Skattelovens realisasjonsbegrep

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattelovens realisasjonsbegrep"

Transkript

1 Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1

2 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og lik behandling. Overdragelse av fartøy med eller uten kvoter. Riktig prising på fartøy, redskap og kvoter, typisk: - Fartøy med deltakeradgang, fortsatt drift. - Ulike kvoter, både avskrivbare (struktur) og ikke avskrivbare. 2

3 Skatteloven 5-1, 5-30 og : Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet Altså krav til innvinning, ikke tilstrekkelig at det foreligger en inntektsmulighet omhandler virksomhetsinntekt og 2.ledd viser til særregler i kapittel 9 når det gjelder realisasjon av formuesobjekt. 6-2 første ledd hjemler fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt. 3

4 Skatteloven kap første ledd bokstav b: Bestemmelsene i kap. 9 gjelder fastsettelse av gevinst og tap ved realisasjon av formuesobjekt, jf og første ledd: Realisasjon omfatter overføring av eiendomsrett mot vederlag og opphør av eiendomsrett Alternative former, overføring eller opphør. Felles for begge former er at en oppgir eiendomsretten til formuesobjektet 4

5 Innvinning vs tidfesting Etter realisasjonsprinsippet er inntekt ved realisasjon innvunnet når det ikke lenger er noen risiko for at avtalen ikke blir gjennomført. Likeledes er tap oppofret når avtale om realisasjon ikke kan trekkes tilbake. Tidfestingstidspunktet når det foreligger et ubetinget krav på ytelse/motytelse. Inntektsføring etter skattelovens kap 14 (gevinst-/tapskonto). 5

6 Ot. prp. nr 35 ( ) Skattereform 1992 Realisasjon som innviningskriterium forutsetter at eierposisjonen i formuesobjektet opphører. Vanligvis opphører eierposisjon ved avhendelse. Avhendelesbegrepet vil derfor fortsatt utgjøre kjernen i innvinningskriteriet. Den fortolkning av avhendelsesbegrepet som har vært foretatt i praksis, vil fortsatt gjelde. Avhendelsesbegrepet forutsetter at kapitalobjektet avstås mot vederlag til et annet skattesubjekt. Vederlaget må etter sin art falle inn under skattelovens fordelesbegrep. Formuesobjektet må subjektivt og objektivt sett overlates til en annen skattyter, til en ny eier. 6

7 Eierbegrepet Den som eier et formuesobjekt er den som har den totale og eksklusive rådigheten over et objekt. - Fysisk råderett - Rettslig råderett (herunder økonomisk råderett) Leie er overføring av bruksrett mot vederlag, altså en begrenset rettighet som stiftes i et formuesgode som eies av utleier. 7

8 Bortfall av eiendomsrett Når opphører eiendomsretten? eller Når faller den den totale og eksklusive råderetten over det aktuelle formuesobjekt bort? eller mer presist Hvilke fysiske og rettslige råderetter må falle bort for at eiendomsretten ikke lenger er til stede? 8

9 Uttalelse fra Skd Slik vi oppfatter fiskerimyndighetene, er forutsetningen for den formelle registrering av både salg og tilbakekjøp, at disse transaksjonene fremstår som reelle transaksjoner, noe som igjen er en forutsetning for at fiskerirettigheter i praksis kan skifte eier med dagens regelverk. En skatterettslig realisasjon forutsetter at overdragelsen innebærer at erverver får den juridiske og økonomiske rådighet over fartøyet ved transaksjonen og at erverver i sin eierperiode vil ha den økonomiske risiko for fartøyet. Slik faktum gjennomgående er beskrevet med hensyn til de privatrettslige disposisjoner samt at formelle registreringer er foretatt i tråd med fiskerimyndighetenes krav, anses vilkårene for å behandle transaksjonene som skatterettslige realisasjoner som oppfylt. Skattedirektoratet vil imidlertid påpeke at det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak. 9

10 Krav fra fiskerimyndighetene FKD sier i skriv av at midlertidige verv kan betraktes som reelle kjøp/salg i forhold til kvoteutnyttelsesbestemmelsene og fiskeriregelverket for øvrig, selv om midlertidige erverv i forhold til annet regelverk, som for eksempel regler om regnskap og skatt, anses som fartøyleie. Nytt standpunkt i forhold til tidligere? 10

11 Partenes etterlevelse/handlemåte avgjør Utgangspunktet er partens vilje, kontrakten. Partene vil normalt ikke være i tvil om det er inngått en avtale om overføring av eiendomsrett eller en avtale om leie av fartøy. For skattekontoret vil etterlevelsen av inngått avtale være avgjørende avtalens reelle innhold målt i handling og virkning (fri bevisvurdering). - Fysisk råderett og om denne er begrenset i tid? - Hvem som bærer den økonomiske risiko for fartøyet? Eksempelvis: Verdiendringer, hvem tar gevinst/tap? - Kan fartøyet selges eller pantsettes? - Er det foretatt rettsvern? (tinglysing). - Hvordan definerer fiskerimyndighetene salg/kjøp i relasjon til de nye reglene om utnyttelse av kvotebestemmelsene? 11

12 Ved tvil Send inn krav om bindende forhåndsuttalelse om fremtidige disposisjoner. Den som har fått en bindende forhåndsuttalelse kan: eller kreve at den legges til grunn i forbindelse med likningen eller når merverdiavgiften blir fastsatt. Da er uttalelsen bindende for skatteetaten, velge å ikke påberope seg uttalelsen ved likningen eller ved fastsettelse av merverdiavgiften. Skatte- og avgiftsspørsmålet vil da bli vurdert på vanlig måte. Bindende forhåndsuttalelser gjelder i fem år. En forutsetning for dette er at det ikke er gjort endringer i rettsreglene som er lagt til grunn for uttalelsen. Kontakt gjerne Skatt vest Florø dersom dere ønsker veiledende uttalelser (ikke bindende). 12

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01916-A, (sak nr. 2009/276), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01916-A, (sak nr. 2009/276), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01916-A, (sak nr. 2009/276), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt nord (advokat John Steen Holm) mot Hurtigruten ASA (advokat Harald

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattereformen 2004-2006 Innledning...4 1.1 Endringer i skattlegging av næringsvirksomhet... 4 1.1.1 Skjermingsmetoden... 4 1.1.2 Aksjonærmodellen...

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01847-A, (sak nr. 2014/384), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01847-A, (sak nr. 2014/384), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01847-A, (sak nr. 2014/384), sivil sak, anke over dom, Bonheur ASA Ganger Rolf ASA (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00651-A, (sak nr. 2012/1414), sivil sak, anke over dom, (advokat Christian Wahl til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00651-A, (sak nr. 2012/1414), sivil sak, anke over dom, (advokat Christian Wahl til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00651-A, (sak nr. 2012/1414), sivil sak, anke over dom, Tronviken ANS (advokat Christian Wahl til prøve) mot Staten v/skatt øst (Kommuneadvokaten

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Beskatning av inntekt av fast eiendom

Beskatning av inntekt av fast eiendom Beskatning av inntekt av fast eiendom Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: 128940 - Lene Grønås Dette arbeidet er gjennomført som ledd i bachelorprogrammet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00086-A, (sak nr. 2008/985), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00086-A, (sak nr. 2008/985), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00086-A, (sak nr. 2008/985), sivil sak, anke over dom, DnB NOR Bank ASA (advokat Christian Bruusgaard) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [Mai 2012] Verdsettelse av aksjer Mai 2012 Punkt 3.2 Presiseringer Punkt 5.2.5 Endret rettsoppfatning verdsettelsestidspunkt for nystiftet aksjeselskap

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

Realisasjonsprinsippet skatterettslig tidfesting

Realisasjonsprinsippet skatterettslig tidfesting SKATT Del I: Realisasjonsprinsippet skatterettslig tidfesting Fra og med 2005 opphørte koblingen mellom regnskap og skatt som gjaldt for tidfesting av inntekter og kostnader (regnskapsprinsippet), og realisasjonsprinsippet

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2013-19. årgang. Tema Skatt og avgift EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2013-19. årgang Tema Skatt og avgift Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Særlig om forholdet mellom begrepene «fast eiendom», «bygg eller anlegg» og «fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging»

Detaljer

Del I: Skattebehandlingen i 2013 og 2014

Del I: Skattebehandlingen i 2013 og 2014 Del I: Skattebehandlingen i 2013 og 2014 Artikkelen er forfattet av: Seksjonssjef Monica Sivertsen Skatt øst Hun er DH-kandidat 1989, juridikum 1994, juridisk rådgiver v/ Oslo likningskontor fra 1995 98,

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Helge Johannessen, Oslo 24.8.01 1. Innledning; debatt og lovgivningsinitiativer

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer