AS-Trondheim Om momsrefusjon og momskompensasjon, Hunsbeth- og Porthusdommene Anskaffelser til idretten- noen beregningseksempler Frivillig registrering, foreldelse av krav Praktiske håndgrep i planleggings-, anleggs- og driftsfasen EKSEMPLER KUNSTGRESS OG MVA 2006: Røros Golfpark AS v/ Kristian Lorvik RØROS KG-bane: Eksempel beregning av fradragsnøkkel for inngående moms ved Petter Gullikstad, Revisorkonsult AS- Røros Stadsbygd il og Nabeita il kia des

3 MOMSVEILEDER idrettsanlegg 2005 Utarbeidet for STFK av Vogt & Wiig i desember 2005 Advokatfirma Vogt og Wiig har i 2005 etter oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune utarbeidet MOMSVEILEDER med praktiske håndgrep for planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg, Mval. 28a Veilederen viser også beregninger av momsrefusjon og momskompensasjon der idrettslag eller kommune bygger, eier og driver idrettsanlegg. kia des

4 MOMSREFUSJON- Lov om Mva av og skattedirektoratets retningslinjer av MERVERDIAVGIFTSLOVEN- Mva er en avgift på all omsetning av varer og tjenester- loven har flere unntak, bla. utleie av fast eiendom/ idrettsanlegg. HUNDSBETH og PORTHUS-DOMMENE (2003/ 2005). Dersom avgiftspliktig omsetning/ reklame har en naturlig tilknytning til utleie av faste eiendom, gir dette rett til å få refundert en forholdsmessig andel av mva på anskaffelses-/ anleggskostnader kia des

5 MOMSREFUSJON- lov om Mva forts MERVERDIAVGIFTEN De som driver avgiftspliktig omsetning er pålagt å oppkreve og betale til staten mva. på egen avgiftspliktig omsetning utgående mva.- og mot dette gjøres fradrag for mva. som de selv har betalt på egne anskaffelser til den avgiftspliktige driften inngående mva. Er INNGÅENDE mva større enn UTGÅENDE mva vil differansen bli refundert av staten. kia des

6 MOMSKOMPENSASJON- Lov om momskompensasjon av , forskrift av nr 1566 og fortolkningsuttalelse av KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER vil normalt ikke drive avgiftspliktig omsetning, men vil likevel kunne få kompensert mva. etter loven om momskompensasjon for bla. undervisningstjenester/ kroppsøving. På lik linje med Mva-loven gir salg/ utleie av fast eiendom mot vederlag ikke rett på kompensasjon MOMS-KOMPENSAJON finansieres ved reduksjon av overføringer til kommunene kia des

7 MVA- ANSKAFFELSER til idretten REFUSJON eller KOMPENSASJON - et av følgende hovedvilkår må være oppfylt for å få refundert/ kompensert inngående mva på anskaffelser til idrettsanlegg: 1) Drive avgiftspliktig omsetning over lovens terskelverdi; for eksempel salg av reklame gir rett til forholdsmessig refusjon av inngående mva (Røros Golfpark AS) 2) Utleie over lovens terskelverdi til kompensasjons/ refusjonsberettiget virksomhet; Mval 28a og forskrift nr 117- frivillig registrering og forholdsmessig refusjon av inngående mva (Stadsbygd, Nabeita og Røros il) 3) Kommunal/ fylkeskommunal virksomhetkompensasjon etter kompensasjonsloven (Verdal, Nittedal kommuner) kia des

8 ALTERNATIVER- organisering Sammenstilling av alternativer i momsveileder 2005 AI DRETTSLAG, uavhengig organisering, anskaffer, eier og driver anlegget til egen bruk pluss utleie til for eksempel andre idrettslag mot vederlag. Ingen avgiftspliktig omsetning, Ingen refusjon/ kompensasjon av mva. B) IDRETTSLAG, som nr 1, og i tillegg omsetter idretten utleie av reklameplass på anlegget, (avgiftspliktig omsetning). Forholdsmessig refusjon av inngående mva ut fra antatt bruk/ omsetningstall innenfor- og utenfor avgiftspliktig område. Eks: Røros golfpark AS C. IDRETTSLAGET anskaffer, eier og drifter anlegget, Mvaloven 28a og dertil forskrift nr 117: Eksempel: utleie til kommune i 70 % av brukstiden til kompensasjonsberettiget aktivitet. utleie til næringsdrivende i 10 % og egenbruk i 20 % av brukstiden. Forholdsmessig refusjon av inngående mva. Eks: Stadsbygd, Nabeita og Røros il kia des

9 ALTERNATIVER- organisering; forts. Sammenstilling av alternativer i momsveileder 2005 D) KOMMUNEN bygger, eier og driver anlegget til kommunal virksomhet, for eksempel undervisningstjenester. I tillegg stilles anlegget til disposisjon for andre uten at det oppkreves noen form for vederlag. Kompensasjonsloven 100% kompensasjon av mva. Eks: Nittedal kommune E) KOMMUNEN bygger, eier og driver anlegget; som for nr. 4, men slik at kommunen også leier ut anlegget mot vederlag i 30% av brukstiden. Gir rett til forholdsmessig kompensasjon av mva (100-30= 70%) etter kompensasjonsloven. Eks: Verdal kommune kia des

10 FRIVILLIG REGISTRERING MVA-LOVEN 28a og dertil FORSKRIFT nr 117- om frivillig registrering av utleier av bygg og anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. SØKNAD sendes til fylkesskattesjefen (så tidlig som mulig) Omfatter utleie av bygg/ anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter Mva-loven Omfatter utleie til kommuner, fylkeskommuner når disse benytter bygget/ anlegget i virksomhet som er kompensasjonsberettiget etter Kompensasjonsloven fra kia des

11 FRIVILLIG REGISTRERING; forts. Generelt om ordningen MVA og FORELDELSE, se: ten.no Artikler: , og LEIEOBJEKTET må være et bygg eller anlegg. Registreringen vil omfatte hele anlegget, med mindre annet er oppgitt av søker. Utleier står fritt i å holde enkelte utleieforhold eller enkelte enheter av anlegget utenfor ordningen Den frivillige registreringen vil bare omfatte areal som til en hver tid er utleid til bruker som fradrags-/ kompensasjonsberettiget, men ordningen omfatter også areal som bare benyttes til avgiftspliktig virksomhet (myldreareal). kia des

12 FRIVILLIG REGISTRERING; forts. generelt om ordningen UTLEIE- leietaker overtar den totale bruksrett til leieobjektet UTLEIEINNTEKTENE må overstige kr over en 12 mnd periode og kr for veldedige og almennyttige organisasjoner. Det er tillatt at utleie-inntektene og annen avgiftspliktig omsetning til sammen fører til at beløpsgrensene overstiges. kia des

13 FRIVILLIG REGISTRERING; forts. generelt om ordningen Se info fra skatteetaten 14. juni 2006: Templates/Artikkel.aspx?id =42951&epslanguage=NO FORHÅNDSREGISTRERING- Det er anledning til registrering og tilbakegående avgiftsoppgjør når det er inngått bindende leiekontrakter med avgiftspliktige/ kompensasjonsberettigede brukere. Det antas også tillatt med tilbakegående avgiftsoppgjør når leiekontrakter er inngått, FORELDELSE: det gis ikke fradrag for anskaffelser lenger tilbake enn 3 år fra det tidspunkt søknad til skatteetaten ble sendt inn, se info kia des

14 SØKNADER OM SPILLEMIDLERsjekkliste for teknisk plan KULTUR- og kirkedepartementet utgir årlige bestemmelser for søknader om spillemidler til IDRETTSANLEGG; hefte V-0732 om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet KKD stiller også krav til innholdet i teknisk plan som er grunnlaget for utfylling av spillemiddelsøknaden. Punkter med rød skrift omhandler momsrefusjon TEKNISK PLAN skal omfatte beskrivelse av følgende punkter: Organisering av utbygging og drift av anlegget, behovsvurdering, teknisk orientering, økonomi ved bygging og drift, finansiering, estetikk og miljø, kart og tekniske tegninger. kia des

15 SØKNADER OM SPILLEMIDLER- Finansieringsplanen KULTUR- og KIRKEDE- PARTEMENTET hefte V-0732 om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Kap gir regler for Offentlige anskaffelser og merverdiavgift FINANSIERINGSPLANEN departementet beregner SM-tilskudd basert på regnskap før evt. kompensasjon eller refusjon av merverdiavgift knyttet til anlegget. men MVA-refusjon skal iflg KKD ikke medtas i finansieringsplanen hvis ikke klare avtaler med fylkesskattesjefen foreligger. kia des

16 ORGANISERING av anleggsutbygging PRAKTISKE HÅNDGREP ved planlegging, bygging og drift, anbefalinger fra Momsveileder 2005 Planleggingsfase a) Organiser idrettsanlegget eller kunstgressbane-virksomheten slik at det føres særskilt regnskap for denne. Egen avdeling eller Eget AS b) Få på plass en regnskapsfører så tidlig om mulig. c) Undersøke følgende: - Muligheten for utleie til kommuner, fylkeskommuner ol. for bruk i skolen, skole-/ fritidsordning - Mulighetene for salg av reklame - Mulighetene for utleie til bedrifter m.v. kia des

17 ORGANISERING utbygging; forts. Planleggingsfase, forts. d) Avklar inngående mva som kan fradragsføres 100 %, forholdsmessig fradragsføres eller ingen fradragsrett. e) Registrer enheten i enhetsregisteret/ Foretaksregisteret dersom dette ikke allerede er gjort. Sende inn søknad om frivillig registrering ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding til Fylkesskattekontoret i fylket. Be om forhåndsregistrering og termin/årsoppgave. Det er anlegget som skal frivillig registreres, og som det føres særskilt regnskap for f) Få på plass avtaler med kunder leietakere/reklameplasskjøpere hvor bl.a. beløp med tillegg av mva. og leieperiode angis. g) Budsjettering. Omsetningskrav / eks. mva. i avgiftspliktig omsetning i en 12 måneders periode. kia des

18 ORGANISERING utbygging; forts. Anleggsfase a) Regnskapsføres. b) Reklameinntekter faktureres med utgående mva. (mva. i tillegg). Dette gjelder kun de tilfeller hvor sponsor/ reklameinntekter er relatert til reklameplass på anlegget jfr. pkt. 1 e. Rene gaver holdes utenfor. kia des

19 ORGANISERING utbygging; forts. Driftsfase a) Utleie av bane er avgiftspliktig til avgiftspliktig eller kompensasjons- berettiget virksomhet og må derfor faktureres med påslag av mva. Det samme gjelder for salg av reklame m.v. b) Egen bruk vil i særskilte tilfeller bli å belaste med mva. jfr. uttaksmoms i mva. lovens 14, må avklares særskilt for det enkelte tilfelle. c) Fradrag for inngående mva. til anskaffelser på drift kia des

20 EKSEMPLER KG-baner og moms 2006 Røros Golfpark AS RØROS idrettslagkunstgressbane Nabeita il, Stadsbygd il kia des

21 RØROS GOLFPARK AS- eksempel Utarbeidet av Kristian Lorvik, styremedlem Røros Golfpark AS RØROS GOLFKLUBB er et idrettslag og medlem av Norges idrettsforbund og GOLFPARKEN er et eget aksjeselskap som eies av golfklubben. AVGIFTSPLIKTIG OMSETNING for golfparken ligger over gjeldende terskelverdier EKSEMPLER viser beregning av forholdsmessig fradragsnøkkel for momsrefusjon kia des

22 Medlemskontingent og anleggsavgift MEDLEMSKONTINGENT 2005: 275 medlemmer a kr 1400 pr medlem. SUM kr ANLEGGSAVGIFT 2005 det overføres kr 1020 pr medlem fra klubben til idrettsanlegget: SUM kr DIFFERANSEN - kr 380 pr medlem benyttes til drift av klubben, sum kr kia des

23 BUDSJETT inntekter golfparken 2005 BUDSJETT ekskl. Mva-avgift Salg, reklame kr 430 (avg.pliktig) Leieavtale klubb kr 385 Greenfee kr 165 SUM inntekter kr 980 AVGIFTSPLIKTIG omsetning; dvs. reklame, utgjør 44 % av inntektene Ved søknad om mva-refusjon i 2004 ble det benyttet fradragsnøkkel på 31 % kia des

24 REGNSKAP- inntekter golfparken 2005 REGNSKAP 2005: ekskl. mva-avgift Salg, reklame kr 345 (avg.pliktig) Leieavtale klubb kr 277 Greenfee kr 133 SUM kr 745 AVGIFTSPLIKTIG omsetning; dvs. salg/ reklame, utgjør fortsatt 44 % av inntektene kia des

25 BUDSJETT- inntekter golfparken 2006 OVERFØRINGENE fra golfklubben til golfparken foreslås for 2006 redusert med kr 200 pr medlem; dvs. fra kr 1020 til kr 820. BUDSJETT ekskl. Mva-avgift Salg, reklame kr 345 (avgiftspliktig) Leieavtale klubb kr 221 Greenfee kr 133 SUM kr 698 Avgiftspliktig omsetning; dvs. salg reklame utgjør her 49 % av inntektene kia des

26 RØROS il, kunstgressbane- eksempel FORHOLDSMESSIG FRADRAG Når man har omsetningen både innenfor mva-området og utenfor området, får den næringsdrivende et forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift som er lik den merverdiavgiftspliktige omsetningsandelen av totalomsetningen kia des

27 Røros idrettslag og kunstgressbanen Åpnet juni 2006 Total kostnad på ca 4,5 mill kr Finansiering (ca-tall) Egenkapital Tippemidler Private gaver Lån Dugnader Rabatter I tillegg er det tegnet en 5-årig leieavtale med Røros kommune på kr mva pr. år kia des

28 Fradrag inngående avgift- Røros KG-bane Avgiftspliktig omsetning ved bruken av banen / er utgangspunkt for beregning av forholdsmessig fradragsnøkkel Denne nøkkelen brukes både ved beregning av fradrag for inngående avgift ved bygging av banen og for driften av banen Det føres eget prosjektregnskap for banen Banen er registrert etter forskrift 117 til mval, såkalt frivillig registrering for utleie av eiendom kia des

29 Budsjett inntekter- Røros KG-bane Andel kiosksalg (som skyldes 20 bruken av banen) Reklameavtaler (netto) 100 Leieavtale med Røros kommune (forskrift 117) kl Sum avg.pliktig omsetning (netto) 220 (64,7 %) Egen bruk (stipulert) 70 Leieinntekter små-klubber (ex. avgift) 50 Sum omsetning utenfor avg.området 120 (35,3%) Forholdsmessig fradragsnøkkel 220/340 = 64,7% kia des

30 Forholdsmessig fradrag- Røros il Inngående merverdiavgift på investeringene ved bygging av banen utgjør ca FRADRAGET blir dermed ca kr (675 x 64,7%) NB! Fordelingsnøkkelen bør anslås for flere år framover. I driftsfasen må nøkkelen beregnes på nytt etter hvert regnskapsår. Ved avvik i forhold til den stipulerte nøkkelen, er det krav om at man korrigerer tilbake. kia des

31 Andre eks.: Stadsbygd il og Nabeita il Opprinnelige avtaler med kommuner: 3 års avtale mellom kommune og idrettslag med rett til forlengelse Kommunen gis rett til å disponere KG-banen til bruk i undervisningstjenester i skole/ skolefritidsordning hver virkedag fra kl I tillegg er banen stilt til disposisjon for kommunens innbyggere til uorganisert virksomhet den tiden banen ikke benyttes til idrettslag eller andre. For disposisjonsretten betaler kommunen et engangsvederlag på kr med tillegg av mva, og deretter et årlig vederlag på kr med tillegg av mva. Kommunen disponerer banen i 10 timer av de totalt 14 timene banen er i bruk på virkedagene. Dette utgjør ca 70% av bruken på virkedagene og idrettslagene har krevd refundert 70 % av inngående mva kia des

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as&

Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Enkel&beskrivelse&av&historikk&mva1modellen&i&HIL1 hallen&as& Utfordringer:& Utfordringenvaratdetoleietakerneikkevarmomsregistrert/momspliktigHaugesund Toppidrettsgymnas(HTG)eretprivatgymnassomikkefakturerersineskolepenger/inntektermed

Detaljer

11. juni 2009 Ansvarlig partner: Bjørn-Olav Johansen

11. juni 2009 Ansvarlig partner: Bjørn-Olav Johansen Stokke IL fotball Att.: nestformann Roar Flaatnes Postboks 89 3161 Stokke Ansvarlig partner: Bjørn-Olav Johansen Skisse for organisering av kunstgressbaneprosjekt 1. Innledning Det vises til hyggelig møte

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Norsk Kommunalteknisk Forening Oslo, den 22. mai 2012 Advokat Torgils Bryn, e-post: tb@kluge.no, mob 95 17 26 00 1 24 May 2012 2 Hvem skal betale for infrastrukturen?

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 21/13. Avgitt 9. oktober 2013 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes (Merverdiavgiftsloven

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 55 55 94 40 / 95 17 26 00 28 august 2008 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 1 2 0 1 0 6 5. å r g a n g Les mer om: Årsoppgjørsrevisjon Utgiftsføring av avdrag på lån i kommuneregnskapet Nye avgiftsregler for fast eiendom konsekvenser

Detaljer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer pwc Merverdiavgift for museene - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer Arbeidsnotat til styret i Norges museumsforbund Rådgiver Arild Kalkvik, 31. mai 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG OSL10.doc OPPGAVESETT 10 (R. H-94) LØSNINGSFORSLAG ajour v13 1 OPPGAVE 1 - Ole Jensen Alminnelig inntekt -X5 Salgsinntekter varer (ex mva) 5-30 18 500 000 +Leieinntekt forretningsbygg, egen bruk som bolig

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

NKRFs fagkonferanse 2013. Regnskapsmessige utfordringer med samarbeidsløsninger

NKRFs fagkonferanse 2013. Regnskapsmessige utfordringer med samarbeidsløsninger NKRFs fagkonferanse 2013 Regnskapsmessige utfordringer med samarbeidsløsninger Samarbeidsformer Organisatoriske Interkommunale samarbeid etter koml 27 Eget rettssubjekt Ikke eget rettssubjekt Vertskommunesamarbeid

Detaljer

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen

Frokostmøte 16. april 2015. Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Frokostmøte 16. april 2015 Skatte- og avgiftsnyheter for eiendomsbransjen Infrastrukturkostnader - Bjørvikadommen Bjørvikadommen, 26. feb. 2015 Bidrag til infrastrukturtiltak måtte aktiveres som tomtekostnad

Detaljer