Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003"

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av alle norske aksje- /allmennaksjeselskap undergitt RISK-reglene, se skatteloven av 26. mars 1999 nr flg. Som utgangspunkt har selskapene en selvstendig plikt til å sende inn aksjonærregisteroppgaven. Selskapene er imidlertid fritatt for denne plikten i den grad et verdipapirregister (VPS) forestår innrapporteringen. Selskapene skal levere én aksjonærregisteroppgave pr. aksjeklasse. Opplysninger om selskapet ( Selskapsopplysninger i post 1-18) leveres i ett eksemplar, mens aksjonæropplysningene i post 19-28, leveres for hver aksjonær i selskapet (aksjonæridentifikasjon). Om hvilket selskap som skal rapportere opplysningene når det har skjedd endringer i selskapsforholdene i løpet av året, se under C. 2. Mange av postene inneholder et felt hvor selskapet skal fylle ut tidspunkt for en hendelse. Det kan være flere hendelser i et inntektsår, og det kan derfor være nødvendig å fylle ut den enkelte posten flere ganger. Dette kan f.eks. være aktuelt for post 21 Utdelt utbytte pr. aksjonær. Er det utdelt utbytte flere ganger i løpet av inntektsåret må denne posten fylles ut med opplysninger for hver gang utbytte er delt ut, i formatet dd.mm.åå. Har det vært flere hendelser i løpet av en dag skal det fylles ut en post for hver hendelse. For å sikre riktig behandling i slike tilfeller må selskapet alltid oppgi tidspunktet for den enkelte hendelsen i formatet dd.mm.åå.tt:mm (eks :15). Opplysninger fra selskapene skal gi grunnlag for beholdningsoversikt og utkast til realisasjonsoppgave til aksjonærene. Har det skjedd eierskifter i løpet av året, må selskapet derfor gi opplysninger om både selgende og kjøpende aksjonær. (Se under pkt. C. 1 Ordinære transaksjoner ). Begrepet faktorjusterings- /omfordelingstilfeller er brukt som en samlebetegnelse på de hendelsene som etter skatteloven (3) skal innebære at RISK-beløp skal omfordeles. Dette gjelder fondsemisjon med økning av antall aksjer i selskapet, aksjesplitt, aksjespleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og når selskapet sletter egne aksjer. Aksjeselskaper kan ha flere forskjellige aksjeklasser eller aksjetyper. (I rettledning og skjema benevnt som aksjeklasser.) For at opplysninger om aksjer og aksjonærer skal kunne behandles maskinelt, er det nødvendig å skille mellom de forskjellige aksjeklassene. Se nærmere om dette under pkt. B Generelt om selskapsopplysninger. Frist for innlevering av oppgaven er 31. januar Oppgaven skal sendes til likningskontoret for selskapets kontorkommune, eventuelt Sentralskattekontoret for storbedrifter. Nærmere informasjon om elektronisk innlevering finnes på Ved oppstart av aksjonærregisteret må selskapet gi opplysninger om ervervstidspunkt for aksjer som nåværende aksjonærer eide ved inngangen til inntektsåret 2003, se rettledningen til post 20. Fristen for å levere slike opplysninger for selskaper som ikke er registrert i VPS er 31. mai Der denne opplysning mangler pr. 31. januar 2004, vil akkumulert RISK mangle i beholdningsoversikt og realisasjonsoppgave fra Aksjonærregisteret. Ytterligere opplysninger om utfylling av oppgaven fås på likningskontoret. Inndeling av oppgaven og rettledningen For selskap der det ikke har funnet sted endringer på eiersiden og heller ingen endringer i aksjekapital eller antall aksjer, er det tilstrekkelig å rapportere et sett med standardopplysninger, det vil si postene 1-8 (Selskapsopplysninger) og (Aksjonæropplysninger), evt hvis det er utdelt utbytte. Se rettledningen under pkt. B Normalopplysninger. Har det i løpet av inntektsåret vært endringer i aksjonærsammensetning, i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, se under pkt. C Opplysninger i tillegg til normalopplysninger om hvilke poster som må fylles ut. B. Normalopplysninger for selskap uten endringer i aksjekapitalen eller antall aksjer SELSKAPSOPPLYSNINGER Generelt om selskapsopplysninger Som en del av selskapsopplysningene må selskapet identifiseres ved organisasjonsnummer, navn og adresse. I tillegg må det angis hvilken aksjeklasse rapporteringen gjelder, aktuelt inntektsår og selskapets skattekommune. Har aksjeklassen et ISIN-nummer (International Securities Numbering System) må dette brukes Dette gjelder for VPS-registrerte aksjer. Har selskapet flere aksjeklasser eller aksjetyper må det leveres separate oppgaver for hver klasse eller type. I oppgaven er det ett sett med selskapsopplysninger kalt Standardopplysninger, se post 1-8. Dette er opplysninger som alle selskaper skal fylle ut for hvert inntektsår (med evt. unntak for utbytte). Endringer i aksjekapital eller antall aksjer i selskapet er delt inn i grupper; utstedelse av aksjer i post 9-10, sletting av aksjer i post 11-12, og endring i aksjekapital og overkurs i post Disse postene er omtalt nedenfor i pkt. C Opplysninger i tillegg til normalopplysninger. Standardopplysninger (aksjekapital, pålydende, antall aksjer, innbetalt aksjekapital og overkurs) Post 1: Aksjekapital for hele selskapet Før opp aksjekapitalen i hele selskapet, dvs. samlet for alle aksjeklassene i selskapet pr. 31. Post 2: Aksjekapital pr. ISIN/aksjeklasse Før opp aksjekapitalen i selskapet fordelt pr. aksjeklasse pr. 31. desember 2002 og (Det er bare hvis selskapet har flere aksjeklasser/-typer at beløpet i denne posten ikke blir det samme som i post 1.) RF-1087 Elektronisk utgave side 1/5

2 Post 3: Pålydende og ligningsverdi Før opp pålydende pr. aksje (for den aktuelle aksjeklassen) pr. 31. desember 2002 og 2003, og aksjens ligningsverdi pr. 1. januar Ligningsverdi pr. aksje mv. skal normalt være den verdi som ligningsmyndighetene har fastsatt på bakgrunn av selskapets forslag til verdiansettelse i «Selvangivelse for aksjeselskaper mv.» for I selskap hvor aksjekapitalen i 2003 er forhøyet eller satt ned ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene, og i selskap som har kjøpt egne aksjer uten å nedskrive aksjekapitalen, skal verdien av aksjene pr. 1. januar 2004 legges til grunn for formuesligningen på aksjonærenes hånd for inntektsåret Det samme gjelder selskap som er etablert i 2003 ved overgang fra personlig næringsdrivende til aksjeselskap. Ligningsverdi pr. aksje i tilfeller som nevnt i dette avsnitt, skal være den verdi som er selskapets forslag til verdiansettelse i «Selvangivelse for aksjeselskaper mv.» for De selskap dette gjelder oppfordres til å sende melding om ligningsverdi til aksjonærene så tidlig som mulig, slik at aksjonærene får brukt riktig ligningsverdi ved levering av selvangivelsen. Dersom selskapet er nystiftet i inntektsåret (2003), skal aksjenes formuesverdi settes til 65 pst. av summen av aksjenes pålydende beløp og overkurs. Post 4: Antall aksjer Før opp antall aksjer i selskapet (for den aktuell aksjeklassen) pr. 31. Post 5: Innbetalt aksjekapital Før opp innbetalt aksjekapital i selskapet pr. 31. desember 2002 og 2003 (for den aktuelle aksjeklassen). Som innbetalt aksjekapital regnes ikke aksjer som er utstedt ved forhøyelse av aksjekapitalen uten nytegning, og tilskrivning på aksjer. ved RISK-beregningen 1. januar 2003, jf. RF-1239 (Beregning av RISK) post 11. (Dette har sammenheng med den regulering av inngangsverdien som kan være aktuell for aksjonærer som har ervervet aksjer før eller etter en utbytteutdeling, jf sktl (4) og (5).) Post 8: Utdelt utbytte Før opp alle overføringer fra selskap til aksjonær som omfattes av sktl (2). Oppgi utdelt utbytte pr. aksjeklasse, utdelt utbytte pr. aksje og tidspunkt. Det må gis opplysninger om hver enkelt utbytteutdeling. UNDERSKRIFT MV Underskriften gjelder både selskapsopplysningene og opplysningene om selskapets aksjonærer. AKSJONÆROPPLYSNINGER Generelt om aksjonæropplysninger Opplysningene på aksjonærnivå følger som hovedregel samme oppsett som på selskapsnivå. I post skal det gis opplysninger om identifikasjon av aksjonæren (fødsels-/d-nummer/org.nummer, navn, adresse mv.), antall aksjer og utdelt utbytte (herav trukket kildeskatt). Transaksjonene på aksjonærnivå er splittet opp i aksjer i tilgang i post 23-24, og aksjer i avgang i post I tillegg skal det gis opplysninger om endringer i aksjekapital og overkurs som gjelder for den enkelte aksjonær. Selskapet må identifiseres gjennom organisasjonsnummer (evt. ISIN). For å sikre riktig likningsbehandling må aksjeklasse og aksjenes pålydende oppgis. Standardopplysninger (fødselsnummer/organisasjonsnummer o.l., navn, adresse, antall aksjer og utbytte) - For deltakerlignede selskaper med organisasjonsnummer skal aksjonæridentiteten i registeret knyttes til det deltakerlignede selskapet og med bruk av selskapets organisasjonsnummer. Tingsrettslige sameier som opptrer som sådant utad, er registreringspliktige etter foretaksregisterloven som næringsdrivende innretning, og vil derfor være å anse som ansvarlig selskap. - Sameier som ikke har organisasjonsnummer. Denne gruppen sameier omfatter hvor flere eier aksjer i fellesskap og hvor dette legges til grunn også skatterettslig. Sameierne anses skatterettslig som deleiere i sameiets eiendeler/aksjer, og blir bruttolignet. Sameiets aksjebeholdning må registreres på en representant for sameiet. - Andre innretninger som ikke har organisasjonsnummer omfatter bl.a. innretninger som ikke driver virksomhet og hvor innretningen har medlemmer av ulike slag; dvs. foreninger, klubber, lag o.l. Identifikasjon av slike innretninger vil være avhengig av realiteten bak den organisasjonsform som er angitt. Er innretningen i realiteten et sameie vil sameiets aksjeerverv måtte registreres ved representant. Anses medlemmene ikke å eie aksjene i fellesskap, fordi medlemmene har begrenset ansvar ift. innretningen og med rettigheter begrenset til formuesandeler i eller inntektsandeler av innretningen, vil innretningen anses som skattemessig eier av aksjene. Innretningen må da identifiseres ved hjelp av navn og adresse. Post 20: Antall aksjer pr. aksjonær mv. Her føres opp antall aksjer aksjonæren eier ved utløpet av 2002 og ved utløpet av Det påligger selskapet ingen plikt til å oppgi total anskaffelsesverdi, verken Post 19: Aksjonærs navn, adresse, for aksjeposter som er ervervet før fødselsnummer, eller for aksjeposter organisasjonsnummer mv. ervervet etter Har - Fysiske personer som er bosatt i imidlertid selskapet kjennskap til disse Post 6: Innbetalt overkurs Norge skal identifiseres ved verdiene, oppfordres de likevel til å Før opp innbetalt overkurs pr. 31. fødselsnummer, navn og adresse. oppgis. Dette for at aksjonærene, så - Utenlandske statsborgere som har tidlig som mulig, skal motta korrekt Overkursfondet kan også bestå av fått tildelt D-nummer, skal identifiseres beholdningsoversikt og tidligere overskudd i selskapet, ved dette nummeret. realisasjonsoppgave. ettersom kapital kan ha blitt overført - Personer som ikke er bosatt i Norge Anskaffelsesverdi for aksjepost(er) overkursfondet ved overgang til ny identifiseres med navn og adresse, ervervet før oppgis i denne samt landkode. Oversikt over aksjelov etter regnskapsloven posten. Anskaffelsesverdi for landkoder finnes på Slik overkurs anses ikke som aksjepost(er) ervervet etter eventuelt kan innbetalt. oppgis i post 23. likningskontoret kontaktes. For aksjer ervervet ved kjøp settes - For juridiske personer Utbytte anskaffelsesverdi til det eier faktisk har hjemmehørende i Norge skal ytet i vederlag for aksjen. organisasjonsnummer (i tillegg til navn Post 7: Avsatt utbytte Megleromkostninger og lignende er og adresse) som hovedregel brukes Før opp det beløpet som er tatt med imidlertid ikke å anse som en del av som aksjonæridentitet. anskaffelsesverdien. For aksjer ervervet ved stiftelse av aksjeselskap, RF-1087 Elektronisk utgave side 2/5

3 eller ved senere utvidelse av aksjekapitalen, settes anskaffelsesverdien til innbetalt aksjekapital, herunder innbetalt overkurs. For aksjer som er ervervet ved arv, skal kostprisen settes til omsetningsverdien ved dødsfallet. Er ervervet arveavgiftspliktig i Norge, kan kostprisen ikke settes høyere enn til den verdi som er lagt til grunn for arveavgiften. Ved innlevering av aksjonærregisteroppgaven for inntektsåret 2003 må ervervstidspunktet spesifiseres for alle aksjene den enkelte aksjonær var eier av ved utløpet av Ble aksjene ervervet i flere omganger må antall aksjer og ervervsdato spesifiseres for det enkelte erverv. Dette er nødvendig for å gi aksjonær korrekt informasjon om RISK og eventuelt inngangsverdier etter overgangsreglene i sktl (2). Mangler ervervstidspunkt for disse aksjene vil aksjonæren på sin beholdningsoversikt kun få tillagt RISK pr. 1. januar 2003, og aksjonæren vil bli bedt om å gi opplysninger om ervervstidspunkt. Når det gjelder ervervstidspunkt for aksjer ervervet ved skattefri fusjon eller fisjon, som er registrert i Foretaksregisteret før , skal ervervstidspunkt for de aksjer som aksjonærene i det overdragende selskap mottok ved fusjonen eller fisjonen, settes til tidspunktet da fusjonen eller fisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det er ikke nødvendig å gi opplysninger om opprinnelig ervervstidspunkt for de aksjer som ble innløst ved fusjonen eller fisjonen. Fristen for å levere opplysninger om ervervstidspunkt og evt. anskaffelsesverdi er 31. mai Fristen for å levere de øvrige opplysningene er, som nevnt ovenfor, 31. januar Post 21: Utdelt utbytte pr. aksjonær Før opp det totale utbyttet aksjonæren har fått ved den enkelte utdeling, antall aksjer som ligger til grunn for utdelingen og tidspunktet for beslutning om utbytte. Opplysningene vil inngå i de beregninger som foretas for å sikre samsvar mellom det utbytte aksjonæren mottar og det utbytte som er kommet til fradrag ved RISKreguleringen på hans hånd. Post 22: Kildeskatt Før opp den kildeskattesats som ligger til grunn ved beskatning av aksjonær hjemmehørende i utlandet etter sktl Før opp beløpet som er trukket i kildeskatt og hvilket land aksjonæren var bosatt i på det aktuelle tidspunkt. (Om landkoder, se post 19.) C. Opplysninger i tillegg til normalopplysninger C. 1 Ordinære transaksjoner Kjøp, arv, gave mv. Post 23: Antall aksjer i tilgang (nyerverv) Gi opplysninger om aksjer aksjonæren har ervervet i selskapet i løpet av inntektsåret. Det skal spesifiseres om aksjonæren har ervervet aksjene ved: kjøp arv arv til enearving (behandles med skattemessig kontinuitet) gave erverv fra ektefelle (behandles med skattemessig kontinuitet) Det skal spesifiseres hvor mange aksjer som er ervervet og tidspunkt for ervervet. Kjenner selskapet aksjonærens anskaffelsesverdi kan denne også oppgis. Opplys om ervervet er skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. (Post 23 skal også benyttes i enkelte andre tilfeller, se mer om dette under side 5.) Salg, arv, gave Post 25: Antall aksjer i avgang Gi opplysninger om aksjer som aksjonæren har realisert i inntektsåret. Spesifiser om aksjonæren har realisert aksjene ved: salg arv gave Spesifiser hvor mange aksjer som er blitt realisert og tidspunkt for realisasjonen. Opplys om realisasjonen er skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. (Post 25 skal også benyttes i enkelte andre tilfeller, se mer om dette under side 5.) C. 2 Kapitalendringer og endringer i antall aksjer i selskapet Hvilket selskap skal gi opplysninger Det er først og fremst det selskapet hvor hendelsen skjer som skal rapportere. Ved skattefri fusjon/fisjon vil det for eksempel være det overdragende selskap som skal rapportere på selskaps- og aksjonærenivå, hhv. i postene 12 og 26, om de aksjene som slettes i dette selskapet. Samtidig vil det være det overtakende selskap som skal rapportere på selskaps- og aksjonær nivå, hhv. i postene 10 og 24, om de utstedte aksjene i dette selskapet. Ved en konsernfusjon hvor vederlagsaksjer utstedes i overtakende selskaps morselskap er det imidlertid morselskapet (utstedende selskap) som skal rapportere utstedelsen og kapitalforholdet rundt denne. Årsaken er at justeringsfaktor beregnes på bakgrunn av aksjeforholdene i overdragende selskap og utstedende selskap. I enkelte tilfeller kan det oppstå spørsmål om hvilket selskap som plikter å rapportere de hendelser/ transaksjoner som har skjedd forut for fusjon, fisjon e.l. Fusjon Ved vanlig fusjon vil (i utgangspunktet) det overtakende selskapet ha ansvaret for innrapportering av det som har skjedd i de involverte selskaper forut for fusjonen (gjelder også hvor overtakende er nystiftet ifm. fusjonen). Dette vil også være tilfelle ved konsernfusjon, dvs. at vederlagsaksjer blir utstedt i overtakende selskaps morselskap (morselskap er det selskap som regnes som morselskap i konsernsammenheng). Fisjon Ved fisjon hvor ett av selskapene regnes som overdragende selskap, vil dette selskapet ha ansvaret for de hendelser/transaksjoner som har skjedd forut for fisjonen. Det samme vil være tilfelle ved konsernfisjon. Ved fisjon hvor det overdragende selskap oppløses, vil det måtte avtales ifm. fisjonsavtalen hvilket selskap som skal ha ansvaret for nevnte innrapportering. Fisjon til eksisterende selskap (fisjonfusjon) Ved fisjon til eksisterende selskap (fisjon-fusjon) skal overdragende rapportere det som har skjedd i det fisjonerte selskapet forut for fisjonen. Det overtakende selskap vil ha ansvar for rapportering av det som har skjedd i overtakende selskap før hendelsen. SELSKAPSOPPLYSNINGER Utstedelse av aksjer ifm. stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltmannsforetak Post 9: Utstedte aksjer ( nyerverv ) Opplys om nyutstedte aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- stiftelse nyemisjon (emisjon ved nytegning) RF-1087 Elektronisk utgave side 3/5

4 konvertering av fordring fusjon (skattepliktig) fisjon (skattepliktig) Denne hendelsestypen brukes uavhengig av type fisjon. konsernintern overføring - utstedelse av aksjer som vederlag for overførte eiendeler, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) skattefri omdanning av enkeltmannsforetak/deltakerlignet selskap til aksjeselskap/ allmennaksjeselskap Det skal videre spesifiseres antall aksjer som blir utstedt, antall aksjer etter utstedelsen, tidspunkt for utstedelsen, aksjenes pålydende og eventuelt innbetalt overkurs ved utstedelsen. Ved fusjon og fisjon hvor det brukes egne aksjer som vederlag, skal det opplyses om antall egne aksjer som overføres. Ved fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse til aksjeselskap/allmennaksjeselskap skal det opplyses om overdragende selskaps organisasjonsnummer. selskap er et annet enn overtakende selskap (konsernfusjon/-fisjon) skal det opplyses om overtakende selskaps organisasjonsnummer. Utstedelse av aksjer ifm. fondsemisjon, splitt, skattefri Post 10: Utstedte aksjer (omfordelingstilfeller) Opplys om nyutstedte aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret grunnet et faktorjusterings- fondsemisjon splitt På samme måte som under post 9 skal det spesifiseres antall aksjer som blir utstedt, antall aksjer etter utstedelsen, tidspunkt for utstedelsen og pålydende ved utstedelsen. Ved fusjon og fisjon skal overdragende aksjeklasse/-type (evt. ISIN), antall innløste aksjer og pålydende på innløste aksjer oppgis. Ved fisjon hvor overdragende selskap har gjennomført kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende, skal aksjenes pålydende etter kapitalnedsettelsen oppgis. Ved fusjon og fisjon hvor utstedende selskap er et annet enn overtakende selskap (konsernfusjon/-fisjon) skal overtakende selskaps organisasjonsnummer oppgis. Sletting av aksjer ifm. likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon og sletting av egne aksjer til dekning av tap og avsetning til fond Post 11: Slettede aksjer løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- at aksjene er slettet. Følgende hendelser er likvidasjon partiell likvidasjon fusjon fisjon sletting av egne aksjer til dekning av tap og avsetning til fond Spesifiser hvor mange aksjer som har blitt slettet, antall aksjer i selskapet etter slettingen, tidspunkt og pålydende ved slettingen. Oppgi eventuelt det vederlag som ble utbetalt ved slettingen av aksjene. Sletting av aksjer ifm. spleis, skattefri Post 12: Slettede aksjer (omfordelingstilfeller) løpet av inntektsåret grunnet et faktorjusterings- spleis slettet, antall aksjer etter slettingen, tidspunkt og pålydende før/etter slettingen. Ved fusjon og fisjon skal overtakende aksjeklasse/-type (evt. ISIN), antall vederlagsaksjer utstedt i overtakende selskap og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. selskap er overtakende selskaps morselskap (konsernfusjon/-fisjon) skal utstedende selskaps type (evt. ISIN), antall vederlagsaksjer og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. Endringer i aksjekapital og overkurs (inkl. fisjon ved nedsettelse av pålydende) Post 13: Nedsettelse av innbetalt aksjonærene i løpet av inntektsåret Opplys om nedsettelse av innbetalt aksjonærene, samt tidspunkt for tilbakebetalingen. Tilbakebetalingen regnes ikke som utdeling av utbytte, men skal redusere inngangsverdien på aksjen fra det tidspunkt beløpet er tilbakebetalt, jf. sktl (2) 2. pkt., jf Oppgi det totale utbetalte beløp for aksjonærene samlet pr. utbetaling. Hvor mye hver enkelt aksjonær får utbetalt skal spesifiseres på aksjonærnivå, se post 28. (Overkursfondet kan også bestå av tidligere overskudd i selskapet, ettersom kapital kan ha blitt overført overkursfondet ved overgang til ny aksjelov etter regnskapsloven Slik overkurs anses ikke som innbetalt.) Post 14: Forhøyelse av aksjekapital ved økning av pålydende pr. aksje ifm. fondsemisjon Opplys om forhøyelse av aksjekapitalen i selskapet ved fondsemisjon, herunder økning av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunkt for fondsemisjonen. Post 15: Forhøyelse av aksjekapital ved økning av pålydende pr. aksje ifm. nyemisjon Opplys om forhøyelse av aksjekapitalen i selskapet ved nyemisjon. Som i post 14 skal det oppgis økning av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunkt for nyemisjonen. Post 16: Nedsettelse av innbetalt og fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje til dekning av tap og overføring til fond Opplys om nedsettelse av innbetalt og fondsemittert aksjekapital i selskapet ved reduksjon av pålydende pr. aksje, som er brukt til å dekke tap i selskapet eller som er overført fond. Opplys videre om reduksjon av pålydende pr. aksje, pålydende etter nedsettelsen og tidspunktet for nedsettelsen. Post 17: Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje med utbetaling til aksjonærene Opplys om nedsettelse av aksjekapitalen i selskapet ved reduksjon av pålydende pr. aksje med utbetaling til aksjonærene, herunder reduksjon av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunktet for nedsettelsen. RF-1087 Elektronisk utgave side 4/5

5 Post 18: Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje ifm. utfisjonering (omfordeling) Opplys om nedsettelse av selskapets aksjekapital ved reduksjon av pålydende ved fisjon, herunder reduksjon av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunkt for fisjonen. Oppgi overtakende selskaps type (evt. ISIN) på de aksjer som mottas som vederlagsaksjer i overtakende selskap, antall vederlagsaksjer utstedt i overtakende selskap og pålydende på vederlagsaksjene. Er utstedende selskap overtakende selskaps morselskap (konsernfisjon), skal utstedende selskaps type (evt. ISIN) på de aksjer som mottas som vederlagsaksjer i overtakende selskaps morselskap, antall vederlagsaksjer og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. AKSJONÆROPPLYSNINGER Stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltmannsforetak Post 23: Antall aksjer i tilgang (nyerverv) Opplys om aksjer aksjonæren erverver i selskapet (i løpet av inntektsåret) som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- Det er altså snakk om opprinnelige erverv/nyerverv hvor det i utgangspunktet ikke er noen videreføring av inngangsverdielementer. årsak til utstedelsen. Følgende hendelser er stiftelse nyemisjon (emisjon ved nytegning) konvertering av fordring fusjon (skattepliktig) fisjon (skattepliktig) Denne hendelsestypen brukes når det opprettes et nytt selskap ifm. fisjonen. Likeledes (skattepliktig) fisjon til eksisterende selskap (skattepliktig fisjon-fusjon) konsernintern overføring - utstedelse av aksjer som vederlag for overførte eiendeler, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) skattefri omdanning av enkeltmannsforetak/deltakerlignet selskap til aksjeselskap /allmennaksjeselskap Spesifiser hvor mange aksjer som erverves, tidspunkt for ervervet. og anskaffelsesverdi/kostpris. Opplys om ervervet har skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. Dette for å avgjøre om aksjonæren har vært med på et omfordelingstilfelle eller aksjonæren har fått tildelt utbytte. Fondsemisjon, splitt, skattefri Post 24: Antall aksjer i tilgang ifm. omfordeling Opplys om nyervervede aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret grunnet faktorjusterings- /omfordelingstilfeller. årsak til ervervet. Følgende hendelser er fondsemisjon splitt Som under post 23 skal det spesifiseres hvor mange aksjer som erverves og tidspunkt for ervervet. Ved fusjon og fisjon oppgis overdragende aksjeklasse/-type (evt. ISIN) og aksjenes pålydende. Likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon og konsernintern overføring mv. Post 25: Antall aksjer i avgang løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- årsak til slettelsen. Følgende hendelser er likvidasjon partiell likvidasjon fusjon fisjon konsernintern overføring slettet, tidspunkt og pålydende ved slettingen. Oppgi eventuelt det vederlag som ble utbetalt ved slettingen av aksjene. I tillegg må det opplyses om avgangen er skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. Dette for å kunne se om aksjonæren har vært med på et omfordelingstilfelle ellerer aksjonæren har fått tildelt utbytte. Spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon Post 26: Antall aksjer i avgang ifm. omfordeling løpet av inntektsåret grunnet et faktorjusterings- Det skal spesifiseres hva slags hendelse som er årsak til utstedelsen. Følgende hendelser er spleis slettet og tidspunkt for slettingen. Ved fusjon og fisjon oppgis overtakende aksjeklasse/-type (evt. ISIN) og vederlagsaksjenes pålydende. selskap er overtakende selskaps morselskap (konsernfusjon/-fisjon) skal utstedende selskaps type (evt. ISIN), og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. Endringer i aksjekapital og overkurs Post 27: Tilbakebetalt innbetalt og fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje Opplys om tilbakebetalt/utbetalt beløp til aksjonæren ved nedsettelse av aksjekapitalen i selskapet ved reduksjon av pålydende pr. aksje. Spesifiser på aksjonærnivå om nedsettelsen gjelder innbetalt eller fondsemittert aksjekapital. Oppgi reduksjon av pålydende pr. aksje og tidspunktet for nedsettelsen Selskapet kan ikke benytte innbetalt aksjekapital som utbetaling til aksjonærene før all fondsemittert aksjekapital er utbetalt. Post 28: Tilbakebetalt tidligere innbetalt overkurs for aksjen Opplys om nedsettelse av innbetalt aksjonæren, jf. sktl Oppgi det totale beløpet aksjonærene får utbetalt pr. tilbakebetaling, samt tidspunkt for tilbakebetalingen. Vedr. tilbakebetaling av overkurs se post 13. RF-1087 Elektronisk utgave side 5/5

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør

BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør BRUKERVEILEDNING for aksjeregister i FINALE Årsoppgjør Norges mest brukte program for regnskapsavslutning, skatteberegning og ligningsdokumenter Programversjon: 15.10.0.300 Dato: 20. desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL på aksjonær- og selskapsnivå Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 16 111 ord 26.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv. Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Endring i navn og postadresse må meldes

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjonær, med hovedvekt på de skatterettslige spørsmål Kandidatnummer: 522 Leveringsfrist: 25. april 2008 Til sammen 17971 ord 23.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap

KONSERNFISJONSPLAN. for konsernfisjon. mellom. Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019. som det overdragende selskap KONSERNFISJONSPLAN for konsernfisjon mellom Drammen Travbane AS, org.nr. 932 471 019 som det overdragende selskap og Buskerud Trav Eiendom AS, org.nr. 914 868 068 som det overtakende selskap og Buskerud

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Skattedirektoratet har i brev til skattekontorene av 12.april 2012 uttalt: Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Vi viser til Skattedirektoratets brev av 08.07.2011,

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014

Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Innberetning av grunnlagsdata (aksjonærregister, boligselskaper, barnehager o.l.), nytt i 2014 Finale Årsoppgjørskurs 2014 Ola Oden og Hermod Gundersen 1 RF-1086 Aksjonærregisteroppgave (1) Opprettelse

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013)

Lovvedtak 68. (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) Lovvedtak 68 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 347 L (2012 2013), jf. Prop. 111 L (2012 2013) I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2005 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2005 (versjon 18) er foretatt. For erfarne brukere finnes det en kortfattet versjon av denne fremdriftsplanen. A. Generelle

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt BKK AS ble stiftet 17.11.1998 med aksjekapital kr 100 000 (lovens minimum) Eierkommunene la rett etter årsskiftet 1998/1999 inn eiendeler og gjeld fra BKK

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Sak 7. Utstedelse av 296 000 frittstående tegningsretter i forbindelse med incentivordningen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Emerging Europe Land Development AS, org. nr.: 992 394 781

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Utskrift av RE-I 086 2014 fra aksjonærregistereret

Utskrift av RE-I 086 2014 fra aksjonærregistereret 14.04.2015 Skatteetaten Utskrift av RE-I 086 2014 fra aksjonærregistereret Selskapets oroanisasia,snummer Selskapets ravn 98041 7824 TRØNDERENERGI AS Selskapets adresse Postboks 9483 Sluppen ISIN (kun

Detaljer

Elektronisk aksjeeierbok i Altinn

Elektronisk aksjeeierbok i Altinn 1 Elektronisk aksjeeierbok i Altinn Brønnøysund, 04.11.2014. 2 1. Innhold 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6 2.1. Bakgrunn...6 2.2. Mandat...6 2.3. Forutsetninger for arbeidet...7 2.4. Dialog med eksterne

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen

Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Vedlegg 1 Eksempelsamling til SA 3802-1 Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen Veiledning Tekst i eksemplene som er angitt med kursiv i parentes, anvendes kun ved behov. Når tekst

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt

1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt 1 Forslag til endringer i samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt Kapitel 5. Opplysningsplikt for tredjepart I 5-1 Alminnelige bestemmelser 5-1-1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt 10.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

Etableringstidspunkt for lån og armlengdes vilkår

Etableringstidspunkt for lån og armlengdes vilkår Etableringstidspunkt for lån og armlengdes vilkår Jan Erik Greni Etableringstidspunkt for lån Generelt Sktl. 6-40 første ledd Det gis fradrag for renter av skattyters gjeld Fradragsberettiget rente: Ytelser

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer