Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven første ledd og 11-20, fsfin flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven første ledd og 11-20, fsfin flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder spørsmål om skattemessig virkningstidspunkt for fusjon mellom et deltakerlignet selskap (kalt DA) og et ansvarlig selskap (kalt ANS). Det er også spørsmål om den metoden som benyttes ved omdanningen av ANS til AS, ligger innenfor reglene for skattefri omdanning. Metoden består i at ANS stifter Z AS og eier aksjene i en interimsperiode, inntil ANS selskapsrettslig er avviklet og aksjene i Z AS kan overføres til eierne av ANS. Innsender har også spurt om regelen om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse. Skattedirektoratet kom til at fusjonen mellom DA og ANS gis skattemessig virkning fra det tidspunkt den siste andelen i DA er overført til ANS. Videre kom direktoratet til at metoden for omdanning ligger innenfor reglene for skattefri omdanning. Etter en konkret vurdering kom Skattedirektoratet til at regelen om ulovfestet gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse. Innsenders fremstilling av faktum og jus Selskapene som vil være involvert i reorganiseringen "DA" eies av "Mor", "Datter" og "Datterdatter" med henholdsvis 1 %, 69 % og 30 %. Selskapet eide tidligere et driftsmiddel (nedenfor kalt P) som ble solgt i I forkant av salget ble det i selskapsmøte besluttet at salget skulle skje på nærmere angitte vilkår, i henhold til selskapsprotokoll for DA. "ANS" eies av Mor og Datter med henholdsvis 1 % og 99 %. Selskapet driver virksomhet. "Holding AS" som driver virksomhet innen området T, eies av Mor og Datter med henholdsvis 1 % og 99 %. Holding AS er eneaksjonær i 5 selskaper. Formålet med reorganiseringen Bakgrunnen for salget av P var blant annet ønsket om å reorganisere virksomheten slik at all virksomhet og kapital kunne samles under Holding AS. Etter at P er solgt og deler av salgsprovenyet reinvestert, kan all virksomhet og aksjer samles under Holding AS. På denne måten ønsker familien som eier selskapene (Mor, Datter og Datterdatter) å få en bedre utnyttelse av de samlede ressursene. Nedenfor gis en nærmere gjennomgang av den forretningsmessige begrunnelsen for reorganiseringen. Reorganiseringen slik den er planlagt gjennomført Reorganiseringen er planlagt gjennomført ved følgende 4 trinn: Fusjon av DA og ANS (trinn 1) Det planlegges å innfusjonere DA i ANS i løpet av inneværende år. Etter at P er solgt er det ikke hensiktsmessig å videreføre DA som et selvstendig selskap. Fusjonen gjennomføres overensstemmende med skatteloven kapittel 11 om skattefri fusjon. Ettersom selskapene som er involvert i fusjonen ikke har styre, kan det ikke utarbeides fusjonsplan, slik det gjøres for

2 aksjeselskap. Det er derfor naturlig at de to kompetente organene inngår en fusjonsavtale. Av samme grunn er det heller ikke utarbeidet rapport fra styret om fusjonen eller redegjørelse til selskapsmøtet om verdifastsettelsen. Dette innebærer: Deltakerne i DA vil overdra samtlige av sine selskapsandeler i DA til ANS mot vederlag i form av utstedte andeler i ANS. Det ytes ikke tilleggsvederlag. Ettersom et ansvarlig selskap må ha mer enn én deltager og DA av denne grunn opphører som selskap når samtlige andeler overtas av ANS, vil eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres på det tidspunktet andelene i DA overføres til ANS. Fusjonen gjøres med skattemessig kontinuitet på selskap- og deltagernivå. Virkningstidspunktet vil være det tidspunktet som er avtalt at innskuddet gjøres etter fusjonsavtalen, jf. Ot. prp. nr 71 ( ) side 61 og Lignings-ABC Fusjon - innlands pkt. 8.2, og vil derfor i det foreliggende tilfellet være når andelene i DA overføres til ANS. Dette er før DA meldes oppløst og slettet i Foretaksregisteret. Melding om oppløsning av DA sendes umiddelbart deretter til Foretaksregisteret. Selskapet kan trolig ikke slettes i Foretaksregisteret i inneværende år, men dette har etter innsenders vurdering ikke betydning for fastsettelsen av gjennomføringstidspunktet. Ulikheten i selskaps- og ansvarsform mellom ANS og DA, er ikke til hinder for en slik fusjon. Det vises til Lignings-ABC 2012/13 side 607 (punkt 5.2.3) med videre henvisning til BFU 2/2011. ANS omdannes skattefritt til aksjeselskap (trinn 2) ANS vil etter at fusjonen er gjennomført, omdannes til aksjeselskap (Z AS) med skattemessig kontinuitet etter reglene om skattefri omdanning, jf. skatteloven med tilhørende forskrifter. Omdanningen skjer ved: ANS stifter et aksjeselskap (Z AS) Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra ANS til Z AS og innskutt kapital i Z AS økes med et beløp som ikke overstiger netto ligningsmessige verdier i ANS. ANS deler ut aksjene i Z AS til deltagerne i samme forhold som de eide andeler i Y ANS før omdanningen. ANS slettes. Fisjon av Z AS og gaveoverføring (trinn 3) Det gjennomføres deretter en fisjon av Z AS hvor et nærmere bestemt kontantbeløp utfisjoneres til to nystiftede aksjeselskaper (Newco 1 AS og Newco 2 AS). Z AS beholder øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fisjonen gjennomføres i henhold til skatteloven kapittel 11. Kontantbeløpet som utfisjoneres ved fisjonen består av hele Mors eierandel i Z AS, samt en eierandel som svarer til NOK 20 millioner av Datters eierandel. Kontantbeløpet fordeles likt på de to selskapene, Newco 1 AS og Newco 2 AS.

3 Når fisjonen er selskapsrettslig gjennomført, overfører Mor og Datter alle sine aksjer i Newco 1 AS og Newco 2 AS ved gave til Datters søstre M og N (Mors barn). Bakgrunnen for denne overføringen av aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS til M og N, er i første rekke at Mor har stilt som vilkår for å samtykke til salget av driftsmiddel P (fra DA) at Datter overfører midler til M og N. Konsernfusjon (trinn 4) Når fisjon av Z AS er gjennomført, fusjoneres rest Z AS med nyetablert datterselskap av Holding AS etter reglene om konsernfusjon, skatteloven kapitel 11. Som vederlag til eierne i Z AS, utstedes vederlagsaksjer i morselskapet Holding AS. Ved fusjonen etableres en fusjonsfordring mellom Holding AS og datterselskapet som Z AS er blitt innfusjonert i. Fordringen som etableres vil ha pålydende tilsvarende bokført egenkapital av det som er overført til datterselskapet, mens skattemessig verdi vil tilsvare skattemessig verdi av det overførte. Fusjonen gjennomføres skattefritt og med skattemessig kontinuitet, i tråd med reglene i skatteloven kapittel 11. Rettsspørsmål som ønskes vurdert Spørsmål knyttet til fusjonen Innsenders første spørsmål er knyttet til det skattemessige gjennomføringstidspunktet for fusjonen mellom ANS og DA. Innsender ber Skattedirektoratet bekrefte hvorvidt fusjonen skattemessig kan anses gjennomført på det tidspunktet andelene i DA overføres til ANS. Det følger av skatteloven første ledd at skattefri fusjon for deltakerlignede selskaper får virkning fra det tidspunktet det overdragende selskapet foretar innskudd i det overtakende selskapet. Videre følger det av Lignings-ABC 2012/13 side 612 punkt 8.2 at innskuddet forfaller straks forpliktelsen er stiftet, og fusjonsavtalen vil derfor være avgjørende for virkningstidspunktet. Fusjonen av ANS og DA skal imidlertid ikke skje ved direkte overføring av innskudd, men ved at deltakerne i DA overdrar sine andeler til ANS. Ettersom DA ikke lenger oppfyller vilkårene for å være et selskap, jf. selskapsloven 1-1 (1), innebærer dette at DAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til ANS. Det følger av Ot.prp. nr. 71 ( ) side 61 at Ved sammenslutning av deltakerlignede selskaper som skjer ved at alle andelene i et selskap blir overdratt til et annet selskap mot at andelseierne i det overdragende selskapet får vederlag i andeler i det overtakende selskap, bør virkningen av fusjon knyttes til tidspunktet for overdragelse av den siste andelen. Innsender viser også til Utv side 292 og Lignings-ABC 2012/13 side 292 punkt om tidspunkt for oppløsning av selskap. Slik innsender ser det, kan fusjonen anses skattemessig gjennomført på det tidspunktet andelene i DA overføres til ANS i henhold til fusjonsavtalen. Innsender ber Skattedirektoratet bekrefte dette.

4 Metoden som benyttes ved omdanning av ANS til aksjeselskap Innsenders andre spørsmål er knyttet til omdanningen av ANS til aksjeselskap. Innsender ber Skattedirektoratet bekrefte at omdanningen, slik den er planlagt gjennomført, oppfyller vilkårene for skattefri omdanning i skatteloven og fsfin ANS vil overdra samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Z AS, og Z AS vil tre inn i skatteposisjonene til ANS. Slik innsender ser det, oppfyller den skisserte omdanningen vilkårene i skatteloven og fsfin flg., slik at omdanningen i sin helhet kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet for alle involverte parter. Innsender ber Skattedirektoratet vurdere om den skisserte metoden for omdanning, hvor ANS foretar overføringen til et heleid aksjeselskap og hvoretter ANS deler ut aksjene i Z AS til deltagerne i samme forhold som disse har andeler i ANS, er iht skatteloven 11-20, jf. fsfin flg. I BFU 5/13 ble et tilsvarende spørsmål reist i forbindelse med omdanning av et KS til AS. Etter innsenders vurdering må rettsspørsmålet vurderes likt ved omdanning av ANS til AS, som ved omdanning av KS til AS. Gjennomskjæring Innledning I Dyvi-dommen, Rt 2012 /188 (inntatt i Utv. 2013/1) avsnitt 37, beskriver Høyesterett vilkårene for at gjennomskjæringsregelen skal kunne anvendes, på følgende måte: Gjennomskjæringsregelen som er utviklet i rettspraksis og teori består av et grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret er at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen[ ] (innsenders understrekning) Videre heter det i dommen om disposisjoner som inngår i et større kompleks av disposisjoner (avsnitt 38 flg.): [ ]dersom en disposisjon inngår som ledd i et større kompleks av disposisjoner, kan spørsmålet om grunnvilkåret er oppfylt ikke vurderes isolert for hver enkelt disposisjon, men må avgjøres etter en samlet bedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig helhet... I det foreliggende tilfellet er samtlige disposisjoner foretatt med det hovedformål å samle verdiene i Holding-konsernet, og på denne måten få en hensiktsmessig eierstruktur slik at ressursene kan utnyttes på en best mulig måte. Etter innsenders oppfatning er det av den grunn klart at samtlige disposisjoner utgjør en naturlig enhet og derfor må vurderes under ett. Videre skriver innsender at Skattedirektoratet har bedt om at latent skatt anslås. Skattefordelen består i at den negative inngangsverdien på andelene i DA ikke kommer til beskatning ved reorganiseringen, dvs en skattebesparelse på ca MNOK 35. Skattebesparelsen knyttet til driftsmidlene utgjør ca MNOK 10.

5 For så vidt gjelder utfisjoneringen av Newco 1 AS og Newco 2 AS fra Z AS, utgjør skattebesparelsen i underkant av MNOK 2. Skal skattyter foreta en annen transaksjon enn den planlagte, kan dette gjøres på ulike måter. Det er derfor ikke entydig hvilken skatt som alternativt utløses. Skal midlene uttas som utbytte (skjevdelt utbytte) påløper det utbytteskatt. Utbyttet vil være ca MNOK 24 og skatt ca MNOK 6,72. Skjer dette derimot ved innløsning av andeler øker alminnelig inntekt med MNOK 7 mill, dvs. en skatteeffekt på ca MNOK 2. Nærmere om grunnvilkåret Forretningsmessig begrunnelse Den planlagte reorganiseringen er forretningsmessig begrunnet bl.a. ut i fra ønsket om å oppnå en hensiktsmessig eierstruktur. Dette er et relevant forretningsmessig hensyn, jf. Ot.prp. nr. 71 ( ) punkt Reorganiseringen har flere klare forretningsmessige motiver: Det er i alt 150 ansatte i Holding-konsernet. Selskapets hovedvirksomhet er konkurranseutsatt. Det er behov for betydelige investeringer. Dette er en del av bakgrunnen for salget av P og den planlagte, etterfølgende reorganiseringen. Salget av P genererte et høyt nettoproveny. En betingelse for oppnåelse av den avtalte salgssummen var at deler av nettoprovenyet ble plassert i et nytt selskap. Reorganiseringen vil redusere gjeldsgraden i Holding-konsernet betraktelig og dermed legge til rette for videreutvikling og finansiering av konsernets kjerneaktiviteter. Reorganiseringen vil gjøre det lettere å konsolidere aktivitetene fra ANS, DA og Holding AS, herunder for inntekts- og formuesskatteformål. Særlig om den forretningsmessige begrunnelsen for fisjonen med etterfølgende gaveoverføring Innsender skriver at gjennomskjæringsvurderingen skal knyttes til transaksjonsrekken som helhet, og ikke til den enkelte transaksjon isolert. Innsender finner likevel grunn til kort å redegjøre for den forretningsmessige begrunnelsen for fisjonen og den etterfølgende gaveoverføringen til M og N. Som allerede nevnt, var en del av bakgrunnen for salget av P og den etterfølgende reorganiseringen at Datter mente det var behov for å styrke egenkapitalen i Holdingkonsernet. Et salg av P (fra DA) ville frigjøre kapital. Salget var betinget av enstemmighet blant deltagerne i DA. Mor ønsket ikke å selge, men aksepterte å stemme for salg under den forutsetning at hun ble utløst, og at Datter forpliktet seg til at M og N fikk hvert sitt aksjeselskap. Hvert aksjeselskap skulle etter avtalen ha verdier svarende til 2 % av egenkapitalen i det delende selskapet. Innsender har vist til Protokoll fra selskapsmøte i DA, hvor bl.a. dette fremgår: "Etter gjennomført omdanning til aksjeselskap skal det utfisjoneres to aksjeselskaper fra Z AS som hver har en aksjekapital tilsvarende 2 % av egenkapitalen i aksjeselskapet før fisjonen.

6 Før innfusjonering i Holding AS skal Mors andel på 1 % av aksjene i Z AS enten overdras til/innløses av aksjeselskapet eller utfisjoneres i et eget selskap som eies av Mor, avhengig av hva som fremstår som skattemessig mest gunstig for eierne. Velges løsningen med innløsning betaler aksjeselskapet et vederlag tilsvarende totalt 1 % av egenkapitalen i Z AS. Etter gjennomføring av ovenstående skal Datter gi aksjene i de utfisjonerte selskapene som gave til sine to søstre, slik at hver av dem blir eiere av et av de utfisjonerte selskapene. Det er forutsatt at fisjonen og den videre overdragelsen kan gjennomføres uten tilhørende skatte- og avgiftsbetalinger." Innsender skriver at ved å overføre aksjeselskap til M og N, ønsker Mor at også de skal gis anledning til å starte virksomhet i hvert sitt selskap slik Datter er gitt anledning til. Søstrene har tatt til orde for at arven var forfordelt, og tvisten ble tilspisset i forbindelse med salget av P. Ved dette salget ble det synliggjort at P hadde svært stor verdi. Ifølge innsenders opplysninger vil M og N benytte sine aksjeselskap, Newco 1 AS og Newco 2 AS, til investeringer. Til sammenligning viser innsender til BFU 16/12. Saken gjaldt fisjon av et selskap med etterfølgende gaveoverføring av aksjene i de utfisjonerte selskapene, fra skattyter personlig til nieser og nevøer. Bakgrunnen for disposisjonen var å finne en løsning i en familietvist. Innsender skriver at Skattedirektoratet i den saken ikke kunne se at det hovedsakelige formål med valg av fremgangsmåte var å spare skatt, og vilkårene for gjennomskjæring var dermed ikke oppfylt. Videre skriver innsender at utfisjoneringen av selskapene må ses i lys av den overordnede forretningsmessige begrunnelsen for transaksjonskjeden. Som redegjørelsen ovenfor viser, er utfisjoneringen av aksjeselskapene, som blir eier av kontanter, og etterfølgende gaveoverføring av aksjene til M og N, et ledd i et større kompleks av disposisjoner, der det overordnede formålet er å styrke egenkapitalen i Holding-konsernet. Fisjonen er en forutsetning for å oppnå den ønskede eierstruktur og vilkårene for gjennomskjæring er således ikke tilstede, ifølge innsender. Innsender gir en redegjørelse for hva partene vil spare i skatt ved å disponere på denne måten. Deltakerne i DA har til sammen ca 120 MNOK i negativ inngangsverdi på andelene. Denne negative inngangsverdien vil videreføres på aksjene i Z AS. En forholdsmessig andel av de negative inngangsverdiene på aksjene i Z AS vil ved fisjonen følge aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS, jf. reglene om skattemessig kontinuitet ved fisjon. Når aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS overdras vederlagsfritt, skjer det ingen realisasjon av aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS, jf. skatteloven 9-2 tredje ledd bokstav a. Mor og Datter blir derfor ikke beskattet når aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS overføres ved gave. Gavemottakerne må derimot videreføre inngangsverdien på aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS, jf. skatteloven første ledd. Hadde Mor og Datter tatt midlene ut fra Z AS, for deretter å gi disse til M og N, måtte Mor og Datter betalt utbytteskatt. Ved den planlagte fremgangsmåten (fisjonere) unngås utbytteskatt, hvilket også gjenspeiler realitetene ved at det verken er Mor eller Datter som mottar midler

7 gjennom utbytte. Innsender skriver at en slik fremgangsmåte ville være mer omstendelig og mindre naturlig enn å utfisjonere selskapene (Newco 1 AS og Newco 2 AS) fra Z AS og deretter gi bort aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS. Skattyter har ellers ingen plikt til å velge den transaksjonsformen som utløser mest skatt, jf. Ot. prp. nr. 1 ( ) hvor det på side 75 uttales: Aktørene har imidlertid ingen plikt til å innrette seg slik at de må betale mer skatt enn nødvendig. Det vises også til Høyesteretts dom inntatt i Rt 2008/1510 flg. (Reitan-dommen), som gjaldt gjennomskjæring av et generasjonsskifte, hvor førstvoterende i avsnitt 62 uttaler: Som staten har påpekt, kunne det partielle generasjonsskiftet også ha vært gjennomført på den måten at Ole Robert og Kjell Magnus Reitan allerede ved stiftelsen av Rema 1000 Norge AS hadde tegnet de aksjer de var tiltenkt. Denne fremgangsmåten ville imidlertid ha utløst betydelig arveavgift. Borgerne har i tilfeller hvor de står overfor valgmuligheter som gir forskjellige skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser, ikke plikt til å velge det alternativ som gir høyest skatt eller avgift. Så lenge det alternativ som blir valgt, er reelt og ikke fremstår som forretningsmessig unaturlig, er det fullt lovlig å innrette seg slik at skatten eller avgiften blir lavest mulig. (Innsenders understrekning) Ikke illojal mot skattereglenes formål (tilleggsvilkåret) Det anføres subsidiært at reorganiseringsmodellen ikke er illojal mot skattereglenes formål. Skattereglene som er aktuelle ved denne reorganiseringen er skattelovens regler om skattefri omdannelse og fisjon/fusjon. Når det gjelder reglene om skattefri omdannelse, er dagens regelsett utformet med grunnlag i omfattende og langvarig ligningspraksis knyttet til den nå opphevede omdanningsloven (lov av 9. juni 1961 nr. 16 om tillegg til lov om skatt av formue og inntekt). Praksisen ble første gang regelfestet ved forskrift av 17. januar Forskriften er endret enkelte ganger etter dette. Regelverket finnes i dag i skattelovforskriften (fsfin) flg. Begrunnelsen for ligningspraksis om skattefri omdanning synes å være basert på et kontinuitetssynspunkt og for å legge til rette for bedriftsøkonomiske ønskelig omorganiseringer (lette skifte av organisasjonsform mv), jf. blant annet Ruth Didriksen i Skatterett 1991 s 24 flg. Videre skriver innsender at omdanningen gjennomføres i samsvar med dette formålet. Deltakerne vil være eiere av samtlige aksjer etter gjennomføring av omdanningen, som er bedriftsøkonomisk begrunnet. Innsender fremholder at det ikke er krav til bindingstid på aksjene i Z AS etter omdanningen. Når det gjelder skattelovens regler om skattefri fisjon og fusjon, viser innsender til at formålet med disse reglene i all hovedsak er å forhindre at skattereglene motvirker omorganiseringer som er ønskelige ut i fra et samfunnsmessig og/eller bedriftsøkonomisk perspektiv, jf. Ot. prp. nr. 71 ( ) punkt 1.2. Transaksjonen som ønskes gjennomført er i samsvar med dette formålet. Reorganiseringen er bedriftsøkonomisk hensiktsmessig, og beskatning vil hindre gjennomføring av transaksjonene. På denne bakgrunn må det legges til grunn at reorganiseringsmodellen ikke er illojal mot skattereglenes formål, ifølge innsender.

8 Oppsummering På bakgrunn av ovennevnte må det, ifølge innsender, legges til grunn at samtlige trinn i den skisserte reorganiseringsmodellen vurdert isolert og samlet, er forretningsmessig begrunnet og nødvendige for å oppnå den ønskede eierstruktur. Transaksjonsmodellen fremstår som reell og som forretningsmessig naturlig, jf. Reitan-dommen. Grunnvilkåret for skattemessig gjennomskjæring er da ikke oppfylt. Subsidiært må det legges til grunn at reorganiseringen uansett ikke er illojal mot skattereglenes formål, slik at det andre vilkåret for skattemessig gjennomskjæring ikke er oppfylt. Innsender har i e-post av gitt følgende opplysninger: "Mor kan motsette seg omorganiseringen som deltaker i både DA og ANS. DA Fusjonen gjennomføres ved at samtlige andeler i DA overdras til ANS. Fusjonsmodellen forutsetter derfor at samtlige deltagere i DA medvirker. Videre fremgår det av selskapsavtalen at oppløsning av selskapet er betinget av enstemmighet. Også av denne grunn vil ikke en fusjon kunne gjennomføres med mindre Mor stemmer for fusjonen. ANS Det fremgår av selskapsavtalen at beslutning om oppløsning av selskapet, er betinget av tilslutning fra samtlige deltakere. En omdanning av ANS til aksjeselskap forutsetter oppløsning av ANS. Omdanning av ANS til aksjeselskap er derfor betinget av enstemmighet." Skattedirektoratets vurderinger Problemstillinger Skattedirektoratet skal ta stilling til skattemessig virkningstidspunkt for fusjonen mellom DA og ANS, jf. skatteloven første ledd. Vi skal også ta stilling til om den metoden som benyttes ved omdanning av ANS til aksjeselskap, ligger innenfor reglene for skattefri omdanning etter skatteloven 11-20, jf. fsfin flg. Videre skal vi ta stilling til om regelen om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på den skisserte transaksjonsrekke. Forutsetninger og avgrensninger Vi forutsetter at premissene som er tatt inn over er fullstendige for de spørsmål som drøftes. Vi tar forbehold om at transaksjonene gjennomføres korrekt i forhold til arveavgiftsregler, selskapsrett, regnskapsrett og øvrige skatteregler som ikke behandles i denne uttalelsen. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de skisserte transaksjoner ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Skattemessig virkningstidspunkt fusjonen Innsender ber Skattedirektoratet bekrefte hvorvidt fusjonen skattemessig kan anses gjennomført på det tidspunkt andelene i DA overføres til ANS. Skatteloven første ledd som gjelder skattemessig virkningstidspunkt for fusjon og fisjon av deltakerlignede selskaper, lyder:

9 "(1) Skattefri fusjon og fisjon av selskaper som nevnt i får virkning fra det tidspunktet det overdragende selskapet foretar innskudd i det overtakende selskapet." Skatteloven første ledd tilsvarer den tidligere bestemmelsen i selskapsskatteloven 8-10 nr. 1, jf. Ot. prp. nr. 86 ( ) på side 72. Av forarbeidene til selskapsskatteloven 8-10 nr. 1, Ot.prp. nr. 71 ( ) under punkt 4.12 om virkningstidspunktet for fusjon og fisjon, på side 61 flg., fremgår bl.a.: Ved sammenslutning av deltakerlignede selskaper som skjer ved at alle andelene i et selskap blir overdratt til et annet selskap mot at andelseierne i det overdragende selskapet får vederlag i andeler i det overtakende selskap, bør virkningen av fusjon knyttes til tidspunktet for overdragelse av den siste andelen. Departementet har på denne bakgrunn valgt å bli stående ved forslaget i høringsutkastet om at virkningstidspunktet knyttes til tidspunktet for innskudd i det overtakende selskap. Med innskuddstidspunktet skal forstås det tidspunkt hvor innskudd faktisk skjer... Vi legger etter dette til grunn at ordlyden i skatteloven første ledd "foretar innskudd i det overtakende selskap" også omfatter det tilfellet at det overtakende selskapet overtar andelene i det overdragende selskapet. Skattedirektoratet legger til grunn at fusjonen gjøres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og deltagernivå og at de øvrige vilkår for skattefri fusjon vil bli oppfylt. Videre legger vi til grunn som opplyst at fusjonen av de deltakerlignede selskapene skal skje ved at alle andelene i DA blir overdratt til ANS mot at andelseierne i det overdragende selskapet som vederlag mottar andeler i det overtakende selskap, i henhold til skatteloven Skattemessig virkningstidspunkt for fusjonen vil da være det tidspunkt den siste andelen i DA overføres til ANS, jf. Ot.prp. nr 71 ( ) under punkt 4.12 (sitert ovenfor). Den skisserte fusjonen gis virkning fra det tidspunkt den siste andelen i DA overføres til ANS, jf. skatteloven første ledd. Metoden som benyttes ved omdanningen av ANS til aksjeselskap Innsender har bedt Skattedirektoratet vurdere metoden som benyttes ved omdanningen av ANS til aksjeselskap. Vi legger til grunn som opplyst at omdanningen skal skje ved at ANS stifter et aksjeselskap, Z AS. ANS skal overdra samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Z AS, og Z AS vil tre inn i skatteposisjonene til ANS. ANS deler ut aksjene i Z AS til deltakerne i samme forhold som de eide andeler i ANS før omdanningen. Deretter slettes ANS. Vi forstår det slik at innsenders spørsmål er om kravene til kontinuitet på eiersiden oppfylles ved den skisserte fremgangsmåten, dvs. når ANS stifter Z AS og eier aksjene i en interimsperiode inntil ANS selskapsrettslig er blitt avviklet og aksjene i Z AS kan overføres til eierne av ANS, jf. fsfin annet ledd.

10 En omdanning fra et ANS til et AS vil i utgangspunktet medføre realisasjonsbeskatning både på selskaps- og på eiernivå. Reglene i skatteloven 11-20, jf. fsfin flg. åpner imidlertid for at slik omdanning kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dvs. skattefritt, dersom reglene følges. Det stilles bl.a. som vilkår at det vesentligste av virksomheten i ANS må overføres, at overføringen må skje til et nystiftet aksjeselskap og at det må være kontinuitet på eiersiden og på selskapsnivå. Skatteloven lyder som følger: " Skattefri omdanning av virksomhet (1) Departementet kan gi forskrift om at følgende selskap eller foretak kan omdannes til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten å utløse skattlegging: a. enkeltpersonforetak, b. virksomhet drevet av kommune eller fylkeskommune, c. interkommunalt selskap, d. deltakerlignet selskap som omfattes av 10-40, e. samvirkeforetak, f. statsforetak, g. norskregistrert utenlandsk foretak skattepliktig etter 2-2 første ledd e. Departementet kan også gi forskrift om omdanning fra enkeltpersonforetak til deltakerlignet selskap som omfattes av (2) Ved omdanning etter foregående ledd skal skattemessige inngangsverdier og ervervstidspunkt videreføres, og skatteposisjoner knyttet til virksomheten overføres uendret til selskapet." Finansdepartementets forskrift av (fsfin) inneholder bl.a. følgende bestemmelser: " Hovedregel Omdanning kan foretas uten beskatning når nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Det er en forutsetning at gjennomføringen skjer på de vilkårene som følger av til Overføring til nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap (1) Aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet regnes som nystiftet når det i henhold til stiftelsesdokumentet skjer en overføring av igangværende virksomhet med eiendeler og eventuelt gjeld til hel eller delvis dekning av aksjekapitalen. (2) Overføring kan også skje til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er nystiftet ved kontantinnskudd, og hvor den personlig næringsdrivende eier alle aksjene. Aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet regnes som nystiftet såfremt det ikke har drevet noen form for aktivitet før overføringen. (3) Overføring av eiendeler og forpliktelser (1) Med de unntak som er fastsatt i denne paragraf, må aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i den virksomhet som omdannes, i det vesentlige overføres til aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet. (2) Rett og plikt til skattemessig kontinuitet

11 (1) Det overtakende selskap viderefører de skattemessige verdier og ervervstidspunkter for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres. Overdragende foretaks øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av overtakende selskap. (2) Ved ombytting av eierandeler i overdragende selskap til aksjer i det overtakende selskap, skal samlet inngangsverdi og ervervstidspunkt for vederlag i form av aksjer eller andeler settes lik samlet inngangsverdi og ervervstidspunkt for eierandeler mv. i det overdragende selskap. (3) Kontinuitet på eiersiden (1)... (2) Omdanning må ikke medføre forskyvning av eierinteressene i selskapet. Aksjekapital og stemmeretter må fordeles i samsvar med hver enkelt deltakers eierandel eller tilsvarende rettigheter før overføringen." Det følger av fsfin at det må være kontinuitet på eiersiden. Når det gjelder omdanning fra deltakerlignet selskap til aksjeselskap og hvem som kan stifte det overtakende aksjeselskapet, og eie aksjene i dette selskapet, fremgår av Lignings-ABC 2012/13 på side 1491 punkt 3.5.3: "3.5.3 Eierforhold/stemmerett Ved omdanning av enkeltpersonforetak må den tidligere personlige eier av enkeltpersonforetaket tegne aksjer i selskapet tilsvarende verdien av aksjeinnskuddet og inneha en tilsvarende andel av stemmeretter, se FSFIN (1). Ved omdanning av annen virksomhet enn enkeltpersonforetak, må omdanningen ikke medføre noen forskyvning av eierinteressene i selskapet. Aksjekapital og stemmeretter må fordeles i samsvar med hver enkelt deltakers eierandel eller tilsvarende rettigheter før overføringen, se FSFIN (2). Ved omdanning fra deltakerlignet selskap til aksjeselskap godtas det at aksjene som det deltakerlignede selskapet eventuelt erverver ved overdragelse av virksomheten til aksjeselskapet, eies av det deltakerlignede selskap i en interimsperiode inntil det deltakerlignede selskap er selskapsrettslig avviklet og aksjene i det nye aksjeselskapet kan overføres til deltakerne. Se FIN 17. oktober 2007 i Utv. 2007/1576." I foreliggende sak innebærer skattemessig omdanning et skifte av eierform fra ANS til AS. Skattedirektoratet forstår det slik at den skisserte metode er en slik fremgangsmåte som er omhandlet i Lignings-ABC og i Utv. 2007/1576, og at eiersitsen i Z AS blir den samme som i ANS, slik at full kontinuitet på eiersiden oppnås. Vi forstår det også slik at de øvrige vilkår i omdanningsforskriften vil bli oppfylt. Den metoden som skal benyttes ved omdanningen av ANS til aksjeselskap, ligger dermed innenfor reglene for skattefri omdanning etter skatteloven 11-20, jf. fsfin flg. Ulovfestet gjennomskjæring Regelverket Innholdet i regelen om ulovfestet skattemessig gjennomskjæring er utviklet gjennom rettspraksis og juridisk teori, jf. bl.a. høyesterettsdommer inntatt i Utv. 2013/1 (Dyvi-

12 dommen), Utv. 2007/512 (Hex-dommen), Utv. 2006/1416 (Telenor-dommen), Utv. 2004/921 (Aker Maritime-dommen) og Utv. 2002/ 639 (Hydro-dommen). Gjennomskjæringsregelen består av et grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret er at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger, herunder forretningsmessig egenverdi, skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen. Det følger av Høyesteretts dom inntatt i Utv. 2006/1416 (Telenor-dommen), avsnitt 49 at enkeltdisposisjoner som inngår i et større kompleks av disposisjoner skal vurderes ut fra det samlede komplekset, og at grunnvilkåret i gjennomskjæringsnormen skal vurderes ut fra en samlet bedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig helhet. Høyesterett har presisert denne uttalelsen senere og skriver følgende i Dyvi-dommen, avsnitt 38 og 39: "(38) Rt side Telenor-dommen avsnitt 49 er det slått fast at dersom en disposisjon inngår som ledd i et større kompleks av disposisjoner, kan spørsmålet om grunnvilkåret er oppfylt ikke vurderes isolert for hver enkelt disposisjon, men må avgjøres etter en samlet bedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig helhet. Uttalelsen er fulgt opp og nærmere presisert i ConocoPhillips-dommen, hvor det heter i avsnitt 43: I Rt side 1232 (Telenor) la Høgsterett til grunn at fleire disposisjonar som gjekk inn i eit større kompleks av disposisjonar som utgjorde ein naturleg heilskap, måtte vurderast samla, jf. avsnitt 49. Føresetnaden for ei slik samla vurdering må likevel då vere at det er ein nær indre samanheng mellom disposisjonane, og at dei går inn som integrerte ledd i ein samla plan, jf. Rt side 1331 (Aker Maritime). (39) Lest i sammenheng med premissene for øvrig, oppfatter jeg denne uttalelsen slik at den relaterer seg til hele gjennomskjæringsvurderingen, og ikke bare til spørsmålet om grunnvilkåret er oppfylt. Denne betraktningsmåten er jeg enig i." Videre fremgår av Zimmer "Lærebok i skatterett" (2009) side 70, under henvisning til Aker Maritime-dommen (inntatt i Utv. 2004/921) at hvis den disposisjonen som skattefordelen knytter seg til, ikke er et nødvendig eller naturlig ledd for å oppnå det overordnede forretningsmessige formålet, skal dette mellomleddet vurderes separat. Subsumsjonen Skattedirektoratet skal ta stilling til om regelen om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på transaksjonsrekken i foreliggende sak. Innsender skriver at aksjene i Newco 1 AS og Newco 2 AS skal overføres til M og N Omorganiseringen er planlagt gjennomført ved følgende 4 trinn: 1. Fusjon 2. Omdanning

13 3. Fisjon og gaveoverføring 4. Konsernfusjon Høyesterett har som nevnt lagt til grunn at når enkeltdisposisjoner inngår i et større kompleks av disposisjoner, skal ikke gjennomskjæringsvurderingen rettes mot hver enkelt disposisjon, men må avgjøres etter en samlet bedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig helhet. Innsender har anført at man i foreliggende sak er henvist til å vurdere alle trinn i den skisserte transaksjonsrekken samlet. Videre har innsender anført at utfisjoneringen av Newco 1 AS og Newco 2 AS må ses i lys av "den overordnede forretningsmessige begrunnelsen" for transaksjonsrekken, og at trinn 3 er en forutsetning for å oppnå den skisserte eierstrukturen. Det overordnede formålet med omorganiseringen er å samle selskapene under Holdingkonsernet, for på den måten å få en hensiktsmessig eierstruktur, slik at ressursene kan utnyttes på en best mulig måte. Dette formålet oppnås etter Skattedirektoratets oppfatning av disposisjonene i trinn 1, 2 og 4. Det er anført at en forutsetning for at Mor vil være med på omorganiseringen, er at M og N får overført verdier innen en angitt ramme. Skattyterne velger som fremgangsmåte å fisjonere ut en kontantbeholdning for deretter å overføre aksjene i de utfisjonerte selskapene til M og N. Skattedirektoratet kan ikke se at trinn 3 er en naturlig del av omorganiseringen for å samle selskapene under Holding-konsernet. Det innebærer at det er grunnlag for å behandle trinn 3 separat i forhold til gjennomskjæringsvurderingen. Spørsmålet blir da om utfisjonering av en kontantbeholdning for deretter å gi bort de utfisjonerte aksjene som ledd i et generasjonsskifte, er utenfor fisjonsreglenes formål slik at fisjonen rammes av regelen om ulovfestet gjennomskjæring. Når vi skal vurdere om grunnvilkåret er oppfylt i foreliggende tilfelle, legger vi til grunn som opplyst at skattyterne ønsker å benytte den skisserte fremgangsmåte i trinn 3 fordi det "fremstår som skattemessig mest gunstig for eierne", jf. Protokoll fra selskapsmøte i DA. Basert på innsenders opplysninger om skatteeffekten forstår vi det slik at det ligger en betydelig skattebesparelse i valg av transaksjonsform. Ut fra den oppfatning Skattedirektoratet har på spørsmålet om det vil stride mot skattereglenes formål å benytte den skisserte fremgangsmåte, finner vi det ikke nødvendig å konkludere i spørsmålet om grunnvilkåret er oppfylt. Ved totalvurderingen av om det vil stride mot skattereglenes formål å la en privatrettslig disposisjon få skatterettslig virkning etter sitt innhold (tilleggsvilkåret), må vi ta utgangspunkt i formålet med den aktuelle skatteregel. Det skatterettslige utgangspunktet er at overføring av verdier fra et skattesubjekt til et annet utløser beskatning etter de vanlige regler for realisasjon, utbytte eller uttak. Reglene om skattefri fisjon er unntak fra dette. Den alternative fremgangsmåten som innsender beskriver med innløsning av andeler, ville medført realisasjonsbeskatning.

14 Etter Skattedirektoratets oppfatning er spørsmålet om det vil være i strid med formålet med fisjonsreglene når eierne har planlagt å gi bort aksjene i de utfisjonerte selskapene umiddelbart etter fisjonen, i forbindelse med generasjonsskifte. Av Ot.prp nr. 71 ( ) om skatteregler for fusjon/fisjon av selskaper, fremgår det av punkt 1.2 at det prinsipielle utgangspunktet er at skattereglene ikke skal motvirke rasjonelle omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheter. Virksomhetene må kunne finne en organisasjonsstruktur som både bedrifts- og samfunnsøkonomisk er hensiktsmessig og ønskelig. På den annen side understreker departementet at den nærmere avgrensningen må skje ut fra praktiske hensyn og for å hindre misbruk. Så lenge det alternativ som blir valgt, er reelt og ikke fremstår som forretningsmessig unaturlig, er ikke skattyter forpliktet til å velge den fremgangsmåten som gir høyest skatt, jf. Reitan-dommen inntatt i Utv. 2008/1749 avsnitt 62 (se innsenders sitat ovenfor). Finansdepartementet har i Ot. prp. nr 1 ( ) på side 75 (forarbeidene til aksjonærmodellen) under punkt (Vurdering av tiltak mot skattemotivert valg av transaksjonsform), også uttalt bl.a.: "I noen tilfelle vil det kunne hevdes at valget av transaksjonsform må anses hovedsakelig skattemessig motivert og illojalt mot formålet med skattereglene. Det kan da være grunnlag for ulovfestet gjennomskjæring. Aktørene har imidlertid ingen plikt til å innrette seg slik at de må betale mer skatt enn nødvendig." I foreliggende sak vil det ikke skje en forskyvning av eierinteresser ved selve fisjonen. Spørsmålet er om det er i strid med formålet med fisjonsinstituttet når eierne har planlagt å gi bort aksjene i de utfisjonerte selskapene umiddelbart etter fisjonen, i forbindelse med generasjonsskifte. De personlige aksjonærene kommer ved trinn 3 ikke nærmere de underliggende verdier, som fortsatt er "innelåst" i selskapsstrukturen. De nye aksjeselskapene, Newco 1 AS og Newco 2 AS, skal bestå og gavemottakerne (M og N) vil bli utbyttebeskattet når de tar penger ut fra sine investeringsselskap. En slik løsning harmonerer med det uttaksprinsipp som ligger til grunn for aksjonærmodellen, og som legger opp til at personlige aksjonærer først skal beskattes når pengene tas ut av aksjeselskapet (selskapssektoren). Ut fra en samlet vurdering i denne konkrete saken kommer Skattedirektoratet til at det ikke vil være i strid med formålet med fisjonsreglene, når eierne har planlagt å gi bort aksjene i de utfisjonerte selskapene etter fisjonen, i forbindelse med generasjonsskifte. Ut fra premissene i saken kommer vi således til at tilleggsvilkåret ikke er oppfylt. Basert på faktum og de forutsetninger som er tatt, antar Skattedirektoratet at regelen om ulovfestet gjennomskjæring ikke kommer til anvendelse på den skisserte transaksjonsrekke. Konklusjon Fusjonen mellom DA og ANS gis skattemessig virkning fra det tidspunkt den siste andelen i DA er overført til ANS, jf. skatteloven første ledd.

15 Den metoden som benyttes ved omdanningen av ANS til aksjeselskap, ligger innenfor reglene for skattefri omdanning etter skatteloven 11-20, jf. fsfin flg. Basert på faktum og de forutsetninger som er tatt, vil regelen om ulovfestet gjennomskjæring ikke komme til anvendelse på den skisserte transaksjonsrekke for DA, ANS, Mor, Datter og Datterdatter.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring)

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/14. Avgitt 10.3.2014 Om fusjon/fisjon som innbefatter fartøy med fiskerikvoter kan gjennomføres skattefritt, og om transaksjonsrekken er gjenstand

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16 /11. Avgitt 06.06.2011 Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning (skatteloven 5-1, jf. 5-20, 5-30

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/14. Avgitt 18.02.2014 Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør (skatteloven 11-21, jf. fsfin 11-21-1 og 11-21-10) Et samvirkeforetak

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum N-0106 Oslo Telefon: 02316 (+47 95260000) Telefaks: (+47) 23 16 03 00 Org.

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Sak:12/4289 22.05.2015 Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunnen for og hovedtrekkene

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap)

FUSJONSPLAN. Mellom. Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 C. Sundts gt. 17/19, 5004 Bergen (som det overtakende selskap) FUSJONSPLAN Mellom Grieg Seafood ASA org.nr. 946 598 038 (som det overtakende selskap) og Grieg Seafood Hjaltland AS org.nr. 983 400 981 og Grieg Marine Farms AS org.nr. 984 141 165 (som de overdragende

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 15 /12. Avgitt 20.6.2012 Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet (skatteloven 5-14 tredje ledd) Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges og det blir økt press på sammenslåing av ulike regionale nett eller det stilles krav om at nettvirksomheten

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett

Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett Sensorveiledning JUR 4000 høstsemesteret 2012. Dag 1 - Skatterett 1. Læringskrav Det kreves god forståelse av følgende emner: o Skattestrukturen (dvs. de ulike skatter som utskrives på inntekt, herunder

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom

Prop. 66 L. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom Prop. 66 L (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i bustadbyggjelagslova (fusjon mellom boligbyggelag og heleide datteraksjeselskaper) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet 1 Frederik Zimmer Professor, dr. juris Institutt for offentlig rett Privat: Universitetet i Oslo Tennisveien 30A Karl Johans gt. 47 0777 Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: 22 14 14 85

Detaljer

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag?

Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Mastergradsoppgave Jus 399 Er hovedsakelig skattemessig motivasjon et vilkår for gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag? Kandidatnr: 181684 Veileder: Benn Folkvord Antall ord:11493 01.06.2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL på aksjonær- og selskapsnivå Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 16 111 ord 26.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring

Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Finansdepa rtementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 10/4602 SL BBE/KR Vår ref:arkiv:dato: GA/OLF-hør- 10-forsk 5204.04.11 Forslag til endring i 10 forskriften - OLF-høring Oljeindustriens Landsforening,

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 1 Agenda

Detaljer

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FOSEN TRAFIKKLAG ASA Ekstraordinær generalforsamling i Fosen Trafikklag ASA ble avholdt tirsdag den 24. juni 2008 på Pirterminalen, Trondheim, fra kl 12.00.

Detaljer

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5)

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28/13. Avgitt 19.12.2013 Deltakerligning og kraftbeskatning (skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02354-A, (sak nr. 2012/505), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Dyvi Eiendom AS (advokat

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer