Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011"

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato /11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM AS Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret i Drammen Eiendom KF godkjenner endringene i aksjonæravtalen i samsvar med vedlagt utkast. Styreleder gis fullmakt til å delta i selskapets generalforsamling for å fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av omstruktureringen. Paul Røland daglig leder 1

2 SAKSUTREDNING Selskapet Papirbredden Eiendom AS har gjennomgått en omstrukturering hvor selskapets eiendommer er lagt inn i hvert sitt datterselskap. Saken ble behandlet i styret den med følgende vedtak. Styret i Drammen Eiendom KF slutter seg til skisse til omstrukturering av Papirbredden Eiendom AS til en konsernstruktur med et holdingselskap og hvor hver av eiendommene legges i egne datterselskap. Styreleder gis fullmakt til å delta i selskapets generalforsamlinger for å fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av omstruktureringen Omstruktureringen medfører behov for en formell endring også i gjeldene aksjonæravtale mellom Entra og Drammen Eiendom KF. Nytt pkt. 8.6 vedr. forkjøpsrett. Saken legges frem for styret for formell behandling og forankring. Det vil i tilknytning til styremøtet bli redegjort for gjeldene styringsstruktur i selskapet og status i arbeidet med Papirbredden byggetrinn 2. /pr. 2

3 A K S J O N Æ R A V T A L E Denne aksjonæravtalen vedrørende aksjer i Papirbredden Eiendom AS er i dag inngått mellom: Drammen kommune ved Drammen Eiendom KF og Entra Eiendom AS Følgende ord og uttrykk skal, med mindre annet fremgår av sammenhengen, forstås på følgende måte: Avtaledato: Avtalen: Dato for undertegning av denne avtalen Denne aksjonæravtalen med vedlegg Entra: Entra Eiendom AS, et norsk aksjeselskap med org. nr Drammen Eiendom KF: Part(ene): Selskapet: Datterselskapene: Drammen Kommune, org. nr , ved Drammen Eiendom KF, org. nr Entra og Drammen Eiendom KF enkeltvis eller samlet Papirbredden Eiendom AS, et norsk aksjeselskap med org. nr Selskapets datterselskaper til enhver tid 1 BAKGRUNN 1.1 Selskapet ble etablert i 2011 i forbindelse med en restrukturering av eierskapet til eiendommene på Papirbredden i Drammen. Etter restruktureringen er hver eiendom eiet gjennom Datterselskapene, som er egne eiendomsselskaper 100 % eiet av Selskapet. 1.2 I forbindelse med restruktureringen er Partenes forutsetninger noe endret, og Partene har derfor kommet til enighet om en ny aksjonæravtale for Selskapet denne Avtalen til erstatning for den forrige aksjonæravtalen av 14. desember FORMÅL 2.1 Formålet med Avtalen er å fastlegge Partenes forpliktelser og rettigheter som aksjeeiere i forbindelse med utøvelse av aksjonærrettigheter i og driften av Selskapet og Datterselskapene. 2.2 Partene forplikter seg til å forholde seg og avgi stemme i Selskapets og Datterselskapenes generalforsamling, styre, administrasjon og andre selskapsorganer i

4 overensstemmelse med Avtalen, samt å pålegge sine ansatte og tillitsmenn, og styremedlemmer vedkommende part har utpekt/valgt/ansatt, å forholde seg i overensstemmelse med Avtalen. 3 STYREREPRESENTASJON 3.1 Selskapets vedtekter skal angi at Selskapets styre skal bestå av 5 styremedlemmer med tilhørende varamedlemmer, hvorav Drammen Eiendom KF utpeker 2 og Entra 3. Dersom Partene blir enige om dette kan styret likevel bestå av 3 styremedlemmer med tilhørende varamedlemmer, hvorav Drammen Eiendom KF utpeker 1 og Entra Entra utpeker styrets leder. 3.3 Den enkelte Part kan bestemme at varamedlemmer som er utpekt av seg skal være personlige varamedlemmer. 3.4 Punktene gjelder tilsvarende i forhold til Datterselskapene. 4 DAGLIG LEDELSE OG ADMINISTRASJON 4.1 Styret tilsetter daglig leder for Selskapet og Datterselskapene. Styret bestemmer videre om det skal inngås avtale med Entra eller andre om forretningsførsel mv.. 5 FINANSIERING 5.1 Ved tilførsel av kapital til Selskapet (herunder aksjekapital), skal Partene tilføre kapital etter sin eierandel i Selskapet med mindre Partene særskilt avtaler annet. Entra er inneforstått med at det foreligger lovbestemte begrensninger for Drammen Eiendom KFs mulighet til å stille lån og garantier til Selskapet. 5.2 Finansiering av Selskapet og/eller Selskapets drift skal ikke ha annen sikkerhet enn sikkerhet i Selskapets/Datterselskapenes til enhver tid faste eiendommer, aksjene i Datterselskapene og/eller andre eiendeler. 6 SELSKAPSBESLUTNINGER 6.1 Selskapet skal drives som en selvstendig enhet og på armlengdes avstand i forhold til Partene. Samtlige transaksjoner mellom aksjonærene og Selskapet skal skje på konkurransedyktige og vanlige forretningsmessige vilkår og skal styrebehandles eller eventuelt behandles av generalforsamlingen dersom dette er nødvendig jf aksjeloven Partene skal hver for seg ha vetorett i alle relevante Selskapsorganer (herunder generalforsamling, styret eller administrasjonen i Selskapet) for følgende beslutninger/vedtak: Vesentlige avtaler mellom Selskapet og en Part. Dette gjelder ikke avtaler som ligger innenfor Selskapets vanlige forretningsvirksomhet og som er basert på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper Salg, kjøp, utbygging, og vesentlige ombygninger/vedlikehold/oppgraderinger av de faste eiendommer Selskapet eller Datterselskapene til enhver tid eier Endring av Selskapets vedtekter Fusjon/fisjon/oppløsning/avvikling av Selskapet.

5 6.2.5 Styresamtykke ved overdragelse av aksjer i Selskapet, likevel slik at dette ikke skal hindre en Parts rettigheter ved overdragelse av aksjer i Selskapet i henhold til bestemmelsene i denne Avtalen Ansettelse og oppsigelse av daglig leder. 6.3 Avtaler mellom Selskapet og en Part som ikke er vesentlige for Selskapet skal foreligge skriftlig og fremlegges til styret til ordinær behandling. 6.4 Øvrige beslutninger reguleres av den til enhver tid gjeldende aksjelov. 6.5 Punktene gjelder tilsvarende i forhold til Datterselskapene. 7 UTBYTTE 7.1 Selskapet skal ved vurderingen av om utbytte skal utdeles legge vekt på gjeldende lovgivning samt Selskapets likviditet og risiko, basert på Partenes ønske om en forsiktig og konservativ forretningsførsel. 8 FORKJØPSRETT 8.1 Partene har gjensidig forkjøpsrett til hverandres aksjer i Selskapet ved enhver form for overdragelse av vedkommende Parts aksjer til én kjøper, eller flere kjøpere ved samtidig overdragelse i samsvar reglene i dette punkt 8 ( Forkjøpsrett ). 8.2 Forkjøpsrett må utøves for alle de aksjer som overdras eller ønskes overdratt og på samme vilkår og betingelser som selgende Part har oppnådd. Vilkår som ikke knytter seg direkte til aksjesalget skal omregnes til et kronebeløp som skal hensyntas ved fastsettelse av kjøpesummen ved utøvelse av Forkjøpsretten. 8.3 Den Part som ønsker å utøve Forkjøpsrett må gjøre sin rett gjeldende ved skriftlig melding til selgende Part innen 40 dager etter at selgende Part skriftlig varsler den annen Part om salget eller ønske om salget. 8.4 Forkjøpsrett skal ikke gjelde overdragelse av Selskapets aksjer til eller fra selskap i samme konsern som Parten. For Drammen Eiendom KF gjelder dette hvor Drammen kommune er majoritetseier eller har bestemmende innflytelse i det kjøpende foretak. 8.5 Utover de bestemmelser som er nevnt i denne Avtalen, gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivnings bestemmelser om forkjøpsrett. 8.6 Hvis en av Partene ønsker å selge aksjene i et av Datterselskapene, eventuelt en eiendom som eies av et av Datterselskapene, har den andre Parten rett til å overta aksjene (eiendommen). Prisen skal i så fall fastsettes basert på gjennomsnittet av tre uavhengige verdivurderinger foretatt av anerkjente aktører innen verdsettelse av næringseiendommer, hvorav Partene oppnevner én aktør hver og de to aktørene utpekt av Partene i fellesskap oppnevner den tredje aktøren. Verdivurderingene skal innhentes for Selskapets regning. Ved prisfastsettelsen skal det skal gjøres markedsmessig tillegg / fradrag for andre aktiva / passiva, og kjøpet skal for øvrig skje på vanlige vilkår for den type transaksjoner det er tale om. For øvrig gjelder punktene tilsvarende så langt de passer for utøvelse av kjøpsretten. 9 MEDSALGSRETT 9.1 En Part har ikke rett til å selge alle eller deler av sine aksjer i Selskapet til en tredjepart med mindre den annen Part får tilsvarende tilbud om å selge deler av eller alle av sine

6 aksjer i Selskapet (etter den annen Parts ønske) til vedkommende tredjepart i samsvar med de betingelser som følger av dette punkt 9 ( Medsalgsrett ). 9.2 Den selgende Part skal umiddelbart etter at bindende avtale om salg er inngått og/eller tilbud fremforhandlet sende skriftlig varsel til den annen Part om salget og Medsalgsretten. 9.3 Medsalgsretten er betinget av at den annen Part skriftlig krever Medsalgsrett innen 40 dager etter at skriftlig varsel om salg og/eller tilbud om salg ble avsendt. 9.4 Dersom Medsalgsrett gjøres gjeldende etter punkt 9.3 skal tilbudet om kjøp av aksjer under Medsalgsretten fremsettes på samme vilkår som den selgende Part har avtalt/fremforhandlet med kjøper av sine aksjer. Vilkår som ikke knytter seg direkte til aksjesalget skal omregnes til et kronebeløp som skal hensyntas ved fastsettelse av kjøpesummen ved utøvelse av Medsalgsretten. 9.5 Gjennomføringen av salget av aksjer under Medsalgsretten skal skje senest samtidig med gjennomføringen av salget av den selgende Parts aksjer. 9.6 Partene kan velge om de vil utøve Forkjøpsrett eller Medsalgsrett. 10 OVERDRAGELSE AV AKSJER 10.1 Dersom en Part er av den oppfatning at samarbeidsforholdet mellom Partene er vesentlig vanskeliggjort, og/eller Partene har vesentlig forskjellig syn på utviklingen av Selskapet, kan vedkommende Part fremsette skriftlig tilbud om kjøp av samtlige av den annen Parts aksjer i Selskapet mot kontant betaling. Tilbudet skal angi pris per aksje, samt en frist på 80 dager for den annen Part til å akseptere tilbudet. Den annen Part har da plikt til enten å godta tilbudet om salg av sine aksjer til tilbydende Part på tilbudte betingelser, eller uten opphold kjøpe samtlige av aksjene i Selskapet den tilbydende Part eier til samme pris og betingelser som den tilbydende Part tilbudte Tilbud jf punkt 10.1 kan fremsettes hvert påfølgende år etter Avtaledato og i 2 måneder deretter Partenes rettigheter og forpliktelser etter dette punkt 10 går foran Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til bestemmelsene om Forkjøpsrett i punkt 8 og Medsalgsrett i punkt TILTREDELSE AV NYE AKSJEEIERE I SELSKAPET 11.1 Partene skal sørge for at eventuelt nye aksjeeiere i Selskapet skal tiltre denne Avtalen i sin helhet. Dersom en Part selger aksjer til en kjøper, skal dette kjøpet være betinget av at kjøper tiltrer denne Avtalen i sin helhet. 12 AKSJEEIERBOK 12.1 Partenes rettigheter og plikter i forbindelse med overdragelse av aksjer i Selskapet som beskrevet i punktene 8, 9 og 10 skal til enhver tid være anmerket i Selskapets aksjeeierbok og i utstedte aksjeeierbevis. 13 FORRANG 13.1 Avtalen går foran Selskapets vedtekter ved motstrid. Ved motstrid mot Samarbeidsavtalen mellom Partene av dags dato går denne avtalen foran.

7 14 GJENNOMFØRING - BORTFALL 14.1 Avtalen trer i kraft på Avtaledato. Aksjonæravtale datert 14. Desember 2007 bortfaller fra samme tidspunkt Avtalen bortfaller dersom en av Partene selger samtlige av sine aksjer i Selskapet ***** Avtalen er utferdiget og undertegnet i to eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt. Drammen Eiendom KF Drammen, 2011 Navn: Georg Njargel Smedhust Entra Eiendom AS Navn: Kyrre Olaf Johansen

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Moss Havn KF Innkalling til styremøte for Moss Havn KF Møte nr. 4/2014 Møtedato: 07.05.2014 Møtested: Havnestyresalen OMSM: Kl. 15:00 GRUPPEMØTER i kantine: Arbeiderpartiet: Onsdag den 7.mai 2014 kl.14.00

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE)

PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) TICON EIENDOM AS (TE) PROSJEKTUTVIKLINGSAVTALE MELLOM MARIENLYST UTVIKLING AS (MU) OG TICON EIENDOM AS (TE) 1. Partene MU er et selskap som er etablert for å forestå kjøp og deretter utvikling og salg av deler av Drammen kommunes

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer