Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)"

Transkript

1 Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede selskaper som har solgt eller realisert aksjer mv. på annet vis i løpet av 2007 med skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap. Det er likevel omfattende unntak fra denne oppgaveplikten. Se mer om unntakene nedenfor. Skattytere og deltakerlignede selskaper som har mottatt RF-1088 Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis fra Skatteetatens aksjonærregister, med opplysninger om de realiserte aksjene, skal ikke spesifisere gevinsten/tapet på RF Gevinst eller tap etter realisasjon av andel i verdipapirfond (aksjefond eller obligasjonsfond), skal bare spesifiseres på RF-1061 hvis skattyteren ikke har mottatt oppgave med opplysninger som verdipapirfondet har sendt til Skatteetaten. (Opplysningene gis i medhold av forskrift av nr om levering av kontrolloppgave fra forvaltningsselskaper og verdipapirregistre til ligningsmyndighetene.) Med virkning fra 2004 ble det innført en såkalt fritaksmetode, som innebærer at aksjeeiende selskap som hovedregel skal fritas for beskatning av gevinst og utbytte på aksjer mv. Tilsvarende vil det ikke være fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer mv. Med virkning fra 2006 er det innført tilsvarende regler for deltakerliknede selskaper som realiserer aksjer og andre verdipapirer. Ved skattefri gevinst eller ikke fradragsberettiget tap ved realisasjon av aksjer mv skal RF-1061 ikke fylles ut. Fritaksmetoden er nærmere forklart nedenfor. HVA FORSTÅS MED REALISASJON AV AKSJER MV.? Reglene om beskatning av aksjegevinster mv. finnes i skatteloven til Overgangsreglene i forbindelse med skattereformen fra 1992 er tatt inn i skatteloven RF-1248B Likestilt med aksjer er fondsaksjer, andeler i verdipapirfond (aksje- og obligasjonsfond mv.) og grunnfondsbevis. Det samme gjelder tegningsrettigheter og tildelingsbevis i norske og utenlandske selskaper. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Med realisasjon av aksjer forstås normalt salg av aksjene. Som realisasjon regnes bl.a. også innløsning av andel i verdipapirfond (aksje- og obligasjonsfond mv.), innlevering av aksjene ved likvidasjon av selskapet (f.eks. konkurs) og innløsning av enkeltaksjer. Som realisasjon regnes normalt ikke rene gaveoverføringer og overføringer mellom ektefeller. Gevinst ved realisasjon av aksjer er i utgangspunktet skattepliktig som alminnelig inntekt. Dersom aksjene realiseres med tap, kan tapet føres til fradrag i alminnelig inntekt. HVOR SKAL OPPGAVEN LEVERES? Personlige skattytere som er skattepliktige til flere kommuner, leverer oppgaven sammen med selvangivelsen til skattekontoret i bostedskommunen. Aksjeselskaper/ allmennaksjeselskaper og andre upersonlige skattytere leverer RF-1061 sammen med selvangivelsen til skattekontoret i hovedkontorkommunen. Tilsvarende sender deltakerlignede selskaper inn RF-1061 sammen med selskapsoppgaven. FRITAKSMETODEN Følgende skattytere omfattes av fritaksmetoden (sktl (1)): aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, sparebanker og andre selveiende finansieringsforetak, gjensidige forsikringsselskaper, samvirkeforetak, aksjefond, interkommunale selskaper, selskaper mv som er heleid av staten, foreninger, stiftelser, kommuner og fylkeskommuner, konkurs- og administrasjonsbo dersom debitor omfattes av fritaksmetoden og utenlandske selskaper mv. dersom tilsvarende norske subjekter omfattes. Fritaksmetoden gjelder også om inntekten er innvunnet indirekte gjennom et deltakerlignet selskap ved at selskaper som faller innenfor metoden var deltaker i et deltakerlignet selskap. Fritaksmetoden gjelder i følge sktl (2) inntekter, gevinster og tap knyttet til eierandeler i : aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, sparebanker og andre selveiende finansieringsforetak, gjensidige forsikringsselskaper, samvirkeforetak, aksjefond, deltakerlignede selskaper og interkommunale selskaper. Det samme vil gjelde finansielle instrumenter (derivater) som har kvalifiserende eierandel som underliggende objekt. I utgangspunktet gjelder fritaksmetoden både innenlandske og grenseoverskridende inntekter. Det er allikevel gjort visse unntak i skatteloven 2-38 (3) for inntekter og tap på eierandeler i enkelte selskaper, eller gevinster og tap på finansielle instrumenter med slik eierandel som underliggende objekt. RF-1061 skal i disse tilfellene fylles ut og leveres. Unntakene gjør seg gjeldende i følgende tilfeller hvis det underliggende selskapet er hjemmehørende i et land utenfor EØS: det underliggende selskap mv er hjemmehørende i et lavskatteland og/eller gevinsten/tapet gjelder porteføljeinvestering (se nedenfor). Se nærmere i forskrift om endring av forskrift nr 1158 til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven av 26. mars 1999 nr Lavskatteland, om hvilke land som regnes som lavskatteland. Gevinst på porteføljeinvesteringer utenfor EØS unntas fra fritaksmetoden, dersom skattyter ikke sammenhengende de to siste årene

2 frem til innvinningen har eid minst 10 pst. av kapitalen og hatt minst 10 pst. av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet. Tap på porteføljeinvestering utenfor EØS er fradragsberettiget etter alminnelige regler dersom skattyter ikke på noe tidspunkt de to siste årene frem til oppofrelse har eid 10 pst. eller mer av stemmene som kan avgis på generalforsamlingen i selskapet. Toårsperioden for måling av kapital- eller stemmeandel løper frem til gevinst eller tap realiseres, og regnes fra og med samme dag to år tilbake i tid. Det er vedtatt identifikasjonsregler som innebærer at kapital og stemmer knyttet til aksjer eid av nærstående skal medregnes ved vurderingen av om skattyter gjennom de siste to årene fram til oppofrelsen har hatt tilstrekkelig lav eierinteresse til at fritaksmetoden ikke avskjærer fradrag for tap. Kapital og stemmer knyttet til aksjer eid av nærstående skal ikke medregnes når skattyter realiserer gevinst. Obs! Ikke alle aksjene registrert i Verdipapirsentralen knytter seg til selskap som er hjemmehørende i Norge etter skatteloven 2-2. For å avgjøre om selskapet er hjemmehørende i Norge må det foretas en konkret vurdering. Blant annet tar en i betraktning hvor selskapets ledelse og drift utøves, både formelt og reelt. En vurderer også om selskapet har alminnelig skatteplikt til et annet EØS-land. Ved denne vurderingen er det landets rett som legges til grunn. Hvorvidt landet baserer seg på virkelig ledelse, registrering eller andre kriterier for å anse et selskap som alminnelig skattepliktig der, er uten betydning i denne forbindelse. Et selskap kan godt tenkes å være alminnelig skattepliktig i flere land, både innenfor og utenfor EØS. Løsningen må da i utgangspunktet være at selskapet er omfattet av fritaksmetoden selv om det også skulle være alminnelig skattepliktig i et land utenfor EØS. Dersom selskapet ikke skulle bli underlagt alminnelig beskatning i EØS-landet, for eksempel som følge av skatteavtaler mellom de involverte land, kan dette innebære at selskapet likevel ikke skal anses hjemmehørende i EØS-landet i forhold til fritaksmetoden. AKSJONÆRMODELLEN Med virkning fra 2006 ble det innført nye regler for beskatning av utbytte og gevinster på aksjer/andeler for personlige aksjonærer/andelshavere. De nye reglene medfører beskatning av utbytte på aksjer/andeler og skatt på gevinst ved salg av aksjer/andeler utover et såkalt skjermingsfradrag. Likt med aksjer regnes her grunnfondsbevis, andeler i gjensidige forsikringsselskap og aksjefondsandeler. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst som kan mottas skattefritt. Skjermingsfradraget settes til et skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Grunnlaget for beregning av skjermingsfradrag er aksjen/andelens inngangsverdi. Det vil være det vederlag aksjonær/andelshaver i sin tid har gitt for aksjen/andelen (anskaffelsesverdi inkl direkte kostnader til ervervet). For aksjer/andeler ervervet før vil inngangsverdien i tillegg være regulert med RISK-beløpet. Inngangsverdien skal ligningsfastsettes i det året aksjen/andelen er ervervet. Den fastsatte inngangsverdien vil bli benyttet ved beregning av skjermingsfradrag for de årene man eier aksjen/andelen, og ved beregning av gevinst eller tap ved senere realisasjon av aksjen/andelen. (Unntak gjelder for beregning av gevinst for aksjer ervervet før med alternative inngangsverdier). Skjermingsfradrag skal beregnes årlig og tilordnes eier av aksjen/andelen ved utgangen av inntektsåret. Har man realisert (eks. solgt) aksjer/andeler i 2007 som er ervervet i 2006 eller tidligere vil det bare være ubenyttet som kan komme til fradrag i gevinsten, og eventuelt utbytte på de realiserte aksjene/andelene. For beregning av skjermingsfradrag se RF-1059 for 2006 Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi (inngangsverdi) og beregning av skattepliktig utbytte for aksjer/andeler eid per og RF-1059 for 2007 Skjema for fastsettelse av inngangsverdi og aksjer/andeler i Har man realisert aksjer/andeler som er ervervet i 2007 vil en ikke ha krav på skjermingsfradrag i eventuell gevinst. Side 2 For mer informasjon om de nye reglene se artikkel Aksjonærmodellen på GEVINSTBEREGNINGEN Gevinst/tap fremkommer normalt som differansen mellom realisasjonsvederlag og inngangsverdi. Inngangsverdien vil være anskaffelsesverdien inklusive ervervskostnader, for eksempel kostnader til megler. Ved erverv av aksjen mv før 1. januar 2006 skal inngangsverdien i tillegg reguleres med RISK-beløp. Ved salg mot delvis vederlag (gavesalg), er det ingen fradragsrett for gaveelementet ved transaksjonen (differansen mellom omsetningsverdien og det lavere vederlaget). Det skal fylles ut en kolonne i oppgaven for hver transaksjon. Dersom det er mer hensiktsmessig, kan samtlige salg av aksjer i ett selskap samles i en kolonne. Forutsetningen er at dette gir samme skattemessige resultat som om transaksjonene var ført hver for seg. Ved salg av aksjer i samme selskap hvor aksjene er ervervet ved forskjellige tidspunkt, må det føres separate kolonner pga ulike inngangsverdier og skjermingsfradrag. Hvis de solgte aksjene er ervervet på forskjellige tidspunkt, anses de aksjer som er først ervervet som først realisert (FIFU-prinsippet). Aksjer ervervet før anses i denne sammenheng å være ervervet Fondsaksjer anses ervervet på det tidspunkt selskapet fattet vedtak om fondsemisjonen. på utfylling av skjema: 101 Selskapets navn AS Børsnotert 102 Selskapets organisasjonsnummer Hva slags type verdipapir Børsnotert aksje 104 År og dato for erverv 08. april År og dato for realisasjon 15. juni Pålydende pr. aksje/andel Antall aksjer mv Realisasjonsvederlag Inngangsverdi inkl omkostninger Tilbakebetalt aksjekapital i Innbetalt ved økning av pålydende i 206 Negativ saldo/avsatt gevinst Korrigering inngangsverdi Foreløpig gevinst/tap Ubenyttet skjerming per aksje/andel 1,5 210 Ubenyttet skjerming total (post 209 x post 107) 211 Gevinst/tap som overføres post 301/ MERKNADER TIL DE ENKELTE POSTER Post 102 Selskapets organisasjonsnummer fremkommer på oppgaven fra Verdipapirsentralen (VPS). For

3 norske selskaper som ikke er tilknyttet VPS, må organisasjonsnummer innhentes fra selskapet. Post 103 I rubrikk 1 oppgis hva slags type verdipapir som er realisert: aksje, fondsaksje, tegningsrett, andel i verdipapirfond (aksje- og obligasjonsfond), grunnfondsbevis mv. I rubrikk 2 oppgis om aksjene er børsnoterte eller ikke-børsnoterte på realisasjonstidspunktet. Bokstavkoden som skal benyttes er angitt i henholdsvis note 1 og 2 nederst på skjemaet. Tilhører aksjen en egen aksjeklasse, skal denne oppgis (ISIN-nummer). Post 104 I rubrikk 3 skal det gis opplysninger om opprinnelig ervervsmåte: kjøp, arv, gave, splitt/spleis/ fusjon/fisjon, nytegning eller fondsemisjon. Hvilke bokstavkoder som skal benyttes, er angitt i note 3 nederst på skjemaet. Post 201 Her oppgis størrelsen på vederlaget ved realisasjonen. Kostnader ved realisasjonen reduserer utgangsverdien for aksjen, og kommer til fradrag i gevinst-/tapsutregningen etter skattepliktige realisasjoner. Derfor skal samlet brutto vederlag oppgis fratrukket omkostninger i forbindelse med realisasjonen. Ved salg mot delvis vederlag (gavesalg), er det ingen fradragsrett for gaveelementet ved transaksjonen (differansen mellom omsetningsverdien og det lavere vederlaget). I disse tilfellene er det omsetningsverdien som skal føres opp under post 201. Post 202 Generelt Her oppgis aksjenes inngangsverdi, normalt kjøpesummen inklusive kostnader knyttet til ervervet f.eks. megleromkostninger mv. For aksjer ervervet før 1. januar 2006 skal inngangsverdien i tillegg være regulert med RISK-beløp. Er aksjen ervervet i 2006 eller tidligere er det verdien i feltet Skjermingsgrunnlag i oversikt over fastsatt anskaffelsesverdi for aksjer du eide , som ble sendt ut høsten 2007, som skal føres her. (Hvis likningskontoret i forbindelse med likningsbehandlingen ikke har kommet frem til en annen verdi vil beløpet også fremkomme av post 110 i fjorårets skjema (Skjema for beregning av anskaffelsesverdi (inngangsverdi) og beregning av skattepliktig utbytte for aksjer/andeler eid per (RF- 1059)). For ikke-børsnoterte aksjer mv som kunne vært solgt skattefritt pr kan allikevel følgende alternative inngangs-verdier velges ved gevinstberegningen, uavhengig av den verdi som er benyttet ved beregning av skjermingsfradraget. Forutsetningen er at verdiene tidligere er godkjent av likningsmyndighetene: - aksjens forholdsmessige andel av selskapets skattemessige formuesverdi - aksjens forholdsmessige andel av selskapets regnskapsmessige egenkapital - godkjent takst over aksjenes Disse oppregulerte verdiene er verdi av selskapene pr I skatteloven 19-2, annet ledd bokstav a er det gitt bestemmelser som begrenser adgangen til å kreve fradrag for tap når tapet oppstår som følge av at inngangsverdien enten er oppregulert til «godkjent takst» eller til «forholdsmessig andel av selskapets regnskapsmessige egenkapital». For skattytere som har benyttet disse oppregulerte verdiene, skal derfor den alternative gevinstberegningen på side 3 og 4 i skjemaet benyttes. For aksjer/andeler ervervet i 2007 se eksempel nedenfor om hvordan du kan finne inngangsverdien. Kjøp Ved kjøp er inngangsverdien det som er betalt for aksjen/andelen. Aksjer anskaffet i arbeidsforhold til underpris Når fordel ved ansattes kjøp av aksjer til underpris er skattlagt, skal inngangsverdien settes til omsetningsverdien på anskaffelsestidspunktet. Den skattepliktige fordelen vil være differansen mellom det du som ansatt eventuelt har betalt og salgsverdien på anskaffelsestidspunktet. Dersom slik anskaffelse er en generell ordning for alle i bedriften, kan fordelen reduseres med 20 %, men ikke over kr per år. : En ansatt kjøper en aksje for kr Omsetningsverdien på ervervstidspunktet er kr (Den ansatte vil være skattlagt for kr Side 3 (kr kr = kr kr (fribeløp)). Inngangsverdien på aksjen vil være kr Arv og gaveoverføringer Er aksjen/andelen ervervet ved arv eller gave i 2007 skal mottaker videreføre arvelater/givers skattemessige verdier. Det betyr at arving/gavemottager overtar arvelaters inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen. Dette prinsippet betegnes skattemessig kontinuitet. Medfører regelen om skattemessig kontinuitet at inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget blir høyere enn arveavgiftsverdien når overføringen er arveavgiftspliktig, vil verdien i post 202 begrenses oppad til arveavgiftsverdien. For mer informasjon se Innføring av skattemessig kontinuitet ved arv og gave av aksjer og andeler som omfattes av aksjonærmodellen og deltakermodellen på Stiftelse og kapitalutvidelse Ved stiftelse eller kapitalutvidelse vil inngangsverdien være kapitalinnskuddet knyttet til den enkelte aksje. Skattefri omdanning For aksjer ervervet ved skattefri omdanning gjelder det særregler for fastsettelse av aksjenes inngangsverdi, jf Finansdepartementets forskrift til skatteloven Inngangsverdien baseres på kontinuitet og vil også utgjøre skjermingsgrunnlaget. Fusjon/fisjon/splitt/spleis I tilfeller hvor det i 2007 er ervervet aksjer ved fondsemisjon eller hvor det i løpet av 2007 har skjedd en endring i forholdet mellom antall aksjer/andeler og de underliggende verdier i selskapet (f. eks. splitt/spleis/fusjon/fisjon), må den fastsatte inngangsverdien og omfordeles. Til hjelp for denne omfordelingen skal det beregnes en justeringsfaktor. Denne skal oppgis i felt 4. Se nedenfor hvordan denne beregnes. Spleis Ved en spleis beregnes justeringsfaktor ved at antall aksjer

4 før spleisen divideres med antall aksjer/andeler etter spleisen. Aksjonær kjøpte 12 aksjer i selskap A i 2001 for kr per aksje. I februar 2007 foretar selskapet en spleis slik at to aksjer gjøres om til en. Aksjonæren får etter dette 6 aksjer i selskapet. I mai 2007 selger aksjonæren 4 av aksjene for kr Ubenyttet er kr 17 per aksje. Justeringsfaktor i dette tilfelle blir 12 : 6 = 2. skal med justeringsfaktoren 2. Inngangsverdien per aksje vil da bli (1 000 x 2) kr Ubenyttet vil bli (17 x 2) = kr 34 per aksje. Ervervsdato og opprinnelig ervervsmåte i post 104 vil være 2001 og K (kjøp). kr I post 202 føres omfordelt aksjene (2 000 x 4) kr 8 000, og i post 209 skjermingsfradrag per aksje kr 34. I (34 x 4) = kr 136. Splitt Justeringsfaktor ved en splitt beregnes ved at antall aksjer/andeler før splitten divideres med antall aksjer/andeler etter splitten. Aksjonæren kjøpte 4 aksjer i selskap B i 2004 for kr I januar 2007 foretar selskapet en splitt slik at en aksje blir to aksjer. Aksjonæren får etter dette 8 aksjer i selskapet. 6 av aksjene realiseres i mars 2007 for kr Ubenyttet skjermingsfradrag fra 2006 er kr 63 per aksje. Justeringsfaktor i dette tilfelle blir 4 : 8 = 0,5. skal med justeringsfaktoren 0,5. Inngangsverdien blir da (3 000 x 0,5) kr Ubenyttet blir (63 x 0,5) = 31,5 per aksje. Ervervsdato og ervervsmåte i post 106 vil være 2004 og K (kjøp). kr I post 202 føres omfordelt aksjene (1 500 x 6) kr 9 000, og i post 209 skjermingsfradrag per aksje kr 31,5. I (31,5 x 6) = kr 189. Fondsemisjon Justeringsfaktor ved fondsemisjon hvor det utstedes nye aksjer beregnes ved å dividere antall aksjer /andeler før fondsemisjonen med antall aksjer/andeler etter fondsemisjonen. Aksjonær kjøpte 4 aksjer i selskap A i 1999 for kr I mai 2007 foretas en fondsemisjon der 4 stamaksjer gir rett til 1 stamaksje. Aksjonæren vil etter dette sitte med 5 aksjer. 2 av aksjene selges i august 2007 for kr Ubenyttet er kr 43 per aksje. Justeringsfaktor vil her være 4:5 = 0,8 Hvis de solgte aksjene er ervervet på forskjellige tidspunkt, anses de aksjene som er først ervervet som først realisert (FIFU-prinsippet). Ervervsdato og ervervsmåte for stamaksjene vil være 1999 og K (Kjøp), mens fondsaksjen anses ervervet på det tidspunkt selskapet fattet vedtak om fondsemisjonen. Ervervsdato og ervervsmåte for fondsaksjen vil dermed være 2007 og FE (Fondsemisjon). Dette betyr at det er 2 av stamaksjene som anses realisert her. Inngangsverdien per aksje og skal med justeringsfaktor 0,8. Inngangsverdien på stamaksjene vil etter fondsemisjonen være kr x 0,8 = kr kr I post 202 føres omfordelt aksjene (2 000 x 2) kr 4 000, og i post 209 skjermingsfradrag per aksje kr 43. I Side 4 (43 x 2) = kr 86.. Fusjon Justeringsfaktor for aksjene i det overdragende selskapet ved skattefri fusjon beregnes ved å dividere antall aksjer i det overdragende selskapet på antall aksjer aksjonærene i det overdragende selskapet får i det overtakende selskapet. Aksjonær kjøpte 4 aksjer i selskap A i 1996 for kr per aksje. I 2007 fusjonerer selskap A (overdragende selskap) inn i selskap B (overtagende selskap). I det overtagende selskapet B mottar aksjonæren 8 aksjer. Etter fusjonen selger aksjonæren 2 av aksjene for kr Ubenyttet er kr 21 per aksje. Justeringsfaktor i dette tilfelle blir 4 : 8 = 0,5. Ervervsdato og ervervsmåte i post 104 blir 1996 og bokstavkoden FU (fusjon). skal med justeringsfaktoren 0,5. Inngangsverdien i post 202 blir da (kr x 0,5) kr x 2 aksjer = kr I post 202 føres omfordelt aksjene (4 000 x 2) kr 8 000, og i post 209 skjermingsfradrag per aksje kr 43. I (43 x 2) = kr 86. Fisjon Justeringsfaktor for det enkelte overtakende utfisjonerte selskap beregnes ved at pålydende på aksjene i det overtakende utfisjonerte selskap divideres med pålydende på aksjene i det overdragende (fisjonerende) selskapet. Det skal beregnes en justeringsfaktor for hvert av de overtakende (utfisjonerte) selskapene. endring av antall aksjer i det fisjonerende selskapet Aksjonæren kjøpte 4 aksjer i selskap A i 1995 for kr Pålydende på

5 aksjen er kr Ubenyttet er kr 20 per aksje. I 2007 fisjonerer selskap A (overdragende selskap) en del av sin virksomhet til selskap B (overtakende selskap). Aksjonæren mottar 1 aksje i selskap B mot å innlevere to aksjer i selskap A. Pålydende på de nye aksjene i selskap B er kr Etter fisjonen selger aksjonæren den ene aksjen sin i selskap B for kr Justeringsfaktor i det utfisjonerte selskapet (B) blir : = 2. Ervervstidspunkt og ervervsmåte i post 104 vil i dette tilfelle være 1995 og FI (Fisjon). skal med justeringsfaktoren 2. Inngangsverdien i post 202 blir da (1 500 x 2) kr kr I post 202 føres omfordelt inngangsverdi på den realiserte aksjen (1 500 x 2) kr 3 000, og i post 209 skjermingsfradrag per aksje (20 x 2) = kr 40. I (40 x 1) = kr 40. fisjon nedsettelse av pålydende Skattyter kjøper 4 aksjer i selskap A i Pålydende per aksje er kr Skattyter betaler kr per aksje. Samlet for alle aksjene (kr x 4) = kr Ubenyttet skjermingsfradrag for 2006 er kr 35 per aksje. I 2007 fisjonerte selskap X ut 50 % av aksjekapitalen til et nystiftet selskap B ved nedsettelse av pålydende. Pålydende på aksjene i selskap A er etter fisjonen redusert til kr Skattyter erverver 8 aksjer i selskap B. Pålydende per aksje er kr 500. Etter fisjonen selger aksjonæren 4 aksjer i selskap B for kr Justeringsfaktor i det utfisjonerte selskapet (B) blir 500 : = 0,5. Ervervstidspunkt og ervervsmåte i post 104 vil i dette tilfelle være 1994 og FI (Fisjon). skal med justeringsfaktoren 0,5. Inngangsverdien i post 202 blir da ( (50%) ) = : 8 = kr 575 per aksje. Ubenyttet blir (35 x 0,5) = 17,5 kr I post 202 føres omfordelt inngangsverdi på den realiserte aksjen (575 x 4) kr , og i post 209 føres omfordelt ubenyttet skjermingsfradrag per aksje kr 17,5. I (17,5 x 4) = kr 70. opphør av aksjonærforhold i utfisjonert selskap Skattyter kjøpte 4 aksjer i selskap A i 2003 for kr 500 per aksje. Pålydende per aksje er kr Ubenyttet er kr 10,5. I 2007 fisjonerer selskap A 50 % av verdiene til selskap B. Skattyters aksjonærforhold i selskap A opphører i forbindelse med fisjonen og han erverver 2 aksjer i selskap B med pålydende kr Etter fisjonen selger aksjonæren begge aksjene for kr Justeringsfaktor i det utfisjonerte selskapet blir 2000 : 1000 = 2. Ervervsdato og ervervsmåte i post 104 blir 2003 og bokstavkoden FI (fisjon). i selskap A skal omfordeles på aksjene i selskap B ved at de multipliseres med justeringsfaktoren 2. Inngangsverdien i post 202 blir da (kr 500 x 2) = kr per aksje. Ubenyttet blir (10,5 x 2) = kr 21 per aksje. kr I post 202 føres omfordelt inngangsverdi på den realiserte aksjen (1 000 x 2) kr 2 000, og i post 209 skjermingsfradrag per aksje kr 21. I (21x 2) = kr 42. Post 203 Nedsettelse av selskapets aksjekapital i 2007 med reduksjon av aksjenes pålydende og tilbakebetaling til aksjonærene, skal redusere aksjenes inngangsverdi fra det Side 5 tidspunkt beløpet er tilbakebetalt. Tilsvarende gjelder for tilbakebetaling av innbetalt overkurs. Utbetaling til aksjonærene av fondsemittert aksjekapital behandles som utbytte og skal ikke føres opp i denne posten. Et selskaps aksjekapital var i 2001 på kr , fordelt på aksjer, hver med et pålydende på kr 50 per aksje som er innbetalt. I november 2007 besluttet selskapet å skrive ned aksjekapitalen til kr Kapitalnedsettelsen ble gjennomført ved at pålydende per aksje blir redusert fra kr 50 til kr 40 og at kr 10 per aksje ble utbetalt aksjonærene. Inngangsverdien på aksjene skal da reduseres med kr 10. Dersom aksjonæren betalte kr 75 for aksjen i februar 2006 skal inngangsverdien etter tilbakebetalingen av innbetalt aksjekapital reduseres med kr 10, dvs til kr 65. Opprinnelig inngangsverdi på kr 75 skal da føres i post 202 og kr 10 i post 203. Post 204 Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved innbetaling og oppskriving av pålydende på eksisterende aksjer, medfører en forhøyelse av inngangsverdien på aksjene med det innbetalte beløp. : Et selskaps aksjekapital var i 2001 kr , fordelt på aksjer, hver med pålydende kr 30 per aksje. I oktober 2007 besluttet selskapet å øke aksjekapitalen med kr ved å øke pålydende per aksje til kr 40 per aksje ved innbetaling fra aksjonær. Inngangsverdien på aksjene skal da økes med kr 10. Dersom aksjonæren betalte kr 35 for aksjen i januar 2005 skal inngangsverdien etter innbetalingen økes til kr 45 per aksje. Opprinnelig inngangsverdi på kr 35 skal da føres i post 202 og kr 10 i post 204. Post 206 Skattyter som hadde gjenværende negativ saldo etablert i inntektsåret 1991 eller et tidligere inntektsår i medhold av dagjeldende skattelov av 18. august 1911 nr A-6 første og annet ledd, kunne anvende deler av saldomassen til blant annet erverv av aksjer og grunnfondsbevis i banker mv. og aksjer i børsnoterte selskaper som driver norsk landbasert virksomhet, jf. regler i tidligere overgangslov av 20. juli 1991 nr A. Ved realisasjon av aksje, andel eller grunnfondsbevis som er ervervet etter

6 de nevnte reglene, kommer 70 prosent av det investerte beløpet til fradrag i inngangs-verdien på de ervervede aksjene mv. Ble aksjene mv. tegnet i selskap som i 1992 var skattepliktig til en kommune i Nord-Norge eller til Namdalen, jf. tidligere lov av 19. juni 1969 nr. 72 om særlige skatteregler til fremme av distriktsutbygging 10 første ledd annet punktum, kommer 50 prosent av det investerte beløpet til fradrag i inngangsverdien på de ervervede aksjene mv. Post 208 Dersom aksjen mv er realisert med gevinst vil eventuell ubenyttet kunne redusere den skattepliktige gevinsten. Ubenyttet skjermingsfradrag til fremføring vil foreligge dersom det ikke ble mottatt utbytte på aksjene mv i 2006, eller dersom utbytte var lavere enn skjermingsfradraget for inntekståret Merk at det kun gis fradrag for skjermingsfradrag inntil skattepliktig gevinst er lik null. Tap som skyldes selve skjermingsfradraget er ikke fradragsberettiget. Er aksjen mv realisert med tap føres beløpet direkte ned til post 211. Post 209 Ubenyttet skjermingsfradrag vil du ha dersom du i 2006 ikke mottok utbytte på aksjen/andelen, eller dersom det utbytte du mottok var lavere enn skjermingsfradraget for inntekståret Mottok du utbytte på aksjene mv i 2006, og ikke har mottatt utbytte på de samme aksjene i 2007, vil du finne skjermingsfradrag til fremføring fra 2006 i post 405 i fjorårets skjema RF Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi (inngangsverdi) og aksjer/andeler eid pr Er korrigert inngangsverdi negativt skal beløpet føres i feltet med plussfortegn. Er beløpet positivt etter beløpet i feltet med minus-fortegn. Har du mottatt utbytte på de realiserte aksjene i 2007 finner du beløpet i post 505 i årets skjema RF Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi (inngangsverdi) og aksjer/andeler Mottok du ikke utbytte på aksjene mv i 2006 og ikke har mottatt utbytte på de realiserte aksjene i 2007 finner du beløpet i post 202 i årets skjema RF Skjema for fastsettelse av anskaffelsesverdi (inngangsverdi) og aksjer/andeler Post 210 Her skal ubenyttet skjermingsfradrag fra 2006 (post 209) multipliseres med antall realiserte aksjer mv (post 107). Post 211 Skattytere skal overføre positivt beløp (gevinst) til post 301. Negativt beløp (tap) overføres post 302. Hvor det er benyttet de oppregulerte inngangsverdiene «godkjent takst» eller «regnskapsmessig egenkapital» og det foreligger tap, skal postene fylles ut. I disse tilfellene er det eventuelt negativt beløp i post 234 som skal overføres post 302, ikke negativt beløp i post 211. Post 220 I forbindelse med skattereformen ble det for ikke-børsnoterte aksjer gitt anledning til å oppregulere inngangsverdien til såkalt skattemessig formuesverdi pr Denne oppreguleringsadgangen ble gitt de som kunne solgt aksjene skattefritt pr (krav om 3 års eiertid). Skattemessig formuesverdi skal her oppgis inkl RISK. Post 221 Med historisk kostpris forstås normalt aksjenes opprinnelige anskaffelsesverdi. Se nærmere om dette under post 202 Historisk kostpris skal her oppgis inkl RISK. Post 232 I denne posten føres det høyeste av beløpene i postene 220/221. Post 234 Positivt beløp i denne posten betyr at det ikke foreligger fradragsrett for tap. Dersom det fremkommer et negativt beløp i denne posten, skal dette overføres post 302. Beløpet som fremkommer i denne posten skal ikke gi høyere tapsfradrag enn det beløp som fremkommer i post 211. Post 301 Her fremkommer samtlige gevinster som er ført i post 211 (sum alle kolonner). Post 302 Her fremkommer samtlige tap som er ført i post 211 (sum alle kolonner), eventuelt post 234 for de som har benyttet de oppregulerte inngangsverdiene «godkjent takst» eller «regnskapsmessig egenkapital». Post 304 Personlig skattyter Nettobeløpet som fremkommer overføres til post i selvangivelsen (gevinst) eller post (tap). Aksjeselskaper, andre etterskuddspliktige skattytere og deltakerliknede selskaper. Beløpet fra post 304 legges sammen med tilsvarende gevinster/tap fra oppgaven over aksjer og grunnfondsbevis fra Skatteetatens aksjonærregister, og gevinster/tap på mottatte oppgaver fra verdipapirfond. Har selskapet begrenset regnskapsplikt overføreres summen til post 0414 i næringsoppgave 1 (RF- 1175). Andre selskaper bruker post 0750 i næringsoppgave 2 (RF-1167), post 7100 og 7350 i næringsoppgave 3 (RF-1170), eller post 6100 og 6350 i næringsoppgave 4 (RF-1173). Side 6

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2015 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2016 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2016 Detaljert»

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Rettleiing til RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m Fastsett av Skattedirektoratet

Rettleiing til RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m Fastsett av Skattedirektoratet Rettleiing til RF-1059 Aksjar og fondspartar m.m. 2016 Fastsett av Skattedirektoratet INNLEIING Skjemaet er delt i tre delar. I Del 1 gjev ein opplysningar om aksjar o.l. som er i behald ved utgangen av

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør

Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Omvendt mor-datter-fusjon med uendret aksjekapital. Registrering i FINALE Årsoppgjør Dette eksempelet er et eksempel på en omvendt mor-datter-fusjon der datterselskapets aksjekapital er uendret etter fusjonen.

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2017 fra aksjonærregisteret Selskapets organisasjonsnummer OD Selskapets navn FORENKLET FUSJON AS Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper

Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Formuesverdi av aksjer i andre selskaper Årsoppgjørskurs 2014 Hermod Gundersen og Ola Odden 1 Formuesverdier for aksjer i andre selskaper FINALE Årsoppgjør har i 2014 fått en ny funksjon for registrering

Detaljer

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006

meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattedirektoratet meldinger SKD 4/06, 13. mars 2006 Skattereformen 2004-2006 Innledning...4 1.1 Endringer i skattlegging av næringsvirksomhet... 4 1.1.1 Skjermingsmetoden... 4 1.1.2 Aksjonærmodellen...

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087

Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Skatteetaten Aksjonærregisteroppgaven 2006 Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF-1087 Selskapets organisasjonsnummer 987987987 Selskapets adresse

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug

Frokostmøte Skatt Gunnar Haug Frokostmøte Skatt Gunnar Haug 21.10.16 Kontroller før innrapportering til Skatteetaten (AR) Inngående beholdning +/- transaksjoner skal være lik utgående beholdning for aksjonærene Inngående beholdning

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F)

Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) Rettleiing til Aksjar og eigenkapitalbevis 2011 Forenkla (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2011

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2015 fra aksjonærregistereret Selskapets or1ianisaslonsnummer Selskapets adresse Selskapets navn POST 22 AS Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse Ordinære

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

I. Deltakers formue og inntekt

I. Deltakers formue og inntekt Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregistereret Selskapets orqanisasionsnummer OD Selskapets adresse Selskapets navn FISJON VED INNLØSING AV AKSJER A/S Postnr. -Poststed ISIN (kun for selskaper registrert

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 08.07.2015 Vår ref.: 15-604/HH Deres ref.: 14/1798 SL TV/HKT Høringsuttalelse - skattemessig behandling av verdipapirfond Finans Norge viser til

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret

Utskrift av RF fra aksjonærregisteret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregisteret Selskapets on:1anisasionsnummer OD Selskapets adresse Selskaoets navn FORENKLET FUSJON A/S Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper regis1rert i VPS) Aksjeklasse

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2014

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2014 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2015 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven Fastsatt av Skattedirektoratet for 2015 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av alle norske

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no

Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser. Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no 1 Arveavgiften er fjernet skattemessige konsekvenser Eldar Nesset 12. Mars 2014 www.svw.no Ingen arveavgift fra 1. januar 2014 oendringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE VI LØSNING GOL06 (h15) Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, 9-8, kan inngangsverdien oppreguleres for eiendom anskaffet før 1991. Gjelder bare ikke-avskrivbar eiendom.

Detaljer

Aksjeoppgåva 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgåva 2015 (RF-1088) RETTLEIING TIL Aksjeoppgåva 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finst to oppgåver 2 Kvifor finst det to oppgåver og kva er skilnaden 2 «Aksjeoppgåva 2015 Forenkla» (RF-1088F)? 2 «Aksjeoppgåva 2015 Detaljert»

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013

Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1233 Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 For mer informasjon se skatteetaten.no og Lignings-ABC Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Rettledning til RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2017 Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2017 Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven 2017 Fastsatt av Skattedirektoratet Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal leveres av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap,

Detaljer

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom Notat Til høringsinstansene Høring av utkast til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom I Innledning Skatteloven 9-3 sjette ledd ble med virkning fra 1. januar 2005

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov Besl. O. nr. 10 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 1 (2005-2006), Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) År 2005 den 29. november holdtes

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter

Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter Nytt ligningsskjema for finansielle instrumenter RF 1359 Gevinst, tap, utbytte på aksjer og andre finansielle produkter Om det nye skjemaet Innledning Skatteetaten har utarbeidet et nytt skjema for gevinst,

Detaljer

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret

Utskrift av RF fra aksjonærregistereret Utskrift av RF-1086 2016 fra aksjonærregistereret Selskapets orqanisasjonsnummer Selskapets adresse ISIN (kun for selskaper registrer1 i VPS) Selskapets navn LIKVIDASJON V/ NYEMISJON A/S Aksjeklasse Ordinære

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Aksjeoppgåva 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgåva 2016 (RF-1088) RETTLEIING TIL Aksjeoppgåva 2016 (RF-1088) INNHALD 2 Det finst to oppgåver 2 Kvifor finst det to oppgåver og kva er skilnaden 2 «Aksjeoppgåva 2016 Forenkla» (RF-1088F)? 2 «Aksjeoppgåva 2016 Detaljert»

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 19. desember 2017 19.12.2017 nr. 121 Lov om endringer

Detaljer

Aksjar og eigenkapitalbevis Detaljert (RF-1088D) RETTLEIING TIL

Aksjar og eigenkapitalbevis Detaljert (RF-1088D) RETTLEIING TIL RETTLEIING TIL Aksjar og eigenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHALD 2 Kven skal levere oppgåva 2 Når skal oppgåva leverast 2 Kva er Aksjar og eigenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Kva

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING

Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING Oppgavesett 14 (R. H-97) LØSNING osl14 ajour v16 DEL 1 - AS Industri Oppgave a- formuesverdien av selskapets aksjer Formuesverdi av eiendelene, oppgitt til 15 000 000 - Fradragsberettiget gjeld: Annen

Detaljer