STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015"

Transkript

1 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling og vekst med forslag til skattereform. Statsbudsjettet er ikke uventet preget av Regjeringens løfter om skattelettelser. I Skattemeldingen foreslås det å beholde hovedstrukturen i dagens skattesystem. Viktige prinsipper er nøytralitet mellom eierformer og kapitalinntekt/lønn, lave satser og bredt skattegrunnlag samt forenkling.

2 I Statsbudsjettet for 2016 foreslår Regjeringen å redusere den alminnelige skattesatsen fra 27 til 25 pst. Reduksjonen tas igjen hos eierne, i form av økt utbytteskatt. I Skattemeldingen foreslås det at skattesatsen settes videre ned til 22 pst. i perioden , og at ytterligere reduksjoner kan vurderes ut fra utviklingen internasjonalt. De viktigste endringene omtales nedenfor. Endringene gis virkning fra inntektsåret 2016 såfremt annet ikke er foreslått. Forslag til Statsbudsjett innebærer at aktuelle tilpasninger kan være å ta ut utbytte og realisere gevinster før årsskiftet, og utsette realisasjon av fradragsberettigede tap til etter årsskiftet, for å få full effekt av satsendringene. Før fremleggelsen var det spekulert i om Regjeringen ville innføre en gjennomskjæringsregel for tilfeller av skattemotiverte fisjoner, fusjoner mv. som tilpasning til fritaksmetoden, og innføring av en rekkefølgeregel om at skattepliktig utbytte må deles ut før man kan foreta skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital. Ingen slike regler er foreslått nå. I Skattemeldingen fremgår at Finansdepartementet vil vurdere videre skillet mellom innbetalt kapital og utbytte som en egen sak. SKATT PÅ ALMINNELIG INNTEKT Selskapsskatten i Norge er relativt høy sammenlignet med andre land. Skatteutvalget påpeker at investeringsnivået i Norge kan bli redusert dersom de effektive skattesatsene over tid er vesentlige høyere enn i land som er relativt like Norge på andre områder. Regjeringen har derfor foreslått å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra dagens sats på 27 pst. til 25 pst. med virkning fra og med inntektsåret Dette for å stimulere til økte investeringer, økt arbeidstilbud og økt sparing. EIERBESKATNING En lavere skatt på alminnelig inntekt vil gjøre det mer lønnsomt for eiere som arbeider i eget selskap å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte enn lønn. Dette fordi lavere skattesats vil redusere skatt både på selskapsoverskudd og skatt på utbytte fra overskudd etter skatt. For å unngå inntektsvridninger bort fra lønnsinntekt foreslår derfor Regjeringen at den samlede marginalskatten på utbytte og andre eierinntekter opprettholdes til dagens nivå ved at utbytte (inklusive selskapsskatt) som skattegrunnlag multipliseres med en oppjusteringsfaktor på 1,15 for inntektsåret Dette gir en effektiv skatt på utbytte på ca. 29 pst. I Skattemeldingen legges det opp til at oppjusteringsfaktoren økes i takt med eventuelle fremtidige reduksjoner i alminnelig inntekt. I dag er samlet marginal skatt på selskap og eier 46,71 pst. 2

3 uavhengige långivere, samt vurdere OECDs endelige anbefalinger om nasjonale rentebegrensningsregler når disse offentliggjøres i høst. DOKUMENTAVGIFT UTVIDET ADGANG TIL FRITAK VED OMORGANISERING Etter forslaget vil den være 46,56 pst. i Som nevnt følger det av Skattemeldingen at skattesatsen på alminnelig inntekt skal ned mot 22 pst. i Beskatningen av eierinntekter foreslås økt i takt med reduksjoner i alminnelig inntekt. INNSTRAMNING I RENTEBEGRENSNINGSREGELEN I dag gis det ikke fradrag for rentekostnader betalt til nærstående part som overstiger 30 pst. av resultat før skatt, renter og avskrivninger. Formålet med regelen er å beskytte det norske skattegrunnlaget mot overskuddsflytting gjennom kunstig høye rentefradrag. Regjeringen foreslår å stramme inn rentebegrensningsregelen ved å redusere rammen fra 30 pst. til 25 pst. I Skattemeldingen heter det at Finansdepartementet vil arbeide videre med sikte på å utvide rentebegrensningsregelen til også å omfatte renter til Etter dagens regelverk gis det fritak for dokumentavgift ved overføring av grunnbokshjemmel i forbindelse med fusjon og fisjon, men ikke ved andre former for omorganisering. Det er foreslått at det innføres en ny regel som gir fritak for dokumentavgift i de tilfeller omorganiseringen kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skattelovens regler om fusjon, fisjon, omdanning og grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Dette betyr eksempelvis at overføring av grunnbokshjemmel i forbindelse med omdanning av enkeltpersonforetak og deltakerlignede selskap til (allmenn)aksjeselskap ikke vil utløse dokumentavgift. FORMUESSKATTEN FORESLÅS REDUSERT Formuesskattesatsen foreslås redusert med 0,05 prosentenheter til 0,8 pst., og bunnfradraget foreslås økt til 1,4 millioner kr (2,8 millioner kr for ektepar). Verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom økes fra 70 til 80 pst. av markedsverdien. 3

4 LÅN FRA SELSKAP TIL PERSONLIG AKSJONÆR SKATTLEGGES SOM UTBYTTE regler, og varsler at endringer vil komme, men da tidligst fra Etter gjeldende regelverk har aksjonærer, ved oppfyllelse av enkelte forutsetninger, anledning til å ta opp lån fra eget selskap og på den måten få tilgang til selskapets midler uten å dele ut (skattepliktig) utbytte. Det foreslås innført en ny regel som innebærer at lån fra selskap til personlig aksjonær beskattes som utbytte. Reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær trer i kraft med virkning for lån tatt opp etter fremleggelsen av statsbudsjettet, dvs. lån som tas opp 7. oktober 2015 og senere. GRUNNRENTESKATT OG SÆRSKATT PÅ PETROLEUMSVIRKSOMHET Vannkraftverk og petroleumsvirksomhet skal ikke gis full effekt av at satsen på alminnelig inntekt reduseres fra 27 til 25 pst. Finansdepartementet foreslår å øke grunnrentesatsene med to prosentpoeng, til hhv 33 og 53 pst. Siden grunnlaget for grunnrenteskatten er smalere enn for alminnelig inntekt medfører endringen likevel en viss lettelse også for disse selskapene. SKATTEMESSIG FRADRAG FOR AVSETNINGER I FORSIKRINGSSELSKAP Finansdepartementet har hatt på høring forslag om at skattemessig fradragsrett skal baseres på forsikringstekniske avsetninger etter det nye Solvens II regelverket. Etter at forslaget har møtt stor motstand foreslås nå i stedet en endring som innebærer at fradraget beregnes etter dagens regler. Finansdepartementet mener det er uheldig at avsetningene og fradragsretten beregnes etter ulike UNNTAK FRA FRITAKSMETODEN Fritaksmetoden skal hindre kjedebeskatning. Denne forutsetningen slår ikke til i tilfeller der utdelende selskap får fradrag for en utdeling, som ikke er skattepliktig hos mottakeren. Finansdepartementet foreslår derfor at fritaksmetoden ikke skal gjelde i slike tilfeller. Forslaget skal ikke gjelde utdelinger fra verdipapirfond som etter ny sjablonregel skal behandles som utbytte, selv om de kan inneholde en renteandel. 4

5 SKATTEMESSIG BEHANDLING AV VERDIPAPIRFOND Forslår å innføre merverdiavgift på finansielle tjenester /avgift på marginbaserte tjenester I dag er reglene basert på en sondring mellom aksjefond og obligasjonsfond, noe som blant annet skaper problemer for fond som investerer både i aksjer og rentepapir (kombinasjonsfond). Reglene vil i større grad ta hensyn til at det kan være ulike typer verdipapir i samme fond. Det foreslås innført en sjablonregel slik at utdelinger til andelseierne fra verdipapirfond med mer enn 80 pst. aksjehandel skattlegges som aksjeutbytte, mens utdeling fra verdipapirfond med mindre enn 20 pst. aksjeandel skattlegges som renteinntekter. MERVERDIAVGIFT Øke den lave satsen fra 8 pst. til 10 pst. Den lave satsen som foreslås økt til 10 pst. gjelder for tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Etter gjeldende rett er omsetning og formidling av finansielle tjenester unntatt fra den generelle merverdiavgiftsplikten. Merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester er bredt utformet og omfatter i hovedsak kjerneområdene innenfor bank, forsikring og verdipapirhandel. I Skattemeldingen legges det opp til å innføre merverdiavgift på finansielle tjenester som ytes mot konkrete vederlag, f.eks. gebyrer, honorarer mv. Finansdepartementet tar også sikte på å fremme forslag om en egen avgift på marginbaserte tjenester, f.eks. rentemarginer som er differansen mellom utlåns- og innlånsrenter. Finansdepartementet vil komme tilbake med et konkret forslag som i størst mulig grad ivaretar merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper. Forslaget om avgift på marginbaserte tjenester vil legges frem sammen med forslag til å utvide merverdiavgiften til å omfatte gebyrbelagte finansielle tjenester og tidligst i forbindelse med 2017-budsjettet. KONTAKTPERSONER CECILIE AMDAHL m: t: MORTEN SANDLI m: t: HUGO MATRE Partner, Bergen m: t: PETER HIORTH Partner, Stavanger m: t: TROND LARSEN m: t:

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer

Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Statsbudsjettet 2016 forslag til skatte- og avgiftsendringer Regjeringen Solberg la i dag frem statsbudsjettet for 2016. I dette nyhetsbrevet har vi sammenfattet de viktigste forslagene til endringer på

Detaljer

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI

SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI SCHEEL-UTVALGETS UTREDNING KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI Scheel-utvalget la den 2. desember 2014 frem for Finansdepartementet sin utredning; NOU 2014:13. Utvalget ble oppnevnt av Regjeringen

Detaljer

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Dep postmottak@fin.dep.no Oslo, 7.4.2015 Deres ref: 14/5757 SL HSH/KR Vår ref: BBU/CB/TL Høring - NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Det

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen

Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi: Scheelutvalget en reform av skattesatsstrukturen I artikkelen vil vi først ta for oss bakgrunnen og hovedtrekkene i Scheelutvalgets innstilling før vi behandler

Detaljer

Prop. 1 LS. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2015 2016) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Skatter, avgifter og toll 2016

Prop. 1 LS. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2015 2016) FOR BUDSJETTÅRET 2016. Skatter, avgifter og toll 2016 Prop. 1 LS (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2016 Innhold Omtalt side Forslag til vedtak side Del I Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken....................

Detaljer

STATSBUDSJETT 2013 SKATT

STATSBUDSJETT 2013 SKATT Oktober 2012 STATSBUDSJETT 2013 SKATT Nytt Statsbudsjett I dag la finansminister Sigbjørn Johnsen frem Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2013 for Stortinget. Unntak fra fritaksmetoden

Detaljer

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget)

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU 2014: 13 (Scheelutvalget) v/joachim M. Bjerke LVKs årlige eiendomsskatteseminar 20. mai 2015 Agenda 1. Bakgrunn og forslagene 2. Utvalgte temaer Skattesystem

Detaljer

Historikk og grunnlag for utredningen

Historikk og grunnlag for utredningen Resyme over NOU 2014:13 Historikk og grunnlag for utredningen I skattereformen av 1992 ble det lagt vekt på skattemessig likebehandling, bredt skattegrunnlag og lave satser. Dette prinsipielle grunnlaget,

Detaljer

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13

Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Finansdepartementet «høringer» Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 05.04.2015 DOK/2015/Scheel Høring - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - NOU 2014: 13 Vi viser

Detaljer

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi.

Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 15/125 14/5757 SL HSH/KR 23.03.2015 Høring NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Hovedtrekkene i

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet Finansdepartementet 18. januar 2010 Høringsnotat - om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganisering og omdanning

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

NOU. Norges offentlige utredninger 2014: 13. Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi NOU Norges offentlige utredninger 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Akademikernes skattepolitiske dokument

Akademikernes skattepolitiske dokument Akademikernes skattepolitiske dokument Vedtatt av Akademikernes styre 10. februar 2010. Innledning Velferdsstaten kan bare sikres gjennom et skattesystem som ivaretar og stimulerer til verdiskaping, samtidig

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Statsbudsjettet 2009.

Statsbudsjettet 2009. 7. oktober 2008 Deloitte Advokatfirma DA Statsbudsjettet 2009. - Skatt og avgift Forretningsjus Skatt og Avgift Transaksjoner Innholdsfortegnelse 1. Formuesverdsettelse av næringseiendom... 2 2. Oppheving

Detaljer

Prop. 1 LS Tillegg 1

Prop. 1 LS Tillegg 1 Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) For budsjettåret 2014 Endring av Prop. 1 LS (2013 2014) Skatter, avgifter og toll 2014 Prop. 1 LS

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Ot.prp. nr. 92. Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv. (2004 2005) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

Ot.prp. nr. 92. Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv. (2004 2005) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Ot.prp. nr. 92 (2004 2005) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv. Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold Innledning...

Detaljer

Den norske formuesskatten

Den norske formuesskatten NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 Den norske formuesskatten En analyse av skattens virkninger på små og mellomstore bedrifter Mari Sakkestad og Kristina Kjetland Skarsgaard Veileder: Jarle Møen

Detaljer

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattereformen 2004-2006 Innledning...4 1.1 Endringer i skattlegging av næringsvirksomhet... 4 1.1.1 Skjermingsmetoden... 4 1.1.2 Aksjonærmodellen...

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2012. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2011 2012) FOR BUDSJETTÅRET 2012

Prop. 1 LS. Skatter, avgifter og toll 2012. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) (2011 2012) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 LS (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Prop. 1 LS (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak)

Detaljer

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv. .gnsdepartementet Arkivnr. 0 2. C)(4G1-3c, Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 1. juni 2010 Høring utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer