Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004"

Transkript

1 Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet [...] er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52 ( vpfl. ). Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd i henhold til vpfl. 4-5 sjette ledd ( bankinnskudd ). 2 Forvaltningsselskap og depotmottaker Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet [..]. Fondets depotmottaker er [..]. 3 Fondets investeringsstrategi, karakter mv. Fondets klassifisering (stryk det som ikke passer) Fondet er et aksjefond rentefond kombinasjonsfond annet fond (angi nærmere) Dersom fondet er rentefond: Fondet er et pengemarkedsfond Fondet er et obligasjonsfond Fondets kredittrisiko er: høy middels lav Og dersom aktuelt: Fondet plasserer i finansielle instrumenter med følgende rating [..]. (angi rating og ratingbyrå) Fondets modifiserte durasjon skal være i intervallet [fra Y til Z]. 1

2 Overordnet målsetting Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig Enten: risikojustert avkastning Eller: absolutt avkastning. Enten: Fondet er et indeksfond, jf. vpfl. 4-8a. Fondets investeringer skal etterligne sammensetningen av følgende Enten: [..] (aksjeindeks) Eller: [. ] (obligasjonsindeks). Eller følgende kan inntas (Dersom fondet ikke er et indeksfond etter vpfl. 4-8a): Fondets referanseindeks er [..] (angi indeks). Referanseindeksen [er /er ikke] (stryk det som ikke passer) utbyttejustert. Investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4, plasseres i de markeder / land som fremgår av vedtektene 5 Dersom fondet ikke er et indeksfond etter vpfl. 4-8a: [og være plassert i sektor(ene) / bransje(ne) [ ]. Fondet skal normalt være plassert i de angitte [marked / land / sektor(ene) / bransje(ne)] (stryk det som ikke passer).] Dersom fondet ikke er et indeksfond etter vpfl. 4-8a: Fondets investeringsstrategi er dessuten å (stryk de alternativer som ikke passer) 1. velge enkeltpapirer (seleksjon / alfa-forvaltning) i [marked / land / sektor / bransje] (stryk det som ikke passer), og /eller 2. benytte aktivaallokering (timing /allokering), og / eller 3. annet (skal spesifiseres nærmere) Dersom det er angitt kombinasjoner av alternativene 1 til 3, skal det redegjøres nærmere for kombinasjonen: [..]. Styring av risiko Dersom fondet styrer risiko etter forventet relativ volatilitet (ex-ante tracking error), skal følgende inntas: Forventet relativ volatilitet skal være [..] (angi nivå) og avviket skal være [..] (angi intervall). For beregningen av forventet relativ volatilitet benyttes: [..] (angi system). Fondets risikoprofil er [lav / middels / høy]. (stryk det som ikke passer) Dersom fondet plasserer i verdipapirfondsandeler: Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi. Dersom fondet er et UCITS-fond: UCITS-fond Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. 4-5, 4-6, 4-8 og 4-9 [eventuelt slik at 4-8a erstatter 4-8 og 4-9]. Eventuelt: og forskrift 8. juli 2002 nr. 800 om verdipapirfonds handel med derivater ( derivatforskriften ). 2

3 Dersom fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi: Fond med særskilt plasseringsstrategi, lukkede fond mv. Fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi som har samtykke fra Kredittilsynet til å fravike følgende alminnelige plasseringsregler: vpfl. 4-5 for verdipapirfondsandeler vpfl. 4-5 for pengemarkedsinstrumenter vpfl. 4-6 vpfl. 4-8 vpfl. 4-9 derivatforskriften Fondet er et fond med særskilt plasseringsstrategi som i medhold av derivatforskriften 1 har tillatelse fra Kredittilsynet til å investere i varederivater: Fondet har særskilt samtykke fra Kredittilsynet og er et: fond med begrenset krets av innskytere, jf. vpfl. 3-3 fond med lukket inngang, jf. vpfl. 6-7 fond med lukket utgang, jf. vpfl. 6-9 lukket verdipapirfond, jf. vpfl. 6-7og 6-9 Stryk det som ikke passer: Samtykket til å fravike vpfl. 4-5 for verdipapirfondsandeler innebærer at [ ] Samtykket til å fravike vpfl. 4-5 for pengemarkedsinstrumenter innebærer at [ ] Samtykket til å fravike derivatforskriften 1 for varederivater innebærer at [ ]. Enten: Samtykket til å fravike vpfl. 4-8 og 4-9 innebærer at fondet er et fond i ett fond og vil plassere 100 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler i ett underfond. Underfondet skal være et Enten: UCITS-fond Eller: [non-ucits-fond]. Underfondets plasseringer vil følge av underfondets vedtekter. Eller: Samtykket til å fravike vpfl. 4-8 og 4-9 innebærer at fondet er et fond i ett fond og vil plassere 100 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler i én underallokering ( delfond ) til et paraplyfond. Paraplyfondet skal være et Enten: UCITS-fond Eller: [non- UCITS-fond]. Delfondets plasseringer vil følge av vedtekter og / eller prospekt for paraplyfondet, inkludert vedlegg vedrørende underallokeringen til paraplyfondet. Når det gjelder samtykke til å fravike vpfl. 4-6, øvrige avvik fra vpfl. 4-8 og 4-9 og derivatforskriften, se vedtektene 5 til 7. Dersom fondet plasserer i samsvar med forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak ( kapitaldekningsforskriften ) 5a: Kapitaldekningsforskriften 5a Enten: Fondets midler er til enhver tid kun plassert i eiendeler med risikovekt 0 prosent i samsvar med kapitaldekningsforskriften 5a første ledd bokstav a, eller 3

4 Fondets midler er til enhver tid kun plassert i eiendeler med risikovekt 10 prosent i samsvar med kapitaldekningsforskriften 5a første ledd bokstav b, eller Fondets midler er til enhver tid kun plassert i eiendeler med risikovekt 20 prosent i samsvar med kapitaldekningsforskriften 5a første ledd bokstav c, eller Fondets midler er til enhver tid kun plassert i eiendeler med risikovekt 50 prosent i samsvar med kapitaldekningsforskriften 5a første ledd bokstav d. (stryk de alternativer som ikke passer) Eller: Minst 50 prosent av fondets midler er til enhver tid plassert i eiendeler med [risikovekt 0 prosent eller 10 prosent eller 20 prosent eller 50 prosent] (stryk det/de alternativ(er) som ikke passer) i samsvar med kapitaldekningsforskriften 5a annet ledd. 4 Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd: omsettelige verdipapirer ja nei verdipapirfondsandeler ja nei pengemarkedsinstrumenter ja nei derivater ja nei bankinnskudd ja nei Dersom fondet kan inngå derivatkontrakter: Følgende derivater med gjelds- og pengemarkedsinstrumenter som underliggende kan anvendes: opsjoner terminkontrakter bytteavtaler Følgende derivater med egenkapitalinstrumenter som underliggende kan anvendes: opsjoner terminkontrakter bytteavtaler Følgende derivater med rente, valuta eller vekslingskurs som underliggende kan anvendes: opsjoner terminkontrakter bytteavtaler 4

5 Følgende derivater med gjelds- og pengemarkedsindekser som underliggende kan anvendes: opsjoner terminkontrakter bytteavtaler Følgende derivater med egenkapitalindekser som underliggende kan anvendes: opsjoner terminkontrakter bytteavtaler Følgende derivater med varer eller tjenester som underliggende kan anvendes: opsjoner terminkontrakter bytteavtaler 5 Krav til likvid plassering Dersom fondet plasserer i regulert marked: Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om børsvirksomhet av 17. november 2000 nr fjerde ledd og 1-3 ja nei 2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 93/22/EØF artikkel 1 nr. 13 (Investeringstjenestedirektivet) i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei Hvis ja: Følgende stater vil være aktuelle: [..] (navn på EØS-stat(er)) 3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei Hvis ja: Følgende stater vil være aktuelle: [..] (navn på EØS-stat(er)) 5

6 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Kredittilsynet ja nei Hvis ja: Følgende børser vil være aktuelle: [..] ( navn på børser utenfor EØS) Følgende andre regulerte markeder vil være aktuelle: [..] (navn på annet regulert marked utenfor EØS. De konkrete markeder må angis) 5. er nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt om opptak til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 4. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tegningsfristens utløp ja nei Dersom fondet plasserer i unoterte pengemarkedsinstrumenter: Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i Enten: vedtektene 5 første ledd Eller: [vpfl. 4-6 første ledd nr. 1 til 4], dersom instrumentene er omfattet av vpfl. 4-6 annet ledd nr. 1 til 4. Dersom fondet plasserer i unoterte verdipapirfondsandeler, jf. vpfl. 4-5, tredje ledd: Fondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler som omsettes på et annet marked enn angitt i Enten: vedtektene 5 første ledd Eller: vpfl. 4-6 første ledd nr. 1 til 4. Dersom fondet plasserer i unoterte derivater: Fondets midler kan i samsvar med derivatforskriften plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i Enten: vedtektene 5 første ledd Eller: vpfl. 4-6 første ledd nr. 1 til 4 ja nei og/eller Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i Enten: vedtektene 5 første ledd Eller: [vpfl. 4-6 første ledd nr. 1 til 4] slik at fondet har unntak fra derivatforskriften 3 første ledd og kan plassere i derivater med: underliggende omsettelige verdipapirer som ikke oppfyller vilkårene i vpfl. 4-6 første ledd nr. 1 til 3 ja nei underliggende pengemarkedsinstrumenter som ikke oppfyller kravene i vpfl. 4-6 annet ledd om pengemarkedsinstrumenter omsatt på andre markeder ja nei Dersom fondet plasserer i andre finansielle instrumenter, jf. vpfl. 4-6 fjerde ledd: Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i vpfl. 4-6 første og annet ledd. Dersom fondet har samtykke til å fravike vpfl. 4-6: Fondet har samtykke til å fravike vpfl Samtykket innebærer at [..]. 6

7 6 Risikospredning ved plasseringer Dersom fondet følger vpfl. 4-8 eller 4-8a: Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med Enten: vpfl. 4-8 Eller: vpfl. 4-8a. Dersom fondet har tillatelse etter vpfl. 4-8 tredje ledd: Fondet kan plassere inntil [X] prosent av fondets eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i vpfl. 4-8 annet ledd nr. 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets samlede eiendeler. Dersom fondet har samtykke til å fravike vpfl. 4-8: Fondet har samtykke fra Kredittilsynet til å fravike vpfl. 4-8 [..] ledd på følgende måte: [..]. Eventuelt: Fondet har samtykke etter derivatforskriften 4 siste ledd for så vidt gjelder risikospredning. Samtykket innebærer at [..]. 7 Eierbegrensninger Dersom fondet følger vpfl. 4-9 eller 4-8a: Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med Enten: vpfl. 4-9 Eller: vpfl. 4-8a. Dersom fondet har samtykke til å fravike vpfl. 4-9: Fondet har særskilt samtykke fra Kredittilsynet til å fravike vpfl. 4-9 [ ] ledd på følgende måte: [...]. Eventuelt: Fondet har samtykke etter derivatforskriften 4 siste ledd for så vidt gjelder risikoberegning. Samtykket innebærer at [..]. 8 Realisasjonsgevinster og utbytte Realisasjonsgevinster [utdeles andelseierne / reinvesteres i fondet] (stryk det som ikke passer). Dersom realisasjonsgevinster skal utdeles: Det utdeles realisasjonsgevinster av fondets plasseringer i [aksjer, obligasjoner, derivater eller annet ] (Stryk det som ikke passer og/eller angi annet konkret.) Realisasjonsgevinster 7

8 utdeles [X] ganger årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister [det året gevinstene ble realisert eller ] (Angi eventuelt annet tidspunkt.) Utbytte [utdeles / utdeles ikke] (stryk det som ikke passer) til andelseierne. Dersom utbytte skal utdeles: Det utbetales utbytte som [aksjeutbytte, renteinntekter eller annet ] (Stryk det som ikke passer eller angi annet konkret.) Utbytte utbetales [X] ganger årlig til andelseiere registrert i fondets andelseierregister [det året utbyttet utdeles til fondet eller ] (Angi eventuelt annet tidspunkt.) Dersom fondet er et ideelt fond: Ideelle fond Det deles årlig ut midler fra fondet til Enten: [..] (angi den frivillige organisasjonen) Eller: frivillige organisasjoner som har et nasjonalt omfang og som oppfyller vilkårene i lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr første ledd og annet ledd annet punktum. Beløpet som deles ut skal utgjøre Enten: [X] prosent pro anno av fondets verdi beregnet i samsvar med vedtektene 11. Beregningen skal skje Enten: løpende, Eller 31.12, Eller: [..] (angi nærmere). Enten: Utdelingen har betydning for den løpende andelsverdien Eller: Utdelingen har kun betydning for andelsverdien den Eller: [ ] (angi nærmere). Eller: [X] prosent pro anno av avkastningen til andelene i perioden [..], Enten: justert Eller: [ikke justert] for forvaltningsgodtgjørelse. Utdelingen har betydning for den løpende andelsverdien. Eventuelt: Enten: Utdelingen har kun betydning for andelsverdien den Eller: [..] (angi nærmere) dersom avkastningen har vært positiv i perioden. Utdeling etter denne bestemmelsen skal skje [.] (angi tidspunkt). Dersom flere mulige mottakere: Hver frivillig organisasjon skal motta utdeling i forhold til andelseiernes uttrykte støtte til organisasjonen. Hver andelseiers stemme vektes på grunnlag av andelseiers ideelle andel av fondets verdi. Midler som stammer fra andelseiere som ikke har uttrykt støtte til en bestemt organisasjon, skal fordeles forholdsmessig mellom de frivillige organisasjonene som hvert år skal motta utdeling. Frivilllige organisasjoner som mottar utdeling kan være andelseiere i fondet. 8

9 9 Utlån av finansielle instrumenter Verdipapirfondet [kan / kan ikke] (stryk det som ikke passer) låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Dersom fondet kan låne ut finansielle instrumenter: Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. 10 Derivathandel Dersom fondet ikke kan inngå derivatkontrakter: Fondets midler kan ikke plasseres i derivater. Dersom fondet kan inngå derivatkontrakter: Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene øke reduseres forbli uendret Dersom fondet kan geares fra 100 prosent til 200 prosent (gearingfaktor 1 til 2): Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal ikke overstige [X] prosent av verdien av fondets forvaltningskapital. Fondets grense for derivateksponering er dermed lavere enn maksimumsgrensen fastsatt i derivatforskriften 2. Dersom fondet ikke geares: Fondets totale eksponering knyttet til derivater skal sammen med øvrige plasseringer i finansielle instrumenter ikke overstige verdien av fondets forvaltningskapital. Hver andel i fondet er pålydende kroner [..]. 11 Verdiberegning Ved beregning av andelsverdien i nærværende vedtekter skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Beregning av andelsverdien skal foretas [X] gang(er) i uken. Fondets verdi (forvaltningskapitalen) er antall andeler multiplisert med andelsverdien. 9

10 12 Forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med vedtektene 11. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Dersom fondet har fast forvaltningsgodtgjørelse: Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør Enten: [X] prosent pro anno Eller: [maksimalt [X] prosent pro anno. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen.] Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i ovennevnte prosentsats, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 13 og 14. Dersom fondet har differensiert forvaltningsgodtgjørelse: Forvaltningsselskapet skal ha forvaltningsgodtgjørelse som ikke fordeles likt på hver andel. Differensieringen er basert på antall andeler den enkelte andelseier har i fondet. De [a, b] første andelene gir ikke rabatt på forvaltningsgodtgjørelsen. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med [a] til og med [b] utgjør Enten: [X] prosent pro anno Eller: maksimalt [X] prosent pro anno. Det gis imidlertid følgende rabatt: De [b+1, c] neste andelene gis en rabatt på [d] prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på Enten: [X] prosent pro anno Eller: maksimalt [X] prosent pro anno. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med [b+1] til og med [c] utgjør Enten: [X-d] prosent pro anno Eller: maksimalt [X-d] prosent pro anno. De [c+1, og videre mot uendelig] neste andelene gis en rabatt på [e] prosentpoeng av forvaltningsgodtgjørelsen på Enten: [X] prosent pro anno Eller: maksimalt [X] prosent pro anno. Det betyr at forvaltningsgodtgjørelsen for andelene fra og med [c+1] utgjør Enten: [X-e] prosent pro anno Eller: maksimalt [X-e] prosent pro anno. Rabatten som følge av differensieringen refunderes andelseierne slik: [.. ]. (angi frekvens og form) 10

11 Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i angitte prosentsatser, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 13 og 14. Dersom fondet har symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse: Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdiendring, beregnet i samsvar med vedtektene 11, enn [..] (angi referanseindeksen) vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg [X] prosent godtgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til [..] (referanseindeksen). Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke overstige [Y] prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, beregnet fra og med årets begynnelse til ethvert tidspunkt i løpet av kalenderåret hvor gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnes. Ved en prosentvis lavere verdiendring enn [...] (referanseindeksen) trekkes [X] prosent av verdifallet fra forvaltningsgodtgjørelsen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse kan ikke bli lavere enn [Z] prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, beregnet fra og med årets begynnelse til ethvert tidspunkt i løpet av kalenderåret hvor gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnes. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før mergodtgjørelse eller redusert godtgjørelse beregnes. Symmetrisk forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes ved utløpet av hvert kalenderår. Beregningsperioden er fra årets begynnelse selv om andelen er kjøpt i løpet av kalenderåret. Andeler som ikke eies et helt kalenderår kan bli belastet for mergodtgjørelse til tross for at andelene ikke har hatt en avkastning som er høyere enn [..] (referanseindeksen) korrigert for fast forvaltningsgodtgjørelse og kan unngå å bli belastet for en mergodtgjørelse selv om verdiendringen på andelen tilsier det. Tilsvarende gjelder ved redusert godtgjørelse. Dersom fondet er et fond i ett fond: Hovedfond og underfond kan belastes med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør til sammen Enten: [Z] prosent pro anno Eller: maksimalt [Z] prosent pro anno. Den samlede forvaltningsgodtgjørelsen består av følgende elementer: 1. Forvaltningsselskapet [..](forvaltningsselskapet eller tilsvarende til hovedfond) kan belaste verdipapirfondet [..](navn på hovedfond) med en fast forvaltningsgodtgjørelse som beregnes daglig og fordeles likt på hver andel i fondet og som utgjør Enten: [X] prosent pro anno Eller: [maksimalt [X] prosent pro anno. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen.] 2. Forvaltningsselskapet eller tilsvarende til underfondet belaster underfondet med en forvaltningsgodtgjørelse som utgjør Enten: [Y] prosent pro anno Eller: [maksimalt [Y] prosent pro anno] beregnet ut fra plasseringen i underfondet. 11

12 Alle kostnader som kan belastes [..] (hovedfond) og underfondet, inkludert kostnader til eventuelle forvaltere mv., er inkludert i disse to prosentsatsene, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 13 og 14. Eventuelt: Dette likevel slik at underfondet kan belastes kostnader til tilsynsmyndigheter, revisor, administrasjonsavgifter til depotmottaker, administrasjonskostnader knyttet til andelseierne og operasjonelle kostnader. Disse kostnadene utgjør maksimalt [X] prosent pro anno. Eventuell returprovisjon [..] (forvaltningsselskapet til hovedfond) mottar fra forvaltningsselskapet eller tilsvarende for underfondet anses som forvaltningsgodtgjørelse for [..] (forvaltningsselskapet til hovedfond). Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes [..] (navn på hovedfond), angitt ovenfor. Dersom fondet plasserer i verdipapirfondsandeler: Forvaltningsselskapet [..] (forvaltningsselskapet til hovedfond) kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt [Y] prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til [..] (forvaltningsselskapet til hovedfond) forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor. Eventuell returprovisjon [..] (forvaltningsselskapet til hovedfond) mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for [..] (forvaltningsselskapet til hovedfond). Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt [X] prosent pro anno. 13 Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av [..]. Det [utstedes / utstedes ikke] (stryk det som ikke passer) andelsbrev. Dersom andelsbrev ikke utstedes: Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Dersom fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten: Fondet mottar kapitalinnskudd fra allmennheten. Dersom fondet er et verdipapirfond med begrenset krets av innskytere: Fondet er et verdipapirfond med begrenset krets av innskytere. Følgende kan tegne andeler i fondet: [..]. (angi begrensningene). Dersom fondet er et fond med lukket inngang og eventuelt også lukket utgang: Enten: Fondet er et fond med lukket inngang og er åpent for utstedelse av andeler fra [..] til [..]. Eller: Fondet er et lukket verdipapirfond og er åpent for utstedelse av andeler fra [..] til [..]. Fondet er åpent for innløsning av andeler fra [..] til [..]. 12

13 Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet Eventuelt: [eller når tegning er kommet inn til [..] med rettslig bindende virkning], midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil [X] prosent av tegningsbeløpet. Tegningstidspunktet må være innen samme skjæringstidspunkt som angitt i vedtektene 14 for at første kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Eventuelt: Etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold av 24. november 2000 nr. 81 skal tegningsgebyret være [..]. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner [..]. Dersom verdipapirfondet plasserer i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som forvaltningsselskapet til det investerende fond: Det påløper ikke tegningkostnader ved verdipapirfondets plassering i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som [..] (forvaltningsselskapet). Dersom fondet er et fond i ett fond (forutsatt at underfondet forvaltes av et annet forvaltningsselskap): Enten: Det påløper ikke tegningskostnader i forbindelse med [..] (hovedfondets) plasseringer i underfondet. Eller: Tegningskostnader som påløper ved [..] (hovedfondets) plasseringer i underfondet kan utgjøre inntil [X] prosent av tegningsbeløpet. 14 Innløsning av andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Eventuelt: [Krav om innløsning kan i tillegg fremsettes overfor [..] med rettslig bindende virkning.] Krav om innløsning må fremsettes [skriftlig, muntlig, elektronisk] (stryk det som ikke passer). Dersom fondet er et fond med lukket utgang: Fondet er et fond med lukket utgang og er åpent for innløsning av andeler fra [..] til [..]. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet eller [..]. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet eller [..] innen klokken [..] (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Kostnadene kan utgjøre inntil [X] prosent av innløsningsbeløpet. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker. 13

14 Dersom verdipapirfondet plasserer i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som forvaltningsselskapet til det investerende fond: Det belastes ikke innløsningskostnader ved verdipapirfondets innløsning av andeler i fond forvaltet av forvaltningsselskap i samme konsern som [..] (forvaltningsselskapet). Dersom fondet er et rentefond: Forvaltningsselskapet kan bestemme at innløsende andelseier skal motta en oppgjørsrente fra beregningstidspunktet for innløsningskursen til utbetalingstidspunktet. Oppgjørsrentens størrelse fastsettes av forvaltningsselskapet. Dersom fondet er et fond i ett fond (forutsatt at underfondet forvaltes av et annet forvaltningsselskap): Enten: Det skal ikke belastes innløsningskostnader ved [..] (hovedfondets) innløsning av andeler i underfondet Eller: Innløsningskostnader ved [..] (hovedfondets) innløsning av andeler i underfondet kan utgjøre inntil [X] prosent av innløsningsbeløpet. 15 Kunngjøring av andelsverdi Andelsverdien skal normalt kunngjøres [X] gang(er) i uken. Kunngjøringen skal skje gjennom [...]. 16 Forvaltningsselskapets styre mv. Andelseierne i de fond forvaltningsselskapet forvalter velger minst en tredjedel av medlemmene i forvaltningsselskapets styre og dessuten minst halvparten av dette antallet som varamedlem(mer). Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. Dersom selskapet skal ha valgkomité: Forvaltningsselskapet utpeker valgkomité. Valgkomiteen skal overfor valgmøtet nominere andelseiervalgte representanter. De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges på valgmøte. Valgmøtet innkalles ved offentlig kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. På valgmøtet gir hver andel én stemme. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Enten: Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Eller: Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn [X] (angi prosent) av samtlige stemmer representert på møtet. 14

15 17 Tvisteløsningsorgan Forvaltningsselskapet [er / er ikke] (stryk det som ikke passer) tilsluttet Bankklagenemnda. 18 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kan bare endres av forvaltningsselskapets styre etter godkjennelse av Kredittilsynet. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen. 15

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT NORGE VEDTEKTER PR 15.01.2010 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Vedtekter Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 1 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Prospekt. Swedbank Generator

Prospekt. Swedbank Generator Prospekt for Aksjefondet Swedbank Generator Organisasjonsnummer 995 796 198 ISIN: NO0010584105 Swedbank Asset Management AS Filipstad Brygge 1 0250 Oslo Foretaksnummer: 994832107 Stiftelsesdato: 23.11.2009

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Stiftelsesdato: 7. juni 1996 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I Stiftelsesdato: 23.5.2011. Revisor:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Stiftelsesdato: 27.4.2005. Revisor: PricewaterhouseCoopers,

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn

Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Til Andelseiere i verdipapirfondet TrendEn Oslo 29. september 2015 Innkalling til andelseiermøte - vedtektsendringer i Verdipapirfondet TrendEn Som andelseier i Verdipapirfondet TrendEn mottar du denne

Detaljer

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond

Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond Prospekt Pareto Aksje Norge Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Navn: Pareto Forvaltning AS (Pareto Forvaltning) Forretningsadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo Organisasjonsnummer:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Stiftelsesdato: 20.9.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET SR-UTBYTTE Opplysninger om forvaltningsselskapet SR-Forvaltning AS Forretningsadresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger Postadresse: Postboks 250, 4066 Stavanger Organisasjonsnummer:

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond FORENKLET PROSPEKT FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 KORT PRESENTASJON AV FONDET 1.1 Stiftet og angivelse av hvilket land det er registrert i Pharos High Yield Verdipapirfond (heretter "Fondet"),

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Organisasjonsnummer: 880854062 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske aksjefond Stiftelsesdato:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år.

I tråd med det som ble besluttet på andelseiermøtet 10. september 2013 vil fondet endre navn til Verdipapirfondet KLP Obligasjon 3 år. KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II Organisasjonsnummer: 996716678 Type fond: AIF

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Verden Indeks Organisasjonsnummer: 996716716 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKTIV RENTE

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKTIV RENTE Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKTIV RENTE Navn: Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente Stiftelsesdato: 30. mai 1994 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo

Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet 1.1. Firma og forretningskontor: Forvaltningsselskapets firma: Fondsforvaltning AS Forretningskontor: Karenslyst Allé 2, Skøyen, 0278 Oslo 1.2. Foretaksnummer:

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon TIl andelseierne i verdipapirfondet Eika Obligasjon Dato: 07.10.2014 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Obligasjon 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Obligasjon (Eika Obligasjon) forvaltes

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Rente Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Stavanger, 3. juni 2013 Innkalling til andelseiermøte 19. juni 2013 opprettelse av andelsklasser i SKAGEN Vekst, SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki Forvaltningsselskapet SKAGEN foreslår å opprette andelsklasser

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked II Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Pengemarked II 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Pengemarked II forvaltes av Eika

Detaljer

Fullstendig prospekt. TrendEn. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS

Fullstendig prospekt. TrendEn. Verdipapirfond. Norse Forvaltning AS Fullstendig prospekt TrendEn Verdipapirfond Norse Forvaltning AS Klingenberggaten 7A, 0116 Oslo Postboks 2027, 0260 Vika Telefon sentralbord: (+47) 22 04 80 30 Telefon direkte: (+47) 22 04 80 73 E-post:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Norge Vedlegg 2 Vedtekter for verdipapirfondet Fondsfinans Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Fondsfinans Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje

Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Prospekt for verdipapirfondet Sparebanken Vest Aksje Dette prospektet er utarbeidet etter Forskrift om prospekt for verdipapirfond fastsatt av Det Kongelige Finans- og Tolldepartement 28. juli 1994, med

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014

Innkalling til andelseiermøte for Verdipapirfondet KLP Aktiv Rente. Sak: Endring av vedtekter. 11. februar 2014 KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Extra Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ATLAS ABSOLUTT 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET Forvaltningsselskapets navn er Atlas Kapitalforvaltning AS. Selskapets forretningsadresse er Rolfsbuktveien 17, 1364

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. ODIN fusjoner fond ODIN Offshore + ODIN Maritim = ODIN Energi ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. Med dette blir fondets

Detaljer

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382

Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 1. Opplysninger om Forvaltningsselskapet Navn: Forte Fondsforvaltning AS Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 32, 4. etg., 7011 Trondheim Organisasjonsnummer: 895 499 382 Stiftelsesdato: 15. april, 2010 Godkjenning:

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseierne i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge 1. BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge (Warren Wicklund

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond 4. mai 2012 1 Veiledning anbefalte vedtekter for verdipapirfond Generelt Styret i Verdipapirfondenes forening fastsatte 16. februar 2012 2 en bransjeanbefaling om anbefalte vedtekter for verdipapirfond.

Detaljer

Prospekt SKAGEN Kon-Tiki, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002)

Prospekt SKAGEN Kon-Tiki, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) www.skagenfondene.no Prospekt SKAGEN Kon-Tiki, org.nr. 984 305 141 (stiftet 5.4.2002) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) ble stiftet 15.09.1993 og er registrert i Foretaksregisteret

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans gate

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norden Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet WarrenWicklund Norden og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Prospekt. 2. Opplysninger. Annen informasjon. Fond: Pareto Likviditet. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt).

Prospekt. 2. Opplysninger. Annen informasjon. Fond: Pareto Likviditet. Stiftelsesdato. Firma: DNB Bank ASA. Aksjekapital. innbetalt). Prospekt Pareto Likviditet Verdipapirfond 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet Firma: Pareto Asset Management AS «Pareto Asset Management» Besøksadresse: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo, Norge Postadresse:

Detaljer

Til andelseier i DNB Global (II)

Til andelseier i DNB Global (II) Til andelseier i DNB Global (II) DNB Asset Management AS ønsker å forenkle fondssortimentet gjennom fusjon av fond med identiske vedtekter og investeringsmandat. Målet med fusjonene er å gjøre fondsutvalget

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i verdipapirfondet Terra Norge Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden

Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Vekst Dato: 20.09.2013 Fusjon mellom Verdipapirfondet Eika Vekst og Verdipapirfondet Eika Norden 1. REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

PROSPEKT FOR BOREA EUROPEAN CREDIT DATERT 09.06.2015.

PROSPEKT FOR BOREA EUROPEAN CREDIT DATERT 09.06.2015. PROSPEKT FOR BOREA EUROPEAN CREDIT DATERT 09.06.2015. Borea European Credit ( Fondet ) er et norsk spesialfond etablert i henhold til lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Fondet er godkjent

Detaljer

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global

PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global PROSPEKT Verdipapirfondet Landkreditt Aksje Global Sist oppdatert og styregodkjent: 30. januar 2015 1 INFORMASJON OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1. NAVN Landkreditt Forvaltning AS Org nr 981 340 124 Karl Johans

Detaljer

Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert.

Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert. Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Utbytte Dato: 31.01.2014 Fusjon mellom verdipapirfondene WarrenWicklund Utbytte og Eika Balansert. 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund World Dato: 08.11.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet WarrenWicklund World 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet WarrenWicklund World (WW World) forvaltes

Detaljer

Prospekt SKAGEN Global, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997)

Prospekt SKAGEN Global, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) www.skagenfondene.no Prospekt SKAGEN Global, org.nr 979 876 106 (stiftet 7.8.1997) 1. SKAGEN AS 1.1 Juridiske forhold SKAGEN AS (SKAGEN) ble stiftet 15.09.1993 og er registrert i Foretaksregisteret med

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Kreditt. F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 Prospekt Verdipapirfondet Eika Kreditt F o n d e t s s t i f t e l s e s d a t o : 1 9. 0 8. 2 0 1 3 O r g a n i s a s j o n s n u m m e r : 912 3 7 0 2 7 5 B e t e g n e l s e : A n d r e r e n t e f

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Obligasjon. Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006. Organisasjonsnummer: 989 913 166. B etegnelse: Obligasjonsfond Prospekt Verdipapirfondet Eika Obligasjon Fondets stiftelsesdato: 30. mai 2006 Organisasjonsnummer: 989 913 166 B etegnelse: Obligasjonsfond 1. FORMÅL Eika Obligasjon er et obligasjonsfond som investerer

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Pensjon. Fondets stiftelsesdato: 21. januar 2010. Organisasjonsnummer: 993 990 949

Prospekt. Verdipapirfondet Eika Pensjon. Fondets stiftelsesdato: 21. januar 2010. Organisasjonsnummer: 993 990 949 Prospekt Verdipapirfondet Eika Pensjon Fondets stiftelsesdato: 21. januar 2010 Organisasjonsnummer: 993 990 949 B etegnelse: Internasjonalt kombinasjonsfo nd 1. FORMÅL Eika Pensjon er et kombinasjonsfond

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING

PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING PROSPEKT CARNEGIE FORVALTNING 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer