NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTAVGIFT. flere tilpasningsmuligheter"

Transkript

1 AKTUELT Tekst: Gjesteskribenter: advokat Thorvald Nyquist og advokatfullmektig Ina Wikborg, Deloitte Advokatfirma DA Foto: Arvi Tikkanen & IstockPhoto DOKUME 68 ESTATE MAGASIN 4/2008

2 NTAVGIFT flere tilpasningsmuligheter Dokumentavgiften kan fortsatt utgjøre en vesentlig kostnad ved eiendomsprosjekter. Vi ser stadig at mangelfull kjennskap til regelverket og tilpasningsmulighetene som finnes, innebærer at partene i en transaksjon betaler unødvendig dokumentavgift eller at avgiftsgrunnlaget viser seg å bli betydelig høyere enn antatt. Vi vil her gjennomgå noen av de praktisk viktigste reglene og tilpasningsalternativene ved eiendomstransaksjoner, generasjonsskifte og selskapsmessige omstruktureringer. ESTATE MAGASIN 4/

3 Avgiftsplanlegging forut for transaksjoner kan bety store besparelser. Avgiftspliktens omfang. Stortingets fastslår årlig i dokumentavgiftsvedtaket at det skal betales dokumentavgift på 2,5 % ved tinglysning av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. Med dagens eiendomspriser kan dette utgjøre betydelige beløp selv ved mindre eiendomstransaksjoner. Avgiften kan også innebære en vesentlig og ofte unødvendig kostnad ved generasjonsskifter og selskapsmessige omstruktureringer. Avgiftsplanlegging forut for transaksjoner kan derfor bety store besparelser. Hvilken fremgangsmåte som er mest hensiktsmessig beror på en konkret vurdering ut fra hensikten med transaksjonen. UNNTAK OG DISPENSASJONSADGANG. Innledningsvis ved slik avgiftsplanlegging er det avgjørende å ta stilling til om det i det hele tatt vil finne sted en hjemmelsovergang som utløser dokumentavgift. Dokumentavgiftsloven har flere viktige unntak for avgiftsberegningen. Det er ikke alle overføringer til nytt rettssubjekt som anses som hjemmelsovergang etter regelverket. Loven åpner også for en viss dispensasjonsadgang. Dersom det konkluderes med at transaksjonen er avgiftspliktig må grunnlaget for avgiftsberegningen vurderes. SALGSVERDI. Dokumentavgiftsvedtaket fastslår at grunnlaget for dokumentavgift skal settes til den faste eiendommens salgsverdi. Denne salgsverdien er imidlertid ikke nødvendigvis ensbetydende med kontraktssummen partene har fremforhandlet. Det viser seg ofte at for snarlige vurderinger av avgiftsgrunnlaget gir partene uheldige overraskelser i ettertid. HJEMMELSOVERFØRINGER. Som hjemmelsoverføring regnes enhver transaksjon der eiendommen overdras til nytt rettssubjekt. Rene navneendringer skal selvsagt ikke anses som hjemmelsoverføringer. Tilsvarende hvor det er aksjer eller andeler i det selskap som eier eiendommen som overdras. Dette innebærer at det kun er transaksjoner hvor selve eiendommen overdras som utgjør en reell hjemmelsoverføring, mens selskapsmessig omstrukturering og omorganisering i stor grad ikke rammes av dokumentavgift. FISJONER, FUSJONER OG OMDANNINGER. Viktige og praktiske tilpasningsmulighetene melder seg for aktører i eiendomsbransjen organisert som aksjeselskap, allmennaksjeselskap, DA, KS eller ANS. Bakgrunnen for dette er at Justis- og politidepartementet i rundskriv allerede i 2005 fastslo at det ved selskapsrettslige fisjoner, fusjoner og omdanninger til skattemessig kontinuitet ikke påløper dokumentavgift. Begrunnelsen ligger i et ønske om et enhetlig regelverk for slike omstruktureringer. SINGLE PURPOSE. Etter innføringen av fritaksmetoden (som noe forenklet innebærer at aksjer/selskapsandeler kan selges uten gevinstskatt), overdras i dag det alt vesentlige av næringseiendom som single purpose selskaper - hvis eneste eiendel er eiendommen. Denne fremgangsmåten er også heldig ut fra dokumentavgiftsreglene. Vi ser at aktørene har tilpasset seg og i det alt vesentlige lagt eiendommer i singel purpose selskaper, typisk ved fisjon. Aktørene har på denne måten unngått dokumentavgift. Ved senere transaksjoner vil det ikke påløpe dokumentavgift dersom det er selskapet, og ikke selve eiendommen som videreselges. Fremtidig kjøper vil i utgangspunktet stå fritt til å fusjonere single purpose selskapet dersom det er ønskelig med direkte eierskap. Denne fremgangsmåten er den klart viktigste tilpassningsformen til dokumentavgiftsregelverket. Spesielt ofte ser vi at dette gjøres ved kjøp og salg av næringseiendom til middels eller høy omsetningsverdi, der kostnadene ved utfisjoneringsarbeidet blir uvesentlig sett i forhold til besparelsene. Slike transaksjoner har riktignok en side til den såkalte gjennomskjæringsnormen i skatte- og avgiftsretten. Denne normen tilsier at transaksjoner/tilpasninger til skatte- og avgiftsreglene som ikke har annet fornuftig formål enn å unngå å betale skatt eller avgift kan gjøres til gjenstand for såkalt gjennomskjæring, dvs at skatte- eller avgiftsmyndighetene ser bort i fra transaksjonen, og ilegger skatt/avgift som om transaksjonen ikke var skjedd. Det er derfor viktig å planlegge eventuelle tilpasninger til dokumentavgiften skikkelig og i god tid. Vi går ikke nærmere inn på gjennomskjæringsreglene i denne artikkelen. 70 ESTATE MAGASIN 4/2008

4 Advokatfullmektig Ina Wikborg i Deloitte Advokatfirma bidrar med gode råd vedrørende dokumentavgift. Andre praktiske tilpasninger ser vi når hjemmel og reelt eierskap splittes mellom to eller flere rettsubjekter. Det er ingen tinglysningsplikt i Norge. Dette innebærer at hjemmelshaver og reell eier av eiendommen i praksis kan være to uavhengige rettssubjekter. Før innføringen av fritaksmetoden ble svært mange eiendommer solgt med hjemmel i et eget hjemmelsselskap. Dette selskapet ble overdratt parallelt med selve eiendommen. På denne måten beholdt selskapet som rettssubjekt hjemmelen, og det påløp ikke dokumentavgift ved transaksjonen. I dag er det kun et fåtall transaksjoner som gjennomføres ved bruk av hjemmelsselskap, men i visse tilfeller benyttes fortsatt en slik modell. PRIVATEID EIENDOM. For overdragelser fra private eiendomsbesittere ser man i liten grad tilpasninger til dokumentavgiften. Særlig gjelder dette relatert til bolig men det hender det gjøres. Kostnaden ved å etablere og drifte et aksjeselskap motsvarer normalt ikke fordelen ved en slik strukturering. Det er dessuten skattemessig sjelden heldig å eie egen boligeiendom gjennom et aksjeselskap. Gevinst ved salg av egen bolig eid på personlig hånd er på nærmere vilkår unntatt fra beskatning. Gevinst ved salg av privatbolig eid av et aksjeselskap vil derimot alltid være skattepliktig. GENERASJONSSKIFTE. Loven oppstiller imidlertid en del praktiske unntak ved overdragelse av privat bolig, særlig ved generasjonsskifte. Blant annet kan nevnes at det aldri påløper dokumentavgift på fast eiendom som overføres mellom ektefeller. Loven oppstiller også vesentlige unntak for registrerte samboere. Videre påløper det ikke dokumentavgift på ideell arveandel etter loven dersom fast eiendom overdras på skifte eller fra uskiftet bo. Her må det skilles mellom arv og gave, da gave før arvelater er gått bort ikke fritar for dokumentavgift. Dokumentavgiftsspørsmålet vil være et vesentlig moment i avgiftsplanleggingen ved generasjonsskifte. Dersom øvrige besparelser er lave kan det i mange tilfeller være hensiktsmessig å utsette overføringen inntil denne kan skje ved arv, og dermed uten at det påløper dokumentavgift. Tilpasninger omkring dokumentavgift ved generasjonsskifte bør gjøres sammen med en grundig og samlet vurdering av boets aktiva. I denne vurderingen må avgiftsplanleggeren ta stilling til dokumentavgift, men også arveavgiftsmessige og skattemessige spørsmål. BEREGNING AV SALGSVERDI. Ved de ordinære transaksjoner der avgift skal beregnes settes avgiftsgrunnlaget til eiendommens objektive salgsverdi. Salgsverdien forutsettes å være verdien av de samlede vederlag som selger ville kunne oppnå for eiendommen, dersom den ble solgt på alminnelige forretningsmessige vilkår. Som vederlag regnes ytelser i form av penger, men også andre ytelser kan anses som en del av vederlaget for eiendommen. Dette innebærer ved ordinære transaksjoner som oftest at salgsverdien av eiendommen settes lik kontraktssummen partene har fremforhandlet. Samtidig er det en del tilfeller der kontraktssummen ikke representerer beregningsgrunnlaget. 72 ESTATE MAGASIN 4/2008

5 Ved overdragelse av næringseiendom kan tilleggsytelser ha betydelig verdi. TILLEGG FOR YTELSESPLIKT. Det årlige dokumentavgiftsvedtaket fastslår at når salgsverdien skal beregnes må det ses bort i fra forhold i kjøpssituasjonen som skyldes at partene har gjensidige interesser i prisfastsettelsen. Dette innebærer at ytelsesplikter som kjøperen overtar fra selgeren skal anses som en del av salgsverdien og derved inngå i beregningsgrunnlaget for dokumentavgift. Typiske eksempler vil her være kjøper som overtar selgers lån, men det kan også være andre former for ytelsesplikter, for eksempel at kjøper overtar selgers plikt til å yte naboen tjenester, for eksempel ved å etablere et felles garasjeanlegg. Særlig ved overdragelse av næringseiendom kan slike tilleggsytelser ha betydelig verdi. Det viser seg stadig at partene i eiendomstransaksjoner ikke har tatt høyde for slike tillegg. Dersom en eiendom overdras med en kjøpesum på NOK 5 millioner, og kjøper som ledd i den samme avtalen påtar seg selgers forpliktelse om å restaurere naboeiendommen skal verdien av utbedringen legges til kjøpesummen ved beregning av salgsverdien og avgiftsgrunnlaget. Dersom utbedringskostnaden er på NOK 4 millioner blir grunnlaget for dokumentavgift tilsvarende forhøyet. Det er ikke av betydning for avgiftsberegningen om restaureringskostnaden overstiger kontraktssummen for den faste eiendommen som overdras. Begrunnelsen ligger i at selger rent faktisk har stilt restaureringsarbeidet som motytelse til den opprinnelige eiendomstransaksjonen i tillegg til kontraktsvederlaget. At vederlaget på denne måten kan bli uforholdsmessig høyt og langt overstige eiendommens objektive kommersielle verdi er alene uten betydning. UNNTAK FOR RÅDIGHETSBEGRENSNINGER. Praksis fra Toll- og avgiftsdirektoratet skiller imidlertid her mellom de privatrettslige avtaleforpliktelser og forpliktelser det offentlige har pålagt som følge av eller med hjemmel i lov. Sistnevnte (såkalte rådighetsbegrensninger ), skal etter avgiftspraksis ikke legges til kjøpesummen. Dersom restaureringspålegget i eksempelet ovenfor følger av offentlig vedtak som følge av eller gitt i medhold av lov, skal følgelig restaureringskostnaden ikke legges til kjøpesummen ved beregningen av dokumentavgiftsgrunnlaget. Departementet skriver om dette at det skal tas hensyn til alminnelige ytre rammevilkår som følger av prisregulering og rådighetsinnskrenkninger som følger av eller er fastsatt med hjemmel i lov. Grensene her er så langt lite kjent, til tross for at det foreligger flere saker Toll- og avgiftsdirektoratet som gir en viss veiledning. Skillet mellom ytelsesplikter og rådighetsbegrensninger må uansett vurderes konkret i det enkelte tilfellet og det kan være nødvendig å innhente forhåndsuttalelser før slike transaksjoner gjennomføres. AVSLUTTENDE KOMMENTARER. Manglende avgiftsplanlegging forut for overføring av fast eiendom kan bety store og ofte unødvendige kostnader med dokumentavgift. Alle aktører som planlegger overdragelse av fast eiendom, generasjonsskifter eller omstrukturering av eiendomsportefølje bør derfor besørge tilstrekklig gjennomgang av transaksjonsprosessen for å sikre en hensiktsmessig fremgangsmåte. 74 ESTATE MAGASIN 4/2008

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær

Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær TfF 3 2004.book Page 341 Monday, November 22, 2004 2:24 PM Aksjeloven/allmennaksjeloven 3 8 en regel om avtaler mellom selskap og aksjonær Advokat Thomas Abrahamsen og advokatfullmektig Sindre Aase T.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM

AGENDA EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE TEMA: EIENDOM AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 1, 2015 TEMA: EIENDOM EIENDOMSMARKEDET TILPASSER SEG UTENLANDSKE KJØPERE Et økende antall utenlandske investorer i det norske eiendomsmarkedet har presset frem

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger

Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger OMSTØTELSE VED KONKURS ETTER DEKNINGSLOVEN 5-5: Grensedragningen mellom omstøtelig betaling av gjeld og ordinære betalinger Kandidatnr: 173109 Veileder: Rune Sæbø Leveringsfrist: 10.12.2010 Til sammen

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene

Erverv og avhendelse av fast eiendom. En veiledning til fylkesmennene Erverv og avhendelse av fast eiendom En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning om erverv og avhendelse av fast eiendom til personer med verge... 3 1 Innledning

Detaljer

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd

Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Kravet til god meglerskikk etter eiendomsmeglingsloven 6-3 første ledd Med særlig henblikk på betydningen av kravets innhold ved markedsføring av bolig, i budrunden og ved forbudet mot egenhandel. Kandidatnummer:

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer