Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16 /11. Avgitt Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning (skatteloven 5-1, jf. 5-20, 5-30 og 5-50 første ledd og ulovfestet gjennomskjæring) Giver ønsket å sikre vekst i det lokale næringsliv gjennom investeringer og utlån. Det var planlagt opprettelse av en stiftelse med et heleid investeringsaksjeselskap som igjen skulle ha heleide underfond organisert som aksjeselskaper. Strukturen skulle finansieres med overføringer av grunnkapital og kapitaltilskudd til Stiftelsen. Stiftelsen skulle skyte midlene inn som aksjekapital i investeringsselskapet, som igjen ville skyte midlene inn i underfondene. Investeringsselskapet skulle forvalte midlene på vegne av underfondene og foreta utlån og investering. Spørsmålet var om overføringene ville utløse inntektsbeskatning av Stiftelsen. Skattedirektoratet kom til at overføringene ikke var skattepliktige for Stiftelsen, verken som kapitalinntekt, virksomhetsinntekt eller som tilfeldig inntekt. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å identifisere Stiftelsen med investeringsselskapet, å anse investeringsselskapet som forvalter på Stiftelsens vegne, eller å anse Stiftelsen for å delta i investeringsselskapets virksomhet. Saken ga heller ikke grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring. Innsenders fremstilling av faktum og jus 1. Etablering av stiftelse med heleide underliggende selskaper På bakgrunn av de opplysninger som er gitt, legges det til grunn at en institusjon, heretter omtalt som Giver, planlegger å etablere en struktur omtalt som Fondet. Strukturen skal bestå av en stiftelse med et underliggende heleid datterselskap, Investeringsselskapet, som igjen har heleide underfond organisert som aksjeselskaper. Det er viktig at midler som skytes inn i Fondet og kapital som opptjenes, forblir i Fondet på sikt og ikke tas ut og benyttes til andre formål. Strukturen etableres derfor med en holdingstiftelse på toppen, ettersom kapitalen ikke vil kunne tas ut av en stiftelse utover det som følger av stiftelsens formål. Stiftelsen vil eie 100 % av aksjene i det underliggende Investeringsselskapet, som igjen vil eie 100 % av underfondene organisert som aksjeselskap. Innsender skriver at Stiftelsen i henhold til stiftelsesloven, vil bli ansett som en stiftelse som på grunn av eie av aksjer har bestemmende innflytelse over næringsvirksomhet som utøves utenfor Stiftelsen, jf. stiftelsesloven 4 bokstav c. Stiftelsen anses således i utgangspunktet som en næringsdrivende stiftelse etter stiftelsesloven, men som en såkalt holdingstiftelse med bl.a. lempeligere kapitalkrav enn andre næringsdrivende stiftelser, det vises til stiftelsesloven 4 bokstavene a og b. I motsetning til det som gjelder for andre næringsdrivende stiftelser, er det for en holdingstiftelse bl.a. ikke krav om bunden egenkapital, jf. stiftelsesloven 24. Det er fremlagt utkast til stiftelsesdokumenter for Stiftelsen og Investeringsselskapet. 2. Finansiering av Stiftelsen

2 Stiftelsen skal i hovedsak finansieres med gaveoverføringer. Den første overføringen vil være på et betydelig antall millioner og innsender skriver at beløpet i det alt vesentlige vil bli behandlet som ubundet grunnkapital på Stiftelsens hånd, jf. stiftelsesloven 14. Kr vil bli behandlet som bundet grunnkapital, jf. stiftelsesloven 22. Senere overføringer vil på Stiftelsens hånd bli behandlet som uformelle kapitalinnskudd. Bakgrunnen for at første overføring på Stiftelsens hånd vil bli behandlet som grunnkapital, er at man ved første overføring ønsker å oppnå en markedsføringseffekt ved at det kan vises til hvor stor kapital Fondet opprettes med. Det vises i denne sammenheng til at grunnkapitalen i en stiftelse skal fremgå av stiftelsens vedtekter, jf. stiftelsesloven 10 første ledd bokstav e, og at dette lett kan fanges opp av omverdenen. Innsender skriver at grunnkapitalen delvis vil være bundet, selv om det ikke er påkrevet for en holdingstiftelse, jf. stiftelsesloven 22. Senere overføringer til Stiftelsen vil på Stiftelsens hånd, bli behandlet som uformelle kapitaltilskudd. Overføringene som Stiftelsen mottar, vil deretter fullt ut skytes inn som aksjekapital i Investeringsselskapet som vil skyte midler videre inn i underfondene. Investeringsselskapet vil deretter på vegne av underfondene, enten låne ut midlene eller skyte midlene inn som aksjekapital i lokale virksomheter. Etter at midler er overført til Stiftelsen og videre nedover i strukturen, er hensikten at midlene skal sirkulere i en rundgang fra det enkelte underfond til lokale virksomheter, tilbake til underfondet og deretter igjen til lokale virksomheter. Det er Giver som vil opprette holdingstrukturen. Aksjene vil deretter bli overdratt til Stiftelsen. 3. Forvaltningen av Stiftelsen Innsender skriver at stiftelsesloven stiller krav om at minst ett av medlemmene i stiftelsens styre skal være uavhengig av stifteren. Det tas sikte på at Stiftelsen skal ha et styre på minst tre og inntil fem personer. Stiftelsen vil ikke ha daglig leder eller ansatte utover dette. Det er opplyst at Stiftelsen bare vil utøve følgende aktiviteter: Motta de årlige overføringene. Skyte midlene inn som aksjekapital i Investeringsselskapet. Utøve stiftelseslovens minimumskrav til nødvendige aktiviteter for å forvalte stiftelsen, så som avholdelse av styremøter og vedtagelse av regnskaper. Ikke opprette selve strukturen, men motta aksjene i Investeringsselskapet som grunnkapital eller uformell egenkapital. Ut over dette vil det ikke bli utøvet aktiviteter i Stiftelsen. Stiftelsen vil heller ikke eie andre kapitalgjenstander enn aksjene i holdingselskapet. 4. Hvorfor forvaltningen legges i Investeringsselskapet i stedet for i Stiftelsen At virksomheten plasseres i Investeringsselskapet er for det første begrunnet i regulatoriske krav i verdipapirlovgivningen.

3 Det vises til at strukturen skal settes opp med underfond/aksjeselskaper under Investeringsselskapet, og at investeringene skal fordeles mellom underfondene etter risikoprofil, og videre til at kapitalforvaltningen av administrative og kostnadsmessige hensyn skal samles i Investeringsselskapet. Aktiv kapitalforvaltning på forretningsmessig basis på vegne av andre er i utgangspunktet konsesjonspliktig, jf. verdipapirhandelloven 9-1. At forvaltningen ytes på forretningsmessig basis innebærer i denne sammenheng at forvaltningen ytes mot vederlag, noe som vil være tilfelle her. Aktiv kapitalforvaltning innad i konsern er imidlertid ikke konsesjonspliktig, jf. verdipapirhandelloven 9-2 annet ledd nr. 2. Det er aksjelovens konserndefinisjon som skal legges til grunn, se Ot. prp. nr. 34 ( ) avsnitt 5.5 hvor det fremgår at bestemmelsen viderefører 7-1 tredje ledd nr. 2 i den tidligere verdipapirhandelloven. Videre fremgår det av Bechmann m/fl: Verdipapirhandelloven Kommentarutgave (til den tidligere verdipapirhandelloven) side 524, at det er aksjelovens konserndefinisjon som skal legges til grunn. For at konsernunntaket skal komme til anvendelse er det således nødvendig at de selskaper det skal ytes aktiv kapitalforvaltning til og fra, inngår i et konsern etter aksjeloven og at forvaltningen blir utøvd innen konsernet. Innsender skriver at en stiftelse som kjent, ikke kan være konsernspiss etter aksjelovens konserndefinisjon. For å oppnå konsesjonsfrihet er det derfor nødvendig å legge inn det mellomliggende investeringsselskapet og å legge kapitalforvaltningen i dette. At virksomheten er lagt i Investeringsselskapet er videre begrunnet i muligheten til å kunne yte konsernbidrag innad i strukturen. Som nevnt er det nødvendig å legge inn et mellomliggende aksjeselskap for at underfondene (aksjeselskapene) skal inngå i et konsern etter aksjeloven. Videre er det nødvendig å plassere virksomheten i et aksjeselskap som inngår i konsernet, for at skattemessig over- eller underskudd også skal opparbeides i konsernet. Underfondene vil både låne ut midler og skyte midler inn som egenkapital i lokale virksomheter, noe som innebærer at det i konsernet ikke bare vil opparbeides inntekter og tap som er omfattet av fritaksmetoden. 5. Overføring som grunnkapital og som uformelle kapitalinnskudd Som det fremgår over skal den første overføringen til Stiftelsen behandles som grunnkapital. Senere overføringer skal behandles som uformelle kapitalinnskudd. Begge typer overføring ønskes vurdert. Det er opplyst at Giver vil behandle overføringene som gaver og at det ikke vil bli krevet inntektsfradrag. Overføringene vil bygge på årlige vedtak. Stiftelsen vil ha et ansvar for at Stiftelsens midler, via Investeringsselskapet og underfondene, investeres i samsvar med formålet. I tråd med god styreskikk vil Stiftelsen derfor fastsette retningslinjer som går ut på at Investeringsselskapet med jevne mellomrom skal rapportere investeringene til Stiftelsen, samt angi hvilke beføyelser Stiftelsen vil benytte dersom dette ikke overholdes. 6. Er overføringene skattepliktige på Stiftelsens hånd? Innsender stiller spørsmål om overføringene er skattepliktige på Stiftelsens hånd. Spørsmålet gjelder både den første overføringen, som behandles som grunnkapital for Stiftelsen, og de senere overføringer som behandles som uformelle kapitalinnskudd.

4 Innsender stiller spørsmål om overføringene kan være skattepliktige som kapitalinntekt, jf. skatteloven 5-1, jf. 5-20, men viser til at Stiftelsen ikke har eierrettigheter i Giver. Stiftelsen har heller ikke ytet lån eller på annen måte stilt kapital til disposisjon for Giver og innsender konkluderer med at overføringene ikke er skattepliktige som kapitalinntekt. Spørsmålet er da om overføringene kan være skattepliktige som fordel vunnet ved virksomhet, etter skatteloven 5-1, jf Innsender mener at Stiftelsen med sin begrensede aktivitet ikke utøver virksomhet i skattelovens forstand. Innsender mener at Stiftelsen heller ikke kan identifiseres med Investeringsselskapet og den aktivitet som der utøves. Heller ikke er det grunnlag for å påstå at Investeringsselskapet forvalter midler på vegne av Stiftelsen eller at Stiftelsen og Investeringsselskapet kan anses for å drive felles virksomhet. Innsender mener overføringene heller ikke er skattepliktige som tilfeldige inntekter etter skatteloven 5-50 første ledd, men skattefrie som gaver etter 5-50 tredje ledd. Innsender konkluderer med at overføringene ikke er inntektsskattepliktige på Stiftelsens hånd, og at dette gjelder overføringer i form av grunnkapital så vel som uformelle kapitaltilskudd. 7. Ulovfestet gjennomskjæring For det tilfellet at overføringene til Stiftelsen ikke anses som skattepliktige på Stiftelsens hånd, stilles det spørsmål om den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kan komme til anvendelse. For at ulovfestet gjennomskjæring skal finne sted er det i rettspraksis oppstilt et grunnvilkår om at den aktuelle disposisjonen hovedsakelig må være skattemessig motivert. Videre må disposisjonen etter en helhetsvurdering, fremstå som illojal mot skattereglenes formål. Innsender viser til at for disposisjoner som inngår i et større kompleks skal både vurderingen av grunnvilkåret og illojalitetsvurderingen skje ut fra det samlede komplekset, jf. Rt side 1232 (Telenor). I foreliggende sak innebærer dette etter innsenders syn, at grunnvilkår og illojalitetsvilkår skal vurderes ut fra strukturen som helhet. Følgene disposisjoner bes vurdert i forhold til reglene om ulovfestet gjennomskjæring: 1) valg av organisasjonsform det etableres en stiftelse på toppen 2) plassering av virksomheten i Investeringsselskapet i stedet for i Stiftelsen 3) at overføringen skjer via Stiftelsen og ikke direkte til Investeringsselskapet. 7.1 Grunnvilkåret Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formålet med en disposisjon skal være å spare skatt. Når det gjelder det nærmere innholdet av hovedsakelighetsvilkåret skriver innsender at Zimmer forstår vilkåret slik at det skattemessige motivet må veie tyngre enn de andre formålene til sammen (se Zimmer: Lærebok i skatterett 2009 side 65). Innsender gjør gjeldende at det hovedsakelige formålet med disposisjonene er begrunnet i følgende forhold:

5 Valg av organisasjonsform Fondet etableres med en organisasjonsform med lukket topp som sikrer at formålet ivaretas over tid og gir vern mot fiendtlige oppkjøp. Valget av selskapsstruktur begrunnes også i regulatoriske forhold i lovgivningen som gjelder for vedkommende bransje, bl.a. med begrensning mht. investering av forvaltningskapital, eierandel og innflytelse i andre selskap, som bl.a. hindrer Giver i selv å stå som eier av Investeringsselskapet. For øvrig ville man skattemessig kunne kommet til samme resultat med organisering av en konsernstruktur under Giver, om ikke regulatoriske forhold hadde vært til hinder. Plassering av forvaltningen i Investeringsselskapet er begrunnet i følgende forhold: Regulatoriske forhold i verdipapirhandelloven 9-2 annet ledd nr. 2 (konsesjonsfritak) og mulighet til å kunne avgi konsernbidrag mellom Investeringsselskapet og underfondene, og mellom underfondene. Videre ivaretas kontrollhensyn bedre når kontroll utøves av et annet subjekt enn det som kontrolleres. I tillegg vil Investeringsselskapet være en motvekt mot at Stiftelsen foretar usunne investeringer. Det er for øvrig et ønske å ha en holdingstiftelse. Overføringene via Stiftelsen er begrunnet i at: Lovgivningen for vedkommende bransje stiller krav om at midlene overføres til en stiftelse, samt at overføring via stiftelsen muliggjør innskudd av aksjekapital og overkurs som kan tilbakebetales til aksjonæren uten beskatning. Ved en eventuell insolvens i Investeringsselskapet kan Stiftelsen for øvrig holde tilbake midler overfor Investeringsselskapet. Innsender kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at den totale egenverdi ved disposisjonene er så lav at de skattemessige fordelene må anses å veie mest, og konkluderer med at det ikke er grunnlag for gjennomskjæring, verken for disposisjonene vurdert samlet eller enkeltvis. 7.2 Totalvurderingen/illojalitetsvurderingen Under forutsetning av at grunnvilkåret er oppfylt blir spørsmålet om det ut fra en totalvurdering vil stride mot skattereglenes formål å foreta overføringer som planlagt. Dette innebærer at det ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen, se Rt 2007 side 209 (Utv side 512) Hexdommen. Et første moment vil være forretningsmessig begrunnelse/egenverdi ved disposisjonene angitt som 1) 3). Når det gjelder kravet til vekt av disse i forhold til disposisjonenes skattemessige virkninger fremgår det av Zimmer Lærebok i skatterett (2009) side 65 at det ikke stilles høye krav til vekten. Fra side 62 nederste spalte siteres: Det kreves ikke at disse virkningene er tilnærmelsesvis like viktige som skattefordelen; de vil ha vesentlig vekt ved vurderingen når de overstiger et visst minimum. (Innsenders understrekning.)

6 Valg av organisasjonsform, plassering av forvaltningen i Investeringsselskapet og at overføringene skjer via Stiftelsen er av innsender ved totalvurderingen/ illojalitetsvurderingen, i hovedsak begrunnet ut fra tilsvarende forhold som angitt for grunnvilkåret. Innsender viser for øvrig bl.a. til at valg av stiftelse som organisasjonsform i stedet for aksjeselskap, er et reelt og forretningsmessig naturlig valg. Plassering av aktivitetene i Investeringsselskapet gir en ordinær holdingstruktur i samsvar med stiftelsesloven 4 annet ledd bokstav c. Innsender hevder at heller ikke totalvurderingen/illojalitetsvurderingen tilsier at gjennomskjæring bør skje, og konkluderer med at vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring ikke er til stede. Skattedirektoratets vurderinger 1. Hva som skal behandles Skattedirektoratet skal i det følgende ta stilling til om de beskrevne overføringene vil bli ansett som skattepliktig inntekt for Stiftelsen etter reglene i skatteloven 5-1, jf. 5-20, 5-30 eller 5-50 tredje ledd. Hvis inntekten ikke anses skattepliktig etter disse reglene, skal det tas stilling til om forholdet gir grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring med virkning for Stiftelsen eller for Investeringsselskapet. Det skal bemerkes at Skattedirektoratet i en bindende forhåndsuttalelse ikke kan foreta bevisvurderinger, verdsettelser eller andre skjønnsmessige vurderinger enn rettsanvendelsesskjønn, jf. forskrift om bindende forhåndsuttalelser 5 femte ledd. Innsenders presentasjon av faktum vil derfor bli lagt til grunn uten nærmere vurdering. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle skatteog avgiftsspørsmål eller andre problemstillinger som måtte oppstå ved det beskrevne faktum, ut over de spørsmål som drøftes i det følgende. Det tas således heller ikke stilling til skatteplikt for Stiftelsen generelt, bare til spørsmålet om skatteplikt for overføringene. Det tas heller ikke stilling til spørsmål som relaterer seg til regelverk utenom skattelovgivningen. I slike spørsmål legges innsenders fremstilling til grunn uten nærmere vurdering. Forøvrig forutsettes at strukturen og transaksjonene er i overensstemmelse med annen lovgivning, herunder stiftelses- og selskapslovgivning samt særregler som gjelder for vedkommende bransje. I mangel av opplysning om noe annet forutsettes det at det ved de utlån som skal ytes, og ved de investeringer som skal skje, ikke blir satt vilkår om at bedriftene må inngå forretningssamarbeid med, eller for øvrig ha et kundeforhold til Giver. Det forutsettes for øvrig at premissene som er tatt inn ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes. 2. Om overføringene er skattepliktige for Stiftelsen Den første overføringen vil utgjøre en grunnkapital på et betydelig antall millioner. Kr vil bli behandlet som bundet, og resten som ubundet, grunnkapital i Stiftelsen. Senere årlige overføringer vil bli behandlet som uformelle kapitalinnskudd. Slik saken er opplyst legges det til grunn at overføringene dels vil bestå i kontanter og dels i overføring av aksjene i Investeringsselskapet som Giver vil stifte. Det forutsettes

7 at stiftelseslovens bestemmelser om grunnkapital i andre eiendeler enn penger blir overholdt, og det vil i det følgende ikke bli skilt mellom overføring som skjer i kontanter og overføring som skjer i aksjer. Det skal bemerkes at i den utstrekning det overføres annet enn penger (norske kroner) vil det kunne utløse uttaksbeskatning etter skatteloven 5-2 på Givers hånd. Dette forholdet er ikke nærmere vurdert her. Det følger av skatteloven 5-1: Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente. Fordelen må, som det fremgår, være vunnet ved og det er alternativene kapital (nærmere regulert i skatteloven 5-20) og virksomhet (nærmere regulert i skatteloven 5-30) som her er aktuelle. 2.1 Overføring som grunnkapital Slik saken er opplyst legges det til grunn at den oppgitte grunnkapitalen vil bli overført i forbindelse med etableringen av stiftelsen og således være en forutsetning for stiftelsens eksistens. Se Knudsen og Woxholth Stiftelsesloven med kommentarer (2004) side 30 pkt hvor det fremgår: Stiftelsen som eget rettssubjekt kommer ikke i stand bare fordi oppretteren har bestemt seg for å opprette en stiftelse (ved at opprettelsesdisposisjonen er bindende og ikke lenger kan tilbakekalles) og/eller ved at han har utferdiget et stiftelsesdokument. Loven krever at formuesverdien må være stillet selvstendig til rådighet for et bestemt formål, jfr 2 første punktum. Det er først når dette vilkåret kan sies å være oppfylt at stiftelsen er opprettet ved at den er blitt tilført en grunnkapital. Eksistensen av en grunnkapital på stiftelsens hånd er et begrepsmessig kjennetegn på stiftelsen. Om beskatning av aksjekapital i aksjeselskap og grunnkapital i stiftelser, skriver Aarbakke i Skatt på inntekt (1990) på side 145: Iallfall er det klart at innskudd i et selskap i alminnelighet ikke er skattepliktig inntekt for selskapet. Det samme gjelder overkurs på aksje eller andeler med nominell verdi, se Rt 1917 side 627 (Utv II side 125, tilføyet her). En stiftelses overtakelse av sin grunnkapital må stå i samme stilling Se også Lignings-ABC 2010/11 stikkord Aksjeselskap mv. allment side 64, pkt. 8.6, hvor det fremgår at den overkurs aksjonærene innbetaler til et aksjeselskap ved utvidelse av aksjekapitalen, ikke er skattepliktig inntekt for selskapet. Som anført av Aarbakke, i sitatet over, må en stiftelses overtakelse av sin grunnkapital stå i samme stilling som et aksjeselskaps overtakelse av sin aksjekapital. Skattedirektoratet er etter dette kommet til at mottakelsen av grunnkapitalen ikke er skattepliktig inntekt på Stiftelsens hånd. 2.2 Senere årlige overføringer som uformelle kapitalinnskudd Slik saken er opplyst legges det til grunn at det vil bli foretatt årlige overføringer av kapitaltilskudd, og spørsmålet er om mottakelse av disse midlene vil være skattepliktig på Stiftelsens hånd.

8 2.2.1 Skatteloven 5-1, jf vunnet ved kapital Slik saken er opplyst skal Stiftelsen ikke ha eierrettigheter i Giver. Stiftelsen skal heller ikke yte lån eller på annen måte stille kapital til disposisjon for Giver. Vi forstår det videre slik at Stiftelsen ikke vil ha noen rettigheter eller krav på fremtidige overføringer, idet overføringene det gjelder, vil skje med grunnlag i en konkret beslutning som blir truffet for hver enkelt overføring. Skattedirektoratet er etter dette kommet til at overføringene ikke vil være skattepliktige som fordel vunnet ved kapital, jf. skatteloven 5-1, jf Skatteloven 5-1, jf vunnet ved virksomhet Innsender har videre reist spørsmål om Stiftelsen vil drive slik virksomhet som omtalt i 5-1, jf og eventuelt om overføringene vil være vunnet ved denne virksomheten. Det er i retts- og ligningspraksis og i skatterettslig teori, lagt til grunn at det skatterettslige virksomhetsbegrep forutsetter en aktivitet som tar sikte på å ha en viss varighet og et visst omfang. Aktiviteten skal videre være egnet til å gi overskudd og den må drives for skattyters regning og risiko, jf. Ot.prp. nr. 86 ( ) side 48 avsnittet om virksomhet (under merknader til 5-1) og til Lignings-ABC 2010/11 side 1409 pkt Den endelige klassifiseringen vil bero på en helhetsvurdering basert på en fortolkning av regelverket, rettspraksis, juridisk teori mv., jf. Ot.prp. nr. 92 ( ) side 20 pkt Det følger av ovenstående at aktivitet er et sentralt element i vurderingen av om det drives virksomhet i skattemessig forstand. I denne saken vil det være aktivitetens omfang som er avgjørende for vurderingen. Aktiviteten vil ifølge innsender, være begrenset til mottak av midler, og å overføre disse midlene som aksjekapital i Investeringsselskapet én eller flere ganger i året (antagelig én eller to ganger). Den videre investering/forvaltning av midlene vil skje i Investeringsselskapet. Det følger av utkastet til vedtekter for Stiftelsen at det ikke skal utøves aktivitet utover styrets lovpålagte oppgaver, herunder å påse at Stiftelsens formål blir ivaretatt og at utdelinger og investeringer foretas i samsvar med Stiftelsens vedtekter. Det skal i Stiftelsen ikke utøves noen aktive investeringsbeslutninger, bare kontroll av at Investeringsselskapet investerer i tråd med Stiftelsens formål og fastsatte retningslinjer. Det legges til grunn at aktiviteten slik den er beskrevet, vil være av svært begrenset omfang. Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at det i Stiftelsen ikke vil bli drevet virksomhet i skattemessig forstand, men kun passiv kapitalforvaltning. Midlene som Stiftelsen vil motta vil derfor ikke være skattepliktige som inntekt vunnet ved virksomhet etter skatteloven 5-1, jf Spørsmål om identifikasjon, forvaltning på vegne av eller utøvelse av felles virksomhet Innsender har også reist spørsmål om det er grunnlag for å identifisere Stiftelsen og Investeringsselskapet mht. virksomhetsutøvelse, om Investeringsselskapet kan anses for

9 å forvalte midlene på vegne av Stiftelsen eller om Stiftelsen og Investeringsselskapet kan anses for å drive felles virksomhet. Direktoratet legger til grunn at Stiftelsen og Investeringsselskapet vil bli etablert i samsvar med de regler som gjelder for henholdsvis stiftelse og aksjeselskap, og at foretakene vil være selvstendige juridiske personer og egne retts- og skattesubjekter. Det er ikke gitt noen opplysning om at Investeringsselskapets forvaltning av de mottatte midlene egentlig skal skje på vegne av Stiftelsen. Slik saken er opplyst legges det til grunn at Investeringsselskapet blir eier av midlene og at forvaltningen vil skje av Investeringsselskapets ansatte for Investeringsselskapets regning og risiko. Skattedirektoratet finner på denne bakgrunn ikke grunnlag for å identifisere Stiftelsen og Investeringsselskapet, eller å anse Investeringsselskapet som forvalter på Stiftelsens vegne. Slik faktum er beskrevet er det heller ikke grunnlag for å anse Stiftelsen som deltaker i den virksomhet som Investeringsselskapet driver Spørsmål om overføringen er skattepliktig som tilfeldig inntekt Innsender har videre reist spørsmål om overføringen til Stiftelsen kan anses som skattepliktig etter skatteloven 5-50 første ledd, som tilfeldig inntekt. Det følger av skatteloven 5-50 første ledd: Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v. Det følger bl.a. av Zimmers Lærebok i skatterett (6. utgave) side 165 at 50-5 første ledd er blitt begrenset til å gjelde tilfeller av samme art som de oppregnede, altså inntekter av lotterigevinsttypen. Bl.a. kan en lovendring i 1990 sies å bygge på en forutsetning om et slikt anvendelsesområde. Se også Aarbakke Skatt på inntekt (1990) side 183. Skattedirektoratet er enig med innsender i at overføringene det her gjelder ikke er av en slik art som omfattes av skatteplikten etter 5-50 første ledd. Overføringene må slik faktum er beskrevet, karakteriseres som vederlagsfrie overdragelser til Stiftelsen, og kan ikke anses som tilfeldige gevinster. Skattedirektoratet er etter dette kommet til at overføringene ikke er skattepliktige som tilfeldig inntekt etter skatteloven 5-50 første ledd. 3. Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Det neste spørsmålet innsender ønsker vurdert, er om forholdet gir grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring. Innholdet i regelen om ulovfestet gjennomskjæring er utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori, jf. bl.a. høyesterettsdommer inntatt i Utv side 512 ( Hex-dommen ), Utv side 921 ( Aker Maritime-dommen ) og Utv side 639 ( Hydro-dommen ). For å anvende regelen om ulovfestet gjennomskjæring er det to vilkår som må være oppfylt. Det første vilkåret er at det hovedsakelige formålet med

10 disposisjonen er å spare skatt (grunnvilkåret). Det andre vilkåret er at disposisjonen ut fra dens virkninger (herunder egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål (tilleggsvilkåret - også omtalt som illojalitetsvilkåret). Vilkårene for å benytte ulovfestet gjennomskjæring kan stikkordsmessig uttrykkes som et krav om skattemessig hovedmotiv og illojal tilpasning. Begge vilkår må være oppfylt for at den ulovfestede regel om gjennomskjæring skal komme til anvendelse. Det følger av Høyesteretts dom inntatt i Utv side 1416 ( Telenor-dommen ) at enkeltdisposisjoner som inngår i et større kompleks av disposisjoner skal vurderes ut fra det samlede komplekset, og at grunnvilkåret i gjennomskjæringsnormen skal vurderes ut fra en samlet bedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig helhet, se side 1425 avsnitt 49. Unntak kan imidlertid tenkes hvis den disposisjon som skattefordelen knytter seg til, ikke er et nødvendig eller naturlig ledd for å oppnå det overordnede forretningsmessige formålet. I så fall skal dette mellomleddet vurderes separat, se Zimmer Lærebok i skatterett (2009) side 69, med henvisning til Aker Maritimedommen. Innsender har beskrevet etableringen av en struktur med en ikke-næringsdrivende stiftelse som mottaker av overføringene, før midlene blir videreført til et aksjeselskap som er heleid av Stiftelsen, Investeringsselskapet, med heleide underfond organisert som aksjeselskaper med forskjellige risikoprofiler. Kapitalen som Stiftelsen skyter inn som aksjekapital i Investeringsselskapet, vil bli skutt videre inn som aksjekapital i underfondene. Investeringsselskapet vil deretter på vegne av underfondene låne ut eller skyte midlene inn som aksjekapital i lokale virksomheter. Det er videre opplyst at forvaltningen av underfondenes kapital av administrative og kostnadsmessige grunner, skal samles i Investeringsselskapet. Ved at virksomheten legges i Investeringsselskapet, vil overføringene, slik det er konkludert med i det ovenstående, ikke utløse beskatning av Stiftelsen. Videre vil Stiftelsen i egenskap av eier kunne skyte midlene inn som aksjekapital i Investeringsselskapet, en transaksjon som heller ikke vil utløse beskatning av de midler som overføres. Tilsvarende vil gjelde for den aksjekapital som Investeringsselskapet skyter videre inn i underfondene. Spørsmålet om ulovfestet gjennomskjæring oppstår fordi ulike valg av selskapsstruktur og transaksjonsform kan gi ulike skattemessige løsninger. Vi skal først se på grunnvilkåret, dvs. skattebesparelsen vurdert opp mot disposisjonens egenverdi. Det er et klart utgangspunkt i norsk rett at stifter av foretak står fritt med hensyn til valg av selskapsform og organisasjonsstruktur, et valg som for øvrig ikke i seg selv er avgjørende for foretakets skattemessige stilling. I dette tilfellet vil Giver opprette en stiftelse, en holdingstiftelse, med en underliggende selskapsstruktur med et heleid aksjeselskap som skal forestå kapitalforvaltningen på vegne av sine heleide underfond. Valget av stiftelse på toppen av den planlagte selskapsstrukturen, er begrunnet i et ønske om at midler som skytes inn og som opptjenes, vil forbli innenfor strukturen

11 ettersom kapital ikke vil kunne tas ut av en stiftelse utover det som følger av stiftelsens formål. En stiftelse er derfor godt egnet i tilfeller som det foreliggende, hvor hensikten er å tilgodese nærmere angitte formål. Innsender begrunner for øvrig valget av selskapsstruktur i regulatoriske forhold i lovgivningen som gjelder for vedkommende bransje, og som hindrer Giver i selv å stå som eier av Investeringsselskapet. Plasseringen av virksomheten i Investeringsselskapet er begrunnet i et ønske om å etablere Stiftelsen som en holdingsstiftelse etter stiftelsesloven og det er redegjort for fordelene ved å legge virksomheten i Investeringsselskapet som eier av underfondene, bl.a. vil det oppnås konsesjonsfrihet for den kapitalforvaltning som vil skje innenfor konsernet og det åpner mulighet for inntektsutjevning ved bruk av konsernbidragsreglene. Også kontrollen med at midlene forvaltes som forutsatt, blir mer effektiv når den ivaretas av andre enn den som selv forestår forvaltningen. At overføringene skal skje via Stiftelsen og ikke direkte til Investeringsselskapet, er bl.a. begrunnet i regulatoriske forhold i særlovgivningen. Ved å foreta overføringer til Stiftelsen og ikke direkte til Investeringsselskapet har Giver mulighet for å overføre midler ved overskuddsdisponeringer uavhengig av Investeringsselskapets disposisjoner og økonomiske posisjon, fordi midlene kan holdes tilbake i Stiftelsen om Investeringsselskapet ikke investerer i tråd med Stiftelsens formål eller det er fare for insolvens i Investeringsselskapet. Overføring til Investeringsselskapet via Stiftelsen som aksjekapital gir for øvrig mulighet for skattefri tilbakeføring til Stiftelsen som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Innsender har for øvrig anført at man skattemessig hadde kommet likt ut med organisering av en konsernstruktur under Giver, om ikke regelverket for bransjen hadde vært til hinder for en slik organisering. Høyesterett uttalte i Utv side 1749 Reitan-saken avnitt 62, at borgerne i tilfeller hvor de står overfor valgmuligheter som gir forskjellige skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser, ikke plikter å velge det alternativet som gir høyest skatt eller avgift. Så lenge det alternativ som blir valgt, er reelt og ikke fremstår som forretningsmessig unaturlig, er det fullt lovlig å innrette seg slik at skatten eller avgiften blir lavest mulig. Slik denne saken er fremstilt fremstår den skisserte selskapsstrukturen med de planlagte overføringer som reelle og godt forretningsmessig forankret. Skattedirektoratet er på bakgrunn av ovenstående kommet til at etableringen av organisasjonsstrukturen og overføringen av midler slik det er beskrevet over, har betydelig egenverdi. Grunnvilkåret for å anvende den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er dermed ikke oppfylt. Det er etter dette ikke nødvendig å ta stilling til om tilleggsvilkåret i gjennomskjæringsnormen er oppfylt, dvs. hvorvidt det strider mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen. Skattedirektoratet er etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring forutsatt at de planlagte disposisjoner i sin helhet blir gjennomført som beskrevet.

12 Konklusjon Overføringene vil, slik de er beskrevet og med de forutsetninger som er tatt, ikke være skattepliktig inntekt for Stiftelsen, jf. skatteloven 5-1, jf. 5-20, 5-30 og 5-50 tredje ledd. Den ulovfestede regel om gjennomskjæring vil, under de samme forutsetninger, ikke komme til anvendelse med virkning for Stiftelsen eller Investeringsselskapet.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Lovfesting generell omgåelsesregel Utredning og lovforslag Zimmer NOU 2016: 5. Ment å avløse

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring)

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/14. Avgitt 10.3.2014 Om fusjon/fisjon som innbefatter fartøy med fiskerikvoter kan gjennomføres skattefritt, og om transaksjonsrekken er gjenstand

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/11. Avgitt 29.06.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/11. Avgitt 29.06.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/11. Avgitt 29.06.2011 Incentivordning i arbeidsforhold innvinning og tidfesting (skatteloven 6-1 første ledd og 14-3 første ledd ) Saken gjelder

Detaljer

ORS 11. Desember 2003

ORS 11. Desember 2003 ORS 11. Desember 2003 Torstein Fløystad Del II: Klassifikasjon av inntekter og kostnader Side 1 Finansiering - deltakelse? (1) Bakgrunn: Ett av formålene med endringene i petroleumsskattelovgivningen fra

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10

Veileder til forskrift 30. november 2007 nr om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 200703878-7 17.12.2007 Veileder til forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven 8-10 og allmennaksjeloven 8-10 Dette er en veiledning for å utdype innholdet i de enkelte bestemmelsene.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Gaver til allmennyttige

Gaver til allmennyttige Gaver til allmennyttige formål Artikkelen tar for seg Skattedirektoratets praksis vedrørende problemstillingene som oppstår ved gaver fra aksjeselskaper. I tillegg nevnes rettstilstanden for gaver fra

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5)

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28/13. Avgitt 19.12.2013 Deltakerligning og kraftbeskatning (skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 1/12. Avgitt 08.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 1/12. Avgitt 08.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 1/12. Avgitt 08.02.2012 Incentivordning i arbeidsforhold (skatteloven 4-1, 4-2 første ledd bokstav d, 5-1, 5-10, 6-1, 14-2 annet ledd og 14-3 første

Detaljer

BFU 12/2015. Avgitt dato

BFU 12/2015. Avgitt dato Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/2015. Avgitt dato 10.12.2015. Spørsmål om skattepliktig fisjon, uttaks- og utbyttebeskatning, samt ulovfestet gjennomskjæring (Skatteloven 6-2 andre

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Høringsutkast (HU) Høringsutkast fastsatt av styret i Foreningen GKRS 18.09.2015 regnskapsmessige problemstillinger 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet.

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/13. Avgitt 03.10.2013 Aksjesalg til underpris i forbindelse med omorganisering (skatteloven 13-1) Saken gjaldt en planlagt omorganisering i flere

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank

Bevaring og overføring av eierskap. Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Bevaring og overføring av eierskap Toril Jørgensen, Skatteadvokat i Danske Bank Agenda Skatteoptimale eierstrukturer Generasjonsskifte - AS Overføring av andre eiendeler 2 Har du/dere en skatteoptimal

Detaljer

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90

Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 Gjennomskjæring etter sktl. 14-90 - Om vilkåret «overveiende motiv» Kandidatnummer: 188052 Veileder: Benn Folkvord Antall ord: 13310 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 09.12.2012

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn AS og ASA Innledning Selskapslovgivningen for andre foretaksformer enn aksjeselskaper

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen

Undervisning JUR vår selskapsrett valgfag. Fremdriftsplan (anslagsvis) Konsern. 1. Konserndefinisjonen 1 Undervisning JUR 5801 - vår 2009 - selskapsrett valgfag Fremdriftsplan (anslagsvis) Mandag 2. mars Konsern 1. Konserndefinisjonen 1.1. Mor- og datterselskaps selskapsform 1.2. Tilknytningsforholdet Eks.:

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/14. Avgitt 18.02.2014 Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør (skatteloven 11-21, jf. fsfin 11-21-1 og 11-21-10) Et samvirkeforetak

Detaljer

Mandag 23. november 2015

Mandag 23. november 2015 Sensorveiledning JUR 4000 dag 1 høstsemesteret 2015 Mandag 23. november 2015 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt,

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/3453-1 Dato: 21.02.2013 THAMSGATEN P-HUS BA - ERVERV AV ANDELER OG OMDANNELSE TIL AKSJESELSKAP INNSTILLING TIL FORMANNSKAP / BYSTYRET

Detaljer

Grensen mellom virksomhet og passiv kapitalforvaltning innen handel med verdipapirer.

Grensen mellom virksomhet og passiv kapitalforvaltning innen handel med verdipapirer. Grensen mellom virksomhet og passiv kapitalforvaltning innen handel med verdipapirer. Kandidatnummer: 506 Leveringsfrist: 27.4.2009 Til sammen 13 857 ord 26.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer