AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE"

Transkript

1 AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte, skal alle aksjeeiere som er personlige skatteytere ha fått tilsendt beholdningsoppgaver fra ligningsmyndighetene. Beholdningsoppgavene inneholder opplysninger som ligningsmyndighetene har registrert om den enkeltes aksjer i Hurtigruten Group ASA (og andre selskaper). Dette notatet er utarbeidet for å hjelpe deg som aksjonær til gjennomgang og kontroll av beholdningsoppgaver vedrørende aksjer i Hurtigruten Group ASA. Dette notatet gir opplysninger som aksjeeiere kan få bruk for ved fastsettelse av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for den enkelte aksje. Beholdningsoppgaven må kompletteres med opplysninger om den enkelte aksjes ervervsdato og opprinnelig kostpris. Opplysningene innhentes fordi disse er nødvendige ved fastsettelse av aksjens inngangsverdi og skjermingsgrunnlag. Inngangsverdien legges til grunn ved beregning av skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap i forbindelse med salg og annen realisasjon av aksjene. Skjermingsgrunnlaget danner utgangspunktet for å fastsette en årlig skjermingsrente som beregnes for hver enkelt aksje, og som kan trekkes fra ved fastsettelsen av skattepliktig utbytte fra selskapet det enkelte år. Ubenyttet skjermingsfradrag tillegges skjermingsgrunnlaget for neste år, og tillegges videre aksjens inngangsverdi slik at den er et fradrag ved eventuell realisasjon av aksjen. Fristen for å sende inn korrigert beholdningsoppgave til ligningsmyndighetene er 31. mai Vær oppmerksom på at den enkelte aksjeeier kan ha en aksjepost bestående av aksjer med ulike inngangsverdier og skjermingsgrunnlag. De fastsettes nemlig individuelt for hver aksje. 1. Opplysninger som må fremskaffes av den enkelte aksjeeier Aksjens inngangsverdi svarer til aksjens kostpris da den ble kjøpt, med tillegg av eventuelle kostnader som er pådratt i tilknytning til kjøpet. Kostprisen er det man faktisk har betalt for aksjen. Dersom aksjen er ervervet ved arv eller arveavgiftspliktig gave, er det imidlertid markedsverdien på gave- eller arvetidspunktet som er inngangsverdien, begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget. Denne verdien fremgår i så tilfelle av den innsendte gave- eller arvemeldingen, kopi kan fås hos skattefogden. NB! Merk at fra og med 1. januar 2006 er reglene endret. For aksjer som er mottatt som arv eller gave etter dette tidspunktet skal inngangsverdien fastsettes til arvelaters inngangsverdi

2 Ved overføring som arv fra ektefelle er løsningen avhengig av hvilken formuesordning ektefellene hadde. Dersom aksjene var avdødes særeie, settes inngangsverdien til markedsverdien ved dødsfallet. Dersom aksjene var ektefellenes felleseie, regnes en halvpart som arvet, og for denne halvdelen settes inngangsverdien til markedsverdien ved dødsfallet. Dersom aksjene var gjenlevendes særeie, regnes aksjene ikke som arvet. Gaveoverføring mellom ektefeller påvirker ikke inngangsverdien, med mindre de lignes atskilt. Normalt felleslignes ektefeller (men slik at inntektsposter lignes særskilt). Dersom aksjen er ervervet ved utøvelse av en opsjon, er det markedsverdien på innløsningstidspunktet som utgjør aksjens inngangsverdi. Markedsverdien vil også ha vært lagt til grunn ved beregning av skattepliktig gevinst eller tap på opsjonen. Den enkelte aksjeeier må i utgangspunktet selv fremskaffe informasjon som viser når aksjen ble anskaffet og til hvilken kostpris, eller eventuelt hvilken markedsverdi/ arveavgiftsgrunnlag som skal legges til grunn. Merk at Først Inn Først Ut prinsippet (FIFU prinsippet) legges til grunn dersom aksjer har vært kjøpt og solgt i eierperioden. Ved hvert salg skal de eldste aksjene regnes for å være solgt og de sist ervervede aksjene for å være i behold. Mer informasjon om den enkeltes forhold kan blant annet finnes ved å gjennomgå: - opplysninger i VPS-registeret - annen dokumentasjon knyttet til kjøp av aksjer - arve- og gavemeldinger som er innsendt til skattefogden - selvangivelser for tidligere år 2. Selskapsbegivenheter i Hurtigruten Group ASA som påvirker inngangsverdien Her er det skilt mellom tidligere aksjeeiere i OVDS og tidligere aksjeeiere i TFDS. 2.1 Aksjer ervervet i OVDS Avgrensning mot eldre forhold OVDS ble stiftet den 24. juni Aksjer ervervet ved stiftelsen vil ha en kostpris som svarer til tegningskursen ved stiftelsen; det er imidlertid ikke undersøkt nærmere hva denne var. For OVDS har man ikke gjennomgått arkivene for å undersøke hvilke selskapsbegivenheter (fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer) som har funnet sted før 1. januar Fusjon mellom ODS og VDS Pr 1. januar 1988 fusjonerte selskapene ODS og VDS. ODS endret navn til OVDS, og var det overtakende selskap. Aksjeeierne i VDS mottok 3,75 aksjer i OVDS som vederlag for sine aksjer i VDS. Dette innebærer at aksjeeiere som tidligere var aksjeeiere i VDS må dividere den kostprisen de hadde på sine tidligere aksjer i VDS med 3,75 for å komme frem til riktig kostpris på vederlagsaksjer i OVDS som ble mottatt ved fusjonen. Vederlagsaksjene regnes for å være ervervet på det tidspunkt man ervervet de opprinnelige aksjene i VDS. Notat av 3. mai side 2 av 12

3 1991 Fusjon mellom OVDS og SDS Pr 15. juni 1991 fusjonerte selskapene OVDS og SDS, med OVDS som overtakende selskap. Aksjeeierne i SDS mottok 1 aksje i OVDS for hver aksje i SDS. Opprinnelig kostpris på de tidligere aksjene i SDS overføres derfor til vederlagsaksjene i OVDS som ble mottatt ved fusjonen uten omberegning. Vederlagsaksjene regnes for å være ervervet på det tidspunkt man ervervet de opprinnelige aksjene i SDS Oppregulering av inngangsverdi For aksjer som er ervervet før 1. januar 1989, og som kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember 1992, har aksjeeierne krav på å få oppregulert inngangsverdien pr 1. januar Denne inngangsverdien anvendes dersom den oppregulerte verdien er høyere enn opprinnelig kostpris og kan dessuten anvendes av alle som ikke kjenner den opprinnelige kostprisen for aksjer ervervet før 1. januar Inngangsverdien kan enten kreves oppregulert til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdier pr. 1. januar 1992, eller til en verdi fastsatt etter særskilt takst. Aksjene i OVDS ble i 1992 taksert til NOK 442 pr aksje pr 1. januar Aksjenes andel av skattemessig formuesverdi ble satt til NOK 0 pr. aksje. Takstverdien kan legges til grunn som inngangsverdi ved beregning av skattepliktig gevinst. Legg imidlertid merke til at takstverdien ikke gir grunnlag for tapsfradrag dersom aksjene selges med tap. Ved beregning av eventuelt fradragsberettiget tap legges opprinnelig kostpris til grunn. Ved fastsettelse av skjermingsgrunnlaget må opprinnelig kostpris, eller eventuelt aksjenes andel av skattemessig formuesverdi pr.1. januar 1992 (dvs. NOK 0) legges til grunn Opp- og nedregulering med RISK- beløp For aksjer som var ervervet før 1. januar 1993 skal inngangsverdi og skjermingsgrunnlag reguleres med NOK 1,06 pr. aksje. RISK beløpet pr. 1. januar 1993 legges til den opprinnelige kostpris, eller eventuelt takstverdien pr. 1. januar 1992 dersom denne kan kreves lagt til grunn. Aksjenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag skal reguleres for RISK - beløp ved alle senere årsskifter til og med årsskiftet 1. januar 2006, tilbake til aksjens individuelle ervervstidspunkt. RISK beløpene som er fastsatt for aksjene i OVDS utgjør følgende: 1. januar ,06 1. januar ,00 1. januar ,32 1. januar ,23 1. januar ,54 1. januar ,81 1. januar ,92 Notat av 3. mai side 3 av 12

4 1. januar ,95 1. januar ,49 1. januar ,00 1. januar ,21 1. januar ,37 1. januar ,00 1. januar 2006 er ikke endelig fastsatt men antas å bli satt til 0, Fondsemisjon Den 27. juni 1996 ble det foretatt en fondsemisjon i forholdet 1 til 10. Alle som eide aksjer i selskapet pr 27. juni 1996 mottok 10 nye aksjer i selskapet uten å betale for dem. Dette innebærer at inngangsverdien på aksjer ervervet før 14. mai 1996, inkludert RISK beløp tilordnet aksjene før dette tidspunkt, skal divideres på 11 for å komme frem til riktig inngangsverdi pr. aksje etter fondsemisjonen. I tråd med dette er det for RISK formål fastsatt en justeringsfaktor på 0,09091 som inngangsverdien multipliseres med. Merk at aksjene ervervet ved fondsemisjonen regnes for å være anskaffet på samme tidspunkt som de opprinnelige aksjene som gav rett til de fondsemitterte aksjene. For hver opprinnelig aksje som ble ervervet på en bestemt dato anses man altså å ha ervervet 11 aksjer på samme tidspunkt. De opprinnelig fastsatte RISK beløpene er ikke endret som følge av justeringen. Ved beregningen av inngangsverdi for aksjer ervervet før justeringstidspunktet må det således foretas en beregning av inngangsverdi frem til justeringstidspunktet som så multipliseres med justeringsfaktoren, før man legger til RISK beløp for perioden etter justeringsfaktoren Fortrinnsrettsemisjon Den 17. november 1997 ble det foretatt en fortrinnsrettsemisjon i selskapet, der selskapets aksjeeiere fikk anledning til å tegne seg for nye aksjer. Tegningskursen var NOK 35. Aksjer som ble ervervet ved denne emisjonen av allerede eksisterende aksjeeiere har således en opprinnelig kostpris på NOK 35, og anses ervervet 17. november Det ble imidlertid utstedt tegningsrett til disse aksjene som ble omsatt i markedet. Dersom aksjene er ervervet på grunnlag av en tegningsrett som ble ervervet fra en eksisterende aksjeeier, inngår også den prisen som eventuelt ble betalt for tegningsretten i aksjens kostpris, og må således legges til tegningskursen på NOK Ansatteemisjon Den 17. november 1997 ble det også foretatt en emisjon rettet mot de ansatte i selskapet, der selskapets ansatte fikk anledning til å tegne seg for nye aksjer. Tegningskursen var også her NOK 35. Markedsverdi på tegningstidspunktet ble imidlertid ansett å utgjøre NOK 40, og de ansatte ble derfor skattlagt for fordel ved erverv av aksjer til underkurs, etter fradrag for et skattefritt beløp på NOK pr ansatt. For aksjer som er ervervet i forbindelse med emisjonen rettet mot de ansatte, kan det således legges til grunn at aksjenes kostpris utgjør NOK 40 pr aksje. Notat av 3. mai side 4 av 12

5 2006 Fusjon med TFDS Den 1. mars 2006 ble det gjennomført fusjon mellom OVDS og TFDS. OVDS var overtagende selskap, og endret navn til Hurtigruten Group ASA i forbindelse med fusjonen. Fusjonen får ingen betydning for fastsettelse av inngangsverdi eller skjermingsgrunnlag for de aksjeeierne som tidligere var aksjeeiere i OVDS. For aksjeeiere som tidligere var aksjeeiere i TFDS vises til redegjørelsen nedenfor. Eksempel på beregning av inngangsverdi og fastsettelse av skjermingsgrunnlag for aksjeeiere som eide aksjer i OVDS En aksjeeier eide 100 aksjer i VDS, 100 aksjer i ODS og 100 aksjer i SDS. Samtlige var ervervet før 1. januar Aksjene var ikke knyttet til aksjeeierens næringsvirksomhet og kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember Inngangsverdiene og nøyaktig anskaffelsestidspunkter er ukjente. Inngangsverdien fastsettes på grunnlag av takstverdien pr.1. januar aksjer i ODS = 100 aksjer i OVDS. Oppregulert inngangsverdi pr 1. januar 1992 utgjorde NOK 442 pr aksje, dvs. samlet inngangsverdi på NOK aksjer i VDS = 27 aksjer i OVDS. Oppregulert inngangsverdi pr 1. januar 1992 utgjorde 442 pr. aksje, dvs. samlet inngangsverdi på NOK aksjer i SDS = 100 aksjer i OVDS. Oppregulert inngangsverdi pr 1. januar 1992 utgjorde NOK 442 pr aksje, dvs. samlet inngangsverdi på NOK RISK reguleringen i perioden 1993 til 1996 utgjør NOK 48,61 pr aksje. 227 aksjer hadde derfor pr 1. januar 1996 en inngangsverdi på NOK 490,61 pr aksje, og samlet inngangsverdi utgjorde NOK ,47. Ved fondsemisjonen i 1996 fikk aksjeeieren tildelt 2270 nye aksjer. Justeringsfaktoren er satt til , dvs at inngangsverdien pr aksje etter fondsemisjonen utgjør NOK 44,60. Samlet inngangsverdi for aksjer utgjorde etter fondsemisjonen NOK RISK reguleringen i perioden 1997 til 2006 utgjør - NOK 0,13. Inngangsverdien pr. aksje utgjør således NOK 44,47 pr aksje ved overgangen til nytt skatteregime, samlet NOK ,59 for aksjer. Inngangsverdien pr aksje utgjør i dette eksemplet NOK 44,47 ved overgangs til nytt skatteregime. Skjermingsgrunnlaget beregnes derimot med utgangspunkt i at aksjenes andel av skattemessig formuesverdi pr , som utgjorde NOK 0. RISK reguleringen i perioden Notat av 3. mai side 5 av 12

6 1993 til 1996 utgjør NOK 48,61 pr aksje. 227 aksjer hadde derfor pr 1. januar 1996 en samlet RISK på NOK ,47. Ved fondsemisjonen i 1996 fikk aksjeeieren tildelt nye aksjer. Justeringsfaktoren er satt til , dvs at RISK pr aksje etter fondsemisjonen utgjør NOK 4,42. Samlet RISK for aksjer utgjorde etter fondsemisjonen NOK ,74. RISK reguleringen i perioden 1997 til 2006 utgjør - NOK 0,13. RISK regulering i eiertiden pr. aksje utgjør således NOK 4,29 pr aksje ved overgangen til nytt skatteregime, samlet NOK ,13 for aksjer. Skjermingsgrunnlaget utgjør i dette eksemplet NOK 4,29 pr aksje ved overgangen til nytt skatteregime. 2.2 Aksjer ervervet i TFDS Avgrensning mot eldre forhold Selskapet ble stiftet 18. oktober Aksjer ervervet ved stiftelsen vil ha en kostpris som svarer til tegningskursen ved stiftelsen; det er imidlertid ikke undersøkt nærmere hva denne var. For så vidt gjelder TFDS har man ikke gjennomgått arkivene for å undersøke hvilke selskapsbegivenheter (fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer) som har funnet sted før 1. januar Oppregulering av inngangsverdi For aksjer som er ervervet før 1. januar 1989, og som kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember 1991, har aksjeeierne krav på å få oppregulert inngangsverdien pr 1. januar Denne inngangsverdien anvendes dersom den oppregulerte verdien er høyere enn opprinnelig kostpris og kan dessuten anvendes av alle som ikke kjenner den opprinnelige kostprisen for aksjer ervervet før 1. januar Inngangsverdien kan enten kreves oppregulert til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdier pr. 1. januar 1992, eller til en verdi fastsatt etter særskilt takst. Aksjene i TFDS ble taksert til NOK pr. aksje pr 1. januar Aksjenes andel av skattemessig formuesverdi ble satt til NOK 0 pr. aksje. Takstverdien kan legges til grunn som inngangsverdi ved beregning av skattepliktig gevinst. Legg imidlertid merke til at takstverdien ikke gir grunnlag for tapsfradrag dersom aksjene selges med tap. Ved beregning av eventuelt fradragsberettiget tap legges opprinnelig kostpris til grunn. (Ettersom aksjenes andel av skattemessig formuesverdi ble satt til NOK 0, er denne verdien ikke aktuell som alternativ inngangsverdi for aksjeeierne som eide aksjer i TFDS pr. 1. januar 1989). Ved fastsettelse av skjermingsgrunnlaget må opprinnelig kostpris, eller eventuelt aksjenes andel av skattemessig formuesverdi pr.1. januar 1992 (dvs. NOK 0) legges til grunn. Notat av 3. mai side 6 av 12

7 Opp- og nedregulering med RISK- beløp For aksjer som var ervervet før 1. januar 1993 skal inngangsverdi og skjermingsgrunnlag reguleres med NOK 1,03. RISK beløpet pr 1. januar 1993 legges til den opprinnelige kostpris for hver aksje, eventuelt til takstverdien pr.1. januar 1992 dersom denne kan kreves lagt til grunn. Tilsvarende skal aksjenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag reguleres for RISK - beløp ved alle senere årsskifter til og med årsskiftet 1. januar 2006, tilbake til aksjens individuelle ervervstidspunkt. RISK beløpene som er fastsatt for aksjene i TFDS utgjør følgende: 1. januar ,03 1. januar ,00 1. januar ,00 1. januar ,22 1. januar ,50 1. januar ,98 1. januar ,35 1. januar ,10 1. januar ,25 1. januar ,46 1. januar ,77 1. januar ,00 1. januar ,00 1. januar 2006 er ikke endelig fastsatt, men antas å utgjøre 0, og 1998 Aksjesplitter Den 30. januar 1995 ble det foretatt en aksjesplitt, hvor aksjer pålydende NOK 200 ble delt i 10 aksjer pålydende NOK 20. Den 5. mai 1998 ble det foretatt nok en aksjesplitt, hvor aksjer pålydende NOK 20 ble delt i 10 aksjer pålydende NOK 2. De to aksjesplittene innebærer for det første at inngangsverdien på aksjer ervervet før 30. januar 1995, inkludert RISK beløp tilordnet aksjene før dette tidspunkt, skal multipliseres med en justeringsfaktor 0,1 for å komme frem til riktig inngangsverdi pr. aksje etter aksjesplitten. Aksjesplitten pr 28. april 1998 innebærer at inngangsverdien på aksjer ervervet før 5. mai 1998, inkludert RISK beløp tilordnet aksjene før dette tidspunkt, skal multipliseres med justeringsfaktor på 0,1. Merk at for aksjer ervervet før 30. januar 1995 skal det altså foretas to justeringer for å komme frem til riktig inngangsverdi pr. aksje etter de to aksjesplittene. De opprinnelig fastsatte RISK beløpene er ikke endret som følge av aksjesplittene. Ved beregningen av inngangsverdi for aksjer ervervet før en aksjesplitt må det således foretas en Notat av 3. mai side 7 av 12

8 beregning av inngangsverdi frem til tidspunktet for aksjesplitten som så multipliseres med justeringsfaktoren, før man legger til RISK beløp for perioden etter aksjesplitten. Merk at de nye aksjene som ble utstedt ved aksjesplittene regnes for å være anskaffet på samme tidspunkt som den opprinnelige aksjen som ble splittet. For hver opprinnelig aksje som ble ervervet på en bestemt dato før 30. januar 1995 anses man altså å ha ervervet 100 aksjer på samme tidspunkt. For hver opprinnelig aksje som ble ervervet på en bestemt dato etter 30. januar 1995 men før 5. mai 1998 anses man altså for å ha ervervet 10 aksjer på samme tidspunkt Emisjon ved overtakelse av del av BNR som ledd i fisjon Den 31. januar 2003 ble det gjennomført en fisjon av Bergen Nordhordland Rutelag (BNR), der BNRs eiendeler dels ble overført til TFDS og dels ble til Fjord Line AS mot utstedelse av vederlagsaksjer fra hhv TFDS og Fjord Line AS til BNRs aksjeeiere. En aksje i BNR ga rett til å motta 0,2645 aksje i TFDS. Merk at aksjeeieren kunne velge mellom å motta aksjer i TFDS for samtlige BNR aksjer eller dels å motta aksjer i TFDS og dels i Fjord Line AS (eventuelt bare å motta aksjer i Fjord Line AS). Brøkdelsaksjer ble ikke utstedt, men samlet opp og solgt for den enkelte aksjeeiers regning. Med fradrag for den delen av opprinnelig inngangsverdi som tilordnes en brøkdelsaksje, skal tidligere aksjeeiere i TFDS som tidligere var aksjeeiere i BNR overføre sine inngangsverdier og anskaffelsestidspunkter knyttet til de opprinnelige aksjene i BNR til vederlagsaksjene som ble mottatt i TFDS, ettersom fisjonen ble gjennomført med skattemessig kontinuitet. Et eksempel på hvordan en slik beregning gjennomføres er vist nedenfor i tilknytning til overføring av inngangsverdi og anskaffelsestidspunkt for aksjer i TFDS til aksjer i Hurtigruten Group ASA. BNR hadde organisasjonsnummer I RISK registeret er det registrert følgende RISK beløp for selskapet: 1. januar ,01 1. januar ,06 1. januar ,69 1. januar ,22 1. januar ,65 1. januar ,82 1. januar ,00 1. januar ,57 1. januar ,22 1. januar ,50 1. januar ,00 Notat av 3. mai side 8 av 12

9 På skatteetaten.no er det gitt opplysning om alternative inngangsverdier pr.1. januar 1992 for en del børsnoterte aksjer. Her fremgår det at en alternativ inngangsverdi for aksjene i BNR pr. 1. januar 1992 er NOK 45,57. Denne kan legges til grunn ved beregning av inngangsverdi for aksjer som er vederlagsaksjer (først i TFDS og dernest i HRG) for tidligere aksjer i BNR som var ervervet før 1. januar 1989 og som kunne avhendes aksjefritt pr 31. desember Merk at det ikke er opplyst om denne verdien er basert på takst, andel av regnskapsmessige verdier eller andel av skattemessige formuesverdier. Om verdien kan legges til grunn ved fastsettelse av skjermingsgrunnlag eller realisasjon av aksjer med tap er usikkert. For nærmere opplysninger, kontakt ligningskontoret eller se tidligere informasjon sendt til aksjeeierne fra BNR Kontantemisjon Den 2. juni 2004 ble det foretatt to emisjoner i selskapet, en rettet emisjon og en fortrinnsrettsemisjon. Begge emisjoner ble foretatt til tegningskurs på NOK 100, som ble innbetalt kontant til selskapet. Opprinnelig kostpris på aksjene som ble ervervet i forbindelse med disse emisjonene er således NOK Vederlagsaksjer utstedt ved kjøp av 29 prosent av TIRB Videre ble det foretatt en rettet emisjon mot aksjonærene i TIRB den 28. oktober 2004, i forbindelse med erverv av 29 prosent av aksjene i TIRB. Aksjeeierne i TIRB som valgte oppgjør i form av aksjer i TFDS mottok aksjer til en tegningskurs på NOK 100. Disse anses å ha ervervet aksjene sine den 28. oktober 2004, med opprinnelig kostpris på NOK Fusjon med OVDS Den 1. mars 2006 ble det gjennomført fusjon mellom OVDS og TFDS med OVDS som overtakende selskap. Navnet ble endret til Hurtigruten Group ASA. Ved fusjonen mottok hver aksjeeier i TFDS 1,083 aksjer i Hurtigruten Group AS. Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag (og ervervstidspunkt) for TFDS-aksjene pr skal fordeles på vederlagsaksjene som er mottatt i OVDS, inkludert brøkdelsaksjer som eventuelt er solgt. I den grad man sitter med aksjer som har forskjellige inngangsverdier, skjermingsgrunnlag og ervervstidspunkt, må det foretas en tilpasning som på best mulig måte ivaretar et krav om kontinuitet. Det må fordeles en andel av inngangsverdien til den brøkdelsaksje som måtte være solgt for den enkelte aksjeeierens regning. Denne vil kunne trekkes fra ved beregning av skattepliktig aksjegevinst i tilknytning til salget. Eksempel på beregning av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag ved overgang til nytt skatteregime. En aksjeeier hadde 100 aksjer i TFDS som alle var ervervet før 1. januar Aksjene var ikke knyttet til aksjeeierens næringsvirksomhet og kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember Notat av 3. mai side 9 av 12

10 1991. Aksjeeieren ervervet ytterligere 400 aksjer til tegningskurs 100 i forbindelse med kontantemisjonen i selskapet Opprinnelig kostpris og nøyaktig ervervstidspunkt for aksjene ervervet før 1. januar 1989 er ukjent. Inngangsverdien for de først ervervede aksjene fastsettes på grunnlag av takstverdien pr 1. januar 1992, som utgjorde NOK pr aksje, eller NOK for samtlige aksjer. RISK justeringen pr 1. januar 1993, 1994 og 1995 fører til at inngangsverdien pr. 1. januar 1995 utgjør NOK 8.405,03 pr aksje, eller for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1995 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs at den utgjør 840,50 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet inngangsverdi for aksjene fortsatt utgjør RISK justeringene pr 1. januar 1996, 1997 og 1998 fører til at inngangsverdien pr 1. januar 1998 utgjør NOK 816,24 pr aksje, eller NOK for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1998 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs. at den utgjør 81,62 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet inngangsverdi for aksjene fortsatt utgjør RISK justeringene pr. 1. januar 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 fører til at inngangsverdien pr aksje pr. 1. januar 2006 utgjør NOK 85,15. Samlet inngangsverdi for de først ervervede aksjene utgjør dermed NOK Inngangsverdien for aksjene ervervet ved kontantemisjonen settes til kostprisen, dvs. NOK 100 pr aksje. Aksjene ervervet ved kontantemisjonen skal justeres med RISK beløp pr 1. januar 2005 og Disse RISK-beløpene er imidlertid 0, slik at inngangsverdien ved overgang til nytt skatteregimet for disse aksjene er NOK 100 pr aksje, og samlet inngangsverdi for de sist ervervede aksjene utgjør NOK Samlet inngangsverdi for hele aksjeposten utgjør i dette eksemplet NOK ,- ved overgang til nytt skattesystem. Fordeling av inngangsverdi etter fusjonen med OVDS Den samlede posten på aksjer gav rett til ,2 aksjer i HRG. Brøkdelsaksjen på 0,2 aksje vil være solgt for aksjeeierens regning. FIFU prinsippet leder til at denne skal anses å ha vært anskaffet før 1. januar Aksjene anskaffet på dette tidspunktet vil anses å ha en inngangsverdi på NOK 85,15/1.083 = NOK 78,62. Siden det er solgt 0,2 av en aksje, vil inngangsverdien som kan trekkes fra i gevinstoppgjøret for brøkdelsaksjen utgjøre NOK 15,72.(Dersom aksjen er solgt med tap må oppregulert inngangsverdi trekkes ut av beregningen.) For de resterende aksjene fordeles inngangsverdien som følger Notat av 3. mai side 10 av 12

11 aksjer som anses ervervet før 1. januar 1989, med inngangsverdi på NOK 78,62 pr aksje. 1 aksje hvorav 0,8 er ervervet før 1. januar 1998 og 0,2 er ervervet i 2004, med inngangsverdi på (0,8*NOK 78,62 = NOK 62,90) + (0,2*NOK 92,34 = NOK 18,47) = NOK 81, aksjer som anses ervervet i 2004, med en inngangsverdi på 100/1.083 = NOK 92,34 pr aksje. Samlet inngangsverdi for aksjeposten utgjør etter dette (10.829*NOK 78,92) + NOK 81,37 + (433* NOK 92,34) = NOK ,57 Skjermingsgrunnlaget fastsettes imidlertid i dette eksemplet med utgangspunkt i aksjenes andel i skattemessig formuesverdi pr. 1. januar 1992, dvs. med utgangspunkt i NOK 0,-. RISK justeringen pr 1. januar 1993, 1994 og 1995 utgjør - NOK 133,97 pr aksje eller - NOK for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1995 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs. at den utgjør NOK 13,40 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet RISK for aksjene utgjør NOK RISK justeringene pr 1. januar 1996, 1997 og 1998 fører til at RISK pr 1. januar 1998 utgjør - NOK 37,66 pr aksje, eller - NOK for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1998 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs. at den utgjør NOK 3,77 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet inngangsverdi for aksjene utgjør - NOK RISK justeringene pr. 1. januar 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 fører til at samlet RISK pr aksje pr. 1. januar 2006 utgjør - NOK 0,24. Samlet RISK for disse aksjene utgjør dermed - NOK Det beregnes imidlertid ikke negativ skjermingsrente. Ettersom skjermingsgrunnlaget er negativt, fastsettes ikke skjermingsrente for disse aksjene. Aksjene ervervet ved kontantemisjonen skal justeres med RISK beløp pr 1. januar 2005 og Disse RISK-beløpene er imidlertid NOK 0, slik at skjermingsgrunnlaget for disse aksjene utgjør NOK 100 pr aksje. Samlet skjermingsgrunnlag for disse aksjene utgjør dermed NOK Samlet skjermingsgrunnlag ved overgang til nytt skatteregime utgjør NOK 0 + NOK ,-. Fordeling av skjermingsgrunnlag etter fusjonen med OVDS Den samlede posten på aksjer gav rett til ,2 aksjer i HRG, hvorav brøkdelsaksjen på 0,2 aksje vil være solgt for aksjeeierens regning. For de resterende aksjene fordeles skjermingsgrunnlaget som følger: aksjer som anses ervervet før 1. januar 1989 og har negativt skjermingsgrunnlag, dvs. at det ikke fastsette skjermingsfradrag for disse aksjene. Notat av 3. mai side 11 av 12

12 1 aksje hvorav 0,8 er ervervet før 1. januar 1998 og 0,2 er ervervet i 2004, med skjermingsgrunnlag på (0,8*-NOK0,24 = - NOK 0,19) + (0,2*NOK 92,34 = NOK 18,47) = NOK 18, aksjer som anses ervervet i 2004, med en skjermingsgrunnlag på 100/1.083 = NOK 92,34 pr aksje. Samlet skjermingsgrunnlag for aksjene utgjør etter fusjonen NOK 0 + NOK 18,28 + NOK ,22 = NOK ,15 Notat av 3. mai side 12 av 12

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER...

INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Forsikringer 1 INNLEDNING... 3 2 BEGREPER... 3 3 INDIVIDUELLE OG KOLLEKTIVE FORSIKRINGER... 3 4 HOVEDREGEL OG VIKTIGE UNNTAK... 4 5 KAPITALFORSIKRINGER...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2%

Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014. Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Bratsberg Næringseiendom AS Informasjonsmemorandum 10.mars 2014 Årlig gj.snitt avkastning: 16% Årlig gj.snitt utbytte: 9,2% Oppsummering transaksjonen Investering i diversifisert og ny næringseiendom i

Detaljer

Overdragelse av næringseiendom.

Overdragelse av næringseiendom. Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner. Kandidatnummer: 689 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 674 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Rundskriv IK-25/96 fra Statens helsetilsyn Til: Landets kommuner Landets fylkesmenn 96/4966 30.9.1996 Saksområdet som dette rundskrivet handler om forvaltes

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer