Frokostseminar 22. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frokostseminar 22. april 2015"

Transkript

1 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund

2 01 Kort om dagens regelverk

3 01 Kort om dagens regelverk Gjeldende rett Ulik skattemessig behandling av aksjefond og obligasjonsfond. Aksjefond/kombinasjonsfond: Må eie minst én aksje. Skatt på renteinntekter. Aksjeinntekter Fritaksmetoden. Ikke fradragsrett for utdelinger. Andelseier: Aksjeselskaper mv.: Fritaksmetoden. Personlige andelseiere: Aksjonærmodellen; skjerming. 3

4 01 Kort om dagens regelverk Gjeldende rett Obligasjonsfond: Andre verdipapirer enn aksjer. Skatteplikt for renteinntekter og salgsgevinster. Fradragsrett for utdelinger. Andelseier: Skatteplikt ved utdeling/gevinst. 4

5 01 Kort om dagens regelverk Problemet med dagens regler Norske investorer Fond EØS (Lux) Fond 1) Eier minst én aksje Tilsvarer norsk kombinasjonsfond Fritaksmetoden. 2) Skattlegges ikke for renteintekter i hjemstaten. 3) Forutsettes reelt etablert i hjemstaten. Én aksje 99.9 % Obligasjoner m.v. Utdeling til norsk investor 1) Norsk AS som investor Fritaksmetoden. 2) Konsekvensen: Skattefrie renteinntekter. 5

6 Problemet med dagens regler Fond Én aksje Norske investorer Fond EØS (Lux) 99.9 % 1) Eier minst én aksje Tilsvarer norsk kombinasjonsfond Fritaksmetoden. 2) Skattlegges ikke for renteintekter i hjemstaten. 3) Forutsettes reelt etablert i hjemstaten. Utdeling til norsk investor Obligasjoner m.v. 1) Norsk AS som investor Fritaksmetoden. 2) Konsekvensen: Skattefrie renteinntekter. 6

7 02 Finansdepartementets høringsforslag

8 Forslaget kort oversikt Uttalt formål: Tilnærmet likeartet skattemessig behandling uavhengig om eierskap direkte eller gjennom fond. Fondet: Samme regler for alle typer fond. Skattesubjekter under fritaksmetoden. Fradrag for utdeling av renteinntekter. 8 Andelseier: Utdeling Avhengig av sammensetningen av fondets portefølje. Realisasjon Begrenset skattefritak etter fritaksmetoden, forholdsmessig beregnet aksjeandel.

9 Sammensetningen av verdipapirer i fondet Betydning både for beskatningen av fondet og for andelseierne. Sjablongmessig vurdering: Mer enn 90 % aksjeandel 100 % aksjeutbytte. Mindre enn 10 % aksjeandel 100 % renteinntekt. Mellom 10 og 90 % aksjeandel Split. Forholdet mellom verdien av aksjer og andre verdipapirer skal foretas ved inntektsårets begynnelse. Kontantbeholdning og derivater behandles som rentepapirer. Andeler i underliggende fond: Inngår dersom mer enn 25 % av samlet verdi ved inntektsårets begynnelse. som underliggende fond eier direkte medtas med en tilsvarende forholdsmessig del. 9

10 Norsk fond med mindre enn 25 % i underliggende fond Fond EØS 100 % Norske investorer Norsk Fond 20 % 75 % 5 % Obligasjoner m.v. Utdeling til norsk investor 1) Forholdet mellom verdier ved inntektsårets begynnelse. 2) Andeler i underliggende fond tas ikke med. 3) Hvor stor aksjeandel under fritaksmetiden? Høringsnotatet uklart. 1) 75/80-deler (>90 %)? 2) 75%? Gevinst ved realisasjon 1) Gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervsåret og i salgsåret legges til grunn. 2) Andeler i underliggende fond tas ikke med. 10

11 Norsk fond med mer enn 25 % i underliggende fond (I) Norsk Fond 30 % 61 % Underfond EØS 91 % 9 % Norske investorer Obligasjoner m.v. 9 % Obligasjoner m.v. Utdeling fra Underfond EØS til Norsk Fond 1) Forholdet mellom verdier ved inntektsårets begynnelse. 2) Andelen aksjer i Underfond EØS over 90 %: Utdeling regnes som utbytte Fritaksmetoden. Utdeling fra Norsk Fond til norsk investor 1) Andel i underliggende fond overstiger 25 %. 2) i underliggende fond Høringsnotatet uklart. Medregnet 30 % av 91 %? 3) For andelseiere som oppfyller vilkårene for skattefritak etter fritaksmetoden: 1) Del av utdeling som regnes som utbytte Fritaksmetoden. 2) Del av utdeling som regnes som renteinntekt Skatteplikt. 11

12 Norsk fond med mer enn 25 % i underliggende fond (II) Underfond I EØS 100 % Underfond II EØS 100 % Underfond III EØS 100 % Norske investorer Norsk Fond 30 % 61 % 9 % Obligasjoner m.v. Utdeling fra Underfond EØS til Norsk Fond 1) Andelen aksjer i Underfond I EØS: 0 %. 2) Utdeling fra Underfond I EØS til Norsk Fond: Skattepliktig renteinntekt? Utdeling fra Norsk Fond til norsk investor 1) Andel i underliggende fond overstiger 25 %. 2) som underliggende fond eier direkte medtas med en tilsvarende forholdsmessig del: 0 %. 3) Beregnet aksjeandel i Norsk Fond: 61 % eller 61/70-del? 4) For andelseiere som oppfyller vilkårene for skattefritak etter fritaksmetoden: 1) Del av utdeling som regnes som utbytte Fritaksmetoden. 2) Del av utdeling som regnes som renteinntekt Skatteplikt. 12

13 Fond EØS med mindre enn 25 % i underliggende fond Norske investorer Fond EØS Utdeling til norsk investor 1) Samme regler som for investering i Norsk Fond. Gevinst ved realisasjon 1) Samme regler som for investering i Norsk Fond. 2) Hva blir brøken? 70 % eller 70/80-del akjer? 20 % 70 % 10 % Underfond I EØS Obligasjoner m.v. 100 % 13

14 Fond EØS med mer enn 25 % i underliggende fond Utdeling fra Underfond I EØS til Fond EØS 1) Ikke gjenstand for norsk skatteplkt. Underfond I EØS Norske investorer Fond EØS 30 % 61 % 91 % 9 % Obligasjoner m.v. 9 % Obligasjoner m.v. Utdeling fra Fond EØS til norsk investor 1) Andel i underliggende fond overstiger 25 %. 2) som underliggende fond eier direkte medtas med en tilsvarende forholdsmessig del. 3) Beregnet aksjeandel i Fond EØS? 1) 91% eller 87,3%? 4) For andelseiere som oppfyller vilkårene for skattefritak etter fritaksmetoden: 1) Del av utdeling som regnes som utbytte Fritaksmetoden. 2) Del av utdeling som regnes som renteinntekt Skatteplikt. 14

15 Forholdet mellom aksjeandel og avkastning Fordeling: 25 % aksjer, 75 % obligasjoner m.v. Avkastning knytter seg til aksjeinvesteringen. 25 knytter seg til investeringen i obligasjoner m.v. Ved utdeling: Investor beskattes for 25 % aksjeandel, til tross for at avkastning knyttet til aksjer er betydelig høyere. Stor forskjell på direkte investeringer og investeringer gjennom fond. 15

16 Skattlegging av fondet Inntektsbeskatning følger reglene for beskatning av selskaper. Fritaksmetoden for aksjeinntekter. Skatteplikt for renteinntekter. Alle typer verdipapirfond anses som subjekter under fritaksmetoden. Fradragsrett for utdelinger tilsvarende den andel som skattlegges som renteinntekt hos andelseierne. Ikke skatteplikt/fradragsrett ved realisasjon av aksjer i selskap utenfor EØS (videreføring av gjeldende regler). 16

17 Skattlegging av andelseierne Aksjeselskaper mv. Utdelinger fra fondet: Utdelingen som regnes som aksjeutbytte Fritaksmetoden. Mer enn 90 % aksjer 100 % aksjeutbytte. Mindre enn 10 % aksjer 100 % renteinntekt. Mellom 90 % og 10 % Forholdsmessig anvendelse av fritaksmetoden. Realisasjon av andel: Forholdsmessig anvendelse av fritaksmetoden. Beregning aksjeandel: Gjennomsnittet av aksjeandelen i ervervs- og i salgsåret. Betydningen av andeler i underfond: Kun hvis mer enn 25 % av verdiene i eierfondet ved inntektsårets begynnelse. som underliggende fond eier direkte medtas med en tilsvarende forholdsmessig del. 17

18 Skattlegging av andelseierne Personlige andelseiere Utdelinger fra fondet Utdeling som regnes som aksjeutbytte Aksjonærmodellen (skjermingsfradrag). Kan være gunstigere å eie aksjer direkte enn gjennom fond. Direkte eierskap i aksjer i lavskatteland utenfor EØS Aksjonærmodellen får full anvendelse. Eierskap gjennom fond Full skatteplikt for utbyttet fra lavskatteland-selskapet + skattlegging etter aksjonærmodellen ved utdeling til personlig andelseier. Realisasjon av andel i fondet Aksjonærmodellen. Ubenyttet skjerming kan utnyttes i hele gevinsten. 18

19 Skattlegging av andelseierne Særlig om investeringer i utenlandske fond To hovedvilkår for at norsk investor skal nyte godt av fritaksmetoden: Utenlandske fond må "tilsvare" norske fond. Hvis hjemmehørende i lavskatteland innenfor EØS Reelt etablert og drive reell økonomisk aktivitet. Kravet til "reelt etablert" endres ikke med det nye forslaget. "Tilsvarende"-kriteriert får avgjørende betydning: Utenlandsk fond må ha en aksjeandel på over 90 % dersom fritaksmetoden fullt ut skal komme til anvendelse. 19

20 Innberetning og dokumentasjonsplikt FIN vil utarbeide forskriftsbestemmelser: Pålegger norske verdipapirfond å innberette fordelingen mellom aksjer og andre verdipapirer ved årsskiftet. Manglende innrapportering fra fondet: Andelseier må selv fremlegge dokumentasjonen. Manglende dokumentasjon Utdelinger skattlegges som rente. 20

21

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering i dette fondet.

Detaljer

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011

Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Egenkapitaltransaksjoner sett ut fra et eierperspektiv Bergen Næringsråd 23.2.2011 Deloitte Advokatfirma AS advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat/partner Rolf Erik Disch Situasjonsbeskrivelser

Detaljer

Alfred Berg Norge PROSPEKT

Alfred Berg Norge PROSPEKT Alfred Berg Norge PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Norge Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Norge, stiftelsesdato er 29.12.1994, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT MAI 2014 Prospekt for Alfred Berg Nordic Best Selection 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Nordic Best Selection, stiftelsesdato

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet Thomas Reppe Wetting Partner, advokat t.wetting@selmer.no +47 928 30 635 Thomas Reppe Wetting arbeider

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer