Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)"

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde. Reglene innebærer at uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde anses som et innvinningskriterium for gevinst knyttet til den aktuelle eiendelen, på linje med realisasjon. Tilsvarende skal uttak fra norsk beskatningsområde i visse tilfeller innebære at tap anses pådratt. Skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap tilsvarer differansen mellom eiendelens markedsverdi og skattemessig verdi på uttakstidspunktet. Skjema RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2014 er delt opp i tre deler. Del I Beregning av gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret Del II Opplysninger om tidligere uttatte eiendeler mv skal fylles ut for eiendeler som ble tatt ut av norsk beskatningsområde i et tidligere år med utsatt innbetaling av utlignet skatt. I visse tilfeller kan skattyter gis utsettelse med innbetaling av utlignet og forfalt skatt. En betingelse for fortsatt utsettelse med innbetaling av skatten er at det sammen med selvangivelsen i hvert av de påfølgende år etter inntektsåret uttaket fant sted, dokumenteres at eiendel eller forpliktelse er i behold, og hvor skattyter har sitt skattemessige bosted. Del III Realisasjon, uttak etc. av eiendeler/forpliktelser som tidligere er tatt ut av norsk beskatningsområde, skal fylles ut for eiendeler som er tatt ut fra norsk beskatningsområde i 2009, 2010, 2011 eller før 15. mai 2012) og som realiseres i løpet av inntektsåret Reglene om beskatning ved uttak fra norsk beskatningsområdet ble i 2012 endret på flere punkter. De fleste endringene ble gitt virkning for uttak RF-1110B som fant sted fra og med 15. mai Det betyr at det vil være ulike regler for uttak som har funnet sted henholdsvis før og etter 15. mai Reglene ble også endret i Se nærmere om dette nedenfor under henholdsvis del II og del III. Objekter som omfattes av uttaksskatteplikten Følgende objekter faller innenfor reglene: a) fysiske driftsmidler som nevnt i skatteloven første ledd a samt c til j, b) finansielle eiendeler, c) forpliktelser, d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. For nærmere beskrivelse av hvilke objekter som faller innenfor reglene se Lignings-ABC 2014/15, emnet Utland uttak av eiendeler fra norsk beskatningsområde. Som hovedregel får reglene bare anvendelse for eiendeler som har tilknytning til virksomhet. Unntak gjelder for finansielle eiendeler hvor det ikke er noe krav om virksomhetstilknytning. Hvem som omfattes av uttaksskatteplikten Reglene gjelder i utgangspunktet alle skattytere som er skattepliktig for inntekt av virksomhet i Norge, d.v.s. både personer/selskaper mv. som er bosatt/hjemmehørende i Norge og for personer/selskaper mv. som er bosatt/hjemmehørende i utlandet og som er skattepliktig hit etter reglene om begrenset skatteplikt. Reglene får også anvendelse for eiendeler mv. som er tilknyttet en virksomhet i utlandet som er skattepliktig i Norge, fordi eieren er bosatt/hjemmehørende her. For personer som ved uttaket fra norsk beskatningsområde anses bosatt i Norge etter skatteloven 2-1 første ledd, foreligger det ikke skatteplikt etter skatteloven 9-14 ved uttak av finansielle eiendeler, se skatteloven 9-14 (4). I disse tilfellene gjelder reglene i skatteloven om skatt for personlige aksjonærer ved utflytting. Uttak fra norsk beskatningsområde Med uttak fra norsk beskatningsområde menes at en eiendel eller forpliktelse mister sin beskatningsområde (uten at eiendelen skifter eier), slik at inntekter og kostnader knyttet til eiendelen ikke lenger skal tas med ved inntektsbeskatningen i Norge. Hvis uttaket fra norsk beskatningsområde samtidig innebærer en form for skattemessig realisasjon anses eiendelen ikke å være tatt ut av norsk beskatningsområde i denne sammenheng. Det samme gjelder hvor det foreligger skattepliktig uttak etter skatteloven 5-2, ved uttak til egen bruk eller gaveoverføring. Gjelder det en forpliktelse, anses denne ikke å være tatt ut av norsk beskatningsområde hvis denne anses realisert ved oppfyllelse, ettergivelse eller overføring. Eksempel på uttak fra norsk beskatningsområde som faller innenfor bestemmelsen: 1. Opphør av alminnelig skatteplikt som bosatt/hjemmehørende i Norge etter skatteloven 2-1, 2-2 eller petroleumsskatteloven 2, f.eks. hvor et selskap flytter sitt hovedkontor til utlandet uten å videreføre virksomhet, eller beholde eiendeler her som undergis begrenset skatteplikt til Norge. 2. Opphør av skatteplikt til Norge etter skatteavtale med fremmed stat. Dette kan være aktuelt hvis eieren eller den forpliktede i samsvar med skatteavtale ikke anses bosatt/hjemmehørende i Norge. Uttak fra norsk beskatningsområde foreligger også hvis eiendelen eller forpliktelsen tilknyttes et fast driftssted i et land som Norge har skatteavtale med, og skatteavtalen gir anvisning på fordelingsmetoden (unntaksmetoden). Derimot vil det ikke foreligge uttak fra norsk beskatningsområde hvis skatteavtalen gir anvisning på kreditmetoden, slik at eiendelen/forpliktelsen fremdeles skal tas med ved beskatningen i Norge, jf. skatteloven 9-14 (2) annet avsnitt.

2 3. Opphør av begrenset skatteplikt til Norge etter skatteloven 2-3, evt. etter skatteavtale med fremmed stat. Dette kan være aktuelt hvis eiendelen eller forpliktelsen flyttes fra Norge til et annet land. Det kan også være aktuelt hvis skatteavtalen med den aktuelle stat endres fra kreditmetoden til fordelingsmetoden, eller det inngås en skatteavtale med vedkommende land hvor fordelingsmetoden gjelder. 4. Hvis en eiendel/forpliktelse tilhører/påhviler et NOKUS-selskap, dvs. et utenlandsk selskap eller innretning hvor deltakerne beskattes løpende for selskapets resultat, jf. skatteloven flg., anses eiendelen/forpliktelsen å være tatt ut av norsk beskatningsområde når norsk kontroll av selskapet eller innretningen opphører, jf. skatteloven 9-14 (2) bokstav c). 5. En forholdsmessig del av eiendel som tilhører, eller forpliktelser som påhviler et deltakerlignet selskap, anses tatt ut av norsk beskatningsområde når eiendel eller forpliktelse overføres fra deltaker som har skatteplikt etter 2-1 eller 2-2 til deltaker som ikke har slik skatteplikt. Det samme gjelder når eiendelen eller forpliktelsen på annen måte mister tilknytning til Norge slik at norsk skattelovgivning ikke får virkning for inntekter og kostnader knyttet til eiendelen eller forpliktelsen. Bestemmelsen i skatteloven (3) ledd får ikke anvendelse på den latente gevinsten knyttet til den andelen av eiendelene som anses tatt ut av norsk beskatningsområde etter skatteloven Skatteloven 9-14 vil også gjelde ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde i forbindelse med grenseoverskridende fisjon eller fusjon, samt ved utflytting av selskap, jf. skatteloven og Unntak fra uttaksskatteplikt for fysiske driftsmidler med beskatningsområde i kortere perioder Fysiske driftsmiddel som ikke har hatt beskatningsområde i til sammen minst 12 måneder i løpet av de siste seks årene, regnet fra det tidspunkt driftsmidlet mistet sin tilknytning til norsk beskatningsområde, omfattes ikke av uttaksskatteplikten etter skatteloven 9-14 første ledd. Tilsvarende gjelder retten til fradrag for tap. Er eiendelen anskaffet kortere tid enn to år forut for uttaket fra norsk beskatningsområde vil reglene om uttaksskatteplikt/fradragsrett likevel gjelde. Se FSFIN forskrift Følgende eksempler illustrerer regelen: Eksempel 1: En skattyter har anskaffet et driftsmiddel 1. mars 2013, som gis beskatningsområde 1. oktober Driftsmidlet tas ut av beskatningsområdet 1. september Driftsmidlet har hatt beskatningsområde i 11 måneder, det vil si mindre enn et år, men ettersom det tas ut ett og et halvt år etter anskaffelsen, det vil si mindre enn to år, vil det likevel ilegges uttaksskatt. Eksempel 2: En skattyter har anskaffet et driftsmiddel 1. november 2012, som gis beskatningsområde 1. januar Driftsmidlet tas ut av beskatningsområdet 1. desember Driftsmidlet har hatt beskatningsområde i 11 måneder (mindre enn ett år), og uttaket skjer 2 år og en måned etter anskaffelsen (mer enn to år). Det vil derfor ikke ilegges uttaksskatt. Eksempel 3: Et driftsmiddel anskaffet i 2007, tas inn i og ut av norsk beskatningsområde alle årene fra 2011 til Tilknytningsperioden til Norge for hvert av de fire årene er tre måneder. Ettårskravet er ikke oppfylt ved noen av uttakene, ettersom samlet tilknytning til beskatningsområdet ikke overstiger ett år. Ved et nytt inntak og uttak i 2014 vil imidlertid ettårskravet være oppfylt, og uttaksskatt skal ilegges. Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap Gevinst og tap beregnes på vanlig måte som differansen mellom utgangsverdien og inngangsverdien. Se nærmere om dette nedenfor under de aktuelle poster. Reduksjon av gevinst/tap for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde. Reduksjon av gevinst gjelder for driftsmiddel som er tatt ut av norsk beskatningsområde fra og med 15. mai Reduksjon av tap gjelder Side 2 for uttak fra beskatningsområde fra og med 24. april Etter FSFIN (4) ledd skal uttaksgevinsten (eller tapet) for fysiske driftsmiddel som tidligere er tatt inn i beskatningsområde, reduseres forholdsmessig for den delen av skattyterens eiertid som driftsmidlet ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde. Bestemmelsen gjelder bare ved første gangs uttak fra norsk beskatningsområdet. I tilfeller der flere perioder må telles med for at 12- måneders kravet i FSFIN (1) ledd skal være oppfylt, vil "førstegangsuttak" være det uttaket hvor 12-måderes kravet for første gang er oppfylt. Bestemmelsen gjelder ikke når driftsmidlet er anskaffet kortere tid enn to år før førstegangsinntaket til Norge. Ved reduksjonen ser en på antall dager driftsmidlet har vært innenfor norsk beskatningsområde sammenlignet med det totale antall dager som driftsmidlet har vært eid av skattyter. Redusert gevinst/tap ved første gangs uttak vil en finne ved å gange antall dager driftsmidlet har vært innenfor norsk beskatningsområde med den totale gevinsten/tapet ved første uttak. Summen av dette deler en på den totale eiertiden (dager). Eksempel: En skattyter har anskaffet et fysisk driftsmiddel 1. mars 2013, som for første gang gis beskatningsområde 1. oktober Driftsmidlet tas ut av norsk beskatningsområde 7. november 2015 med en gevinst på 100. Driftsmidlet har hatt beskatningsområdet i 1 år og 1 mnd, det vil si at 12 måneders fristen i FSFIN (1) ledd er overskredet, og det skal ilegges uttaksskatt. Samlet eiertid for driftsmidlet fram til første gangs uttak er 975 dager. Driftsmidlet har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde 585 dager. Gevinsten som skal tas til inntekt ved første gangs uttak blir dermed lik: (585 (dager)) x (100) 975 (dager) Det vil si at skattepliktig gevinst blir 60.

3 Driftsmidlet tas inn i norsk beskatningsområde på nytt 1. juni Inngangsverdien skal nå settes til markedsverdien på tidspunktet for det nye inntaket. Ved et eventuelt senere uttak skal det ikke foretas reduksjon etter bestemmelsen i FSFIN (4) ledd. OPPGAVEPLIKTEN Reglene om uttaksbeskatning kommer bare til anvendelse for gevinster og tap som overstiger et terskelbeløp. For fysiske driftsmiddel er terskelbeløpet satt til 5 millioner kroner. For øvrige objekter som omfattes av reglene (finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler) er terskelbeløpet satt til 1 million kroner. For finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler er terskelbeløpet knyttet opp til samlet gevinst og samlet tap for alle eiendelene innenfor hver av disse objektsgruppene. Har en innenfor samme inntektsår både skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap, vil nettogevinsten eller nettotapet være avgjørende. Se nærmere om dette nedenfor under post 140 flg. Terskelbeløpet er ikke et bunnfradrag. Det betyr at nettogevinster og -tap som overstiger beløpet vil være skattepliktige eller fradragsberettigede i sin helhet. Merk at selv om gevinsten ikke overstiger terskelbeløpet påhviler det skattyter en oppgaveplikt. Ved uttak av mindre eiendeler eller forpliktelser hvor det er klart at terskelbeløpet ikke er overskredet vil vi akseptere at det utarbeides et eget vedlegg med en forenklet oversikt over de eiendelene og forpliktelsene som er tatt ut. Oversikten må da angi hvilke objekter som er tatt ut (identifisering av eiendelen), samt beregning av den latente gevinsten eller tapet. Ved uttak av større eiendeler eller forpliktelser må skjema RF-1109 fylles ut for hver enkelt eiendel/forpliktelse som tas ut av norsk beskatningsområde. Ved uttak av flere eiendeler må flere skjema fylles ut, og nettogevinst/-tap (for finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler) beregnes i det siste skjemaet. Felt for nummerering av skjemaene er satt inn øverst til høyre på skjema. Merk at fortsatt utsettelse med innbetaling av skatten er betinget av at det sammen med selvangivelsen, i hvert av de påfølgende år etter ligningsåret må bekreftes at eiendelen er i behold samt hvor skattyter har sitt skattemessige bosted. Se del II i skjema Opplysning om tidligere uttatte eiendeler. For skattyter som ikke skal levere selvangivelse er fristen for innlevering av skjema 31. mai. De enkelte postene i RF-1109 Uttak fra norsk område for skattlegging 2014 Merk at det skal settes kryss hvis uttaket fra norsk beskatningsområde skyldes opphør av NOKUSbeskatning. Sett også kryss hvis samme eiendel/forpliktelse tidligere har vært tatt ut av norsk beskatningsområde. Del I Beregning av gevinst/tap Post 101 Her krysser en av for hvilken kategori eiendel som er tatt ut av norsk beskatningsområde, jf. opplistingen ovenfor. Post 102 Beskriv eiendelen nærmere. F.eks. ved uttak av fysisk driftsmiddel, vogntog, buss, maskiner etc. Ved uttak av finansielle eiendeler, f.eks. selskapsandel, opsjon, terminkontrakt etc. Post 103 Eiendelen må identifiseres i form av navn, registreringsnummer e.l. Ved finansielle eiendeler; hva slags type verdipapir, Verdipapirklasse/ISINnr etc. Post 104 Kryss av for saldogruppe ved uttak av fysiske driftsmiddel eller immateriell eiendel i form av ervervet forretningsverdi. Post 106 Reglene om uttak fra norsk beskatningsområde gjelder for alle typer finansaktiva, herunder alle typer finansielle instrumenter. Ved uttak av slike eiendeler må organisasjonsnummer til det utstedende selskap oppgis under bokstav a). Under b) og c) opplyses om henholdsvis navn til utstedende Side 3 selskap og hvor selskapet er hjemmehørende. Post 114 Her opplyses tidspunktet for ervervet av eiendelen. Post 115 Her opplyses ervervsmåte. Post 116 Er eiendelen tidligere tatt inn i norsk beskatningsområde må tidspunktet for dette opplyses. Post 117 Her opplyses tidspunkt for uttaket. Post 118 Her opplyses bestemmelsessted for den uttatte eiendel, dvs. den stat eiendelen får tilknytning til. Post 120 Markedsverdien på uttakstidspunktet vil være den verdi objektet har ved omsetning i det aktuelle markedet. For omsetningsgjenstander må det ses hen til hvilket ledd i omsetningskjeden som er relevant. Er det ingen kjent markedsverdi på objektet må denne fastsettes ved skjønn. Post 121 Kryss av for hvordan markedsverdien er vurdert. Post 122 Ved uttak av fysiske driftsmidler fra norsk beskatningsområde skal evt. meravskrivninger som er foretatt mens driftsmidlet har vært i norsk beskatningsområde, i visse tilfeller tilbakeføres, jf. skatteloven Ved gevinst- eller tapsberegningen skal markedsverdien reduseres med evt. tilbakeføringsbeløp etter denne bestemmelsen. Post 123 Utgangsverdien vil være markedsverdi etter fradrag for avskrivning i medhold av skatteloven Hvis ikke skatteloven får anvendelse, vil post 123 være samme beløp som i post 120. Post 124 Inngangsverdien fastsettes etter vanlige regler og utgjør som utgangspunkt anskaffelsesprisen ved ervervet, fradratt evt. avskrivninger og tillagt evt. påkostninger. Hvis det gjelder et driftsmiddel som tidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde, kan det være fastsatt inntaksverdi etter reglene i skatteloven Denne verdien vil da tre i stedet for anskaffelsesverdien ved ervervet.

4 For fysiske driftsmiddel, finansielle eiendeler og forpliktelser som tidligere er tatt ut av norsk beskatningsområde og som tas inn igjen i norsk beskatningsområde, settes inngangsverdien til markedsverdien på tilknytningstidspunktet, jf. sktl 9-14 ellevte ledd. Når det gjelder fastsettelse av inngangsverdi for aksjer vises det til Lignings-ABC 2014/15 emnet Aksjer realisasjon av aksjer. Dersom tapsbegrensningsregelen i skatteloven 19-2 kommer til anvendelse ber vi om at dette beregnes på eget vedlegg. Se skjema RF Aksjer og fondsandeler mv for beregning her. Post 125 Gevinst/tap beregnes som differansen mellom utgangsverdi (post 123) og inngangsverdi (post 124). For fysiske driftsmiddel som ikke faller innenfor regelen om kortvarig beskatningsområde (se nedenfor under post 128), skal beløpet overføres til post 130 hvis terskelbeløpet på 5 millioner er overskredet. Dersom gevinst/tapet overskrider terskelbeløpet på 5 millioner og en faller innenfor regelen om reduksjon av gevinst/tap for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde, skal gevinsten/tapet overføres post 127 for beregning av redusert gevinst/tap. For nærmere info om disse reglene se ovenfor under overskriften "Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap", Reduksjon av gevinst/tap for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde. For finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler skal beløpet overføres post 140 flg. Merk at skjema skal fylles ut for hver enkelt eiendel som tas ut av norsk beskatningsområde. Terskelbeløpet på 1 million kroner er for disse eiendelene knyttet opp mot netto gevinst/-tap for alle eiendelene innenfor hver av objektgruppene. Ved uttak av flere eiendeler må flere skjema fylles ut, og gevinst/-tap overføres til post 140 flg. i det siste skjema. Felt for nummerering av skjemaene er satt inn øverst til høyre på første side i skjema. Post 127 Reduksjon av gevinst for fysiske driftsmiddel som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet. I felt a) føres antall dager det fysiske driftsmidlet har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde I felt b) overføres gevinst/tap fra post 125 I felt c) føres samlet eiertid (dager) frem til første gangs eiertid Summen overføres post 130. Terskelbeløpet på 5 millioner gjelder før reduksjonen etter denne bestemmelsen. Beløpet skal således overføres post 130 selv om det etter reduksjonen er lavere enn terskelbeløpet. Post 128 Fysiske driftsmiddel med tilknytning til norsk beskatningsområde i kortere periode er i visse tilfeller unntatt fra reglene om uttaksskatteplikt i skatteloven 9-14 første ledd, se ovenfor under overskriften Unntak for uttaksskatteplikt for fysiske driftsmidler med beskatningsområde i kortere perioder. Gevinst/tap skal i disse tilfellene ikke overføres til post 130 flg. Gi i tilfelle en kort redegjørelse i merknadsfeltet her for hvorfor driftsmidlet er unntatt fra uttaksskatteplikten. Fysiske driftsmiddel Post 130 Beskatning av gevinst og fradrag for tap vil bare være aktuell dersom gevinst /tap overstiger 5 millioner kroner. Dersom en faller innenfor reglene om reduksjon av gevinst for fysiske driftsmiddel som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet vil det være gevinst/tap før reduksjon som vil være avgjørende. Hvis terskelbeløpet overstiges vil hele gevinsten være skattepliktig evt. hele tapet fradragsberettiget. Er gevinsten over terskelbeløpet på 5 millioner, skal den overføres post 0679 i næringsoppgave 2 (RF-1167), post 7160 i næringsoppgave 3 (RF- 1170), post 6160 i Næringsoppgave 4 (RF-1173) eller post 3900 i Skattyter kan i visse tilfeller kreve utsettelse med innbetaling av forfalt skatt. For uttak som har funnet sted fra og med 19. juni 2014 skal skatten Side 4 likevel innbetales med en syvendedel av opprinnelig skattebeløp for hvert inntektsår fra og med uttaksåret. For uttak av fysiske driftsmiddel som har funnet sted før dette tidspunkt, se nærmere nedenfor under overskriften Del II Opplysning om tidligere uttatte eiendeler mv., Uttak fra og med 15. mai Det vil påløpe renter på det forfalte skattebeløpet. Post 135 Dersom en ønsker å kreve utsettelse med innbetaling av forfalt skatt skal det krysses av i dette feltet. Ved tap som overstiger terskelbeløpet på 5 millioner, skal beløpet overføres post 0879 i 7410 i næringsoppgave 3 (RF-1170), post 6410 i Næringsoppgave 4 (RF- 1173) eller post 7700 i Finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler samlet gevinst/tap Post 140 I denne posten føres sum gevinst for finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler som er tatt ut av norsk beskatningsområde i løpet av inntektsåret. Se nærmere ovenfor under avsnittet Oppgaveplikten. Post 141 Her føres sum tap for eiendeler som nevnt ovenfor, som er tatt ut av norsk beskatningsområde i løpet av inntektsåret. Post 142 Beskatning av gevinst og fradrag for tap vil bare være aktuelt dersom samlet gevinst /tap for eiendelene innenfor hver av objektsgruppene overstiger 1 million kroner i løpet av inntektsåret. Hvis terskelbeløpet overstiges vil hele gevinsten være skattepliktig evt. hele tapet fradragsberettiget. Er gevinsten over 1 millioner kroner, skal gevinst overføres post 0679 i 7160 i næringsoppgave 3 (RF-1170), post 6160 i Næringsoppgave 4 (RF- 1173) eller post 3900 i

5 Skattyter kan i visse tilfeller kreve utsettelse med innbetaling av forfalt skatt. Skatten skal likevel innbetales med en syvendedel av opprinnelig skattebeløp for hvert inntektsår fra og med uttaksåret. For immaterielle eiendeler gjelder dette for uttak fra norsk beskatningsområde i løpet av inntektsåret For finansielle eiendeler og forpliktelser gjelder det for uttak som finner sted fra og med 19. juni For uttak av finansielle eiendeler og forpliktelser som har funnet sted før dette tidspunkt, se nærmere nedenfor under under overskriften Del II Opplysning om tidligere uttatte eiendeler mv., Uttak fra og med 15. mai Det vil påløpe renter på det forfalte skattebeløpet. Post 145 Dersom en ønsker å kreve utsettelse med innbetaling av forfalt skatt skal det krysses av i dette feltet. Fradragsberettiget tap som overstiger 1 millioner kroner, skal overføres post 0879 i næringsoppgave 2 (RF-1167), post 7410 i næringsoppgave 3 (RF- 1170), post 6410 i Næringsoppgave 4 (RF-1173) eller post 7700 i Særlig om deltakerlignet selskap som krever utsettelse med innbetaling av skatt på gevinst For deltakerlignet selskap som krever utsettelse med innbetaling av skatt på gevinst ved uttak fra norsk beskatningsområde, må det foretas en fordeling av gevinsten mellom deltakerne. Fordelingen redegjøres for i opplysningsfeltet på side 2 Del II Opplysning om tidligere uttatte eiendeler mv Er det i 2009, 2010, 2011, 2012 eller 2013 tatt ut eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde med utsatt innbetaling av skatt/fradragsføring av tap, må Del II Opplysning om tidligere uttatte eiendeler mv fylles ut. Et vilkår for fortsatt utsettelse med innbetaling av skatten er at det i hvert av de påfølgende inntektsårene etter uttaket opplyses hvor skattyter har sitt skattemessige bosted, og om eiendel eller forpliktelse er i behold. Reglene om utsettelse med innbetaling av skatt på eiendeler som er tatt ut av norsk beskatningsområde har blitt endret de senere årene. Det betyr at det er ulike regler avhengig av når eiendelen ble tatt ut av norsk beskatningsområde. Uttak før 15. mai 2012 For fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser som ble tatt ut fra norsk beskatningsområde før 15. mai 2012, faller skatteplikten bort hvis den aktuelle eiendelen ikke er realisert innen fem år etter uttaket. På visse vilkår ble det for slike eiendeler gitt utsettelse med skattebetalingen frem til faktisk realisasjon uten at det skulle betales renter. Ved tap skal fradrag for tapet utsettes til det år eiendelen eller forpliktelsen er realisert. Retten til tapsfradrag faller bort hvis eiendelen ikke er realisert innen fem hele inntektsår etter det år eiendelen ble tatt ut av norsk beskatningsområde. Er eiendeler som er tatt ut av norsk beskatningsområde i 2009, 2010, 2011 eller før 15. mai 2012, realisert i løpet av 2014, skal det krysses av for dette i felt c) eller d). Del III Realisasjon, uttak etc. av eiendeler/forpliktelser som tidligere er tatt ut av norsk beskatningsområde skal i disse tilfellene også fylles ut. Uttak fra og med 15. mai 2012 For eiendeler og forpliktelser som er tatt ut fra norsk beskatningsområde fra og med 15. mai 2012 er den skatt som er beregnet på uttakstidspunktet endelig. For fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser kan skattyter som er bosatt/hjemmehørende i Norge eller i et annet EØS-land kreve utsettelse med innbetaling av forfalt skatt. I disse tilfellene vil det påløpe renter frem til innbetaling. Dersom det foreligger en reell risiko for at skattekravet med renter ikke vil bli betalt i fremtiden må det stilles betryggende sikkerhet for skatteforpliktelsen og påløpte renter Uttak i 2014 Med virkning fra og med inntektsåret 2014 er adgangen til å kreve utsettelse med innbetaling av skatten utvidet til også å gjelde immaterielle eiendeler og omsetningsgjenstander. Ved utsettelse skal likevel skatten innbetales med en sjuendedel av opprinnelig skattebeløp for hvert inntektsår fra og med uttaksåret. Dette gjelder både for fysiske driftsmiddel, finansielle eiendeler, forpliktelser, immaterielle eiendeler og omsetningsgjenstander. Det vil påløpe renter på det utsatte skattebeløpet. Side 5 For fysisk driftsmiddel, finansielle eiendeler og forpliktelser gjelder plikten til innbetaling over syv år for uttak som finner sted fra og med 19. juni Del III Realisasjon, uttak etc. av eiendeler mv som tidligere er tatt ut av norsk beskatningsområde (Del III gjelder bare for eiendeler som er tatt ut av norsk beskatningsområde før 15. mai 2012). Ble det ved uttak av eiendelen mv fastsatt en gevinst, og eiendelen etter uttaket realiseres til en lavere verdi enn den verdi som er lagt til grunn som utgangsverdi ved uttaket, kan skattyter kreve at den lavere realisasjonsverdien blir lagt til grunn. Realisasjonsverdien kan i disse tilfellene likevel ikke settes lavere enn inngangsverdien. Post 202 Her føres hvilket år eiendelen mv. som er realisert er tatt ut av norsk beskatningsområde. Post 203 t.o.m. post 206 Dette er poster som skal identifisere nærmere den tidligere uttatte eiendelen mv. som nå er realisert. Dette vil være opplysninger som skal samsvare med postene 101 t.o.m. post 106 i Del I i skjema for uttaksåret. Post 210 Her føres tidspunktet for realisasjon. Post 211 Felt a) Ble det beregnet gevinst ved uttaket skal faktisk realisasjonsvederlag føres i felt a) Felt b) I disse tilfellene kan realisasjonsvederlaget ikke settes høyere enn uttaksverdien ved uttaket (dvs. post 123 i Del I i skjema for uttaksåret), eller lavere enn inngangsverdien (dvs. post 124 i Del I i skjema for uttaksåret). Justert realisasjonsvederlag føres i felt b). Ble det beregnet et tap ved uttaket skal post 211 og post 212 ikke benyttes. Det vil da være uttaksverdien som skal benyttes, se post 213. Post 212 For fysiske driftsmidler skal det gjøres et tillegg til faktisk, evt. justert realisasjonsverdi for beregnede avskrivninger i perioden mellom uttaket og den faktiske realisasjonen, jf. tidligere skatteloven 9-14 (11) bokstav a), tredje punktum. De beregnede avskrivningene fastsettes

6 etter reglene i skatteloven (5), jf De tenkte avskrivningene skal fastsettes på grunnlag av den utgangsverdi som er lagt til grunn ved beregningen av uttaksskatten og maksimale saldoavskrivninger for tiden etter uttaket. Det skal benyttes maksimale saldoavskrivninger, uavhengig av om skattyter er hjemmehørende i EØS-området. For deler av inntektsår skal det benyttes forholdsmessige saldoavskrivninger, jf. skatteloven (5) bokstav b, annet punktum. Post 213 Ble det beregnet en gevinst ved uttaket vil korrigert realisasjonsvederlag være summen av post 211 og 212. Ble det beregnet et tap ved uttaket av eiendelen skal utgangsverdien som ble fastsatt i forbindelse med uttaket føres her (dvs. post 123 i Del I i skjema for uttaksåret). Post 214 Inngangsverdien hentes fra post 124 i Del I i skjema for uttaksåret. Post 215 Tap skal her føres i post 0879 i 7410 i næringsoppgave 3 (RF-1170), post 6410 i næringsoppgave 4 (RF- 1173), evt. post 7700 i Ved gevinst, se post 216. Post 216 Ved gevinst skal det laveste beløpet av post 215 og gevinst i post 125 i Del I i skjema for uttaksåret føres her. Gevinsten overføres til post 0679 i 7160 i næringsoppgave 3 (RF-1170), post 6160 i Næringsoppgave 4 (RF- 1173) eller post 3900 i KREDITFRADRAG Fradrag i norsk skatt for gevinstskatt betalt i utlandet Uttak fra norsk beskatningsområde før 15. mai 2012 Hvis en gevinst ved realisasjon etter uttaket er skattepliktig til et annet land, skal det gis fradrag i endelig utlignet norsk uttaksskatt for den skatt som er betalt i utlandet for denne delen av gevinsten, jf. tidligere skatteloven 9-14 (11) bokstav c. Det er et vilkår for kreditfradrag at den andre staten ikke gir kredit for skatt som betales i Norge. Kreditfradraget beregnes etter reglene i skatteloven flg. så langt de passer. Det er ikke noe vilkår for kreditfradrag etter tidligere skatteloven (11) bokstav c at kreditfradraget gjelder skatt av inntekt med kilde i utlandet, sml. skatteloven (1) bokstav a. Fradraget er heller ikke begrenset av ettårsfristen i skatteloven (2) første punktum. Kreditfradraget er begrenset til skatt av den del av gevinsten som også er skattepliktig til Norge. Fradragsbeløpet kan ikke overstige den uttaksskatt som er ilagt i Norge (maksimalt kreditfradrag) for denne del av gevinsten, jf. skatteloven (1). Det gis ikke kreditfradrag for skatten i utlandet i skatt til Norge på annen inntekt enn endelig utlignet uttaksskatt, jf. skatteloven (1). Skattyter må dokumentere at vilkårene for kreditfradrag er oppfylt. Uttak fra norsk beskatningsområde fra og med 15. mai 2012 Ved uttak fra norsk beskatningsområde fra og med 15. mai 2012 er bestemmelsen i 9-14 (11) bokstav c om fradrag i norsk skatt for skatt betalt til utlandet for gevinst ved realisasjon av eiendeler eller forpliktelser opphevet. Som utgangspunkt skal den norske skatten ikke reduseres, selv om gevinst ved realisasjon er skattepliktig til en annen stat. Hvis det godtgjøres at skatt ville blitt utløst til en annen EØS-stat ved realisasjon på tidspunkt for uttak fra norsk beskatningsområde, kan det kreves fradrag i norsk skatt for beregnet gevinstskatt på eiendeler og forpliktelser som er skattepliktig etter reglene om uttak av eiendeler og forpliktelser fra norsk beskatningsområde. Dette følger av skatteloven 9-14 (7) ledd. Skatteverdien av tap som ville være fradragsberettiget i den andre EØSstaten, skal redusere skatteverdien av tap som gir rett til fradrag i Norge. Nærmere regler om beregning av tenkt skatt som vil gi rett til fradrag er gitt i FSFIN Fradrag i norsk skatt betalt i utlandet av gevinst ved inntak i norsk beskatningsområde Ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde, gis det fradrag for utenlandsk skatt på latent Side 6 gevinst ved et evt. inntak av den samme eiendelen eller forpliktelsen til norsk beskatningsområde etter reglene i skatteloven 9-14 (12) som er beskrevet nedenfor. Fradragsretten gjelder ved uttak av alle typer objekter som omfattes av reglene om skattlegging ved uttak fra norsk beskatningsområde, jf. skatteloven 9-14 (3). Dette gjelder fysiske driftsmidler, immaterielle eiendeler, omsetningsgjenstander, finansielle eiendeler og forpliktelser. Det er et vilkår for fradrag for utenlandsk skatt at eiendelen eller forpliktelsen får tilknytning til en reelt etablert virksomhet eller en reell økonomisk aktivitet i en annen EØSstat, jf. skatteloven 9-14 (12) tredje punktum. Det stilles samme krav til reell etablering og reell økonomisk aktivitet i EØS-staten som ved anvendelsen av fritaksmetoden i skatteloven 2-38 (3) bokstav a og i NOKUS-tilfellene. Skattyter må dokumentere at etableringen og den økonomiske aktiviteten i den andre EØS-staten er reell. Det er et vilkår for kreditfradrag at den andre staten ikke gir kredit for skatt som betales i Norge. Fysiske eiendeler, finansielle eiendeler og forpliktelser Ved uttak av fysiske eiendeler, finansielle eiendeler og forpliktelser, er det et vilkår for fradrag for utenlandsk skatt at skattyter på det tidspunkt retten til utsettelse med beskatningen opphører, jf. skatteloven 9-14 (10), anses skattepliktig til Norge som bosatt etter skatteloven 2-1 eller som hjemmehørende etter skatteloven 2-2, eller på dette tidspunkt anses skattemessig hjemmehørende i en annen EØS-stat. Omsetningsgjenstander og immaterielle eiendeler Ved uttak av omsetningsgjenstander og immaterielle eiendeler er det et vilkår for fradrag for utenlandsk skatt at skattyter siste dag før uttaket fra norsk beskatningsområde er skattepliktig som bosatt etter skatteloven 2-1 eller som hjemmehørende etter skatteloven 2-2, eller på dette tidspunkt anses skattemessig hjemmehørende i en annen EØS-stat. Beregning av kreditfradraget Fradrag gis etter reglene i skatteloven til så langt de passer. Dette innebærer at fradragsbeløpet ikke kan overstige den skatt som blir ilagt gevinsten i Norge (maksimalt

7 kreditfradrag), jf. skatteloven Kreditfradraget er begrenset til skatt av den del av gevinsten som også er skattepliktig til Norge. Fradragsbeløpet kan ikke overstige den uttaksskatt som er ilagt i Norge (maksimalt kreditfradrag) for den del av gevinsten som er skattepliktig til Norge. Post 220 Skattyter som krever kredit etter de ovennevnte reglene må krysse av i post 220, og redegjøre nærmere for dette i eget vedlegg til dette skjema. Side 7

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Skatteetaten. Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettleiing til oppgåve over uttak frå norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEIING I skattelova 9-14 finst reglar om skattlegging ved uttak av visse eigedelar og forpliktingar frå

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016

Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016 Rettleiing til RF-1109 Uttak frå norsk område for skattlegging 2016 Fastsett av Skattedirektoratet INNLEIING I skattelova 9-14 er det reglar om skattlegging ved uttak av visse eigedelar og forpliktingar

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd

Handelshøyskolen BI. Finansdepartementet. Oslo, 14. juni Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd 1 Handelshøyskolen BI Finansdepartementet Oslo, 14. juni 2017 Høring forslag om endring av skatteloven 2-2 første ledd Det vises til høringsbrev av 16. mars 2017 (ref. nr. 15/2550 SL AEI/KR) hvor det foreslås

Detaljer

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2016 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2016 Detaljert»

Detaljer

Høring om endring i reglene om beskatning av aksjegevin Arkivnr.

Høring om endring i reglene om beskatning av aksjegevin Arkivnr. rr Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Lars Olsen 13.06.2006 15.08.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 2006/308618 /FA-RR/ LAO/ 008 Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser

Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser Utflyttingsskatt for eiendeler og forpliktelser Sktl. 9-14, forholdet til EØS-retten og skatteavtalene Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 212 Leveringsfrist: 1. juni 2012 Til sammen

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Finansdepartementet. Saksnr. 07/ Høringsnotat - Endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde

Finansdepartementet. Saksnr. 07/ Høringsnotat - Endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet Saksnr. 07/5448 19.06.2014 Høringsnotat - Endringer i reglene om skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 19.06.2014 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer

Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Rettsavdelingen Seksjon foretaksskatt og seksjon personskatt Likningsskjemaene 2014 viktige endringer Orientering om viktige endringer som er gjort i skjemaene for inntektsåret 2014. Nye skjema for 2014

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter RF 1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter Om det nye skjemaet Innledning Skatteetaten har utarbeidet et nytt skjema for gevinst,

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Skatterett 3 2012 [31] 247 255 Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Av advokat Anders V. Heieren Anders V. Heieren er født 1962, cand.jur. 1988, partner og leder for skatteavdelingen i Arntzen

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c

Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Sak: 15/2115 30.06.2015 Høringsnotat Om gjennomføring av forhøyet avskrivningssats for avskrivning av vogntog, lastebiler og busser i saldogruppe c Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Besl. O. nr. 26. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)

Besl. O. nr. 26. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Besl. O. nr. 26 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 26 Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) År 2006 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

Lovendringer og dommer

Lovendringer og dommer Lovendringer og dommer EBL Skatteseminar, 21. oktober 2008 Advokat Morten Fjermeros Advokat Bendik Christoffersen www.thommessen.no Skatterett- ajourføring oktober 2008 Lovendringer Dommer Avgjørelser

Detaljer

Skattemessige avskrivninger

Skattemessige avskrivninger Forside / Skattemessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Oppdatert: 28.05.2017 Det gis skattemessig fradrag for avskrivninger for verdiforringelse ved slit og elde på varige og betydelige driftsmidler.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Besl. O. nr. 14. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 14. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 14. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 14. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 14 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 14 Jf. Innst. O. nr. 1 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) År 2007 den 29. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Erstatninger - virkninger for avskrivninger og friinntekt

Erstatninger - virkninger for avskrivninger og friinntekt Ligningen 2003 Erstatninger - virkninger for avskrivninger og friinntekt Oljeskattekontoret v/øystein Andal Ligningsdagen 2004 Stavanger 09.12.04 Etterfølgende erstatning Situasjoner hvor problemet oppstår

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

I. Deltakers formue og inntekt

I. Deltakers formue og inntekt Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

9åelse av internasjonal dobbeltbeskatn n

9åelse av internasjonal dobbeltbeskatn n NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJONCONFEDERATION OF NORWEGIAN ENTERPRISE Postadresse Postal Address Adresse Address Org.nr. Org.no Telefon Telephone E-post E-mail Postboks 5250 Majorstuen Middelthuns gate

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 9 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Hjemmehørendebegrepet for selskap mv.

Hjemmehørendebegrepet for selskap mv. Hjemmehørendebegrepet for selskap mv. v/joachim M. Bjerke IFA Norge, 26. april 2017 Agenda 1. Innledning og dagens regler 2. Forslaget til nye regler 3. Foreslåtte overgangsregler 4. Noen spredte refleksjoner

Detaljer