Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur"

Transkript

1 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO MVA Tlf: Fax: Medlemmer av Den norske revisorforening Notat Til: Styrene i Jobbintro AS, ifokus AS og Velle Utvikling AS Cc: Ref: Fra: Morten Mobråthen og Elin Backer-Grøndahl Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold 1 Innledning Vi er bedt om å redegjøre for enkelte spørsmål i tilknytning til en mulig sammenslåing av/samarbeid mellom arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. I første omgang vurderes det en selskapsmessig integrasjon mellom Velle Utvikling AS, Jobbintro AS og ifokus AS. Vi har forstått det slik at den ønskede modellen for sammenslåing av virksomhetene er å etablere et felles holdingsselskap som eier de tre selskapene 100 %. Det vil kunne være aktuelt i fremtiden å skille ut den konkurranseutsatte virksomheten i egne/eget selskap og beholde den lovhjemlede virksomheten i de eksisterende selskapene. På sikt kan det vurderes en fusjon mellom selskapene som driver lovhjemlet arbeidsmarkedstiltak, men det er viktig at hvert selskap opprettholder deler av sitt tilbud lokalt. Aksjene i Jobbintro AS og ifokus AS eies av Horten kommune og Larvik kommune. Aksjene i Velle Utvikling AS eies av Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, Re kommune, Tjøme kommune, Stokke kommune og Andebu kommune i tillegg til Velle Ansatte stiftelse, lag og foreninger samt noen bedrifter. Det er ønskelig at aksjene i det nye holdingselskapet bare skal eies av kommuner. Utgangspunktet og fremgangsmåten er beskrevet i PP-presentasjon om arbeidsmarkedsbedrifter fra november Etablering av holdingstruktur 2.1 Etablering ved tingsinnskudd I PP-presentasjonen side 8 anbefales det at holdingstrukturen etableres ved at eierne i de tre selskapene benytter sine aksjer som tingsinnskudd ved stiftelse av holdingselskapet. Aksjeoverdragelsen anses i utgangspunktet som en skattepliktig realisasjon av aksjer, men på grunn av fritaksmetoden og kommunenes skattefrihet gir dette ingen skattemessige konsekvenser. Det legges også til grunn at stiftelsen og foreningene ikke vil få skattepliktig gevinst ved realisasjon da de anses som skattefrie virksomheter. Etter vår oppfatning vil aksjene i Velle Utvikling AS, Jobbintro AS og ifokus AS ha en verdi som tilsvarer pålydende på aksjene, se nærmere redegjørelse for dette i punkt 2.3. Det vil således uansett ikke bli noen skattepliktig gevinst. Slettet: Etablering av holdingstrukturen ved denne fremgangsmåten medfører at eierstrukturen i de nåværende selskapene videreføres.ved ønske om konsentrasjon av eierskapet til kommuner kan kommunene alternativt kjøpe aksjer fra de øvrige eierne i Velle Utvikling AS før aksjene benyttes som tingsinnskudd i holdingselskapet.

2 Etablering ved kontantinnskudd Etablering av ønsket holdingstruktur kan også gjennomføres ved at kommunene stifter et holdingselskap med kontantinnskudd. Ønsket eierfordeling mellom kommunene gjenspeiles da av aksjeinnskuddet for den enkelte kommune. Deretter kjøper holdingsselskapet aksjene i Velle Utvikling AS, ifokus AS og Jobbintro AS fra aksjonærene i disse selskapene. Den skattemessige vurderingen blir lik som under punkt 2.1, men man oppnår ønsket eierstruktur i holdingselskapet umiddelbart. 2.3 Verdi på aksjene i Velle Utvikling AS, Jobbintro AS og ifokus AS Vedtektsbestemmelser Alle selskapene har som formål å drive arbeidsmarkedstiltak og yrkesrettet attføring. Selskapene har ikke erverv til formål og det legges til grunn at de tre selskapene er skattefrie. Ved avvikling av selskapene skal eventuelle gjenværende midler, etter dekning av gjeld, nyttes til tiltak til beste for yrkeshemmede, slik det fremgår av selskapenes vedtekter som er referert nedenfor. Ordlyden i vedtektene trekker i retning av at aksjonærene ved oppløsning av selskapet ikke vil få tilbakebetalt sitt aksjeinnskudd. Det er likevel nærliggende å tro at forutsetningen for tegning/kjøp av aksjer i selskapet har vært at aksjeinnskuddet fortsatt var i behold, dvs at aksjonærene ved avvikling av selskapet vil få tilbakebetalt sitt aksjeinnskudd og at all øvrig formue i selskapet skal benyttes innenfor selskapet formål. Dette underbygges av formålsbestemmelsene, hvor det fremgår at overskuddet skal komme virksomheten til gode, herunder at aksjonærene ikke skal få noen form for avkastning på aksjene. Vedtektene i Velle Utvikling AS 1 Selskapet [ ] har til formål å drive yrkesrettet attføring med arbeidsplassen som læringsarena. Selskapet skal ikke ha som formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften for å styrke formålet med fremtidig drift. 12 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et Resterende formue skal i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsmyndighetene nyttes ved tiltak til beste for yrkeshemmede. Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse. Vedtektene i Jobbintro AS 2 Selskapets formål er å fremskaffe, organisere og tilrettelegg arbeidsoppdrag, utvikle og arrangere kompetansefremmende tiltak for attføring av arbeidssøkende og yrkeshemmede. 5 Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. 10 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et Resterende formue skal - i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsmyndighetene nyttes ved tiltak til beste for yrkeshemmede.

3 Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt de statlige tilskuddsinstitusjonene for uttalelse. Vedtektene i Ifokus AS 2 Selskapets formål er å være godkjent tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak, samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids- velferds- og inkluderingstjenester og utvikle arbeidskraft for næringslivet. 9 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et Resterende formue skal i samråd med og etter godkjenning av relevant offentlig organ nyttes ved tiltak til beste for arbeidssøkere med yrkeshemming Verdi som tingsinnskudd Det følger av vedtektsbestemmelsene i de enkelte selskapene at aksjene ikke har noen verdi for aksjonærene, med unntak av verdien av aksjeinnskuddet. Isolert sett kan det argumenteres for at selskapene inneholder verdier, blant annet i form av fast eiendom. Hvis aksjene i Velle Utvikling AS, Jobbintro AS og ifokus AS skal benyttes som tingsinnskudd er det imidlertid vår oppfatning at virkelig verdi av selskapene er begrenset til selskapets aksjekapital. Dvs at verdien av Velle Utvikling AS maksimalt vil være NOK verdien av Jobbintro AS vil være maksimalt NOK og verdien av ifokus AS vil maksimalt være NOK Verdi ved salg av aksjene Ved salg av aksjene til et nystiftet holdingsselskap vil kjøpesummen også naturlig tilsvare aksjenes pålydende. Det tilsvarer verdien av aksjene for aksjonærene og vil være i samsvar med vedtektene i selskapene og formålet til selskapene Kjøp av de private aksjonærenes aksjer Det er ønskelig at aksjene i det nye holdingselskapet skal eies av bare kommuner. Det legges til grunn at kommunene/holdingsselskapet kan kjøpe aksjene til de private aksjonærene i Velle Utvikling AS til pålydende. Som nevnt tidligere kan det vanskelig hevdes at aksjene har en høyere verdi, da aksjene ikke har noen reell verdi for aksjonærene utover verdien av aksjeinnskuddet. Dette fremgår av formålsbestemmelsen i vedtektene. Spørsmålet er om vedtektene kan endres i ettertid og om dette vil ha innvirkning på fastsettelse av aksjenes verdi? Etter aksjelovens alminnelige bestemmelser vil vedtektene i et aksjeselskap kunne endres med 2/3 flertall. Vi er ikke kjent med om det foreligger aksjonæravtale eller andre avtaler som regulerer særskilte stemmeregler for enkelte beslutninger i generalforsamlingen i de tre selskapene. Det er likevel slik at ved denne type virksomhet vil det, etter vår oppfatning, være vanskelig å endre formålsbestemmelsen uten at blant annet NAV og eventuelle andre som regulerer virksomheten i arbeidsmarkedsbedrifter og/eller yter tilskudd har gitt sin tilslutning til vedtektsendringen. I og med at formuleringen i vedtektene antas å være en forutsetning for tilskuddet legger vi til grunn at det i praksis ikke vil være mulig å endre vedtektene slik at overskudd/merverdi overføres til aksjonærene.

4 Utdeling av utbytte Hvis det er ønskelig å endre vedtektene slik at det kan deles ut utbytte til aksjonærene er det sannsynlig at det først kan skje etter at allerede tildelt stønad og overskudd frem til tidspunktet for vedtektsendring tilbakebetales/overføres selskap med lignende formål. Med virkning for fremtidig virksomhet kan deretter vedtektene endres slik at selskapet har erverv til formål og kan gi aksjonærene andel av overskudd i selskapet. 3 Velle-Ansattes stiftelse Stiftelsen har som formål å erverve aksjer i Velle Utvikling AS og gjennom deltakelse i de styrende organer i Velle Utvikling AS ivareta de ansattes interesser. Stiftelsen har ikke erverv til formål og anses ikke skattepliktig. Hvis den ønskede omorganiseringen gjennomføres og stiftelsen ikke lenger skal eie aksjer i Velle Utvikling AS, verken direkte eller indirekte, vil det være aktuelt å oppløse stiftelsen eller å endre stiftelsens formål. I begge tilfeller må det avklares med Stiftelsestilsynet hvilken fremgangsmåte som er aktuell. Det følger av vedtektene til stiftelsen at de midler stiftelsen erverver skal gå til kjøp av aksjer i Velle Utvikling AS. Andre midler stiftelsen har, skal gå tilbake til velferdskassa. Eventuell endring av dette må avklares med Stiftelsestilsynet. Stiftelsens formål er å ivareta de ansattes interesser. Hvis det blir gjennomført en omorganisering der et holdingsselskap eier aksjene i henholdsvis Velle Utvikling AS, ifokus AS og Jobbintro AS, kan det etter vår oppfatning, vurderes å endre dette slik at stiftelsen har som oppgave å ivareta de ansattes interesser i alle selskapene. Det kan gjennomføres ved at de ansatte gis styrerepresentasjon i det nye holdingsselskapet alternativt beholder/får styrerepresentasjon i Velle Utvikling AS, Jobbintro AS og ifokus AS. Slik styrerepresentasjon bør fremgå av selskapenes vedtekter. Det er viktig å minne om at endring av stiftelsens vedtekter og formål må godkjennes av Stiftelsestilsynet. 4 Aksjonæravtale En samordning av arbeidsmarkedsbedriftene og samarbeid mellom dem kan, i tillegg til selskapenes vedtekter, reguleres ved aksjonæravtale. I slike avtaler har aksjonærene stor grad av frihet til å regulere samarbeid og strategi så lenge det ikke avtales forhold som er i strid med aksjelovens ufravikelige regler. Aksjonæravtalen kan blant annet ha bestemmelser om styresammensetning, hvordan man skal forhold seg til fremtidige aksjonærer, strategi for drift, lokalisering etc. 5 Oppsummering Etablering av en holdingstruktur der kommunene eier aksjer i et holdingsselskap og holdingselskapet eier aksjene i Velle Utvikling AS, Jobbintro AS og ifokus AS kan etableres enten ved salg av aksjene fra de nåværende aksjonærene til et nystiftet holdingselskap eller ved at aksjene i Velle Utvikling AS, Jobbintro AS og ifokus AS benyttes som tingsinnskudd ved stiftelse av holdingselskapet. Etter vår oppfatning vil fremgangsmåten med at kommunene stifter et holdingselskap med ønsket eierfordeling og at dette selskapet kjøper aksjene i arbeidsmarkedsbedriftene være den enkleste fremgangsmåten. Det må spesielt vurderes hvilken rolle Velle Ansatte stiftelse skal ha i forbindelse med omorganiseringer. Endringer i formål, vedtekter og økonomi må avklares med Stiftelsestilsynet.

5 Aksjonærene i holdingselskapet kan inngå en aksjonæravtale for å regulere samarbeid og strategi og evt styresammensetning.

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Klageneninda for offentlige anskaffelser

Klageneninda for offentlige anskaffelser Klageneninda for offentlige anskaffelser Innklagede som er en bedrift som i hovedsak leverer attføringstjenester til det offentlige, tildelte en totalentreprisekontrakt med en verdipå kr 10.500.000,- uten

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer