AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE"

Transkript

1 AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte, skal alle aksjeeiere som er personlige skatteytere ha fått tilsendt beholdningsoppgaver fra ligningsmyndighetene. Beholdningsoppgavene inneholder opplysninger som ligningsmyndighetene har registrert om den enkeltes aksjer i Hurtigruten Group ASA (og andre selskaper). Dette notatet er utarbeidet for å hjelpe deg som aksjonær til gjennomgang og kontroll av beholdningsoppgaver vedrørende aksjer i Hurtigruten Group ASA. Dette notatet gir opplysninger som aksjeeiere kan få bruk for ved fastsettelse av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for den enkelte aksje. Beholdningsoppgaven må kompletteres med opplysninger om den enkelte aksjes ervervsdato og opprinnelig kostpris. Opplysningene innhentes fordi disse er nødvendige ved fastsettelse av aksjens inngangsverdi og skjermingsgrunnlag. Inngangsverdien legges til grunn ved beregning av skattepliktig gevinst og fradragsberettiget tap i forbindelse med salg og annen realisasjon av aksjene. Skjermingsgrunnlaget danner utgangspunktet for å fastsette en årlig skjermingsrente som beregnes for hver enkelt aksje, og som kan trekkes fra ved fastsettelsen av skattepliktig utbytte fra selskapet det enkelte år. Ubenyttet skjermingsfradrag tillegges skjermingsgrunnlaget for neste år, og tillegges videre aksjens inngangsverdi slik at den er et fradrag ved eventuell realisasjon av aksjen. Fristen for å sende inn korrigert beholdningsoppgave til ligningsmyndighetene er 31. mai Vær oppmerksom på at den enkelte aksjeeier kan ha en aksjepost bestående av aksjer med ulike inngangsverdier og skjermingsgrunnlag. De fastsettes nemlig individuelt for hver aksje. 1. Opplysninger som må fremskaffes av den enkelte aksjeeier Aksjens inngangsverdi svarer til aksjens kostpris da den ble kjøpt, med tillegg av eventuelle kostnader som er pådratt i tilknytning til kjøpet. Kostprisen er det man faktisk har betalt for aksjen. Dersom aksjen er ervervet ved arv eller arveavgiftspliktig gave, er det imidlertid markedsverdien på gave- eller arvetidspunktet som er inngangsverdien, begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget. Denne verdien fremgår i så tilfelle av den innsendte gave- eller arvemeldingen, kopi kan fås hos skattefogden. NB! Merk at fra og med 1. januar 2006 er reglene endret. For aksjer som er mottatt som arv eller gave etter dette tidspunktet skal inngangsverdien fastsettes til arvelaters inngangsverdi

2 Ved overføring som arv fra ektefelle er løsningen avhengig av hvilken formuesordning ektefellene hadde. Dersom aksjene var avdødes særeie, settes inngangsverdien til markedsverdien ved dødsfallet. Dersom aksjene var ektefellenes felleseie, regnes en halvpart som arvet, og for denne halvdelen settes inngangsverdien til markedsverdien ved dødsfallet. Dersom aksjene var gjenlevendes særeie, regnes aksjene ikke som arvet. Gaveoverføring mellom ektefeller påvirker ikke inngangsverdien, med mindre de lignes atskilt. Normalt felleslignes ektefeller (men slik at inntektsposter lignes særskilt). Dersom aksjen er ervervet ved utøvelse av en opsjon, er det markedsverdien på innløsningstidspunktet som utgjør aksjens inngangsverdi. Markedsverdien vil også ha vært lagt til grunn ved beregning av skattepliktig gevinst eller tap på opsjonen. Den enkelte aksjeeier må i utgangspunktet selv fremskaffe informasjon som viser når aksjen ble anskaffet og til hvilken kostpris, eller eventuelt hvilken markedsverdi/ arveavgiftsgrunnlag som skal legges til grunn. Merk at Først Inn Først Ut prinsippet (FIFU prinsippet) legges til grunn dersom aksjer har vært kjøpt og solgt i eierperioden. Ved hvert salg skal de eldste aksjene regnes for å være solgt og de sist ervervede aksjene for å være i behold. Mer informasjon om den enkeltes forhold kan blant annet finnes ved å gjennomgå: - opplysninger i VPS-registeret - annen dokumentasjon knyttet til kjøp av aksjer - arve- og gavemeldinger som er innsendt til skattefogden - selvangivelser for tidligere år 2. Selskapsbegivenheter i Hurtigruten Group ASA som påvirker inngangsverdien Her er det skilt mellom tidligere aksjeeiere i OVDS og tidligere aksjeeiere i TFDS. 2.1 Aksjer ervervet i OVDS Avgrensning mot eldre forhold OVDS ble stiftet den 24. juni Aksjer ervervet ved stiftelsen vil ha en kostpris som svarer til tegningskursen ved stiftelsen; det er imidlertid ikke undersøkt nærmere hva denne var. For OVDS har man ikke gjennomgått arkivene for å undersøke hvilke selskapsbegivenheter (fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer) som har funnet sted før 1. januar Fusjon mellom ODS og VDS Pr 1. januar 1988 fusjonerte selskapene ODS og VDS. ODS endret navn til OVDS, og var det overtakende selskap. Aksjeeierne i VDS mottok 3,75 aksjer i OVDS som vederlag for sine aksjer i VDS. Dette innebærer at aksjeeiere som tidligere var aksjeeiere i VDS må dividere den kostprisen de hadde på sine tidligere aksjer i VDS med 3,75 for å komme frem til riktig kostpris på vederlagsaksjer i OVDS som ble mottatt ved fusjonen. Vederlagsaksjene regnes for å være ervervet på det tidspunkt man ervervet de opprinnelige aksjene i VDS. Notat av 3. mai side 2 av 12

3 1991 Fusjon mellom OVDS og SDS Pr 15. juni 1991 fusjonerte selskapene OVDS og SDS, med OVDS som overtakende selskap. Aksjeeierne i SDS mottok 1 aksje i OVDS for hver aksje i SDS. Opprinnelig kostpris på de tidligere aksjene i SDS overføres derfor til vederlagsaksjene i OVDS som ble mottatt ved fusjonen uten omberegning. Vederlagsaksjene regnes for å være ervervet på det tidspunkt man ervervet de opprinnelige aksjene i SDS Oppregulering av inngangsverdi For aksjer som er ervervet før 1. januar 1989, og som kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember 1992, har aksjeeierne krav på å få oppregulert inngangsverdien pr 1. januar Denne inngangsverdien anvendes dersom den oppregulerte verdien er høyere enn opprinnelig kostpris og kan dessuten anvendes av alle som ikke kjenner den opprinnelige kostprisen for aksjer ervervet før 1. januar Inngangsverdien kan enten kreves oppregulert til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdier pr. 1. januar 1992, eller til en verdi fastsatt etter særskilt takst. Aksjene i OVDS ble i 1992 taksert til NOK 442 pr aksje pr 1. januar Aksjenes andel av skattemessig formuesverdi ble satt til NOK 0 pr. aksje. Takstverdien kan legges til grunn som inngangsverdi ved beregning av skattepliktig gevinst. Legg imidlertid merke til at takstverdien ikke gir grunnlag for tapsfradrag dersom aksjene selges med tap. Ved beregning av eventuelt fradragsberettiget tap legges opprinnelig kostpris til grunn. Ved fastsettelse av skjermingsgrunnlaget må opprinnelig kostpris, eller eventuelt aksjenes andel av skattemessig formuesverdi pr.1. januar 1992 (dvs. NOK 0) legges til grunn Opp- og nedregulering med RISK- beløp For aksjer som var ervervet før 1. januar 1993 skal inngangsverdi og skjermingsgrunnlag reguleres med NOK 1,06 pr. aksje. RISK beløpet pr. 1. januar 1993 legges til den opprinnelige kostpris, eller eventuelt takstverdien pr. 1. januar 1992 dersom denne kan kreves lagt til grunn. Aksjenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag skal reguleres for RISK - beløp ved alle senere årsskifter til og med årsskiftet 1. januar 2006, tilbake til aksjens individuelle ervervstidspunkt. RISK beløpene som er fastsatt for aksjene i OVDS utgjør følgende: 1. januar ,06 1. januar ,00 1. januar ,32 1. januar ,23 1. januar ,54 1. januar ,81 1. januar ,92 Notat av 3. mai side 3 av 12

4 1. januar ,95 1. januar ,49 1. januar ,00 1. januar ,21 1. januar ,37 1. januar ,00 1. januar 2006 er ikke endelig fastsatt men antas å bli satt til 0, Fondsemisjon Den 27. juni 1996 ble det foretatt en fondsemisjon i forholdet 1 til 10. Alle som eide aksjer i selskapet pr 27. juni 1996 mottok 10 nye aksjer i selskapet uten å betale for dem. Dette innebærer at inngangsverdien på aksjer ervervet før 14. mai 1996, inkludert RISK beløp tilordnet aksjene før dette tidspunkt, skal divideres på 11 for å komme frem til riktig inngangsverdi pr. aksje etter fondsemisjonen. I tråd med dette er det for RISK formål fastsatt en justeringsfaktor på 0,09091 som inngangsverdien multipliseres med. Merk at aksjene ervervet ved fondsemisjonen regnes for å være anskaffet på samme tidspunkt som de opprinnelige aksjene som gav rett til de fondsemitterte aksjene. For hver opprinnelig aksje som ble ervervet på en bestemt dato anses man altså å ha ervervet 11 aksjer på samme tidspunkt. De opprinnelig fastsatte RISK beløpene er ikke endret som følge av justeringen. Ved beregningen av inngangsverdi for aksjer ervervet før justeringstidspunktet må det således foretas en beregning av inngangsverdi frem til justeringstidspunktet som så multipliseres med justeringsfaktoren, før man legger til RISK beløp for perioden etter justeringsfaktoren Fortrinnsrettsemisjon Den 17. november 1997 ble det foretatt en fortrinnsrettsemisjon i selskapet, der selskapets aksjeeiere fikk anledning til å tegne seg for nye aksjer. Tegningskursen var NOK 35. Aksjer som ble ervervet ved denne emisjonen av allerede eksisterende aksjeeiere har således en opprinnelig kostpris på NOK 35, og anses ervervet 17. november Det ble imidlertid utstedt tegningsrett til disse aksjene som ble omsatt i markedet. Dersom aksjene er ervervet på grunnlag av en tegningsrett som ble ervervet fra en eksisterende aksjeeier, inngår også den prisen som eventuelt ble betalt for tegningsretten i aksjens kostpris, og må således legges til tegningskursen på NOK Ansatteemisjon Den 17. november 1997 ble det også foretatt en emisjon rettet mot de ansatte i selskapet, der selskapets ansatte fikk anledning til å tegne seg for nye aksjer. Tegningskursen var også her NOK 35. Markedsverdi på tegningstidspunktet ble imidlertid ansett å utgjøre NOK 40, og de ansatte ble derfor skattlagt for fordel ved erverv av aksjer til underkurs, etter fradrag for et skattefritt beløp på NOK pr ansatt. For aksjer som er ervervet i forbindelse med emisjonen rettet mot de ansatte, kan det således legges til grunn at aksjenes kostpris utgjør NOK 40 pr aksje. Notat av 3. mai side 4 av 12

5 2006 Fusjon med TFDS Den 1. mars 2006 ble det gjennomført fusjon mellom OVDS og TFDS. OVDS var overtagende selskap, og endret navn til Hurtigruten Group ASA i forbindelse med fusjonen. Fusjonen får ingen betydning for fastsettelse av inngangsverdi eller skjermingsgrunnlag for de aksjeeierne som tidligere var aksjeeiere i OVDS. For aksjeeiere som tidligere var aksjeeiere i TFDS vises til redegjørelsen nedenfor. Eksempel på beregning av inngangsverdi og fastsettelse av skjermingsgrunnlag for aksjeeiere som eide aksjer i OVDS En aksjeeier eide 100 aksjer i VDS, 100 aksjer i ODS og 100 aksjer i SDS. Samtlige var ervervet før 1. januar Aksjene var ikke knyttet til aksjeeierens næringsvirksomhet og kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember Inngangsverdiene og nøyaktig anskaffelsestidspunkter er ukjente. Inngangsverdien fastsettes på grunnlag av takstverdien pr.1. januar aksjer i ODS = 100 aksjer i OVDS. Oppregulert inngangsverdi pr 1. januar 1992 utgjorde NOK 442 pr aksje, dvs. samlet inngangsverdi på NOK aksjer i VDS = 27 aksjer i OVDS. Oppregulert inngangsverdi pr 1. januar 1992 utgjorde 442 pr. aksje, dvs. samlet inngangsverdi på NOK aksjer i SDS = 100 aksjer i OVDS. Oppregulert inngangsverdi pr 1. januar 1992 utgjorde NOK 442 pr aksje, dvs. samlet inngangsverdi på NOK RISK reguleringen i perioden 1993 til 1996 utgjør NOK 48,61 pr aksje. 227 aksjer hadde derfor pr 1. januar 1996 en inngangsverdi på NOK 490,61 pr aksje, og samlet inngangsverdi utgjorde NOK ,47. Ved fondsemisjonen i 1996 fikk aksjeeieren tildelt 2270 nye aksjer. Justeringsfaktoren er satt til , dvs at inngangsverdien pr aksje etter fondsemisjonen utgjør NOK 44,60. Samlet inngangsverdi for aksjer utgjorde etter fondsemisjonen NOK RISK reguleringen i perioden 1997 til 2006 utgjør - NOK 0,13. Inngangsverdien pr. aksje utgjør således NOK 44,47 pr aksje ved overgangen til nytt skatteregime, samlet NOK ,59 for aksjer. Inngangsverdien pr aksje utgjør i dette eksemplet NOK 44,47 ved overgangs til nytt skatteregime. Skjermingsgrunnlaget beregnes derimot med utgangspunkt i at aksjenes andel av skattemessig formuesverdi pr , som utgjorde NOK 0. RISK reguleringen i perioden Notat av 3. mai side 5 av 12

6 1993 til 1996 utgjør NOK 48,61 pr aksje. 227 aksjer hadde derfor pr 1. januar 1996 en samlet RISK på NOK ,47. Ved fondsemisjonen i 1996 fikk aksjeeieren tildelt nye aksjer. Justeringsfaktoren er satt til , dvs at RISK pr aksje etter fondsemisjonen utgjør NOK 4,42. Samlet RISK for aksjer utgjorde etter fondsemisjonen NOK ,74. RISK reguleringen i perioden 1997 til 2006 utgjør - NOK 0,13. RISK regulering i eiertiden pr. aksje utgjør således NOK 4,29 pr aksje ved overgangen til nytt skatteregime, samlet NOK ,13 for aksjer. Skjermingsgrunnlaget utgjør i dette eksemplet NOK 4,29 pr aksje ved overgangen til nytt skatteregime. 2.2 Aksjer ervervet i TFDS Avgrensning mot eldre forhold Selskapet ble stiftet 18. oktober Aksjer ervervet ved stiftelsen vil ha en kostpris som svarer til tegningskursen ved stiftelsen; det er imidlertid ikke undersøkt nærmere hva denne var. For så vidt gjelder TFDS har man ikke gjennomgått arkivene for å undersøke hvilke selskapsbegivenheter (fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer) som har funnet sted før 1. januar Oppregulering av inngangsverdi For aksjer som er ervervet før 1. januar 1989, og som kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember 1991, har aksjeeierne krav på å få oppregulert inngangsverdien pr 1. januar Denne inngangsverdien anvendes dersom den oppregulerte verdien er høyere enn opprinnelig kostpris og kan dessuten anvendes av alle som ikke kjenner den opprinnelige kostprisen for aksjer ervervet før 1. januar Inngangsverdien kan enten kreves oppregulert til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdier pr. 1. januar 1992, eller til en verdi fastsatt etter særskilt takst. Aksjene i TFDS ble taksert til NOK pr. aksje pr 1. januar Aksjenes andel av skattemessig formuesverdi ble satt til NOK 0 pr. aksje. Takstverdien kan legges til grunn som inngangsverdi ved beregning av skattepliktig gevinst. Legg imidlertid merke til at takstverdien ikke gir grunnlag for tapsfradrag dersom aksjene selges med tap. Ved beregning av eventuelt fradragsberettiget tap legges opprinnelig kostpris til grunn. (Ettersom aksjenes andel av skattemessig formuesverdi ble satt til NOK 0, er denne verdien ikke aktuell som alternativ inngangsverdi for aksjeeierne som eide aksjer i TFDS pr. 1. januar 1989). Ved fastsettelse av skjermingsgrunnlaget må opprinnelig kostpris, eller eventuelt aksjenes andel av skattemessig formuesverdi pr.1. januar 1992 (dvs. NOK 0) legges til grunn. Notat av 3. mai side 6 av 12

7 Opp- og nedregulering med RISK- beløp For aksjer som var ervervet før 1. januar 1993 skal inngangsverdi og skjermingsgrunnlag reguleres med NOK 1,03. RISK beløpet pr 1. januar 1993 legges til den opprinnelige kostpris for hver aksje, eventuelt til takstverdien pr.1. januar 1992 dersom denne kan kreves lagt til grunn. Tilsvarende skal aksjenes inngangsverdi og skjermingsgrunnlag reguleres for RISK - beløp ved alle senere årsskifter til og med årsskiftet 1. januar 2006, tilbake til aksjens individuelle ervervstidspunkt. RISK beløpene som er fastsatt for aksjene i TFDS utgjør følgende: 1. januar ,03 1. januar ,00 1. januar ,00 1. januar ,22 1. januar ,50 1. januar ,98 1. januar ,35 1. januar ,10 1. januar ,25 1. januar ,46 1. januar ,77 1. januar ,00 1. januar ,00 1. januar 2006 er ikke endelig fastsatt, men antas å utgjøre 0, og 1998 Aksjesplitter Den 30. januar 1995 ble det foretatt en aksjesplitt, hvor aksjer pålydende NOK 200 ble delt i 10 aksjer pålydende NOK 20. Den 5. mai 1998 ble det foretatt nok en aksjesplitt, hvor aksjer pålydende NOK 20 ble delt i 10 aksjer pålydende NOK 2. De to aksjesplittene innebærer for det første at inngangsverdien på aksjer ervervet før 30. januar 1995, inkludert RISK beløp tilordnet aksjene før dette tidspunkt, skal multipliseres med en justeringsfaktor 0,1 for å komme frem til riktig inngangsverdi pr. aksje etter aksjesplitten. Aksjesplitten pr 28. april 1998 innebærer at inngangsverdien på aksjer ervervet før 5. mai 1998, inkludert RISK beløp tilordnet aksjene før dette tidspunkt, skal multipliseres med justeringsfaktor på 0,1. Merk at for aksjer ervervet før 30. januar 1995 skal det altså foretas to justeringer for å komme frem til riktig inngangsverdi pr. aksje etter de to aksjesplittene. De opprinnelig fastsatte RISK beløpene er ikke endret som følge av aksjesplittene. Ved beregningen av inngangsverdi for aksjer ervervet før en aksjesplitt må det således foretas en Notat av 3. mai side 7 av 12

8 beregning av inngangsverdi frem til tidspunktet for aksjesplitten som så multipliseres med justeringsfaktoren, før man legger til RISK beløp for perioden etter aksjesplitten. Merk at de nye aksjene som ble utstedt ved aksjesplittene regnes for å være anskaffet på samme tidspunkt som den opprinnelige aksjen som ble splittet. For hver opprinnelig aksje som ble ervervet på en bestemt dato før 30. januar 1995 anses man altså å ha ervervet 100 aksjer på samme tidspunkt. For hver opprinnelig aksje som ble ervervet på en bestemt dato etter 30. januar 1995 men før 5. mai 1998 anses man altså for å ha ervervet 10 aksjer på samme tidspunkt Emisjon ved overtakelse av del av BNR som ledd i fisjon Den 31. januar 2003 ble det gjennomført en fisjon av Bergen Nordhordland Rutelag (BNR), der BNRs eiendeler dels ble overført til TFDS og dels ble til Fjord Line AS mot utstedelse av vederlagsaksjer fra hhv TFDS og Fjord Line AS til BNRs aksjeeiere. En aksje i BNR ga rett til å motta 0,2645 aksje i TFDS. Merk at aksjeeieren kunne velge mellom å motta aksjer i TFDS for samtlige BNR aksjer eller dels å motta aksjer i TFDS og dels i Fjord Line AS (eventuelt bare å motta aksjer i Fjord Line AS). Brøkdelsaksjer ble ikke utstedt, men samlet opp og solgt for den enkelte aksjeeiers regning. Med fradrag for den delen av opprinnelig inngangsverdi som tilordnes en brøkdelsaksje, skal tidligere aksjeeiere i TFDS som tidligere var aksjeeiere i BNR overføre sine inngangsverdier og anskaffelsestidspunkter knyttet til de opprinnelige aksjene i BNR til vederlagsaksjene som ble mottatt i TFDS, ettersom fisjonen ble gjennomført med skattemessig kontinuitet. Et eksempel på hvordan en slik beregning gjennomføres er vist nedenfor i tilknytning til overføring av inngangsverdi og anskaffelsestidspunkt for aksjer i TFDS til aksjer i Hurtigruten Group ASA. BNR hadde organisasjonsnummer I RISK registeret er det registrert følgende RISK beløp for selskapet: 1. januar ,01 1. januar ,06 1. januar ,69 1. januar ,22 1. januar ,65 1. januar ,82 1. januar ,00 1. januar ,57 1. januar ,22 1. januar ,50 1. januar ,00 Notat av 3. mai side 8 av 12

9 På skatteetaten.no er det gitt opplysning om alternative inngangsverdier pr.1. januar 1992 for en del børsnoterte aksjer. Her fremgår det at en alternativ inngangsverdi for aksjene i BNR pr. 1. januar 1992 er NOK 45,57. Denne kan legges til grunn ved beregning av inngangsverdi for aksjer som er vederlagsaksjer (først i TFDS og dernest i HRG) for tidligere aksjer i BNR som var ervervet før 1. januar 1989 og som kunne avhendes aksjefritt pr 31. desember Merk at det ikke er opplyst om denne verdien er basert på takst, andel av regnskapsmessige verdier eller andel av skattemessige formuesverdier. Om verdien kan legges til grunn ved fastsettelse av skjermingsgrunnlag eller realisasjon av aksjer med tap er usikkert. For nærmere opplysninger, kontakt ligningskontoret eller se tidligere informasjon sendt til aksjeeierne fra BNR Kontantemisjon Den 2. juni 2004 ble det foretatt to emisjoner i selskapet, en rettet emisjon og en fortrinnsrettsemisjon. Begge emisjoner ble foretatt til tegningskurs på NOK 100, som ble innbetalt kontant til selskapet. Opprinnelig kostpris på aksjene som ble ervervet i forbindelse med disse emisjonene er således NOK Vederlagsaksjer utstedt ved kjøp av 29 prosent av TIRB Videre ble det foretatt en rettet emisjon mot aksjonærene i TIRB den 28. oktober 2004, i forbindelse med erverv av 29 prosent av aksjene i TIRB. Aksjeeierne i TIRB som valgte oppgjør i form av aksjer i TFDS mottok aksjer til en tegningskurs på NOK 100. Disse anses å ha ervervet aksjene sine den 28. oktober 2004, med opprinnelig kostpris på NOK Fusjon med OVDS Den 1. mars 2006 ble det gjennomført fusjon mellom OVDS og TFDS med OVDS som overtakende selskap. Navnet ble endret til Hurtigruten Group ASA. Ved fusjonen mottok hver aksjeeier i TFDS 1,083 aksjer i Hurtigruten Group AS. Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag (og ervervstidspunkt) for TFDS-aksjene pr skal fordeles på vederlagsaksjene som er mottatt i OVDS, inkludert brøkdelsaksjer som eventuelt er solgt. I den grad man sitter med aksjer som har forskjellige inngangsverdier, skjermingsgrunnlag og ervervstidspunkt, må det foretas en tilpasning som på best mulig måte ivaretar et krav om kontinuitet. Det må fordeles en andel av inngangsverdien til den brøkdelsaksje som måtte være solgt for den enkelte aksjeeierens regning. Denne vil kunne trekkes fra ved beregning av skattepliktig aksjegevinst i tilknytning til salget. Eksempel på beregning av inngangsverdi og skjermingsgrunnlag ved overgang til nytt skatteregime. En aksjeeier hadde 100 aksjer i TFDS som alle var ervervet før 1. januar Aksjene var ikke knyttet til aksjeeierens næringsvirksomhet og kunne vært realisert skattefritt pr 31. desember Notat av 3. mai side 9 av 12

10 1991. Aksjeeieren ervervet ytterligere 400 aksjer til tegningskurs 100 i forbindelse med kontantemisjonen i selskapet Opprinnelig kostpris og nøyaktig ervervstidspunkt for aksjene ervervet før 1. januar 1989 er ukjent. Inngangsverdien for de først ervervede aksjene fastsettes på grunnlag av takstverdien pr 1. januar 1992, som utgjorde NOK pr aksje, eller NOK for samtlige aksjer. RISK justeringen pr 1. januar 1993, 1994 og 1995 fører til at inngangsverdien pr. 1. januar 1995 utgjør NOK 8.405,03 pr aksje, eller for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1995 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs at den utgjør 840,50 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet inngangsverdi for aksjene fortsatt utgjør RISK justeringene pr 1. januar 1996, 1997 og 1998 fører til at inngangsverdien pr 1. januar 1998 utgjør NOK 816,24 pr aksje, eller NOK for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1998 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs. at den utgjør 81,62 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet inngangsverdi for aksjene fortsatt utgjør RISK justeringene pr. 1. januar 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 fører til at inngangsverdien pr aksje pr. 1. januar 2006 utgjør NOK 85,15. Samlet inngangsverdi for de først ervervede aksjene utgjør dermed NOK Inngangsverdien for aksjene ervervet ved kontantemisjonen settes til kostprisen, dvs. NOK 100 pr aksje. Aksjene ervervet ved kontantemisjonen skal justeres med RISK beløp pr 1. januar 2005 og Disse RISK-beløpene er imidlertid 0, slik at inngangsverdien ved overgang til nytt skatteregimet for disse aksjene er NOK 100 pr aksje, og samlet inngangsverdi for de sist ervervede aksjene utgjør NOK Samlet inngangsverdi for hele aksjeposten utgjør i dette eksemplet NOK ,- ved overgang til nytt skattesystem. Fordeling av inngangsverdi etter fusjonen med OVDS Den samlede posten på aksjer gav rett til ,2 aksjer i HRG. Brøkdelsaksjen på 0,2 aksje vil være solgt for aksjeeierens regning. FIFU prinsippet leder til at denne skal anses å ha vært anskaffet før 1. januar Aksjene anskaffet på dette tidspunktet vil anses å ha en inngangsverdi på NOK 85,15/1.083 = NOK 78,62. Siden det er solgt 0,2 av en aksje, vil inngangsverdien som kan trekkes fra i gevinstoppgjøret for brøkdelsaksjen utgjøre NOK 15,72.(Dersom aksjen er solgt med tap må oppregulert inngangsverdi trekkes ut av beregningen.) For de resterende aksjene fordeles inngangsverdien som følger Notat av 3. mai side 10 av 12

11 aksjer som anses ervervet før 1. januar 1989, med inngangsverdi på NOK 78,62 pr aksje. 1 aksje hvorav 0,8 er ervervet før 1. januar 1998 og 0,2 er ervervet i 2004, med inngangsverdi på (0,8*NOK 78,62 = NOK 62,90) + (0,2*NOK 92,34 = NOK 18,47) = NOK 81, aksjer som anses ervervet i 2004, med en inngangsverdi på 100/1.083 = NOK 92,34 pr aksje. Samlet inngangsverdi for aksjeposten utgjør etter dette (10.829*NOK 78,92) + NOK 81,37 + (433* NOK 92,34) = NOK ,57 Skjermingsgrunnlaget fastsettes imidlertid i dette eksemplet med utgangspunkt i aksjenes andel i skattemessig formuesverdi pr. 1. januar 1992, dvs. med utgangspunkt i NOK 0,-. RISK justeringen pr 1. januar 1993, 1994 og 1995 utgjør - NOK 133,97 pr aksje eller - NOK for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1995 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs. at den utgjør NOK 13,40 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet RISK for aksjene utgjør NOK RISK justeringene pr 1. januar 1996, 1997 og 1998 fører til at RISK pr 1. januar 1998 utgjør - NOK 37,66 pr aksje, eller - NOK for samtlige aksjer. Som følge av aksjesplitten i 1998 skal inngangsverdien for hver aksje multipliseres med justeringsfaktoren 0,1, dvs. at den utgjør NOK 3,77 pr aksje etter aksjesplitten. Antall aksjer er imidlertid økt med 10, dvs. at samlet inngangsverdi for aksjene utgjør - NOK RISK justeringene pr. 1. januar 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006 fører til at samlet RISK pr aksje pr. 1. januar 2006 utgjør - NOK 0,24. Samlet RISK for disse aksjene utgjør dermed - NOK Det beregnes imidlertid ikke negativ skjermingsrente. Ettersom skjermingsgrunnlaget er negativt, fastsettes ikke skjermingsrente for disse aksjene. Aksjene ervervet ved kontantemisjonen skal justeres med RISK beløp pr 1. januar 2005 og Disse RISK-beløpene er imidlertid NOK 0, slik at skjermingsgrunnlaget for disse aksjene utgjør NOK 100 pr aksje. Samlet skjermingsgrunnlag for disse aksjene utgjør dermed NOK Samlet skjermingsgrunnlag ved overgang til nytt skatteregime utgjør NOK 0 + NOK ,-. Fordeling av skjermingsgrunnlag etter fusjonen med OVDS Den samlede posten på aksjer gav rett til ,2 aksjer i HRG, hvorav brøkdelsaksjen på 0,2 aksje vil være solgt for aksjeeierens regning. For de resterende aksjene fordeles skjermingsgrunnlaget som følger: aksjer som anses ervervet før 1. januar 1989 og har negativt skjermingsgrunnlag, dvs. at det ikke fastsette skjermingsfradrag for disse aksjene. Notat av 3. mai side 11 av 12

12 1 aksje hvorav 0,8 er ervervet før 1. januar 1998 og 0,2 er ervervet i 2004, med skjermingsgrunnlag på (0,8*-NOK0,24 = - NOK 0,19) + (0,2*NOK 92,34 = NOK 18,47) = NOK 18, aksjer som anses ervervet i 2004, med en skjermingsgrunnlag på 100/1.083 = NOK 92,34 pr aksje. Samlet skjermingsgrunnlag for aksjene utgjør etter fusjonen NOK 0 + NOK 18,28 + NOK ,22 = NOK ,15 Notat av 3. mai side 12 av 12

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1

C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 C.TYBRING-GJEDDE ASA 1 År 2001 den 10. juli ble ekstraordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Av aksjekapitalen var representert: 8 møtende aksjonærer, som representerer 178 840 aksjer

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (v14) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING osl14 ajour v16 DEL 1 - AS Industri Oppgave a- formuesverdien av selskapets aksjer Formuesverdi av eiendelene, oppgitt til 15 000 000 - Fradragsberettiget gjeld: Annen

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2010 en egenkapitalbeviskapital på 2.373 mill kroner fordelt på 94.905.286 egenkapitalbevis hvert pålydende 25 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang)

Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight (Det kan være restriksjoner på tilgang) Olsen, H.S. (2010) Nye arveavgiftsregler ved arv av ikke børsnoterte aksjer tilpasningsmuligheter. Skatterett, 29(3), pp. 276-286 Lenke til publisert versjon: http://www.idunn.no/ts/skatt/2010/03/art04?highlight=#highlight

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl26.doc v13 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag Oppgave 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Spørsmål 1: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag osl23.doc h15 Revisoreksamen i skatterett våren 2007 - Løsningsforslag DEL 1 Aksjonærmodellen kontinuitetsprinsippet sktl 10-33 Oppgave a: Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for 5 000 arvede børsnoterte

Detaljer

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING osl14 ajour v13 OPPGAVE 1 - AS Industri Spørsmål 1- formuesverdien av selskapets aksjer Formuesverdi av eiendelene, oppgitt til 15 000 000 - Fradragsberettiget gjeld: Annen

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2014 en egenkapitalbeviskapital på 2.597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8

Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Vedlegg til innkalling av generalforsamling 2010 for Concedo ASA fredag 28. mai 2010 forslag til vedtak i sak 7 og 8 Sak 7. Utstedelse av 296 000 frittstående tegningsretter i forbindelse med incentivordningen

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Vedlegg sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter A) Frittstående tegningsretter utstedt mot ansatte i Agroplas AS I forbindelse med videreutviklingen av Agroplas AS er det ønskelig å incentivere

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429

Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Skattedirektoratet har i brev til skattekontorene av 12.april 2012 uttalt: Spørsmål om fradrag for tap på aksjer i Eurosmart AS, org. nr. 985 815 429 Vi viser til Skattedirektoratets brev av 08.07.2011,

Detaljer

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour v13) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 Page 1 of 9 HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-01-23 PUBLISERT: HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 STIKKORD: Skatterett. Aksjer. SAMMENDRAG: Saken

Detaljer

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige?

Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? TLS Generasjonsskifter og salg av bedrifter Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige? Frokostmøte, Eierskiftealliansen i Hordaland Skatt og avgift Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold

Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Generasjonsskifte og salg av bedrift Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold Drammen 18.11.2015 Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner Generelt om relevante skatteregler og skatteposisjoner

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 8. april 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes tirsdag 29. april 2014 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring

Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 20/12. Avgitt 03.08.2012 Etablering av holdingstruktur - oppsplitting av virksomhetsområder - spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016

Fagseminar Eierskiftealliansen. Rørvik 17. februar 2016 Fagseminar Eierskiftealliansen Rørvik 17. februar 2016 Sentrale skattemessige problemstillinger ved generasjonsskifte og salg av bedrift Arveavgift borte fra 1.1.2014 Eierstruktur i forkant Familieforhold

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Salg mv. av fast eiendom

Salg mv. av fast eiendom Salg mv. av fast eiendom Skattereglene ved salg mv. av bolig, fritidseiendom og tomt. Innhold Innledning 3 Hva regnes som realisasjon? 4 Når regnes en eiendom som realisert? 4 Skattefri gevinst ved salg

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 30. mars 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 26. april 2012 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL08 h15.doc OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a - MVA ved salg til underpris til aksjonær/ansatt Etter MVA-lovens 3-23(1)a skal det, når fradragsrett for inngående mva ikke er avskåret

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. juni 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom, A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (advokat

Detaljer