vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring."

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin ) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land 1) fra Datter (EU-land 2) til Mor (EU-land 1), konsernfusjon av Datterdatter (EU-land 1) inn i Mor (EU-land 1), samt skattemessig emigrasjon av Mor (EU-land 1) til EU-land 2, skulle anses som konsernopphør i relasjon til fsfin Skattedirektoratet konkluderte med at den beskrevne omorganiseringen ikke skulle anses som konsernopphør i relasjon til bestemmelsene om konserninterne overføringer. Innsenders fremstilling av faktum og jus Spørsmålet det skal tas stilling til i den bindende forhåndsuttalelsen er om følgende hendelser: Salg av aksjene i Datterdatter (EU-land 1) fra Datter (EU-land 2) til Mor (EU-land 1) Konsernfusjon av Datterdatter (EU-land 1) inn i Mor (EU-land 1) Skattemessig emigrasjon av Mor (EU-land 1) til EU-land 2 vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bakgrunnen for forespørselen er at Datterdatter (EU-land 1) v/ filial i Norge tidligere har foretatt en konsernintern overføring av et driftsmiddel til Norge AS. Nærmere om de planlagte transaksjoner Gjeldende eierstruktur for konsernet kan illustreres med følgende figur: Mor (EUland 1) Holding AS (Norge) Holding (EU-land 2) SS Datter (EU-land 2) Norge AS Alle selskapene i strukturen er eid 100 % av sitt morselskap. Datterdatter (EUland 1) For å forenkle konsernstrukturen vurderes det å overdra aksjene i Datterdatter (EU-land 1) fra Datter (EU-land 2) til morselskapet i konserngrenen, Mor (EU-land 1). Datterdatter (EU-land 1) fusjoneres deretter inn i Mor (EU-land 1).

2 Etter gjennomføring av fusjonen planlegges det videre å flytte ledelsen i Mor (EU-land 1) til EU-land 2, slik selskapet for fremtiden blir å anse som skattemessig hjemhørende i EU-land 2. Selskapet vil fortsatt være registret som et EU-land 1 selskap. Anmodning om bindende forhåndsuttalelse Med bakgrunn i ovennevnte faktumsbeskrivelse ønskes det en bekreftelse på at overdragelsen av aksjene i Datterdatter (EU-land 1) fra Datter (EU-land 2) til Mor (EU-land 1), den etterfølgende innfusjonering av Datterdatter (EU-land 1) i Mor (EU-land 1) og tilslutt den skattemessige emigrasjon av Mor (EU-land 1) til EU-land 2, kan gjennomføres uten at dette medfører konsernopphør etter fsfin Den rettslige vurderingen Generelt Fsfin første ledd lyder som følger: «(1) Ved aksjesalg, kapitalutvidelse eller annen transaksjon som bringer det mottakende selskap ut av konserntilknytningen, jf , tas den fritatte inntekten til beskatning i det overdragende selskap i konsernopphørsåret. Ved overføring som nevnt i tredje ledd tas den fritatte inntekten til beskatning i det overførende, utenlandske selskapet i overføringsåret. Det gis betalingsutsettelse frem til konsernopphørsåret. Det mottakende selskapet er solidarisk ansvarlig for betalingsforpliktelsen, og skal melde fra til ligningsmyndighetene om endringer i eierforholdene innen to uker etter overføringen." Spørsmålet i herværende saksforhold blir dermed om den planlagte aksjeoverdragelsen med etterfølgende konsernfusjon og skattemessig emigrasjon av det fusjonerte selskapet, kan gjennomføres uten at den nødvendige konserntilknytningen mellom det mottakende selskapet (Norge AS) og det overdragende selskap (Datterdatter (EU-land 1)) i den tidligere gjennomførte konserninterne overføringen opphører. Trinn 1 - Overdragelse av aksjene i Datterdatter (EU-land 1) Konserninternt salg av aksjene i Datterdatter (EU-land 1) fra Datter (EU-land 2) til Mor (EUland 1) antas i utgangspunktet ikke å være av betydning for spørsmålet om konsernopphør etter fsfin Ved overdragelsen vil eierskapet til aksjene i Datterdatter (EU-land 1) flyttes opp til Mor (EU-land 1), dvs. toppselskapet i konsernstrukturen skissert ovenfor. Konserntilknytningen mellom det overførende og overtakende selskapet vil således fult ut være i behold. Det synes etter skattyters vurdering heller ikke å være øvrige forhold tilknyttet den planlagte konserninterne aksjeoverdragelsen som skulle tilsi at vilkårene for utsatt gevinstbeskatning ved overføringen av driftsmidlet ikke lenger er til stede. Trinn 2 - Fusjon mellom Datterdatter (EU-land 1) og Mor (EU-land 1) Ved den planlagte etterfølgende fusjonen mellom Datterdatter (EU-land 1) og Mor (EU-land 1) vil Datterdatter (EU-land 1), som var det overdragende selskapet i den konserninterne overføringen, opphører å eksistere. Formelt sett vil dette i utgangspunktet skulle tilsi at konserntilknytningen mellom overdragende og mottakende selskap brytes ved fusjonen, og at den fritatte inntekten må tas til beskatning. I henhold til ligningspraksis må det likevel trekkes et skille mellom tilfeller der overdragende

3 selskap likvideres på ordinær måte (jf. bla. BFU 25/02), og tilfeller der overdragende selskapet slettes som ledd i en konsernfusjon. Det vises i denne forbindelse blant annet til BFU 112/04, hvor Skattedirektoratet på bakgrunn av reelle hensyn og formålet bak reglene har lagt til grunn at konserntilknytningen mellom overdragende og mottakende selskap ikke brytes ved at det tidligere overdragende selskapet innfusjoneres i et annet nystiftet konsernselskap. Skattedirektoratet legger i forhåndsuttalelsen vekt på at fusjonen medfører at den latente skatteforpliktelsen videreføres uendret i det overtakende selskapet ved fusjonen, og at konserntilknytningen mellom det fusjonerte selskapet og det mottakende selskapet ved den tidligere konserninterne overføringen fortsatt er i behold. I et vedtak fra Overligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter inntatt i Utv s. 405, er det også lagt til grunn at fisjon av et selskap som har latent skatteplikt tilknyttet tidligere konsernintern overføring kan gjennomføres uten at dette medfører konsernopphør etter fsfin Det er vurderingen blant annet lagt vekt på at den latente skatteplikten for gevinsten ved tidligere konsernintern overføringen ble overført uendret til det overtakende selskapet ved fisjonen. På bakgrunnen av ovennevnte ligningspraksis antas det som utgangspunkt at en fusjon hvor alle aktiva og passiva, herunder eventuelle skatteforpliktelser, videreføres i det overtakende selskapet ikke vil medføre konsernopphør etter fsfin , så langt den nødvendige konserntilknytningen mellom det fusjonerte selskapet og det mottakende selskapet ved den tidligere konserninterne overføringen opprettholdes. I herværende saksforhold er det ikke særlig tvilsomt at konserntilknytningen som sådan opprettholdes mellom Norge AS og det fusjonerte Datterdatter (EU-land 1/Mor (EU-land 1). Spørsmålet blir dermed om fusjonen mellom morselskapet Mor (EU-land 1) og selskapet Datterdatter (EU-land 1) medfører at den latente skatteforpliktelsen tilknyttet overdragelsen av driftsmidlet videreføres uendret i Mor (EU-land 1) etter fusjonen. I henhold til det opplyste vil den planlagte fusjonen mellom Datterdatter (EU-land 1) og Mor (EU-land 1) etter EU-land 1s rett ha følgende overordnede virkninger: Overdragende selskap opphører å eksistere. Alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser, herunder skatteforpliktelser, tilhørende overdragende selskap overføres til overtakende selskap. Skattemessig vil fusjonen som utgangspunkt regnes som en skattepliktig realisasjon av overdragende selskaps eiendeler, men i likhet med norsk rett er det på visse vilkår anledning til å fusjonere med skattemessig kontinuitet. Så fremt hovedhensikten med fusjonen ikke er skatteunndragelse eller utsettelse av beskatning kan det innhentes forhåndssamtykke til gjennomføring med kontinuitet. Intern restrukturering og rasjonalisering anses normalt å gi grunnlag for gjennomføring med skattemessig kontinuitet. På bakgrunn av dette må det legges til grunn at en konsernfusjon etter EU-land 1s rett i stor grad vil ha sammenfallende virkning som en konsernfusjon etter norsk rett. Selskapsrettslig synes en fusjon i EU-land 1 fullt ut å ha tilsvarende virkning som en fusjon etter aksjeloven

4 13-2 første ledd, dvs. at «et selskap (det overtakende selskapet) skal overta et annet selskaps (det overdragende selskapets) eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet». Forpliktelsene til Datterdatter (EU-land 1), som var det overdragende selskapet i den konserninterne overføringen, videreføres uendret i Mor (EU-land 1). Mor (EU-land 1) overtar dermed det latente skatteansvaret som følger av den tidligere konserninterne overføringen av driftsmidlet. Etter skattyters vurdering bør det således ikke være grunnlag for å behandle den planlagte fusjonen mellom Mor (EU-land 1) og Datterdatter (EU-land 1) etter EU-land 1s rett annerledes enn en ordinær norsk konsernfusjon. Det antas derfor at den planlagte fusjonen ikke vil medføre konsernopphør etter fsfin For øvrig synes det heller ikke å være øvrige forhold tilknyttet fusjonen som skulle tilsi at vilkårene for utsatt beskatning av gevinst ved overføringen av driftsmidlet ikke lenger er til stede. Trinn 3 - Skattemessig emigrasjon av Datterdatter (EU-land 1) til EU-land 2 Den etterfølgende flyttingen av ledelsen i Mor (EU-land 1) til EU-land 2 antas ikke å være av betydning for spørsmålet om konsernopphør etter fsfin Flyttingen vil medføre at selskapet for fremtiden vil bli ansett skattemessig hjemmehørende i EU-land 2, men vil for øvrig ikke ha noen betydning for konserntilknytning mellom selskapene eller den utsatte skatteforpliktelsen i Norge tilknyttet tidligere konsernintern overføring av driftsmidlet. Selskapsrettslig og for registeringsformål forblir Mor et selskap i EU-land 1. Avsluttende bemerkninger Den planlagte konserninterne omstruktureringen er i stor grad avhengig av at utsatt gevinstbeskatning ved overføring av driftsmidlet fra Datterdatter (EU-land 1) til Norge AS kan videreføres uendret. Det er derfor av vesentlig betydning å få avklart dette spørsmålet før transaksjonene eventuelt iverksettes, og det anmodes på denne bakgrunn om en bindende forhåndsuttalelse på spørsmålet. Til orientering er styret i Mor (EU-land 1) villig til å utstede erklæring ovenfor norske skattemyndigheter på at selskapet ved fusjonen overtar den betingede skatteplikt som følger av fsfin Innsender opplyser at filialen i Norge ikke lenger har noen virksomhet. Han opplyser videre at det p.t. ikke er innhentet forhåndssamtykke til kontinuitetsfusjon mellom Datterdatter (EUland 1) og Mor (EU-land 1) fra myndighetene der, da det trolig ikke vil være aktuelt å gjennomføre en slik fusjon dersom den planlagte omorganiseringen medfører konsernbrudd. Slikt samtykke vil derfor først bli innhentet når den rettslige situasjonen i Norge er avklart. Skatteavtale mellom Norge og EU-land 2 inneholder både bestemmelse om informasjonsutveksling i artikkel 28 og om bistand til innfordring i artikkel 29. Det må derfor kunne legges til grunn at norske skattemyndigheter har mulighet til å innhente opplysninger om skattyters forhold, samt å få bistand til innfordring. Skattedirektoratets vurderinger Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger som tas, i det følgende ta stilling til om følgende transaksjoner medfører konsernopphør etter fsfin :

5 salg av aksjene i Datterdatter (EU-land 1) fra Datter (EU-land 2) til Mor (EU-land 1), - også kalt konsernmor i det følgende, mor-datterfusjon av Datterdatter (EU-land 1), inn i Mor (EU-land 1), samt skattemessig emigrasjon av Mor (EU-land 1), fra EU-land 1 til EU-land 2 Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de skisserte transaksjoner ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Herunder tar ikke Skattedirektoratet stilling til om øvrige vilkår i konsernforskriften er oppfylt. Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er tatt inn over er fullstendige for de spørsmål som drøftes. Som opplyst har Datterdatter (EU-land 1) tidligere gjennomført en konsernintern overføring av et driftsmiddel fra filial i Norge til Norge AS, uten umiddelbar gevinstbeskatning. Skatteavtale mellom EU-land 1 og 2 inneholder, ifølge innsender, både bestemmelse om informasjonsutveksling og om bistand til innfordring. Direktoratet legger derfor til grunn, uten nærmere vurdering, at norske skattemyndigheter har mulighet til å innhente opplysninger om skattyters forhold, samt få bistand til innfordring. Spørsmål om konsernopphør Skattedirektoratet skal utelukkende vurdere om de skisserte transaksjoner medfører konsernopphør etter fsfin , og forutsetter øvrige vilkår etter forskriften for oppfylt. Vilkår for anvendelse av skattefri overføring av eiendeler mv. mellom selskaper er bl.a. at selskapene tilhører samme konsern. Skatteloven første ledd lyder: " (1) Departementet kan gi forskrift om at eiendeler og forpliktelser i virksomhet kan overføres uten å utløse skattlegging i følgende tilfeller: a. Fra et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap til et annet, forutsatt at selskapene tilhører samme konsern og forutsatt at morselskapet på transaksjonstidspunktet eier mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapene og har en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen. Dette gjelder også når morselskapet ikke er hjemmehørende i riket, og når selskap eller sammenslutning som nevnt i 10-1 første ledd er morselskap. b. Mellom deltakerlignede selskaper som omfattes av 10-40, forutsatt at selskapene i det vesentlige har samme eiere. c. Når et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap overfører eiendeler og forpliktelser ved fast driftssted skattepliktig til annen stat til nystiftet datterselskap i denne staten og vederlaget i sin helhet er aksjer i det nystiftede selskapet. d. Når et selskap med begrenset ansvar hjemmehørende i en stat Norge har inngått skatteavtale med, som gir Norge rett til å kreve utlevert opplysninger om skattyterens inntekts- og formuesforhold samt få bistand til innfordring, overfører eiendeler og forpliktelser med tilknytning til virksomhet skattepliktig til Norge etter 2-3 til selskap med begrenset ansvar i samme konsern hjemmehørende i Norge. e. Når et selskap med begrenset ansvar overfører eiendeler og forpliktelser med tilknytning til virksomhet som er skattepliktig til Norge etter 2-3 til annet

6 konsernselskaps virksomhet med tilsvarende skatteplikt til Norge og konsernselskapene er hjemmehørende i en stat Norge har inngått skatteavtale med. I tilfeller som nevnt i bokstav d og e kan det gis bestemmelser om at skatteposisjoner knyttet til virksomheten, skal overføres. En overføring fra en norsk filial av et utenlandsk selskap til et norsk datterselskap innen samme konsern vil således falle inn under første ledd bokstav d, jf. fsfin (3), når filialen er skattepliktig etter skatteloven 2-3. Driftsmidlet ble overført fra Datterdatter (EU-land 1), ved selskapets filal i Norge, til Norge AS, et norsk selskap i konsernet. Konserntilknytningen var således oppfylt på overføringstidspunktet. Spørsmålet nå er om den varslede omorganiseringen med salg av aksjene i Datterdatter (EUland 1), fra Datter (EU-land 2) til Mor (EU-land 1) (også kalt konsernmor), mor-datterfusjon av Datterdatter (EU-land 1) med konsernmor, samt skattemessig emigrasjon av konsernmor til EU-land 2 medfører konsernopphør etter fsfin Bestemmelsen lyder: Opphør av betinget skattefritak ved konsernopphør (1) Ved aksjesalg, kapitalutvidelse eller annen transaksjon som bringer det mottakende selskap ut av konserntilknytningen, jf , tas den fritatte inntekten til beskatning i det overdragende selskap i konsernopphørsåret. Ved overføring som nevnt i tredje ledd tas den fritatte inntekten til beskatning i det overførende, utenlandske selskapet i overføringsåret. Det gis betalingsutsettelse frem til konsernopphørsåret. Det mottakende selskapet er solidarisk ansvarlig for betalingsforpliktelsen, og skal melde fra til ligningsmyndighetene om endringer i eierforholdene innen to uker etter overføringen. Hva som ligger i begrepet konserntilknytning i relasjon til denne bestemmelsen, fremgår av fsfin som lyder: (1) Bestemmelsene i i denne forskrift gjelder overføring av eiendeler mv. mellom norske aksjeselskaper som inngår i konsern hvor et morselskap på overføringstidspunktet eier mer enn 90 prosent av aksjene i datterselskapene og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen. Selskap der morselskapet sammen med datterselskap eller ett eller flere datterselskaper til sammen har eier- og stemmerettsandel som nevnt i første punktum, anses som datterselskap etter forskriften. Bestemmelsene i gjelder også overføring av eiendeler mellom norske selskaper som nevnt selv om morselskapet er hjemmehørende i fremmed stat, og når likestilt selskap eller sammenslutning som nevnt i skatteloven 10-1 første ledd er morselskap. Innsender har opplyst at alle selskapene i konsernet er eiet med 100 %. Direktoratet legger da til grunn at eierselskapene også har tilsvarende del av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen. Opphør av konserntilknytningen oppstår når eierkravet og stemmekravet i fsfin ikke lenger er oppfylt for overdragende og overtagende selskaper, og medfører at den tidligere fritatte inntekten tas til beskatning, jf. fsfin

7 Bestemmelsen nevner aksjesalg og kapitalutvidelse som bringer det mottagende selskap ut av konserntilknytningen som eksempel på konsernopphør, men også annen transaksjon er omfattet. Ved salg av aksjene i Datterdatter (EU-land 1) fra Mor (EU-land 2) til Mor (EU-land 1), forblir Datterdatter (EU-land 1) fortsatt 100 % eiet av konsernmor. Innsender har opplyst at virksomheten i Norge er opphørt, at Datterdatter (EU-land 1) fortsatt er skattemessig hjemmehørende i EU-land 1, og at selskapet fortsatt har det latente skatteansvaret etter den konserninterne overføringen avdriftsmidlet. Skattedirektoratet er derfor av den oppfatning at dette er et aksjesalg som ikke bringer Datterdatter (EU-land 1) ut av konserntilknytningen med Norge AS. Neste transaksjon som gjennomføres er en mor-datterfusjon der Datterdatter (EU-land 1), innfusjoneres i konsernmor. Spørsmålet er om dette kan anses som konsernopphør mellom Datterdatter (EU-land 1), og Norge AS. Ved en mor-datterfusjon som beskrevet slettes overdragende selskap, dvs. at formelt sett brytes konserntilknytningen ved at overdragende selskap opphører å eksistere, hvilket tilsier at den midlertidig fritatte inntekten må tas til beskatning. På den annen side tilsier formålet med reglene, og reelle hensyn, at det bør nyanseres mellom de tilfellene hvor det overdragende selskapet likvideres, og der det overdragende selskapet slettes som ledd i en kontinuitetsfusjon som den foreliggende. Bakgrunnen er at ved en likvidasjon skal det gjennomføres et fullt oppgjør, alle skatteposisjoner skal gjøres opp, og det er ikke adgang til å videreføre skatteposisjoner på andre skattesubjekter. Ved en fusjon etter norske regler overtar derimot det overtagende selskap alle forpliktelser, eiendeler og gjeld fra det overdragende selskap, og således videreføres det overdragende selskapet i det overtagende selskap. I Utv s uttaler Finansdepartementet at innfusjonering av et utenforstående selskap i et overdragende selskap, etter at det var gjennomført en konsernintern overføring til det overtakende selskapet, ikke medfører konsernbrudd, idet det overdragende selskap fortsatt ville være 100 % eiet av morselskapet. Vederlagsaksjene ved fusjonen ble ytet av morselskapet. Finansdepartementet har tidligere uttalt at en fusjon mellom det overdragende og det mottakende selskap ville medføre at den betinget avsatte gevinsten kommer til beskatning. Begrunnelsen for standpunktet var at det etter en fusjon ikke lenger kan ytes konsernbidrag mellom selskapene. I brev av 20. august 2001, inntatt i Utv s trakk imidlertid departementet dette standpunktet tilbake og uttalte: "Det fremgår av Deres brev at det ikke er planlagt transaksjoner av denne art. Vi vil likevel gjøre Dem oppmerksom på at departementet etter overveielse har endret syn på dette spørsmålet. En betinget fritatt gevinst etter konsernforskriften vil ved fusjon mellom det overdragende og mottakende selskapet kunne videreføres i det fusjonerte selskapet." Synspunktet om at fusjon mellom overdragende og mottagende selskap etter en konsernintern overføring ikke medfører opphør i forhold til konsernforskriften, er i ettertid fulgt opp i BFU 112/04 og ved SfS se Utv s. 135.

8 I Utv s. 263 er det referert en annen sak fra Sentralskattekontoret for storbedrifter. Det var gjennomført en konsernintern overføring hvorpå mottagende selskap ble fisjonert i tre. SfS uttalte at fisjonen ikke ville medføre beskatning av den fritatte gevinsten siden konserntilhørigheten ikke var endret. Ole Gjems-Onstad oppsummerer i Norsk bedriftsskatterett 8. utgave s 599: "Fusjon mellom overdragende og mottagende selskap etter den konserninterne overføring utløste ikke beskatning av den tidligere gevinst. Hvis det skjer omorganiseringer der selskapene og deres midler, om enn i sammenslått form, beholdes innenfor konsernstrukturen, er ikke konserntilknytningen brutt og skattlegging kan ikke utløses. Ordlyden tilsier ikke at beskatning utløses ved fusjoner hvor f eks et datterselskap innfusjoneres i andre søsterselskaper eller inn i morselskapet. Eiendelen er fortsatt i behold innenfor konsernet. Videre bør heller ikke skattlegging utløses hvis det skjer en fisjon der det mottagende selskapet fisjoneres, men med samme eierstruktur som tidligere."(skattedirektoratets understrekning) Spørsmålet blir om dette stiller seg anderledes fordi det er to konsernselskaper i EU-land 1 som fusjoneres i denne saken. Basert på innsenders informasjon forutsetter vi at det vil bli gjennomført en fusjon med skattemessig kontinuitet etter EU-land 1s regler som tilsvarer en skattefri fusjon etter norske regler, med full kontinuitet på selskaps- og eiernivå. Det er opplyst at Datterdatter (EU-land 1) ikke lenger har virksomhet i filialen i Norge etter at driftsmidlet ble overført ved den konserninterne transaksjonen. Fusjonen medfører således ikke uttak fra norsk beskatningsområde. Ved en mor-datterfusjon som beskrevet slettes Datterdatter (EU-land 1), men innsender har opplyst at alle aktiva og passiva, herunder alle skatteposisjoner, inkludert det latente skatteansvaret som følger av den konserninterne overføringen, videreføres i det overtakende selskapet, Mor (EU-land 1). Dette betyr at det selskapet som var overdragende i den konserninterne overføringen i realiteten videreføres i Mor (EU-land 1), og at Mor også overtar det latente skatteansvaret som følger av den konserninterne overføringen. På denne bakgrunn konkluderer direktoratet med at fusjonen som beskrevet ikke anses som konsernopphør. Neste spørsmål blir om den skattemessig emigrasjonen av Mor (EU-land 1) til EU-land 2 anses som konsernopphør. Innsender opplyser at selskapet ved flyttingen selskapsrettslig og for registreringsformål forblir et selskap i EU-land 1. Kun ledelsen flyttes til EU-land 2. Det er ikke opplyst at utflyttingen anses som realisasjon i EU-land 1, og Skattedirektoratet forutsetter derfor at denne emigrasjonen ikke utløser realisasjonsbeskatning der. Skatteloven åpner for konserninterne overføringer i Norge der morselskap er skattemessig hjemmehørende i utlandet, jf første ledd bokstav d og e. Det fremgår imidlertid at selskapet må være hjemmehørende i en stat Norge har inngått skatteavtale med, og som gir Norge rett til å kreve utlevert opplysninger om skattyterens inntekts- og formuesforhold samt få bistand til innfordring. Innsender har opplyst at Norge har slik skatteavtale med EU-land 2. Skattedirektoratet legger derfor til grunn at skattemessig

9 emigrasjon fra EU-land 1 til EU-land 2 ikke får noen betydning i forhold til opplysningsplikten, samt bistand til innfordring. Det er ikke opplyst at Mor (EU-land 1) driver virksomhet som er skattepliktig til Norge, og flyttingen av selskapet medfører da ikke uttak fra norsk beskatningsområde. På denne bakgrunn finner Skattedirektoratet at heller ikke at den skattemessig emigrasjonen av Mor (EU-land 1) til EU-land 2 anses som konsernopphør. Konklusjon Salg av aksjene i Datterdatter (EU-land 1), fra Datter (EU-land 2), til Mor (EU-land 1), mordatterfusjon av Datterdatter (EU-land 1), inn i Mor (EU-land 1), samt skattemessig emigrasjon av Mor (EU-land 1) til EU-land 2 medfører ikke konsernopphør etter fsfin

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/14. Avgitt 18.02.2014 Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør (skatteloven 11-21, jf. fsfin 11-21-1 og 11-21-10) Et samvirkeforetak

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet.

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/13. Avgitt 03.10.2013 Aksjesalg til underpris i forbindelse med omorganisering (skatteloven 13-1) Saken gjaldt en planlagt omorganisering i flere

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum N-0106 Oslo Telefon: 02316 (+47 95260000) Telefaks: (+47) 23 16 03 00 Org.

Detaljer

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring)

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/14. Avgitt 10.3.2014 Om fusjon/fisjon som innbefatter fartøy med fiskerikvoter kan gjennomføres skattefritt, og om transaksjonsrekken er gjenstand

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

F U S J O N S P L A N

F U S J O N S P L A N F U S J O N S P L A N for fusjon mellom Møbelbygg AS (overdragende selskap) og Hjellegjerde Eiendom AS (overtakende selskap) med vederlag i aksjer i Hjellegjerde ASA (morselskap til overtakende selskap)

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Sak:12/4289 22.05.2015 Høringsnotat - Forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunnen for og hovedtrekkene

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 15 /12. Avgitt 20.6.2012 Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet (skatteloven 5-14 tredje ledd) Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer

Høring forslag til fastsettelse av forskrift om beregning av flaggkrav i den norske rederiskatteordningen mv. Skattedirektoratets kommentarer Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Stabell 15.11.2006 16.02.2007 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/3804 SL RH/rla 2006/510426 /RR-NB/ KST/ 008 Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

SKATTEFRIE OVERFØRINGER AV EIENDELER MELLOM KONSERNSELSKAPER

SKATTEFRIE OVERFØRINGER AV EIENDELER MELLOM KONSERNSELSKAPER SKATTEFRIE OVERFØRINGER AV EIENDELER MELLOM KONSERNSELSKAPER Kandidatnr: 185 Veileder: Finn Backer-Grøndahl Leveringsfrist: 25. April 2003 Til sammen 17079 ord 14.05.2003 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge

Dag 4. Aksjeskatterett. Jus5980 skatterett høst Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Dag 4 Aksjeskatterett Jus5980 skatterett høst 2014 Ved advokat/førsteamanuensis II Harald Hauge Fusjon og fisjon Ulike fusjons-/fisjonsformer 11-2/11-3 og 11-4/11-5 Viser til asl/asal for AS vedkommende

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Negativ egenkapital ved fusjon

Negativ egenkapital ved fusjon Negativ egenkapital ved fusjon I denne artikkelen vil vi søke å klarlegge betydningen av negativ egenkapital ved ulike fusjonsformer og vurdere nærmere om negativ egenkapital er til hinder for å gjennomføre

Detaljer

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 10-11 og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

Aksjeselskaper og aksjeselskapsrett over landegrensene

Aksjeselskaper og aksjeselskapsrett over landegrensene Aksjeselskaper og aksjeselskapsrett over landegrensene Illustrasjoner til samtale mellom Beate Sjåfjell og Asle Aarbakke Oslo, 6 mars 2017 EØS ikke bare direktivene, men også hoveddelen relevant - Eks:

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd 1 Handelshøyskolen BI Finansdepartementet Oslo, 14. juni 2017 Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd Det vises til høringsbrev av 16. mars 2017 (ref. nr. 15/2550 SL AEI/KR) hvor det foreslås

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet

Fusjonsplan. for vederlagsfri fusjon. mellom. Gjensidige Forsikring ASA Org.nr som det overtakende og fortsettende selskapet for vederlagsfri fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA Org.nr. 995 568 217 som det overtakende og fortsettende selskapet og Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S CVR-nr 12429185, som det overdragende

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i kapittel 12 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til oppgaver i kapittel 12 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-10/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til oppgaver i kapittel 12 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges og det blir økt press på sammenslåing av ulike regionale nett eller det stilles krav om at nettvirksomheten

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen

Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26 /13. Avgitt 27.11.2013 Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen (skatteloven 5-2 og ulovfestet gjennomskjæring)) To selskap

Detaljer

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP)

Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) Bank og Finans Uttalelse om fritaksmetoden og investeringsfond (FCP) 1. nov 2013 Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse til Sentralskattekontoret for Storbedrifter datert 21. oktober 2013 1 avklart

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

SKATTELOVEN Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet, jfr. skatteloven Leveringsfrist

SKATTELOVEN Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet, jfr. skatteloven Leveringsfrist SKATTELOVEN 11-22 Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet, jfr. skatteloven 11-22. Leveringsfrist 25.04.03 Til sammen 17893 ord 25.04.03 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

BFU 12/2015. Avgitt dato

BFU 12/2015. Avgitt dato Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/2015. Avgitt dato 10.12.2015. Spørsmål om skattepliktig fisjon, uttaks- og utbyttebeskatning, samt ulovfestet gjennomskjæring (Skatteloven 6-2 andre

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Omvendt mor-datterfusjon

Omvendt mor-datterfusjon Omvendt mor-datterfusjon Artikkelen belyser de særskilte spørsmålene som kan oppstå ved en omvendt mor-datterfusjon og illustrerer de regnskapsmessige konsekvensene av de ulike løsningene. Vi kommenterer

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet

Høringsnotat om skattemessig behandling av omorganisering om omdanning av virksomhet 1 Frederik Zimmer Professor, dr. juris Institutt for offentlig rett Privat: Universitetet i Oslo Tennisveien 30A Karl Johans gt. 47 0777 Oslo Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon: 22 14 14 85

Detaljer