Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003"

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av alle norske aksje- /allmennaksjeselskap undergitt RISK-reglene, se skatteloven av 26. mars 1999 nr flg. Som utgangspunkt har selskapene en selvstendig plikt til å sende inn aksjonærregisteroppgaven. Selskapene er imidlertid fritatt for denne plikten i den grad et verdipapirregister (VPS) forestår innrapporteringen. Selskapene skal levere én aksjonærregisteroppgave pr. aksjeklasse. Opplysninger om selskapet ( Selskapsopplysninger i post 1-18) leveres i ett eksemplar, mens aksjonæropplysningene i post 19-28, leveres for hver aksjonær i selskapet (aksjonæridentifikasjon). Om hvilket selskap som skal rapportere opplysningene når det har skjedd endringer i selskapsforholdene i løpet av året, se under C. 2. Mange av postene inneholder et felt hvor selskapet skal fylle ut tidspunkt for en hendelse. Det kan være flere hendelser i et inntektsår, og det kan derfor være nødvendig å fylle ut den enkelte posten flere ganger. Dette kan f.eks. være aktuelt for post 21 Utdelt utbytte pr. aksjonær. Er det utdelt utbytte flere ganger i løpet av inntektsåret må denne posten fylles ut med opplysninger for hver gang utbytte er delt ut, i formatet dd.mm.åå. Har det vært flere hendelser i løpet av en dag skal det fylles ut en post for hver hendelse. For å sikre riktig behandling i slike tilfeller må selskapet alltid oppgi tidspunktet for den enkelte hendelsen i formatet dd.mm.åå.tt:mm (eks :15). Opplysninger fra selskapene skal gi grunnlag for beholdningsoversikt og utkast til realisasjonsoppgave til aksjonærene. Har det skjedd eierskifter i løpet av året, må selskapet derfor gi opplysninger om både selgende og kjøpende aksjonær. (Se under pkt. C. 1 Ordinære transaksjoner ). Begrepet faktorjusterings- /omfordelingstilfeller er brukt som en samlebetegnelse på de hendelsene som etter skatteloven (3) skal innebære at RISK-beløp skal omfordeles. Dette gjelder fondsemisjon med økning av antall aksjer i selskapet, aksjesplitt, aksjespleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og når selskapet sletter egne aksjer. Aksjeselskaper kan ha flere forskjellige aksjeklasser eller aksjetyper. (I rettledning og skjema benevnt som aksjeklasser.) For at opplysninger om aksjer og aksjonærer skal kunne behandles maskinelt, er det nødvendig å skille mellom de forskjellige aksjeklassene. Se nærmere om dette under pkt. B Generelt om selskapsopplysninger. Frist for innlevering av oppgaven er 31. januar Oppgaven skal sendes til likningskontoret for selskapets kontorkommune, eventuelt Sentralskattekontoret for storbedrifter. Nærmere informasjon om elektronisk innlevering finnes på Ved oppstart av aksjonærregisteret må selskapet gi opplysninger om ervervstidspunkt for aksjer som nåværende aksjonærer eide ved inngangen til inntektsåret 2003, se rettledningen til post 20. Fristen for å levere slike opplysninger for selskaper som ikke er registrert i VPS er 31. mai Der denne opplysning mangler pr. 31. januar 2004, vil akkumulert RISK mangle i beholdningsoversikt og realisasjonsoppgave fra Aksjonærregisteret. Ytterligere opplysninger om utfylling av oppgaven fås på likningskontoret. Inndeling av oppgaven og rettledningen For selskap der det ikke har funnet sted endringer på eiersiden og heller ingen endringer i aksjekapital eller antall aksjer, er det tilstrekkelig å rapportere et sett med standardopplysninger, det vil si postene 1-8 (Selskapsopplysninger) og (Aksjonæropplysninger), evt hvis det er utdelt utbytte. Se rettledningen under pkt. B Normalopplysninger. Har det i løpet av inntektsåret vært endringer i aksjonærsammensetning, i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, se under pkt. C Opplysninger i tillegg til normalopplysninger om hvilke poster som må fylles ut. B. Normalopplysninger for selskap uten endringer i aksjekapitalen eller antall aksjer SELSKAPSOPPLYSNINGER Generelt om selskapsopplysninger Som en del av selskapsopplysningene må selskapet identifiseres ved organisasjonsnummer, navn og adresse. I tillegg må det angis hvilken aksjeklasse rapporteringen gjelder, aktuelt inntektsår og selskapets skattekommune. Har aksjeklassen et ISIN-nummer (International Securities Numbering System) må dette brukes Dette gjelder for VPS-registrerte aksjer. Har selskapet flere aksjeklasser eller aksjetyper må det leveres separate oppgaver for hver klasse eller type. I oppgaven er det ett sett med selskapsopplysninger kalt Standardopplysninger, se post 1-8. Dette er opplysninger som alle selskaper skal fylle ut for hvert inntektsår (med evt. unntak for utbytte). Endringer i aksjekapital eller antall aksjer i selskapet er delt inn i grupper; utstedelse av aksjer i post 9-10, sletting av aksjer i post 11-12, og endring i aksjekapital og overkurs i post Disse postene er omtalt nedenfor i pkt. C Opplysninger i tillegg til normalopplysninger. Standardopplysninger (aksjekapital, pålydende, antall aksjer, innbetalt aksjekapital og overkurs) Post 1: Aksjekapital for hele selskapet Før opp aksjekapitalen i hele selskapet, dvs. samlet for alle aksjeklassene i selskapet pr. 31. Post 2: Aksjekapital pr. ISIN/aksjeklasse Før opp aksjekapitalen i selskapet fordelt pr. aksjeklasse pr. 31. desember 2002 og (Det er bare hvis selskapet har flere aksjeklasser/-typer at beløpet i denne posten ikke blir det samme som i post 1.) RF-1087 Elektronisk utgave side 1/5

2 Post 3: Pålydende og ligningsverdi Før opp pålydende pr. aksje (for den aktuelle aksjeklassen) pr. 31. desember 2002 og 2003, og aksjens ligningsverdi pr. 1. januar Ligningsverdi pr. aksje mv. skal normalt være den verdi som ligningsmyndighetene har fastsatt på bakgrunn av selskapets forslag til verdiansettelse i «Selvangivelse for aksjeselskaper mv.» for I selskap hvor aksjekapitalen i 2003 er forhøyet eller satt ned ved innbetaling fra eller utbetaling til aksjonærene, og i selskap som har kjøpt egne aksjer uten å nedskrive aksjekapitalen, skal verdien av aksjene pr. 1. januar 2004 legges til grunn for formuesligningen på aksjonærenes hånd for inntektsåret Det samme gjelder selskap som er etablert i 2003 ved overgang fra personlig næringsdrivende til aksjeselskap. Ligningsverdi pr. aksje i tilfeller som nevnt i dette avsnitt, skal være den verdi som er selskapets forslag til verdiansettelse i «Selvangivelse for aksjeselskaper mv.» for De selskap dette gjelder oppfordres til å sende melding om ligningsverdi til aksjonærene så tidlig som mulig, slik at aksjonærene får brukt riktig ligningsverdi ved levering av selvangivelsen. Dersom selskapet er nystiftet i inntektsåret (2003), skal aksjenes formuesverdi settes til 65 pst. av summen av aksjenes pålydende beløp og overkurs. Post 4: Antall aksjer Før opp antall aksjer i selskapet (for den aktuell aksjeklassen) pr. 31. Post 5: Innbetalt aksjekapital Før opp innbetalt aksjekapital i selskapet pr. 31. desember 2002 og 2003 (for den aktuelle aksjeklassen). Som innbetalt aksjekapital regnes ikke aksjer som er utstedt ved forhøyelse av aksjekapitalen uten nytegning, og tilskrivning på aksjer. ved RISK-beregningen 1. januar 2003, jf. RF-1239 (Beregning av RISK) post 11. (Dette har sammenheng med den regulering av inngangsverdien som kan være aktuell for aksjonærer som har ervervet aksjer før eller etter en utbytteutdeling, jf sktl (4) og (5).) Post 8: Utdelt utbytte Før opp alle overføringer fra selskap til aksjonær som omfattes av sktl (2). Oppgi utdelt utbytte pr. aksjeklasse, utdelt utbytte pr. aksje og tidspunkt. Det må gis opplysninger om hver enkelt utbytteutdeling. UNDERSKRIFT MV Underskriften gjelder både selskapsopplysningene og opplysningene om selskapets aksjonærer. AKSJONÆROPPLYSNINGER Generelt om aksjonæropplysninger Opplysningene på aksjonærnivå følger som hovedregel samme oppsett som på selskapsnivå. I post skal det gis opplysninger om identifikasjon av aksjonæren (fødsels-/d-nummer/org.nummer, navn, adresse mv.), antall aksjer og utdelt utbytte (herav trukket kildeskatt). Transaksjonene på aksjonærnivå er splittet opp i aksjer i tilgang i post 23-24, og aksjer i avgang i post I tillegg skal det gis opplysninger om endringer i aksjekapital og overkurs som gjelder for den enkelte aksjonær. Selskapet må identifiseres gjennom organisasjonsnummer (evt. ISIN). For å sikre riktig likningsbehandling må aksjeklasse og aksjenes pålydende oppgis. Standardopplysninger (fødselsnummer/organisasjonsnummer o.l., navn, adresse, antall aksjer og utbytte) - For deltakerlignede selskaper med organisasjonsnummer skal aksjonæridentiteten i registeret knyttes til det deltakerlignede selskapet og med bruk av selskapets organisasjonsnummer. Tingsrettslige sameier som opptrer som sådant utad, er registreringspliktige etter foretaksregisterloven som næringsdrivende innretning, og vil derfor være å anse som ansvarlig selskap. - Sameier som ikke har organisasjonsnummer. Denne gruppen sameier omfatter hvor flere eier aksjer i fellesskap og hvor dette legges til grunn også skatterettslig. Sameierne anses skatterettslig som deleiere i sameiets eiendeler/aksjer, og blir bruttolignet. Sameiets aksjebeholdning må registreres på en representant for sameiet. - Andre innretninger som ikke har organisasjonsnummer omfatter bl.a. innretninger som ikke driver virksomhet og hvor innretningen har medlemmer av ulike slag; dvs. foreninger, klubber, lag o.l. Identifikasjon av slike innretninger vil være avhengig av realiteten bak den organisasjonsform som er angitt. Er innretningen i realiteten et sameie vil sameiets aksjeerverv måtte registreres ved representant. Anses medlemmene ikke å eie aksjene i fellesskap, fordi medlemmene har begrenset ansvar ift. innretningen og med rettigheter begrenset til formuesandeler i eller inntektsandeler av innretningen, vil innretningen anses som skattemessig eier av aksjene. Innretningen må da identifiseres ved hjelp av navn og adresse. Post 20: Antall aksjer pr. aksjonær mv. Her føres opp antall aksjer aksjonæren eier ved utløpet av 2002 og ved utløpet av Det påligger selskapet ingen plikt til å oppgi total anskaffelsesverdi, verken Post 19: Aksjonærs navn, adresse, for aksjeposter som er ervervet før fødselsnummer, eller for aksjeposter organisasjonsnummer mv. ervervet etter Har - Fysiske personer som er bosatt i imidlertid selskapet kjennskap til disse Post 6: Innbetalt overkurs Norge skal identifiseres ved verdiene, oppfordres de likevel til å Før opp innbetalt overkurs pr. 31. fødselsnummer, navn og adresse. oppgis. Dette for at aksjonærene, så - Utenlandske statsborgere som har tidlig som mulig, skal motta korrekt Overkursfondet kan også bestå av fått tildelt D-nummer, skal identifiseres beholdningsoversikt og tidligere overskudd i selskapet, ved dette nummeret. realisasjonsoppgave. ettersom kapital kan ha blitt overført - Personer som ikke er bosatt i Norge Anskaffelsesverdi for aksjepost(er) overkursfondet ved overgang til ny identifiseres med navn og adresse, ervervet før oppgis i denne samt landkode. Oversikt over aksjelov etter regnskapsloven posten. Anskaffelsesverdi for landkoder finnes på Slik overkurs anses ikke som aksjepost(er) ervervet etter eventuelt kan innbetalt. oppgis i post 23. likningskontoret kontaktes. For aksjer ervervet ved kjøp settes - For juridiske personer Utbytte anskaffelsesverdi til det eier faktisk har hjemmehørende i Norge skal ytet i vederlag for aksjen. organisasjonsnummer (i tillegg til navn Post 7: Avsatt utbytte Megleromkostninger og lignende er og adresse) som hovedregel brukes Før opp det beløpet som er tatt med imidlertid ikke å anse som en del av som aksjonæridentitet. anskaffelsesverdien. For aksjer ervervet ved stiftelse av aksjeselskap, RF-1087 Elektronisk utgave side 2/5

3 eller ved senere utvidelse av aksjekapitalen, settes anskaffelsesverdien til innbetalt aksjekapital, herunder innbetalt overkurs. For aksjer som er ervervet ved arv, skal kostprisen settes til omsetningsverdien ved dødsfallet. Er ervervet arveavgiftspliktig i Norge, kan kostprisen ikke settes høyere enn til den verdi som er lagt til grunn for arveavgiften. Ved innlevering av aksjonærregisteroppgaven for inntektsåret 2003 må ervervstidspunktet spesifiseres for alle aksjene den enkelte aksjonær var eier av ved utløpet av Ble aksjene ervervet i flere omganger må antall aksjer og ervervsdato spesifiseres for det enkelte erverv. Dette er nødvendig for å gi aksjonær korrekt informasjon om RISK og eventuelt inngangsverdier etter overgangsreglene i sktl (2). Mangler ervervstidspunkt for disse aksjene vil aksjonæren på sin beholdningsoversikt kun få tillagt RISK pr. 1. januar 2003, og aksjonæren vil bli bedt om å gi opplysninger om ervervstidspunkt. Når det gjelder ervervstidspunkt for aksjer ervervet ved skattefri fusjon eller fisjon, som er registrert i Foretaksregisteret før , skal ervervstidspunkt for de aksjer som aksjonærene i det overdragende selskap mottok ved fusjonen eller fisjonen, settes til tidspunktet da fusjonen eller fisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det er ikke nødvendig å gi opplysninger om opprinnelig ervervstidspunkt for de aksjer som ble innløst ved fusjonen eller fisjonen. Fristen for å levere opplysninger om ervervstidspunkt og evt. anskaffelsesverdi er 31. mai Fristen for å levere de øvrige opplysningene er, som nevnt ovenfor, 31. januar Post 21: Utdelt utbytte pr. aksjonær Før opp det totale utbyttet aksjonæren har fått ved den enkelte utdeling, antall aksjer som ligger til grunn for utdelingen og tidspunktet for beslutning om utbytte. Opplysningene vil inngå i de beregninger som foretas for å sikre samsvar mellom det utbytte aksjonæren mottar og det utbytte som er kommet til fradrag ved RISKreguleringen på hans hånd. Post 22: Kildeskatt Før opp den kildeskattesats som ligger til grunn ved beskatning av aksjonær hjemmehørende i utlandet etter sktl Før opp beløpet som er trukket i kildeskatt og hvilket land aksjonæren var bosatt i på det aktuelle tidspunkt. (Om landkoder, se post 19.) C. Opplysninger i tillegg til normalopplysninger C. 1 Ordinære transaksjoner Kjøp, arv, gave mv. Post 23: Antall aksjer i tilgang (nyerverv) Gi opplysninger om aksjer aksjonæren har ervervet i selskapet i løpet av inntektsåret. Det skal spesifiseres om aksjonæren har ervervet aksjene ved: kjøp arv arv til enearving (behandles med skattemessig kontinuitet) gave erverv fra ektefelle (behandles med skattemessig kontinuitet) Det skal spesifiseres hvor mange aksjer som er ervervet og tidspunkt for ervervet. Kjenner selskapet aksjonærens anskaffelsesverdi kan denne også oppgis. Opplys om ervervet er skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. (Post 23 skal også benyttes i enkelte andre tilfeller, se mer om dette under side 5.) Salg, arv, gave Post 25: Antall aksjer i avgang Gi opplysninger om aksjer som aksjonæren har realisert i inntektsåret. Spesifiser om aksjonæren har realisert aksjene ved: salg arv gave Spesifiser hvor mange aksjer som er blitt realisert og tidspunkt for realisasjonen. Opplys om realisasjonen er skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. (Post 25 skal også benyttes i enkelte andre tilfeller, se mer om dette under side 5.) C. 2 Kapitalendringer og endringer i antall aksjer i selskapet Hvilket selskap skal gi opplysninger Det er først og fremst det selskapet hvor hendelsen skjer som skal rapportere. Ved skattefri fusjon/fisjon vil det for eksempel være det overdragende selskap som skal rapportere på selskaps- og aksjonærenivå, hhv. i postene 12 og 26, om de aksjene som slettes i dette selskapet. Samtidig vil det være det overtakende selskap som skal rapportere på selskaps- og aksjonær nivå, hhv. i postene 10 og 24, om de utstedte aksjene i dette selskapet. Ved en konsernfusjon hvor vederlagsaksjer utstedes i overtakende selskaps morselskap er det imidlertid morselskapet (utstedende selskap) som skal rapportere utstedelsen og kapitalforholdet rundt denne. Årsaken er at justeringsfaktor beregnes på bakgrunn av aksjeforholdene i overdragende selskap og utstedende selskap. I enkelte tilfeller kan det oppstå spørsmål om hvilket selskap som plikter å rapportere de hendelser/ transaksjoner som har skjedd forut for fusjon, fisjon e.l. Fusjon Ved vanlig fusjon vil (i utgangspunktet) det overtakende selskapet ha ansvaret for innrapportering av det som har skjedd i de involverte selskaper forut for fusjonen (gjelder også hvor overtakende er nystiftet ifm. fusjonen). Dette vil også være tilfelle ved konsernfusjon, dvs. at vederlagsaksjer blir utstedt i overtakende selskaps morselskap (morselskap er det selskap som regnes som morselskap i konsernsammenheng). Fisjon Ved fisjon hvor ett av selskapene regnes som overdragende selskap, vil dette selskapet ha ansvaret for de hendelser/transaksjoner som har skjedd forut for fisjonen. Det samme vil være tilfelle ved konsernfisjon. Ved fisjon hvor det overdragende selskap oppløses, vil det måtte avtales ifm. fisjonsavtalen hvilket selskap som skal ha ansvaret for nevnte innrapportering. Fisjon til eksisterende selskap (fisjonfusjon) Ved fisjon til eksisterende selskap (fisjon-fusjon) skal overdragende rapportere det som har skjedd i det fisjonerte selskapet forut for fisjonen. Det overtakende selskap vil ha ansvar for rapportering av det som har skjedd i overtakende selskap før hendelsen. SELSKAPSOPPLYSNINGER Utstedelse av aksjer ifm. stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltmannsforetak Post 9: Utstedte aksjer ( nyerverv ) Opplys om nyutstedte aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- stiftelse nyemisjon (emisjon ved nytegning) RF-1087 Elektronisk utgave side 3/5

4 konvertering av fordring fusjon (skattepliktig) fisjon (skattepliktig) Denne hendelsestypen brukes uavhengig av type fisjon. konsernintern overføring - utstedelse av aksjer som vederlag for overførte eiendeler, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) skattefri omdanning av enkeltmannsforetak/deltakerlignet selskap til aksjeselskap/ allmennaksjeselskap Det skal videre spesifiseres antall aksjer som blir utstedt, antall aksjer etter utstedelsen, tidspunkt for utstedelsen, aksjenes pålydende og eventuelt innbetalt overkurs ved utstedelsen. Ved fusjon og fisjon hvor det brukes egne aksjer som vederlag, skal det opplyses om antall egne aksjer som overføres. Ved fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse til aksjeselskap/allmennaksjeselskap skal det opplyses om overdragende selskaps organisasjonsnummer. selskap er et annet enn overtakende selskap (konsernfusjon/-fisjon) skal det opplyses om overtakende selskaps organisasjonsnummer. Utstedelse av aksjer ifm. fondsemisjon, splitt, skattefri Post 10: Utstedte aksjer (omfordelingstilfeller) Opplys om nyutstedte aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret grunnet et faktorjusterings- fondsemisjon splitt På samme måte som under post 9 skal det spesifiseres antall aksjer som blir utstedt, antall aksjer etter utstedelsen, tidspunkt for utstedelsen og pålydende ved utstedelsen. Ved fusjon og fisjon skal overdragende aksjeklasse/-type (evt. ISIN), antall innløste aksjer og pålydende på innløste aksjer oppgis. Ved fisjon hvor overdragende selskap har gjennomført kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende, skal aksjenes pålydende etter kapitalnedsettelsen oppgis. Ved fusjon og fisjon hvor utstedende selskap er et annet enn overtakende selskap (konsernfusjon/-fisjon) skal overtakende selskaps organisasjonsnummer oppgis. Sletting av aksjer ifm. likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon og sletting av egne aksjer til dekning av tap og avsetning til fond Post 11: Slettede aksjer løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- at aksjene er slettet. Følgende hendelser er likvidasjon partiell likvidasjon fusjon fisjon sletting av egne aksjer til dekning av tap og avsetning til fond Spesifiser hvor mange aksjer som har blitt slettet, antall aksjer i selskapet etter slettingen, tidspunkt og pålydende ved slettingen. Oppgi eventuelt det vederlag som ble utbetalt ved slettingen av aksjene. Sletting av aksjer ifm. spleis, skattefri Post 12: Slettede aksjer (omfordelingstilfeller) løpet av inntektsåret grunnet et faktorjusterings- spleis slettet, antall aksjer etter slettingen, tidspunkt og pålydende før/etter slettingen. Ved fusjon og fisjon skal overtakende aksjeklasse/-type (evt. ISIN), antall vederlagsaksjer utstedt i overtakende selskap og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. selskap er overtakende selskaps morselskap (konsernfusjon/-fisjon) skal utstedende selskaps type (evt. ISIN), antall vederlagsaksjer og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. Endringer i aksjekapital og overkurs (inkl. fisjon ved nedsettelse av pålydende) Post 13: Nedsettelse av innbetalt aksjonærene i løpet av inntektsåret Opplys om nedsettelse av innbetalt aksjonærene, samt tidspunkt for tilbakebetalingen. Tilbakebetalingen regnes ikke som utdeling av utbytte, men skal redusere inngangsverdien på aksjen fra det tidspunkt beløpet er tilbakebetalt, jf. sktl (2) 2. pkt., jf Oppgi det totale utbetalte beløp for aksjonærene samlet pr. utbetaling. Hvor mye hver enkelt aksjonær får utbetalt skal spesifiseres på aksjonærnivå, se post 28. (Overkursfondet kan også bestå av tidligere overskudd i selskapet, ettersom kapital kan ha blitt overført overkursfondet ved overgang til ny aksjelov etter regnskapsloven Slik overkurs anses ikke som innbetalt.) Post 14: Forhøyelse av aksjekapital ved økning av pålydende pr. aksje ifm. fondsemisjon Opplys om forhøyelse av aksjekapitalen i selskapet ved fondsemisjon, herunder økning av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunkt for fondsemisjonen. Post 15: Forhøyelse av aksjekapital ved økning av pålydende pr. aksje ifm. nyemisjon Opplys om forhøyelse av aksjekapitalen i selskapet ved nyemisjon. Som i post 14 skal det oppgis økning av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunkt for nyemisjonen. Post 16: Nedsettelse av innbetalt og fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje til dekning av tap og overføring til fond Opplys om nedsettelse av innbetalt og fondsemittert aksjekapital i selskapet ved reduksjon av pålydende pr. aksje, som er brukt til å dekke tap i selskapet eller som er overført fond. Opplys videre om reduksjon av pålydende pr. aksje, pålydende etter nedsettelsen og tidspunktet for nedsettelsen. Post 17: Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje med utbetaling til aksjonærene Opplys om nedsettelse av aksjekapitalen i selskapet ved reduksjon av pålydende pr. aksje med utbetaling til aksjonærene, herunder reduksjon av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunktet for nedsettelsen. RF-1087 Elektronisk utgave side 4/5

5 Post 18: Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje ifm. utfisjonering (omfordeling) Opplys om nedsettelse av selskapets aksjekapital ved reduksjon av pålydende ved fisjon, herunder reduksjon av pålydende pr. aksje, pålydende etter og tidspunkt for fisjonen. Oppgi overtakende selskaps type (evt. ISIN) på de aksjer som mottas som vederlagsaksjer i overtakende selskap, antall vederlagsaksjer utstedt i overtakende selskap og pålydende på vederlagsaksjene. Er utstedende selskap overtakende selskaps morselskap (konsernfisjon), skal utstedende selskaps type (evt. ISIN) på de aksjer som mottas som vederlagsaksjer i overtakende selskaps morselskap, antall vederlagsaksjer og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. AKSJONÆROPPLYSNINGER Stiftelse, nyemisjon, konvertering av fordring, fusjon, fisjon, konsernintern overføring og omdannelse av enkeltmannsforetak Post 23: Antall aksjer i tilgang (nyerverv) Opplys om aksjer aksjonæren erverver i selskapet (i løpet av inntektsåret) som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- Det er altså snakk om opprinnelige erverv/nyerverv hvor det i utgangspunktet ikke er noen videreføring av inngangsverdielementer. årsak til utstedelsen. Følgende hendelser er stiftelse nyemisjon (emisjon ved nytegning) konvertering av fordring fusjon (skattepliktig) fisjon (skattepliktig) Denne hendelsestypen brukes når det opprettes et nytt selskap ifm. fisjonen. Likeledes (skattepliktig) fisjon til eksisterende selskap (skattepliktig fisjon-fusjon) konsernintern overføring - utstedelse av aksjer som vederlag for overførte eiendeler, jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) skattefri omdanning av enkeltmannsforetak/deltakerlignet selskap til aksjeselskap /allmennaksjeselskap Spesifiser hvor mange aksjer som erverves, tidspunkt for ervervet. og anskaffelsesverdi/kostpris. Opplys om ervervet har skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. Dette for å avgjøre om aksjonæren har vært med på et omfordelingstilfelle eller aksjonæren har fått tildelt utbytte. Fondsemisjon, splitt, skattefri Post 24: Antall aksjer i tilgang ifm. omfordeling Opplys om nyervervede aksjer i selskapet i løpet av inntektsåret grunnet faktorjusterings- /omfordelingstilfeller. årsak til ervervet. Følgende hendelser er fondsemisjon splitt Som under post 23 skal det spesifiseres hvor mange aksjer som erverves og tidspunkt for ervervet. Ved fusjon og fisjon oppgis overdragende aksjeklasse/-type (evt. ISIN) og aksjenes pålydende. Likvidasjon, partiell likvidasjon, fusjon, fisjon og konsernintern overføring mv. Post 25: Antall aksjer i avgang løpet av inntektsåret som ikke har bakgrunn i et faktorjusterings- årsak til slettelsen. Følgende hendelser er likvidasjon partiell likvidasjon fusjon fisjon konsernintern overføring slettet, tidspunkt og pålydende ved slettingen. Oppgi eventuelt det vederlag som ble utbetalt ved slettingen av aksjene. I tillegg må det opplyses om avgangen er skjedd før eller etter et justeringstilfelle eller utdeling av utbytte samme dag. Dette for å kunne se om aksjonæren har vært med på et omfordelingstilfelle ellerer aksjonæren har fått tildelt utbytte. Spleis, skattefri fusjon og skattefri fisjon Post 26: Antall aksjer i avgang ifm. omfordeling løpet av inntektsåret grunnet et faktorjusterings- Det skal spesifiseres hva slags hendelse som er årsak til utstedelsen. Følgende hendelser er spleis slettet og tidspunkt for slettingen. Ved fusjon og fisjon oppgis overtakende aksjeklasse/-type (evt. ISIN) og vederlagsaksjenes pålydende. selskap er overtakende selskaps morselskap (konsernfusjon/-fisjon) skal utstedende selskaps type (evt. ISIN), og pålydende på vederlagsaksjene oppgis. Endringer i aksjekapital og overkurs Post 27: Tilbakebetalt innbetalt og fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydende pr. aksje Opplys om tilbakebetalt/utbetalt beløp til aksjonæren ved nedsettelse av aksjekapitalen i selskapet ved reduksjon av pålydende pr. aksje. Spesifiser på aksjonærnivå om nedsettelsen gjelder innbetalt eller fondsemittert aksjekapital. Oppgi reduksjon av pålydende pr. aksje og tidspunktet for nedsettelsen Selskapet kan ikke benytte innbetalt aksjekapital som utbetaling til aksjonærene før all fondsemittert aksjekapital er utbetalt. Post 28: Tilbakebetalt tidligere innbetalt overkurs for aksjen Opplys om nedsettelse av innbetalt aksjonæren, jf. sktl Oppgi det totale beløpet aksjonærene får utbetalt pr. tilbakebetaling, samt tidspunkt for tilbakebetalingen. Vedr. tilbakebetaling av overkurs se post 13. RF-1087 Elektronisk utgave side 5/5

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Samordnet registermelding Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv. 6 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver 6 1.2

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer