Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring"

Transkript

1 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16/12. Avgitt 22. juni 2012 Spørsmål om ubyttebeskatning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven og ulovfestet gjennomskjæring) Saken gjelder fisjon av K AS og etterfølgende gaveoverføring av aksjer i de utfisjonerte selskapene fra F personlig til nieser, nevøer (deres aksjeselskaper eller barn). Spørsmålet er om det er grunnlag for å beskatte F med hjemmel i skatteloven eller regelen om ulovfestet gjennomskjæring. Skattedirektoratet kom til at transaksjonsrekken ikke innebærer noen overføring fra K AS, og at det ikke er grunnlag for å utbyttebeskatte F med hjemmel i skatteloven Videre kom direktoratet til at transaksjonsrekken ikke gir grunnlag for å beskatte F med hjemmel i regelen om ulovfestet gjennomskjæring, da en ut fra premissene i saken ikke kan se at det hovedsakelige formål med valg av fremgangsmåte er å spare skatt. Innsenders fremstilling av faktum og jus På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at skattyter (F) eier 667 av aksjer i K AS. Resterende eies av Fs sønn, (S), som er enebarn. K AS' virksomhet er investeringer, og selskapet eier i hovedsak aksjer i selskapene C AS og D AS. I C AS er det ca aksjer, hvorav Fs bror, B, kontrollerer ca aksjer, Fs nevøer og nieser kontrollerer ca aksjer og K AS eier de resterende, ca aksjer. F har gitt et løfte om at S ikke skal arve flere aksjer i familieselskapene C AS og D AS enn sine fettere og kusiner (7 personer), selv om S er enebarn. Partene er kommet til enighet om at løftet skal oppfylles ved at F yter gaver til nevøer, nieser, deres aksjeselskaper eller barn, som endelig oppgjør. Gavene vil innebære at mottakerne får kontroll over aksjer i C AS. Det er ikke aktuelt å overføre andre eiendeler som K AS kontrollerer. Ifølge innsender er et alternativ at K AS gir aksjer i C AS til nieser, nevøer, mv. En slik gave fra K AS vil etter likningspraksis anses som utbytte for F. Dette vil imidlertid kreve samtykke fra minoritetsaksjonæren S. Et slikt samtykke vil betinge at S kompenseres, hvilket igjen vil medføre utbyttebeskatning for S, hvilket han motsetter seg. Ifølge innsender er en slik løsning derfor ikke aktuell. Et annet alternativ, som innsender skisserer, er at nieser og nevøer mottar aksjer i K AS som gave fra F. F og S ønsker imidlertid ikke å eie K AS sammen med nieser og nevøer. En gave forutsetter derfor en etterfølgende fisjon (hvor gavemottakerne er forpliktet til å akseptere skjevdeling, med visse eiendeler, dvs. C-aksjer). Alternativet innebærer imidlertid en viss periode hvor alle er eiere av aksjer i K AS, hvilket ikke er aktuelt. Videre kan verdiforholdene forandres slik at bytteforholdet ved den etterfølgende fisjonen ikke blir som forutsatt, noe som kan hindre overføring av kun C-aksjer, ifølge innsender. Fisjonen av K AS skjer ved at: S innløser sine aksjer og mottar 100 % av aksjene i "S-K AS" (33,3 % av verdiene i K AS i dag, herunder 465 aksjer i C AS)

2 F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 1 AS" (som blir eier av 116 aksjer i C AS) F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 2 AS" (116 aksjer i C AS) F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 3 AS" (116 aksjer i C AS) F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 4 AS" (116 aksjer i C AS) F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 5 AS" (116 aksjer i C AS) F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 6 AS" (116 aksjer i C AS) F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 7 AS" (116 aksjer i C AS) F innløser deler av sine aksjer og mottar 100 % av "Gave-K 8 AS" (118 aksjer i C AS) F eier 100 % av det som er igjen av K AS (66,7 % av verdiene i K AS, fradratt verdien av 930 aksjer i C AS) Det kan legges til grunn at fisjonen gjennomføres skattefritt etter bestemmelsene i skatteloven kap. 11. F gir deretter aksjene i Gave-K selskapene 1-7, til nieser og nevøer eller selskaper kontrollert av dem. Samtidig gir F aksjene i Gave-K 8 AS til S. Skatteetaten bes vurdere hvorvidt fisjon, med etterfølgende gaveoverføring til nieser, nevøer, deres aksjeselskaper eller barn, kan utløse skattepliktig inntekt for F. Det er på det rene at fisjonen isolert sett ikke vil utløse skatt for F. Den etterfølgende gaven vil isolert sett heller ikke utløse skatt for F. En problemstilling er, ifølge innsender, om transaksjonene samlet sett kan utløse skatt etter den ulovfestede gjennomskjæringslæren. Vilkårene er formulert slik i Rt side 209 (Hex): "Den ulovfestede gjennomskjæringsregel er blitt utviklet i et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori og består - slik den er utformet i høyesterettsavgjørelser de senere år - av et grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen " Grunnvilkåret for gjennomskjæring er altså at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt. I foreliggende sak er hovedformålet ikke å spare skatt, men å finne en løsning i en familietvist. Andre foreslåtte fremgangsmåter er ikke funnet gjennomførbare, ifølge innsender. Den planlagte løsningen vil innebære en avståelse av verdier fra F, til fordel for nieser og nevøer, hvilket har klare privatrettslige virkninger for F. Etter innsenders vurdering er grunnvilkåret derfor ikke oppfylt, og gjennomskjæring kan ikke foretas. Dersom skatteetaten, mot formodning, skulle finne at grunnvilkåret likevel er oppfylt, er det innsenders syn at heller ikke tilleggsvilkåret er oppfylt. Innsender viser til de mer generelle uttalelsene fra Høyesterett i Essem-dommen, Rt side 1771, som fastslår at "Det er ikke tvilsomt at skattytere i meget stor grad har anledning til å innrette sine økonomiske disposisjoner etter skattelovgivningen med sikte på å redusere beskatningen." Høyesterett uttalte i Rt side 1510 (Reitan) at

3 "Borgerne har i tilfeller hvor de står overfor valgmuligheter som gir forskjellige skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser, ikke plikt til å velge det alternativ som gir høyest skatt eller avgift. Så lenge det alternativ som blir valgt, er reelt og ikke fremstår som forretningsmessig unaturlig, er det fullt lovlig å innrette seg slik at skatten eller avgiften blir lavest mulig." Skattyter trenger følgelig ikke velge en fremgangsmåte som er skattemessig ugunstig. Det er først når transaksjonene fremstår som forretningsmessig unaturlige at gjennomskjæring kan være aktuelt. Videre skriver innsender at transaksjonene har en klar egenverdi ved at F gjennom fisjonen, kommer i en posisjon hvor han kan avstå betydelige verdier. Transaksjonsrekken er ikke en unaturlig omvei, men - tvert i mot - den for partene farbare veien for å komme til målet. Skattereglene er utformet slik at gaver ikke skal beskattes, men først komme til beskatning ved en ev. senere realisasjon fra mottaker. Etter skatteloven 9-2 tredje ledd bokstav a anses for eksempel gaveoverføring ikke som realisasjon. Det følger også implisitt av skatteloven 9-7 og at gaver ikke utløser skatt. Innsender kan ikke se at den valgte fremgangsmåten, hvor fisjon kombineres med etterfølgende gave, kan fremstå som stridende mot skattereglenes formål. Etter en totalvurdering av transaksjonsrekkens virkninger, må disposisjonene kunne legges til grunn for beskatningen, dvs. ikke utløse skatt for F. På denne bakgrunn kan gjennomskjæring ikke foretas. Innsender ønsker at Skattedirektoratet tar stilling til om ulovfestet gjennomskjæring kan komme til anvendelse. Videre bes Skattedirektoratet avgjøre hvorvidt transaksjonene kan anses som utbytte for F, etter en fortolkning av skatteloven Etter innsenders forståelse, kan denne bestemmelsen ikke komme til anvendelse, bl.a. fordi ingen av partene har mottatt en vederlagsfri overføring fra selskapet. Innsender presiserer i etterfølgende brev: Vedrørende tidsforløpet Fisjonen er planlagt gjennomført så snart Skattedirektoratets uttalelse foreligger. Samtlige aksjer i Gave-K 1 AS til Gave-K 7 AS gis umiddelbart etterpå fra F til hver av de 7 nevøene, niesene, deres aksjeselskaper eller barn. Samtlige aksjer i Gave-K 8 AS gis samtidig fra F til S. Vedrørende utbyttebeskatning Etter skatteloven første ledd regnes utbytte fra aksjeselskap som skattepliktig inntekt. Med utbytte forstås enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær, jf. annet ledd. Som utbytte til vedkommende aksjonær regnes også vederlagsfri overføring til aksjonærens ektefelle eller til personer som aksjonæren er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante. I foreliggende sak vil en aksjonær i et selskap gi gaver i form av aksjer til sine nevøer, nieser, deres aksjeselskaper eller barn. Å yte en gave i form av aksjer i et selskap innebærer ikke at selskapet yter noe. Gaven kan dermed ikke anses som overføring av verdi fra selskap til aksjonær eller noen aksjonæren identifiseres med og er dermed ikke skattepliktig utbytte. Vedr ulovfestet gjennomskjæring - tilleggsvilkåret En unaturlig måte å gjennomføre dette på er at aksjene i C AS enten gis direkte fra K AS til gavemottakerne, eller deles ut som utbytte til F, og at disse aksjene deretter gis til gavemottakerne. I begge tilfeller vil overføring fra K AS anses som utbytte for F, og innsender ber om at tilleggsvilkåret vurderes opp mot utbyttereglene. Vedr ulovfestet gjennomskjæring - skattebesparelsen

4 C AS verdsettes til ca MNOK 250. Det gir utbytteskatt på ca MNOK 9 for F. Vedr ulovfestet gjennomskjæring Utgangspunktet er at skattyter i meget stor utstrekning kan innrette seg slik at beskatningen reduseres. Dette er bl.a. slått fast i Essem-dommen, inntatt i Utv side 1276: Det er ikke tvilsomt at skattytere i meget stor grad har anledning til å innrette sine økonomiske disposisjoner etter skattelovgivningen med sikte på å redusere beskatningen. At en transaksjon er foretatt alene med det formål å spare skatt, er ikke tilstrekkelig til at den ikke får virkning etter sin intensjon ved ligningen. Det følger også av Ot.prp. nr. 1 ( ) side 75 og BFU 44/2007 at aktørene ikke har plikt til å innrette seg slik at de må betale mer skatt enn nødvendig. Det klare utgangspunktet ved en gjennomskjæringsvurdering er altså at skattyter ikke plikter å velge handlingsmåter som utløser mest skatt. Videre er det på det rene at skattyter kan kombinere en rekke transaksjoner, uten at det er grunnlag for gjennomskjæring. Dette kommer bl.a. forutsetningsvis til uttrykk i Finansdepartementets høringsnotat av 18. januar 2010 vedr. omorganisering av virksomhet, sitat fra side 107: At en transaksjon kan la seg gjennomføre skattefritt ved ulike kombinasjoner av fusjon/fisjon og konserninterne overføringer, har tradisjonelt ikke vært til hinder for skattefritak på individuelt grunnlag. I de senere år har likevel en del søknader blitt avslått med den begrunnelse at skattereglene ikke anses å hindre en omorganisering når denne kan finne sted uten umiddelbar beskatning ved anvendelse av de ulovfestede reglene om fusjon og fisjon. Fritaksbestemmelsen i skal ikke kunne benyttes alene for å unngå de merkostnader anvendelse av de alminnelige fritaksreglene i kapittel 11 vil kunne medføre. Videre fra side 115: I den utstrekning det finnes andre generelle fritaksregler som kan få anvendelse på en aktuell transaksjon, vil ikke lovgrunnen være til stede for å innrømme skattefritak ved særskilt vedtak. Departementet foreslår at det ved praktisering av fritaksregelen i skatteloven stilles et meget strengt krav om utnytting av andre fremgangsmåter som gir rett til skattefritak før det gis skattefritak etter denne hjemmelen. Andre skattefrie fremgangsmåter bør være utelukket for at det skal kunne gis fritak. Det vil således ikke være tilstrekkelig at den alternative fremgangsmåten som er skattefri etter generelle regler, er mer tidkrevende, kostbar eller medfører andre ulemper. For virksomhetsoverdragelse med vederlag i aksjer, vil det for eksempel ikke være grunnlag for å søke om skattefritak etter den foreslåtte ordningen dersom man kan oppnå målet med omorganiseringen med en fusjon etter reglene i skattloven 11-1 flg. Vilkåret vil heller ikke være oppfylt for en virksomhetsoverdragelse dersom man kan komme til det samme målet med en kombinasjon av skattefri omdanning og fusjon. Finansdepartementet la her opp til at kombinasjoner av fremgangsmåter skal benyttes, før skattelempe kan bli aktuelt. Spørsmålet er om det vil stride mot skattereglenes formål å benytte fisjonsinstituttet, med etterfølgende gave, for å unngå utbyttebeskatning.

5 Tilleggsvilkåret innebærer en vurdering av om valg av transaksjonsform vil være i strid med skattereglenes formål ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger herunder dens forretningsmessige egenverdi, skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig. I Rt side 1510 (Reitan) ble dette uttrykt slik: (61) Jeg kan imidlertid ikke se at det var i strid med arveavgiftsreglenes formål at man ved gjennomføringen søkte å nyte godt av de gunstige verdsettelsesreglene som gjaldt ved overdragelse av aksjer. Formålet med arveavgiftsloven 11 A er å lette gjennomføringen av generasjonsskifter..ved at Odd Reitan stiftet Rema 1000 Norge AS, og franchiserettighetene til Rema 1000-konseptet ble overført til dette selskapet før 98 % av aksjene ble overdratt til Ole Robert og Kjell Magnus Reitan, kunne det partielle generasjonsskiftet gjennomføres ved overdragelse av aksjer. Man kunne antakelig ha kommet i samme posisjon ved å gjennomføre en fisjon. Den fremgangsmåten som ble valgt, var imidlertid like nærliggende og naturlig. (62) Som staten har påpekt, kunne det partielle generasjonsskiftet også ha vært gjennomført på den måten at Ole Robert og Kjell Magnus Reitan allerede ved stiftelsen av Rema 1000 Norge AS hadde tegnet de aksjer de var tiltenkt. Denne fremgangsmåten ville imidlertid ha utløst betydelig arveavgift. Borgerne har i tilfeller hvor de står overfor valgmuligheter som gir forskjellig skatte- og avgiftsmessige konsekvenser, ikke plikt til å velge det alternativ som gir høyest skatt eller avgift. Så lenge det alternativ som blir valgt, er reelt og ikke fremstår som forretningsmessig unaturlig, er det fullt lovlig å innrette seg slik at skatten eller avgiften blir lavest mulig. Innsender skriver at de planlagte transaksjonene ikke gjennomføres for å spare skatt, men for å oppfylle det løftet som ble gitt på en måte som alle parter i familien kan leve med. Transaksjonene har følgelig en egenverdi ved at løftet oppfylles transaksjonene skjer ikke kun for å spare skatt. Videre vil F gi fra seg en betydelig eierposisjon og økonomiske verdier slik at transaksjonene har klare privatrettslige virkninger. Transaksjonene har dermed en annen åpenbar egenverdi, ved dens virkninger. Ved totalvurderingen må det vektlegges at en alternativ fremgangsmåte, en utdeling av de aktuelle aksjene i C AS direkte fra K AS til gavemottakerne, vil være en selskapsfremmed disposisjon. Det er ikke naturlig at et aksjeselskap yter gaver i denne størrelsesorden til aksjonærenes slektninger. Alternativt kan de aktuelle aksjene i C AS utdeles til F, for deretter å gis gavemottakerne. Et utbytte til en av aksjonærene i K AS (F) vil medføre at selskapet tappes for verdier. Den andre aksjonæren, S, må kompenseres for dette, i praksis ved et forholdsmessig krav på utbytte. S ønsker ikke å ta skattebelastningen som følger med et slikt utbytte. Fisjonen er følgelig ikke en unødvendig omvei, ifølge innsender. Uten fisjonen vil overføringen til Fs familie vanskeliggjøres, da det vil medføre skattebelastning for S. Et annet alternativ som innsender skisserer, er at et visst antall aksjer i K AS gis fra F til gavemottakerne. Deretter utfisjoneres gavemottakernes del av K AS, slik at gavemottakerne mottar hvert sitt Gave-K-selskap med hhv. 116 og 118 aksjer i C AS. Etter innsenders oppfatning vil det ikke være grunnlag for å gjennomskjære en slik transaksjonsrekke. Da verdiene i K AS kan variere over tid, vil det imidlertid være vanskelig å finne det nøyaktige antall aksjer i K AS som må gis bort, slik at gavemottakerne ved fisjon blir indirekte eiere av kun aksjer i C AS. I tillegg vil F og S da i en periode måtte eie K AS sammen med gavemottakerne, hvilket ikke er ønskelig grunnet den langvarige familiekonflikten. Prinsipielt vil det at man kan komme frem til samme resultat uten skatt ved en

6 annen handlingsrekke, tale for at gjennomskjæring ikke foretas etter den planlagte handlingsrekken, ifølge innsender. Fisjon etter skatteloven kap. 11 utløser ikke skatt. Gaver er også skattefrie. Innsender kan ikke se at man ved kombinasjon av fisjon og gave oppnår betydelige skattefordeler som ikke var kjent for lovgiver. Fisjonen og gavene er reelle og har privatrettslige konsekvenser. Fremgangsmåten er vel så nærliggende og naturlig som andre måter, og skatt kan dermed ikke pålegges etter den ulovfestede gjennomskjæringsregel. Skattedirektoratets vurderinger Problemstillingen Skattedirektoratet skal på bakgrunn av faktum og de forutsetninger som tas, ta stilling til om F vil bli utbyttebeskattet med hjemmel i skatteloven Hvis det ikke er tilfelle, skal vi ta stilling til om den skisserte transaksjonsrekken vil gi grunnlag for beskatning av F med hjemmel i den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Skattedirektoratet legger til grunn at vi står overfor en planlagt sammenhengende transaksjonsrekke, fisjon av K AS og etterfølgende gavetransaksjoner, som skal gjennomføres i løpet av et kort tidsrom. Forutsetninger og avgrensninger Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved den skisserte transaksjonsrekken ut over de spørsmål som er drøftet i det følgende. Innsender skriver at aksjene i Gave-K selskapene skal overføres til nieser, nevøer, deres aksjeselskap eller barn.. Vi behandler ikke de skattemessige konsekvensene på gavemottakers hånd i foreliggende sak, da innsender ikke har bedt om det og anmodningen kun gjelder for F. Skattedirektoratet tar forbehold om at transaksjonene gjennomføres korrekt i forhold til arveavgiftsregler, selskapsrett, regnskapsrett og øvrige skatteregler som ikke omhandles i denne uttalelsen. Videre forutsetter vi at premissene som er tatt inn overfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes, og at det således ikke er skatteposisjoner på aksjene, herunder negativ RISK, som kan ha betydning for vurderingen. Skattepliktig utbytte - regelverket Innsender reiser spørsmål om F vil bli utbyttebeskattet etter skatteloven 10-11, som lyder: (1) Utbytte fra selskaper som omfattes av 10-1, regnes som skattepliktig inntekt, jf og (2) Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær. Dette gjelder ikke for tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital,. Som utbytte til vedkommende aksjonær regnes også vederlagsfri overføring til aksjonærens ektefelle eller til personer som aksjonæren er i slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante. Skatteloven annet ledd omhandler utdeling av utbytte fra selskap til aksjonær (eller aksjonærens nærstående). Formålet bak reglene om utbyttebeskatning er å beskatte enhver vederlagsfri

7 overføring fra selskapet til den personlige aksjonæren (og dennes nærstående). Tanken er at verdier som er skapt i selskapet, skal skattlegges som utbytte når de deles ut til aksjonærene. Skattepliktig utbytte - vurdering Vi legger til grunn som opplyst at det er F personlig som skal yte en vederlagsfri overføring i form av aksjer til gavemottakerne. Ved den skisserte transaksjonsrekken skal det altså ikke skje en utdeling av utbytte fra selskap til aksjonær eller aksjonærens nærstående. Gavene fra F kan da ikke anses som en vederlagsfri overføring av verdi fra selskap til aksjonær, eller noen aksjonæren identifiseres med, etter skatteloven Basert på faktum og de forutsetninger som er tatt finner Skattedirektoratet at F ikke vil bli beskattet med hjemmel i skatteloven Ulovfestet gjennomskjæring - regelverket Ved den skisserte transaksjon skal det først skje en skattefri fisjon av K AS, og deretter skal F gi bort aksjer i Gave-K selskapene. Spørsmålet er om kombinasjonen av skattefri fisjon med etterfølgende gavetransaksjoner, kan gi grunnlag for å beskatte F med hjemmel i reglen om ulovfestet gjennomskjæring. Det er ikke opplyst om andre skattemessige fordeler ved transaksjonsrekken, utover det som ligger i reglene om skattefrie fisjoner. Innholdet i regelen om ulovfestet gjennomskjæring er utviklet gjennom et samspill mellom rettspraksis og juridisk teori, jf. bl.a. høyesterettsdom inntatt i Utv side 512 ( Hex-dommen ). For å anvende regelen om ulovfestet gjennomskjæring er det to vilkår som må være oppfylt. Det første vilkåret er at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt (grunnvilkåret). Det andre er at disposisjonen ut fra dens virkninger, herunder egenverdi, skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål (tilleggsvilkåret). Begge vilkår må være oppfylt for at den ulovfestede gjennomskjæringsregel skal komme til anvendelse. Ulovfestet gjennomskjæring - vurdering Innsender har skissert flere alternative fremgangsmåter, hvorav noen av disse vil gi utbyttebeskatning hos F. Skattyter er ikke forpliktet til å velge den fremgangsmåte som gir høyest skatt. Det er likevel en grense for hvilke arrangementer med skattereduksjon for øye som kan aksepteres. Spørsmålet er derfor om den valgte fremgangsmåten oppfyller vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring. Vi skal først ta stilling til grunnvilkåret, dvs. om det hovedsakelige formålet med valg av fremgangsmåte er å spare skatt. Vi legger til grunn at det er F personlig som skal avstå verdier til fordel for gavemottakerne, dvs. ikke aksjeselskapet (K AS). Etter skatteloven 9-2 tredje ledd bokstav a anses ikke en gaveoverføring som realisasjon. Ved den skisserte transaksjon disponerer aksjonæren F over egne midler ved å gi bort sine egne aksjer. Det fremgår av sakens premisser at disposisjonen ikke er gjennomført på den aktuelle måte hovedsakelig for å spare skatt. En kombinasjon av skattefri fisjon og etterfølgende gave fra F, innebærer i realiteten heller ikke noen vederlagsfri overføring fra selskap til aksjonær eller aksjonærens nærstående. Ut fra premissene i saken kan Skattedirektoratet ikke se at det hovedsakelige formål med valg av fremgangsmåte er å spare skatt, og etter vår oppfatning er grunnvilkåret derfor ikke oppfylt.

8 Da de to vilkårene i gjennomskjæringsnormen er kumulative, finner vi det etter dette, ikke nødvendig å ta stilling til tilleggsvilkåret (om disposisjonen ut fra dens egenverdi, skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot skattereglenes formål). Basert på faktum og de forutsetninger som er tatt finner Skattedirektoratet at fisjon av K AS og etterfølgende gavetransaksjoner som beskrevet, ikke gir grunnlag for beskatning av F med hjemmel i regelen om ulovfestet gjennomskjæring. Konklusjon Fisjon av K AS og etterfølgende gavetransaksjoner som beskrevet vil med de forutsetninger som er tatt, ikke gi grunnlag for beskatning av F med hjemmel i skatteloven eller regelen om ulovfestet gjennomskjæring.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/12. Avgitt 29.02.2012 Aksjesalg og etterfølgende fisjon ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring) Et selskap (S AS) driver to virksomheter,

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring)

Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 25 /13. Avgitt 13.11.2013. Fusjon, omdanning og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-10 første ledd og 11-20, fsfin 11-20-1 flg. og ulovfestet

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17//13. Avgitt 19.08.2013. Omstrukturering AS og borettslag (Skatteloven 14-90, ulovfestet gjennomskjæring, skattefri fusjon etter ulovfestet rett

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12. Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS. (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 14/12. Avgitt 08.06.12 Fusjon mellom UK Ltd og norsk AS (skatteloven 11-1, jf. 11-2 flg.) Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring)

(Skatteloven kapittel 11 og den ulovfestede regel om gjennomskjæring) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/14. Avgitt 10.3.2014 Om fusjon/fisjon som innbefatter fartøy med fiskerikvoter kan gjennomføres skattefritt, og om transaksjonsrekken er gjenstand

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar

Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Forslag om lovfesting av generell omgåelsesregel (gjennomskjæringsregel) Presentasjon av stipendiat Henrik Skar Lovfesting generell omgåelsesregel Utredning og lovforslag Zimmer NOU 2016: 5. Ment å avløse

Detaljer

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70

Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 Side 1 av 5 Rettskilder Uttalelser Betinget skattefritak ved reinvestering etter brann på ny tomt etter sktl. 14-70 BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 02.09.2015 Avgitt: 12.06.2015 Saken gjaldt spørsmål

Detaljer

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning

Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 16 /11. Avgitt 06.06.2011 Overføring av grunnkapital og kapitaltilskudd til stiftelse, spørsmål om inntektsbeskatning (skatteloven 5-1, jf. 5-20, 5-30

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, v/advokat Amund Noss) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01977-A, (sak nr. 2008/808), sivil sak, anke over dom, Reitan Handel AS Reitangruppen AS (advokat Helge Olav Bugge) mot Staten v/skattedirektoratet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012. Fisjon av deler av et NUF til et AS. (skatteloven 11-4) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/12. Avgitt 14.2.2012 Fisjon av deler av et NUF til et AS (skatteloven 11-4) Et utenlandsk registrert selskap (Ltd) (Selskapet/NUF), skattemessig

Detaljer

BFU 12/2015. Avgitt dato

BFU 12/2015. Avgitt dato Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 12/2015. Avgitt dato 10.12.2015. Spørsmål om skattepliktig fisjon, uttaks- og utbyttebeskatning, samt ulovfestet gjennomskjæring (Skatteloven 6-2 andre

Detaljer

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring.

vil medføre konsernopphør etter skattelovforskriften («fsfin») med hensyn til tidligere skattefri konsernintern overføring. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 6 /14. Avgitt 11.3.2014 Spørsmål om konsernbrudd etter konsernintern overføring (Fsfin 11-21-10) Spørsmålet var om salg av aksjene i Datterdatter (EU-land

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

Gaver til allmennyttige

Gaver til allmennyttige Gaver til allmennyttige formål Artikkelen tar for seg Skattedirektoratets praksis vedrørende problemstillingene som oppstår ved gaver fra aksjeselskaper. I tillegg nevnes rettstilstanden for gaver fra

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet.

Samvirkeforetaket har som hovedformål å formidle/omsette medlemmenes tjenester i markedet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/13. Avgitt 03.10.2013 Aksjesalg til underpris i forbindelse med omorganisering (skatteloven 13-1) Saken gjaldt en planlagt omorganisering i flere

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje?

Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Tilbakebetaling av innbetalt kapital med ulikt beløp på den enkelte aksje? Anders H. Liland * 1 Innledning Bakgrunnen for valg av tema er følgende uttalelse i Lignings-ABC 2013: «Hvis en aksjonær har aksjer

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte

Eierskifte og generasjonsskifte Eierskifte og generasjonsskifte Molde Næringsforum 7. juni 2017 Statsautorisert revisor Henning Rødal Statsautorisert revisor Tonje Røvik GENERJONSSKIFTE Overordnet mål Alle parter skal være tilfreds med

Detaljer

Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen

Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26 /13. Avgitt 27.11.2013 Fusjon og etablering av holdingstruktur innen fiskeribransjen (skatteloven 5-2 og ulovfestet gjennomskjæring)) To selskap

Detaljer

Skattemessig kontinuitet ved fisjon av aksjeselskaper

Skattemessig kontinuitet ved fisjon av aksjeselskaper Skattemessig kontinuitet ved fisjon av aksjeselskaper Hvordan skal skatteposisjoner fordeles på aksjonærnivå ved fisjon av aksjeselskaper for å oppnå skattemessig kontinuitet? Kandidatnummer: 213894 Antall

Detaljer

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning

Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 06.03.12 Om en eiendom er fritidseiendom som kan fritas for gevinstbeskatning (Skatteloven 5-1 annet ledd, jf. 9-3 fjerde ledd) Saken gjaldt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET

HØRINGSUTTALELSE - SKATTEMESSIG BEHANDLING AV OMORGANISERING OG OMDANNING AV VIRKSOMHET Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum N-0106 Oslo Telefon: 02316 (+47 95260000) Telefaks: (+47) 23 16 03 00 Org.

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 15 /12. Avgitt 20.6.2012 Bytte av opsjon ved fusjon i utlandet (skatteloven 5-14 tredje ledd) Selskapene International Plc og European Plc skulle integreres

Detaljer

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør

Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 4/14. Avgitt 18.02.2014 Konsernintern overføring og tidfesting av gevinst ved konsernopphør (skatteloven 11-21, jf. fsfin 11-21-1 og 11-21-10) Et samvirkeforetak

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011. Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18 /11. Avgitt 22.06.2011 Tidspunktet for verdsettelse ved fisjon (skatteloven 11-8 første ledd) Det skulle gjennomføres en fisjon der det, ved åpningsbalansen

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring. Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden

Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring. Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden Vilkårene for ulovfestet gjennomskjæring Med særlig fokus på tilpasninger til fritaksmetoden Kandidatnummer: 725 Leveringsfrist: 25. april 2009 Til sammen 17955 ord 24.04.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Del V. Rettssaker og dommer

Del V. Rettssaker og dommer Ligningskveld 3.desember 2008 Del V Rettssaker og dommer (bare de plansjene som ble presentert i foredraget) NB! Det presiseres at foredraget utelukkende er ment som bakgrunnsinformasjon for brukerne (og

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring

Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring 1 Ulovfestet skatterettslig gjennomskjæring Redegjørelse for den ulovfestede skatterettslige gjennomskjæringsnormen i norsk rett og hvilke utfordringer som har oppstått ved utviklingen og anvendelsen av

Detaljer

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter

Detaljer

JU Skatte- og avgiftsrett

JU Skatte- og avgiftsrett JU-407 1 Skatte- og avgiftsrett Oppgaver Oppgavetype Vurdering JU-407, forside Dokument Ikke vurdert JU 407 - CASE Dokument Ikke vurdert 1 Spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Spørsmål 2 Skriveoppgave

Detaljer

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013

OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 OMORGANISERING AV FORETAK v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 7. mars 2013 Dagens tema Ulike former for omorganisering Omorganisering for å oppnå mer hensiktsmessig eierstruktur

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv.

Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. Finansdepartementet 21.12.2012 Høringsnotat Beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde endringer i utfyllende forskrift, oppretting av lovtekst mv. 1 1 Innledning I 2008 ble det, med

Detaljer

Utlån til personlige aksjonærer

Utlån til personlige aksjonærer Utlån til personlige aksjonærer v/ Toril Ulfsnes, 11.02.2016 Kvalitet for Nordmøre Nordmøre Revisjon Norom samarbeid med kontor i Kristiansund, Surnadal, Sunndal, Molde, Aure, Tingvoll. Største revisjonsmiljøet

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Skatteplanlegging ved generasjonsskifte i familiebedrifter

Skatteplanlegging ved generasjonsskifte i familiebedrifter Skatteplanlegging ved generasjonsskifte i familiebedrifter Kandidatnummer: 683 Leveringsfrist: 25. april 2013 Antall ord: 17 983 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Terminologi... 2

Detaljer

Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes?

Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes? Bør ulovfestet gjennomskjæring lovfestes? Kandidatnummer: 556 Leveringsfrist: 25-4-2015 Antall ord: 15023 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstilling... 1 1.2 Oppgavens tema... 1 1.3 Avgrensninger...

Detaljer

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5)

(skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3 og 18-5) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28/13. Avgitt 19.12.2013 Deltakerligning og kraftbeskatning (skatteloven 2-38 sjette ledd, 5-30, 6-1, 9-2 første og annet ledd, 10-40 flg, 18-2, 18-3

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00496-A, (sak nr. 2013/1687), sivil sak, anke over dom, ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten ved Oljeskattekontoret

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv.

Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Forside / Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Fusjon og fisjon - skatt, selskapsrett mv. Oppdatert: 08.06.2017 Gjeldende regler om beskatning ved fusjoner og fisjoner for aksjeselskap. REGELVERK

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012

HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte. Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? - Problemstillinger knyttet til generasjonsskifte Frokostseminar Sparebanken Møre 8. november 2012 Dagens tema Beslutningsprosessen hvem skal overta og når? Den praktiske gjennomføringen

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Skattelovens realisasjonsbegrep

Skattelovens realisasjonsbegrep Skattelovens realisasjonsbegrep Bergen 23.februar 2012 Skatt vest, Atle Halvorsen 1 Tillatelser Skatt vest (Florø) har ansvaret for å gi alle overdragelsestilfeller i fiskerisektoren i Norge riktig og

Detaljer

Presentasjon av foredragsholder

Presentasjon av foredragsholder ÅPEN 1 Presentasjon av foredragsholder Ståle Lorås er: Statsautorisert revisor Partner i Trondheim med ansvar for skatt og selskapsrett Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) Jobbet som revisor i 16 år Hovedfokus

Detaljer

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL

SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL SKATTEMESSIG INNBETALT KAPITAL på aksjonær- og selskapsnivå Kandidatnummer: 642 Leveringsfrist: 26. november 2007 Til sammen 16 111 ord 26.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer