Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter, Virksomhet 1 og Virksomhet 2. K AS (ekstern kjøper) ønsker å overta Virksomhet 1. Salg av Virksomhet 1 (innmatsalg) ville gi en skattepliktig gevinst for S AS på kr 60 mill. Av skattemessige grunner ønsker partene en annen fremgangsmåte enn innmatsalg. Spørsmålet er om den skisserte transaksjonsrekken gir grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring. P eier 52 % av aksjene i S AS. De øvrige 48 % av aksjene i S AS ble den 1. desember 2011, solgt fra A AS til K AS. Samtidig med kjøpet av aksjene inngikk K AS en avtale med den personlige aksjonæren P, om at K AS skal overta hele Virksomhet 1 fra S AS ved en etterfølgende skjevdelt fisjon med fisjonsfordring. Slik saken er opplyst legger Skattedirektoratet til grunn at den skisserte transaksjonsformen er valgt hovedsakelig ut fra skattemessige hensyn. Etter Skattedirektoratets oppfatning, vil det være i strid med skattereglenes formål å benytte reglene om skattefri fisjon i foreliggende tilfelle, utelukkende for å unngå beskatning ved salg av Virksomhet 1. Direktoratet konkluderte med at ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse, slik at S AS vil bli beskattet for salg av Virksomhet 1 (innmatsalg). Innsenders fremstilling av faktum og jus Etter de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at saken gjelder en planlagt utfisjonering av Virksomhet 1 ved skjevdelt fisjon og etablering av fisjonsfordring. Spørsmålet om skattemessig gjennomskjæring aktualiseres som følge av at minoritetsaksjonær, som etter fisjonen vil få full kontroll over Virksomhet 1, kort tid før beslutningen om fisjon, kjøpte minoritetsposten i selskapet. Kjøp av aksjer og fisjon kan fremstå som et samlet oppkjøp av Virksomhet 1, der valg av metode er influert av skattemessige hensyn. 1. Bakgrunn S AS driver to virksomheter. Den personlige aksjonæren P er daglig leder i S AS og eier 52 % av aksjene. De øvrige 48 % av aksjene ble 1. desember 2011 solgt fra A AS til K AS. Nærmere om fisjonen 2.1 Kort beskrivelse av fisjonsprosessen Ved fisjonen ønsker K AS å overta Virksomhet 1 i S AS, samtidig som P ønsker å beholde Virksomhet 2. Følgende faktiske forutsetninger kan legges til grunn: Fisjonen skal vedtas etter mottatt svar på denne forespørsel. Fisjonen skal besluttes på bakgrunn av regnskapstall per 31. desember Bokført egenkapital i S AS per 1. januar 2011 var kr 15 mill, og antas i liten grad å endre seg frem til årsskiftet. Verdi av S AS før fisjonen er vurdert til kr 61 mill.

2 Antatt verdi av S AS uten Virksomhet 1 utgjør ca. kr 3 mill + eventuelt likvide eiendeler/kontanter og fisjonsfordring. A AS har solgt sine aksjer til K AS den 1. desember Det er inngått intensjonsavtale om at K AS skal bli eier av hele Virksomhet 1 ved fisjon av S AS. Fisjon vedtas som skjevdelt fisjon slik at hele Virksomhet 1 overføres til nytt selskap under stiftelse, her kalt K Datter AS som vil være eid 100 % av K AS. S AS beholder Virksomhet 2. Etter fisjonen eier K AS og P 100 % av hvert sitt selskap. For å utligne verdiene og sikre riktig bytteforhold, må det etableres en fisjonsfordring fra S AS mot K Datter AS. Størrelsen på fordringen er, basert på fordelingen av virkelige verdier, estimert til kr 20 mill. Fisjonen kan illustreres slik: Etter K AS kjøp av aksjer, men før fisjonen: Etter fisjonen: P K AS P K AS 100 % 52 % 48 % 100 % S AS S AS K Datter AS 2.2 Regnskapsmessig virkning Skjevdelt fisjon behandles etter det regnskapsmessige transaksjonsprinsippet. Dette innebærer at utfisjonerte verdier skal vurderes til virkelig verdi. 2.3 Skattemessig virkning Dersom en ser bort fra skattemessig gjennomskjæring (se nedenfor), skal fisjonen gjennomføres til skattemessig kontinuitet, ifølge innsender. Dette innebærer at alle skattemessige verdier og skatteposisjoner videreføres både på selskaps- og aksjonærnivå. Kontinuitet innebærer også at fisjonen ikke utløser skatt verken for selskap eller aksjonærer. K Datter AS vil overta de skattemessige verdier knyttet til alle aktiva som overtas. P vil på sin side fortsatt eie aksjer i S AS med samme inngangsverdi som tidligere. Fisjonsfordringen vil ha samme skattemessig og regnskapsmessig verdi. 3. Anmodning om bindende forhåndsuttalelse spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring 3.1 Spørsmål

3 Kan de alminnelige skattemessige virkninger av fisjonen som skissert ovenfor, settes til side ved ulovfestet gjennomskjæring slik at selskap og/eller aksjonær beskattes? 3.2 Innsenders vurderinger Hovedregel om ulovfestet gjennomskjæring Innsender viser til at skattemyndighetene i visse tilfeller kan anvende ulovfestet gjennomskjæring ved skattemotiverte transaksjoner. Transaksjonene er i dette tilfellet ledd i en reell overdragelse av virksomhet, men valg av transaksjonsmodell med fisjon contra innmatsalg, er i seg selv foranlediget av skattemessige hensyn. Innmatsalg vil utløse betydelig beskatning for S AS. I dette tilfellet overtar K AS kontroll over virksomheten dels ved aksjekjøp fra A AS og dels ved fisjon av S AS. Det er således relevant å vurdere om valg av fisjon som transaksjonsmetode kan rammes av ulovfestet gjennomskjæring. Om ulovfeset gjennomskjæring har Høyesterett i Hex-dommen, avsagt 13. februar 2007, inntatt i Utv side 512, uttalt følgende: (39) Den ulovfestede gjennomskjæringsregel er blitt utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori og består slik den er utformet i høyesterettsavgjørelser de senere år av et grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen (41) Det er etter dette et nødvendig vilkår for gjennomskjæring at skattebesparelse fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor for disposisjonen. Ved avgjørelsen av om skattebesparelsen fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor, må det tas utgangspunkt i de samlede virkninger av disposisjonen. Den skatterettslige virkning må sammenholdes med andre virkninger. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, må den skatterettslige virkning fremstå som den klart viktigste motivasjonsfaktor for skattyteren. Utgangspunktet er at skattyter kan velge hvilken fremgangsmåte han ønsker å benytte ved en transaksjon. Unntaksvis kan det likevel bli aktuelt å vurdere om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse. Vilkårene om å benytte ulovfestet gjennomskjæring kan stikkordsmessig uttrykkes som et krav om skattemessig hovedmotiv og illojal tilpasning Hovedmotivet med transaksjonen Ved vurderingen av hovedmotivet for transaksjonen kan det, etter innsenders oppfatning, ikke utelukkende ses på valg av transaksjonsmetode. Bakgrunnen for fisjonen henger sammen med at P ikke lenger anser det hensiktsmessig at Virksomhet 1 skal drives videre av S AS. Av den grunn er det hensiktsmessig å overføre virksomheten til nytt eierskap. Videre ønsker P å beholde og utvikle Virksomhet 2. Uansett hvilken transaksjonsform som hadde blitt valgt, måtte Virksomhet 2 skilles ut slik at P kunne få kontroll over denne. Transaksjonen er derfor i utgangspunktet forretningsmessig begrunnet, ifølge innsender. Valg av transaksjonsform er imidlertid foranlediget av skattemessige hensyn Lojalitetsvurdering

4 Selv om en i dette tilfellet skulle komme til at hovedmotivet er skattemessig, kan gjennomskjæring ikke anvendes med mindre illojalitetskravet er oppfylt, ettersom gjennomskjæringsnormen må forstås slik at de to kravene er kumulative. Ved totalvurderingen i forhold til illojalitetsvurderingen, vil også transaksjonens forretningsmessige egenverdi stå sentralt. Innsender viser til det som er nevnt ovenfor. Det poengteres at å skille de to virksomhetene i seg selv har en egenverdi, og er et nødvendig ledd i denne saken. Videre skriver innsender at det må tas stilling til om valg av fisjon vil stå i motstrid til formålet med reglene om skattefri fisjon. I Ot.prp. nr. 71 ( ) om skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper fremgår det av punkt 1.2, at det prinsipielle utgangspunkt er at skattereglene ikke skal motvirke rasjonelle omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheter. Virksomhetene må kunne finne en organisasjonsstruktur som både bedrifts- og samfunnsøkonomisk er hensiktsmessig og ønskelig. På den annen side understreker departementet at den nærmere avgrensning må skje ut fra praktiske hensyn og for å hindre misbruk. I punkt om gjeldende rett, strekpunktet om ulovfestet gjennomkjæring, fremgår: For fusjon og fisjon vil den ulovfestede regel innebære at skattefritak og rett til videreføring av skatteposisjoner ikke gjelder dersom formålet med fusjonen eller fisjonen bare er å spare skatt, eller dette skatteformålet er helt dominerende i forhold til andre, forretningsmessige formål. Gjennomskjæringsregelen vil imidlertid vanskelig kunne anvendes i tilfeller hvor omorganiseringen har en viss egenverdi, selv om skattemotivet er enda større. Ifølge innsender er valg av fisjon en hensiktsmessig måte å skille de to virksomhetene på, samt metode for å overdra Virksomhet 1 til nytt eierskap. Etter innsenders oppfatning omfatter formålet med fisjonsordningen en mulighet for aksjeeiere å skille lag, og herunder fordele virksomhet mellom ulike eiergrupperinger. Det kan følgelig argumenteres for at den skisserte fisjonen faller innenfor formålet med skattereglene for fisjoner/fusjoner, jf. sitat fra Ot.prp. nr. 71 ( ) over, ifølge innsender. Det at det foregår en salgsprosess med en ny aktør som ønsker full kontroll over selskapet, kan være et moment som taler for gjennomskjæring. Slik gjennomskjæring er særlig aktuelt i de tilfeller der det først gjennomføres fisjon og deretter aksjesalg. I dette tilfellet vil fisjon som sådan være metoden for overdragelsen, og det vil ikke være et etterfølgende aksjesalg. I denne sammenheng nevnes det også at det er et anerkjent prinsipp at aktørene ikke har en plikt til å innrette seg slik at de må betale mer skatt enn nødvendig. Ettersom Virksomhet 1 må skilles fra Virksomhet 2, er fisjon et aktuelt alternativ som partene må kunne velge. I enkelte uttalelser er det i forhold til illojalitetskravet også lagt vekt på at den private aksjonæren ikke kommer noe nærmere verdiene ved den valgte transaksjonsform. P må betale utbytteskatt dersom han personlig tar ut midler fra selskapet. Som følge av fisjonsalternativet har P, gjennom S AS, mulighet til å reinvestere kapitalen etter at fisjonsfordringen er gjort opp. Han planlegger å reinvestere i Virksomhet 2. Dette er hensyn som ligger innenfor fisjonsreglenes formål, ifølge innsender. I den samlede vurderingen kan en også trekke inn virkningene av den valgte transaksjonsformen. De skattemessige verdier videreføres. Verken S AS, det utfisjonerte selskapet eller P, får etablert nye inngangsverdier ved fisjonen.

5 Den beskrevne fisjonen er etter innsenders oppfatning, ikke illojal mot fusjons- og fisjonsreglene. Nedenfor vises til noen uttalelser fra Skattedirektoratet som underbygger en slik konklusjon Nærmere om retts- og ligningspraksis Innsender nevner i det følgende noen dommer og uttalelser som kan være relevante å trekke inn i vurderingen. Etter det innsender kan se er det ikke avsagt avgjørelser eller uttalelser som er helt parallelle med foreliggende sak. I flere BFUer er fisjon med skjevdeling, dvs. at aksjonærene skiller lag, akseptert. Det er også akseptert at det anvendes fisjonsfordring ved slik fisjon. Høyesterett har i en sak (Rt 2008 side 438) ( Habberstad Utv side 832, vår tilføyelse) uttalt at vilkårene for skattefri fisjon forelå, selv om det eneste som ble overført var en fisjonsfordring som ble etablert samtidig med fisjonsbeslutningen. I dommen er det uttalt at det aksjerettslige fisjonsbegrep er avgjørende for om en fisjon er skattefri, og aksjelovens regler stiller ikke krav om at det må overføres verdier i tillegg til en slik fordring. Skattedirektoratet har umiddelbart etter denne avgjørelsen vurdert en sak med fisjonsfordring. Saken i BFU 17/08, gjaldt et tilfelle med fisjon og fisjonsfordring. I denne uttalelsen kom Skattedirektoratet til at en fisjon av selskapet kunne gjennomføres lovlig etter aksjeloven selv om fisjonen medførte stiftelse av en fordring mot det utfisjonerte selskapet som totalt utgjorde 94,2 % av nettoverdiene i det overdragende selskap. Det ble, ifølge innsender, konkludert med at denne fordringen har samme regnskapsmessig (94,2 % av nettoverdiene) og skattemessig verdi. Videre skriver innsender at Skattedirektoratet i noen avgjørelser har konkludert med ulovfestet gjennomskjæring, blant annet uttalelsen i BFU 05/05. I BFUene er det gjerne uttalt at fisjon er et unødvendig mellomledd. Fisjon av S AS er etter innsenders skjønn ikke et unødvendig mellomledd, ettersom Virksomhet 2 på en eller annen måte må skilles ut av selskapet. Skattedirektoratet har i noen saker vedrørende fisjon og delsalg av aksjer konkludert med at gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse. BFU 48/07 er et eksempel på at fisjon kan anvendes for å skille ut eierpost med betydelig likvid kapital. Et selskap skulle fisjoneres slik at den ene aksjonæren fikk skilt ut sin forholdsmessige andel. Skattedirektoratet kom til at de anførte grunner for fisjonen samsvarte med det som i rettspraksis og forarbeider er ansett som relevante grunner for skattefri fisjon og at aksjonæren ikke kom nærmere de midler som er utfisjonet, for så vidt som bankinnskuddet fortsatt ville ligge i et aksjeselskap der han er aksjonær. Ulovfestet gjennomskjæring kom da ikke til anvendelse. Innsender gir uttrykk for at de nevnte uttalelser viser betydelig grad av fleksibilitet med hensyn til bruk av fisjon. 3.3 Sammendrag Etter innsenders oppfatning ville en fisjon direkte til A AS ligne på BFU 48/07, og bruk av betydelig fisjonsfordring ville også vært innenfor gjeldende praksis. Sett fra Ps side bør ikke

6 saken stilles annerledes om parten i fisjonsprosessen er K AS istedenfor A AS. Begrunnelsen for fisjon er sett fra hovedaksjonær P, den samme og virkningen er den samme. Ut fra en samlet vurdering er det innsenders oppfatning at den skisserte transaksjonsrekken ikke er illojal mot reglene om fisjon. Følgelig er innsender av den oppfatning at det ikke er grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring i foreliggende sak. 3.4 Etterfølgende tilføyelser og presiseringer Det opplyses at aksjeposten som A AS har solgt til K AS, er ervervet av A AS ved flere emisjoner i perioden 1997 til Videre opplyser innsender at det relativt nylig er inngått avtaler mellom P og K AS, som både regulerer den planlagte fisjonen og styring av S AS inntil K AS overtar Virksomhet 1. Videre opplyses at fisjonsavtalen først vil bli inngått etter at den bindende forhåndsuttalelsen foreligger. Innsender viser også til skisse, Overføring av Virksomhet 1 fra S AS ved fisjon, datert 2. november Når det gjelder skattebesparelsen som kan oppnås ved fisjon contra innmatsalg, opplyser innsender at det ikke er foretatt en nøyaktig beregning. Det antas at S AS ved salg av Virksomhet 1 (innmatsalg), vil få en skattepliktig gevinst på kr 60 mill. Skattedirektoratets vurderinger Problemstillingen Skattedirektoratet skal i det følgende ta stilling til om de skisserte transaksjoner, dvs. aksjesalg fra A AS til K AS (ekstern kjøper), og avtale mellom K AS og den personlige aksjonær P, om skjevdelt fisjon av S AS, gir grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring. Spørsmålet om ulovfestet gjennomskjæring oppstår fordi ulike transaksjonsformer gir ulike skattemessige løsninger. Ved salg av selve Virksomhet 1, må selger S AS ta en antatt gevinst på kr 60 mill. til beskatning. Ved den skisserte fremgangsmåte, dvs. aksjesalg fra A AS til K AS, med en underliggende avtale mellom K AS og den personlige aksjonæren P, om påfølgende skjevdelt fisjon av S AS, utløses ikke beskatning, jf. skatteloven 2-38 første ledd og annet ledd bokstav a, og skatteloven kapittel 11. Det ligger således en betydelig skattebesparelse i valg av transaksjonsform. Forutsetninger og avgrensninger Det forutsettes at premissene som er tatt inn ovenfor er fullstendige for til de spørsmål som drøftes og at det ikke er forutgående eller etterfølgende transaksjoner ut over det som her er omtalt, som er av betydning for de spørsmål som skal behandles. Det gjøres oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de skisserte transaksjoner ut over de spørsmål som drøftes i det følgende. Det legges til grunn at den planlagte fisjonen vil bli gjennomført i samsvar med aksjeloven kapittel 14. Vi legger til grunn som opplyst at overdragelsen av aksjer (i S AS) fra A AS til K AS er gjennomført. Vi forstår det slik at K AS har kjøpt aksjene i S AS for å komme i posisjon for å kunne overta Virksomhet 1 via den planlagte fisjonen. Aksjesalget som sådann er ikke gjenstand for vurdering i denne saken. Det legges imidlertid til grunn at aksjesalget inngår som ledd i den planlagte handlingsrekken som skal gjennomføres i løpet av kort tid, og som

7 har til formål at K AS skal få kontroll over Virksomhet 1 ved å bli eneaksjonær i det utfisjonerte selskapet. Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Innholdet i regelen om ulovfestet gjennomskjæring er utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori, jf. bl.a. høyesterettsdommer inntatt i Utv side 512 ( Hexdommen ), Utv side 921 ( Aker Maritime-dommen ) og Utv side 639 ( Hydrodommen ). For å anvende regelen om ulovfestet gjennomskjæring er det to vilkår som må være oppfylt. Det første vilkåret er at det hovedsakelige formålet med disposisjonene er å spare skatt (grunnvilkåret). Det andre vilkåret er at disposisjonene ut fra deres virkninger (herunder egenverdi), skattyters formål med disposisjonene og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål (tilleggsvilkåret). Når det gjelder ulovfestet gjennomskjæring og spørsmålet om flere transaksjoner kan ses i sammenheng, vises det til Høyesterettsdommene Telenor, inntatt i Utv side 1416, og CBK/Nordea, inntatt i Utv side 968. Sentralt i vurderingen av om det skal skje en slik samlet bedømmelse, har vært om transaksjonsrekken har skjedd som en sammenhengende handlingsrekke etter en på forhånd fastsatt plan. I denne saken er det valgt en transaksjonsform som innebærer akjesalg fra selskapsaksjonær A AS. Aksjesalget er gjennomført under den forutsetning at ekstern kjøper (K AS) og den personlige aksjonæren P har en avtale om at K AS skal få full kontroll over Virksomhet 1. Avtalen med P og den etterfølgende fisjonen av S AS, er nødvendig fordi det i realiteten er Virksomhet 1 som sådann K AS ønsker å erverve. K AS har kjøpt 48 % av aksjene i S AS, men skal overta mer enn 90 % av de verdiene som ligger i S AS på tidspunktet før fisjonen. Derfor skal det foretas en skjevdelingsfisjon og etableres en fisjonsfordring. Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at vi står overfor en planlagt sammenhengende transaksjon i flere ledd som skal gjennomføres i løpet av et kort tidsrom. Transaksjonsrekken vil i det følgende bedømmes samlet, når vi skal vurdere om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse. Ved den skisserte fremgangsmåte utløses ikke beskatning, jf. skatteloven 2-38 første ledd og annet ledd bokstav a, og skatteloven kapittel 11. Fritaksmetoden kombinert med fisjonsreglene gjør at man oppnår en betydelig skattebesparelse ved valg av denne transaksjonsformen. Spørsmålet om gjennomskjæring i forhold til skattemotivert valg av transaksjonsform ble særskilt drøftet i forarbeidene til fritaksmetoden, jf. Ot. prp. nr. 1 ( ) punkt Finansdepartementet skriver under punkt at det kan være grunnlag for skattemessig gjennomskjæring dersom valg av transaksjonsform hovedsakelig er skattemessig motivert og illojal mot formålet med skattereglene. Departementet drøfter under punkt mulige tiltak for å motvirke at gevinster realiseres i form av skattefritt aksjesalg under fritaksmetoden, mens tap realiseres med fradragsrett innenfor det alminnelige systemet for realisasjonsbeskatning. Departementet konkluderer i punkt med at det ikke fremmes noen konkrete forslag til tiltak, men at ulovfestet gjennomskjæring kan være aktuelt, slik det fremgår i punkt Det fremgår av Innst.O. nr. 10 ( ) at Finanskomiteen ikke hadde innvendinger til Finansdepartementets syn, men tok dette til orientering.

8 Finansdepartementets drøftelse, som vi beskriver over, viser at regelen om ulovfestet gjennomskjæring også kan komme til anvendelse i forhold til valg av transaksjonsform. Vi legger dette til grunn i det følgende. Grunnvilkåret Vi skal først se på grunnvilkåret, dvs. om det hovedsakelige formålet med transaksjonsrekken er å spare skatt. Det legges til grunn som opplyst at K AS (ekstern kjøper) ønsker å erverve Virksomhet 1. Av skattemessige grunner velger partene en annen fremgangsmåte enn overdragelse av Virksomhet 1. Skattepliktig gevinst for S AS ved rent salg av Virksomhet 1, fra S AS til K AS, er anslått å være i størrelsesorden kr 60 mill. Ved den skisserte fremgangsmåten utløses ikke beskatning, jf. skatteloven 2-38 første ledd og annet ledd bokstav a, og skatteloven kapittel 11. Det ligger som nevnt en betydelig skattebesparelse i valg av transaksjonsform. I utgangspunktet er det da en sterk presumsjon for at skattebesparelsen har vært den viktigste motivasjonsfaktor. Vi viser i den forbindelse til Telenor-saken, inntatt i Utv side 1416 (se avsnitt 51), hvor Høyesterett har gitt uttrykk for at det i slike tilfeller må være opp til skattyter å godtgjøre at skattebesparelsen likevel ikke har vært den viktigste motivasjonsfaktor for ham. Ifølge innsender er transaksjonsrekken i utgangspunktet forretningsmessig begrunnet. Innsender erkjenner imidlertid at valg av transaksjonsform er foranlediget av skattemessige hensyn. Innsender viser til bakgrunnen for den planlagte disposisjonsrekken, at P ikke lenger anser det hensiktsmessig at Virksomhet 1 drives av S AS. Utskilling av Virksomhet 1 vil frigjøre kapital og arbeidskapasitet i S AS, som kommer til nytte når Virksomhet 2 skal videreutvikles. Ved direkte salg av Virksomhet 1 vil man oppnå de samme forretningsmessige virkningene som innsender her anfører. Utover skattemotivet er det ikke påvist noe forretningsmessig motiv (eller virkning) for å velge den skisserte transaksjonsrekken fremfor salg av Virksomhet 1. Den skisserte fremgangsmåten vil gi en betydelig samlet skattebesparelse. Slik saken er opplyst legger Skattedirektoratet til grunn at den skisserte transaksjonsrekken hovedsakelig velges ut fra skattemessige hensyn. Vi legger etter dette til grunn at det hovedsakelige formålet med transaksjonsformen er å spare skatt. Grunnvilkåret i gjennomskjæringsnormen anses dermed som oppfylt. Tilleggsvilkåret Vi skal nedenfor vurdere tilleggsvilkåret, dvs. om valg av transaksjonsform vil være i strid med skattereglenes formål ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig. Spørsmålet er om det i foreliggende sak vil stride mot skattereglenes formål å benytte fisjonsinstituttet, for å unngå realisasjonsbeskatning ved salg av Virksomhet 1. Det prinsipielle skatterettslige utgangspunktet er at overføring av verdier fra et skattesubjekt til et annet utløser beskatning etter de vanlige regler for realisasjon, utbytte eller uttak.

9 Reglene om skattefri fisjon er unntak fra dette. Valg av skattefri fisjon som fremgangsmåte vil derfor nesten alltid være skattemessig motivert. Av Ot.prp. nr. 71 ( ) om skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper pkt om gjeldende rett, under strekpunket om ulovfestet gjennomskjæring, fremgår bl.a.: For fusjon og fisjon vil den ulovfestede regel innebære at skattefritak og rett til videreføring av skatteposisjoner ikke gjelder dersom formålet med fusjonen eller fisjonen bare er å spare skatt, eller dette skatteformålet er helt dominerende i forhold til andre, forretningsmessige formål. Gjennomskjæringsregelen vil imidlertid vanskelig kunne anvendes i tilfeller hvor omorganiseringen har en viss egenverdi, selv om skattemotivet er enda større. Det fremgår av forarbeidene at reglene om skattefri fisjon og fusjon ikke er tenkt brukt, når det helt dominerende eller eneste formålet med valg av denne transaksjonsformen (fisjon) er å oppnå skattebesparelser. Slik den foreliggende saken er opplyst, taler forarbeidene dermed for at den aktuelle bruken av fisjonsreglene er i strid med bestemmelsenes formål. Formålet med fisjons- og fusjonsreglene er å legge til rette for strukturer som samfunns- og bedriftsøkonomisk er gode, og det er i praksis akseptert en stor grad av skattefri omorganisering når det forretningsmessige formålet er mer eller mindre dominerende. Det følger imidlertid av Ot.prp. nr. 71 ( ) at slik skattefri omorganisering bygger på en forutsetning om kontinuitet på eiersiden og kontinuitet med hensyn til skatteposisjoner. Se punkt 2.1, hvor det bl.a. fremgår: Praksis om at en overføring av eiendeler mv fra et skattesubjekt til et annet ved fusjon og fisjon godtas uten skattemessige konsekvenser, bygger på en kontinuitetstankegang. Karakteristisk for omorganiseringen er at det er en endring av de organisatoriske rammer rundt en næringsvirksomhet, og at denne videreføres i nye former. Når fusjonen eller fisjonen oppfyller vilkårene for skattefrihet, vil eierinteressene, virksomheten og skatteposisjoner videreføres etter omorganiseringen, selv om disse er overført til andre skattesubjekter. Spørsmålet er hvor langt en skal akseptere unntak fra det prinsipielle utgangspunkt om at overføring fra et skattesubjekt til et annet utløser skatteplikt. Det prinsipielle utgangspunkt må vurderes opp mot at skattereglene ikke bør være til hinder for rasjonelle omorganiseringer som reelt sett er en videreføring av den samme virksomheten og med de samme eierinteresser. I foreliggende sak har K AS (ekstern kjøper) kjøpt aksjer i S AS for å få enerådighet over Virksomhet 1, ikke for å bli eier av S AS sammen med P eller A AS. Forutsetningen for kjøpsavtalen er at K AS gjennom en avtale med P får full kontroll over Virksomhet 1, gjennom skjevdelt fisjon av S AS. Det kan synes å være spenning mellom den rettslige formen som er valgt og transaksjonens underliggende økonomiske realitet. Den økonomiske realitet er salg av Virksomhet 1. Den rettslige formen er aksjesalg fra A AS til ekstern kjøper (K AS), med forutsetning om en underliggende avtale mellom K AS og den personlige aksjonær P, og etterfølgende skjevdelt fisjon med fisjonsfordring. Zimmer skriver i Lærebok i skatterett 6. utg. under punkt på side 62, bl.a. at der det er en slik spenning mellom den rettslige formen som er valgt og den underliggende økonomiske realitet av transaksjonen, kan ulovfestet gjennomskjæring komme til anvendelse. Zimmer

10 viser i den forbindelse til Smestad-dommen hvor den rettslige formen var to salg, først fra far til barn, og deretter fra barn til kommunen, mens den økonomiske realiteten var ett salg, fra far til kommunen. Vi viser også til Høyesteretts dom inntatt i Utv side 1249, som gjaldt skatteloven (av 1911) 43 og ulovfestet gjennomskjæring. En sameieandel i fast eiendom var overdratt fra far til barn kort tid før salg. Høyesterett fant at ulovfestede gjennomskjæringsprinsipper kom til anvendelse. Det forelå en planlagt sammenhengende transaksjon i flere ledd, som skulle gjennomføres i løpet av et kort tidsrom. Transaksjonen ble ansett som utelukkende skattemessig motivert, praktisk talt uten egenverdi, og innebar en unødvendig omvei mellom opprinnelig eier og kjøper. Vi refererer følgende fra dommen: (51) Min konklusjon er på denne bakgrunn at vi står overfor en planlagt sammenhengende transaksjon i flere ledd som skulle gjennomføres i løpet av et kort tidsrom, og som var utelukkende skattemessig motivert og praktisk talt uten egenverdi. Overdragelsen representerte en unødvendig omvei mellom A og kjøperen, og den ville om den aksepteres skatterettslig hatt som konsekvens at gevinsten ikke kommer til beskatning. Jeg er etter dette kommet til at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kan anvendes slik at A beskattes for salgsgevinsten. Innsender anfører at Skattedirektoratet i en rekke saker vedrørende fisjon og delsalg av aksjer har konkludert med at gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse. Vi har avgitt flere slike bindende forhåndsuttalelser, for eksempel når fisjon gjennomføres for deretter å hente inn kapital og/eller kunnskap til den utfisjonerte virksomheten og ny samarbeidspartner kommer inn på eiersiden og skal delta i den videre utviklingen av virksomheten (dvs. forretningsmessig egenverdi). Spørsmålet om ulovfestet gjennomskjæring vil imidlertid alltid bero på en konkret vurdering av den enkelte sak. I foreliggende sak er det utover skattemotivet, ikke påvist forretningsmessig egenverdi (eller virkning) for å velge den skisserte transaksjonsform i stedet for direkte salg av Virksomhet 1. A AS solgte for kort tid siden 48 % av aksjene i S AS til ekstern kjøper (K AS), under forutsetning av en underliggende avtale mellom K AS og den personlige aksjonær P, om at K AS skal overta hele Virksomhet 1 fra S AS ved en etterfølgende skjevdelt fisjon av S AS. Den økonomiske realitet av transaksjonsrekken, er at hele Virksomhet 1 skal overtas av den eksterne kjøper. Ingen av de tidligere eierne (P eller A AS) skal delta i den videre utviklingen av Virksomhet 1. Ved den skisserte transaksjonsform kombineres reglene om skattefri fisjon med fritaksmetoden, slik at Virksomhet 1 i S AS overføres til ekstern kjøper, uten at gevinsten kommer til beskatning. Ved å benytte fisjonsreglene i foreliggende tilfelle vil man, etter vår oppfatning, oppnå betydelige skattefordeler som ikke var tilsiktet, jf. Ot.prp. nr. 71 ( ) over. Vi mener derfor at det vil være i strid med skattereglenes formål å benytte reglene om skattefri fisjon på en slik måte, for å unngå beskatning ved realisasjon av Virksomhet 1. Skattedirektoratet finner etter en samlet vurdering at ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på transaksjonsrekken. Konklusjon Den skisserte transaksjonsrekken gir grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring slik at S AS beskattes for gevinst ved salg av Virksomhet 1.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring)

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/14. Avgitt 10.3.2014 Om fusjon/fisjon som innbefatter fartøy med fiskerikvoter kan gjennomføres skattefritt, og om transaksjonsrekken er gjenstand

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16 /11. Avgitt 06.06.2011 Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning (skatteloven 5-1, jf. 5-20, 5-30

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/14. Avgitt 18.02.2014 Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør (skatteloven 11-21, jf. fsfin 11-21-1 og 11-21-10) Et samvirkeforetak

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 15 /12. Avgitt 20.6.2012 Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet (skatteloven 5-14 tredje ledd) Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag?

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Mastergradsoppgave Jus 399 Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Kandidatnr: 181684 Veileder: Benn Folkvord Antall ord:11493 01.06.2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring 1 Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring Redegjørelse for den ulovfestede skatterettslige gjennomskjæringsnormen i norsk rett og hvilke utfordringer som har oppstått ved utviklingen og anvendelsen av

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat

Detaljer

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5)

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28/13. Avgitt 19.12.2013 Deltakerligning og kraftbeskatning (skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3

Detaljer

Mandag 23. november 2015

Mandag 23. november 2015 Sensorveiledning JUR 4000 dag 1 høstsemesteret 2015 Mandag 23. november 2015 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt,

Detaljer

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 - Om vilkåret «overveiende motiv» Kandidatnummer: 188052 Veileder: Benn Folkvord Antall ord: 13310 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 09.12.2012

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

Nøytral skattlegging av finansielle instrument?

Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Nøytral skattlegging av finansielle instrument? Benn Folkvord og Bernt Arne Ødegaard Nov 2011 Sammendrag I en artikkel publisert i Praktisk Økonomi og Finans av Bjerksund mfl. (2009) hevder man at det

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum N-0106 Oslo Telefon: 02316 (+47 95260000) Telefaks: (+47) 23 16 03 00 Org.

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Finansdepa rtementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 10/4602 SL BBE/KR Vår ref:arkiv:dato: GA/OLF-hør- 10-forsk 5204.04.11 Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Oljeindustriens Landsforening,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Overdragelse av virksomhet

Overdragelse av virksomhet Overdragelse av virksomhet Juridiske forberedelser Ved Roger Sporsheim og Erik Wold Presentasjon Wold & Co Advokatkontor i Molde med røtter tilbake til 1938 Fire erfarne advokater med variert bakgrunn

Detaljer

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet 1 Frederik Zimmer Professor, dr. juris Institutt for offentlig rett Privat: Universitetet i Oslo Tennisveien 30A Karl Johans gt. 47 0777 Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: 22 14 14 85

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP -OPPHEVELSEN AV LOVLIGHETSKRAVET VED FUSJON OG FISJON Kandidatnummer: 192990 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 13942 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens

Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens Side 1 av 8 [2014] Gir kjøp av hjemmelsselskap beskyttelse mot selgerens kreditorer? Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Tidsskrift for Eiendomsrett Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser

Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser Forholdet til avgiftsreglene, skatt og regelverket for offentlige anskaffelser NE KUNNSKAP desember 2011 Hallgeir Østrem Innhold - introduksjon til enkelte hovedspørsmål Innledning Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL på aksjonær- og selskapsnivå Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 16 111 ord 26.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 Page 1 of 8 Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-09 PUBLISERT: Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 STIKKORD: (Zenithdommen) Skatterett. Aksjesalg. Skatterettens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (advokat

Detaljer