Pharos High Yield Verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pharos High Yield Verdipapirfond"

Transkript

1 FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"), organisasjonsnummer ble stiftet 25. november Fondet er registrert i Norge. Fondet er et verdipapirfond med særskilt plasseringsstrategi, jf vpfl 4-6. Fondet er et lukket verdipapirfond, jf vpfl 6-7 og 6-9. Fondet er et verdipapirfond med en begrenset krets av innskytere, jf vpfl 3-3 nr Forvaltningsselskapet Pharos Forvaltning AS (heretter "Forvaltningsselskapet") forvalter Fondet. Forvaltningsselskapet ble stiftet 16. desember 2008 og er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer Forvaltningsselskapet har tillatelse av 25. november 2009 fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond. Forvaltningsselskapet har i tillegg tillatelse til å drive aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter samt tillatelse til å yte investeringsrådgivning. Forvaltningsselskapets adresse er Fridtjof Nansens Plass 5, 0160 Oslo. Forvaltningsselskapet er ikke tilknyttet noe finanskonsern. 1.3 Depotmottaker Fondets depotmottaker er Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Oslofilialen norsk avdeling av utenlandsk foretak, organisasjonsnummer , Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo. 1.4 Revisor Fondets revisor er MGI Revisjon Asker DA, organisasjonsnummer , Torvveien 1, 1383 Asker. 2 INFORMASJON OM INVESTERINGENE 2.1 Fondets formål Formålet for forvaltningen av Fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning. Fondets referanseindeks er Oslo Børs statsobligasjonsindeks 3 mnd (ST1X). Referanseindeksen er utbyttejustert. 2.2 Investeringspolitikk og risikoprofil Fondets midler vil normalt være plassert i obligasjoner med høy rente (high yield) utstedt, notert eller opptatt på regulert marked i Norge. Fondet har adgang til å investere i EØS og resten av verden, men vil over tid normalt ikke være investert i alle disse markedene/landene. Fondets risikoprofil som høyrentefond er høy i forhold til andre fond i samme aktivaklasse (obligasjonsfond). Fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi som har samtykke fra Finanstilsynet til å fravike de alminnelige plasseringsreglene i vpfl Samtykket innebærer at Fondet kan plassere inntil 100 % av Fondets eiendeler i unoterte rentebærende omsettelige verdipapirer utstedt i Norge, EØS og/eller resten av verden. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med obligasjoner, sertifikater og pengemarkedsinstrumenter som underliggende. Fondet kan også inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med egenkapitalinstrumenter som underliggende for å redusere risiko i konvertible obligasjoner hvor konvertering av obligasjonen til aksjer ikke krever enstemmighet blant obligasjonseierne. Fondet kan videre inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med rente, valuta eller vekslingskurs som

2 underliggende. Valutaderivater kan bare benyttes til sikring av valutaeksponering i fondets øvrige plasseringer, jf vpfl. 4-5 første ledd nr. 5 og derivatforskriften 3 annet ledd. Forventet risiko og forventet avkastning på Fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene normalt reduseres Historisk avkastning Fondet ble aktivisert i februar 2010, og det foreligger derfor ikke årlig eller halvårlig avkastningshistorikk for Fondet. Historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning og Fondets avkastning beror på den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet, Fondets risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av Fondet. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og at realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Med "avkastning" menes avkastning etter fradrag for kostnader som andelen er belastet i perioden. 2.4 Investorer Fondet er opprettet for Fondet passer for profesjonelle investorer med en langsiktig investeringshorisont, som ønsker eksponering i obligasjoner. Fondet er bare åpent for fysiske og/eller juridiske personer som er en profesjonell kunde eller kvalifisert motpart iht. reglene i verdipapirforskriften 10-2 til ØKONOMISK INFORMASJON 3.1 Skatteregler Informasjonen nedenfor innebærer ingen skatterådgivning. Skattereglene er under stadig utvikling og vil være gjenstand for endring i fremtiden. Den enkelte investor må selv avklare de konkrete skattekonsekvensene av investeringer i fondet med egen skatterådgiver. Fondet er skattepliktig med 28% av netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter, minus fradragsberettigede kostnader (for eksempel forvaltningshonorar), heretter kalt skattepliktig inntekt. I praksis utdeler Fondet skattepliktig inntekt til andelseierne, slik at Fondet ikke kommer i skatteposisjon. Investorer hjemmehørende i Norge Utdeling fra Fondet skattelegges med 28%. Kursgevinst ved realisasjon beskattes med 28%. Tap er fradragsberettiget. Gevinster eller tap skal føres etter "først inn, først ut" metoden. Fondsandelene inngår med 100% av andelsverdien pr i skattemessig formuesberegning. Utenlandske investorer Utdeling fra Fond eller kursgevinst ved realisasjon skattlegges ikke i Norge med mindre investor eier andeler i Fondet gjennom en virksomhet som utøves i Norge. I de tilfeller investor er hjemmehørende i et land Norge har skatteavtale med, skattlegges investor kun i de tilfeller investor eier andeler i Fondet gjennom en virksomhet som utøves i Norge som også kvalifiserer som såkalt fat driftssted i Norge. Det skal følgelig ikke svares norsk kildeskatt av utbetalinger fra Fondet og av gevinster som utbetales til andelseierne. I hvilken grad investor er skattepliktig eller tap er fradragsberettiget for utdelinger fra fondet, gevinster ved realisasjon av fondsandeler eller opptjent ikke realisert verdiøkning på fondsandeler til den stat vedkommende er hjemmehørende i, må avklares av den enkelte investor med egen skatterådgiver. Fondet

3 3.2 Tegnings- og innløsningsgebyr Tegningsgebyr Det belastes p.t. ingen tegningskostnader. Styret i Forvaltningsselskapet kan vedta at andelshaver det skal belastes tegningskostnader på inntil 0,5 % av tegningsbeløpet. Innløsningsgebyr Det belastes ingen kostnader ved innløsning. Ved innløsning av andeler tidligere enn 12 måneder etter tegning av de samme andelene, vil Fondet likevel belaste andelshaveren et gebyr på 0,5 % av verdien av de andeler som innløses. 3.3 Andre kostnader og utgifter En oversikt over de kostnader og utgifter som belastes Fondet er gitt nedenfor. Fast forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsselskapet belaster Fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og fordeles likt på hver andel i Fondet. Fast forvaltningsgodtgjørelse utgjør 1 % pro anno. Alle kostnader Forvaltningsselskapet kan belaste Fondet er inkludert i ovennevnte prosentsats, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Fast forvaltningsgodtgjørelse belastes forskuddsvis hver måned (á konto). Variabel forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsselskapet kan i tillegg til fast forvaltningsgodtgjørelse belaste Fondet med en variabel forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene 11, enn ST1X, vil Forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 20 % godtgjørelse av verdiendringer utover den prosentvise verdiendringen til ST1X (variabel forvaltningsgodtgjørelse). Ved en prosentvis lavere verdiendring enn ST1X, trekkes 20 % av verdifallet fra den variable forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn 1 % av forvaltningskapitalen, beregnet fra og med årets begynnelse til ethvert tidspunkt i løpet av kalenderåret hvor forvaltningskapital beregnes. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes ved utløpet av hvert kalenderår. I tegningsåret er beregningsperioden for den enkelte andelseier fra det tidspunkt den enkelte andel er kjøpt til utløpet av kalenderåret (eller frem til det tidspunkt andelen innløses dersom dette skjer tidligere). I etterfølgende år er beregningsperioden kalenderåret (eller frem til det tidspunkt andelen innløses dersom dette skjer tidligere). Transaksjonsdrevne kostnader i Fondet Fondet vil bli belastet transaksjonsdrevne kostnader. Med transaksjonsdrevne kostnader menes kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner fro Fondet. Kostnader ved plassering i underfond Forvaltningsselskapet kan plassere Fondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 1 % pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til Forvaltningsselskapets forvaltningsgodtgjørelse angitt ovenfor. Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondet. Underfondet kan også belaste kostnader til tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonsavgifter til depotmottaker, administrasjonskostnader knyttet til andelseiere, operasjonelle kostnader og andre lignende kostnader. Disse kostnadene utgjør maksimalt 1 % pro anno.

4 Behandling av returprovisjon Eventuell returprovisjon som Forvaltningsselskapet mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for Forvaltningsselskapet. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 1 % pro anno. 3.4 Kostnader belastet Fondet foregående kalenderår Fondet ble aktivisert i 2010, og Fondet ble derfor ikke belastet kostnader i KOMMERSIELL INFORMASJON 4.1 Hvordan andeler kjøpes Fondet er åpent for utstedelse av andeler siste bankdag (virkedag) hver måned i året. Tegning av nye andeler skjer til andelens verdi ved første kursberegning etter tegningstidspunktet. Tegningstidspunktet er det tidspunkt tegning er kommet inn til Forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt. Tegningstidspunktet må være senest kl for at første kursberegning etter tegningstidspunkt skal bli lagt til grunn. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK Ytterligere tegning må skje i multipler av NOK (reinvestering av utbytte ekskludert). vedlegges. Ordre fra nye kunder effektueres når godkjent legitimasjon er fremlagt. 4.2 Hvordan andeler innløses Fondet er åpent for innløsning av andeler på siste bankdag i hver måned (innløsningsdagen). Krav om innløsning av andeler må være mottatt av Forvaltningsselskapet senest klokken på den dag som ligger ti bankdager før ønsket innløsningsdag (skjæringstidspunktet). Krav om innløsning er bindende Innløsning skjer til andelsverdien ifølge første kursberegning etter skjæringstidspunktet. Innløsning skjer ved at innløsningsblankett sendes Forvaltningsselskapet pr post, faks eller som scannet dokument i en e-post. 4.3 Når og hvordan utbytte utbetales Fondet utbetaler utbytte til andelseierne. Utdelingen til andelseierne skjer ved at andelseierne mottar nye andeler i Fondet (dvs. at utbytte automatisk investeres i nye andeler i Fondet og at verdien på eksisterende andeler i Fondet nedskrives). Utbytte beregnes per hvert år, og utdelingen skjer i januar i det påfølgende år. Tegning skjer ved at tegningsblankett sendes Forvaltningsselskapet pr post, faks eller som scannet dokument i en e-post Forvaltningsselskapet er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Ny andelseiere må derfor vedlegge bekreftet kopi av legitimasjon (pass, førerkort, bankkort el). Bekreftelsen skal både være stemplet og signert av for eksempel bank, post, advokat, revisor el. Ved firmakjøp må firmaattest ikke eldre enn tre måneder legges ved, samt bekreftet legitimasjon av disponent. Der disponent ikke fremgår av firmaattest, må også disposisjonsfullmakt

5 4.4 Offentliggjøring av kurser Andelsverdien kunngjøres normalt én gang i uken. Kunngjøringen skjer på Forvaltningsselskapets hjemmeside, 5 YTTERLIGERE INFORMASJON *** Styret i Pharos Forvaltning AS Oslo, 6. desember Fullstendig prospekt, årsberetning og halvårsrapport m.v. Fullstendige prospekt, årsberetning og halvårsrapport for Fondet vil etter forespørsel til Forvaltningsselskapet bli kostnadsfritt tilsendt. Rapporter, tegnings- og innløsningsmateriell samt informasjon for øvrig kan fås ved henvendelse til Forvaltningsselskapets kontor, Fridtjof Nansens Plass 5, 0160 Oslo, telefonnummer , 5.2 Tilsynsmyndighet Morten Berg (sign) Eirik Flatebø Styrets formann Magnus Nordenfelt Finanstilsynet er tilsynsmyndighet for Forvaltningsselskapet og Fondet Ingen innskuddsgaranti For investeringer i verdipapirfond gjelder det ingen garanti for det investerte beløp, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd inntil to millioner kroner slik det følger av banksikringsloven av 6. desember 1997 nr STYRETS ANSVAR Forvaltningsselskapets styre er ansvarlig for at prospektet fyller kravene etter forskrift fastsatt av Finansdepartementet 28. juli 1994 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond. Styret i Forvaltningsselskapet bekrefter at opplysningene som fremkommer så langt de kjenner til er i samsvar med faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektenes betydningsinnhold. Espen Flatebø Øyvind Brath Ingerød

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT

PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT PROSPEKT VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS KREDITT 1. Opplysninger om verdipapirfondet Fondsfinans Kreditt Organisasjonsnummer: 998 993 652. Startdato. 2. mai 2013. Vedtekter: Fondet er en egen juridisk enhet

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 Prospekt Verdipapirfondet Eika Kreditt F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 912 3 7 0 2 7 5 B e t e g n e l s e : A n d r e r e n t e f

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Utbytte. Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001. Organisasjonsnummer: 983 783 880 Prospekt Verdipapirfondet Eika Utbytte Fondets stiftelsesdato: 7.august 2001 Organisasjonsnummer: 983 783 880 B etegnelse: Bransjefond finans aksjefond 1. FORMÅL Eika Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Norge. Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003. Organisasjonsnummer: 985 682 976. B etegnelse: Norsk Aksjefond Prospekt Verdipapirfondet Eika Norge Fondets stiftelsesdato: 24. april 2003 Organisasjonsnummer: 985 682 976 B etegnelse: Norsk Aksjefond 1. FORMÅL Eika Norge er et norsk aksjefond som investerer i aksjer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Obligasjon Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006 Organisasjonsnummer: 989 913 166 B etegnelse: Obligasjonsfond 1. FORMÅL Eika Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer

Detaljer

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6

Eika Kapitalforvaltning AS. O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 Prospekt Verdipapirfondet Eika Balansert F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 5. a u g u s t 2 0 0 2 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 9 8 4 8 9 1 7 7 6 B e t e g n e l s e : I n t e r n a

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Sparebank. Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001. Organisasjonsnummer: 983 231 411. B etegnelse: Pengemarkedsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Sparebank Fondets stiftelsesdato: 9. april 2001 Organisasjonsnummer: 983 231 411 B etegnelse: Pengemarkedsfond 1. FORMÅL Eika Sparebank er et pengemarkedsfond som investerer

Detaljer

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet

1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Dette prospektet er utarbeidet etter forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr. 1467, med hjemmel i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Prospektets formål er å gi den informasjon

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I

Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Prospekt for verdipapirfondet Danske Invest Norge I Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2011, med hjemmel i lov om verdipapirfond

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011

Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospekt for verdipapirfondet Delphi Norden 31.05.2011 Prospektets formål er å gi opplysninger som er nødvendige for at andelstegnerer skal kunne foreta en velfundert vurdering av investering i dette fondet.

Detaljer

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992.

Fondsforvaltning AS ble stiftet 8. januar 1992, og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive forvaltning av verdipapirfond 13. mars 1992. Dette prospektet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 8-2 jfr. forskrift til verdipapirfondloven fastsatt av det Kongelige Finans- og Tolldepartement

Detaljer

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT

Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT Alfred Berg Nordic Best Selection PROSPEKT MAI 2014 Prospekt for Alfred Berg Nordic Best Selection 1. Opplysninger om verdipapirfondet Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Nordic Best Selection, stiftelsesdato

Detaljer

Alfred Berg Norge PROSPEKT

Alfred Berg Norge PROSPEKT Alfred Berg Norge PROSPEKT FEBRUAR 2015 1. Opplysninger om verdipapirfondet Prospekt for Alfred Berg Norge Verdipapirfondets navn er: Alfred Berg Norge, stiftelsesdato er 29.12.1994, fondets organisasjonsnummer:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009

PARVEST STEP 90 EURO. Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Morgan Stanley Investeringsfond

Morgan Stanley Investeringsfond I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Morgan Stanley Investeringsfond Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) Forenklet Prospekt Desember 2011 Morgan Stanley Investment Funds

Detaljer

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester

Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester 1. Foretaket Pareto Securities AS ( Pareto ), Org nr 956 632 374, Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Postboks 1411 Vika, N-0115 OSLO, Telefon +47 22 87 87

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer